Suvestinė redakcija nuo 2018-09-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2010, Nr. 23-1092, i. k. 110203NISAK00001-43

 

Nauja redakcija nuo 2013-01-25:

Nr. 1-21, 2013-01-22, Žin. 2013, Nr. 9-400 (2013-01-24), i. k. 113203NISAK00001-21

 

 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL STANDARTINIŲ ELEKTROS ENERGIJOS PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARČIŲ SU BUITINIAIS VARTOTOJAIS SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2010 m. vasario 19 d. Nr. 1-43

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 66-1984; 2012, Nr. 17-752) 7 straipsnio 7 punktu,

t v i r t i n u Standartinių elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais sąlygų aprašą (pridedama).“

 

 

 

Energetikos ministras                                                         Arvydas Sekmokas

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. 1-43

(Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. sausio 22 d. įsakymo Nr. 1-21

redakcija)

 

STANDARTINIŲ ELEKTROS ENERGIJOS PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARČIŲ SU BUITINIAIS VARTOTOJAIS SĄLYGŲ APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1-158, 2018-05-31, paskelbta TAR 2018-06-01, i. k. 2018-08993

 

1. Standartinių elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) nustato elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais sudarymo, įsigaliojimo, nutraukimo, elektros energijos tiekimo tvarką ir sąlygas, elektros energijos kainos nustatymo tvarką, buitinio vartotojo atsiskaitymo už elektros energiją tvarką, šalių teises, pareigas ir atsakomybę už įsipareigojimų nevykdymą, skundų ar prašymų nagrinėjimo ir ginčų sprendimo tvarką, sutarties galiojimo terminą, jos keitimo ar nutraukimo sąlygas ir tvarką.

2. Aprašas privalomas visiems visuomeniniams ir nepriklausomiems elektros energijos tiekėjams (toliau – Tiekėjas), skirstomųjų tinklų operatoriams ir buitiniams elektros energijos vartotojams (toliau – Vartotojas). Tais atvejais, kol Vartotojas nėra sudaręs rašytinės elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarties (toliau – Sutartis) su Tiekėju, tačiau jam tiekiama elektros energija (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.384 straipsnio 1 dalies atvejis), jų tarpusavio santykiams yra taikomos Aprašu nustatytos standartinės sutarties sąlygos, Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 1-38 „Dėl Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), ir kitų teisės aktų nuostatos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-158, 2018-05-31, paskelbta TAR 2018-06-01, i. k. 2018-08993

 

3. Vadovaudamasis Aprašu ir kitų teisės aktų reikalavimais, Tiekėjas parengia Sutartį, kurioje privalo būti įtrauktos Aprašu nustatytos Sutarties sąlygos. Sutartyje, be Aprašu nustatytų sąlygų, gali būti ir individualiai šalių aptartos sąlygos, neprieštaraujančios Civiliniam kodeksui, Lietuvos Respublikos energetikos įstatymui, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymui, Taisyklėms ir kitiems teisės aktams. Sutarties šalys negali nustatyti tokių Sutarties sąlygų, kurios pablogintų Vartotojo padėtį, palyginti su ta, kurią nustato Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-158, 2018-05-31, paskelbta TAR 2018-06-01, i. k. 2018-08993

 

4. Sutartimi neaptarti šalių tarpusavio santykiai yra reglamentuojami Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymu, Taisyklėmis ir kitais teisės aktais.

5. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme, Taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatytas sąvokas.

 

II SKYRIUS

SUTARTIES ŠALYS, SUTARTIES SUDARYMAS, ĮSIGALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1-158, 2018-05-31, paskelbta TAR 2018-06-01, i. k. 2018-08993

 

6. Sutartyje turi būti nurodytos sutarties šalys ir jų rekvizitai:

6.1. Tiekėjas (pavadinimas, įmonės kodas, registruotos buveinės adresas, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos išduotos licencijos ar leidimo atitinkamai veiklai vykdyti numeris ir išdavimo data (jeigu Tiekėjui yra išduota licencija ar leidimas), kontaktinė informacija (Tiekėjo ar jo padalinio adresas susirašinėjimui ir kontaktams, kontaktinis telefono numeris, fakso numeris, elektroninio pašto adresas, tinklalapio adresas, darbo laikas ir kita), jo įgaliotas atstovas sudaryti sutartį ir atstovavimą patvirtinantys dokumentai;

6.2. Vartotojas (vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, kontaktinė informacija (telefono numeris, fakso numeris, elektroninio pašto adresas ir kita), jeigu tokie yra).

7. Sutartyje privalomai turi būti nurodyta sutarties šalių įsipareigojimai, jų pobūdis ir mastas, informacija apie Vartotojų teises, susijusias su ginčų sprendimo būdais.

8. Sutartyje privalo būti nurodytos priemonės, kuriomis Vartotojas gali gauti naujausią informaciją apie visas Tiekėjo taikomas kainas ir tarifus.

9. Sutartyje turi būti nurodyta elektros energijos pirkimo–pardavimo vieta (Vartotojo objekto, į kurį bus tiekiama elektros energija, duomenys: tipas, adresas, objekto savininkas ir (ar) teisėtas valdytojas, kiti).

10. Sutartis sudaroma su Vartotoju, kai jis turi elektros energiją naudojančius įrenginius ar teisės aktų nustatytus techninius reikalavimus atitinkančius elektros vidaus tinklus, kurie teisės aktų nustatyta tvarka yra prijungti prie perdavimo ar skirstomųjų tinklų elektros tinklų, ir kai įrengti elektros energijos apskaitos prietaisai. Sutartys su Vartotojais, kurie elektros energiją naudojančius įrenginius ar teisės aktų nustatytus techninius reikalavimus atitinkančius elektros vidaus tinklus valdo kitais nei nuosavybės teise pagrindais, sudaromos laikantis Taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatytų papildomų reikalavimų.

11. Sutartis gali būti sudaroma raštu arba, esant techninėms galimybėms, elektroninių ryšių priemonėmis (saugaus elektroninio parašo, elektroninės bankininkystės sistemos ar kitų technologijų pagalba), jei jomis galima tinkamai identifikuoti Sutartį sudarantį asmenį.

12. Kiekvienai sudarytai Sutarčiai Tiekėjas suteikia numerį ir Sutartyje nurodo jos sudarymo vietą ir datą. Sutartis įsigalioja jos sudarymo dieną, jeigu nenurodoma vėlesnė jos įsigaliojimo data, ir laikoma sudaryta neterminuotam laikui, jeigu Sutarties šalys nesusitaria kitaip.

13. Sutartis gali būti nutraukta Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo, šio Aprašo, Taisyklių ir Sutarties nustatytais pagrindais ir tvarka.

 

III SKYRIUS

ELEKTROS ENERGIJOS TIEKIMO TVARKA IR SĄLYGOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1-158, 2018-05-31, paskelbta TAR 2018-06-01, i. k. 2018-08993

 

14. Tiekėjas pagal Sutartį tiekia Vartotojui elektros energiją iki Sutartyje nustatytos elektros energijos pirkimo–pardavimo vietos.

15. Sutartyje turi būti nurodyta leistinoji naudoti galia ir elektros energijos pirkimo–pardavimo vieta.

16. Elektros energijos tiekimas Vartotojui gali būti apribotas ir (ar) nutrauktas šiais atvejais ir tvarka:

16.1. kai Tiekėjas nutraukia su Vartotoju sudarytą Sutartį arba sustabdo su Vartotoju sudarytos Sutarties vykdymą ir tinkamai informavo Vartotoją apie Sutarties vykdymo sustabdymo pasekmes. Su Vartotoju sudarytos Sutarties vykdymo sustabdymo tvarką ir atvejus nustato teisės aktai;

16.2. kai Vartotojas per nustatytą terminą neatsiskaito už patiektą elektros energiją ar nevykdo kitų Sutartyje nustatytų esminių sąlygų. Prieš apribojant ir (ar) nutraukiant elektros energijos tiekimą ir (ar) persiuntimą atliekamas elektros apskaitos prietaisų rodmenų patikrinimas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-158, 2018-05-31, paskelbta TAR 2018-06-01, i. k. 2018-08993

