Suvestinė redakcija nuo 2024-01-01

 

Įstatymas paskelbtas: Žin. 1998, Nr. 51-1392; Žin. 2004, Nr.98-3626, i. k. 0981010ISTAVIII-730

 

Nauja redakcija nuo 2019-07-02:

Nr. XIII-1477, 2018-09-13, paskelbta TAR 2018-09-24, i. k. 2018-14923

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
SAVIVALDYBIŲ ADMINISTRACINĖS PRIEŽIŪROS
ĮSTATYMAS

 

1998 m. gegužės 14 d. Nr. VIII-730

Vilnius

 

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šiuo įstatymu nustatomi Lietuvos Respublikos Konstitucijoje numatytą savivaldybių veiklos administracinę priežiūrą atliekančių Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovų įgaliojimai ir įgaliojimų įgyvendinimo tvarka.

 

2 straipsnis. Vyriausybės atstovas

1. Vyriausybės atstovas yra Vyriausybės skiriamas valstybės pareigūnas, atliekantis savivaldybių veiklos administracinę priežiūrą, tai yra prižiūrintis, ar savivaldybės laikosi Konstitucijos ir įstatymų, ar vykdo Vyriausybės nutarimus.

2. Vyriausybės atstovas veikia Vyriausybės vardu, yra pavaldus ir atskaitingas Vyriausybei.

3. Vyriausybės atstovą laikinai pavaduoti gali kitas Vyriausybės atstovas pagal Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko patvirtintą grafiką. Laikinai eiti Vyriausybės atstovo pareigas, kai Vyriausybės atstovas nepaskirtas, gali Ministro Pirmininko teikimu Vyriausybės paskirtas kitas Vyriausybės atstovas.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-2016, 2023-05-25, paskelbta TAR 2023-06-09, i. k. 2023-11595

 

3 straipsnis. Vyriausybės atstovui keliami reikalavimai

1. Vyriausybės atstovu skiriamas nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme, Lietuvos Respublikos pilietis, turintis aukštąjį universitetinį (ne žemesnį kaip magistro kvalifikacinį laipsnį) ar jam prilygintą universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 5 metų darbo viešojo administravimo srityje ar 5 metų teisinio darbo stažą.

2. Vyriausybės atstovai skiriami penkerių metų kadencijai. Vyriausybės atstovas gali būti skiriamas eiti šias pareigas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

 

4 straipsnis. Vyriausybės atstovų skyrimas

Vyriausybė Ministro Pirmininko teikimu skiria 5 Vyriausybės atstovus, po vieną Vyriausybės atstovą:

1) Vilniaus ir Alytaus apskrityse;

2) Kauno ir Marijampolės apskrityse;

3) Panevėžio ir Utenos apskrityse;

4) Klaipėdos ir Tauragės apskrityse;

5) Šiaulių ir Telšių apskrityse.

 

5 straipsnis. Su Vyriausybės atstovo pareigomis nesuderinama veikla

1. Vyriausybės atstovo pareigos nesuderinamos su jokiomis kitomis renkamomis ar skiriamomis pareigomis valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, taip pat su darbu kituose juridiniuose asmenyse, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje nurodytus atvejus. Asmuo, paskirtas Vyriausybės atstovu, turi sustabdyti savo veiklą politinėse partijose ir politinėse organizacijose iki kadencijos pabaigos.

2. Vyriausybės atstovas negali gauti kito atlyginimo, išskyrus jam nustatytą pagal einamas pareigas ir užmokestį už mokslinį bei pedagoginį darbą aukštosiose mokyklose ar valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimą, už neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir autorinį atlyginimą už kūrybinį darbą, taip pat negali gauti atlyginimo ar kitų išmokų už juridinio asmens valdymo organo nario veiklą.

