Nutarimas paskelbtas: Žin., 2004, Nr. 92-3364

Neoficialus nutarimo tekstas

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

 

DĖL STATISTINĖS INFORMACIJOS APIE VAIKUS RODIKLIŲ SĄRAŠO patvirtinimo

 

2004 m. birželio 8 d. Nr. 695

Vilnius

 

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 6 d. nutarimo Nr. 194 „Dėl vaiko teisių apsaugos valdymo srities priskyrimo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ir kitų ministerijų kompetencijos nustatymo“ (Žin., 2003, Nr. 15-611) 2 punktą ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 30 d. nutarimo Nr. 1211 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. birželio 10 d. nutarimo Nr. IX-1621 „Dėl Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2002 metų veiklos ataskaitos“ įgyvendinimo“ (Žin., 2003, Nr. 93-4221) 1.1 punktą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti statistinės informacijos apie vaikus rodiklių sąrašą (pridedama).

2. Nustatyti, kad statistinė informacija apie vaikus pagal šiuo nutarimu patvirtintame sąraše nurodytus rodiklius pradedama rinkti nuo 2005 metų.

3. Pavesti:

3.1. šiuo nutarimu patvirtintame sąraše išvardytoms atsakingoms institucijoms – pateikti Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir (ar) Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai raštu ir elektronine forma statistinę informaciją ir trumpą jos analizę šiame sąraše nurodytu suvestinės informacijos parengimo laiku;

3.2. Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės – kaupti, apibendrinti ir kartą per metus paskelbti viešai statistinę informaciją apie vaikus.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Brazauskas

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, pavaduojantis

socialinės apsaugos ir darbo ministrą                                               Juozas Olekas

_________________

 


 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2004 m. birželio 8 d. nutarimu Nr. 695

 

STATISTINĖS INFORMACIJOS APIE VAIKUS RODIKLIAI

 

Eil. Nr.

Rodiklio pavadinimas

Parametrai

Suvestinės informacijos parengimo laikas (mėnuo)

Institucija, kuriai teikiama statistinė informacija

Periodiš-kumas

Institucija, atsakinga už statistinės informacijos pateikimą

1.

Demografija:

 

 

 

 

 

1.1.

vaikų skaičius metų pradžioje

iš viso; 0–3, 4–6, 7–9, 10–14, 15–17 metų; pagal lytį; mieste, kaime; pagal savivaldybes; pagal tautybę; palyginti su bendru gyventojų skaičiumi, procentais

liepa

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

metų

Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau vadinama – Statistikos departamentas)

1.2.

gimdymų ir gimusių vaikų skaičius

iš viso gimdymų; daugiavaisių, dvynukų, trynukų; iš viso gimusiųjų; pagal lytį; mieste, kaime; pagal gimimo eiliškumą; iš viso gimusių 1000-iui atitinkamo amžiaus moterų; suminis gimstamumo rodiklis TFR

rugsėjis

metų

Statistikos departamentas

1.3.

nesantuokinių vaikų skaičius

iš viso; pagal lytį; mieste, kaime; pagal motinos amžių; pagal motinos, abiejų tėvų, globėjų (rūpintojų) pareiškimą; palyginti su bendru gimusiųjų skaičiumi

rugsėjis

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

metų

Statistikos departamentas

1.4.

santuokų iki 18 metų amžiaus skaičius

iš viso; pagal lytį; mieste, kaime; 14–17 metų

rugsėjis

metų

Statistikos departamentas

1.5.

ištuokų skaičius

iš viso; pagal bendrą nepilnamečių vaikų skaičių; procentais

rugsėjis

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

metų

Statistikos departamentas

1.6.

mirusių vaikų skaičius

iš viso; 0–3, 4–6, 7–9, 10–14, 15–17 metų; pagal lytį; mieste, kaime; pagal savivaldybes; palyginti su bendru gyventojų skaičiumi, procentais; pagal priežastis; 100000-ių gyventojų

rugsėjis

metų

Statistikos departamentas

2.