 

16.3. kai Vartotojas nepateikia visų prievolių pagal Sutartį tinkamo įvykdymo užtikrinimo arba nesutinka suteikti kitų Tiekėjo pareikalautų atsiskaitymo garantijų (pvz., už elektros energijos tiekimą mokėti iš anksto (avansu), nustatyti trumpesnius ataskaitinius laikotarpius ir (ar) atsiskaitymo terminus);

16.4. kitais Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo, Taisyklių ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka.

17. Vartotojas apie tiekimo apribojimą ar nutraukimą įspėjamas ne vėliau kaip prieš 15 kalendorinių dienų, įspėjimą išsiunčiant pasirinktinai paštu, elektroniniu paštu, per kurjerį, faksu paskutiniu Vartotojo Tiekėjui pateiktu adresu arba objekto adresu, jeigu nežinomas (Vartotojas nepateikė) kitas adresas, arba Vartotoją informuojant telefonu ar kitu Sutartyje numatytu būdu, išskyrus atvejus, kai Taisyklės ir (ar) kiti teisės aktai nustato kitą įspėjimo tvarką ir būdus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-158, 2018-05-31, paskelbta TAR 2018-06-01, i. k. 2018-08993

 

IV SKYRIUS

SUTARTIES ŠALIŲ PAREIGOS, TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ UŽ ĮSIPAREIGOJIMŲ NEVYKDYMĄ

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1-158, 2018-05-31, paskelbta TAR 2018-06-01, i. k. 2018-08993

 

18. Tiekėjas privalo:

18.1. pagal Sutartį tiekti Vartotojui elektros energiją;

18.2. nemokamai teikti Vartotojui informaciją apie efektyvų elektros energijos vartojimą, teikiamas paslaugas, paslaugų teikimo sąlygas, paslaugų ir elektros energijos kainas bei tarifus, numatomus Sutarties pakeitimus ir kitą Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme, kituose teisės aktuose bei Sutartyje nustatyta tvarka reikalaujamą pateikti informaciją;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-312, 2016-11-24, paskelbta TAR 2016-12-05, i. k. 2016-28164

 

18.3. pirkti elektros energiją teisės aktų nustatyta tvarka;

18.4. užtikrinti, kad Vartotojui Sutartyje nustatytu laiku ir būdu būtų pateikti elektros energijos apmokėjimo dokumentai;

18.5. išrašyti ir ne vėliau kaip per 6 savaites nuo Sutarties nutraukimo dienos Vartotojui, pasirinkusiam kitą Tiekėją ar nutraukusiam Sutartį, pateikti galutinę (uždarymo) sąskaitą už faktiškai suvartotą elektros energiją iki Sutarties nutraukimo dienos;

18.6. atlyginti Vartotojui tiesioginius nuostolius, kai Tiekėjas nevykdo Sutartyje, Taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų;

18.7. raštu ir (ar), esant techninėms galimybėms, elektroninių ryšių priemonėmis, jei jomis galima tinkamai identifikuoti asmenį, informuoti Vartotoją apie ketinimą pakeisti Sutarties sąlygas. Tokiu atveju Vartotojas kartu informuojamas apie teisę nepritarti Sutarties sąlygų pakeitimui ir (ar) nutraukti Sutartį;

18.8. be papildomo mokesčio Vartotojui pateikti mokėjimų dokumentus su informacija apie faktinį (elektros apskaitos prietaisais automatiškai nuskaitytą, vartotojo deklaruotą arba Taisyklių 104.6 papunktyje nustatyta tvarka apskaičiuotą) elektros energijos suvartojimą ir palyginamąjį praėjusių metų to paties laikotarpio suvartojimą. Taip pat Vartotojo prašymu bei atsižvelgiant į vartotojo elektros energijos suvartojimą tiekėjai raštu ir (ar) elektroninių ryšių priemonėmis pateikia aiškius ir suprantamus pasiūlymus dėl elektros energijos kainų. Mokėjimų dokumentai Vartotojui pateikiami ne rečiau kaip du kartus per metus, o Vartotojo prašymu arba kai Vartotojas pasirinko gauti mokėjimų dokumentus elektroniniu būdu - ne rečiau kaip kas ketvirtį;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-312, 2016-11-24, paskelbta TAR 2016-12-05, i. k. 2016-28164

 

18.9. Vartotojui teikiamuose mokėjimų dokumentuose, sutartyse ar jų pakeitimuose pateikti nuorodą į valstybės institucijų skelbiamų vartotojų organizacijų, energetikos agentūrų ar panašių organizacijų kontaktinę informaciją, įskaitant interneto svetainių adresus, kuriose galima gauti informacijos apie esamas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, lyginamąsias galutinių energijos vartotojų charakteristikas ir energiją naudojančios įrangos technines specifikacijas;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1-312, 2016-11-24, paskelbta TAR 2016-12-05, i. k. 2016-28164

 

18.10 Vartotojo prašymu, Vartotojo nurodytam energijos taupymo paslaugų teikėjui teikti informaciją apie Vartotojo elektros mokėjimo dokumentus ir palyginamąjį praėjusių metų to paties laikotarpio suvartojimą;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1-312, 2016-11-24, paskelbta TAR 2016-12-05, i. k. 2016-28164

 

18.11. vykdyti kitas teisės aktuose nustatytas pareigas.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1-312, 2016-11-24, paskelbta TAR 2016-12-05, i. k. 2016-28164

 

19. Tiekėjas turi šias teises:

19.1. vienašališkai, apie tai ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų raštu arba, esant techninėms galimybėms, elektroninių ryšių priemonėmis (tuo atveju, jei Vartotojo buvimo vieta nežinoma, paskelbiant viešai vietinėje periodinėje spaudoje), jei jomis galima tinkamai identifikuoti asmenį, įspėjęs Vartotoją, nutraukti Sutartį, jeigu elektros energijos tiekimas buvo nutrauktas dėl Vartotojo kaltės ir neatstatytas ilgiau nei 6 mėnesius arba jei Vartotojas padaro kitokį esminį Sutarties pažeidimą;

19.2. jei Vartotojas Tiekėjui pateikia raštišką arba, esant techninėms galimybėms, elektroninių ryšių priemonėmis, jei jomis galima tinkamai identifikuoti asmenį, pranešimą, kuriame nurodo, kad per ateinančius 6 mėnesius pašalins priežastį, dėl kurios jam buvo nutrauktas elektros energijos tiekimas, bei pradės vartoti elektros energiją, tokiu atveju Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu elektros energijos tiekimas buvo nutrauktas dėl Vartotojo kaltės ir neatkurtas ilgiau nei 12 mėnesių;

19.3. vienašališkai, apie tai ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius raštu arba, esant techninėms galimybėms, elektroninių ryšių priemonėmis (tuo atveju, jei Vartotojo buvimo vieta nežinoma, paskelbiant viešai vietinėje periodinėje spaudoje), jei jomis galima tinkamai identifikuoti asmenį, įspėjęs Vartotoją, nutraukti Sutartį, jeigu Vartotojas 36 mėnesius iš eilės nenaudoja elektros energijos;

19.4. kitas teises, nustatytas Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme, Taisyklėse ir kituose teisės aktuose.

20.Vartotojas privalo:

20.1. jei nenustatyta kitaip, Sutartyje nurodytu laiku užrašyti elektros energijos apskaitos prietaisų rodmenis ir deklaruoti juos Tiekėjui. Sutartyje nustatoma rodmenų pateikimo forma (-os) ir būdas (-ai) (faksu, telefonu, elektroniniu būdu (elektroniniu paštu, Tiekėjo savitarnos svetainėje), įmokas priimančiose įstaigose ar panašiai) ir jų keitimo tvarka;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-158, 2018-05-31, paskelbta TAR 2018-06-01, i. k. 2018-08993

 

20.2. Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka atsiskaityti su Tiekėju už patiektą elektros energiją;

20.3. atlyginti Tiekėjui tiesioginius nuostolius, kai Vartotojas nevykdo Sutartyje, Taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų;

20.4. iki Sutarties nutraukimo dienos pranešti elektros energijos apskaitos prietaiso rodmenis ir kitą galutiniam atsiskaitymui būtiną informaciją bei visiškai atsiskaityti su Tiekėju už patiektą elektros energiją;

20.5. Sutartyje numatytais būdais nedelsiant informuoti Tiekėją ir skirstomųjų tinklų operatorių, jeigu elektros energija Sutarties galiojimo metu pradedama vartoti komercinei, gamybinei ar kitai buitiniams vartotojams nenumatytai veiklai;

20.6. vykdyti kitas teisės aktuose nustatytas pareigas.

21. Vartotojas turi teisę:

21.1. laisvai pasirinkti nepriklausomą tiekėją, taip pat sudaryti Sutartis su keliais Tiekėjais;

21.2. gauti iš Tiekėjo aiškią ir suprantamą informaciją apie Tiekėjo pavadinimą, buveinės adresą, įmonės kodą ir teisinę formą, teikiamas paslaugas ir visas jų teikimo sąlygas, Vartotojo teises, susijusias su elektros energijos vartojimu ir Tiekėjo teikiamomis paslaugomis, skaidrią informaciją apie paslaugų bei elektros energijos kainas ir tarifus, pranešimų apie kainas pateikimo būdus, Sutarties terminą, jų sudarymo ir nutraukimo sąlygas, ginčų nagrinėjimo tvarką;

21.3. susipažinti su elektros energijos suvartojimo duomenimis, įskaitant suvartotos elektros energijos kiekį;

21.4. vienašališkai neatlygintinai nutraukti Sutartį su Tiekėju, raštu arba, esant techninėms galimybėms, elektroninių ryšių priemonėmis, jei jomis galima tinkamai identifikuoti asmenį, informavęs Tiekėją ne vėliau kaip prieš 3 savaites iki numatomos sutarties nutraukimo dienos, taip pat vienašališkai neatlygintinai nutraukti Sutartį Sutartyje ir (ar) kituose teisės aktuose nustatyta tvarka;

21.5. į tiesioginių nuostolių, kai Tiekėjas nevykdo Sutartyje, Taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų, atlyginimą;

21.6. kitas teises, nustatytas Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme, Taisyklėse ir kituose teisės aktuose.

21.7. gaunamuose mokėjimų dokumentuose, sutartyse ar jų pakeitimuose gauti nuorodą į valstybės institucijų skelbiamų vartotojų organizacijų, energetikos agentūrų ar panašių organizacijų kontaktinę informaciją, įskaitant interneto svetainių adresus, kuriose galima gauti informacijos apie esamas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, lyginamąsias galutinių energijos vartotojų charakteristikas ir energiją naudojančios įrangos technines specifikacijas;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1-312, 2016-11-24, paskelbta TAR 2016-12-05, i. k. 2016-28164

 

21.8. prašyti, kad nurodytam energijos taupymo paslaugų teikėjui tiekėjas teiktų informaciją apie Vartotojo elektros mokėjimų dokumentus ir palyginamąjį praėjusių metų to paties laikotarpio suvartojimą;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1-312, 2016-11-24, paskelbta TAR 2016-12-05, i. k. 2016-28164

 

21.9. kitas teises, nustatytas Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme, Taisyklėse ir kituose teisės aktuose.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1-312, 2016-11-24, paskelbta TAR 2016-12-05, i. k. 2016-28164

 

22. Pakeitusi rekvizitus Sutarties šalis apie pasikeitimus privalo pranešti kitai Sutarties šaliai ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo pasikeitimo dienos.