 

6 straipsnis. Vyriausybės atstovo priesaika

1. Asmuo, paskirtas Vyriausybės atstovu, prieš pradėdamas eiti pareigas, prisiekia Ministrui Pirmininkui. Nustatomas šis priesaikos tekstas:

„Aš, Vyriausybės atstovas (atstovė) (vardas, pavardė),

prisiekiu būti ištikimas (ištikima) Lietuvos Respublikai,

prisiekiu gerbti ir vykdyti jos Konstituciją ir įstatymus,

saugoti jos žemių vientisumą,

prisiekiu visomis išgalėmis stiprinti Lietuvos nepriklausomybę,

sąžiningai tarnauti Tėvynei, demokratijai, Lietuvos žmonių gerovei,

prisiekiu ginti žmogaus teises, laisves ir teisėtus interesus,

prisiekiu sąžiningai ir garbingai atlikti savo pareigas.

Tepadeda man Dievas.“

2. Prisiekti leidžiama ir be paskutinio sakinio. Priesaikos tekstas netaisomas ir nekeičiamas, galima išbraukti tik paskutinį priesaikos sakinį. Prisiekęs Vyriausybės atstovas pasirašo vardinį priesaikos lapą, kuris saugomas Vyriausybės atstovo asmens byloje.

3. Asmuo, paskirtas Vyriausybės atstovu, bet neprisiekęs, arba atsisakęs pasirašyti vardinį priesaikos lapą, arba pasirašęs vardinį priesaikos lapą su išlyga, arba pripažintas nesilaikiusiu priesaikos teksto, prieš terminą netenka savo įgaliojimų.

 

7 straipsnis. Vyriausybės atstovo įgaliojimai

1. Prižiūrėdamas, ar savivaldybės laikosi Konstitucijos ir įstatymų, ar vykdo Vyriausybės nutarimus, Vyriausybės atstovas:

1) tikrina, ar savivaldybės administravimo subjektų teisės aktai neprieštarauja įstatymams, Vyriausybės nutarimams ir kitiems su įstatymų įgyvendinimu susijusiems centrinių valstybinio administravimo subjektų priimtiems teisės aktams (toliau – Vyriausybės nutarimai);

2) kai savivaldybės administravimo subjektai nesilaiko Konstitucijos ir įstatymų, nevykdo Vyriausybės nutarimų, šio įstatymo 8 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka reikalauja, kad Konstitucijos būtų laikomasi, įstatymai būtų įgyvendinti, o Vyriausybės nutarimai įvykdyti;

3) galimai neteisėtus savivaldybės administravimo subjektų teisės aktus šio įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka siūlo panaikinti arba pakeisti;

4) kai savivaldybės administravimo subjektai nesutinka panaikinti ar pakeisti ginčijamą teisės aktą, atsisako įgyvendinti įstatymą ar vykdyti Vyriausybės nutarimą, kreipiasi į teismą.

2. Be šio straipsnio 1 dalyje nurodytų įgaliojimų, Vyriausybės atstovas šio įstatymo 8 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka atlieka išankstinę savivaldybės administravimo subjektų rengiamų teisės aktų projektų priežiūrą.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-2016, 2023-05-25, paskelbta TAR 2023-06-09, i. k. 2023-11595

 

3. Nustatęs, kad, remiantis savivaldybės administravimo subjekto teisės aktu, galimai neatitinkančiu Konstitucijos ir įstatymų, yra sudarytas sandoris savivaldybės vardu ir tas sandoris galimai pažeidžia viešąjį interesą, taip pat kai yra kitų įstatymų numatytų sandorių negaliojimo pagrindų, Vyriausybės atstovas bendrosios kompetencijos teismui pareiškia ieškinį dėl viešojo intereso gynimo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

4. Nustatęs, kad savivaldybės administravimo subjekto priimti teisės aktai ar veiksmai (neveikimas) galimai pažeidžia viešąjį interesą, Vyriausybės atstovas dėl tokių teisės aktų ar veiksmų (neveikimo) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka kreipiasi į administracinį teismą su pareiškimu, kad būtų apgintas viešasis interesas.

5. Kilus abejonių, ar savivaldybės administravimo subjekto priimtas norminis administracinis aktas (ar jo dalis) atitinka įstatymą ar Vyriausybės nutarimą, Vyriausybės atstovas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka, kreipiasi į administracinį teismą su abstrakčiu pareiškimu ištirti norminio savivaldybės administracinio akto teisėtumą.

6. Jeigu Lietuvos Respublikos tiesioginio valdymo savivaldybės teritorijoje įstatymo nustatytais atvejais į Vyriausybės atstovą kreipiasi Vyriausybės įgaliotinis, Vyriausybės atstovas, nustatęs, kad savivaldybės administravimo subjektų priimti teisės aktai galimai neatitinka Konstitucijos, įstatymų ar Vyriausybės nutarimų, kreipiasi į teismą dėl šių teisės aktų panaikinimo.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-2016, 2023-05-25, paskelbta TAR 2023-06-09, i. k. 2023-11595

 

7. Jeigu savivaldybės administravimo subjektai priėmė teisės aktus, kuriais remiantis gali būti sudaromi viešąjį interesą pažeidžiantys sandoriai, arba jeigu savivaldybės administravimo subjektai priėmė teisės aktus, kurie gali pažeisti viešąjį interesą, Vyriausybės atstovas šio įstatymo 8 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka savo potvarkiu sustabdo tokių savivaldybės administravimo subjektų teisės aktų vykdymą ir sandorių pasirašymą.

8. Neteko galios nuo 2024-01-01

Straipsnio dalies naikinimas:

Nr. XIV-2016, 2023-05-25, paskelbta TAR 2023-06-09, i. k. 2023-11595

 

9. Vyriausybės atstovas teisės aktų ir teisės aktų projektų nevertina politinio ar ekonominio tikslingumo požiūriu.

 

8 straipsnis. Vyriausybės atstovo įgaliojimų įgyvendinimo ir vykdymo tvarka

1. Nustatęs, kad savivaldybės administravimo subjekto priimtas teisės aktas galimai neatitinka įstatymų ar Vyriausybės nutarimų, Vyriausybės atstovas:

1) motyvuotu teikimu pasiūlo atitinkamam savivaldybės administravimo subjektui pakeisti ar panaikinti teisės aktą. Vyriausybės atstovo teikimą savivaldybės administravimo subjektas turi apsvarstyti ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo teikimo gavimo dienos ir apie priimtą sprendimą pranešti Vyriausybės atstovui per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos;

2) per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie atsisakymą patenkinti teikimą gavimo dienos, jeigu savivaldybės administravimo subjektas, apsvarstęs Vyriausybės atstovo teikimą, atsisako ginčijamą teisės aktą pakeisti ar panaikinti arba per nustatytą terminą negavęs savivaldybės administravimo subjekto pranešimo, šį aktą skundžia atitinkamos kompetencijos teismui.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-2016, 2023-05-25, paskelbta TAR 2023-06-09, i. k. 2023-11595

 

2. Nustatęs, kad savivaldybės administravimo subjektas neįgyvendina įstatymų, nevykdo Vyriausybės nutarimų, Vyriausybės atstovas:

1) atitinkamam savivaldybės administravimo subjektui pateikia rašytinį reikalavimą neatidėliojant įgyvendinti įstatymą, vykdyti Vyriausybės nutarimą. Vyriausybės atstovo rašytinį reikalavimą savivaldybės administravimo subjektas turi apsvarstyti ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo rašytinio reikalavimo gavimo dienos ir apie priimtą sprendimą pranešti Vyriausybės atstovui per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos;

2) per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie atsisakymą įvykdyti rašytinį reikalavimą gavimo dienos, jeigu savivaldybės administravimo subjektas, apsvarstęs šios dalies 1 punkte nurodytą Vyriausybės atstovo rašytinį reikalavimą, atsisako jį vykdyti arba per nustatytą terminą negavęs savivaldybės administravimo subjekto pranešimo, Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka kreipiasi į teismą dėl šio savivaldybės administravimo subjekto neveikimo.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-2016, 2023-05-25, paskelbta TAR 2023-06-09, i. k. 2023-11595

 

3. Atlikdamas išankstinę savivaldybės administravimo subjektų teisės aktų projektų priežiūrą, Vyriausybės atstovas turi teisę:

 

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-2016, 2023-05-25, paskelbta TAR 2023-06-09, i. k. 2023-11595

1) tikrinti savivaldybės kolegialiems administravimo subjektams priimti pateiktus teisės aktų projektus. Teisės aktų projektus ir jų aiškinamuosius raštus savivaldybės administracija privalo Vyriausybės atstovui pateikti tokia pačia tvarka, kaip pagal savivaldybės tarybos veiklos reglamentą savivaldybės tarybos nariams pateikiami savivaldybės tarybos sprendimų projektai, o tarybos kolegijos nariams – kolegijos sprendimų projektai ir jų aiškinamieji raštai;

2) dalyvauti savivaldybės kolegialių administravimo subjektų posėdžiuose ir, kai yra pagrindas, pranešti savivaldybės tarybos nariams, kad svarstomi projektai galimai neatitinka Konstitucijos, įstatymų ar Vyriausybės nutarimų.

4. Nustatęs, kad savivaldybės administravimo subjektas priėmė teisės aktą, kuriuo remiantis gali būti sudarytas galimai viešąjį interesą pažeidžiantis sandoris, arba kad savivaldybės administravimo subjekto priimtas teisės aktas gali pažeisti viešąjį interesą, Vyriausybės atstovas:

1) ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po neteisėto ar galinčio pažeisti viešąjį interesą teisės akto priėmimo savo potvarkiu stabdo jo vykdymą;

2) ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo potvarkio priėmimo dienos atitinkamam savivaldybės administravimo subjektui motyvuotu teikimu pasiūlo teisės aktą pakeisti ar panaikinti;

3) per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie atsisakymą tenkinti teikimą gavimo dienos, jeigu savivaldybės administravimo subjektas, apsvarstęs Vyriausybės atstovo teikimą, atsisako pakeisti ar panaikinti teisės aktą arba per nustatytą terminą negavęs savivaldybės administravimo subjekto pranešimo, kreipiasi į teismą su pareiškimu arba ieškiniu prašydamas teismo imtis pareiškimo arba ieškinio užtikrinimo priemonių.

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIV-2016, 2023-05-25, paskelbta TAR 2023-06-09, i. k. 2023-11595

 

5. Nustatęs, kad savivaldybės administravimo subjekto priimti teisės aktai ar veiksmai (neveikimas) galimai pažeidžia viešąjį interesą, Vyriausybės atstovas, nepasinaudojęs teisės akto vykdymo sustabdymo teise, tokius teisės aktus ar veiksmus (neveikimą) skundžia teismui Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo viešojo intereso pažeidimo paaiškėjimo dienos.

6. Visais atvejais apie savivaldybės administravimo subjektui pateiktą teikimą ar rašytinį reikalavimą Vyriausybės atstovas praneša merui. Meras artimiausiame savivaldybės tarybos posėdyje privalo su šia informacija supažindinti savivaldybės tarybos narius.

7. Nustatęs, kad savivaldybės administravimo subjekto teisės akto projektas ar teisės aktas galimai prieštarauja įstatymui ar Vyriausybės nutarimui, apie galimus pažeidimus praneša valstybės institucijai, įgaliotai vykdyti įstatymo ar Vyriausybės nutarimo įgyvendinimo kontrolę ir priežiūrą.

81 straipsnis. Vyriausybės atstovų įgaliojimų įgyvendinimo ypatumai nagrinėjant asmenų prašymus ir skundus

1. Vyriausybės atstovas, gavęs asmens prašymą ar skundą, kuriame pateikiama informacija apie galimai neteisėtą savivaldybės administravimo subjekto priimtą teisės aktą arba galimą įstatymų ar Vyriausybės nutarimų neįgyvendinimą savivaldybėje, pradeda prašyme ar skunde pateiktos informacijos vertinimą pagal šio įstatymo 7 straipsnyje nustatytus įgaliojimus, jei nėra Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme nustatytų atsisakymo nagrinėti prašymą ar skundą pagrindų. Prašymą ar skundą pateikęs asmuo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ar skundo gavimo dienos raštu informuojamas apie Vyriausybės atstovo pradėtą prašyme ar skunde pateiktos informacijos vertinimą.

2. Apie prašyme ar skunde pateiktos informacijos vertinimo ir Vyriausybės atstovo įgaliojimų įgyvendinimo rezultatus prašymą ar skundą pateikęs asmuo informuojamas raštu ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo prašymo ar skundo gavimo dienos. Kai dėl prašyme ar skunde nurodytų aplinkybių sudėtingumo, vertintinos informacijos gausos, būtinumo surinkti ir įvertinti papildomą informaciją ar kitų objektyvių priežasčių per šį terminą prašyme ar skunde pateiktos informacijos vertinimas negali būti atliktas, Vyriausybės atstovas gali pratęsti šį vertinimą ne ilgiau kaip vienam mėnesiui, apie tai raštu informuodamas prašymą ar skundą pateikusį asmenį.

3. Vyriausybės atstovas nenagrinėja asmenų skundų dėl savivaldybės administravimo subjektų veiksmų (neveikimo) ar priimtų administracinių sprendimų, kurių apskundimo tvarka yra nustatyta Administracinių bylų teisenos įstatyme, Viešojo administravimo įstatyme ar konkrečią sritį reglamentuojančiuose įstatymuose.

Papildyta straipsniu:

Nr. XIV-2016, 2023-05-25, paskelbta TAR 2023-06-09, i. k. 2023-11595

 

9 straipsnis. Vyriausybės atstovo teisės

1. Vyriausybės atstovas turi teisę:

1) susipažinti su savivaldybės administravimo subjektų priimtais administraciniais aktais;

2) rašytiniu kreipimusi pareikalauti iš savivaldybės administravimo subjektų priimtų teisės aktų, kurie nėra viešai paskelbti Teisės aktų registre, kopijų, taip pat savivaldybės administravimo subjektų posėdžių protokolų kopijų. Šis pareikalavimas turi būti įvykdytas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jo gavimo dienos;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIV-2016, 2023-05-25, paskelbta TAR 2023-06-09, i. k. 2023-11595

 

3) kreiptis į savivaldybės administravimo subjektus dėl informacijos apie jų veiklą įgyvendinant įstatymus ir vykdant Vyriausybės nutarimus pateikimo. Šis prašymas turi būti įvykdytas per Vyriausybės atstovo nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos nuo prašymo gavimo dienos;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIV-2016, 2023-05-25, paskelbta TAR 2023-06-09, i. k. 2023-11595

 

4) nustatyti kitą Vyriausybės atstovo motyvuotame teikime ar rašytiniame reikalavime nurodytų veiksmų įvykdymo terminą, jeigu gautas pagal kompetenciją savivaldybės administravimo subjekto motyvuotas prašymas šį terminą pratęsti;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIV-2016, 2023-05-25, paskelbta TAR 2023-06-09, i. k. 2023-11595

 

5) dalyvauti Vyriausybės posėdžiuose Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka, kitų viešojo administravimo subjektų organizuojamuose posėdžiuose;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIV-2016, 2023-05-25, paskelbta TAR 2023-06-09, i. k. 2023-11595

 

6) išnykus aplinkybėms, kurios buvo pagrindas sustabdyti savivaldybės administravimo subjektų teisės aktų vykdymą ir sandorių pasirašymą, teikimu pasiūlyti, kad būtų pakeistas ar panaikintas teisės aktas, arba reikalauti, kad būtų neatidėliojant įgyvendinamas įstatymas, vykdomas Vyriausybės nutarimas, motyvuotu potvarkiu tokį teikimą, potvarkį ar reikalavimą atšaukti, jeigu jie dar neįvykdyti.

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIV-2016, 2023-05-25, paskelbta TAR 2023-06-09, i. k. 2023-11595

 

2. Įgyvendinti šio straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktuose ir 8 straipsnio 3 dalies 2 punkte nustatytas teises, taip pat atstovauti teisme, kai į teismą kreipiasi Vyriausybės atstovas, įgyvendindamas jam šiuo įstatymu suteiktus įgaliojimus, Vyriausybės atstovas gali įgalioti Vyriausybės atstovų įstaigos valstybės tarnautoją.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-2016, 2023-05-25, paskelbta TAR 2023-06-09, i. k. 2023-11595

 

10 straipsnis. Vyriausybės atstovo įgaliojimų pasibaigimas

1. Vyriausybės atstovo įgaliojimai nutrūksta, kai:

1) pasibaigia kadencijos laikas;

2) Neteko galios nuo 2021-01-01

Straipsnio punkto naikinimas:

Nr. XIII-3406, 2020-11-10, paskelbta TAR 2020-11-20, i. k. 2020-24566

 

3) jis atsistatydina;

4) dėl jo įsiteisėja apkaltinamasis teismo nuosprendis;

5) jis miršta;

6) jis šiurkščiai pažeidžia darbo pareigas. Nustatant, ar padarytas šiurkštus darbo pareigų pažeidimas, mutatis mutandis vadovaujamasi Lietuvos Respublikos darbo kodeksu;

7) jis neatitinka šio įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų ar nesilaiko 5 straipsnio 1 dalyje nurodytų apribojimų, ar nesilaiko 6 straipsnio 3 dalyje nustatytų reikalavimų;

8) jis praranda Vyriausybės pasitikėjimą.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais, išskyrus šio straipsnio 1 dalies 5 punktą, sprendimą dėl Vyriausybės atstovo atleidimo priima Vyriausybė Ministro Pirmininko teikimu.

3. Vyriausybės atstovo sutikimu šio straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktuose nustatytais atvejais Vyriausybės atstovas eina pareigas tol, kol paskiriamas naujas Vyriausybės atstovas, bet ne ilgiau kaip 3 mėnesius.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-3406, 2020-11-10, paskelbta TAR 2020-11-20, i. k. 2020-24566

 

11 straipsnis. Vyriausybės atstovų darbo apmokėjimas, socialinės garantijos ir skatinimas

1. Vyriausybės atstovų darbo užmokesčio dydį nustato Lietuvos Respublikos valstybės pareigūnų darbo užmokesčio įstatymas.

2. Vyriausybės atstovui socialinės garantijos taikomos vadovaujantis Darbo kodekso nuostatomis.

3. Vyriausybės atstovams atostogas suteikia, siunčia juos į komandiruotes ir priima kitus sprendimus, susijusius su Vyriausybės atstovų tarnybos santykiais, Vyriausybės atstovų įstaigos vadovas. Vyriausybės atstovų įstaigos vadovui atostogas suteikia, siunčia jį į komandiruotes ir priima kitus sprendimus, susijusius su Vyriausybės atstovų įstaigos vadovo tarnybos santykiais, Ministras Pirmininkas. Vyriausybės atstovus skatina Ministras Pirmininkas.

4. Vyriausybės atstovai už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą skatinami:

1) padėka;

2) vardine dovana.

5. Pasibaigus Vyriausybės atstovo kadencijai, jeigu jis neskiriamas kitai kadencijai, jam išmokama 2 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka. Išeitinė išmoka pradedama mokėti praėjus vienam mėnesiui nuo Vyriausybės atstovo kadencijos pabaigos ir mokama kas mėnesį lygiomis dalimis. Šios išmokos mokėjimas nutraukiamas, jeigu asmuo pradeda eiti valstybės politiko, valstybės pareigūno arba valstybės tarnautojo pareigas arba priimamas į darbą valstybės ar savivaldybės įstaigoje, išlaikomoje iš valstybės ar savivaldybės biudžeto, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto ar iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų, valstybės ar savivaldybės įmonėje, viešojoje įstaigoje, kurių savininkė yra valstybė arba savivaldybė, ar Lietuvos banke. Jeigu asmuo šioje dalyje nurodytas pareigas pradeda eiti ne pirmą mėnesio dieną, išeitinė išmoka mokama tik už to mėnesio dienas iki priėmimo į valstybės politiko, valstybės pareigūno arba valstybės tarnautojo pareigas ar priėmimo į darbą valstybės ar savivaldybės įstaigoje, išlaikomoje iš valstybės ar savivaldybės biudžeto, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto ar iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų, valstybės ar savivaldybės įmonėje, viešojoje įstaigoje, kurių savininkė yra valstybė arba savivaldybė, ar Lietuvos banke dienos. Asmeniui mirus, išeitinės išmokos dalis, priklausanti asmeniui už tą mėnesį, kurį jis mirė, neišmokėta iki asmens mirties dienos, išmokama įpėdiniui, pateikusiam paveldėjimo dokumentus.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-2016, 2023-05-25, paskelbta TAR 2023-06-09, i. k. 2023-11595

 

12 straipsnis. Vyriausybės atstovų įstaiga

1. Vyriausybės atstovų įstaiga yra juridinis asmuo − biudžetinė įstaiga, išlaikoma iš valstybės biudžeto lėšų.

2. Vyriausybės atstovų įstaigą sudaro Vyriausybės atstovai ir kiekvienoje apskrityje dirbantys valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį. Kitose apskrityse, negu yra Vyriausybės atstovų įstaigos buveinė, dirbantys Vyriausybės atstovai, valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, dirba nuotolinėse darbo vietose.

 

13 straipsnis. Vyriausybės atstovų įstaigos vadovas

1. Ministro Pirmininko teikimu Vyriausybės atstovų įstaigos vadovu Vyriausybė skiria vieną iš paskirtų Vyriausybės atstovų.

2. Neteko galios nuo 2019-07-02

Straipsnio dalies naikinimas:

Nr. XIII-2236, 2019-06-13, paskelbta TAR 2019-06-27, i. k. 2019-10355

 

3. Vyriausybės atstovų įstaigos vadovas, be tiesioginių Vyriausybės atstovo įgaliojimų, atlieka šias funkcijas:

1) organizuoja Vyriausybės atstovų įstaigos darbą ir atstovauja Vyriausybės atstovų įstaigai kaip juridiniam asmeniui;

2) tvirtina Vyriausybės atstovų įstaigos darbo reglamentą, Vyriausybės atstovų įstaigos struktūrą, Vyriausybės atstovų įstaigos padalinių nuostatus ir įstaigos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus;

3) įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir iš jų atleidžia Vyriausybės atstovų įstaigos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį;

4) skatina Vyriausybės atstovų įstaigos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį, skiria jiems pašalpas, suteikia atostogas, siunčia juos į komandiruotes ir priima sprendimus kitais personalo valdymo klausimais;

5) Vyriausybės atstovų įstaigos valstybės tarnautojams skiria tarnybines nuobaudas, priima sprendimus dėl darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo pareigų pažeidimo;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIV-2016, 2023-05-25, paskelbta TAR 2023-06-09, i. k. 2023-11595

 

6) organizuoja Vyriausybės atstovų veiklos ataskaitos parengimą ir pateikimą Vyriausybei;

7) vykdo savivaldybių veiklos administracinės priežiūros stebėseną ir, siekiant formuoti vienodą savivaldybių veiklos administracinės priežiūros praktiką, teikia pasiūlymus Vyriausybės atstovams.

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. XIV-2016, 2023-05-25, paskelbta TAR 2023-06-09, i. k. 2023-11595

 

4. Vyriausybės atstovų įstaigos vadovas savo kompetencijos klausimais leidžia įsakymus.

5. Kai Vyriausybės atstovų įstaigos vadovas laikinai negali eiti pareigų, jį pavaduoja kitas Vyriausybės atstovas pagal Ministro Pirmininko patvirtintą grafiką.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIV-2016, 2023-05-25, paskelbta TAR 2023-06-09, i. k. 2023-11595

 

14 straipsnis. Vyriausybės atstovų ataskaitų teikimas ir skelbimas

Vyriausybės atstovai kiekvienais metais parengia praėjusių kalendorinių metų veiklos ataskaitas ir pateikia jas Vyriausybės atstovų įstaigos vadovui. Vyriausybės atstovų įstaigos vadovas organizuoja jų apibendrinimą ir Vyriausybės atstovų veiklos ataskaitos pateikimą Vyriausybei ne vėliau kaip iki balandžio 1 d. Ši ataskaita yra skelbiama Vyriausybės atstovų įstaigos interneto svetainėje.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-2016, 2023-05-25, paskelbta TAR 2023-06-09, i. k. 2023-11595

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                               VALDAS ADAMKUS

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-126, 2000-12-21, Žin., 2000, Nr. 113-3616 (2000-12-30), i. k. 1001010ISTA00IX-126

Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 8 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1282, 2002-12-10, Žin., 2002, Nr. 127-5748 (2002-12-31), i. k. 1021010ISTA0IX-1282

Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo pakeitimo įstatymas

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1928, 2003-12-18, Žin., 2004, Nr. 4-34 (2004-01-07), i. k. 1031010ISTA0IX-1928

Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 4, 5, 6 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas

 

4.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-2264, 2004-06-08, Žin., 2004, Nr. 98-3626 (2004-06-24), i. k. 1041010ISTA0IX-2264

Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo pakeitimo įstatymas

 

5.

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, Nutarimas

2006-04-14, Žin., 2006, Nr. 44-1608 (2006-04-22), i. k. 1061000NUTARG062499               

Dėl Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 3 straipsnio 4 dalies (2002 m. gruodžio 10 d., 2004 m. birželio 8 d. redakcijos), 5 straipsnio 4 dalies (2002 m. gruodžio 10 d. redakcija), 7 straipsnio (2002 m. gruodžio 10 d. redakcija), 8 straipsnio (2002 m. gruodžio 10 d. redakcija), 9 straipsnio (2002 m. gruodžio 10 d. redakcija), 11 straipsnio (2002 m. gruodžio 10 d. redakcija), Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo pakeitimo įstatymo (2002 m. gruodžio 10 d. redakcija) 2 straipsnio 2 dalies, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 44 straipsnio 1 dalies (2002 m. gruodžio 10 d. redakcija), 62 straipsnio 12 dalies (2000 m. lapkričio 21 d. redakcija), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1525 "Dėl Vyriausybės atstovo Marijampolės apskričiai atleidimo", Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1526 "Dėl Vyriausybės atstovo Panevėžio apskričiai atleidimo", Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1527 "Dėl Vyriausybės atstovo Šiaulių apskričiai atleidimo", Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1528 "Dėl Vyriausybės atstovo Telšių apskričiai atleidimo" 1 punkto, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1529 "Dėl Vyriausybės atstovo Vilniaus apskričiai atleidimo", Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 10 d. nutarimo Nr. 1578 "Dėl Vyriausybės atstovo Šiaulių apskričiai" 1 punkto atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai

 

6.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-684, 2006-06-13, Žin., 2006, Nr. 72-2696 (2006-06-28), i. k. 1061010ISTA000X-684

Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo papildymo 3-1 straipsniu įstatymas

 

7.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-251, 2009-05-12, Žin., 2009, Nr. 61-2403 (2009-05-26), i. k. 1091010ISTA00XI-251

Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 3, 4, 5, 6 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas

 

8.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-710, 2010-03-30, Žin., 2010, Nr. 41-1935 (2010-04-10), i. k. 1101010ISTA00XI-710

Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 4 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

9.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-1477, 2018-09-13, paskelbta TAR 2018-09-24, i. k. 2018-14923

Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo Nr. VIII-730 pakeitimo įstatymas

 

10.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2236, 2019-06-13, paskelbta TAR 2019-06-27, i. k. 2019-10355

Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo Nr. VIII-730 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1477 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

11.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-3406, 2020-11-10, paskelbta TAR 2020-11-20, i. k. 2020-24566

Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo Nr. VIII-730 10 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

12.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-2016, 2023-05-25, paskelbta TAR 2023-06-09, i. k. 2023-11595

Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo Nr. VIII-730 2, 7, 8, 9, 11, 13, 14 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 8-1 straipsniu įstatymas