Namų ūkių, auginančių vaikus, gyvenimo sąlygos:

 

 

 

 

 

2.1.

namų ūkių, turinčių vaikų, disponuojamos pajamos

iš viso; pagal rūšį; iš viso namų ūkių, turinčių vaikų iki 18 metų; vieną vaiką, du vaikus, tris vaikus; iš viso namų ūkių, neturinčių vaikų

birželis

metų

Statistikos departamentas

2.2.

namų ūkių, turinčių vaikų, vartojimo išlaidos

iš viso; pagal rūšį; iš viso namų ūkių, turinčių vaikų iki 18 metų; vieną vaiką, du vaikus, tris vaikus; iš viso namų ūkių, neturinčių vaikų

birželis

metų

Statistikos departamentas

2.3.

namų ūkių, turinčių vaikų, būsto patogumai

iš viso namų ūkių, turinčių vaikų iki 18 metų; vieną vaiką, du vaikus, tris vaikus; namų ūkių, neturinčių vaikų; pagal gyvenamosios patalpos nuosavybę; pagal gyvenamosios patalpos tipą; pagal kambarių skaičių; pagal gyvenamosios patalpos patogumus

birželis

metų

Statistikos departamentas

2.4.

nepiniginiai skurdo rodikliai (galimybė patenkinti būtiniausius poreikius ir būsto sąlygų problemos)

procentais; visi namų ūkiai, turintys vaikų iki 18 metų; vieną vaiką, du vaikus, tris vaikus; iš viso namų ūkių, neturinčių vaikų

birželis

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

metų

Statistikos departamentas

2.5.

santykinio skurdo lygis namų ūkiuose, turinčiuose vaikų

procentais; namų ūkiai, turintys vaikų iki 18 metų; vieną vaiką, du vaikus, tris vaikus; namų ūkiai, neturintys vaikų

birželis

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

metų

Statistikos departamentas

3.

Sveikata:

 

 

 

 

 

3.1.

dirbtinių abortų skaičius

iki 15 metų; 15–17 metų; visų dirbtinių abortų procentais; mieste, kaime

birželis

Statistikos departamentas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

metų

Sveikatos apsaugos ministerija

3.2.

kūdikių, maitinamų krūtimi, skaičius

maitintų krūtimi iki 3, 6 mėnesių, absoliučiais skaičiais; viso kūdikių skaičiaus procentais

birželis

Statistikos departamentas

metų

Sveikatos apsaugos ministerija

3.3.

vaikų ligų gydytojų ir specialistų skaičius

iš viso vaikų ligų gydytojų, specialistų 10000-ių gyventojų

birželis

Statistikos departamentas

metų

Sveikatos apsaugos ministerija

3.4.

naujagimių sveikatos rodikliai

iš viso naujagimių; pagal naujagimių sergamumo rodiklius; neišnešioti, sveriantys iki 2500 gramų, absoliučiais skaičiais, visų gimusiųjų procentais

birželis

Statistikos departamentas

metų

Sveikatos apsaugos ministerija

3.5.

vaikų profilaktiniai skiepijimai pagal profilaktinių skiepijimų kalendorių

pagal ligas, procentais

birželis

Statistikos departamentas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

metų

Sveikatos apsaugos ministerija

3.6.

vaikų profilaktinių tikrinimų rezultatai

vaikų su klausos, regos, laikysenos sutrikimais, kalbos defektais, skolioze skaičius; 1000-iui apžiūrėtų vaikų; 0–3, 4–6, 7–9, 10–14,
15–17 metų; pagal lytį; mieste, kaime

birželis

Statistikos departamentas

metų

Sveikatos apsaugos ministerija

3.7.

vaikų sergamumas ir ligotumas piktybiniais navikais

iš viso pirmą kartą susirgusiųjų; sergančiųjų 100000-ių vaikų; sergančiųjų metų pabaigoje; pagal lytį; mieste, kaime; 0–3, 4–6, 7–9, 10–14, 15–17 metų

birželis

Statistikos departamentas

metų

Sveikatos apsaugos ministerija

3.8.

vaikų sergamumas ir ligotumas tuberkulioze

iš viso pirmą kartą susirgusiųjų; sergančiųjų 100000-ių vaikų; sergančiųjų metų pabaigoje; pagal lytį; mieste, kaime; 0–3, 4–6, 7–9, 10–14, 15–17 metų

birželis

Statistikos departamentas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

metų

Sveikatos apsaugos ministerija

3.9.

vaikų sergamumas ir ligotumas psichikos ir elgesio sutrikimais

iš viso pirmą kartą susirgusiųjų; sergančiųjų 100000-ių vaikų; sergančiųjų metų pabaigoje; pagal lytį; mieste, kaime; 0–3, 4–6, 7–9, 10–14, 15–17 metų

birželis

Statistikos departamentas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

metų

Sveikatos apsaugos ministerija

3.10.

vaikų sergamumas užkrečiamosiomis ligomis

pagal ligas; pagal lytį; mieste, kaime; 0–3, 4–6, 7–9, 10–14, 15–17 metų; sergančiųjų 100000-ių vaikų

birželis

Statistikos departamentas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

metų

Sveikatos apsaugos ministerija

3.11.

vaikų, per metus pirmą kartą pripažintų invalidais, skaičius

iš viso; 0–3, 4–6, 7–9, 10–14, 15–17 metų; pagal lytį; mieste, kaime; pagal ligų grupes; pagal neįgalumą (invalidumą): sunkus, vidutinis, lengvas

birželis

Statistikos departamentas

metų

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

3.12.

vaikų, kuriems nustatytas invalidumas, skaičius

iš viso; 0–3, 4–6, 7–9, 10–14, 15–17 metų; pagal lytį; mieste, kaime; pagal ligų grupes; pagal neįgalumą (invalidumą): sunkus, vidutinis, lengvas

birželis

Statistikos departamentas

metų

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

3.13.

pirmą kartą gimdančiųjų skaičius

iki 15 metų; 15–17 metų; visų gimdančiųjų procentais; mieste, kaime

rugsėjis

metų

Statistikos departamentas

3.14.

kūdikių mirtingumas

iš viso iki 1 metų; 1000-iui gyvų naujagimių; pagal priežastis; mieste, kaime; pagal lytį;
0–6 dienų, neonatalinis

rugsėjis

metų

Statistikos departamentas

3.15.

perinatalinis mirtingumas

iš viso; negyvagimių, vaikų, mirusių 0–6 dienų; 1000-iui visų naujagimių

rugsėjis

metų

Statistikos departamentas

3.16.

vaikų, mirusių nuo tyčinių susižalojimų (savižudybių), skaičius

iš viso; 0–9, 10–14, 15–17 metų; 10000-ių gyventojų; pagal lytį; mieste, kaime

rugsėjis

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

metų

Statistikos departamentas

3.17.

vaikų, mirusių nuo išorinių priežasčių (nelaimingų įvykių), skaičius

iš viso; 0–3, 4–6, 7–9, 10–14, 15–17 metų; 100000-ių gyventojų; pagal lytį; mieste, kaime; pagal priežastis

rugsėjis

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

metų

Statistikos departamentas

3.18.

gaisruose žuvusių vaikų skaičius

iš viso; pagal lytį; mieste, kaime; pagal amžių

kovas

Statistikos departamentas

metų

Vidaus reikalų ministerija

3.19.

vaikų, įrašytų į narkologinę įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos, toksikomanijos, skaičius

iš viso iki 15 metų; 15–17 metų; 100000-ių vaikų; pagal lytį; mieste, kaime; piktnaudžiaujančiųjų alkoholiu, narkotinėmis, toksinėmis medžiagomis

birželis

Statistikos departamentas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

metų

Sveikatos apsaugos ministerija

4.

Švietimas:

 

 

 

 

 

4.1.

ikimokyklinių įstaigų ir vietų jose skaičius

iš viso įstaigų; mieste, kaime; iš viso vietų

gegužė

metų

Statistikos departamentas

4.2.

vaikų skaičius ikimokyklinėse įstaigose

iš viso; iš bendro vaikų skaičiaus; iki 3 metų; vyresni; mieste, kaime

gegužė

metų

Statistikos departamentas

4.3.

specialiojo ikimokyklinio ugdymo įstaigų skaičius

iš viso; pagal sutrikimus; vaikų jose; iki 3 metų; vyresnių; pagal lytį; mieste, kaime

gegužė

metų

Statistikos departamentas

4.4.

priešmokyklinio ugdymo grupių, klasių ir vaikų jose skaičius bendrojo lavinimo mokyklose ir ikimokyklinėse įstaigose

iš viso grupių, klasių; vaikų jose; mieste, kaime

gegužė

metų

Statistikos departamentas

4.5.

bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių skaičius

iš viso mokyklų, pedagogų jose; moksleivių jose; pagal amžių; 16 metų ir vyresnių; pagal klases; mieste, kaime; pagal lytį

sausis

Statistikos departamentas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

metų

Švietimo ir mokslo ministerija

4.6.

jaunimo mokyklų moksleivių skaičius

iš viso mokyklų, pedagogų jose; vaikų jose; pagal amžių; mieste, kaime

sausis

Statistikos departamentas

metų

Švietimo ir mokslo ministerija

4.7.

nelankančių mokyklos vaikų skaičius

iš viso iki 16 metų; pagal amžių; mieste, kaime; pagal savivaldybes; pagal priežastis; pagal lytį

kovas

Statistikos departamentas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

metų

Švietimo ir mokslo ministerija

4.8.

kartoti kursą likusių moksleivių skaičius

iš viso; pagal amžių; pagal gyvenamąją vietą; pagal priežastis; pagal lytį

liepa

Statistikos departamentas

metų

Švietimo ir mokslo ministerija

4.9.

baigusių privalomąjį mokslą moksleivių skaičius

iš viso; pagal amžių; pagal gyvenamąją vietą; pagal priežastis; pagal lytį

liepa

Statistikos departamentas

metų

Švietimo ir mokslo ministerija

4.10.

moksleivių, įgijusių pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą ir tęsiančių mokslą, skaičius

iš viso; pagal amžių; pagal gyvenamąją vietą; pagal priežastis; pagal lytį

kovas

Statistikos departamentas

metų

Švietimo ir mokslo ministerija

4.11.

moksleivių, įstojusių į profesines mokyklas, skaičius

iš viso profesinių mokyklų; pagal rūšį; iš viso moksleivių jose; pagal lytį; kiek priimta, kiek baigė

kovas

metų

Statistikos departamentas

4.12.

specialiųjų poreikių moksleivių bendrojo ugdymo klasėse skaičius

iš viso; pagal amžių; pagal lytį; mieste, kaime; pagal specialius poreikius

kovas

Statistikos departamentas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

metų

Švietimo ir mokslo ministerija

4.13.

specialiųjų poreikių moksleivių, kurie mokosi internatinėse ir spec. internatinėse mokyklose, skaičius

iš viso; iš jų globojamų; pagal amžių; pagal lytį; mieste, kaime; pagal specialius poreikius

kovas

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

metų

Švietimo ir mokslo ministerija

4.14.

vaikų skaičius neformaliojo vaikų švietimo įstaigose

iš viso; pagal amžių; pagal lytį; mieste, kaime; pagal įstaigos rūšį

sausis

Statistikos departamentas

metų

Švietimo ir mokslo ministerija

4.15.

vasaros stovyklų ir vaikų jose skaičius

iš viso vasaros stovyklų; vietų jose; poilsiavusių jose vaikų; socialiai remtinų vaikų; parduota kelialapių; finansuota pagal finansavimo šaltinius; kelialapių, už kuriuos poilsiautojai užmokėjo; dirbančių stovykloje specialistų; pedagogų, medicinos darbuotojų

sausis

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

metų

Statistikos departamentas

5.

Darbo rinka:

 

 

 

 

 

5.1.

dirbančių vaikų skaičius

iš viso iki 18 metų; pagal lytį

liepa

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

atrankinis tyrimas

Statistikos departamentas

5.2.

pažeidimų dėl nelegalaus nepilnamečių darbo skaičius

iš viso; pagal nepilnamečio lytį; pagal amžių; mieste, kaime

kovas

Statistikos departamentas

metų

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

6.

Socialinė apsauga:

 

 

 

 

 

6.1.

socialinės rizikos šeimų skaičius

iš viso; mieste, kaime; dėl girtavimo

gegužė

Statistikos departamentas

metų

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

6.2.

vaikų socialinės rizikos šeimose skaičius

iš viso; 0–3, 4–6, 7–9, 10–14, 15–17 metų; pagal lytį; iš jų girtaujančiose šeimose

gegužė

Statistikos departamentas

metų

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

6.3.

pranešimų apie smurtą prieš vaikus, gautų savivaldybių vaiko teisių apsaugos tarnybose, skaičius

iš viso; pagal lytį; pagal smurto pobūdį; 0–3,
4–6, 7–9, 10–14, 15–17 metų; mieste, kaime

gegužė

Statistikos departamentas

metų

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

6.4.

vaikams nustatytos globos (rūpybos) atvejų skaičius

iš viso nustatytų per metus; gruodžio 31 dieną; 0–3, 4–6, 7–9, 10–14, 15–17 metų; pagal vaiko lytį; pagal savivaldybes; pagal globos rūšį; pagal globos formą; globojančių vaikus šeimų, šeimynų, vaikų globos institucijų

gegužė

Statistikos departamentas

metų

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

6.5.

vaikų, globojamų (rūpinamų) šeimoje, skaičius

iš viso; vaikų, kurių globėjais (rūpintojais) tapo giminaičiai; senelis ar senelė, vaiko brolis, sesuo, vaiko tėvų brolis, sesuo (dėdė, teta); kiti asmenys

gegužė

Statistikos departamentas

metų

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

6.6.

vaikų užsienio piliečių, kuriems nustatyta globa (rūpyba), skaičius

iš viso; 0–3, 4–6, 7–9, 10–14, 15–17 metų; pagal lytį; pagal kilmės valstybę; šeimoje, šeimynoje, vaikų globos institucijoje

gegužė

Statistikos departamentas

metų

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

6.7.

vaikams nustatytos globos (rūpybos) pagal globos (rūpybos) nustatymo pagrindus atvejų skaičius

iš viso nustatytos globos (rūpybos) atvejų; 0–3, 4–6, 7–9, 10–14, 15–17 metų; pagal lytį; pagal globos (rūpybos) nustatymo pagrindus

gegužė

Statistikos departamentas

metų

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

6.8.

duomenys apie šeimas, kurių vaikams buvo nustatyta globa (rūpyba)

iš viso šeimų; vaikų jose; pagal lytį; iki globos (rūpybos) nustatymo vaiką (vaikus) augino abu tėvai, vienas iš tėvų; našlys, išsituokęs, vienas iš sugyventinių, viena motina, kai nėra duomenų apie tėvą; vaiko senelis, senelė, teta, dėdė, brolis, sesuo, kiti asmenys

gegužė

Statistikos departamentas

metų

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

6.9.

vaiko globėjų (rūpintojų) kaita per metus

iš viso pakeista globėjų (rūpintojų); mirė, atsisakė globoti (rūpinti) vaiką, įstatymų nustatyta tvarka atleistas iš pareigų, įstatymų nustatyta tvarka nušalintas nuo pareigų

gegužė

Statistikos departamentas

metų

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

6.10.

vaiko laikinosios globos (rūpybos) pasibaigimo priežastys

iš viso vaikų, kuriems pasibaigė laikinoji globa (rūpyba); grąžintas tėvams, sulaukė pilnametystės arba emancipuotas, įvaikintas, susituokė; laikinoji globa (rūpyba) pakeista į nuolatinę globą (rūpybą)

gegužė

Statistikos departamentas

metų

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

6.11.

vaiko globos įstaigų ir vaikų jose skaičius

iš viso; pagal įstaigos rūšį ir pavaldumą; pagal savivaldybes; jose vaikų; pagal lytį; pagal amžių; pagal apgyvendinimo priežastį

birželis

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

metų

Statistikos departamentas

6.12.

vaiko globos įstaigų darbuotojų skaičius

iš viso; pagal globos įstaigos rūšį; socialinių darbuotojų, globos darbuotojų, pedagogų, kitų

birželis

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

metų

Statistikos departamentas

6.13.

galimų įvaikinti vaikų skaičius

iš viso; 0–3, 4–6, 7–9, 10–14, 15–17 metų; likusių be tėvų globos, sutuoktinių vaikų; mieste, kaime; pagal savivaldybes

kovas

Statistikos departamentas

metų

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

6.14.

įvaikintų vaikų skaičius

iš viso; 0–3, 4–6, 7–9, 10–14, 15–17 metų; likusių be tėvų globos, sutuoktinių vaikų; įvaikinta užsienio piliečių, Lietuvos Respublikos piliečių; mieste, kaime; pagal savivaldybes; pagal valstybes

kovas

Statistikos departamentas

metų

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

6.15.

norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių, gyvenančių Lietuvos Respublikoje, skaičius

iš viso; mieste, kaime; pagal savivaldybes

kovas

Statistikos departamentas

metų

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

6.16.

norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių, nuolat gyvenančių užsienyje, ir užsienio valstybių piliečių skaičius

iš viso; mieste, kaime; pagal savivaldybes; pagal valstybę

kovas

Statistikos departamentas

metų

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

6.17.

pareiškimų pagal Konvenciją dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų skaičius

iš viso; pagal asmens, kuris kreipiasi, institucijos valstybę; dėl grobimo, teisės matytis su vaiku

kovas

Statistikos departamentas

metų

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

6.18.

nemokamai maitinamų moksleivių skaičius

iš viso; 6–10, 11–17 metų; pagal priežastis; mieste, kaime; pagal savivaldybes; nemokamo maitinimo išlaidos, litais; pagal pusryčių ir pietų dienos normą pagal amžiaus grupes

kovas

Statistikos departamentas

metų

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

6.19.

pašalpų gavėjų skaičius

iš viso; pagal pašalpos rūšį; mieste, kaime; pagal savivaldybes; pašalpų mokėjimo išlaidos, litais

kovas

Statistikos departamentas

metų

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

6.20.

vaikų, gavusių socialines paslaugas namuose, skaičius

iš viso; mieste, kaime; pagal lytį; iki 7 metų;
7–17 metų; neįgalūs, iš socialinės rizikos šeimų

gegužė

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

metų

Statistikos departamentas

6.21.

nestacionarios socialinės paslaugos vaikams

iš viso įstaigų; pagal įstaigos tipą; pagal savivaldybes; mieste, kaime; iš viso vaikų jose; iki 7 metų; 7–17 metų; pagal lytį; neįgalių, iš socialinės rizikos šeimų

gegužė

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

metų

Statistikos departamentas

7.

Nusikalstamumas:

 

 

 

 

 

7.1.

nepilnamečių padarytų nusikalstamų veikų skaičius:

 

 

 

 

 

7.1.1.

nusikalstamų veikų, kurias padarę įtariami (kaltinami) nepilnamečiai

iš viso; nusikaltimų, baudžiamųjų nusižengimų; pagal nusikaltimų, baudžiamųjų nusižengimų rūšį; mieste, kaime

sausis

Statistikos departamentas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

metų

Vidaus reikalų ministerija

7.1.2.

nepilnamečių asmenų, kurie įtariami (kaltinami) padarę nusikalstamą veiką

iš viso; nusikaltimų, baudžiamųjų nusižengimų; pagal lytį; pagal amžių: 14, 15, 16, 17 metų; pagal pilietybę; pagal išsilavinimą; pagal užimtumą; neblaivių, apsvaigusių nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų, padariusių nusikalstamą veiką pakartotinai

sausis

Statistikos departamentas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

metų

Vidaus reikalų ministerija

7.1.3.

vaikų iki 14 metų, padariusių nusikalstamas veikas

iš viso; pagal lytį

sausis

Statistikos departamentas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

metų

Vidaus reikalų ministerija

7.1.4.

nuteistų ir suimtų nepilnamečių

iš viso; nuteistųjų, suimtųjų; pagal įkalinimo įstaigą; pagal lytį; pagal bausmės terminą; pagal socialinę padėtį; pagal išsilavinimą; pagal pilietybę; pagal priklausomybę nuo narkotikų

kovas

Statistikos departamentas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

metų

Teisingumo ministerija

7.1.5.

Lietuvos Respublikos teismuose nuteistų nepilnamečių

iš viso; pagal bylų kategorijas; pagal bausmės rūšį; pagal lytį; pagal amžių; atleistų nuo bausmės

kovas

Statistikos departamentas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

metų

Nacionalinė teismų administracija

7.1.6.

nepilnamečių, kuriems paskirtos auklėjamojo poveikio priemonės

iš viso; pagal priemonės rūšį; pagal amžių; pagal lytį

kovas

Statistikos departamentas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

metų

Nacionalinė teismų administracija

7.1.7.

nepilnamečių, esančių policijos profilaktinėje įskaitoje

iš viso; pagal lytį; pagal amžių

kovas

Statistikos departamentas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

metų

Vidaus reikalų ministerija

7.1.8.

į policijos įstaigas pristatytų nepilnamečių: padariusių administracinį teisės pažeidimą, elgetavusių, valkatavusių

iš viso; pagal lytį; pagal amžių; pagal administracinius teisės pažeidimus; elgetavusių, valkatavusių

kovas

Statistikos departamentas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

metų

Vidaus reikalų ministerija

7.2.

vaikų, nukentėjusių nuo nusikalstamų veikų, skaičius

iš viso; 0–3, 4–6, 7–9, 10–14, 15–17 metų; pagal lytį; pagal pilietybę; pagal užimtumą; nukentėjusių nuo tėvų, patėvių, įtėvių, globėjų (rūpintojų), pedagogų; žuvusių, sunkiai sužalotų, nesunkiai sužalotų; patyrusių fizinį smurtą, seksualinę prievartą, psichologinę prievartą, nepriežiūrą; pagal nusikalstamą veiką; vaikų, nukentėjusių nuo nusikalstamų veikų, iš visų nukentėjusių fizinių asmenų, procentais

sausis

Statistikos departamentas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

metų

Vidaus reikalų ministerija

7.3.

su vaikais susijusių bylų skaičius

iš viso; dėl įvaikinimo; dėl tarptautinio įvaikinimo; dėl globos (rūpybos); dėl vaiko pripažinimo veiksniu (emancipuotu); dėl išlaikymo vaikams priteisimo; dėl tėvystės nustatymo; dėl vaikų atskyrimo nuo tėvų; dėl tėvų valdžios apribojimo

kovas

Statistikos departamentas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

metų

Nacionalinė teismų administracija

8.

Migracija:

 

 

 

 

 

8.1.

migravusių vaikų skaičius

iš viso; pagal lytį; pagal pilietybę, pagal amžių; atvykusių, išvykusių gyventi

liepa

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

metų

Statistikos departamentas

8.2.

vaikų, kuriems suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje, skaičius

iš viso; 0–3, 4–6, 7–9, 10–14, 0–13, 14–15, 15–17, 16–17 metų; pagal pilietybę; pagal lytį

kovas

Statistikos departamentas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

metų

Vidaus reikalų ministerija

8.3.

atvykusių kartu su tėvais ar kitais teisėtais atstovais vaikų, kuriems suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje, skaičius

iš viso; 0–3, 4–6, 7–9, 10–14, 0–13, 14–15, 15–17, 16–17 metų; pagal pilietybę; pagal lytį

kovas

Statistikos departamentas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

metų

Vidaus reikalų ministerija

8.4.

tėvų ar kitų teisėtų atstovų nelydimų vaikų, kuriems suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje, skaičius

iš viso; 0–3, 4–6, 7–9, 10–14, 0–13, 14–15, 15–17, 16–17 metų; pagal pilietybę; pagal lytį

kovas

Statistikos departamentas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

metų

Vidaus reikalų ministerija

8.5.

vaikų, kuriems išduotas leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje arba Europos Bendrijų valstybės narės piliečio leidimas gyventi, skaičius

iš viso; pagal vaiko pilietybę; pagal lytį; pagal amžių

kovas

Statistikos departamentas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

metų

Vidaus reikalų ministerija

8.6.

(neteko galios)

 

 

 

 

 

8.7.

vaikų, kuriems išduotas leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje arba Europos Bendrijų valstybės narės piliečio leidimas gyventi tuo pagrindu, kad jie ketina mokytis, skaičius

iš viso; pagal vaiko pilietybę; pagal lytį; pagal amžių

kovas

Statistikos departamentas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

metų

Vidaus reikalų ministerija

8.8.

(neteko galios)

 

 

 

 

 

8.9.

vaikų, kuriems išduotas leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje arba Europos Bendrijų valstybės narės piliečio leidimas gyventi nuolat, skaičius

iš viso; pagal vaiko pilietybę; pagal lytį; pagal amžių

kovas

Statistikos departamentas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

metų

Vidaus reikalų ministerija

 


 

Eil. Nr.

Rodiklio pavadinimas

Parametrai

Suvestinės informacijos parengimo laikas (mėnuo)

Institucija, kuriai teikiama statistinė informacija

Periodiš-kumas

Institucija, atsakinga už statistinės informacijos pateikimą

8.10.

vaikų, kurių paskelbta paieška, skaičius

iš viso; 0–3, 4–6, 7–9, 10–14, 15–17 metų; pagal lytį

kovas

Statistikos departamentas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

metų

Vidaus reikalų ministerija

 

 

Pastaba. Nurodyta 1.1 punkte informacija apie vaikų skaičių pagal tautybę gaunama per visuotinį gyventojų surašymą. Paskutinis surašymas vyko 2001 metais.

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 136, 2005-02-07, Žin., 2005, Nr. 19-614 (2005-02-10)

––––––––––––––––


 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 136, 2005-02-07, Žin., 2005, Nr. 19-614 (2005-02-10)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. BIRŽELIO 8 D. NUTARIMO NR. 695 "DĖL STATISTINĖS INFORMACIJOS APIE VAIKUS RODIKLIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

*** Pabaiga ***

 

 

Redagavo: Angonita Rupšytė (2005-02-10)

anrups@lrs.lt