Nutarimas paskelbtas: Žin., 2002, Nr. 95-4114

Neoficialus nutarimo tekstas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

NUTARIMAS

DĖL BENDROJO PAGALBOS CENTRO ĮSTEIGIMO IR VIENO SKUBAUS IŠKVIETIMO TELEFONO NUMERIO 112 ĮVEDIMO STRATEGIJOS, JOS ĮGYVENDINIMO PLANO PATVIRTINIMO

 

2002 m. rugsėjo 25 d. Nr. 1500

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti pridedamus:

1. Bendrojo pagalbos centro įsteigimo ir vieno skubaus iškvietimo telefono numerio 112 įvedimo strategiją.

2. Bendrojo pagalbos centro įsteigimo ir vieno skubaus iškvietimo telefono numerio 112 įvedimo strategijos įgyvendinimo planą.

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                         Algirdas Brazauskas

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                     Juozas Bernatonis

_______________

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2002 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 1500

 

bendrojo pagalbos centro įsteigimo ir vieno skubaus iškvietimo telefono numerio 112 įvedimo strategija

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ši strategija reglamentuoja Bendrojo pagalbos centro tikslą, organizacinius principus, įsteigimą, techninę bazę ir jos pagrindinius reikalavimus, vieno skubaus iškvietimo telefono numerio 112 (toliau vadinama – numeris 112) įvedimo etapus ir finansavimą.

2. Ši strategija parengta atsižvelgiant į:

2.1. Europos Sąjungos Tarybos sprendimą 91/396/EEB, nustatantį, jog valstybės narės iki 1996 m. gruodžio 31 d. turėjo užtikrinti, kad viešuosiuose telefono tinkluose, integruotų tarnybų tinkluose ir viešuosiuose mobiliojo ryšio tinkluose būtų įvestas bendrasis Europos skubaus iškvietimo telefono numeris 112, kuris gali būti įdiegtas greta visų kitų esamų nacionalinių pagalbos telefono numerių.

2.2. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/10/EB, nustatančią reikalavimus, susijusius su numerio 112 įvedimu:

2.2.1. valstybės narės turi užtikrinti, kad iš viešųjų mokamų telefonų skubaus iškvietimo atvejais būtų galima skambinti bendruoju Europos skubaus iškvietimo telefono numeriu 112 ir kitais esamais nacionaliniais pagalbos telefono numeriais nemokamai, be monetų ar kortelių;

2.2.2. valstybės narės prireikus turi imtis specifinių priemonių, kad užtikrintų bendrojo fiksuoto telefono paslaugų prieinamumą neįgaliesiems ir specialių socialinių reikmių turintiems žmonėms;

2.2.3. skambinančiojo telefono numerio nustatymas (tai būtina numerio 112 įvedimo sąlyga) turi būti suderintas su Europos Sąjungos asmens duomenų apsaugos direktyvos 95/46/EB ir Europos Sąjungos privatumo direktyvos 97/66/EB nuostatomis;

2.3. Nacionalinį telefono ryšio numeracijos planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 681 (Žin., 2001, Nr. 50-1751), kuriame nustatyta, kad vienas skubaus iškvietimo telefono numeris 112 privalomas kiekviename bendrajame telekomunikacijų tinkle.

 

II. TIKSLAS

3. Pagrindinis Bendrojo pagalbos centro tikslas – nelaimės atveju užtikrinti operatyvų pagalbos prašymo priėmimą, įvertinimą ir policijos, ugniagesių, greitosios medicinos pagalbos ar kitų galinčių suteikti pagalbą tarnybų (toliau vadinama – pagalbos tarnybos) pajėgų išsiuntimą į nelaimės vietą.

 

III. ORGANIZACINIAI PRINCIPAI

4. Bendrasis pagalbos centras – įstaiga prie Vidaus reikalų ministerijos, turinti viešojo juridinio asmens statusą.

5. Kad būtų operatyviai teikiama pagalba, Lietuvos Respublikoje steigiamas Bendrasis pagalbos centras (toliau vadinama – BPC) turės regioninius padalinius (toliau vadinama – regioniniai BPC padaliniai, arba RBPC). Konkretus RBPC skaičius, jų buveinės, organizacinė struktūra, aptarnavimo zonos bus nustatomos atsižvelgiant į BPC steigimo pirmojo etapo rezultatus.

 

IV. BPC STEIGIMO ETAPAI

6. BPC steigiamas trimis etapais.

7. Pirmasis etapas – įgyvendinamas bandomasis BPC projektas Vilniaus mieste: pagalbos tarnybų dispečeriai sutelkiami Vilniaus miesto priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos patalpose; visi skambučiai skubaus iškvietimo telefono numeriais 01, 02, 03 ir 112 Vilniaus mieste siunčiami į bandomąjį BPC, kur jie priimami, apdorojami pagal įvykio tipą, sisteminami ir saugomi. Informacija apie pagalbos poreikį nedelsiant perduodama pagalbos tarnyboms.

Kartu ieškoma patalpų BPC ir RBPC įkurdinti, vertinamos patalpų pritaikymo BPC ir RBPC veiklai techninės galimybės, kuriama teisinė ir techninė BPC ir RBPC įsteigimo ir veiklos bazė.

 

8. Antrasis etapas – įsteigiamas Bendrasis pagalbos centras prie Vidaus reikalų ministerijos, kuris, išanalizavęs bandomojo BPC veiklą, suderinęs su Sveikatos apsaugos ministerija ir kitomis suinteresuotomis institucijomis, nustato reikiamą RBPC skaičių, tipus ir aptarnavimo teritorijas. RBPC steigiami specialiai jų veiklai pritaikytose patalpose. Organizuojama BPC ir RBPC personalo atranka ir mokymas. Nustatomi BPC, RBPC ir pagalbos tarnybų pajėgų savitarpio ryšiai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 81, 2003-01-21, Žin., 2003, Nr. 9-304 (2003-01-25)

 

9. Trečiasis etapas – visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje pradeda veikti BPC tinklas ir numeris 112.

Punkto pakeitimai:

Nr. 81, 2003-01-21, Žin., 2003, Nr. 9-304 (2003-01-25)

 

V. TECHNINĖ BAZĖ IR PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI

10. BPC ir pagalbos tarnybų pajėgos turės tobuliausias, tarpusavyje suderintas informacines technologijas, kurios leis į nelaimės vietą skubiai pasiųsti reikiamos pagalbos tarnybų pajėgas.

11. BPC naudosis žinybinių ir viešųjų telekomunikacijų telefoninių ir duomenų perdavimo tinklų infrastruktūromis, bus atsižvelgiama į šių tinklų operatorių teikiamų paslaugų kokybę ir kainas. Kuo racionaliau bus panaudotos Vidaus reikalų ministerijos žinybinio telefoninio ir duomenų perdavimo tinklo galimybės, užtikrintas abipusis telefoninis ir duomenų perdavimo ryšys tarp BPC, RBPC, visų pagalbos tarnybų padalinių ir jų pajėgų.

12. BPC techninė ir programinė įranga bus parenkama atsižvelgiant į bandomojo BPC darbuotojų pastabas ir konkrečius pasiūlymus.

13. Visi viešųjų telekomunikacijų tinklų ir (ar) viešųjų telekomunikacijų paslaugų teikėjai Lietuvos Respublikos telekomunikacijų įstatymo nustatyta tvarka privalės užtikrinti savo abonentų ir (ar) naudotojų skambučių siuntimą į pagalbos tarnybų numerius.

 

VI. STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMAS

14. Lėšos šiai strategijai įgyvendinti pagal šalies finansines galimybes bus numatomos rengiant atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą ir Valstybės investicijų programą. Strategijai įgyvendinti galės būti naudojamos ir kitos įstatymų nustatyta tvarka gautos lėšos. Detali BPC ir RBPC steigimo ir plėtros sąmata bus rengiama išanalizavus bandomojo BPC projekto rezultatus ir priėmus sprendimą dėl konkretaus RBPC skaičiaus, tipų, aptarnaujamų teritorijų.

Išankstiniais skaičiavimais, viso projekto vertė – maždaug 84109 tūkst. litų (iš jų lėšos darbuotojų darbo užmokesčiui, socialinio draudimo įmokoms ir kitoms paprastosioms išlaidoms per metus – maždaug 8673 tūkst. litų, investicijos patalpoms įrengti, BPC programinei, kompiuterinei ir kitai įrangai įsigyti – 75436 tūkst. litų).

––––––––––––––––

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2002 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 1500

 

bendrojo pagalbos centro įsteigimo ir vieno skubaus iškvietimo telefono numerio 112 įvedimo strategijos įgyvendinimo planas

 

Tikslas

Priemonės

Vykdytojas, įvykdymo terminas

1. Bandomojo Bendrojo pagalbos centro (toliau vadinama – BPC) projekto Vilniaus mieste įgyvendinimas

parengti bandomojo BPC projekto aprašymą, nuostatus;

įsteigti bandomąjį BPC Vilniaus miesto Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos patalpose

Vidaus reikalų ministerija,
Sveikatos apsaugos ministerija – 2002 metų IV ketvirtis
Vidaus reikalų ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija – 2002 metų IV ketvirtis

2. BPC veiklos reglamentavimas

parengti Lietuvos Respublikos Bendrojo pagalbos centro veiklos įstatymo projektą

Vidaus reikalų ministerija – iki 2004 metų gegužės 1 d.

3. BPC įsteigimo ir vieno skubaus iškvietimo telefono numerio 112 įvedimo techninės bazės parengimas

parengti Vidaus reikalų ministerijos žinybinio komunikacijų tinklo (telefoninio, duomenų perdavimo, radijo) plėtros programą

Vidaus reikalų ministerija – 2002 metų IV ketvirtis

4. BPC įsteigimas

parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl BPC prie Vidaus reikalų ministerijos įsteigimo, visų BPC steigėjo teisių perdavimo ir pavedimo vidaus reikalų ministrui patvirtinti jo nuostatus projektą ir pateikti jį Lietuvos Respublikos Vyriausybei;

 

išnagrinėti bandomojo BPC veiklos rezultatus, nustatyti regioninių BPC padalinių (toliau vadinama – RBPC) skaičių, tipus ir aptarnavimo teritorijas;

 

parengti bendrą BPC ir policijai, priešgaisrinėms gelbėjimo pajėgoms, greitosios medicinos pagalbos tarnybai (toliau vadinama – pagalbos tarnybos) reikalingos techninės ir programinės įrangos plėtros projektą;

 

mokyti BPC personalą dirbti su technine ir programine įranga

Vidaus reikalų ministerija,
2003 metų I ketvirtis

 

 

 

 

 

 

Vidaus reikalų ministerija,
Sveikatos apsaugos ministerija – iki 2004 metų gegužės 1 d.

 

 

Vidaus reikalų ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Susisiekimo ministerija – 2005 metų III ketvirtis

 

 

 

 

Vidaus reikalų ministerija,
Sveikatos apsaugos ministerija – 2004 metų I ketvirtis

Punkto pakeitimai:

Nr. 81, 2003-01-21, Žin., 2003, Nr. 9-304 (2003-01-25)

Nr. 1360, 2004-11-02, Žin., 2004, Nr. 160-5853 (2004-11-04)

5. BPC įsteigimo ir vieno skubaus iškvietimo telefono numerio 112 įvedimo teisinės bazės parengimas

parengti teisės aktus, kurių reikia telefono numerių keitimui, BPC ir telefono tinklų operatorių bendradarbiavimui užtikrinti

Ryšių reguliavimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės,
Susisiekimo ministerija,
Vidaus reikalų ministerija,
Sveikatos apsaugos ministerija – 2002 metų IV ketvirtis

6. Finansavimo užtikrinimas

parengti ir pateikti Finansų ministerijai pagal strategijos nuostatas patikslintą investicinį projektą BPC steigti ir plėtoti 2002–2003 metais;
parengti reikiamus dokumentus
BPC ir pagalbos tarnybų plėtrai finansuoti iš Pasaulio banko lėšų;
teikti paraiškas Finansų ministerijai ir Užsienio reikalų ministerijai, kad
BPC ir pagalbos tarnybų plėtra būtų iš dalies finansuojama dvišalių (daugiašalių) fondų lėšomis;
numatyti 2003 ir vėlesnių metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetų projektuose lėšas
BPC ir pagalbos tarnybų veiklai finansuoti

Vidaus reikalų ministerija,
Sveikatos apsaugos ministerija – 2002 metų III ketvirtis


Sveikatos apsaugos ministerija,
Vidaus reikalų ministerija – 2004 metų I ketvirtis

Vidaus reikalų ministerija,
Sveikatos apsaugos ministerija – 2002 metų III ketvirtisVidaus reikalų ministerija,
Sveikatos apsaugos ministerija – 2002 metų III ketvirtis

Punkto pakeitimai:

Nr. 81, 2003-01-21, Žin., 2003, Nr. 9-304 (2003-01-25)

7. Visuomenės informavimas apie vieną skubaus iškvietimo telefono numerį 112 ir jo pritaikymas neįgaliesiems

parengti visuomenės informavimo apie vieną skubaus iškvietimo telefono numerį 112 ir jo pritaikymo neįgaliesiems programą ir patvirtinti ją vidaus reikalų ministro įsakymu

Vidaus reikalų ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Ryšių reguliavimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės – 2004 metų I ketvirtis

Punkto pakeitimai:

Nr. 81, 2003-01-21, Žin., 2003, Nr. 9-304 (2003-01-25)

8. (Neteko galios)

Punkto pakeitimai:

Nr. 81, 2003-01-21, Žin., 2003, Nr. 9-304 (2003-01-25)

Priedo pakeitimai:

Nr. 81, 2003-01-21, Žin., 2003, Nr. 9-304 (2003-01-25)

Nr. 1653, 2003-12-23, Žin., 2003, Nr. 122-5520 (2003-12-27)

 

___________________

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 81, 2003-01-21, Žin., 2003, Nr. 9-304 (2003-01-25)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. RUGSĖJO 25 D. NUTARIMO NR. 1500 „DĖL BENDROJO PAGALBOS CENTRO ĮSTEIGIMO IR VIENO SKUBAUS IŠKVIETIMO TELEFONO NUMERIO 112 ĮVEDIMO STRATEGIJOS, JOS ĮGYVENDINIMO PLANO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1653, 2003-12-23, Žin., 2003, Nr. 122-5520 (2003-12-27)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. RUGSĖJO 25 D. NUTARIMO NR. 1500 "DĖL BENDROJO PAGALBOS CENTRO ĮSTEIGIMO IR VIENO SKUBAUS IŠKVIETIMO TELEFONO NUMERIO 112 ĮVEDIMO STRATEGIJOS, JOS ĮGYVENDINIMO PLANO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1360, 2004-11-02, Žin., 2004, Nr. 160-5853 (2004-11-04)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. RUGSĖJO 25 D. NUTARIMO NR. 1500 "DĖL BENDROJO PAGALBOS CENTRO ĮSTEIGIMO IR VIENO SKUBAUS IŠKVIETIMO TELEFONO NUMERIO 112 ĮVEDIMO STRATEGIJOS, JOS ĮGYVENDINIMO PLANO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

*** Pabaiga ***

 

 

Redagavo: Aušrinė Trapinskienė (2004-11-05)

                  autrap@lrs.lt