Suvestinė redakcija nuo 2001-01-01 iki 2002-12-30

 

Įstatymas paskelbtas: Žin. 1998, Nr. 51-1392; Žin. 2004, Nr.98-3626, i. k. 0981010ISTAVIII-730

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SAVIVALDYBIŲ ADMINISTRACINĖS PRIEŽIŪROS

Į S T A T Y M A S

 

1998 m. gegužės 14 d. Nr. VIII-730

Vilnius

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šis įstatymas įgyvendina Lietuvos Respublikos Konstitucijos 123 straipsnio antrosios ir trečiosios dalių nuostatas ir nustato savivaldybių administracinę priežiūrą vykdančių pareigūnų įgaliojimus bei šios priežiūros vykdymo tvarką.

 

2 straipsnis. Savivaldybių administracinę priežiūrą vykdantys pareigūnai

1. Savivaldybių administracinę priežiūrą vykdo, t.y. prižiūri, ar savivaldybės laikosi Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų, ar vykdo Vyriausybės sprendimus, Vyriausybės skiriami pareigūnai – Vyriausybės atstovai.

2. Vyriausybė apskričiai skiria vieną Vyriausybės atstovą.

 

3 straipsnis. Vyriausybės atstovų teisės

Vyriausybės atstovas turi teisę:

1) tikrinimų metu gauti savivaldos institucijų teisės aktų originalus, o prireikus – ir šių institucijų vadovų paaiškinimus dėl teisės akto priėmimo tikslų bei aplinkybių, sprendimų įgyvendinimo būdų ir priemonių; kitais atvejais – savivaldos institucijų posėdžių protokolų, priimtų dokumentų kopijas ir kitą aiškinamąją medžiagą;

2) dalyvauti savivaldybių tarybų bei valdybų posėdžiuose, įspėti apie svarstomų sprendimų projektuose esančius prieštaravimus įstatymams bei kitiems teisės aktams, o jeigu yra atitinkamas pagrindas, siūlyti sustabdyti teisės akto priėmimą;

3) nagrinėti savivaldos institucijų priimtus teisės aktus, pažeidžiančius įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas, ir priimti dėl jų sprendimus pagal savo įgaliojimus;

4) susipažinti su Seimo ir Vyriausybės dokumentais, kuriuose sprendžiami savivaldybių reikalai;

5) dalyvauti Seimo ir Vyriausybės posėdžiuose, valstybės institucijų organizuojamuose renginiuose, kai svarstomi vietos savivaldos ar savivaldybių darbo klausimai.

 

4 straipsnis. Įgaliojimų įgyvendinimo formos

Vyriausybės atstovas, nusprendęs, kad savivaldybės tarybos ar valdybos sprendimas, mero potvarkis, savivaldybės kontrolieriaus sprendimas, administratoriaus ar seniūno įsakymas prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, įstatymams ar kitiems teisės aktams arba kai savivaldos institucijos neįgyvendina įstatymų, nevykdo Vyriausybės sprendimų, savo įgaliojimus įgyvendina viena iš šių formų pasirinktinai:

1) rašo motyvuotą teikimą savivaldos institucijos, kuri priėmė sprendimą, potvarkį ar įsakymą (toliau – teisės aktas), vadovui, siūlydamas tą teisės aktą nedelsiant sustabdyti, svarstyti jo pakeitimo ar panaikinimo klausimą, ir apie tai praneša aukštesniajai savivaldos institucijai (tarybai, valdybai, merui). Apie teikimo svarstymo rezultatus savivaldos institucijos privalo pranešti Vyriausybės atstovui: dėl savivaldybės tarybos sprendimo – per savaitę po artimiausio tarybos posėdžio, dėl savivaldybės valdybos ir nekolegialiai priimtų aktų – per 2 savaites po teikimo gavimo;

2) savo potvarkiu sustabdo įstatymams prieštaraujančio teisės akto vykdymą, teikia motyvuotą reikalavimą šį teisės aktą priėmusiai institucijai, kuri privalo reikalavimą apsvarstyti artimiausiame posėdyje ir dėl jo priimti sprendimą;

3) rašo savivaldybės tarybai, valdybai ar merui reikalavimą, kad šie neatidėliodami įgyvendintų įstatymą, vykdytų Vyriausybės nutarimą, ir prašo jo nustatytu laiku raštu pranešti apie reikalavimo įvykdymą.

