Suvestinė redakcija nuo 2007-06-15

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 90-3333, i. k. 104301MISAK00D1-301

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL YPATINGŲ STATINIŲ, TAIP PAT VALSTYBINĖS REIKŠMĖS IR RIZIKOS OBJEKTUOSE ESANČIŲ STATINIŲ, KURIŲ NAUDOJIMO PRIEŽIŪRĄ VYKDO APSKRITIES VIRŠININKO ADMINISTRACIJA, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2004 m. birželio 1 d. Nr. D1-301

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 1996 Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; 2003, Nr. 104-4649) 42 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2002 Nr. 22-819; 2004, Nr. 30-983) 1.7.2 punktu:

1. Tvirtinu Ypatingų statinių, taip pat valstybinės reikšmės ir rizikos objektuose esančių statinių, kurių naudojimo priežiūrą vykdo apskrities viršininko administracija, sąrašą (pridedama).

2. Nustatau, kad šis sąrašas įsigalioja nuo 2005 m. sausio 1 d.

3. Rekomenduoju apskričių viršininkų administracijoms, vadovaujantis šiuo sąrašu, pasitvirtinti ypatingų statinių, taip pat valstybinės reikšmės ir rizikos objektuose esančių statinių, esančių jų apskričių teritorijose ir kurių naudojimo priežiūrą vykdo apskrities viršininko administracija, detalius sąrašus.

 

 

Aplinkos Ministras                                                                          Arūnas Kundrotas


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2004 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. D1-301

 

YPATINGŲ STATINIŲ, TAIP PAT VALSTYBINĖS REIKŠMĖS IR RIZIKOS OBJEKTUOSE ESANČIŲ STATINIŲ, KURIŲ NAUDOJIMO PRIEŽIŪRĄ VYKDO APSKRITIES VIRŠININKO ADMINISTRACIJA, SĄRAŠAS

 

1. Šiam sąrašui priskiriami šie ypatingi statiniai, tarp jų ir kultūros paveldo statiniai, kurių požymiai apibrėžti statybos techniniame reglamente STR 1.01.06: 2002 „Ypatingi statiniai“ (Žin., 2002, Nr. 43-1639):

1.1. sudėtingų konstrukcijų ir sudėtingų technologijų statiniai, išskyrus gyvenamuosius namus:

1.1.1. aukštybiniai pastatai;

1.1.2. įgilinti pastatai;

1.1.3. didelių atstumų tarp atramų statiniai;

1.1.4. jėgainių statiniai;

1.1.5. hidrotechnikos statiniai, išskyrus susisiekimo komunikacijas ir su jomis susijusius kitus hidrotechnikos statinius bei žemės ūkio melioracijos statinius;

1.1.6. radijo ir televizijos bokštai;

1.1.7. įvairios paskirties bokštiniai statiniai – dūmtraukiai, vandentiekio bokštai, vandens aušyklos, silosinės ir kt.;

1.1.8. statiniai, kurie gali būti veikiami dinaminių (pulsacinių) ar kitų ypatingų apkrovų;

1.1.9. gamybos bei pramonės nuotekų valyklos;

1.1.10. miestų ir miestelių nuotekų valyklos 5000 m3/d ir didesnio našumo;

1.1.11. paviršinių (lietaus) nuotekų valyklos;

1.1.12. naudingųjų iškasenų gavybos, tiekimo ir naudojimo požeminiai ir antžeminiai statiniai;

1.1.13. sandėliai, kurių bendrasis plotas didesnis negu 1000 m²;

1.1.14. šaldomieji pastatai ir patalpos;

1.2. negyvenamieji pastatai, kuriuose vienu metu gali būti daugiau nei 500 žmonių, įskaitant pastato ir jo paskirties aptarnaujantį personalą bei lankytojus, ir kurių paskirtis yra viešbučių, administracinė, prekybos, paslaugų, maitinimo, transporto (tik autobusų stočių pastatai), kultūros, mokslo (išskyrus bendrojo lavinimo mokyklas, vaikų darželius, lopšelius), gydymo, poilsio, sporto, kita (mišri).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-326, 2007-06-11, Žin., 2007, Nr. 66-2575 (2007-06-14), i. k. 107301MISAK00D1-326

 

2. Šiam sąrašui taip pat priskiriami statiniai, esantys valstybinės reikšmės ir rizikos objektuose, nurodyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 1343 „Dėl Lietuvos Respublikoje esančių valstybinės reikšmės ir rizikos objektų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 95-3367) patvirtintame sąraše, išskyrus:

2.1. susisiekimo komunikacijas ir su jomis susijusius kitus inžinerinius statinius: valstybinės reikšmės kelius, geležinkelius, oro uostų (aerodromų) statinius, vandens uostų statinius, kitus transporto statinius, kurių naudojimo priežiūrą vykdo Susisiekimo ministerija ir (ar) jos įgaliota institucija;

2.2. elektros tinklus ir jų priklausinius, gamtinių dujų sistemas, gamtinių dujų saugyklas, suskystintųjų gamtinių dujų importo, eksporto terminalus bei saugyklas, magistralinius naftotiekius, naftos ir naftos produktų terminalus bei saugyklas, šilumos tiekimo tinklus ir jų priklausinius, branduolinės energetikos objektus, kurių naudojimo priežiūrą reglamentuoja Energetikos įstatymas bei Branduolinės energijos įstatymas.

______________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-326, 2007-06-11, Žin., 2007, Nr. 66-2575 (2007-06-14), i. k. 107301MISAK00D1-326

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. D1-301 "Dėl Ypatingų statinių, taip pat valstybinės reikšmės ir rizikos objektuose esančių statinių, kurių naudojimo priežiūrą vykdo apskrities viršininko administracija, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo