Suvestinė redakcija nuo 2019-10-08

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2010, Nr. 73-3728, i. k. 110223VISAK000V-243

 

Nauja redakcija nuo 2017-01-01:

Nr. V-683, 2016-12-23, paskelbta TAR 2016-12-27, i. k. 2016-29579

 

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo

 

2010 m. birželio 4 d. Nr. V-243

Vilnius

 

 

1.   T v i r t i n u pridedamus:

1.1. Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisykles (toliau – Taisyklės);

1.2. Pranešimo apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią 1-SD formą;

1.3. Pranešimo apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pabaigą 2-SD formą;

1.4. Pranešimo apie draudėjo reorganizavimą 6-SD formą;

1.5. Pranešimo apie apdraustajam suteiktas (atšauktas) tėvystės atostogas arba atostogas vaikui prižiūrėti 9-SD formą;

1.6. Pranešimo apie apdraustųjų nedraudžiamuosius laikotarpius 12-SD formą;

1.7. Pranešimo apie asmenis, gaunančius pajamas pagal autorines sutartis, iš sporto, atlikėjo veiklos ar gaunančius tantjemas/atlygį už jų veiklą stebėtojų taryboje/valdyboje/paskolų komitete 13-SD formą;

1.8. Pranešimo apie apdraustuosius už ataskaitinį laikotarpį SAM formą;

1.9. Neteko galios nuo 2018-09-01

Papunkčio naikinimas:

Nr. V-330, 2018-07-30, paskelbta TAR 2018-07-31, i. k. 2018-12672

 

1.10. Prašymą dėl apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu duomenų tikslinimo PT formą;

1.11. Elektroninio pranešimo apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią 1-SD formos duomenų struktūros aprašą;

1.12. Elektroninio pranešimo apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pabaigą 2-SD formos duomenų struktūros aprašą;

1.13. Elektroninio pranešimo apie draudėjo reorganizavimą 6-SD formos duomenų struktūros aprašą;

1.14. Elektroninio pranešimo apie apdraustajam suteiktas (atšauktas) tėvystės atostogas arba atostogas vaikui prižiūrėti 9-SD formos duomenų struktūros aprašą;

1.15. Elektroninio pranešimo apie apdraustųjų nedraudžiamuosius laikotarpius 12-SD formos duomenų struktūros aprašą;

1.16. Elektroninio pranešimo apie asmenis, gaunančius pajamas pagal autorines sutartis, iš sporto, atlikėjo veiklos ar gaunančius tantjemas/atlygį už jų veiklą stebėtojų taryboje/valdyboje/paskolų komitete 13-SD formos duomenų struktūros aprašą;

1.17. Elektroninio pranešimo apie apdraustuosius už ataskaitinį laikotarpį SAM formos duomenų struktūros aprašą;

1.18. Neteko galios nuo 2018-09-01

Papunkčio naikinimas:

Nr. V-330, 2018-07-30, paskelbta TAR 2018-07-31, i. k. 2018-12672

 

1.19. Elektroninio prašymo dėl apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu duomenų tikslinimo PT formos duomenų struktūros aprašą;

1.20. Pranešimo išmokai skirti NP-SD2 formą;

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-330, 2018-07-30, paskelbta TAR 2018-07-31, i. k. 2018-12672

 

1.21. Elektroninio pranešimo išmokai skirti NP-SD2 formos duomenų struktūros aprašą.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-330, 2018-07-30, paskelbta TAR 2018-07-31, i. k. 2018-12672

 

 

 

 

L. e. direktoriaus pareigas                                                             Česlava Zabulėnienė

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos

prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

direktoriaus 2010  m. birželio 4 d. įsakymu

Nr. V-243

(Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos

prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

direktoriaus 2016  m. gruodžio 23 d. įsakymo

Nr. V-683 redakcija)

 

 

DUOMENŲ APIE APDRAUSTUOSIUS IR DRAUDĖJUS PATEIKIMO IR TIKSLINIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.                     Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato duomenų apie apdraustųjų asmenų (išskyrus savarankiškai dirbančius asmenis) valstybinio socialinio draudimo laikotarpius, draudžiamąsias pajamas, valstybinio socialinio draudimo įmokas (toliau – įmokos), informacijos, reikalingos ligos ir motinystės išmokų skyrimui bei duomenų apie draudėjo reorganizavimą, pateikimo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniams skyriams ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriui (šiose taisyklėse toliau vadinama – Fondo valdybos teritorinis skyrius), socialinio draudimo pranešimų ir elektroninio prašymo dėl apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu duomenų tikslinimo (toliau – SD pranešimai) pildymo bei pateiktų duomenų apie apdraustuosius asmenis įrašymo į Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro (toliau – Registras) duomenų bazę ir jų tikslinimo tvarką.

2. Šios Taisyklės parengtos vadovaujantis 1971 m. birželio 14 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimų nariams, judantiems Bendrijoje (OL 2004 m. specialusis leidimas, 5 skyrius, 1 tomas, p. 35), 1972 m. kovo 21 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 574/72, nustatančiu Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimų nariams, judantiems Bendrijoje, įgyvendinimo tvarką (OL 2004 m. specialusis leidimas, 5 skyrius, 1 tomas, p. 83), 2003 m. gegužės 14 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 859/2003, išplečiančiu Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 ir Reglamento (EEB) Nr. 574/72 nuostatų taikymą trečiųjų šalių piliečiams, kuriems jos dar netaikomos dėl jų pilietybės (OL 2004 m. specialusis leidimas, 5 skyrius, 4 tomas, p. 317), 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 5 skyrius, 5 tomas, p. 72), 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 987/2009, nustatančiu Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką (OL 2009 L 284, p. 1), Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymu (toliau – VSD įstatymas), Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymu,  Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 647 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. 435 „Dėl Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“,  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 25 d. nutarimu Nr. 86 „Dėl ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatų patvirtinimo“,  Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 22 d. nutarimu Nr. 309 „Dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo“, Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-533/A1-189 „Dėl teisės aktų, susijusių su elektroniniais nedarbingumo pažymėjimais bei elektroniniais nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimais, patvirtinimo“ ir kitais teisės aktais.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-488, 2018-10-12, paskelbta TAR 2018-10-15, i. k. 2018-16208

 

3Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. Draudėjai – juridiniai asmenys, kitos organizacijos ar jų padaliniai (filialai, atstovybės), taip pat fiziniai asmenys, kurie įstatymų nustatyta tvarka privalo mokėti įmokas, tradicinės ir kitos valstybės pripažintos religinės bendruomenės ir bendrijos, teikiančios duomenis apie dvasininkus ir tik vienuolyne dirbančius vienuolius.

3.2. Duomenų tikslinimas – neteisingų, netikslių, neišsamių Registro duomenų, taip pat duomenų, įrašytų į Registrą pagal registro duomenų teikėjų pateiktus dokumentus, neatitinkančius teisės aktų nustatytų reikalavimų, ištaisymas, atnaujinimas, papildymas, šalinimas.

3.3. EDAS - elektroninė draudėjų aptarnavimo sistema, skirta elektroninių socialinio draudimo pranešimų ir elektroninių prašymų teikimui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniam skyriui bei informacijos gavimui iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - Fondo valdyba) Informacinės sistemos elektroniniu būdu.

3.4. Elektroniniai pažymėjimai – elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai bei elektroniniai nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimai, išduoti per Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų tvarkymo sistemą (toliau – EPTS).

3.5. Nedraudžiamasis laikotarpis – laikotarpis, kurio metu apdraustasis asmuo negauna pajamų, nuo kurių Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatyme nustatyta tvarka turi būti priskaičiuotos ir privalo būti sumokėtos valstybinio socialinio draudimo įmokos (toliau – įmokos), taip pat jis negauna įstatymų nustatytos ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros,  ligos dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos valstybinio socialinio draudimo išmokos. Apdraustojo poilsio ir švenčių dienos, per kurias apdraustasis nedirba, į nedraudžiamąjį laikotarpį neįskaitomos.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-331, 2019-08-09, paskelbta TAR 2019-08-09, i. k. 2019-13046

 

3.6. Praėjęs ataskaitinis laikotarpis – laikotarpis, už kurį draudėjas Fondo valdybos teritoriniam skyriui pateikė SAM pranešimą apie apdraustuosius už ataskaitinį laikotarpį (arba šį pranešimą privalėjo pateikti, o jo pateikimo terminas jau pasibaigęs), o SAM pranešimo atveju – laikotarpis, už kurį SAM pranešimo pateikimo terminas pasibaigė.

Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos šių Taisyklių 2 punkte nurodytuose teisės aktuose.

3.7. VDU – vidutinis šalies darbo užmokestis, tvirtinamas atitinkamų metų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymu.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-624, 2018-12-07, paskelbta TAR 2018-12-10, i. k. 2018-20128

 

4.  Draudėjai teikia šiuos SD pranešimus:

4.1. Pranešimą apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią (Forma 1-SD; toliau – 1-SD pranešimas);

4.2. Pranešimą apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pabaigą (Forma 2-SD; toliau – 2-SD pranešimas);

4.3. Pranešimą apie draudėjo reorganizavimą (Forma 6-SD; toliau – 6-SD pranešimas);

4.4. Pranešimą apie apdraustajam suteiktas (atšauktas) tėvystės atostogas arba atostogas vaikui prižiūrėti (Forma 9-SD; toliau – 9-SD pranešimas);

4.5. Pranešimą apie apdraustųjų nedraudžiamuosius laikotarpius (Forma 12-SD; toliau – 12-SD pranešimas);

4.6. Pranešimą apie asmenis, gaunančius pajamas pagal autorines sutartis, iš sporto,  atlikėjo veiklos ar gaunančius tantjemas/atlygį už jų veiklą stebėtojų taryboje/valdyboje/paskolų komitete (Forma 13-SD; toliau – 13-SD pranešimas);

4.7. Pranešimą apie apdraustuosius už ataskaitinį laikotarpį (Forma SAM; toliau – SAM pranešimas);

4.8. Pranešimą išmokai skirti (Forma NP-SD2; toliau – NP-SD2 pranešimas);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-330, 2018-07-30, paskelbta TAR 2018-07-31, i. k. 2018-12672

 

4.9. Prašymą dėl apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu duomenų tikslinimo (Forma PT; toliau –PT elektroninis prašymas).

5. SD pranešimai teikiami Fondo valdybos teritoriniam skyriui, kuriame vykdoma draudėjo apskaita. Visus SD pranešimus apie apdraustuosius asmenis, kurių valstybiniam socialiniam draudimui užtikrinti būtini duomenys (bent dalis jų) sudaro valstybės ar tarnybos paslaptį, draudėjai teikia Fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriui. Tradicinės ir kitos valstybės pripažintos religinės bendruomenės ir bendrijos SD pranešimus apie dvasininkus ir vienuolius teikia Fondo valdybos Vilniaus skyriui.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-488, 2018-10-12, paskelbta TAR 2018-10-15, i. k. 2018-16208

 

51. Informacija apie Fondo valdybos teritorinį skyrių, kuriame vykdoma draudėjo apskaita, draudėjui teikiama EDAS, arba telefonu – paskambinus „Sodros“ informacijos centro telefono numeriu 1883 ar (+370) 5250 0883, arba atvykus į bet kurį Fondo valdybos teritorinį skyrių.

Papildyta punktu:

Nr. V-94, 2018-02-27, paskelbta TAR 2018-02-27, i. k. 2018-03108

 

6. Informaciją apie apdraustiesiems išduotus elektroninius pažymėjimus draudėjas gauna EDAS (elektroninio nedarbingumo pažymėjimo: numerį, laikotarpio pradžios ir pabaigos datas, nedarbingumo priežastį, pažymėjimo tipą, požymį, ar reikia draudėjui mokėti už pirmas dvi nedarbingumo dienas, požymį, ar nedarbingumo pažymėjimas panaikintas, požymį, ar užpildyta draudėjo informacija; elektroninio nėštumo ir gimdymo pažymėjimo: numerį, laikotarpio pradžios ir pabaigos datas, pažymėjimo tipą, požymį, ar nedarbingumo pažymėjimas panaikintas, požymį, ar užpildyta draudėjo informacija) arba kai apdraustasis pateikia asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduotą Pranešimą apie išduotą nedarbingumo pažymėjimą ar Pranešimą apie išduotą nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą (toliau abu – Pranešimas draudėjui).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-411, 2019-10-07, paskelbta TAR 2019-10-07, i. k. 2019-15899

 

7.  Šiomis Taisyklėmis privalo vadovautis draudėjai, apdraustieji asmenys ir Fondo valdybos teritoriniai skyriai.

 

ii SKYRIUS

SD PRANEŠIMų PATEIKIMO BŪDAI

 

8.  SD pranešimai teikiami siunčiant elektroninį dokumentą per EDAS. Taip pateikti pranešimai (elektroninė FFData formato byla, kuri turi atitikti atitinkamo Elektroninio SD pranešimo formos duomenų struktūros apraše išdėstytus reikalavimus) turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu.

9.  Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriaus (toliau – Fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyrius) aptarnaujami draudėjai SD pranešimus šiam skyriui teikia šiais būdais:

9.1. įforminę juos kaip rašytinius (popieriuje spausdintus ir pasirašytus) dokumentus:

9.1.1.               įteikdami tiesiogiai;

9.1.2.               siųsdami registruota pašto siunta, kurios išsiuntimo data turi būti ne vėlesnė kaip Taisyklėse nustatyta paskutinė termino diena;

9.1.3.               siųsdami faksimiliniu ryšiu (tik suderinus su Fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriumi);

9.2. įforminę juos kaip elektroninius dokumentus (suderinus su Fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriumi):

9.2.1.               pateikdami elektroninę laikmeną;

9.2.2.               siųsdami teisės aktų leidžiamu elektroniniu būdu.

10. Fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriaus aptarnaujami draudėjai, kurių apdraustiesiems socialinio draudimo išmokos mokamos iš valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto lėšų, pareigūnų ir karių prašymus dėl išmokų skyrimo ir kitus Ligos ir motinystės socialinio draudimo išmokų nuostatuose bei Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatuose nurodytus dokumentus šiam skyriui teikia 9 punkte nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ar dokumentų gavimo dienos (NP-SD2 pranešimai teikiami 58 punkte nustatytais terminais).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-330, 2018-07-30, paskelbta TAR 2018-07-31, i. k. 2018-12672

 

11. Kai šių Taisyklių nustatytais atvejais gali būti teikiami rašytiniai (popieriuje spausdinti ir pasirašyti) SD pranešimai turi būti pateikta viena tinkamai užpildyta Fondo valdybos interneto svetainėje (www.sodra.lt) skelbiama atitinkama SD pranešimo forma. SD pranešimas ir jo priedai spausdinami vienoje lapo pusėje. Jeigu pačiam draudėjui yra reikalingas pranešimo egzempliorius, tai gali būti pateikti du pranešimo egzemplioriai, vienas iš kurių su gavimo žyma grąžinamas draudėjui.

 

iii SKYRIUS

SD PRANEŠIMų PILDYMo bendrieji reikalavimai

 

12. SD pranešimai ir jų priedai turi būti užpildomi laikantis tokių reikalavimų:

12.1. apdraustųjų vardai ir pavardės turi būti rašomi didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis;

12.2. kai įrašas turi mažiau ženklų, negu atitinkamame laukelyje jam yra skirta vietų, tai tuščios vietos (tušti langeliai) gali būti paliekamos tiek dešinėje, tiek kairėje pusėje, išskyrus laukelius, kuriuose įrašomos draudžiamųjų pajamų ir įmokų sumos. Draudžiamųjų pajamų ir įmokų sumos turi būti įrašomos tik dešinėje laukelio pusėje (t. y. tušti langeliai gali būti paliekami tik kairėje pusėje);

12.3. nepildomuose laukeliuose neturi būti rašoma brūkšnelių ar kitų simbolių;

12.4. tarp žodžių turi būti paliekami tarpai;

12.5. jeigu įrašų apie apdraustuosius yra daugiau negu laukelių, skirtų apdraustųjų duomenims SD pranešime, yra pildomas SD pranešimo tęsinys SD-T.

13. SD pranešime pildomi duomenys:

13.1. laukelyje 1 nurodomas lapo eilės numeris, o laukelyje 2 nurodomas SD pranešimo lapų skaičius;

13.2. laukelyje 3 nurodomas draudėjo pavadinimas;

13.3. laukelyje 4 nurodomas draudėjo kodas. Šis laukelis gali būti nepildomas, jeigu draudėjui pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus suteiktas Juridinių asmenų registro kodas.

13.4. laukelyje 5 nurodomas juridinio asmens kodas (fiziniai asmenys šio laukelio nepildo);

13.5. laukelyje 6 nurodomas draudėjo telefono numeris;

13.6. laukelyje 7 nurodomas draudėjo elektroninio pašto adresas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-624, 2018-12-07, paskelbta TAR 2018-12-10, i. k. 2018-20128

 

13.7. laukelyje 9 nurodoma SD pranešimo registracijos data (metai, mėnuo, diena);

13.8. laukelyje 10 nurodomas SD pranešimo registracijos numeris;

13.9. Neteko galios nuo 2019-01-01

Papunkčio naikinimas:

Nr. V-624, 2018-12-07, paskelbta TAR 2018-12-10, i. k. 2018-20128

 

13.10. Neteko galios nuo 2019-01-01

Papunkčio naikinimas:

Nr. V-624, 2018-12-07, paskelbta TAR 2018-12-10, i. k. 2018-20128

 

13.11laukelyje P3 nurodomas bendras įmokų tarifas;

13.12. Neteko galios nuo 2019-01-01

Papunkčio naikinimas:

Nr. V-624, 2018-12-07, paskelbta TAR 2018-12-10, i. k. 2018-20128

 

13.13. Neteko galios nuo 2019-01-01

Papunkčio naikinimas:

Nr. V-624, 2018-12-07, paskelbta TAR 2018-12-10, i. k. 2018-20128

 

13.14laukelyje 13 nurodomi draudėjo (vadovo) ar jo įgalioto asmens, kuris pasirašo pateikiamą SD pranešimą, vardas, pavardė;

13.15laukelyje 14 nurodomi SD pranešimą užpildžiusio asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas.

14. SD pranešimo eilutėje „Apdraustųjų asmenų duomenys“ pildoma:

14.1. laukelyje A1 nurodomas apdraustojo pateikiamų duomenų eilės numeris SD pranešime;

14.2. laukelyje A2 nurodomas apdraustojo asmens kodas;

14.3. laukelyje A3 nurodomas apdraustojo asmens socialinio draudimo numeris.  Šis laukelis gali būti nepildomas, jeigu asmuo turi Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka suteiktą asmens kodą ir jis įrašytas laukelyje A2;

14.4. laukelyje A4V nurodomas apdraustojo vardas (jeigu turi daugiau nei vieną vardą – nurodomi visi vardai), laukelyje A4P nurodoma apdraustojo pavardė.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-330, 2018-07-30, paskelbta TAR 2018-07-31, i. k. 2018-12672

Nr. V-624, 2018-12-07, paskelbta TAR 2018-12-10, i. k. 2018-20128

 

14.5. laukelyje A37 nurodoma atitinkamo laikotarpio valiuta Lt arba Eur.

15. Fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriaus draudėjas, teikdamas duomenis apie asmenis, kurių duomenys negali būti atskleisti, SD pranešimuose nenurodo apdraustojo asmens kodo (laukelis A2), vardo, pavardės (laukeliai A4V ir A4P) bei to asmens vaiko asmens kodo (laukelis A18) ir jo gimimo datos (laukelis A19).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-624, 2018-12-07, paskelbta TAR 2018-12-10, i. k. 2018-20128

 

iv SKYRIUS

1-SD IR 2-SD PRANEŠIMŲ PATEIKIMAS IR PILDYMAS

 

16.                   1-SD ir/ar 2-SD pranešimai pateikiami, kai:

16.1. asmuo priimamas į darbą pagal darbo sutartį arba su juo sudaroma rašytinė slapto bendradarbiavimo sutartis, pagal kurią mokamas atlygis (priežasties kodas – 01).

1-SD pranešimas neteikiamas, jei asmuo priimamas į darbą pagal darbo sutartį, tačiau šiam asmeniui netaikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai socialinio draudimo srityje.

16.2. darbuotojas atleidžiamas iš darbo arba nutraukiama rašytinė slapto bendradarbiavimo sutartis, pagal kurią buvo mokamas atlygis (priežasties kodas – 02);

16.3. draudėjas reorganizuojamas ar vykdomas atskyrimas (priežasties kodas – 03);

16.4. taikoma socialinė apsauga pagal Europos Sąjungos (toliau – ES) socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentus (toliau – Reglamentai; (priežasties kodas – 05), tai yra, kai vadovaujantis šių Reglamentų nuostatomis:

16.4.1. kitos ES valstybės narės, Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) valstybės ar Šveicarijos Konfederacijos darbdavio įdarbintam darbuotojui (apdraustajam), atvykusiam dirbti į Lietuvos Respublikos teritoriją, taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai socialinės apsaugos srityje;

16.4.2. asmeniui, dirbančiam Lietuvos Respublikos teritorijoje, nustoja galioti kitos valstybės teisės aktai socialinės apsaugos srityje ir pradedami taikyti Lietuvos Respublikos teisės aktai socialinės apsaugos srityje;

16.4.3. asmeniui, gyvenančiam Lietuvos Respublikos teritorijoje, nustoja galioti kitos valstybės teisės aktai socialinės apsaugos srityje ir pradedami taikyti Lietuvos Respublikos teisės aktai socialinės apsaugos srityje;

16.4.4. apdraustajam nebetaikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai socialinės apsaugos srityje;

16.5. taikoma socialinė apsauga pagal dvišalę sutartį (priežasties kodas – 06), t. y.:

16.5.1. kai valstybės, su kuria Lietuvos Respublika yra sudariusi dvišalę sutartį dėl socialinės apsaugos (toliau – dvišalė sutartis), darbdavio įdarbintam darbuotojui (apdraustajam), atvykusiam dirbti į Lietuvos Respublikos teritoriją, taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai socialinės apsaugos srityje, remiantis dvišalės sutarties nuostatomis;

16.5.2. kai asmeniui, dirbančiam Lietuvos Respublikos teritorijoje, pagal dvišalės sutarties nuostatas nustoja galioti kitos valstybės teisės aktai socialinės apsaugos srityje ir pradedami taikyti Lietuvos Respublikos teisės aktai socialinės apsaugos srityje;

16.5.3. kai pagal dvišalės sutarties nuostatas apdraustajam nebetaikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai socialinės apsaugos srityje;

16.6. valstybės tarnautojas laikinai perkeliamas į pareigas tarptautinėje organizacijoje ar institucijoje, ES institucijoje ar įstaigoje, taip pat į pareigas Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose ir atstovybėse prie tarptautinių organizacijų ir darbo užmokestį bei įmokas moka institucija, įstaiga ar organizacija, į kurią eiti pareigas jis perkeltas (priežasties kodas – 07);

16.7. valstybės tarnautojas ar asmuo, dirbantis pagal darbo sutartį valstybės ar savivaldybės įstaigoje, išlaikomoje iš valstybės ar savivaldybės biudžeto, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto ar iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų, valstybės ar savivaldybės įmonėje, viešojoje įstaigoje, kurių savininkė yra valstybė arba savivaldybė, ar Lietuvos banke, perkeliamas į kitas valstybės tarnautojo ar darbuotojo pareigas kitoje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje ir darbo užmokestį bei įmokas moka institucija ar įstaiga, į kurią eiti pareigas jis perkeltas (priežasties kodas – 08);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-624, 2018-12-07, paskelbta TAR 2018-12-10, i. k. 2018-20128

 

16.8. valstybės institucija, perkėlusi valstybės tarnautoją į pareigas Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje, konsulinėje įstaigoje, Lietuvos Respublikos atstovybėje prie tarptautinės organizacijos, tarptautinėje ar ES institucijoje arba užsienio valstybės institucijoje,  pasiuntusi dirbti į specialiąją misiją ar paskyrusi profesinės karo tarnybos karį atlikti karo tarnybą Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje, konsulinėje įstaigoje, Lietuvos Respublikos atstovybėje prie tarptautinės organizacijos, užsienio valstybės ar tarptautinėje karinėje arba gynybos institucijoje, taip pat asmenį delegavusi Lietuvos Respublikos deleguojančioji institucija ar Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, privalo priskaičiuoti ir mokėti įmokas už nesukakusius senatvės pensijos amžiaus ir neturinčius draudžiamųjų pajamų, valstybės tarnautojų ir profesinės karo tarnybos karių bei deleguotų asmenų sutuoktinius (tik tuo atveju, jeigu deleguotam asmeniui darbo užmokestį ir nuo jo socialinio draudimo įmokas moka asmenį delegavusi Lietuvos Respublikos deleguojančioji institucija) tuo laikotarpiu, kai jie gyvena užsienyje kartu su valstybės tarnautoju, profesinės karo tarnybos kariu ar deleguotu asmeniu, taip pat už nesukakusį senatvės pensijos amžiaus ir neturintį draudžiamųjų pajamų Lietuvos Respublikos Prezidento sutuoktinį Lietuvos Respublikos Prezidento kadencijos laikotarpiu (priežasties kodas – 09);

16.9. profesinės veiklos praktiką įstaigoje ar įmonėje atlieka asmuo, Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) siųstas profesiniam mokymui ar profesinei reabilitacijai, draudžiamas nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu valstybės lėšomis (priežasties kodas – 10);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-94, 2018-02-27, paskelbta TAR 2018-02-27, i. k. 2018-03108

 

16.10.  profesinės veiklos praktiką įstaigoje ar įmonėje atlieka profesinės mokyklos mokinys ar aukštosios mokyklos studentas, draudžiamas nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu valstybės lėšomis (priežasties kodas – 11);

16.11.  tradicinių ir kitų valstybės pripažintų religinių bendruomenių ir bendrijų dvasininkas ar vienuolis draudžiamas valstybiniu socialiniu pensijų draudimu valstybės lėšomis (priežasties kodas – 12);

16.12.  Lietuvos Respublikos kariuomenės privalomosios pradinės karo tarnybos karys ar asmuo, atliekantis alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, draudžiamas pensijų, motinystės, nedarbo ir nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu valstybės lėšomis (priežasties kodas – 13);

16.13. apdraustasis asmuo perkeliamas į kitą to paties juridinio asmens padalinį (tik tais atvejais, kai keičiasi draudėjas) arba teisės aktų nustatyta tvarka apdraustasis asmuo perkeliamas pas kitą  darbdavį darbdavių susitarimu (priežasties kodas – 14);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-603, 2017-11-23, paskelbta TAR 2017-11-23, i. k. 2017-18481

 

16.14.  asmuo priimamas į pareigas valstybės tarnyboje ar į kitas pareigas, nurodytas Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio 2-4 dalyse (priežasties kodas – 15);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-331, 2019-08-09, paskelbta TAR 2019-08-09, i. k. 2019-13046

 

16.15. apdraustasis asmuo atleidžiamas iš pareigų valstybės tarnyboje ar iš kitų pareigų, nurodytų Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio 2-4 dalyse (priežasties kodas – 16);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-331, 2019-08-09, paskelbta TAR 2019-08-09, i. k. 2019-13046

 

16.16.  asmuo atlieka savanorišką praktiką Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo nustatyta tvarka, draudžiamas nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu valstybės lėšomis (priežasties kodas – 17);

16.17. asmuo, kuris mokosi pataisos pareigūnų profesinio mokymo įstaigoje arba vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigoje ir yra pasirašęs stojimo į vidaus tarnybą sutartį (kursantas), -  jo mokymosi ir pratybų laikotarpiu, draudžiamas nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu valstybės lėšomis (priežasties kodas – 18);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-624, 2018-12-07, paskelbta TAR 2018-12-10, i. k. 2018-20128

 

16.18. į darbą pagal darbo sutartį priimamas užsienietis arba nenuolatinis Lietuvos Respublikos gyventojas, kurie teisės aktų nustatyta tvarka neturi prievolės mokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokų (priežasties kodas – 19);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-603, 2017-11-23, paskelbta TAR 2017-11-23, i. k. 2017-18481

Nr. V-331, 2019-08-09, paskelbta TAR 2019-08-09, i. k. 2019-13046

 

16.19asmuo, atlieka karo tarnybą studijuodamas karo mokymo įstaigoje (kariūnas), - jo mokymosi ir pratybų laikotarpiu, draudžiamas nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu valstybės lėšomis (priežasties kodas – 20);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-624, 2018-12-07, paskelbta TAR 2018-12-10, i. k. 2018-20128

 

16.20. Neteko galios nuo 2019-01-01

Papunkčio naikinimas:

Nr. V-624, 2018-12-07, paskelbta TAR 2018-12-10, i. k. 2018-20128

 

16.21. asmeniui keičiasi darbo sutarties rūšis, jei dėl to apdraustajam asmeniui keičiasi nedarbo socialinio draudimo įmokų tarifas (priežasties kodas – 96);

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-282, 2017-06-06, paskelbta TAR 2017-06-07, i. k. 2017-09625

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-603, 2017-11-23, paskelbta TAR 2017-11-23, i. k. 2017-18481

 

16.22. asmuo, atlygintinai einantis narystės pagrindu renkamąsias ar skiriamąsias pareigas (priežasties kodas – 21).

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-603, 2017-11-23, paskelbta TAR 2017-11-23, i. k. 2017-18481

 

16.23. asmuo, nurodytas 16.1 papunktyje, teisės aktų nustatyta tvarka įgyja teisę nemokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokų, arba asmuo, nurodytas 16.18 papunktyje, teisės aktų nustatyta tvarka įgyja prievolę mokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokas (priežasties kodas – 22).

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-624, 2018-12-07, paskelbta TAR 2018-12-10, i. k. 2018-20128

 

17. Neteko galios nuo 2017-07-01

Punkto naikinimas:

Nr. V-282, 2017-06-06, paskelbta TAR 2017-06-07, i. k. 2017-09625

 

18. Draudėjas privalo pateikti:

18.1. 1-SD pranešimą apdraustojo valstybinio socialinio draudimo pradžios dieną, išskyrus šių Taisyklių 16.3, 16.8, 16.11 ir 16.16 papunkčiuose numatytus atvejus ir atvejį, kai vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu su darbuotoju sudaroma darbo sutartis:  

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-603, 2017-11-23, paskelbta TAR 2017-11-23, i. k. 2017-18481

18.1.1. kai su darbuotoju sudaroma darbo sutartis, 1-SD pranešimas turi būti pateikiamas ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki numatytos darbo pradžios.

18.1.2. įdarbinimo įmonė privalo pranešti apie laikinojo darbuotojo darbo pradžią ne vėliau kaip valandą iki jo darbo pradžios, pateikdama 1-SD pranešimą.

18.2. 2-SD pranešimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną po darbo santykių pasibaigimo dienos;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-282, 2017-06-06, paskelbta TAR 2017-06-07, i. k. 2017-09625

 

18.3. 1-SD pranešimą ir 2-SD pranešimą apie šių Taisyklių 16.8 papunktyje nurodytus apdraustuosius per 5 darbo dienas nuo valstybinio socialinio draudimo pradžios ar pabaigos;

18.4. reorganizuojant draudėją sujungimo arba padalijimo būdu 1-SD pranešimą ir 2-SD pranešimą per 10 darbo dienų nuo reorganizavimo dienos kartu su 6-SD pranešimu apie draudėjo reorganizavimą;

18.5. reorganizuojant draudėją prijungimo arba išdalijimo būdu 1-SD pranešimą ir 2-SD pranešimą per 3 darbo dienas nuo apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžios ir pabaigos;

18.6. 1-SD pranešimą ir 2-SD pranešimą apie šių Taisyklių 16.11 papunktyje nurodytus apdraustuosius privalo pateikti per 3 darbo dienas nuo valstybinio socialinio draudimo pradžios ar pabaigos.

18.7. 1-SD pranešimą ir 2-SD pranešimą apie Fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriuje apskaitomus apdraustuosius per  3 darbo dienas nuo valstybinio socialinio draudimo pradžios ar pabaigos.

18.8. 1-SD pranešimą apie šių Taisyklių 16.16 papunktyje nurodytus asmenis likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki numatytos savanoriškos praktikos atlikimo pradžios.

19. Jeigu draudėjas pateikė 1-SD pranešimą, tačiau asmuo nepradėjo dirbti, draudėjas privalo nedelsiant tikslinti duomenis Registre - pašalinti 1-SD pranešimo duomenis.

20. 1-SD pranešime pildomi duomenys:

20.1. laukelyje A5 nurodomas 1-SD pranešimo pateikimo priežasties kodas (šių Taisyklių 16 punktas);

20.2. laukelyje A6 nurodoma 1-SD pranešimo pateikimo priežastis;

20.3. laukelyje A7 ir laukelyje A8 nurodomas 1-SD pranešimo pateikimo priežasties patikslinimo kodas ir pranešimo pateikimo priežastį patikslinanti informacija, jeigu:

20.3.1. su darbuotoju (šių Taisyklių 16.1 ir 16.18 papunkčiai) sudaroma darbo sutartis arba asmeniui keičiasi darbo sutarties rūšis (šių Taisyklių 16.21 papunktis), arba 1-SD pranešimas teikiamas šių Taisyklių 16.13, 16.23 nustatytais atvejais, nurodomas darbo sutarties rūšies kodas (laukelis A7) ir darbo sutarties rūšies (laukelis A8) pavadinimas. Jeigu su darbuotoju sudaryta laikinojo darbo sutartis, darbo vietos dalijimosi darbo sutartis, darbo keliems darbdaviams sutartis arba sezoninio darbo sutartis - papildomai nurodoma darbo sutarties rūšis (laukelis A40) ir darbo sutarties rūšies patikslinimo kodas (laukelis A41): 

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-624, 2018-12-07, paskelbta TAR 2018-12-10, i. k. 2018-20128

Nr. V-331, 2019-08-09, paskelbta TAR 2019-08-09, i. k. 2019-13046

20.3.1.1. neterminuota darbo sutartis (kodas - 01);

20.3.1.2. terminuota darbo sutartis (kodas - 02);

20.3.1.3. laikinojo darbo sutartis (kodas – 03);

20.3.1.3.1. terminuota laikinojo darbo sutartis (kodas – 031);

20.3.1.3.2. neterminuota laikinojo darbo sutartis (kodas – 032);

20.3.1.4. pameistrystės darbo sutartis (kodas - 04);

20.3.1.5. projektinio darbo sutartis (kodas - 05);

20.3.1.6. darbo vietos dalijimosi darbo sutartis (kodas – 06):

20.3.1.6.1. terminuota darbo vietos dalijimosi darbo sutartis (kodas – 061);

20.3.1.6.2. neterminuota darbo vietos dalijimosi darbo sutartis (kodas – 062);

20.3.1.7. darbo keliems darbdaviams sutartis (kodas – 07):

20.3.1.7.1. terminuota darbo keliems darbdaviams sutartis (kodas – 071);

20.3.1.7.2. neterminuota darbo keliems darbdaviams sutartis (kodas – 072);

20.3.1.8. sezoninio darbo sutartis (kodas – 08):

20.3.1.8.1. terminuota sezoninio darbo sutartis (kodas – 081);

20.3.1.8.2. neterminuota sezoninio darbo sutartis (kodas – 082).

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-282, 2017-06-06, paskelbta TAR 2017-06-07, i. k. 2017-09625

 

20.3.2. apdraustajam taikomos Reglamentų ar dvišalės sutarties nuostatos (šių Taisyklių 16.4 ir 16.5 papunkčiai), nurodomas valstybės, kurios teisės aktai socialinės apsaugos srityje jam nustojo galioti, kodas ir valstybė, kurios teisės aktai socialinės apsaugos srityje jam nustojo galioti;

20.3.3. 1-SD pranešimas pildomas asmeniui, atliekančiam profesinės veiklos praktiką, nurodomas Užimtumo tarnybos, kuri asmenį siunčia profesiniam mokymui ar profesinei reabilitacijai (šių Taisyklių 16.9 ir 16.10 papunkčiai), arba profesinės ar aukštosios mokyklos, su kuria sudaryta mokymo sutartis, juridinio asmens kodas ir pavadinimas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-94, 2018-02-27, paskelbta TAR 2018-02-27, i. k. 2018-03108

 

20.3.4. 1-SD pranešimas pildomas asmenims nurodytiems šių Taisyklių 16.17 ir 16.19 papunkčiuose,  nurodomas švietimo/mokymo įstaigos juridinio asmens kodas ir pavadinimas;

20.4. laukelyje A9 nurodoma apdraustojo valstybinio socialinio draudimo pradžios data;

20.5. laukelyje P4 nurodomas bendras apdraustųjų, apie kuriuos teikiamas 1-SD pranešimas, skaičius.

20.6. laukelyje K6 nurodoma apdraustojo asmens profesija pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių (nurodomas keturženklis profesijų pogrupio kodas, kurį sudaro pirmieji šešiaženklio profesijos kodo skaitmenys).

21. 2-SD pranešime pildomi duomenys:

21.1. laukelyje A5 nurodomas 2-SD pranešimo pateikimo priežasties kodas;

21.2. laukelyje A6 nurodoma 2-SD pranešimo pateikimo priežastis;

21.3. laukelyje A7 ir  laukelyje A8  nurodoma 2-SD pranešimo pateikimo priežasties patikslinimo kodas ir  priežastį patikslinanti informacija, jeigu:

21.3.1. apdraustajam taikomos Reglamentų ar dvišalės sutarties nuostatos, nurodomas valstybės, kurios teisės aktai socialinės apsaugos srityje jam pradedami taikyti, kodas ir valstybė, kurios teisės aktai socialinės apsaugos srityje jam pradedami taikyti;

21.3.2. 2-SD pranešimas pildomas apdraustajam, atliekančiam profesinės veiklos praktiką, nurodomas Užimtumo tarnybos, kuri asmenį siuntė profesiniam mokymui ar profesinei reabilitacijai, juridinio asmens kodas arba profesinės ar aukštosios mokyklos, su kuria buvo sudaryta mokymo sutartis (šių Taisyklių 16.9 ir 16.10 papunkčiai), juridinio asmens kodas ir pavadinimas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-94, 2018-02-27, paskelbta TAR 2018-02-27, i. k. 2018-03108

 

21.3.3. laukelyje A5 nurodoma „02“ arba „16“ – tuomet laukelyje A7 nurodomas teisės akto, kurio pagrindu apdraustasis asmuo atleidžiamas iš darbo (tarnybos), kodas, laukelyje A8 - teisės akto pavadinimas pasirenkama iš formos klasifikatoriaus). Jeigu teisės aktų klasifikatoriuje nėra reikiamo teisės akto, laukelyje A7 įrašomas kodas „K99“, o laukelyje A8 įrašomas teisės akto pavadinimas.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-94, 2018-02-27, paskelbta TAR 2018-02-27, i. k. 2018-03108

Nr. V-624, 2018-12-07, paskelbta TAR 2018-12-10, i. k. 2018-20128

 

21.4. laukelyje A10 nurodoma apdraustojo valstybinio socialinio draudimo pabaigos data;

21.5. laukelyje A11 nurodoma valstybinio socialinio draudimo pabaigos mėnesio pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma. Jeigu 2-SD pranešimas pildomas dėl duomenų tikslinimo už laikotarpį iki 2009 m. gruodžio 31 d., laukelyje A11 nurodoma valstybinio socialinio draudimo pabaigos ketvirčio pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma;

Draudėjai, pateikdami 2-SD pranešimą apie asmenis, nurodytus Taisyklių 16.9-16.12, 16.16-16.17, 16.19 papunkčiuose, laukelio A11 nepildo.

21.6. laukelyje A12 nurodoma įmokų suma. Draudėjai, pateikdami 2-SD pranešimą apie asmenis, nurodytus Taisyklių 16.9-16.12, 16.16-16.17, 16.19 papunkčiuose, laukelio A12 nepildo.

21.7. laukelyje A30 nurodomas teisės akto, kurio pagrindu apdraustasis asmuo atleidžiamas iš darbo (tarnybos), straipsnis;

21.8. laukelyje A31 nurodoma teisės akto, kurio pagrindu apdraustasis asmuo atleidžiamas iš darbo (tarnybos), straipsnio dalis;

21.9. laukelyje A32 nurodomas teisės akto, kurio pagrindu apdraustasis asmuo atleidžiamas iš darbo (tarnybos), straipsnio dalies punktas/ straipsnio punktas;

21.10. laukelyje A33 nurodoma, už kiek mėnesių (apvalinama iki dviejų skaičių po kablelio) - vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka arba šalių susitarimu kompensacija (toliau – išeitinė išmoka) apdraustajam apskaičiuota. Jeigu apdraustajam minėta išmoka vadovaujantis teisės aktais bus pradėta mokėti praėjus mėnesiui nuo valstybės tarnautojo/darbuotojo atleidimo dienos ir bus mokama kas mėnesį lygiomis dalimis, nurodoma už kiek mėnesių valstybės tarnautojui/darbuotojui gali būti išmokėta išeitinė išmoka (priklausančios išeitinės išmokos mėnesių skaičius). Jeigu išeitinė išmoka apdraustajam nepriklauso, laukelyje A33 įrašomas „0“ (nulis).

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-282, 2017-06-06, paskelbta TAR 2017-06-07, i. k. 2017-09625

 

21.11laukelyje P4 nurodomas bendras apdraustųjų, apie kuriuos teikiamas 2-SD pranešimas, skaičius;

21.12laukelyje P5 nurodoma bendra pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma;

21.13laukelyje P6 nurodoma bendra 2-SD pranešime pateikiamų įmokų suma.

 

v SKYRIUS

6-SD PRANEŠIMO PATEIKIMAS IR PILDYMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

22. 6-SD pranešimas teikiamas, kai juridinis asmuo reorganizuojamas, nepriklausomai nuo reorganizavimo būdo.

23. Fondo valdybos teritoriniam skyriui pateikiami duomenys apie draudėjo reorganizavimą ir duomenys apie apdraustajam apskaičiuotas draudžiamąsias pajamas iki reorganizavimo dienos.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

6-SD PRANEŠIMO PATEIKIMAS REORGANIZUOJANT DRAUDĖJĄ SUJUNGIMO ARBA PADALIJIMO BŪDU

 

24. Reorganizuojant draudėją (draudėjas, kuris po reorganizavimo pasibaigia) sujungimo arba padalijimo būdu, naujas draudėjas (draudėjas, kuris perima reorganizuojamo draudėjo teises ir pareigas) Fondo valdybos teritoriniam skyriui, kuriame buvo vykdoma reorganizuojamo draudėjo apskaita, pateikia 6-SD pranešimą kartu su draudėjo reorganizavimo sąlygų dokumento patvirtinta kopija (dokumentai teikiami per EDAS) ir 2-SD pranešimu, nurodydamas apdraustuosius, kurių valstybinis socialinis draudimas nutraukiamas pas reorganizuojamą draudėją ir bus tęsiamas pas naują draudėją. Naujas draudėjas pateikia Fondo valdybos teritoriniam skyriui, kuriame pradedama vykdyti šio draudėjo apskaita, 1-SD pranešimą, nurodydamas apdraustuosius, kurių valstybinis socialinis draudimas tęsiamas.

25. Reorganizuojant draudėją sujungimo būdu, naujas draudėjas privalo pateikti 6-SD pranešimą apie kiekvieną reorganizuojamą draudėją.

26. Reorganizuojant draudėją padalijimo būdu, Fondo valdybos teritoriniam skyriui 6-SD pranešimą privalo pateikti kiekvienas naujas draudėjas.

27. Naujas draudėjas 6-SD pranešimą privalo pateikti Fondo valdybos teritoriniam skyriui per 10 dienų nuo reorganizavimo dienos, kai naujasis juridinis asmuo (draudėjas) įregistruojamas Juridinių asmenų registre.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

DUOMENŲ PATEIKIMAS REORGANIZUOJANT DRAUDĖJĄ PRIJUNGIMO ARBA IŠDALIJIMO BŪDU

 

28. Reorganizuojant draudėją prijungimo arba išdalijimo būdu, reorganizuojamas draudėjas Fondo valdybos teritoriniam skyriui, kuriame vykdoma reorganizuojamo draudėjo apskaita, pateikia 6-SD pranešimą kartu su draudėjo reorganizavimo sąlygų dokumento patvirtinta kopija (dokumentai teikiami per Elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą). Draudėjas 6-SD pranešimą privalo pateikti Fondo valdybos teritoriniam skyriui per 3 dienas nuo juridinio asmens teisinio statuso „reorganizuojamas“ įregistravimo Juridinių asmenų registre.

29. Kai reorganizuojant draudėją prijungimo būdu dalyvauja du ar daugiau reorganizuojamų draudėjų, Fondo valdybos teritoriniam skyriui 6-SD pranešimą privalo pateikti kiekvienas reorganizuojamas draudėjas.

30. Reorganizuojant draudėją išdalijimo būdu, reorganizuojamas draudėjas Fondo valdybos teritoriniam skyriui 6-SD pranešimą privalo pateikti apie kiekvieną draudėją, kuriems pereina reorganizuojamo draudėjo teisės ir pareigos.

31. Reorganizuojamas draudėjas Fondo valdybos teritoriniam skyriui, kuriame vykdoma šio draudėjo apskaita, pateikia 2-SD pranešimą, nurodydamas apdraustuosius, kurių valstybinis socialinis draudimas nutraukiamas pas reorganizuojamą draudėją ir bus tęsiamas pas kitą draudėją. Draudėjas 2-SD pranešimą privalo pateikti per 3 darbo dienas nuo apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pabaigos.

32. Draudėjas, pas kurį tęsiamas apdraustųjų valstybinis socialinis draudimas po reorganizavimo, pateikia Fondo valdybos teritoriniam skyriui, kuriame vykdoma šio draudėjo apskaita, 1-SD pranešimą, nurodydamas apdraustuosius, kurių valstybinis socialinis draudimas tęsiamas. Draudėjas 1-SD pranešimą privalo pateikti per 3 darbo dienas nuo apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžios.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

6-SD PRANEŠIMO PILDYMAS

 

33. 6-SD pranešime pildomi duomenys:

33.1. laukelyje R3.1 nurodomas draudėjo pavadinimas iki reorganizavimo (iš juridinio asmens registravimo pažymėjimo);

33.2. laukelyje R4.1 nurodomas draudėjo kodas iki reorganizavimo. Šis laukelis gali būti nepildomas, jeigu draudėjui pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus suteiktas Juridinių asmenų registro kodas.

33.3. laukelyje R5.1 nurodomas juridinio asmens kodas iki reorganizavimo (iš juridinio asmens registravimo pažymėjimo);

33.4. laukelyje R7.1 nurodomas draudėjo buveinės adresas iki reorganizavimo (juridinio asmens adresas);

33.5. laukelyje R3.2 nurodomas draudėjo pavadinimas po reorganizavimo (iš juridinio asmens registravimo pažymėjimo);

33.6. laukelyje R4.2 nurodomas draudėjo kodas po reorganizavimo. Šis laukelis gali būti nepildomas, jeigu draudėjui pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus suteiktas Juridinių asmenų registro kodas;

33.7. laukelyje R5.2 nurodomas juridinio asmens kodas po reorganizavimo (iš juridinio asmens registravimo pažymėjimo);

33.8. laukelyje R7.2 nurodomas draudėjo buveinės adresas po reorganizavimo (juridinio asmens adresas);

33.9. laukelis R8 reorganizavimo data – pildomas, kai draudėjas reorganizuojamas sujungimo arba padalijimo būdu. Nurodoma data, kai naujasis juridinis asmuo (draudėjas) įregistruojamas Juridinių asmenų registre (iš juridinio asmens registravimo pažymėjimo);

33.10laukelis R9 reorganizavimo pradžios data – pildomas, kai draudėjas reorganizuojamas prijungimo arba išdalijimo būdu. Nurodoma reorganizavimo pradžios data, kai Juridinių asmenų registre įregistruojamas juridinio asmens teisinis statusas „reorganizuojamas“ (pagal Juridinių asmenų registro išrašą);

33.11laukelis R10 reorganizavimo būdas: prijungimas, sujungimas, išdalijimas, padalijimas – nurodomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 ar 2.103 straipsnių nuostatomis.

 

VI SKYRIUS

9-SD PRANEŠIMO PATEIKIMAS IR PILDYMAS

 

34 9-SD pranešimas pateikiamas, kai:

34.1. apdraustajam, vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatomis suteikiamos tėvystės atostogos. Jeigu vienu metu gimė daugiau negu vienas vaikas, pateikiamas vienas 9-SD pranešimas (priežasties kodas – 01);

34.2. apdraustajam (motinai (įmotei), tėvui (įtėviui) arba vaiko globėjui), vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatomis suteikiamos atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai. Jeigu apdraustajam suteikiamos atostogos vaikui prižiūrėti trumpesniam laikotarpiui, negu vaikui sueis treji metai, o vėliau suteikiama likusi atostogų dalis, kiekvieną kartą turi būti pateikiamas naujas 9-SD pranešimas (priežasties kodas – 02);

34.3. apdraustajam (įmotei ar įtėviui), vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 180  straipsnio 2 dalimi (laikotarpiu nuo 2012-09-01  iki 2017-06-30)  arba 134 straipsnio 2 dalimi (laikotarpiu nuo 2017-07-01), suteikiamos dvidešimt keturių mėnesių atostogos vaikui prižiūrėti. Jeigu apdraustajam minėtais pagrindais suteikiamos atostogos vaikui prižiūrėti trumpesniam negu dvidešimt keturių mėnesių laikotarpiui, o vėliau suteikiama likusi atostogų dalis, kiekvieną kartą turi būti pateikiamas naujas 9-SD pranešimas (priežasties kodas – 03 (už laikotarpį iki 2017-06-30)   arba 04 (už laikotarpį nuo 2017-07-01);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-94, 2018-02-27, paskelbta TAR 2018-02-27, i. k. 2018-03108

 

34.4. apdraustoji nesinaudoja nėštumo ir gimdymo atostogomis, o draudėjas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 132 straipsnio 1 dalimi, privalo suteikti keturiolikos dienų atostogų dalį iš karto po gimdymo, nepriklausomai nuo apdraustosios prašymo (priežasties kodas – 05);

34.5. apdraustajam (įtėviui), vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso  133 straipsnio 2 dalimi, suteikiamos tėvystės atostogos (priežasties kodas – 06);

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-94, 2018-02-27, paskelbta TAR 2018-02-27, i. k. 2018-03108

 

34.6. apdraustajam asmeniui – senelei ar seneliui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatomis, suteikiamos atostogos vaikui prižiūrėti, iki vaikui sukanka treji metai ir toks asmuo, vadovaujantis Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo nuostatomis, turi teisę gauti vaiko priežiūros išmoką (priežasties kodas – 07).

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-94, 2018-02-27, paskelbta TAR 2018-02-27, i. k. 2018-03108

 

Punkto pakeitimai:

Nr. V-282, 2017-06-06, paskelbta TAR 2017-06-07, i. k. 2017-09625

 

35. Jeigu apdraustasis, kuriam suteiktos tėvystės atostogos arba atostogos vaikui prižiūrėti, sugrįžta iš atostogų anksčiau nurodyto laiko - teikiamas naujas 9-SD pranešimas;

36. Jeigu apdraustajam atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai, suteikiamos dviejų ar daugiau vaikų priežiūrai, draudėjas privalo pateikti 9-SD pranešimus apie kiekvieno vaiko priežiūrai suteiktas atostogas.

37. 9-SD pranešimą draudėjas privalo pateikti Fondo valdybos teritoriniam skyriui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tėvystės atostogų arba atostogų vaikui prižiūrėti suteikimo (atšaukimo) apdraustajam dienos.

38. 9-SD pranešime pildomi duomenys:

38.1. laukelyje A5 nurodomas 9-SD pranešimo pateikimo priežasties kodas;

38.2. laukelyje A6 nurodoma 9-SD pranešimo pateikimo priežastis;

38.3. laukelyje A15 nurodoma data (metai, mėnuo, diena), nuo kurios apdraustajam suteiktos atostogos – pirma tėvystės atostogų arba atostogų vaikui prižiūrėti diena;

38.4. laukelyje A16 nurodoma data (metai, mėnuo, diena), iki kurios apdraustajam suteiktos atostogos – paskutinė tėvystės atostogų arba atostogų vaikui prižiūrėti diena;

38.5. laukelyje A17 nurodoma atostogų atšaukimo data (metai, mėnuo, diena) – paskutinė tėvystės atostogų arba atostogų vaikui prižiūrėti diena;

38.6. laukelyje A18 nurodoma vaiko gimimo data (metai, mėnuo, diena – iš vaiko gimimo liudijimo ar vaiko gimimo pažymėjimo);

38.7. laukelyje A19 nurodomas vaiko asmens kodas.

 

VII SKYRIUS

12-SD PRANEŠIMO PATEIKIMAS IR PILDYMAS

 

39. 12-SD pranešimas pateikiamas, kai:

39.1. apdraustajam asmeniui Lietuvos Respublikos darbo kodekso, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, kolektyvinėje ar darbo sutartyje nustatyta tvarka suteikiamos nemokamos atostogos ir šiuo laikotarpiu apdraustasis iš draudėjo negauna kitų pajamų, nuo kurių Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka turi būti skaičiuojamos ir mokamos įmokos (priežasties kodas – 01);

39.2. apdraustajam asmeniui Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka suteikiamos atostogos kvalifikacijai tobulinti ir už suteiktų atostogų laikotarpį darbo užmokestis ar kitos išmokos, nuo kurių Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka turi būti skaičiuojamos ir mokamos įmokos, nemokamos (priežasties kodas – 02);

39.3. apdraustajam asmeniui Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka suteikiamos kūrybinės atostogos ir už suteiktų atostogų laikotarpį darbo užmokestis ar kitos išmokos, nuo kurių Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka turi būti skaičiuojamos ir mokamos įmokos, nemokamos (priežasties kodas – 03);

39.4. apdraustajam asmeniui Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka suteikiamos mokymosi atostogos ir už suteiktų atostogų laikotarpį darbo užmokestis ar kitos išmokos, nuo kurių Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka turi būti skaičiuojamos ir mokamos įmokos, nemokamos (priežasties kodas – 04);

39.5. apdraustasis asmuo Lietuvos Respublikos darbo kodekso, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, Lietuvos Respublikos asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymo nustatytais atvejais, kurie nėra įvardyti šių Taisyklių 39.1-39-4, 39.6, 39.10 papunkčiuose, turi teisę tam tikrą laikotarpį neatvykti į darbą (tarnybą) ir už minėtą laikotarpį jam darbo užmokestis ar kitos išmokos, nuo kurių Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka turi būti skaičiuojamos ir mokamos įmokos, nemokamos už vieną ar daugiau dienų (priežasties kodas – 05);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-603, 2017-11-23, paskelbta TAR 2017-11-23, i. k. 2017-18481

 

39.6. apdraustajam asmeniui – seneliui, senelei arba kitiems giminaičiams, faktiškai auginantiems vaiką, – Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka suteikiamos atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai (priežasties kodas – 06);

39.7. apdraustajam asmeniui laikinojo nedarbingumo laikotarpiu Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklėse nustatyta tvarka buvo išduota medicininė pažyma (forma Nr. 094/a) ir už šį laikotarpį darbo užmokestis ar kitos išmokos, nuo kurių Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka turi būti skaičiuojamos ir mokamos įmokos, nemokamos (priežasties kodas – 07);

39.8. Lietuvos Respublikos darbo kodekso ar kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka apdraustajam asmeniui nušalinimo nuo darbo (pareigų) laikotarpiais darbo užmokestis ar kitos išmokos, nuo kurių Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka turi būti skaičiuojamos ir mokamos įmokos, nemokamos už vieną ar daugiau dienų (priežasties kodas – 08);

39.9. Lietuvos Respublikos darbo kodekso ar kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka apdraustajam asmeniui pravaikštos laikotarpiais darbo užmokestis ar kitos išmokos, nuo kurių Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka turi būti skaičiuojamos ir mokamos įmokos, nemokamos už vieną ar daugiau dienų (priežasties kodas – 09);

39.10.  Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka apdraustasis asmuo pakviestas atlikti karo prievolininko sveikatos patikrinimą arba asmuo pašaukiamas atlikti karo tarnybą, arba mokomąsias karines pratybas ir už minėtą laikotarpį darbo užmokestis ar kitos išmokos, nuo kurių Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka turi būti skaičiuojamos ir mokamos įmokos, nemokamos už vieną ar daugiau dienų (priežasties kodas – 10);

39.11.  Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba kolektyvinėje ar darbo sutartyje nustatytais atvejais apdraustajam asmeniui kitų neatvykimų į darbą (tarnybą) be svarbios priežasties laikotarpiais darbo užmokestis ar kitos išmokos, nuo kurių Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka turi būti skaičiuojamos ir mokamos įmokos, nemokamos už vieną ar daugiau dienų (priežasties kodas – 99).

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-603, 2017-11-23, paskelbta TAR 2017-11-23, i. k. 2017-18481

 

40. Draudėjas 12-SD pranešimą privalo pateikti Fondo valdybos teritoriniam skyriui ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo šių Taisyklių 39.1–39.6, 39.10 papunkčiuose nustatytų atvejų atsiradimo ir nuo šių Taisyklių 39.7–39.9, 39.11 papunkčiuose nustatytų atvejų pasibaigimo dienos.

Jeigu šių Taisyklių 39.7–39.9, 39.11 papunkčiuose numatytais atvejais pasibaigus kalendoriniam mėnesiui nedraudžiamasis laikotarpis, prasidėjęs tą praėjusį kalendorinį mėnesį ar anksčiau, dar nėra pasibaigęs, informacija apie apdraustojo nedraudžiamuosius laikotarpius per pasibaigusį mėnesį turi būti pateikta ne vėliau kaip kito kalendorinio mėnesio pirmą darbo dieną, užpildant 12-SD pranešimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-94, 2018-02-27, paskelbta TAR 2018-02-27, i. k. 2018-03108

 

41. 12-SD pranešime pildomi duomenys:

41.1. laukelyje A5 nurodomas 12-SD pranešimo pateikimo priežasties kodas;

41.2. laukelyje A6 nurodoma 12-SD pranešimo pateikimo priežastis;

41.3. laukelyje A13 nurodoma apdraustojo asmens nedraudžiamojo laikotarpio pradžios data (metai, mėnuo, diena). Tais atvejais, kai 12-SD pranešimas teikiamas šių Taisyklių 40 punkto antrojoje pastraipoje nustatytu atveju – laukelyje A13  nurodoma pirmoji kalendorinio mėnesio, už kurį teikiamas 12-SD pranešimas, diena, išskyrus atvejus, kai duomenys apie apdraustojo šio nedraudžiamojo laikotarpio pradžią nebuvo teikti ir to laikotarpio pradžia yra vėlesnė nei praėjusio kalendorinio mėnesio pradžia - tokiu atveju nurodoma atitinkama kita nedraudžiamojo laikotarpio pradžios data (metai, mėnuo, diena);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-94, 2018-02-27, paskelbta TAR 2018-02-27, i. k. 2018-03108

 

41.4. laukelyje A14 nurodoma apdraustojo asmens nedraudžiamojo laikotarpio pabaigos data (metai, mėnuo, diena). Šių Taisyklių 39.7–39.9, 39.11 papunkčiuose numatytais atvejais, kai pasibaigus kalendoriniam mėnesiui, nedraudžiamasis laikotarpis, prasidėjęs tą praėjusį kalendorinį mėnesį ar anksčiau, dar nėra pasibaigęs, laukelyje A14  nurodoma paskutinė kalendorinio mėnesio, už kurį teikiamas 12-SD pranešimas, diena;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-94, 2018-02-27, paskelbta TAR 2018-02-27, i. k. 2018-03108

 

41.5. laukelyje P4 nurodomas bendras apdraustųjų, apie kuriuos teikiamas 12-SD pranešimas, skaičius.

 

VIII SKYRIUS

13-SD PRANEŠIMO PATEIKIMAS IR PILDYMAS

 

42.    13-SD pranešimas pateikiamas, kai vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo nuostatomis draudėjas privalo priskaičiuoti, išskaityti ir sumokėti įmokas už asmenis, gaunančius pajamas pagal autorines sutartis, taip pat už asmenis, gaunančius pajamas iš sporto ir (ar) atlikėjo veiklos, taip pat už asmenis, gaunančius tantjemas arba atlygį už jų veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje, paskolų komitete, mokamą vietoj tantjemų arba kartu su tantjemomis.

43.    13-SD pranešimai neteikiami, jei asmenų pajamų, gautų iš sporto ir (ar) atlikėjo veiklos ar pagal autorines sutartis, sumos įtraukiamos į jų individualios veiklos pajamas.

44.    13-SD pranešimą draudėjas privalo pateikti atitinkamo atlygio išmokėjimo dieną.

45.    Pateikus 13-SD pranešimą, Fondo valdybos teritoriniame skyriuje apdraustajam, neturinčiam asmens socialinio draudimo numerio, suteikiamas asmens socialinio draudimo numeris.

46. Neteko galios nuo 2019-08-10

Punkto naikinimas:

Nr. V-331, 2019-08-09, paskelbta TAR 2019-08-09, i. k. 2019-13046

 

47.  13-SD pranešime pildomi duomenys:

47.1. laukeliuose A5 ir A6 nurodomas 13-SD pranešimo pateikimo priežastis ir priežasties kodas:

47.1.1. autorius, susijęs su draudėju darbo santykiais (priežasties kodas - 01);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-360, 2017-07-24, paskelbta TAR 2017-07-24, i. k. 2017-12563

 

47.1.2. autorius, nesusijęs su draudėju darbo santykiais (priežasties kodas - 02);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-360, 2017-07-24, paskelbta TAR 2017-07-24, i. k. 2017-12563

 

47.1.3. sportininkas, susijęs su draudėju darbo santykiais (priežasties kodas - 03);

47.1.4. sportininkas, nesusijęs su draudėju darbo santykiais (priežasties kodas - 04);

47.1.5. atlikėjas, susijęs su draudėju darbo santykiais (priežasties kodas - 05);

47.1.6. atlikėjas, nesusijęs su draudėju darbo santykiais (priežasties kodas - 06);

47.1.7. autorius, turintis meno kūrėjo statusą iki 2016-12-31 (priežasties kodas - 07);

47.1.8. asmuo, gaunantis tantjemas (priežasties kodas – 08);

47.1.9. asmuo, gaunantis atlygį už veiklą stebėtojų taryboje/valdyboje/paskolų komitete (priežasties kodas - 09);

47.1.10. asmuo, nurodytas 47.1.8 arba 47.1.9 papunktyje, teisės aktų nustatyta tvarka nedraudžiamas privalomuoju sveikatos draudimu (priežasties kodas – 10);

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-624, 2018-12-07, paskelbta TAR 2018-12-10, i. k. 2018-20128

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-331, 2019-08-09, paskelbta TAR 2019-08-09, i. k. 2019-13046

 

47.1.11. nenuolatinis Lietuvos Respublikos gyventojas, gaunantis pajamas pagal autorines sutartis arba pajamas iš sporto ar atlikėjo veiklos iš draudėjo, su kuriuo jis susijęs darbo santykiais, ir kuris teisės aktų nustatyta tvarka nedraudžiamas privalomuoju sveikatos draudimu (priežasties kodas – 11).

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-331, 2019-08-09, paskelbta TAR 2019-08-09, i. k. 2019-13046

 

47.2. laukelyje A9 nurodoma apdraustojo valstybinio socialinio draudimo pradžios data – atitinkamo atlygio išmokėjimo diena;

47.3. laukelyje A11 nurodoma:

47.3.1. priskaičiuotų pajamų, gautų iš sporto ar atlikėjo veiklos, ar pajamų, gautų pagal autorines sutartis, suma, jeigu pajamos gautos iš  draudėjo, su kuriuo asmuo susijęs darbo santykiais arba 50 procentų priskaičiuotų pajamų už sporto ar atlikėjo veiklą, ar pagal autorinę sutartį sumos, jeigu pajamos gautos iš draudėjo, su kuriuo asmuo nesusijęs darbo santykiais. Meno kūrėjo statusą turintiems darbingo amžiaus asmenims - 50 procentų priskaičiuotų pajamų pagal sudarytą sutartį; 

Papunkčio pakeitimai:

TAR pastaba. 2017-08-01

Nr. V-360, 2017-07-24, paskelbta TAR 2017-07-24, i. k. 2017-12563

 

47.3.2. priskaičiuotų tantjemų suma;

47.3.3. priskaičiuoto atlygio už veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje, paskolų komitete, mokamo vietoj tantjemų arba kartu su tantjemomis, suma;

47.3.4. priskaičiuotų pajamų, gautų iš sporto ir (ar) atlikėjo veiklos, ir (ar) pajamų, gautų pagal autorines sutartis, suma, jeigu duomenys tikslinami už 2009-2016 metus asmenims, nurodytiems Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte (įstatymo redakcija nuo 2009-01-01 iki 2016-12-31);

47.3.5. 50 procentų priskaičiuotų pajamų už sporto ir (ar) atlikėjo veiklą, ir (ar) pagal autorinę sutartį sumos, jeigu duomenys tikslinami už 2010-2016 metus asmenims, nurodytiems Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio 5 dalyje (įstatymo redakcija nuo 2010-01-01 iki 2016-12-31);

47.3.6. priskaičiuoto atitinkamo atlygio (pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos) suma, jeigu duomenys tikslinami asmenims, nurodytiems Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio 5 dalyje (įstatymo redakcija nuo 2009-01-01 iki 2009-12-31), už 2009 metus;

47.3.7. 50 procentų priskaičiuotų pajamų pagal autorinę sutartį sumos, jeigu duomenys tikslinami asmenims, turintiems meno kūrėjo statusą - už laikotarpį nuo 2010-01-01 iki 2016-12-31;

47.3.8. priskaičiuotų pajamų, gautų iš sporto ir (ar) atlikėjo veiklos, ir (ar) pajamų, gautų pagal autorines sutartis, suma, jeigu duomenys tikslinami už laikotarpį nuo 2017-01-01 iki 2017-07-31;

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-360, 2017-07-24, paskelbta TAR 2017-07-24, i. k. 2017-12563

 

47.4. laukelyje A12 nurodoma įmokų suma;

47.5. laukelyje P4 nurodomas bendras apdraustųjų, apie kuriuos teikiamas 13-SD pranešimas, skaičius;

47.6. laukelyje P5 nurodoma bendra 13-SD pranešime pateikiamų pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma;

47.7. laukelyje P6 nurodoma bendra 13-SD pranešime pateikiamų įmokų suma.

 

iX skyrius

SAM PRANEŠIMO PATEIKIMAS IR PILDYMAS

 

48.  Draudėjai kiekvieną mėnesį užpildo ir pateikia SAM pranešimą ir jo priedus:

48.1. SAM3SD apie apdraustųjų (be atleistųjų) valstybinio socialinio draudimo įmokas (toliau – SAM3SD priedas);

48.2. SAM3SDP apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo laikotarpius ir įmokas (toliau SAM3SDP priedas).

49.  Draudėjas gali neteikti SAM pranešimo, jeigu už atitinkamą ataskaitinį laikotarpį teisės aktų nustatyta tvarka neturėjo būti skaičiuojamos įmokos nė už vieną draudėjo apdraustąjį (išskyrus apdraustuosius, apie kuriuos per kalendorinį mėnesį buvo pateikti 2-SD pranešimai) ir Fondo valdybos teritoriniam skyriui už visą ataskaitinį laikotarpį pateikti 9-SD ir/arba 12-SD pranešimai.

491. Draudėjas gali teikti vieną SAM pranešimą, kuriame nurodomos skirtingos apdraustųjų asmenų kategorijos (skirtingi tarifai), taip pat teikti atskirą SAM pranešimą už dalį apdraustųjų asmenų.

Papildyta punktu:

Nr. V-331, 2019-08-09, paskelbta TAR 2019-08-09, i. k. 2019-13046

 

50.    Draudėjas apie asmenis, nurodytus Taisyklių 16.9-16.12, 16.16-16.17, 16.19 papunkčiuose, SAM pranešimo neteikia.

51.    SAM pranešimo SAM3SD ir SAM3SDP priedai pildomi:

51.1. SAM3SD priedas pildomas apie visų apdraustųjų (be asmenų, apie kuriuos per kalendorinį mėnesį buvo pateikti 2-SD pranešimai) kalendorinio mėnesio pajamų, nuo kurių apskaičiuotos įmokos, sumas ir įmokų sumas;

51.2. SAM3SDP priedas pildomas:

51.2.1. atleistiems iš valstybės tarnybos asmenims, gaunantiems Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme numatytas kompensacijas, kurias kas mėnesį dalimis, lygiomis vieno mėnesio vidutiniam darbo užmokesčiui, moka valstybės ar savivaldybės institucija, įstaiga, taip pat asmenims, atleistiems iš darbo valstybės ar savivaldybės įstaigoje, išlaikomoje iš valstybės ar savivaldybės biudžeto, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto ar iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų, valstybės ar savivaldybės įmonėje, viešojoje įstaigoje, kurių savininkė yra valstybė arba savivaldybė, ar Lietuvos banke, kuriems Darbo kodekse numatyta išeitinė išmoka mokama kas mėnesį lygiomis dalimis (priežasties kodas – 01);

51.2.2. kariams savanoriams ir aktyviojo rezervo kariams, parengtojo rezervo kariams, gaunantiems išmokas už dalyvavimą pratybose, mokymuose ar tarnybos užduočių vykdymą, (priežasties kodas – 02);

51.2.3. gaunantiems darbo užmokestį nuteistiesiems laisvės atėmimu, taip pat gaunantiems darbo užmokestį asmenims, esantiems socialinės ir psichologinės reabilitacijos įstaigose  (priežasties kodas – 03);

51.2.4. savivaldybių tarybų nariams, gaunantiems išmokas už dalyvavimą savivaldybių tarybų posėdžiuose (priežasties kodas – 04). SAM3SDP priedas pildomas tik už tuos savivaldybių tarybų narius, kurie savivaldybėje nedirba pagal darbo ar tarnybos sutartis.

51.2.5. asmenims, pašauktiems į jaunesniųjų karininkų vadų mokymus (priežasties kodas – 05);

51.2.6. mažųjų bendrijų vadovams, kurie pagal Mažųjų bendrijų įstatymą nėra tų mažųjų bendrijų nariai, apskaičiuotas pagal civilinę (paslaugų) sutartį už vadovavimo veiklą gautas pajamas, nuo kurių skaičiuojamas gyventojų pajamų mokestis pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą (priežasties kodas – 06);

51.2.7. medicinos ekspertams ir kitiems specialistams, atliekantiems teismų ar kitų teisėsaugos institucijų  paskirtas teismo medicinos ekspertizes ir tyrimus, taip pat asmenims, kuriems kompensuojamas darbo užmokestis arba apmokama už atitraukimą nuo jų įprastinio užsiėmimo, dalyvaujantiems baudžiamajame procese ar administracinių nusižengimų teisenoje (priežasties kodas – 07). SAM3SDP priedas pildomas tik už tuos apdraustuosius, kurie, atlygį mokančioje įstaigoje ar institucijoje, nedirba pagal darbo ar tarnybos sutartis;

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-603, 2017-11-23, paskelbta TAR 2017-11-23, i. k. 2017-18481

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-624, 2018-12-07, paskelbta TAR 2018-12-10, i. k. 2018-20128

 

51.2.8. kitais atvejais, kai pagal teisės aktus apdraustajam asmeniui išmoką (išskyrus pajamas, gautas iš sporto ir (ar) atlikėjo veiklos ar pagal autorines sutartis), nuo kurios skaičiuojamos įmokos, skiria ir moka draudėjas, kuris nesusijęs su apdraustuoju darbo (tarnybos) santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais (priežasties kodas – 08).

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-624, 2018-12-07, paskelbta TAR 2018-12-10, i. k. 2018-20128

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. V-603, 2017-11-23, paskelbta TAR 2017-11-23, i. k. 2017-18481

 

51.3. Neteko galios nuo 2019-02-01

Papunkčio naikinimas:

Nr. V-624, 2018-12-07, paskelbta TAR 2018-12-10, i. k. 2018-20128

 

51.4. Apdraustiesiems apskaičiuoto darbo užmokesčio už kasmetines atostogas, kurių laikotarpiai pereina iš vieno kalendorinio mėnesio į kitą, sumos ir nuo jų priskaičiuotos įmokų sumos išskirstomos ir nurodomos SAM pranešimo SAM3SD priede pagal kalendorinę priklausomybę mėnesiams.

51.5. SAM pranešimo SAM3SD priedo duomenų tikslinti neprivaloma, jeigu draudėjas darbo užmokesčio už kasmetines atostogas dėl jų pratęsimo (ligos atveju) neperskaičiuoja.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-331, 2019-08-09, paskelbta TAR 2019-08-09, i. k. 2019-13046

 

51.6. Apdraustiesiems apskaičiuotos premijos, pašalpos ir kitos išmokos, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, nurodomos SAM pranešimo SAM3SD priede laikotarpyje, kuriame šios sumos buvo apskaičiuotos. Tais atvejais, kai pagal teisės aktus apdraustajam asmeniui išmoką (išskyrus pajamas, gautas iš sporto ir (ar) atlikėjo veiklos ar pagal autorines sutartis), nuo kurios skaičiuojamos įmokos, skiria ir moka draudėjas, kuris nesusijęs su apdraustuoju darbo (tarnybos) santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais, minėtos sumos nurodomos SAM pranešimo SAM3SDP priede laikotarpyje, kuriame šios sumos buvo apskaičiuotos.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-603, 2017-11-23, paskelbta TAR 2017-11-23, i. k. 2017-18481

Nr. V-624, 2018-12-07, paskelbta TAR 2018-12-10, i. k. 2018-20128

 

51.7. Apdraustajam teismo priteistas darbo užmokestis ir jam prilygintos kitos išmokos (įskaitant darbo užmokestį už priverstinę pravaikštą), nuo kurių Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka turi būti skaičiuojamos ir mokamos įmokos, vadovaujantis atitinkamu teismo sprendimu nurodomos laikotarpyje už kurį jos buvo priskaičiuotos. Jeigu iš teismo sprendimo turinio neįmanoma nustatyti konkretaus laikotarpio (mėnesio) už kurį priteista tam tikra išmoka, suma nurodoma/išdėstoma mėnesiais proporcingai turimam laikotarpiui.

52. SAM pranešimą už atitinkamą kalendorinį mėnesį draudėjai privalo pateikti Fondo valdybos teritoriniam skyriui iki kito kalendorinio mėnesio 15 dienos.

53. SAM pranešimas ir jo priedai turi būti užpildomi tokia eilės tvarka:

53.1. užpildomi šių Taisyklių 13.2–13.9 papunkčiuose nurodyti duomenys;

53.2. laukeliai P14 ir P17, kuriuose nurodomas ataskaitinis laikotarpis, už kurį pateikiamas SAM pranešimas (metai ir mėnuo);

53.3. Neteko galios nuo 2019-02-01

Papunkčio naikinimas:

Nr. V-624, 2018-12-07, paskelbta TAR 2018-12-10, i. k. 2018-20128

 

53.4. užpildomi visi reikalingi SAM pranešimo priedai;

53.5. baigiamas pildyti SAM pranešimas.

54. SAM pranešime pildomi duomenys:

54.1. S1 stulpelyje nurodoma, kokie priedai pateikiami SAM pranešime:

54.1.1. laukelyje P20.1 pažymima „x“, jeigu pateikiamas SAM3SD priedas;

54.1.2. laukelyje P21.1 pažymima „x“, jeigu pateikiamas SAM3SDP priedas;

54.2. S2 stulpelyje nurodomas pateikiamų SAM pranešimo priedų lapų skaičius:

54.2.1. laukelyje P20.2 nurodomas pateiktų SAM3SD priedo lapų skaičius;

54.2.2. laukelyje P21.2 nurodomas pateiktų SAM3SDP priedo lapų skaičius;

54.3. laukelyje P23 nurodomas bendras pateikiamų SAM pranešimo priedų lapų skaičius;

54.4. S3 stulpelyje nurodomas SAM3SD priede (laukelis P20.3) ir SAM3SDP priede (laukelis P21.3) pateiktų apdraustųjų skaičius;

54.5. S4 stulpelyje nurodomos SAM3SD priede (laukelis P20.4) ir SAM3SDP priede (laukelis P21.4) pateiktų pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, sumos;

54.6. S5 stulpelyje nurodomos SAM3SD priede (laukelis P20.5) ir SAM3SDP priede (laukelis P21.5) pateiktų įmokų sumos.

55. SAM3SD priede pildomi duomenys:

55.1. laukelyje A11 nurodoma visų už kalendorinį mėnesį apdraustajam apskaičiuotų pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma eurais, euro centų tikslumu, išskyrus pajamų, gautų iš sporto ir (ar) atlikėjo veiklos ar pagal autorines sutartis, taip pat tantjemų arba atlygio už jų veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje, paskolų komitete, mokamų vietoj tantjemų arba kartu su tantjemomis, sumas. Jeigu pildoma už laikotarpį iki 2014-12-31, sumos nurodomos litais, centų tikslumu.

55.2. laukelyje A12 nurodoma įmokų suma, apskaičiuota laukelyje P3 nurodytu tarifu nuo laukelyje A11 nurodytos pajamų sumos eurais, euro centų tikslumu. Jeigu pildoma už laikotarpį iki 2014-12-31 sumos nurodomos litais, centų tikslumu.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-624, 2018-12-07, paskelbta TAR 2018-12-10, i. k. 2018-20128

 

55.3. laukelyje P7 nurodoma bendra priedo lape nurodytų pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma eurais, euro centų tikslumu (laukelių A11 suma). Jeigu pildoma už laikotarpį iki 2014-12-31,  sumos nurodomos litais, centų tikslumu.

55.4. laukelyje P8 nurodoma bendra priedo lape nurodytų įmokų suma  eurais, euro centų tikslumu (laukelių A12 suma). Jeigu pildoma už laikotarpį iki 2014-12-31, sumos nurodomos litais, centų tikslumu.

55.5 laukelyje P3 nurodomas apdraustajam kalendorinio mėnesio pradžioje taikomas bendras įmokų tarifas.  

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-624, 2018-12-07, paskelbta TAR 2018-12-10, i. k. 2018-20128

 

56. SAM3SDP priede pildomi duomenys:

56.1. laukelyje A5 nurodomas duomenų pateikimo SAM3SDP priede priežasties kodas (Taisyklių 51.2.1–51.2.7 papunkčiai);

56.2. laukelyje A6 nurodoma duomenų pateikimo SAM3SDP priede priežastis (Taisyklių 51.2.1–51.2.7 papunkčiai);

56.3. laukelyje A21 nurodoma apdraustojo asmens valstybinio socialinio draudimo laikotarpio pradžia (kalendoriniame mėnesyje);

56.4. Pateikiant duomenis apie valstybės tarnautojų/darbuotojų, gaunančių kompensacijas (Taisyklių 51.2.1 papunktis), valstybinio socialinio draudimo laikotarpio pradžią (kalendoriniame mėnesyje) nurodoma kita po atleidimo iš valstybės tarnybos/darbo diena.

56.5. laukelyje A22 nurodoma apdraustojo asmens valstybinio socialinio draudimo laikotarpio pabaiga (kalendoriniame mėnesyje).

56.6. laukelyje A11 nurodoma už laukeliuose A21 ir A22 nurodytą laikotarpį apskaičiuota pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma eurais, euro centų tikslumu, išskyrus pajamų, gautų iš sporto ir (ar) atlikėjo veiklos ar pagal autorines sutartis, sumas. Jeigu pildoma už laikotarpį iki 2014-12-31, sumos nurodomos litais, centų tikslumu.

56.7. laukelyje A12 nurodoma laukeliuose A21 ir A22 nurodytu laikotarpiu apskaičiuotų įmokų suma eurais, euro centų tikslumu. Jeigu pildoma už laikotarpį iki 2014-12-31, sumos nurodomos litais, centų tikslumu.

56.8. laukelyje P7 nurodoma bendra SAM3SDP priedo lape nurodytų pajamų (A11 laukeliuose), nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma eurais, euro centų tikslumu. Jeigu pildoma už laikotarpį iki 2014-12-31, sumos nurodomos litais, centų tikslumu.

56.9. laukelyje P8 nurodoma bendra SAM3SDP priedo lape nurodytų apskaičiuotų įmokų (A12 laukeliuose) suma eurais, euro centų tikslumu. Jeigu pildoma už laikotarpį iki 2014-12-31, sumos nurodomos litais, centų tikslumu.

56.10. laukelyje P3 nurodomas apdraustajam laukeliuose A21 ir A22 nurodytu laikotarpiu taikomas bendras įmokų tarifas.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-624, 2018-12-07, paskelbta TAR 2018-12-10, i. k. 2018-20128

 

X SKYRIUS

NP-SD2 PRANEŠIMO PATEIKIMAS IR PILDYMAS

 

57Kai asmuo kreipiasi į darbdavį, draudėjas (darbdavys) apskaičiuoja ligos išmoką iš darbdavio lėšų (tik ligos išmokos atveju) ir Fondo valdybos teritoriniam skyriui pateikia NP-SD2 pranešimą dėl ligos išmokos skyrimo. Draudėjas šį pranešimą privalo pateikti tokia tvarka: kai asmens laikinasis nedarbingumas tęsiasi trumpiau kaip 14 kalendorinių dienų, pranešimą darbdavys užpildo ir pateikia pasibaigus laikinajam nedarbingumui už visą laikotarpį; kai laikinojo nedarbingumo trukmė viršija 14 kalendorinių dienų, šis pranešimas teikiamas nelaukiant laikinojo nedarbingumo pabaigos už kiekvieną praėjusį visą ne trumpesnį kaip 14 kalendorinių dienų laikotarpį. NP-SD2 pranešimas turi būti teikiamas ne rečiau kaip 2 kartus per mėnesį – ne vėliau kaip kalendorinio mėnesio 15 ir paskutinę dieną. Jeigu paskutinė NP-SD2 pranešimo pateikimo termino diena yra ne darbo diena (šeštadienis ir sekmadienis) ar oficialios šventės diena, NP-SD2 pranešimo pateikimo termino data laikoma po jos einanti darbo diena.

58NP-SD2 pranešimas dėl ligos išmokos skyrimo pildomas pagal darbo laiko apskaitos žiniaraštį ir teikiamas tik už praėjusį (-ius) laikinojo nedarbingumo laikotarpį (-ius). NP-SD2 pranešimas dėl motinystės išmokos skyrimo pildomas pagal darbo laiko apskaitos žiniaraštį ir teikiamas už visą nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpį.

59. NP-SD2 pranešimas dėl motinystės išmokos skyrimo turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo asmens kreipimosi dienos.

60. NP-SD2 pranešime pildomi:

60.1. laukeliuose A5–A6 nurodomas visas laikinojo nedarbingumo ar nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpis, už kurį draudėjas teikia duomenis (A6 laukelyje data gali būti pildoma į priekį tik tuo atveju, kai NP-SD2 pranešimas teikiamas dėl nėštumo ir gimdymo atostogų ir tai pažymėta A7 laukelyje);

60.2. laukelis A7 pildomas, tik kai NP-SD2 pranešimas teikiamas dėl nėštumo ir gimdymo atostogų.

61. NP-SD2 pranešimo dalyje „Duomenys apie išmoką iš darbdavio lėšų ir dirbtą laikotarpį“ nurodomi duomenys apie laikinojo nedarbingumo ar nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiu dirbtą laikotarpį (pagal darbo laiko apskaitos žiniaraštį) ir duomenys apie asmeniui iš darbdavio lėšų priskaičiuotą ligos išmokos sumą (tik ligos išmokos atveju). 

62. Laukeliai B1–B2 pildomi ir nurodomas tik tas laikotarpis (-iai), kai asmuo laikinojo nedarbingumo ar nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiu dirbo ir gavo darbo užmokestį.

63. Kai asmuo laikinojo nedarbingumo laikotarpiu dirbo ir gavo darbo užmokestį visą laikotarpį, už kurį draudėjas teikia duomenis, laukeliuose B1–B2 nurodomas visas laikinojo nedarbingumo laikotarpis.

64Laukeliuose B3–B4 nurodomas mokamų atostogų laikotarpis, sutampantis su laikinojo nedarbingumo laikotarpiu (pildoma tik slaugos atveju).

65Laukeliuose B5–B6 darbdavys nurodo konkrečias dienas, už kurias apskaičiuota ligos  išmoka.

65.1. Jeigu nė už vieną iš dviejų pirmųjų kalendorinių laikinojo nedarbingumo dienų išmoka iš darbdavio lėšų neskiriama (asmeniui pagal grafiką dirbti nereikėjo, laikinai nedarbingu pripažintas asmuo dirbo, neturi teisės gauti ligos išmokos, nes neturi ligos socialinio draudimo stažo, laikinojo nedarbingumo laikotarpis sutapo su nedraudiminiu laikotarpiu, ar tuo atveju, kai pildomas NP-SD2 pranešimas pagal pateiktą laikinojo nedarbingumo laikotarpio ar Pranešimo draudėjui tęsinį, ar dėl kitų priežasčių), laukeliai B5–B6 nepildomi, o laukelyje B8 nurodoma išmokos neskyrimo priežastis.

65.2. Jeigu išmoka iš darbdavio lėšų skiriama tik už vieną iš dviejų pirmųjų kalendorinių laikinojo nedarbingumo dienų, laukelyje B5 nurodoma tik ta diena, už kurią apskaičiuota  išmoka. Laukelyje B8 nurodoma išmokos neskyrimo priežastis (už kitą iš dviejų pirmųjų laikinojo nedarbingumo dienų).

66. Laukelyje B7 nurodoma iš darbdavio lėšų priskaičiuota ligos išmokos suma eurais, euro centų tikslumu.

67. Kai apdraustasis, už kurį teikiamas NP-SD2 pranešimas, yra jūrininkas, reikia pažymėti atitinkamai J1, J2 arba J3 laukelius:

67.1. Laukelį J1, kai išmoka apskaičiuojama jūrininkams, susirgusiems laivo, įregistruoto Europos ekonominės erdvės valstybės jūrų laivų registre (toliau – EEE laivų registras), reiso metu, per kasmetines atostogas, priklausančias už darbą laivo, įregistruoto EEE laivų registre, reiso metu, laisvadieniais, gautais už dirbtus viršvalandžius bei darbą švenčių ir poilsio dienomis laivo, įregistruoto EEE laivų registre, reiso metu.

67.2. Laukelį J2, kai išmoka, apskaičiuojama jūrininkams, susirgusiems laivo, įregistruoto ne EEE laivų registre, reiso metu, per kasmetines atostogas, priklausančias už darbą laivo, įregistruoto ne EEE laivų registre, reiso metu, laisvadieniais, gautais už dirbtus viršvalandžius bei darbą švenčių ir poilsio dienomis laivo, įregistruoto ne EEE laivų registre, reiso metu.

67.3. Laukelį J3, kai išmoka apskaičiuojama jūrininkams, susirgusiems ne laivo reiso metu, per kasmetines atostogas, priklausančias už darbą ne laivo reiso metu, laisvadieniais, gautais už dirbtus viršvalandžius bei darbą švenčių ir poilsio dienomis ne laivo reiso metu.

68. Jeigu pateikiami keli elektroniniai pažymėjimai ar Pranešimai draudėjui ir laikinasis nedarbingumas nenutrūksta nei vienai kalendorinei dienai, draudėjas pildo tik vieną NP-SD2 pranešimą ir duomenis nurodo už visą pateiktuose Pranešimuose nurodytą laikinojo nedarbingumo laikotarpį.

69. Kai apdraustasis asmuo, kuris buvo pripažintas laikinai nedarbingu dėl sergančio šeimos nario slaugos, vaiko priežiūros ar dėl audinių, ląstelių ar organų paėmimo transplantacijai donorystės tikslu, be pertraukos pripažįstamas laikinai nedarbingu dėl ligos ar traumos, draudėjas ligos išmokų skyrimui reikalingą informaciją pateikia užpildydamas atskirus NP-SD2 pranešimus.

70. Kai asmeniui yra išduotas ir elektroninis pažymėjimas (-ai), ir nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimas už tą patį laikotarpį (ar asmuo kartu pateikia atitinkamus Pranešimus draudėjui), draudėjas ligos ir motinystės išmokų skyrimui reikalingą informaciją gali pateikti užpildydamas vieną NP-SD2 pranešimą.

71. Kai asmuo atleidžiamas iš darbo laikinojo nedarbingumo laikotarpiu, o nedarbingumas tęsiasi ir po atleidimo iš darbo, duomenys pildomi tik iki atleidimo iš darbo dienos (imtinai).

72Apdraustajam asmeniui, turinčiam teisę į ligos išmoką, pripažintam laikinai nedarbingu nemokamų atostogų metu (tiek dėl paties asmens ligos ar traumos, tiek slaugant sergantį šeimos narį), laukeliuose A5–A6 nurodomas  visas laikinojo nedarbingumo laikotarpis. Tais atvejais, kai asmens laikinojo nedarbingumo laikotarpio pradžia ar visas laikinojo nedarbingumo laikotarpis, dėl kurio teikiamas NP-SD2 pranešimas, sutampa su asmens nemokamų atostogų laikotarpiu, laukeliai B5–B6 nepildomi, o laukelyje B8 nurodomas priežasties kodas „05“.

73. Kai asmuo nušalinamas nuo darbo laikinojo nedarbingumo metu, laukeliuose A5–A6 nurodomas visas laikinojo nedarbingumo laikotarpis. Tais atvejais, kai asmens laikinojo nedarbingumo laikotarpio pradžia ar visas laikinojo nedarbingumo laikotarpis, dėl kurio teikiamas NP-SD2 pranešimas, sutampa su nušalinimo nuo darbo laikinojo nedarbingumo metu laikotarpiu, laukeliai B5–B6 nepildomi, o laukelyje B8 nurodomas priežasties kodas „05“. Analogiškai duomenys pildomi ir kitų nedraudiminių laikotarpių atveju.

74. Kai pildomi asmens, mirusio laikinojo nedarbingumo metu, duomenys, laukelyje A6 nurodoma mirties diena.

75NP-SD2 pranešimą Fondo valdybos teritoriniam skyriui reikia pateikti (pristatyti) ir tais atvejais, kai asmuo buvo laikinai nedarbingas tik vieną ar dvi dienas, už kurias ligos išmoką moka darbdavys, bei kai asmuo neturi teisės į ligos išmoką (pavyzdžiui, neturi ligos socialinio draudimo stažo).

76. Klaida NP-SD2 pranešime taisoma nedelsiant šių Taisyklių XI skyriuje nustatyta tvarka per EDAS pateikiant PT elektroninį prašymą bei jo priedą PT-NP-SD2 (NP-SD2 pranešimą išmokai skirti duomenų tikslinimui).

Skyriaus pakeitimai:

Nr. V-330, 2018-07-30, paskelbta TAR 2018-07-31, i. k. 2018-12672

 

XI SKYRIUS

APDRAUSTŲJŲ ASMENŲ DUOMENŲ TIKSLINIMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

APDRAUSTŲJŲ ASMENŲ DUOMENŲ TIKSLINIMO ATVEJAI IR SĄLYGOS

 

77.    Apdraustojo asmens duomenys apie Registro duomenų bazėje kaupiamus draudimo laikotarpius, draudžiamąsias pajamas ir įmokas gali būti tikslinami:

77.1. draudėjo prašymu:

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-624, 2018-12-07, paskelbta TAR 2018-12-10, i. k. 2018-20128

77.1.1. duomenys už laikotarpius iki 2009 m. gruodžio 31 d. gali būti tikslinami pateikus elektroninį arba rašytinį prašymą, už laikotarpį nuo 2010 m. sausio 1 d. ir vėliau - tikslinami tik elektroniniu būdu;

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-624, 2018-12-07, paskelbta TAR 2018-12-10, i. k. 2018-20128

 

77.1.2. Fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriaus aptarnaujami draudėjai prašymus dėl duomenų tikslinimo teikia šių Taisyklių 9 punkte nustatytu būdu.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-624, 2018-12-07, paskelbta TAR 2018-12-10, i. k. 2018-20128

 

77.2. apdraustojo asmens prašymu;

77.3. dėl klaidingai ar pagal dokumentus, neatitinkančius teisės aktų reikalavimų, į Registrą įrašytų duomenų;

77.4. pagal prokuroro ar ikiteisminio tyrimo pareigūno nutarimą/sprendimą, ar kitos kompetentingos valstybės institucijos sprendimą, išvadą, pažymą ar patikrinimo aktą (toliau – kompetentingos valstybės institucijos/pareigūno sprendimas);

77.5. pagal įsigaliojusį išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos sprendimą arba įsiteisėjusį atitinkamą teismo sprendimą;

77.6. pagal ES valstybės narės ar EEE valstybės, ar Šveicarijos Konfederacijos kompetentingos valdžios institucijos paskirtos įstaigos išduotą pažymą dėl taikytinų teisės aktų ar sprendimą dėl išduotos pažymos apie taikytinų teisės aktų nustatymą panaikinimo;

77.7. pagal Lietuvos Respublikos tarptautinės sutarties nuostatas;

77.8. pagal dokumentus, pateiktus valstybinei socialinio draudimo pensijai skirti ar valstybinio socialinio draudimo stažo patvirtinimui;

77.9. Fondo valdybos teritorinio skyriaus iniciatyva, nustačius, kad apdraustojo asmens duomenys Registre yra neteisingi, netikslūs ar neišsamūs.

78.    Duomenys apie valstybinio socialinio draudimo laikotarpį, draudžiamąsias pajamas ir įmokas gali būti tikslinami už ne ilgesnį kaip 5 metų laikotarpį nuo draudėjo kreipimosi dienos, išskyrus kai į Valstybinio socialinio draudimo fondą pervedamos lėšos už asmens įgytas pensines teises iš ES institucijų pensijų sistemos pagal Lietuvos Respublikos ES institucijų darbuotojų ir Europos Parlamento narių pensinių teisių išsaugojimo ir perkėlimo įstatymą.

79.    Draudėjas, nustatęs, kad pateikė ne visą informaciją ar ją pateikė klaidingą, nedelsdamas teikia patikslintą SD pranešimą. Patikslinti SD pranešimai gali būti pateikiami rašytiniai (jeigu tikslinami 2-SD, 13-SD, SAM pranešimų duomenys už laikotarpį iki 2014-12-31 – pildomos 2-SD, 13-SD, SAM pranešimų formos, kurios galiojo 2014-12-31, o sumos nurodomos litais, centų tikslumu) arba naudojantis EDAS.

80.    Draudėjas, prieš pateikdamas patikslintus SD pranešimus ir duomenis apie apdraustojo asmens didesnes draudžiamąsias pajamas už praėjusį laikotarpį, privalo sumokėti į Valstybinio socialinio draudimo fondą trūkstamas įmokas ir delspinigius pagal tuo laikotarpiu galiojusius dydžius, išskyrus atvejus, kai duomenys tikslinami įmonės administratoriaus prašymu, kai įmonei yra iškelta bankroto byla.

81.    Fondo valdybos teritorinio skyriaus valstybės tarnautojai, nagrinėdami prašymus dėl apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu duomenų tikslinimo, gali pareikalauti iš draudėjo ar apdraustojo pateikti duomenų keitimo būtinumą įrodančius dokumentus ar jų kopijas.

82.    Sprendimą dėl apdraustųjų duomenų tikslinimo už praėjusį ataskaitinį laikotarpį priima Fondo valdybos teritorinio skyriaus direktorius (jo pavaduotojas) arba direktoriaus įgaliotas jo vadovaujamos įstaigos valstybės tarnautojas ar darbuotojas (toliau – Fondo valdybos teritorinio skyriaus direktorius (jo pavaduotojas) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo draudėjo prašymo tikslinti duomenis gavimo Fondo valdybos teritoriniame skyriuje.

83.    Jeigu rašytinį prašymą sumažinti draudžiamųjų pajamų sumas, nuo kurių sumokėtos įmokos papildomai pensijos daliai gauti, pateikė savarankiškai dirbantis asmuo (jo įgaliotas asmuo), o sumokėtos įmokos buvo įvertintos skiriant valstybinę socialinio draudimo pensiją, duomenys netikslinami, išskyrus kai gaunama kitos ES valstybės narės ar EEE valstybės, ar Šveicarijos Konfederacijos kompetentingos valdžios institucijos paskirtos įstaigos išduota pažyma dėl taikytinų teisės aktų, patvirtinanti, kad apdraustajam nurodytu laikotarpiu taikomi tos valstybės teisės aktai socialinės apsaugos srityje.

84. Apie priimtą Fondo valdybos teritorinio skyriaus sprendimą dėl apdraustųjų duomenų tikslinimo per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo informuojamas prašymą pateikęs draudėjas ar apdraustasis asmuo (jei priimamas sprendimas tikslinti duomenis, informuojamas tiek draudėjas, tiek apdraustasis, nepriklausomai nuo to, kurio iš jų prašymu sprendimas priimtas):

84.1. Draudėjas informuojamas EDAS priemonėmis, išsiunčiant priimtą elektroninės formos sprendimą;

84.2. Apdraustasis asmuo informuojamas elektroninių ryšių priemonėmis per EGAS, Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinę sistemą (toliau – E. siuntų pristatymo sistema) ar kitas asmens pasirinktas jo informavimo Fondo administravimo įstaigų iniciatyva priemones, išsiunčiant priimtą elektroninės formos sprendimą. Jeigu apdraustasis asmuo neturi E. siuntų pristatymo sistemos elektroninio pristatymo dėžutės ir nėra pasirinkęs kitų jo informavimo Fondo administravimo įstaigų iniciatyva elektroninio ryšio priemonių arba jomis nėra galimybės pateikti elektroninės formos sprendimo, sprendimo kopija/nuorašas/išrašas apdraustajam asmeniui išsiunčiamas Lietuvos Respublikos gyventojų registre nurodytos jo gyvenamosios vietos adresu.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-331, 2019-08-09, paskelbta TAR 2019-08-09, i. k. 2019-13046

 

85.    Atitinkami duomenų tikslinimai Registro duomenų bazėje turi būti įrašyti ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo sprendimo dėl apdraustųjų duomenų tikslinimo priėmimo dienos, išskyrus Taisyklių 102 punktą.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

Apdraustojo asmens duomenų TIKSLINIMAS DRAUDĖJO PRAŠYMU

 

Duomenų tikslinimas elektroniniu būdu

 

86.    Draudėjas norintis elektroniniu būdu tikslinti anksčiau pateiktus SD pranešimo duomenis pildo PT elektroninį prašymą, kuriame turi būti nurodyta atitinkama duomenų tikslinimo priežastis ir užpildomas atitinkamas PT elektroninio prašymo priedas: 

86.1. PT-1-SD priedas „1-SD pranešimo duomenų tikslinimas“ teikiamas, jeigu draudėjas turi tikslinti 1-SD pranešimo duomenis;

86.2. PT-2-SD priedas „2-SD pranešimo duomenų tikslinimas“ teikiamas, jeigu draudėjas turi tikslinti 2-SD pranešimo duomenis;

86.3. PT-9-SD priedas „9-SD pranešimo duomenų tikslinimas“ teikiamas, jeigu draudėjas turi tikslinti 9-SD pranešimo duomenis;

86.4. PT-12-SD priedas „12-SD pranešimo duomenų tikslinimas“ teikiamas, jeigu draudėjas turi tikslinti 12-SD pranešimo duomenis;

86.5. PT-13-SD priedas „13-SD pranešimo duomenų tikslinimas“ teikiamas, jeigu draudėjas turi tikslinti 13-SD pranešimo duomenis;

86.6. PT-SAM3SD priedas „SAM pranešimo SAM3SD priedo duomenų tikslinimas“ teikiamas, jeigu draudėjas turi tikslinti SAM pranešimo SAM3SD priedo duomenis;

86.7. PT-SAM3SD-M priedas „SAM pranešimo SAM3SD priedo duomenų tikslinimas (už metus)“ teikiamas, jeigu draudėjas turi tikslinti SAM pranešimo SAM3SD priedo visų kalendorinių metų duomenis;

86.8. PT-SAM3SDP priedas „SAM pranešimo SAM3SDP priedo duomenų tikslinimas“ teikiamas, jeigu draudėjas turi tikslinti SAM pranešimo SAM3SDP priedo duomenis;

86.9. PT-NP-SD priedas „NP-SD pranešimo išmokai skirti duomenų tikslinimas“ teikiamas, jeigu draudėjas turi tikslinti NP-SD pranešimo duomenis (už laikotarpius iki 2018 m. rugsėjo 30 d.);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-330, 2018-07-30, paskelbta TAR 2018-07-31, i. k. 2018-12672

Nr. V-624, 2018-12-07, paskelbta TAR 2018-12-10, i. k. 2018-20128

 

86.10. PT-NP-SD2 priedas „NP-SD2 pranešimo išmokai skirti duomenų tikslinimas“ teikiamas, jeigu draudėjas turi tikslinti NP-SD2 pranešimo duomenis (už laikotarpius nuo 2018 m. spalio 1 d.).  

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-624, 2018-12-07, paskelbta TAR 2018-12-10, i. k. 2018-20128

 

87.    PT elektroninis prašymas teikiamas nedelsiant, kai:

87.1. draudėjas nustato, kad pateiktame SD pranešime nurodė neteisingus, netikslius, neišsamius duomenis;

87.2. draudėjas nustatytais terminais nepateikė SD pranešimo už praėjusį ataskaitinį laikotarpį ir teikia jį pavėluotai. Ši nuostata netaikoma teikiant NP-SD2 pranešimą.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-330, 2018-07-30, paskelbta TAR 2018-07-31, i. k. 2018-12672

 

88.    PT elektroninis prašymas teikiamas siunčiant elektroninį dokumentą per EDAS. PT elektroninis prašymas (elektroninė FFData formato byla, kuri turi atitikti PT elektroninio prašymo dėl apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu duomenų tikslinimo formos duomenų struktūros apraše išdėstytus reikalavimus) turi būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu.

89.    Jeigu draudėjas turi tikslinti skirtingų socialinio draudimo pranešimų duomenis ir/ar dėl skirtingų duomenų tikslinimo priežasčių, kiekvienai socialinio draudimo pranešimo formai ir/ar pagal skirtingą duomenų tikslinimo priežastį pildomas atskiras PT elektroninis prašymas.

90.    Viename PT elektroniniame pranešime negali būti duomenų su skirtingomis valiutomis (vienu  PT elektroniniu prašymu gali būti tikslinami tik pranešimai, kuriais duomenys buvo teikti ta pačia valiuta).

91.    PT elektroninis prašymas ir jo priedai užpildomi tokia eilės tvarka:

91.1. įrašomi šių Taisyklių 13.2–13.9  papunkčiuose nurodyti duomenys;

91.2. laukelyje 16 nurodomas SD pranešimo ar pranešimo priedas, kuris bus tikslinamas;

91.3. laukeliuose 17.1  ir 17.2 nurodoma duomenų tikslinimo priežastis ir jos kodas:

91.3.1. pavėluotai pateikti duomenys (priežasties kodas – 01);

91.3.2. duomenys tikslinami pagal patikrinimo rezultatus (priežasties kodas – 02);

91.3.3. duomenys tikslinami dėl draudėjui pasikeitusių aplinkybių (priežasties kodas – 03);  

91.3.4. duomenys tikslinami pagal teismo sprendimą/nutartį (priežasties kodas – 04);

91.3.5. taikoma socialinė apsauga pagal Europos Sąjungos Reglamentus (priežasties kodas – 05);

91.3.6. taikoma socialinė apsauga pagal dvišalę sutartį (priežasties kodas – 06);

91.3.7. duomenys tikslinami dėl draudėjo buhalterinės apskaitos (priežasties kodas – 07);

91.3.8. duomenys tikslinami dėl sumažinto darbo užmokesčio kompensavimo pagal Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymo (priežasties kodas – 08);

91.3.9. kiti atvejai (priežasties kodas – 99);

91.4. užpildomi visi reikalingi PT elektroninio prašymo priedai;

91.5. baigiamas pildyti PT elektroninis prašymas.

92.    PT elektroninio prašymo prieduose pildomi duomenys:

92.1. laukeliuose 15.1, 15.2, 15.3 pasirenkamas veiksmas duomenų tikslinimui: „patikslinti“, „pašalinti“ ar „įrašyti“;

92.2. laukelyje P14T nurodomi kalendoriniai metai, už kuriuos tikslinami duomenys;

92.3. laukelyje P17T nurodomas mėnuo, už kurį tikslinami duomenys; pildant PT-NP-SD2 priedą, jeigu draudėjas tikslina duomenis už ilgesnį nei vienas kalendorinis mėnuo laikotarpį, nurodomas tikslinamo laikotarpio pradžios mėnuo;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-330, 2018-07-30, paskelbta TAR 2018-07-31, i. k. 2018-12672

 

92.4. PT-SAM3SD ir PT-SAM3SDP prieduose nurodant laikotarpį, už kurį tikslinami duomenys, turi būti užpildomas tik vienas iš laukelių: laukelis P15T (tikslinamojo laikotarpio ketvirtis, jei duomenys tikslinami už laikotarpį iki 2009 m. gruodžio 31 d.) arba laukelis P17T (tikslinamojo laikotarpio mėnuo, jei duomenys tikslinami už laikotarpį nuo 2010 m. sausio 1 d.);

92.5. užpildžius anksčiau nurodytus laukelius, PT elektroninio prašymo atitinkamo priedo dalies „Registro duomenys“ laukeliai užpildomi automatiškai pagal Registre esamus duomenis;

92.6. PT-SAM3SD-M priede duomenys automatiškai užpildomi už kalendorinius metus (nurodytus laukelyje P14T) pagal Registre esamus duomenis.

92.7. PT elektroninio prašymo priedų dalyje „Nurodomi teisingi duomenys“ nurodomi teisingi duomenys, kurie turi būti įrašyti į Registrą. Šioje dalyje esantys laukeliai pildomi vadovaujantis šių Taisyklių skyriuose nustatyta tvarka.

 

Duomenų tikslinimas rašytiniu būdu

 

93.    Draudėjas norintis rašytiniu (popieriniu) būdu tikslinti anksčiau pateiktus SD pranešimo duomenis Fondo valdybos teritoriniams skyriui pateikia prašymą, kuriame turi būti nurodomos pagrįstos duomenų tikslinimo priežastys, kartu pateikiant užpildytą atitinkamą SD pranešimą, kuriame nurodomi teisingi SD pranešimo duomenys.

94.    Draudėjas, keičiantis anksčiau pateikto SAM pranešimo duomenis ir norintis teikti rašytinį SAM pranešimą, pateikia naują SAM pranešimą (laukelyje P35 pažymima „x“).

95.    Tikslinant duomenis už laikotarpį nuo 2010 m. sausio 1 d.:

95.1. SAM pranešimo laukelyje P14T nurodomi kalendoriniai metai, už kuriuos tikslinami duomenys;

95.2. SAM pranešimo laukelyje P17T nurodomas kalendorinis mėnuo, už kurį tikslinami duomenys;

95.3. SAM3SD priede nurodomi tik tie apdraustieji, kuriems keičiama informacija, o laukelyje A11 nurodoma visa pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma už atitinkamą kalendorinį mėnesį, įvertinus jos pokytį, ir laukelyje A12 – visa įmokų suma už atitinkamą kalendorinį mėnesį, įvertinus jos pokytį;

95.4. SAM3SDP priede nurodomi tik tie apdraustieji, kuriems keičiama informacija, o laukelyje A11 nurodoma visa pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma už atitinkamą kalendorinį mėnesį, įvertinus jos pokytį, ir laukelyje A12 – visa įmokų suma už atitinkamą kalendorinį mėnesį, įvertinus jos pokytį;

95.5. SAM pranešimo laukelyje P20.3 ir laukelyje P21.3 nurodomas bendras apdraustųjų skaičius, laukelyje P20.4 ir laukelyje P21.4 nurodoma bendra visų apdraustųjų pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma už atitinkamą kalendorinį mėnesį, įvertinus jos pokytį, o laukelyje P20.5 ir laukelyje P21.5 įmokų suma už atitinkamą kalendorinį mėnesį, įvertinus jos pokytį.

96.    Tikslinant duomenis už laikotarpį iki 2009 m. gruodžio 31 d.:

96.1. SAM pranešimo laukelyje P14T nurodomi kalendoriniai metai, už kuriuos tikslinami duomenys;

96.2. SAM pranešimo laukelyje P15T nurodomas kalendorinis ketvirtis, už kurį tikslinami duomenys;

96.3. SAM3SD priede nurodomi tik tie apdraustieji, kuriems keičiama informacija, o laukelyje A11 nurodoma visa pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma už atitinkamą kalendorinį ketvirtį, įvertinus jos pokytį, ir laukelyje A12 – visa įmokų suma už atitinkamą kalendorinį ketvirtį, įvertinus jos pokytį;

96.4. SAM3SDP priede nurodomi tik tie apdraustieji, kuriems keičiama informacija, o laukelyje A11 nurodoma visa pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma už atitinkamą kalendorinį ketvirtį, įvertinus jos pokytį, ir laukelyje A12 – visa įmokų suma už atitinkamą kalendorinį ketvirtį, įvertinus jos pokytį;

96.5. SAM pranešimo laukelyje P20.3 ir laukelyje P21.3 nurodomas bendras apdraustųjų skaičius, laukelyje P20.4 ir laukelyje P21.4 nurodoma bendra visų apdraustųjų pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma už atitinkamą kalendorinį ketvirtį, įvertinus jos pokytį, o laukelyje P20.5 ir laukelyje P21.5 įmokų suma už atitinkamą kalendorinį ketvirtį, įvertinus jos pokytį.

97.    Jeigu duomenys tikslinami daugiau negu už vieną kalendorinį mėnesį/ketvirtį, kiekvienam kalendoriniam mėnesiui/ketvirčiui pildomas atskiras SAM pranešimas.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

Apdraustojo asmens duomenų tikslinimas pagal asmens pateiktą prašymą

 

98. Neteko galios nuo 2018-02-28

Punkto naikinimas:

Nr. V-94, 2018-02-27, paskelbta TAR 2018-02-27, i. k. 2018-03108

 

99.    Jeigu Registro duomenų bazėje sukaupta informacija skiriasi nuo apdraustojo asmens turimos informacijos, jis turi teisę kreiptis į Fondo valdybos teritorinį skyrių su prašymu tikslinti jo duomenis.

100.                 Pagal apdraustojo asmens prašymą duomenys apie draudžiamąsias pajamas ir įmokas, draudėjui sumokėjus už apdraustąjį priklausančias įmokas, tikslinami, netaikant 5 metų termino.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

Registro duomenų tikslinimas dėl klaidingai ar pagal dokumentus, neatitinkančius teisės aktų reikalavimų, į Registrą įrašytų duomenų

 

101.  Duomenys pagal Registro duomenų teikėjų pateiktus dokumentus, neatitinkančius teisės aktų nustatytų reikalavimų, į Registrą neįrašomi, o įrašyti – nedelsiant tikslinami (duomenys šalinami).

102.  Jeigu Fondo valdybos teritorinio skyriaus darbuotojas pastebėjo klaidingai ar pagal dokumentus, neatitinkančius teisės aktų nustatytų reikalavimų, į Registro duomenų bazę įrašytus duomenis, Fondo valdybos teritorinio skyriaus direktoriui (jo pavaduotojui) priėmus sprendimą dėl duomenų tikslinimo, Registro duomenų bazėje ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos, duomenys tikslinami.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

Apdraustojo asmens duomenų tikslinimas pagal KOMPETENTINGOS VALSTYBĖS INSTITUCIJOS/PAREIGŪNO SPRENDIMĄ

 

103Apdraustojo asmens duomenys apie Registro duomenų bazėje kaupiamus draudimo laikotarpius, draudžiamąsias pajamas ir įmokas gali būti tikslinami kompetentingos valstybės institucijos/pareigūno sprendimą, kuris įrodo, kad į Registro duomenų bazę buvo įrašyti neteisingi, netikslūs, neišsamūs duomenys arba duomenys į Registro duomenų bazę buvo įrašyti pagal Registro duomenų teikėjo pateiktus dokumentus, neatitinkančius teisės aktų nustatytų reikalavimų.

104Draudėjui pateikus Fondo valdybos teritoriniam skyriui patikslintus, pagal kompetentingos valstybės institucijos/pareigūno sprendime nustatytus faktus/duomenis, SD pranešimus, duomenys Registro duomenų bazėje tikslinami, atsižvelgiant į priskaičiuotas draudžiamąsias pajamas ir įmokas.

105Draudėjui nepateikus Fondo valdybos teritoriniam skyriui patikslintų SD pranešimų, duomenys Registro duomenų bazėje tikslinami pagal kompetentingos valstybės institucijos/pareigūno sprendime nustatytus faktus/duomenis.

106Duomenys pagal kompetentingos valstybės institucijos/pareigūno sprendimą tikslinami pasibaigus sprendimo apskundimo terminui, o tokį sprendimą apskundus - įsiteisėjus atitinkamam sprendimui (vadovaujantis Taisyklių XI skyriaus šeštojo skirsnio nuostatomis).

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

Apdraustojo asmens duomenų tikslinimas pagal įsigaliojusį išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos sprendimą arba įsiteisėjusį atitinkamą teismo sprendimą

 

107.  Apdraustojo asmens duomenys apie Registro duomenų bazėje kaupiamus draudimo laikotarpius, draudžiamąsias pajamas ir įmokas gali būti tikslinami pagal įsigaliojusį išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos sprendimą arba įsiteisėjusį atitinkamą teismo sprendimą ir draudėjo (jeigu draudėjas nelikviduotas) pateiktus patikslintus SD pranešimus.

108.  Draudėjui nepateikus patikslintų SD pranešimų apie apdraustojo asmens tikslinamus duomenis pagal įsigaliojusį išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos sprendimą arba įsiteisėjusį atitinkamą teismo sprendimą, o apdraustajam pateikus įsigaliojusio išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos sprendimą (ar jo patvirtintą kopiją) arba įsiteisėjusį atitinkamą teismo sprendimą (ar jo patvirtintą kopiją), duomenys Registro duomenų bazėje tikslinami pagal Fondo valdybos teritorinio skyriau direktoriaus (jo pavaduotojo) priimtą sprendimą dėl duomenų tikslinimo.

109.  Teismo priteistas vidutinis darbo užmokestis už priverstinės pravaikštos laiką Registre išdėstomas vadovaujantis teismo sprendimu už visą priverstinės pravaikštos laikotarpį.

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS

APDRAUSTOJO ASMENS DUOMENŲ TIKSLINIMAS PAGAL ES VALSTYBĖS NARĖS AR EEE VALSTYBĖS, AR ŠVEICARIJOS KONFEDERACIJOS KOMPETENTINGOS VALDŽIOS INSTITUCIJOS PASKIRTOS ĮSTAIGOS IŠDUOTĄ PAŽYMĄ DĖL TAIKYTINŲ TEISĖS AKTŲ AR SPRENDIMĄ DĖL IŠDUOTOS PAŽYMOS APIE TAIKYTINŲ TEISĖS AKTŲ NUSTATYMĄ PANAIKINIMO

 

110.  Apdraustojo duomenys tikslinami, kai:

110.1.  apdraustajam asmeniui buvo taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai, tačiau pagal Reglamentų nuostatas, reglamentuojančias taikytinų teisės aktų nustatymą ir šių nuostatų vykdymą, apdraustajam asmeniui turėjo būti taikomi kitos ES valstybės narės ar EEE valstybės, ar Šveicarijos Konfederacijos teisės aktai socialinės apsaugos srityje;

110.2.  apdraustajam asmeniui buvo taikomi kitos ES valstybės narės ar EEE valstybės, ar Šveicarijos Konfederacijos teisės aktai socialinės apsaugos srityje, tačiau pagal Reglamentų nuostatas, reglamentuojančias taikytinų teisės aktų nustatymą ir šių nuostatų vykdymą, apdraustajam asmeniui turėjo būti taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai.

111.  Apdraustojo draudimo taikymą pagal ES valstybės narės ar EEE valstybės, ar Šveicarijos Konfederacijos socialinės apsaugos teisės aktus patvirtina tos valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos paskirtos įstaigos (toliau – kompetentingos įstaigos) išduota E 101 formos pažyma dėl taikytinų teisės aktų, E 102 formos pažyma dėl siuntimo dirbti arba savarankiškai dirbančio asmens veiklos termino pratęsimo, E 103 formos pažyma dėl pasirinkimo teisės įgyvendinimo, Pažymėjimas dėl jo turėtojui taikomų socialinės apsaugos teisės aktų A1 arba Reglamento (EB) 987/2009 1 straipsnio d punkte nurodyti struktūrizuoti elektroniniai dokumentai ar kita pažyma, išduota kompetentingos įstaigos, patvirtinanti taikytiną teisę ES ar EEE valstybėje, tuo atveju, kai pagal Reglamentų nuostatas jiems taikomi tos valstybės teisės aktai socialinės apsaugos srityje, tačiau E formos pažymos išdavimas nėra numatytas (toliau – E pažymos).

112.  ES valstybės narės ar EEE valstybės, ar Šveicarijos Konfederacijos kompetentingos įstaigos išduotos E pažymos yra privalomos Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigoms, kol šios E pažymos yra nepanaikintos ar paskelbtos negaliojančiomis.

113.  Tuo atveju, kai Fondo valdybos teritorinis skyrius gauna ES valstybės narės ar EEE valstybės, ar Šveicarijos Konfederacijos kompetentingos įstaigos išduotas E pažymas (jų kopijas), pagal kurias turi būti atitinkamai tikslinami apdraustųjų duomenys, o darbdavys (draudėjas) nėra pateikęs Fondo valdybos teritoriniam skyriui atitinkamai patikslintų SD pranešimų, duomenys Registro duomenų bazėje tikslinami pagal Fondo valdybos teritorinio skyriaus direktoriaus (jo pavaduotojo) priimtą sprendimą dėl duomenų tikslinimo.

114. Tuo atveju, kai Fondo valdybos teritorinis skyrius gauna Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnybos  (toliau – UIT) sprendimą dėl laikino taikomų teisės aktų nustatymo, priimtą pagal Reglamento (EB) Nr. 987/2009 6 straipsnio 1 dalį ar 16 straipsnio 2 dalį, kuriuo nustatyta, kad asmeniui taikomi kitos ES valstybės narės ar EEE valstybės, ar Šveicarijos Konfederacijos teisės aktai, o darbdavys (draudėjas) nėra pateikęs Fondo valdybos teritoriniam skyriui atitinkamai patikslintų SD pranešimų, duomenys Registro duomenų bazėje tikslinami šių Taisyklių 113 punkto nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-282, 2017-06-06, paskelbta TAR 2017-06-07, i. k. 2017-09625

 

115. Neteko galios nuo 2019-08-10

Punkto naikinimas:

Nr. V-331, 2019-08-09, paskelbta TAR 2019-08-09, i. k. 2019-13046

Punkto pakeitimai:

Nr. V-282, 2017-06-06, paskelbta TAR 2017-06-07, i. k. 2017-09625

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS

Apdraustojo asmens duomenų tikslinimas pagal Lietuvos Respublikos tarptautinės sutarties nuostatas

 

116.  Apdraustojo asmens duomenys tikslinami, kai:

116.1.  apdraustajam asmeniui buvo taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai, tačiau pagal tarptautinės sutarties nuostatas turėjo būti taikomi valstybės, su kuria Lietuvos Respublika yra sudariusi tarptautinę sutartį, teisės aktai;

116.2.  apdraustajam asmeniui buvo taikomi valstybės, su kuria Lietuvos Respublika yra sudariusi tarptautinę sutartį, teisės aktai, tačiau pagal tarptautinės sutarties nuostatas turėjo būti taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai socialinės apsaugos srityje.

 

DEVINTASIS SKIRSNIS

APDRAUSTOJO ASMENS DUOMENŲ TIKSLINIMAS PAGAL DOKUMENTUS, PATEIKTUS VALSTYBINEI SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJAI SKIRTI AR VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO STAŽO PATVIRTINIMUI

 

117Apdraustojo asmens duomenys apie Registro duomenų bazėje kaupiamus draudimo laikotarpius, draudžiamąsias pajamas ir įmokas gali būti tikslinami, jeigu apdraustasis asmuo (jo įgaliotas asmuo) pateikia Fondo valdybos teritoriniam skyriui dokumentus apie valstybinio socialinio pensijų draudimo stažo laikotarpius ir/ar draudžiamąsias pajamas (tame tarpe ligos ir motinystės pašalpas/išmokas) už 1994 m. ir vėlesnius metus, kurių duomenys skiriasi ar nėra įrašyti Registre, kai:

117.1.  Fondo valdybos teritoriniam skyriui patikrinus archyve saugomus dokumentus ar įvertinus iš atitinkamo archyvo gautus duomenis (asmens kortelę, atsiskaitymo žiniaraščius, įsakymų kopijas ir kt.), nustatomi duomenų neatitikimai (tik tais atvejais, kai apdraustojo draudėjas likviduotas);

117.2.  Atlikus draudėjo patikrinimą ar įvertinus draudėjo pateiktus dokumentus ir informaciją - nustatomi duomenų neatitikimai.

 

DEŠIMTASIS SKIRSNIS

APDRAUSTOJO ASMENS DUOMENŲ TIKSLINIMAS REGISTRE FONDO VALDYBOS TERITORINIO SKYRIAUS INICIATYVA

 

118. Fondo valdybos teritoriniam skyriui nustačius visas šių Taisyklių 119.1-119.3 papunkčiuose nurodytas sąlygas, Fondo valdybos teritorinis skyrius apdraustajam asmeniui, kurio draudėjas Fondo valdybos teritorinio skyriaus turimais duomenimis nesurandamas, siunčia informacinį pranešimą dėl draudėjo neteikiamų duomenų apie jo draudžiamąsias pajamas ir valstybinio socialinio draudimo įmokas, kartu informuodamas apie galimybę kreiptis į Valstybinę darbo inspekciją dėl darbo santykių pasibaigimo, kai darbdavio (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) ar darbdavio atstovų buvimo vietos nustatyti neįmanoma, pagal Darbo kodekso 53 straipsnio 6 punktą. Pranešimai siunčiami elektroninių ryšių priemonėmis šių Taisyklių 84.2 papunktyje nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-360, 2017-07-24, paskelbta TAR 2017-07-24, i. k. 2017-12563

Nr. V-331, 2019-08-09, paskelbta TAR 2019-08-09, i. k. 2019-13046

 

119. Fondo valdybos teritorinio skyriaus sprendimu Registre gali būti įrašoma apdraustojo asmens valstybinio socialinio draudimo pabaigos data, kai nustatomos visos Taisyklių 119.1–119.4 papunkčiuose nustatytos sąlygos, išskyrus 119.7 papunktyje nustatytą išimtį:  

Punkto pakeitimai:

Nr. V-9, 2017-01-05, paskelbta TAR 2017-01-06, i. k. 2017-00586

119.1.  Registre nėra duomenų apie apdraustojo asmens socialinio draudimo laikotarpius už ne trumpesnį kaip trijų kalendorinių mėnesių laikotarpį;

119.2Registre nėra duomenų apie apdraustojo asmens valstybinio socialinio draudimo pabaigą;

119.3.  apdraustojo asmens draudėjui ne kartą teiktas reikalavimas dėl SD pranešimų (dėl 119.1-119.2  papunkčiuose nurodytų duomenų) pateikimo;

119.4.  apdraustasis asmuo informuotas (Taisyklių 118 punkte nustatyta tvarka) dėl draudėjo neteikiamų duomenų apie jo draudžiamąsias pajamas ir valstybinio socialinio draudimo įmokas, tačiau per 30 kalendorinių dienų nuo informacijos iš Fondo valdybos teritorinio skyriaus gavimo nesikreipė į Valstybinę darbo inspekciją dėl darbo santykių pasibaigimo pagal Darbo kodekso 53 straipsnio 6 punktą.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-360, 2017-07-24, paskelbta TAR 2017-07-24, i. k. 2017-12563

 

119.5.  Apdraustojo asmens valstybinio socialinio draudimo laikotarpio pabaiga įrašoma pagal Registre turimus duomenis, laikantis šių taisyklių:

119.5.1. kaip valstybinio socialinio draudimo pabaigos data nurodoma kita diena, einanti po laikotarpio, už kurį Registre buvo nurodytos apdraustojo asmens draudžiamosios pajamos;

119.5.2. jeigu Registre iš viso nėra duomenų apie apdraustojo asmens draudžiamąsias pajamas ir valstybinio socialinio draudimo įmokas, kaip valstybinio socialinio draudimo pabaigos data įrašoma valstybinio socialinio draudimo pradžios diena.

119.6. Apie priimtą Fondo valdybos teritorinio skyriaus sprendimą įrašyti valstybinio socialinio draudimo pabaigą apdraustasis asmuo informuojamas šių Taisyklių 84.2 papunktyje nustatyta tvarka.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-331, 2019-08-09, paskelbta TAR 2019-08-09, i. k. 2019-13046

 

119.7. Nustačius, kad apdraustasis asmuo tuo pačiu metu yra draudėjo vadovas, apdraustojo valstybinio socialinio draudimo pabaigos data Fondo valdybos teritorinio skyriaus sprendimu gali būti įrašoma, jeigu yra tenkinamos visos Taisyklių 119.1–119.3 papunkčiuose nustatytos sąlygos.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-9, 2017-01-05, paskelbta TAR 2017-01-06, i. k. 2017-00586

 

1191. Fondo valdybos teritorinio skyriaus sprendimu į Registrą įrašoma apdraustojo asmens valstybinio socialinio draudimo pabaigos data, kai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 13 straipsniu, konstatuojama, kad draudėjas nevykdo veiklos ir apdraustasis asmuo teisės aktų nustatyta tvarka per 30 kalendorinių dienų nuo informacijos iš Fondo valdybos teritorinio skyriaus gavimo nesikreipė į Valstybinę darbo inspekciją prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl įrodinėjimo sumų, nuo kurių apskaičiuotos draudžiamosios pajamos, gavimo už darbo funkcijų vykdymą. Šiuo atveju apdraustojo asmens valstybinio socialinio draudimo pabaigos data nustatoma laikantis šių Taisyklių 119.5 papunktyje nustatytų taisyklių.

Papildyta punktu:

Nr. V-282, 2017-06-06, paskelbta TAR 2017-06-07, i. k. 2017-09625

Punkto pakeitimai:

Nr. V-603, 2017-11-23, paskelbta TAR 2017-11-23, i. k. 2017-18481

 

XII SKYRIUS

SD PRANEŠIMŲ DUOMENŲ ĮRAŠYMAS Į REGISTRO DUOMENŲ BAZĘ

 

120.  SD pranešimuose draudėjo pateikti duomenys tvarkomi (tikrinami, analizuojami) automatiniu būdu:

120.1.  Tikrinant pateiktus SD pranešimus automatiniu būdu:

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-624, 2018-12-07, paskelbta TAR 2018-12-10, i. k. 2018-20128

120.1.1. atliekama duomenų rizikingumo vertinimo analizė, kurios metu nustatomi galimai neteisingi ar nepagrįsti SD pranešimais pateikti duomenys;

Papildyta punktu:

Nr. V-624, 2018-12-07, paskelbta TAR 2018-12-10, i. k. 2018-20128

 

120.1.2. analizuojamos draudėjo nurodytos atitinkamo kalendorinio mėnesio apdraustojo asmens draudžiamosios pajamos, vertinant ar draudžiamųjų pajamų suma, nuo kurių skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos,  nėra mažesnė kaip Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimalioji mėnesinė alga (toliau – MMA), kartu vertinant VSD įstatymo 10 straipsnio 7 dalyje nustatytas išimtis.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-624, 2018-12-07, paskelbta TAR 2018-12-10, i. k. 2018-20128

 

120.1.3. analizuojamos draudėjo atitinkamų kalendorinių metų apdraustajam asmeniui Registre įrašytų draudžiamųjų pajamų ir įmokų sumos, vertinant ar nepasiekta atitinkamų kalendorinių metų atitinkamos socialinio draudimo rūšies VDU suma.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-624, 2018-12-07, paskelbta TAR 2018-12-10, i. k. 2018-20128

 

120.2.  SD pranešimais, kuriuose galimai yra neteisingų ar nepagrįstų duomenų,  pateikti duomenys į Registrą neįrašomi, kol bus atliktas pateiktų duomenų teisingumo ir pagrįstumo patikrinimas. Nustačius, kad SD pranešimu galimai buvo pateikti neteisingi ar nepagrįsti duomenys, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas privalo būti pradėta duomenų teisingumo patikrinimo procedūra. Pateiktų duomenų teisingumo ir pagrįstumo patikrinimo procedūra turi būti atlikta per 20 darbo dienų nuo jos pradžios, o jei patikrinimui atlikti reikalingi papildomi dokumentai ar duomenys iš draudėjo – per 20 darbo dienų nuo visų Fondo valdybos teritorinio skyriaus paprašytų dokumentų ir duomenų pateikimo dienos. Apie papildomą pateiktų SD pranešimų duomenų tikrinimą draudėjas informuojamas EDAS priemonėmis. 

120.3. Nustačius, kad pateiktame SD pranešime (SAM pranešimas ar PT elektroninis prašymas) apdraustajam nurodytos atitinkamo mėnesio draudžiamosios pajamos mažesnės kaip MMA (kartu vertinamos VSD įstatymo 10 straipsnio 7 dalyje nustatytos išimtys), automatiniu būdu apskaičiuojamos ir į Registrą įrašomos papildomos draudžiamosios pajamos ir įmokos. Apie papildomai apskaičiuotas įmokas draudėjas informuojamas EDAS priemonėmis.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-624, 2018-12-07, paskelbta TAR 2018-12-10, i. k. 2018-20128

 

120.4. Nustačius, kad pateiktame SD pranešime (2-SD pranešimas, 13-SD pranešimas, SAM pranešimas ar PT elektroninis prašymas) nurodytam apdraustajam priskaičiuotos vienos ar keleto iš socialinio draudimo rūšių socialinio draudimo įmokos nuo sumos, didesnės negu atitinkamų kalendorinių metų VDU suma, SD pranešime nurodytos įmokos perskaičiuojamos ir įrašomos į Registrą, o draudėjas EDAS priemonėmis informuojamas apie įmokų perskaičiavimą ir apdraustajam taikomą socialinio draudimo įmokų tarifą. Toliau skaičiuojamos kitų socialinio draudimo rūšių socialinio draudimo įmokos, iki bus pasiekta atitinkamų kalendorinių metų atitinkamos socialinio draudimo rūšies VDU suma.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-624, 2018-12-07, paskelbta TAR 2018-12-10, i. k. 2018-20128

 

121.  Fondo valdybos teritorinio skyriaus sprendimu į Registrą neįrašomi SD pranešimų duomenys apie  apdraustajam asmeniui apskaičiuotas draudžiamųjų pajamų ir VSD įmokų sumas, kai Fondo valdybos nustatyta tvarka konstatuojama, kad draudėjas nevykdo veiklos. Šie duomenys gali būti įrašomi nuo to momento, kai išnyko aplinkybės, dėl kurių buvo nustatyta, kad draudėjas veiklos nevykdo.

122.  Pagal veiklos nevykdančio draudėjo teiktus SD pranešimus duomenys apie apdraustajam asmeniui apskaičiuotas draudžiamųjų pajamų ir valstybinio socialinio draudimo įmokų sumas į Registrą gali būti įrašomi Fondo valdybos teritorinio skyriaus sprendimu, jeigu apdraustasis asmuo Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nustatyta tvarka įrodo, kad sumos, nuo kurių apskaičiuotos draudžiamosios pajamos, yra jam apskaičiuotos už darbo funkcijų vykdymą.

123. Fondo valdybos teritorinio skyriaus valstybės tarnautojai, tikrindami SD pranešimus, kuriuose galimai yra neteisingų ar nepagrįstų duomenų, gali pareikalauti iš draudėjo ir (arba) apdraustojo pateikti SD pranešimuose nurodytų duomenų teisingumą ir pagrįstumą įrodančius dokumentus ir (arba) jų kopijas. Reikalavimas dėl papildomų dokumentų pateikimo siunčiamas per EDAS ar kitomis elektroninių ryšių priemonėmis. Draudėjui nepateikus prašomų dokumentų arba iš pateiktų dokumentų nustačius, kad SD pranešime(-uose) pateikti klaidingi ar nepagrįsti duomenys, SD pranešimo(-ų) duomenys į Registrą neįrašomi.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-282, 2017-06-06, paskelbta TAR 2017-06-07, i. k. 2017-09625

 

XIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

124Jeigu asmeniui Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka nebuvo išduotas Lietuvos Respublikos pasas ar asmens tapatybės kortelė ir šis asmuo neturi asmens socialinio draudimo numerio, draudėjas, norėdamas apie tokį asmenį pateikti 1-SD pranešimą, 13-SD pranešimą ar SAM pranešimo SAM3SDP priedą naudojant EDAS, kartu su minėtais pranešimais privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento skaitmeninę kopiją, pasirašytą (patvirtintą) kvalifikuotu elektroniniu parašu.

125.  Jeigu paskutinė termino diena tenka ne darbo dienai (šeštadienis ir sekmadienis) ar oficialios šventės dienai, SD pranešimo pateikimo termino pabaigos data laikoma po jos einanti darbo diena.

126.  Draudėjai yra atsakingi už duomenų teikimą laiku ir teikiamų duomenų teisingumą. Nustačius, kad valstybinio socialinio draudimo išmokos paskirtos ir išmokėtos pagal neteisingus ar suklastotus dokumentus ar duomenis, permokėtos valstybinio socialinio draudimo išmokų sumos įstatymų nustatyta tvarka išieškomos iš kaltų asmenų.

127.  Tuo atveju, kai yra keičiamos Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Fondo valdybos direktoriaus įsakymų ar kitų teisės aktų nuostatos, tiesiogiai susijusios su šiomis Taisyklėmis, jomis turi būti vadovaujamasi iš karto, nelaukiant šių Taisyklių papildymo ar pakeitimo.

__________________________

 

Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių

priedas

 

 

TEISĖS AKTŲ, KURIŲ PAGRINDU APDRAUSTASIS ASMUO ATLEIDŽIAMAS IŠ DARBO/TARNYBOS, KODŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Teisės akto pavadinimas

Kodas

1

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas

K01

2

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos statutas

K05

3

Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutas

K06

4

Lietuvos Respublikos Seimo statutas

K09

5

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas

K10

6

Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymas

K11

7

Lietuvos Respublikos teismų įstatymas

K12

8

Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymas

K13

9

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymas

K14

10

Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymas

K15

11

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymas

K16

12

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymas

K17

13

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymas

K18

14

Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas

K19

15

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstatymas

K20

16

Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas

K21

17

Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymas

K22

18

Lietuvos Respublikos Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas

K23

19

Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymas

K24

20

Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymas

K25

21

Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymas

K26

22

Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas

K27

23

Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymas

K28

24

Lietuvos Respublikos draudimo įstatymas

K29

25

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas

K30

26

Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymas

K31

27

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas

K32

28

Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymas

K33

29

Lietuvos Respublikos Konstitucija

K34

30

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas

K35

31

Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos įstatymas

K36

32

Lietuvos Respublikos žvalgybos įstatymas

K37

 

___________________“

Priedo pakeitimai:

Nr. V-331, 2019-08-09, paskelbta TAR 2019-08-09, i. k. 2019-13046

 

 

Pakeitimai:

1.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, Įsakymas

Nr. V-309, 2010-07-23, Žin., 2010, Nr. 90-4806 (2010-07-29)

DĖL VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. BIRŽELIO 4 D. ĮSAKYMO NR. V-243 "DĖL DUOMENŲ APIE APDRAUSTUOSIUS IR DRAUDĖJUS PATEIKIMO IR TIKSLINIMO TAISYKLIŲ, SOCIALINIO DRAUDIMO PRANEŠIMŲ/PRAŠYMO FORMŲ IR JŲ ELEKTRONINIŲ DUOMENŲ STRUKTŪROS APRAŠŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

2.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, Įsakymas

Nr. V-347, 2010-08-30, Žin., 2010, Nr. 103-5358 (2010-08-31)

DĖL VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. BIRŽELIO 4 D. ĮSAKYMO NR. V-243 "DĖL DUOMENŲ APIE APDRAUSTUOSIUS IR DRAUDĖJUS PATEIKIMO IR TIKSLINIMO TAISYKLIŲ, SOCIALINIO DRAUDIMO PRANEŠIMŲ/PRAŠYMO FORMŲ IR JŲ ELEKTRONINIŲ DUOMENŲ STRUKTŪROS APRAŠŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

3.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, Įsakymas

Nr. V-381, 2010-09-21, Žin., 2010, Nr. 113-5819 (2010-09-25)

DĖL VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. BIRŽELIO 4 D. ĮSAKYMO NR. V-243 "DĖL DUOMENŲ APIE APDRAUSTUOSIUS IR DRAUDĖJUS PATEIKIMO IR TIKSLINIMO TAISYKLIŲ, SOCIALINIO DRAUDIMO PRANEŠIMŲ/PRAŠYMO FORMŲ IR JŲ ELEKTRONINIŲ DUOMENŲ STRUKTŪROS APRAŠŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

4.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, Įsakymas

Nr. V-486, 2010-11-18, Žin., 2010, Nr. 137-7054 (2010-11-23)

DĖL VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. BIRŽELIO 4 D. ĮSAKYMO NR. V-243 "DĖL DUOMENŲ APIE APDRAUSTUOSIUS IR DRAUDĖJUS PATEIKIMO IR TIKSLINIMO TAISYKLIŲ, SOCIALINIO DRAUDIMO PRANEŠIMŲ/PRAŠYMO FORMŲ IR JŲ ELEKTRONINIŲ DUOMENŲ STRUKTŪROS APRAŠŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

5.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, Įsakymas

Nr. V-570, 2010-12-31, Žin., 2011, Nr. 4-143 (2011-01-10)

DĖL VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. BIRŽELIO 4 D. ĮSAKYMO NR. V-243 "DĖL DUOMENŲ APIE APDRAUSTUOSIUS IR DRAUDĖJUS PATEIKIMO IR TIKSLINIMO TAISYKLIŲ, SOCIALINIO DRAUDIMO PRANEŠIMŲ/PRAŠYMO FORMŲ IR JŲ ELEKTRONINIŲ DUOMENŲ STRUKTŪROS APRAŠŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

6.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, Įsakymas

Nr. V-95, 2011-03-07, Žin., 2011, Nr. 30-1435 (2011-03-10)

DĖL VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. BIRŽELIO 4 D. ĮSAKYMO NR. V-243 "DĖL DUOMENŲ APIE APDRAUSTUOSIUS IR DRAUDĖJUS PATEIKIMO IR TIKSLINIMO TAISYKLIŲ, SOCIALINIO DRAUDIMO PRANEŠIMŲ/PRAŠYMO FORMŲ IR JŲ ELEKTRONINIŲ DUOMENŲ STRUKTŪROS APRAŠŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

7.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, Įsakymas

Nr. V-27, 2012-01-24, Žin., 2012, Nr. 13-596 (2012-01-28)

DĖL VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. BIRŽELIO 4 D. ĮSAKYMO NR. V-243 "DĖL DUOMENŲ APIE APDRAUSTUOSIUS IR DRAUDĖJUS PATEIKIMO IR TIKSLINIMO TAISYKLIŲ, SOCIALINIO DRAUDIMO PRANEŠIMŲ/PRAŠYMO FORMŲ IR JŲ ELEKTRONINIŲ DUOMENŲ STRUKTŪROS APRAŠŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

8.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, Įsakymas

Nr. V-164, 2012-04-18, Žin., 2012, Nr. 48-2371 (2012-04-24)

DĖL VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. BIRŽELIO 4 D. ĮSAKYMO NR. V-243 "DĖL DUOMENŲ APIE APDRAUSTUOSIUS IR DRAUDĖJUS PATEIKIMO IR TIKSLINIMO TAISYKLIŲ, SOCIALINIO DRAUDIMO PRANEŠIMŲ/PRAŠYMO FORMŲ IR JŲ ELEKTRONINIŲ DUOMENŲ STRUKTŪROS APRAŠŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

9.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, Įsakymas

Nr. V-444, 2012-09-17, Žin., 2012, Nr. 110-5622 (2012-09-22)

DĖL VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. BIRŽELIO 4 D. ĮSAKYMO NR. V-243 "DĖL DUOMENŲ APIE APDRAUSTUOSIUS IR DRAUDĖJUS PATEIKIMO IR TIKSLINIMO TAISYKLIŲ, SOCIALINIO DRAUDIMO PRANEŠIMŲ/PRAŠYMO FORMŲ IR JŲ ELEKTRONINIŲ DUOMENŲ STRUKTŪROS APRAŠŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

Pakeitimas:

9.1.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-517, 2012-10-17, Žin., 2012, Nr. 122-6174 (2012-10-20)

DĖL KOREKTŪROS KLAIDOS IŠTAISYMO VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2012-09-17 ĮSAKYME NR. V-444 "DĖL VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. BIRŽELIO 4 D. ĮSAKYMO NR. V-243 "DĖL DUOMENŲ APIE APDRAUSTUOSIUS IR DRAUDĖJUS PATEIKIMO IR TIKSLINIMO TAISYKLIŲ, SOCIALINIO DRAUDIMO PRANEŠIMŲ/PRAŠYMO FORMŲ IR JŲ ELEKTRONINIŲ DUOMENŲ STRUKTŪROS APRAŠŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO"

 

10.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-543, 2012-11-05, Žin., 2012, Nr. 129-6534 (2012-11-08)

DĖL VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. BIRŽELIO 4 D. ĮSAKYMO NR. V-243 "DĖL DUOMENŲ APIE APDRAUSTUOSIUS IR DRAUDĖJUS PATEIKIMO IR TIKSLINIMO TAISYKLIŲ, SOCIALINIO DRAUDIMO PRANEŠIMŲ/PRAŠYMO FORMŲ IR JŲ ELEKTRONINIŲ DUOMENŲ STRUKTŪROS APRAŠŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

11.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-640, 2012-12-21, Žin., 2012, Nr. 155-8050 (2012-12-31)

DĖL VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. BIRŽELIO 4 D. ĮSAKYMO NR. V-243 "DĖL DUOMENŲ APIE APDRAUSTUOSIUS IR DRAUDĖJUS PATEIKIMO IR TIKSLINIMO TAISYKLIŲ, SOCIALINIO DRAUDIMO PRANEŠIMŲ/PRAŠYMO FORMŲ IR JŲ ELEKTRONINIŲ DUOMENŲ STRUKTŪROS APRAŠŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

12.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-82, 2013-02-14, Žin., 2013, Nr. 18-915 (2013-02-16)

DĖL VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. BIRŽELIO 4 D. ĮSAKYMO NR. V-243 "DĖL DUOMENŲ APIE APDRAUSTUOSIUS IR DRAUDĖJUS PATEIKIMO IR TIKSLINIMO TAISYKLIŲ, SOCIALINIO DRAUDIMO PRANEŠIMŲ/PRAŠYMO FORMŲ IR JŲ ELEKTRONINIŲ DUOMENŲ STRUKTŪROS APRAŠŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

13.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-226, 2013-04-26, Žin., 2013, Nr. 44-2192 (2013-04-30)

DĖL VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. BIRŽELIO 4 D. ĮSAKYMO NR. V-243 "DĖL DUOMENŲ APIE APDRAUSTUOSIUS IR DRAUDĖJUS PATEIKIMO IR TIKSLINIMO TAISYKLIŲ, SOCIALINIO DRAUDIMO PRANEŠIMŲ/PRAŠYMO FORMŲ IR JŲ ELEKTRONINIŲ DUOMENŲ STRUKTŪROS APRAŠŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

14.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-286, 2013-06-04, Žin., 2013, Nr. 62-3105 (2013-06-12)

DĖL VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. BIRŽELIO 4 D. ĮSAKYMO NR. V-243 "DĖL DUOMENŲ APIE APDRAUSTUOSIUS IR DRAUDĖJUS PATEIKIMO IR TIKSLINIMO TAISYKLIŲ, SOCIALINIO DRAUDIMO PRANEŠIMŲ / PRAŠYMO FORMŲ IR JŲ ELEKTRONINIŲ DUOMENŲ STRUKTŪROS APRAŠŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

Šio įsakymo 1 punktas įsigalioja 2013 m. lapkričio 1 d.

Įsakymas neteko galios nuo 2013-10-27:

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. VE-117, 2013-10-18, Žin., 2013, Nr. 112-5614 (2013-10-26)

DĖL VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. BIRŽELIO 4 D. ĮSAKYMO NR. V-243 "DĖL DUOMENŲ APIE APDRAUSTUOSIUS IR DRAUDĖJUS PATEIKIMO IR TIKSLINIMO TAISYKLIŲ, SOCIALINIO DRAUDIMO PRANEŠIMŲ/PRAŠYMO FORMŲ IR JŲ ELEKTRONINIŲ DUOMENŲ STRUKTŪROS APRAŠŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

Šio įsakymo 1 punktas įsigalioja 2013 m. lapkričio 1 d.

 

15.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-332, 2013-06-27, Žin., 2013, Nr. 69-3500 (2013-06-29)

DĖL VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. BIRŽELIO 4 D. ĮSAKYMO NR. V-243 "DĖL DUOMENŲ APIE APDRAUSTUOSIUS IR DRAUDĖJUS PATEIKIMO IR TIKSLINIMO TAISYKLIŲ, SOCIALINIO DRAUDIMO PRANEŠIMŲ/PRAŠYMO FORMŲ IR JŲ ELEKTRONINIŲ DUOMENŲ STRUKTŪROS APRAŠŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

16.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. VE-117, 2013-10-18, Žin., 2013, Nr. 112-5614 (2013-10-26)

DĖL VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. BIRŽELIO 4 D. ĮSAKYMO NR. V-243 "DĖL DUOMENŲ APIE APDRAUSTUOSIUS IR DRAUDĖJUS PATEIKIMO IR TIKSLINIMO TAISYKLIŲ, SOCIALINIO DRAUDIMO PRANEŠIMŲ/PRAŠYMO FORMŲ IR JŲ ELEKTRONINIŲ DUOMENŲ STRUKTŪROS APRAŠŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

Šio įsakymo 1 punktas įsigalioja 2013 m. lapkričio 1 d.

 

17.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. VE-253, 2013-12-23, Žin., 2013, Nr. 138-6989 (2013-12-30)

DĖL VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. BIRŽELIO 4 D. ĮSAKYMO NR. V-243 "DĖL DUOMENŲ APIE APDRAUSTUOSIUS IR DRAUDĖJUS PATEIKIMO IR TIKSLINIMO TAISYKLIŲ, SOCIALINIO DRAUDIMO PRANEŠIMŲ/PRAŠYMO FORMŲ IR JŲ ELEKTRONINIŲ DUOMENŲ STRUKTŪROS APRAŠŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

18.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-182, 2014-03-24, paskelbta TAR 2014-03-24, i. k. 2014-03413

DĖL VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. BIRŽELIO 4 D. ĮSAKYMO NR. V-243 „DĖL DUOMENŲ APIE APDRAUSTUOSIUS IR DRAUDĖJUS PATEIKIMO IR TIKSLINIMO TAISYKLIŲ, SOCIALINIO DRAUDIMO PRANEŠIMŲ/PRAŠYMO FORMŲ IR JŲ ELEKTRONINIŲ DUOMENŲ STRUKTŪROS APRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Šio įsakymo 1 punktas įsigalioja 2014 m. gegužės 1 d.

 

19.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-524, 2014-08-29, TAR, 2014, Nr. 2014-11466 (2014-08-29)

DĖL VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. BIRŽELIO 4 D. ĮSAKYMO NR. V-243 „DĖL DUOMENŲ APIE APDRAUSTUOSIUS IR DRAUDĖJUS PATEIKIMO IR TIKSLINIMO TAISYKLIŲ, SOCIALINIO DRAUDIMO PRANEŠIMŲ/PRAŠYMO FORMŲ IR JŲ ELEKTRONINIŲ DUOMENŲ STRUKTŪROS APRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Šio įsakymo 1 punktas įsigalioja 2014 m. rugsėjo 1 d

 

20.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-734, 2014-11-28, TAR, 2014, Nr. 2014-18576 (2014-12-03)

DĖL VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. BIRŽELIO 4 D. ĮSAKYMO NR. V-243 „DĖL DUOMENŲ APIE APDRAUSTUOSIUS IR DRAUDĖJUS PATEIKIMO IR TIKSLINIMO TAISYKLIŲ, SOCIALINIO DRAUDIMO PRANEŠIMŲ/PRAŠYMO FORMŲ IR JŲ ELEKTRONINIŲ DUOMENŲ STRUKTŪROS APRAŠŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

21.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-293, 2015-06-12, TAR, 2015, Nr. 2015-09260 (2015-06-13)

DĖL VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. BIRŽELIO 4 D. ĮSAKYMO NR. V-243 "DĖL DUOMENŲ APIE APDRAUSTUOSIUS IR DRAUDĖJUS PATEIKIMO IR TIKSLINIMO TAISYKLIŲ, SOCIALINIO DRAUDIMO PRANEŠIMŲ/PRAŠYMO FORMŲ IR JŲ ELEKTRONINIŲ DUOMENŲ STRUKTŪROS APRAŠŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

22.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-472, 2015-09-15, TAR, 2015, Nr. 2015-13888 (2015-09-16)

DĖL VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. BIRŽELIO 4 D. ĮSAKYMO NR. V-243 „DĖL DUOMENŲ APIE APDRAUSTUOSIUS IR DRAUDĖJUS PATEIKIMO IR TIKSLINIMO TAISYKLIŲ, SOCIALINIO DRAUDIMO PRANEŠIMŲ/PRAŠYMO FORMŲ IR JŲ ELEKTRONINIŲ DUOMENŲ STRUKTŪROS APRAŠŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

1-SD v10

Priedo pakeitimai:

Nr. V-282, 2017-06-06, paskelbta TAR 2017-06-07, i. k. 2017-09625

Nr. V-624, 2018-12-07, paskelbta TAR 2018-12-10, i. k. 2018-20128

 

1-SD aprašas v10

Priedo pakeitimai:

Nr. V-282, 2017-06-06, paskelbta TAR 2017-06-07, i. k. 2017-09625

Nr. V-624, 2018-12-07, paskelbta TAR 2018-12-10, i. k. 2018-20128

 

2-SD v09

Priedo pakeitimai:

Nr. V-624, 2018-12-07, paskelbta TAR 2018-12-10, i. k. 2018-20128

 

2-SD aprašas v09

Priedo pakeitimai:

Nr. V-624, 2018-12-07, paskelbta TAR 2018-12-10, i. k. 2018-20128

 

6-SD v03

 

6-SD aprašas v03

 

9-SD v06

Priedo pakeitimai:

Nr. V-624, 2018-12-07, paskelbta TAR 2018-12-10, i. k. 2018-20128

 

9-SD aprašas v06

Priedo pakeitimai:

Nr. V-624, 2018-12-07, paskelbta TAR 2018-12-10, i. k. 2018-20128

 

12-SD v05

Priedo pakeitimai:

Nr. V-624, 2018-12-07, paskelbta TAR 2018-12-10, i. k. 2018-20128

 

12-SD aprašas v05

Priedo pakeitimai:

Nr. V-624, 2018-12-07, paskelbta TAR 2018-12-10, i. k. 2018-20128

 

13-SD v07

Priedo pakeitimai:

Nr. V-624, 2018-12-07, paskelbta TAR 2018-12-10, i. k. 2018-20128

 

13-SD aprašas v07

Priedo pakeitimai:

Nr. V-624, 2018-12-07, paskelbta TAR 2018-12-10, i. k. 2018-20128

 

NP-SD v06

Neteko galios nuo: 2018-09-01

Nr. V-330, 2018-07-30, paskelbta TAR 2018-07-31, i. k. 2018-12672

 

NP-SD aprašas v06

Neteko galios nuo: 2018-09-01

Nr. V-330, 2018-07-30, paskelbta TAR 2018-07-31, i. k. 2018-12672

 

PT v14 forma

Priedo pakeitimai:

Nr. V-282, 2017-06-06, paskelbta TAR 2017-06-07, i. k. 2017-09625

Nr. V-330, 2018-07-30, paskelbta TAR 2018-07-31, i. k. 2018-12672

Nr. V-624, 2018-12-07, paskelbta TAR 2018-12-10, i. k. 2018-20128

 

PT aprašas v14 formos aprašas

Priedo pakeitimai:

Nr. V-282, 2017-06-06, paskelbta TAR 2017-06-07, i. k. 2017-09625

Nr. V-330, 2018-07-30, paskelbta TAR 2018-07-31, i. k. 2018-12672

Nr. V-624, 2018-12-07, paskelbta TAR 2018-12-10, i. k. 2018-20128

 

SAM v07

Priedo pakeitimai:

Nr. V-624, 2018-12-07, paskelbta TAR 2018-12-10, i. k. 2018-20128

 

SAM aprašas v07

Priedo pakeitimai:

Nr. V-624, 2018-12-07, paskelbta TAR 2018-12-10, i. k. 2018-20128

 

NP-SD2v01 forma

Papildyta priedu:

Nr. V-330, 2018-07-30, paskelbta TAR 2018-07-31, i. k. 2018-12672

 

NP-SD2 formos aprašas

Papildyta priedu:

Nr. V-330, 2018-07-30, paskelbta TAR 2018-07-31, i. k. 2018-12672

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-570, 2015-11-18, paskelbta TAR 2015-11-19, i. k. 2015-18420

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-243 „Dėl duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-615, 2015-12-10, paskelbta TAR 2015-12-11, i. k. 2015-19672

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-243 „Dėl duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-213, 2016-05-06, paskelbta TAR 2016-05-06, i. k. 2016-11441

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-243 „Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-501, 2016-09-29, paskelbta TAR 2016-09-29, i. k. 2016-24218

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-243 "Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo"pakeitimo

 

5.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-683, 2016-12-23, paskelbta TAR 2016-12-27, i. k. 2016-29579

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-243 „Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-9, 2017-01-05, paskelbta TAR 2017-01-06, i. k. 2017-00586

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-243 „Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-282, 2017-06-06, paskelbta TAR 2017-06-07, i. k. 2017-09625

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-243 „Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-360, 2017-07-24, paskelbta TAR 2017-07-24, i. k. 2017-12563

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-243 „Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-603, 2017-11-23, paskelbta TAR 2017-11-23, i. k. 2017-18481

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-243 „Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-94, 2018-02-27, paskelbta TAR 2018-02-27, i. k. 2018-03108

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-243 „Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-330, 2018-07-30, paskelbta TAR 2018-07-31, i. k. 2018-12672

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-243 „Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-488, 2018-10-12, paskelbta TAR 2018-10-15, i. k. 2018-16208

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-243 „Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo“ pakeitimo

 

13.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-624, 2018-12-07, paskelbta TAR 2018-12-10, i. k. 2018-20128

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-243 „Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo“ pakeitimo

 

14.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-331, 2019-08-09, paskelbta TAR 2019-08-09, i. k. 2019-13046

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-243 „Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo“ pakeitimo

 

15.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-411, 2019-10-07, paskelbta TAR 2019-10-07, i. k. 2019-15899

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-243 „Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo“ pakeitimo