23. Vartotojas yra atsakingas už Tiekėjo patiektos ir Vartotojo suvartotos elektros energijos apmokėjimą.

24. Tiekėjui draudžiama Sutarčių sąlygose su Vartotojais nustatyti diskriminuojančias sąlygas.

 

V SKYRIUS

ELEKTROS ENERGIJOS KAINOS NUSTATYMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1-158, 2018-05-31, paskelbta TAR 2018-06-01, i. k. 2018-08993

 

25. Vartotojas su visuomeniniu tiekėju už patiektą elektros energiją Sutartyje nustatytais terminais atsiskaito Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo tvarka nustatytomis ir viešai paskelbtomis kainomis ir tarifais.

26. Sutartyje, sudaromoje su nepriklausomu tiekėju, turi būti nustatyta šalių sutarta galutinė elektros energijos kaina (įskaitant visus mokesčius) arba kainos nustatymo metodika.

 

VI SKYRIUS

VARTOTOJO ATSISKAITYMAS UŽ ELEKTROS ENERGIJĄ

 

27. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Vartotojas atsiskaito už per ataskaitinį laikotarpį patiektą elektros energijos kiekį, nustatytą pagal elektros energijos apskaitos prietaisų rodmenis, kurie yra užfiksuoti ir deklaruoti Tiekėjui ne vėliau kaip paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną. Aprašo nustatytais atvejais ir tvarka faktiškai Vartotojui patiektas elektros energijos kiekis nustatomas įvertinus vidutinį Vartotojo elektros energijos suvartojimą.

28. Vartotojui nevykdant pareigos Sutartyje nustatytų ataskaitinių laikotarpių dažnumu deklaruoti Tiekėjui elektros energijos apskaitos prietaisų rodmenis ar nuotolinio duomenų nuskaitymo įrenginių gedimo atveju, elektros energijos apskaitos prietaisų rodmenų nebuvimo laikotarpiu Tiekėjas turi teisę išrašyti mokėjimo dokumentą su vidutiniu Vartotojo suvartojamu elektros energijos kiekiu. Atsiskaitymo pagal vidutinį elektros energijos suvartojimą tvarka taip pat taikoma Vartotojo prašymu.

29. Atsiskaitymo pagal vidutinį elektros energijos suvartojimą tvarka pradedama taikyti nuo to ataskaitinio laikotarpio, kurio metu įvyko bent viena iš Aprašo 28 punkte nurodytų aplinkybių, išskyrus atvejus, jei Vartotojas, nevykdantis pareigos deklaruoti elektros energijos apskaitos prietaisų rodmenis arba nuotolinio duomenų nuskaitymo įrenginių gedimo atveju, ne vėliau kaip paskutinę kito ataskaitinio laikotarpio dieną deklaruoja faktinius elektros apskaitos prietaisų rodmenis.

30. Vidutinio elektros energijos suvartojimo taikymo laikotarpiu per ataskaitinį laikotarpį Vartotojo objekte suvartotos ir (ar) objektui persiųstos elektros energijos kiekis nustatomas pagal Vartotojo elektros energijos vidutinį suvartojimą per paskutinius 12 kalendorinių mėnesių. Tais atvejais, kai nėra pakankamai duomenų vidutiniam elektros energijos suvartojimui pagal šiame punkte nustatytas taisykles apskaičiuoti, vidutinis elektros energijos suvartojimas nustatomas pagal atitinkamai vartotojų grupei būdingą elektros energijos suvartojimą arba paties Vartotojo pasirinktą vidutinį elektros suvartojimą. Vartotojai diferencijuojami ir konkrečiai vartotojų grupei priskiriami pagal leistiną naudoti galią vartotojo objekte (iki 7 kW arba virš 7 kW). Duomenis apie atitinkamai vartotojų grupei būdingą elektros energijos suvartojimą Tiekėjas skelbia viešai savo interneto svetainėje.

31. Vartotojui (jo atstovui) deklaravus ar skirstomųjų tinklų operatoriui ir (ar) jo įgaliotiems asmenims fiksavus faktinius elektros apskaitos prietaisų rodmenis, suvartotos ir (ar) objektui persiųstos elektros energijos apskaitos būdas pagal vidutinį elektros energijos suvartojimą tą ataskaitinį laikotarpį netaikomas, o iki faktinių elektros apskaitos prietaisų rodmenų nustatymo dienos taikytas vidutinis elektros energijos suvartojimas perskaičiuojamas vadovaujantis Aprašo 30 punkte nustatyta tvarka. Jei pagal Vartotojo deklaruotus arba skirstymo sistemos operatoriaus užfiksuotus elektros apskaitos prietaisų rodmenis paaiškėja, kad faktiškai suvartotos elektros energijos kiekis yra kitoks nei nurodyta mokėjimo dokumentuose, išrašytuose skaičiuojant vidutinį suvartojimą, išrašomas kreditinis dokumentas.

32. Vartotojui ilgiau nei vienerius kalendorinius metus nepertraukiamai už paslaugas mokant pagal vidutinį suvartojimą, skirstomųjų tinklų operatorius atlieka Vartotojo elektros apskaitos prietaisų rodmenų patikrinimą ne rečiau kaip vieną kartą per metus. Vartotojas, už paslaugas mokantis pagal vidutinį suvartojimą, privalo kiekvienų metų gruodžio mėnesį, taip pat prieš pasikeičiant elektros energijos kainoms ir (ar) tarifams, deklaruoti operatoriui ir (ar) tiekėjui elektros apskaitos prietaisų rodmenis. Dėl galimų skirtumų, apskaičiuotų pagal vidutinį suvartojimą ir faktinių suvartotos elektros energijos kiekių sumažėjimą ar padidėjimą, tiekėjas nurodo mokėjimo dokumentuose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį Vartotojas deklaravo faktinius elektros apskaitos prietaiso rodmenis arba pats skirstomųjų tinklų operatorius užfiksavo faktinius elektros apskaitos prietaiso rodmenis. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį suvartotos elektros energijos kiekis skaičiuojamas pagal vidutinį suvartojimą, o Vartotojas faktinius elektros apskaitos prietaiso rodmenis deklaruoja gruodžio mėnesį, susidariusį kiekių sumažėjimą ar padidėjimą Tiekėjas patikslina gruodžio mėnesio mokėjimo dokumente. Jei pagal Vartotojo deklaruotus arba skirstomųjų tinklų operatoriaus užfiksuotus elektros apskaitos prietaiso rodmenis paaiškėja, kad faktiškai suvartotos elektros energijos kiekis yra kitoks nei nurodyta mokėjimo dokumentuose, išrašytuose skaičiuojant vidutinį suvartojimą, išrašomas kreditinis dokumentas.

33. Už elektros energiją ir suteiktas elektros energijos persiuntimo ar kitas su tuo susijusias paslaugas Vartotojas atsiskaito be mokėjimo dokumento, išskyrus Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 104.6 punkte numatytas išimtis. Atsiskaitydamas be mokėjimo dokumento, Vartotojas įmokas priimančiai įstaigai privalo nurodyti jam suteiktą Vartotojo kodą ir tikslius elektros apskaitos prietaisų rodmenis, o Vartotojo atlikto mokėjimo faktas patvirtinimas įmokas priimančios įstaigos išduodamu kasos aparato kvitu arba kitu įstaigos išduodamu dokumentu.

Jei per ataskaitinį mėnesį Vartotojui susiformuoja mokėtina suma, Tiekėjas išrašo ir Aprašo 34 punkte nurodytais būdais ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po ataskaitinio laikotarpio, 10 kalendorinės dienos pateikia Vartotojui mokėjimo dokumentą. Tiekėjas neteikia Vartotojui mokėjimo dokumento, kai mokėtina suma neviršija Tiekėjo nustatyto ir interneto svetainėje paskelbto mokėjimo sumos dydžio. Šiuo atveju, apie susidariusią mokėtiną sumą Tiekėjas informuoja Vartotoją ne rečiau kaip kartą per kalendorinius metus.