 

5 straipsnis. Draudimas vykdyti sustabdytus teisės aktus

1. Sustabdyti savivaldos institucijų teisės aktai negali būti vykdomi, kol ginčas per nustatytą terminą nebus galutinai išspręstas savivaldybėje arba teisme.

2. Visais atvejais apie Vyriausybės atstovo reikalavimų svarstymo laiką ir vietą turi būti pranešta šiam Vyriausybės atstovui ir aukštesniajai savivaldos institucijai.

3. Jeigu priimto akto panaikinimo klausimą svarsto kolegiali institucija, turinti teisę šį aktą naikinti, Vyriausybės atstovas šios institucijos prašymu pratęsia savo reikalavimo įvykdymo terminą.

 

6 straipsnis. Teisės aktų apskundimas teismui

Jeigu savivaldybės taryba, valdyba, meras, kitas savivaldybės pareigūnas nevykdo Vyriausybės atstovo reikalavimo įgyvendinti įstatymus, vykdyti Vyriausybės sprendimus, kitus teisės aktus, taip pat jeigu šios institucijos per artimiausią posėdį (meras per penkias darbo dienas) nepanaikina savo ar joms pavaldžių institucijų ar pareigūnų (valdybos, mero, savivaldybės kontrolieriaus, administratoriaus, seniūno) neteisėtų teisės aktų arba priima naują prieštaraujantį įstatymams aktą, Vyriausybės atstovas per 10 dienų apskundžia šiuos aktus ar pareigūnų veiksmus arba neveikimą teismui, o apie Vyriausybės sprendimo nevykdymą praneša Vyriausybei.

 

7 straipsnis. Informacijos teikimas

Vyriausybės atstovas privalo kiekvieną pusmetį pateikti Vyriausybei, apskrities viršininkui ir prižiūrimoms savivaldybėms informaciją apie tai, kurie savivaldos institucijų priimti teisės aktai buvo neteisėti, kokie pateiktų teikimų ir reikalavimų svarstymo bei ginčų sprendimo teismuose rezultatai.

 

8 straipsnis. Vyriausybės atstovo skyrimas, atlyginimo nustatymas, Vyriausybės atstovo pavadavimas

1. Vyriausybės atstovas skiriamas 4 metų laikotarpiui (kadencijai) ir atleidžiamas Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. IX-126, 2000-12-21, Žin., 2000, Nr. 113-3616 (2000-12-30), i. k. 1001010ISTA00IX-126

 

2. Vyriausybės atstovu gali būti skiriamas Lietuvos Respublikos pilietis, turintis aukštąjį išsilavinimą.

3. Vyriausybės atstovui atlyginimą nustato Vyriausybė, jeigu įstatymas nenustato kitaip.

4. Vyriausybės atstovo atostogų metu ar jo nesant (dėl ligos, išvykus į komandiruotę ir pan.) Vyriausybė vidaus reikalų ministro teikimu gali pavesti eiti jo pareigas kitam asmeniui, atitinkančiam šio straipsnio 2 dalies reikalavimus.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. IX-126, 2000-12-21, Žin., 2000, Nr. 113-3616 (2000-12-30), i. k. 1001010ISTA00IX-126

 

9 straipsnis. Vyriausybės atstovo institucijos išlaikymas ir etatai

Vyriausybės atstovo institucija yra išlaikoma iš valstybės biudžeto, jos tarnautojų skaičių nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                             VALDAS ADAMKUS

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-126, 2000-12-21, Žin., 2000, Nr. 113-3616 (2000-12-30), i. k. 1001010ISTA00IX-126

Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 8 straipsnio pakeitimo įstatymas