Įsakymas netenka galios 2021-01-01:

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 5-V-922, 2020-11-11, paskelbta TAR 2020-11-11, i. k. 2020-23674

Dėl Šaunamojo ginklo laikymo, nešiojimosi ir panaudojimo mokymo programos patvirtinimo

 

Suvestinė redakcija nuo 2019-12-05 iki 2020-12-31

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 66-3326, i. k. 11300GKISAK05-V-502

 

LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIO KOMISARO

Į S A K Y M A S

 

DĖL FORMALIOJO MOKYMO PROGRAMŲ PATVIRTINIMO

 

2013 m. birželio 18 d. Nr. 5-V-502

Vilnius

 

 

1. Tvirtinu pridedamas:

1.1. Šaunamojo ginklo turėjimo savigynai mokymo programą;

1.2. Neteko galios nuo 2019-12-05

Punkto naikinimas:

Nr. 5-V-905, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-04, i. k. 2019-19539

 

2. Įpareigoju teritorinių policijos įstaigų viršininkus užtikrinti, kad mokymo įstaigų organizuojamuose egzaminuose dalyvautų kompetentingi policijos įstaigų atstovai.

3. Nustatau, kad:

3.1. asmenys, kurie iki 2013 m. spalio 1 d. baigs mokymus pagal programas, galiojusias iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos, ir turės kursų baigimo pažymėjimus (kodas 1120 ar 1122), tačiau neišlaikys egzaminų teritorinėse policijos įstaigose ir negaus egzaminų išlaikymo pažymėjimų (kodas 1121 ar 1123), egzaminą laiko mokymo įstaigose pagal šio įsakymo 1.1 ir 1.2 punktais patvirtintas programas ir gauna kursų baigimo ir išlaikymo pažymėjimus (kodas 3105 ar 3106);

3.2. šis įsakymas įsigalioja 2013 m. spalio 1 d.

4. Skelbiu įsakymą Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje.

 

 

 

L. e. policijos generalinio komisaro pareigas   Algirdas Stončaitis

 

SUDERINTA

L. e. Kvalifikacijų ir profesinio mokymo

plėtros centro direktoriaus pareigas Rūta Karvelytė

2013 m. birželio 18 d.

 

PATVIRTINTA

Lietuvos policijos generalinio komisaro

2013 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 5-V-502

 

1. Programa

 

1.1. Programos pavadinimas

Šaunamojo ginklo turėjimo savigynai mokymo programa

 

 

1.2. Valstybinis kodas (jei yra)

260086105

 

 

1.3. Suteikiama teisė atlikti

Turėti šaunamąjį ginklą savigynai

 

1.4. Reikalavimai asmenų amžiui, išsilavinimui, profesinei kvalifikacijai, darbo patirčiai

Minimalus amžius – nuo 18 m. arba su tėvų ar globėjų sutikimu nuo 16 m. Išsilavinimas – pagrindinis

 

 

 

1.5. Mokymo trukmė (savaitėmis ar valandomis)

30 valandų

 

 

1.6. Programos rengėjai

Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos

Viešosios policijos valdybos Licencijavimo skyriaus

vyriausiasis specialistas Virginijus Šostucha

 

 

 

2. Programos apibūdinimas

 

2.1. Rengimo pagrindas

Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo (Žin., 2002, Nr. 13-467; 2010, Nr. 142-7261) 17 straipsnio 1 dalies 7 punkte nustatyta, kad leidimas įsigyti šaunamąjį ginklą neišduodamas asmenims, neišlaikiusiems atitinkamo egzamino.

 

2.2. Programos tikslai

Supažindinti asmenis, pageidaujančius įsigyti ir turėti savigynai šaunamuosius ginklus, su ginklų nešiojimo ir laikymo reikalavimais, teisėto šaunamojo ginklo panaudojimo sąlygomis; išmokyti saugiai elgtis su šaunamuoju ginklu ir saugiai panaudoti šaunamąjį ginklą savigynai.

 

2.3. Mokymosi pasiekimai

Eil. Nr.

Mokymosi pasiekimai

1.

Turi išmanyti:

1.1.

teisinius civilinės ginklų apyvartos pagrindus;

1.2.

teisinės atsakomybės už ginklų apyvartos pažeidimus atsiradimo pagrindus;

1.3.

šaunamojo ginklo teisėto panaudojimo savigynai sąlygas;

1.4.

pistoleto sandarą ir veikimo principą;

1.5.

revolverio sandarą ir veikimo principą;

1.6.

lygiavamzdžio ginklo sandarą ir veikimo principą.

2.

Turi mokėti:

2.1.

iš dalies išardyti, išvalyti ir surinkti šaunamąjį ginklą (lygiavamzdį šautuvą, pistoletą ir revolverį);

2.2.

saugiai elgtis su lygiavamzdžiu šautuvu, pistoletu ir revolveriu (pistoleto apkabos užtaisymas, ištaisymas, jos įdėjimas ir išėmimas iš pistoleto; revolverio, lygiavamzdžio šautuvo užtaisymas ir ištaisymas; vamzdyje įstrigusių šovinių išėmimas iš vamzdžio arba jei nėra reikalo šauti, veiksmai užsikirtus ginklui);

2.3.

šaudyti iš lygiavamzdžio šautuvo, pistoleto ir revolverio;

2.4.

pataikyti į taikinį šaudykloje šaudant iš pistoleto ir revolverio (iš 5 metrų atstumo ne mažiau kaip du kartus iš trijų įskaitinių šūvių);

2.5.

pataikyti į taikinį šaudykloje šaudant iš lygiavamzdžio šautuvo (iš 5 metrų atstumo tris kartus ir iš trijų įskaitinių šūvių, šaudant šoviniais, užtaisytais kulkomis).

 

3. Išsamus mokymo planas (mokymo temos išdėstomos eilės tvarka, nurodant teorijai ir praktiniam mokymui skirtas valandas)

 

Eil. Nr.

Temos pavadinimas

Valandų skaičius

teorijai

praktiniam mokymui

1.

Teisiniai civilinės ginklų apyvartos pagrindai

4

1

1.1.

Reikalavimai asmeniui, pageidaujančiam įsigyti šaunamąjį ginklą savigynai.

1

-

1.2.

Leidimo įsigyti šaunamąjį ginklą savigynai išdavimas, šaunamojo ginklo įsigijimo, registravimo, realizavimo, leidimo laikyti (nešiotis) ginklus perregistravimo tvarka.

1

-

1.3.

Šaunamojo ginklo savigynai nešiojimosi, laikymo tvarka ir panaudojimo teisiniai pagrindai.

1

-

1.4.

Bendrosios žinios apie mažos galios ginklus ir jų apyvartos teisinis reglamentavimas.

1

-

1.5.

Uždavinių sprendimas.

-

1

2.

Teisiniai šaunamojo ginklo panaudojimo pagrindai

2

1

2.1.

Būtinoji gintis, jos samprata, būtinasis reikalingumas, jo samprata, asmens, padariusio nusikalstamą veiką, sulaikymas, esminiai skirtumai. Kiti šaunamųjų ginklų, specialiųjų priemonių, fizinės prievartos panaudojimo pagrindai, sąlygos, ribos, asmens sulaikymo ir pristatymo į policijos įstaigą teisiniai pagrindai. Uždavinių šia tema sprendimas.

1

-

2.2.

Teismų praktika būtinosios ginties ir būtinojo reikalingumo atvejais. Uždavinių sprendimas.

1

1

3.

Atsakomybė už ginklų apyvartos pažeidimus

2

-

3.1.

Šaunamojo ginklo, šaudmenų, sprogmenų ar sprogstamųjų medžiagų laikymo taisyklių pažeidimas (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 255 str.).

1

-

3.2.

Administraciniai teisės pažeidimai, kuriais pažeidžiama nustatyta ginklų ir šaudmenų apyvartos tvarka (Administracinių teisės pažeidimų kodekso keturioliktasis skirsnis „Administraciniai teisės pažeidimai, kuriais kėsinamasi į nustatytą valdymo tvarką“).

1

-

4.

Šaunamieji ginklai

4

-

4.1.

Bendrosios žinios apie šaunamuosius ginklus. Šaunamųjų ginklų rūšys, naudojimo ypatumai, skirtumai. Kriterijai, lemiantys vienos ar kitos šaunamojo ginklo rūšies, skirtos savigynai, pasirinkimą.

2

-

4.2.

Šovinių ir jų sudėtinių dalių pažinimas. Lygiavamzdžio šaunamojo ginklo šovinio konstrukcija, graižtvinio šaunamojo ginklo šovinio konstrukcija. Kriterijai, lemiantys vienos ar kitos rūšies šovinio pasirinkimą. Šovinių kalibrai.

1

-

4.3.

Šaunamieji ginklai (pistoletai, revolveriai, lygiavamzdžiai šautuvai), naudojami savigynai. Jų panaudojimo ypatumai. Apribojimai, nustatyti atskirų rūšių šaunamiesiems ginklams ir jų šoviniams.

1

-

5.

Šaunamųjų ginklų sandara

1

2

5.1.

Lygiavamzdžio šautuvo, pistoleto, revolverio sandara, veikimo principas. Galimi šaunamųjų ginklų išardymo ir surinkimo būdai, jų skirtumai. Ginklo priežiūros svarba.

0,5

-

5.2.

Saugaus elgesio su šaunamuoju ginklu taisyklės. Dalinis lygiavamzdžio šautuvo, pistoleto išardymas. Lygiavamzdžio šautuvo, pistoleto, revolverio užtaisymas ir ištaisymas.

-

2

5.3.

Šaunamojo ginklo priežiūrai reikalingi įrankiai ir medžiagos. Ginklo valymas su specialiomis priemonėmis. Ginklų surinkimas.

0,5

-

6.

Šaudybos pagrindai. Šaudymo būdai ir taisyklės

-

4

6.1.

Balistika. Šaunamojo ginklo užtaisymas, prisitaikymas, šaudyba, šaudymo nutraukimas. Šaudymo būdai ir taisyklės. Šaudymo būdų įvairovė, jų privalumai ir trūkumai. Šaudymo būdo pasirinkimo kriterijai. Šaudymo iš pistoleto, revolverio, lygiavamzdžio šautuvo ypatumai.

-

1

6.2.

Pratybos (ginklo laikymas, stovėsena, užtaisymas, prisitaikymas, nuleistuko nuspaudimas, ištaisymas). Pratybose naudojami šaunamieji ginklai, perdirbti taip, kad iš jų nebūtų įmanoma iššauti.

-

3

7.

Praktinis šaudymas

-

9

7.1.

Šaudymo instruktorius, jo nurodymai. Ginklo paėmimas, užtaisymas, šaudymas. Asmens veiksmai užsikirtus ginklui. Veiksmai baigus šaudyti.

-

1

7.2.

Stovėsenos, ginklo paėmimo, užtaisymo, laikymo rankose, prisitaikymo, šaudymo, šaudymo nutraukimo technika. Šaudymas į taikinius iš 10 m atstumo.

-

8

Iš viso

13

17

 

4. Reikalavimai mokytojams (išsilavinimas, profesinė kvalifikacija, darbo patirtis)

Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį išsilavinimą mokant teorijos ir ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą mokant praktiškai.

Turėti pakankamos patirties (3 metų), susijusios su šaunamųjų ginklų laikymu, nešiojimusi ir naudojimu (tik praktiniam mokymui).

Turėti pedagogo kvalifikaciją arba Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka būti išklausius pedagoginių ir psichologinių žinių kursą.

 

 

5. Reikalavimai metodiniams ir materialiesiems ištekliams

1. Teoriniam mokymui reikalingi:

- mokymo kabinetas;

- ne mažiau kaip vienas lygiavamzdis šautuvas, vienas pistoletas, vienas revolveris, laikinai perdirbti taip, kad iš jų per pratybas nebūtų įmanoma iššauti;

- šaunamųjų ginklų, šovinių sandaros, šaudymo būdų ir kitos teminės skaidrės ir plakatai (lygiavamzdžio šaunamojo ginklo šovinio konstrukcija, graižtvinio šaunamojo ginklo šovinio konstrukcija, lygiavamzdžio šautuvo konstrukcija, bent vieno pistoleto konstrukcija (Makarov, Sig-Sauer, ČZ, Glock, Walther, Beretta), revolverio konstrukcija ir kt.), grafinis diaprojektorius arba kompiuterinė įranga, leidžianti pademonstruoti skaidres;

- dalijamoji medžiaga (testai ir uždaviniai);

- rašymo lenta, ekranas;

- Lietuvos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys šaunamųjų ginklų savigynai įsigijimą, laikymą, nešiojimąsi ir panaudojimą, kita specialioji literatūra šaunamųjų ginklų ir šaudmenų apyvartos klausimais.

 

2. Praktiniam mokymui reikalingi:

- šaudykla, įrengta pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytus reikalavimus;

- ne mažiau kaip vienas lygiavamzdis šautuvas, vienas pistoletas, vienas revolveris;

- asmeninės apsaugos priemonės (ausinės, akiniai);

- apskritimo formos 50 cm skersmens taikiniai arba kvadrato formos taikiniai „Krūtinė“, kurių apatinės kraštinės ilgis – 50 cm;

- ne mažiau kaip po 20 (dvidešimt) pistoleto šovinių kiekvienam asmeniui;

- ne mažiau kaip po 20 (dvidešimt) revolverio šovinių kiekvienam asmeniui;

- ne mažiau kaip po 10 (dešimt) lygiavamzdžio šautuvo šovinių kiekvienam asmeniui.

 

6. Baigiamasis mokymosi pasiekimų vertinimas (vertinimo būdai, trukmė)

Baigus mokymo programą laikoma šaudymo įskaita ir baigiamasis egzaminas, kurį sudaro dvi dalys: teorinių žinių ir praktinių įgūdžių įvertinimas.

Šaudymo įskaitą priima praktinio mokymo dėstytojas. Įskaitos laikymo rezultatai įforminami įskaitos laikymo protokolu. Teritorinės policijos įstaigos atstovas įskaitoje gali dalyvauti stebėtojo teisėmis.

Mokymo įstaiga apie planuojamą įskaitą (įskaitos laiką, vietą ir asmenų skaičių) privalo informuoti teritorinę policijos įstaigą ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas (neįskaitant įskaitos dienos).

Egzamino metu žinias tikrina mokymo įstaigos vadovo įsakymu sudaryta komisija (mažiausiai iš 3 mokymo įstaigos atstovų). Teritorinės policijos įstaigos atstovas dalyvauja stebėtojo teisėmis.

Mokymo įstaiga planuojamo egzamino laiką, vietą ir egzaminuojamų asmenų skaičių suderina su teritorine policijos įstaiga ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas (neįskaitant egzamino dienos) iki egzamino laikymo dienos. Derinimas gali būti atliekamas naudojantis policijos elektroninių paslaugų sistema.

Teorinės žinios tikrinamos atsakinėjant į testo klausimus ir sprendžiant uždavinį apie teisinius šaunamojo ginklo panaudojimo pagrindus. Egzaminuojamas asmuo, norintis, kad jo žinios būtų įvertintos teigiamai, turi teisingai atsakyti į ne mažiau kaip 17 iš 20 testo klausimų ir išspręsti pateiktą uždavinį. Testus ir uždavinius pateikia komisijoje dalyvaujantis policijos pareigūnas. Testo atsakymams surašyti ir uždaviniams išspręsti skiriama ne daugiau kaip 1 val.

Praktiniai įgūdžiai vertinami tikrinant asmens gebėjimus naudotis šaunamuoju ginklu (atliekant dalinį ginklo išardymą ir (arba) imituojant praktinį šaudymą (patikrinimas atliekamas klasėje su ginklu, perdarytu taip, kad ginklas negalėtų iššauti).

Komisija atskirai vertina teorinę ir praktinę egzamino dalis. Siekdama objektyviai įvertinti egzaminuojamą asmenį komisija gali pasitelkti įvairių sričių specialistus. Egzamino laikymo rezultatai įforminami protokolu. Po egzamino vienas egzamino laikymo protokolo egzempliorius duodamas policijos įstaigos atstovui.

Asmenys, neišlaikę bent vienos egzamino dalies (teorinės ar praktinės), gali neišlaikytą egzamino dalį (-is) perlaikyti, bet ne anksčiau kaip po 10 dienų.

Asmenims, sėkmingai išlaikiusiems teorinę ir praktinę egzamino dalis, išduodamas valstybės pripažintas pažymėjimas (kodas 3105 skirtas valstybinėms įstaigoms) (kodas 3106 skirtas nevalstybinėms įstaigoms), kuris asmeniui suteikia teisę turėti ginklus savigynai (į pažymėjimą įrašoma – „kompetenciją turėti šaunamąjį ginklą savigynai“).

Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo baigiamojo egzamino laikymo dienos mokymo įstaiga policijai pateikia duomenis (asmens kodas, vardas, pavardė, išduoto pažymėjimo kodas, numeris ir mokymo programos kodas) apie asmenims išduotus kompetencijų įgijimo pažymėjimus. Išlaikiusių egzaminą asmenų duomenys įtraukiami į Policijos informacinės sistemos licencijuojamos veiklos posistemį ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. Duomenys gali būti pateikti naudojantis policijos elektroninių paslaugų sistema.

 

 

_________________

 

Patvirtinta. Neteko galios nuo 2019-12-05

Priedo naikinimas:

Nr. 5-V-905, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-04, i. k. 2019-19539

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 5-V-905, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-04, i. k. 2019-19539

Dėl neformaliojo profesinio mokymo Apsaugos darbuotojo mokymo programos patvirtinimo