34. Mokėjimo dokumentai Vartotojui gali būti pateikiami paštu bei elektroninių ryšių priemonėmis (savitarnos svetainėje, elektroniniu paštu), o kita Vartotojui aktuali informacija – ir trumpąja tekstine žinute (SMS). Vartotojas turi teisę pasirinkti mokėjimo dokumentų pateikimo, atsiskaitymo bei mokėjimo (grynaisiais ar negrynaisiais pinigais) būdą, tačiau neįgyvendinus šios teisės, mokėjimo dokumentai siunčiami paštu, pateikiant popierinius mokėjimų dokumentus. Skirstomųjų tinklų operatorius ir Tiekėjas siunčia Vartotojui popierinius mokėjimo dokumentus netaikydami papildomų mokesčių.

35. Vartotojas už patiektą elektros energiją atsiskaito Sutartyje nustatytu apmokėjimo būdu, kurį Vartotojas pasirenka iš ne mažiau kaip dviejų Tiekėjo pasiūlytų apmokėjimo būdų.

36. Atsiskaitymo už patiektą elektros energiją terminas nustatomas Sutartyje, tačiau ne trumpesnis kaip mėnesio, einančio po ataskaitinio mėnesio, paskutinė kalendorinė diena.

37. Sutartyje nustatytu terminu ar pagal Tiekėjo išrašytą mokėjimo dokumentą už per ataskaitinį laikotarpį vidutinį suvartojamą Vartotojo objekte elektros kiekį neatsiskaičiusiam Vartotojui už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną gali būti skaičiuojami 0,02 procento nuo laiku nesumokėtos sumos dydžio delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną. Tiekėjas raštu ar, esant techninėms galimybėms, elektroninių ryšių priemonėmis, jei jomis galima tinkamai identifikuoti asmenį, informuoja Vartotoją apie delspinigių susidarymą, nurodo jų dydį ir susidarymo priežastį.

38. Vartotojas už patiektą, bet Sutartyje nustatytu terminu neapmokėtą elektros energiją moka elektros energijos tiekimo paslaugos suteikimo dieną galiojančiomis elektros energijos kainomis.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. 1-158, 2018-05-31, paskelbta TAR 2018-06-01, i. k. 2018-08993

 

VII SKYRIUS

SKUNDŲ, PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMAS IR GINČŲ SPRENDIMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1-158, 2018-05-31, paskelbta TAR 2018-06-01, i. k. 2018-08993

 

39. Vartotojo ir Tiekėjo ginčai nagrinėjami Energetikos įstatymo 34 straipsnyje nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-68, 2016-03-01, paskelbta TAR 2016-03-07, i. k. 2016-04331

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-158, 2018-05-31, paskelbta TAR 2018-06-01, i. k. 2018-08993

 

40. Vartotojų skundai nagrinėjami Energetikos įstatymo 341 straipsnyje nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-68, 2016-03-01, paskelbta TAR 2016-03-07, i. k. 2016-04331

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-158, 2018-05-31, paskelbta TAR 2018-06-01, i. k. 2018-08993

 

 

SUDERINTA

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos

2013 m. sausio 11 d. raštu Nr. 4-359

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1-21, 2013-01-22, Žin., 2013, Nr. 9-400 (2013-01-24), i. k. 113203NISAK00001-21

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-21, 2013-01-22, Žin., 2013, Nr. 9-400 (2013-01-24), i. k. 113203NISAK00001-21

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 19 d. įsakymo Nr. 1-43 "Dėl Standartinių elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-68, 2016-03-01, paskelbta TAR 2016-03-07, i. k. 2016-04331

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 19 d. įsakymo Nr. 1-43 „Dėl Standartinių elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-312, 2016-11-24, paskelbta TAR 2016-12-05, i. k. 2016-28164

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 19 d. įsakymo Nr. 1-43 „Dėl Standartinių elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-14, 2018-01-25, paskelbta TAR 2018-01-25, i. k. 2018-01152

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 19 d. įsakymo Nr. 1-43 „Dėl Standartinių elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-158, 2018-05-31, paskelbta TAR 2018-06-01, i. k. 2018-08993

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 19 d. įsakymo Nr. 1-43 „Dėl Standartinių elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo