Suvestinė redakcija nuo 2016-01-19

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 126-4521, i. k. 1052080ISAK00ĮV-417

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL GERIAUSIO KULTŪROS CENTRO PREMIJŲ ĮSTEIGIMO IR PREMIJAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2005 m. spalio 17 d. Nr. ĮV-417

Vilnius

 

1. Įsteigiu keturias Geriausio kultūros centro premijas.

2. Tvirtinu Geriausio kultūros centro premijavimo nuostatus (pridedama).

 

 

KULTŪROS MINISTRAS                                                           VLADIMIRAS PRUDNIKOVAS


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2005 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. ĮV-417

(Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2009 m. gruodžio 30 d.

įsakymo Nr. ĮV-704 redakcija)

 

GERIAUSIO METŲ KULTŪROS CENTRO PREMIJAVIMO NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Geriausio metų kultūros centro premijavimo nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja premijų skyrimo tikslą, dydį, siūlomų kandidatų šioms premijoms gauti dokumentų pateikimo bendruosius reikalavimus, premijų skyrimo tvarką.

2. Premijų tikslas – skatinti kūrybingą kultūros centrų veiklą, įvertinant geriausius kultūros centrų pasiekimus ir darbus.

3. Premijos skiriamos už paskutiniųjų 5 metų aktyvią, kūrybingą, novatorišką veiklą, puoselėjant etninę kultūrą, mėgėjų meną, kuriant menines programas, plėtojant švietėjišką (edukacinę), pramoginę veiklą, tenkinant bendruomenės kultūrinius poreikius ir organizuojant profesionalaus meno sklaidą.

4. Premijos mokamos iš valstybės biudžeto lėšų. Premijų skaičius – 3. Premijų dydis:

4.1. aukščiausiosios kategorijos kultūros centrui – 90 bazinių socialinių išmokų;

4.2. pirmosios kategorijos kultūros centrui – 70 bazinių socialinių išmokų;

4.3. antrosios kategorijos kultūros centrui arba filialui – 50 bazinių socialinių išmokų.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-28, 2016-01-15, paskelbta TAR 2016-01-18, i. k. 2016-01162

 

5. Premijos skiriamos kasmet. Kartu su premijomis laureatams įteikiami atminimo ženklai, kurių sukūrimu ir pagaminimu rūpinasi Lietuvos liaudies kultūros centras.

 

II. DOKUMENTŲ PATEIKIMO BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

6. Apie kandidatų siūlymų premijoms gauti priėmimo laiką ir vietą skelbiama Kultūros ministerijos interneto svetainėje www.lrkm.lt kiekvienų metų sausio mėnesio pradžioje.

7. Kultūros centrus premijoms gauti turi teisę siūlyti savivaldybių administracijos, Lietuvos liaudies kultūros centras, Kultūros centrų taryba, Lietuvos kultūros centrų asociacija, asociacija „Kultūros savivaldos kolegija“, kitos nevyriausybinės organizacijos, kultūros centrai, fiziniai asmenys (toliau – pareiškėjai) iki kiekvienų metų vasario 1 d. Iš vienos savivaldybės gali būti teikiamas vienas kultūros centras.

8. Pareiškėjai Lietuvos liaudies kultūros centrui pateikia šiuos dokumentus:

8.1. kultūros centro registracijos pažymėjimo kopiją;

8.2. savivaldybės tarybos sprendimo apie kategorijos suteikimą kultūros centrui kopiją;

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-28, 2016-01-15, paskelbta TAR 2016-01-18, i. k. 2016-01162

 

8.3. pastarųjų 5 metų veiklos, apibūdintos šių nuostatų 3 punkte, pristatymą;

8.4. studijų, būrelių, mėgėjų meno kolektyvų, veikiančių kultūros centre, sąrašą, nurodant mėgėjų meno kolektyvų kategorijas;

8.5. kultūros ir meno darbuotojų sąrašą, kuriame būtų nurodytas jų išsilavinimas, kvalifikacija bei suteikta klasė;

8.6. apdovanojimų už kultūros centro veiklos rezultatus dokumentų kopijas (padėkų, gautų už dalyvavimą renginiuose, kopijos neteikiamos);

8.7. dvi rekomendacijas. Tuo atveju, kai premijai prisistato pats kultūros centras arba jį teikia ne steigėjas, būtina steigėjo rekomendacija.

 

III. PREMIJŲ SKYRIMO TVARKA

 

9. Kultūros ministerijai pateiktus dokumentus premijai gauti svarsto vertinimo komisija (toliau vadinama – komisija). Jei pateikti dokumentai neatitinka šių nuostatų 8 punkto reikalavimų, jie nesvarstomi.

10. Komisiją sudaro 7 nariai. 3 komisijos narius deleguoja kultūros ministras, 2 – asociacija „Kultūros savivaldos kolegija“, 2 – Lietuvos kultūros centrų asociacija. Komisijos sudėtį dvejiems metams tvirtina kultūros ministras.

11. Komisijos darbą organizuoja ir techniškai aptarnauja Lietuvos liaudies kultūros centras.

12. Komisija darbą organizuoja remdamasi jos patvirtintu darbo reglamentu ir vertinimo kriterijais.

13. Komisija apsvarsto pretendentų premijai gauti dokumentus ir iki kovo 15 d. pateikia išvadas kultūros ministrui. Komisija turi teisę įvertinti kultūros centro veiklą ir materialinę bazę vietoje.

14. Premijas įsakymu skiria kultūros ministras, įvertinęs komisijos išvadas.

15. Premijas teikia Kultūros ministerija kartu su Lietuvos liaudies kultūros centru kultūros centruose, kuriems yra skirtos premijos.

16. Premijos naudojamos pagal kultūros centro vadovo patvirtintą sąmatą.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

17. Kandidatai, kuriems nepaskirta premija, gali būti pakartotinai teikiami premijai gauti kitais metais.

18. Kita premija tam pačiam kultūros centrui gali būti skiriama ne anksčiau kaip po 5 metų.

19. Premijų svarstymo ir skyrimo dokumentai saugomi Lietuvos liaudies kultūros centro archyve teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. ĮV-704, 2009-12-30, Žin., 2010, Nr. 2-80 (2010-01-07), i. k. 1092080ISAK00ĮV-704

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-704, 2009-12-30, Žin., 2010, Nr. 2-80 (2010-01-07), i. k. 1092080ISAK00ĮV-704

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. spalio 17 d. įsakymo Nr. ĮV-417 "Dėl Geriausio kultūros centro premijų įsteigimo ir premijavimo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-28, 2016-01-15, paskelbta TAR 2016-01-18, i. k. 2016-01162

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. spalio 17 d. įsakymo Nr. ĮV-417 „Dėl Geriausio metų kultūros centro premijų įsteigimo ir premijavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo