Suvestinė redakcija nuo 2004-04-18 iki 2005-01-29

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 1993, Nr. 28-655, i. k. 0931100NUTA00000511

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS TOBULINIMO

 

1993 m. liepos 8 d. Nr. 511

Vilnius

 

Atsižvelgdama į Lito komiteto nutarimus dėl nacionalinių pinigų – lito įvedimo ir siekdama toliau tobulinti biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Nustatyti, kad nuo 1993 m. liepos 1 d. biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbas apmokamas taikant koeficientus, kurių pagrindu imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga (valandinis atlygis).

2. Patvirtinti biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų tarnybinius atlyginimus ir tarifinius atlygius (koeficientais) pagal 1–4 priedus.

3. Ministerijos, departamentai bei kitos valstybinės tarnybos ir savivaldybės – biudžetinių įstaigų ir organizacijų aukštesniosios organizacijos per 15 dienų turi nustatyti diferencijuotas pagal įstaigų ir organizacijų darbo pobūdį ir jų dydį, darbuotojų darbo stažą, išsimokslinimą bei kvalifikaciją tarnybinių atlyginimų schemas (koeficientais), neviršydamos šiame nutarime nustatytų tarnybinių atlyginimų (koeficientais), taip pat kitas šiame nutarime numatytas darbo apmokėjimo sąlygas.

Sveikatos apsaugos ministerija, Kultūros ir švietimo ministerija, Žemės ūkio ministerija, Kūno kultūros ir sporto departamentas parengtas tarnybinių atlyginimų schemas (koeficientais) bei kitas darbo apmokėjimo sąlygas privalo suderinti su Socialinės apsaugos ministerija ir Finansų ministerija. Šios suderintos darbo apmokėjimo sąlygos, taip pat taikomos ir kitose biudžetinėse bei savivaldybėms pavaldžiose įstaigose ir organizacijose dirbančių pedagogų (išskyrus aukštųjų mokyklų), medicinos personalo bei kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui nustatyti.

4. Konkrečius įstaigos ar organizacijos darbuotojų tarnybinius atlyginimus (koeficientais) bei kitas darbo apmokėjimo sąlygas turi nustatyti vadovas.

Įstaigų ir organizacijų vadovų tarnybinius atlyginimus (koeficientais), personalinius priedus prie tarnybinių atlyginimų bei skatinimo sąlygas turi nustatyti aukštesnė organizacija. Personalinių priedų, kurie nustatomi nurodant konkretų terminą, bet ne ilgesnį kaip iki kalendorinių metų pabaigos, dydis neturi viršyti tarnybinio atlyginimo dydžio. Personalinis priedas mažinamas arba panaikinamas, jeigu pablogėja tų asmenų darbo rezultatai.

Nacionalinių ir valstybinių kultūros ir meno įstaigų vadovams gali būti nustatomi iki 2 tarnybinių atlyginimų dydžio personaliniai priedai. Šie priedai mokami Kultūros ministerijos nustatyta tvarka, suderinta su Finansų ministerija ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 357, 1997-04-14, Žin., 1997, Nr. 33-834 (1997-04-18), i. k. 0971100NUTA00000357

Nr. 2, 1999-01-06, Žin., 1999, Nr. 5-103 (1999-01-13), i. k. 0991100NUTA00000002

Nr. 411, 2004-04-14, Žin., 2004, Nr. 56-1945 (2004-04-17), i. k. 1041100NUTA00000411

 

5. Suteikti biudžetinių įstaigų ir organizacijų vadovams teisę, neviršijant darbo užmokesčiui skirtų lėšų:

5.1. nustatyti vadovo pavaduotojams, struktūrinių padalinių vadovams ir jų pavaduotojams iki 100 procentų tarnybinio atlyginimo dydžio personalinius priedus, nurodant konkretų terminą, bet ne ilgesnį kaip iki kalendorinių metų pabaigos. Personalinis priedas mažinamas arba panaikinamas, jeigu pablogėja tų asmenų darbo rezultatai;

5.2. nustatyti kitiems darbuotojams priedus už aukštą kvalifikaciją, skubių, svarbių ar sudėtingų darbų (užduočių) vykdymą, priemokas už laikinai nesančių darbuotojų funkcijų (pareigų) arba raštišku darbuotojo sutikimu – papildomų darbų vykdymą (jeigu nesudaroma papildoma darbo sutartis), nurodant konkretų terminą, bet ne ilgesnį kaip iki kalendorinių metų pabaigos. Bendra šių priedų ir priemokų suma neturi viršyti darbuotojui nustatyto tarnybinio atlyginimo dydžio. Priedas (priemoka) mažinamas arba panaikinamas, jeigu pablogėja tų asmenų darbo rezultatai arba jie nevykdo minėtųjų darbų;

5.3. nustatyti aukščiausiojo profesinio meninio lygio kultūros ir meno darbuotojams iki 2 tarnybinių atlyginimų dydžio priedus, nurodant mokėjimo terminą. Šie priedai mokami Kultūros ministerijos nustatyta tvarka, suderinta su Finansų ministerija bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerija;

Papildyta punktu:

Nr. 357, 1997-04-14, Žin., 1997, Nr. 33-834 (1997-04-18), i. k. 0971100NUTA00000357

 

5.4. Neteko galios nuo 1999-12-09

Punkto naikinimas:

Nr. 1359, 1999-12-03, Žin. 1999, Nr. 104-3005 (1999-12-08), i. k. 0991100NUTA00001359

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 450, 1998-04-14, Žin., 1998, Nr. 37-977 (1998-04-21), i. k. 0981100NUTA00000450

 

5.4. mokėti vienkartines pinigines išmokas, skirtas darbuotojams skatinti, šiais atvejais:

5.4.1. už labai gerą darbuotojo darbą kalendoriniais metais;

5.4.2. darbuotojui atlikus vienkartines ypač svarbias užduotis;

5.4.3. įstatymo nustatytų švenčių progomis;

5.4.4. darbuotojų gyvenimo ir darbo metų jubiliejinių sukakčių progomis;

5.4.5. darbuotojams išeinant į pensiją.

Kiekvienu atveju, nurodytu šiame punkte, vienkartinė piniginė išmoka gali būti skiriama ne daugiau kaip kartą per metus ir negali viršyti 100 procentų nustatytojo tarnybinio atlyginimo. Vienkartinė piniginė išmoka neskiriama darbuotojui, kuriam per paskutinius 12 mėnesių paskirta drausminė nuobauda.

Papildyta punktu:

Nr. 1843, 2002-11-22, Žin., 2002, Nr. 113-5056 (2002-11-27), i. k. 1021100NUTA00001843

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 357, 1997-04-14, Žin., 1997, Nr. 33-834 (1997-04-18), i. k. 0971100NUTA00000357

 

6. Biudžetinėse įstaigose ir organizacijose pagal įstatymus sudaromose kolektyvinėse sutartyse, atsižvelgiant į aukštesniosios organizacijos nustatytas sąlygas, turi būti konkretinama darbuotojams skatinti skiriamų vienkartinių piniginių išmokų, priedų ir priemokų skyrimo tvarka ir dydis, taip pat kitos darbo apmokėjimo ir organizavimo sąlygos.

Rekomenduoti kolektyvinėse sutartyse numatyti darbo apmokėjimo kriterijus bei darbo normas, kuriais vadovaujantis nustatyti ir mokėti darbuotojams (neviršijant darbo užmokesčio fondo) darbo užmokestį pagal darbo apimtį ir kokybę. Taip nustatytas darbo užmokestis negali būti mažesnis už aukštesniosios organizacijos patvirtintą atitinkamų pareigų minimalų tarnybinį atlyginimą (atlygį).

Už darbą esant nukrypimų nuo normalių sąlygų, už viršvalandžius, darbą naktį, poilsio ir švenčių dienomis papildomai mokamos iš darbo užmokesčio fondo lėšų Lietuvos Respublikos darbo apmokėjimo įstatymu patvirtintos minimalios priemokos, laikantis Lietuvos Respublikos įstatymuose bei normatyviniuose aktuose nustatytos tvarkos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1843, 2002-11-22, Žin., 2002, Nr. 113-5056 (2002-11-27), i. k. 1021100NUTA00001843

 

7. Finansų ministerija kartu su Socialinės apsaugos ministerija, atsižvelgdamos į šiame nutarime numatytas darbo apmokėjimo sąlygas, per 10 dienų turi nustatyti biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbo užmokesčio fondo apskaičiavimo tvarką.

8. Pavesti Finansų ministerijai:

8.1. skirti lėšas iš Lietuvos valstybės biudžeto pagal šiame nutarime numatytas biudžetinių įstaigų ir organizacijų bei valstybės institucijų darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygas;

8.2. iki 1993 m. liepos 15 d. paskirstyti numatytas lėšas ministerijoms, departamentams bei kitoms valstybinėms tarnyboms ir savivaldybėms.

Skiriant lėšas savivaldybėms, atsižvelgti į jų biudžetų pajamų, priimtų skaičiuojant atskaitymų normatyvus ir dotacijų sumas 1993 metams, įvykdymą šių metų liepos 1 d.

9. Valstybinio socialinio draudimo valdyba turi skirti iš valstybinio socialinio draudimo 1993 metų biudžeto lėšas valstybinio socialinio draudimo ir kitoms iš valstybinio socialinio draudimo biudžeto finansuojamoms įstaigoms pagal šiame nutarime numatytas darbo apmokėjimo sąlygas. Šiame nutarime numatytoms socialinio draudimo išmokoms padidinti gali būti naudojamos ir Valstybinio socialinio draudimo valdybos veiklos pajamos, iš jų ir sukaupti dividendai už depozitinius indėlius.

10. Leisti biudžetinių įstaigų ir organizacijų vadovams skirti darbuotojams, kurių materialinė būklė sunki dėl ligos, šeimos narių mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo, jeigu yra darbuotojo raštiškas prašymas ir pateikti atitinkami tai patvirtinantys dokumentai, iki 5 minimalių mėnesinių algų dydžio materialines pašalpas iš sutaupytų darbo užmokesčio fondo lėšų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 942, 1999-08-27, Žin., 1999, Nr. 73-2257 (1999-08-31), i. k. 0991100NUTA00000942

Nr. 717, 2001-06-14, Žin., 2001, Nr. 52-1839 (2001-06-20), i. k. 1011100NUTA00000717

 

11. Įsigaliojus šiame nutarime numatytoms darbo apmokėjimo sąlygoms, pripažinti netekusiais galios:

11.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. 250 „Dėl gyventojų papildomų išlaidų, susijusių su kai kurių prekių kainų padidėjimu, kompensavimo ir biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo didinimo“ (Žin., 1991, Nr. 21-558) 3 punktą ir 4 punkto pirmąją, antrąją bei trečiąją pastraipas, kiek tai susiję su biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojais, nevykdančiais valstybinės valdžios, valstybės valdymo bei teisėsaugos funkcijų;

11.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. liepos 9 d. nutarimą Nr. 270 „Dėl kultūros ir švietimo įstaigų ir organizacijų darbuotojų tarnybinių atlyginimų (tarifinių atlygių) patvirtinimo“;

11.3 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. liepos 12 d. nutarimą Nr. 276 „Dėl sveikatos apsaugos įstaigų darbuotojų tarnybinių atlyginimų“;

11.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. rugsėjo 12 d. nutarimą Nr. 378 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. liepos 9 d. nutarimo Nr. 270 dalinio pakeitimo ir papildymo“;

11.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 29 d. nutarimą Nr. 409 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. liepos 9 d. nutarimo Nr. 270 dalinio pakeitimo“;

11.6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. vasario 26 d. nutarimą Nr. 116 „Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimų sveikatos apsaugos įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo klausimais dalinio pakeitimo ir papildymo“ (Žin., 1993, Nr. 8-194);

11.7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 119 „Dėl darbo užmokesčio ir kitų išmokų indeksavimo“ (Žin., 1993, Nr. 8-195) 2.1 punktą;

11.8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. kovo 19 d. nutarimo Nr. 186 „Dėl darbo užmokesčio ir kitų išmokų indeksavimo“ (Žin., 1993, Nr. 11-279) 2.1 punktą;

11.9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. gegužės 14 d. nutarimo Nr. 329 „Dėl darbo užmokesčio ir kitų išmokų indeksavimo“ (Žin., 1993, Nr. 16-418) 2.1 ir 2.2 punktus;

11.10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. birželio 2 d. nutarimą Nr. 388 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. liepos 9 d. nutarimo Nr. 270 dalinio pakeitimo“ (Žin., 1993, Nr. 20-498);

11.11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. birželio 2 d. nutarimo Nr. 393 „Dėl darbo užmokesčio ir kitų išmokų indeksavimo“ (Žin., 1993, Nr. 20-501) 2.1 ir 2.2 punktus;

11.12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. birželio 2 d. nutarimo Nr. 394 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. gegužės 14 d. nutarimo Nr. 329 dalinio pakeitimo“ (Žin., 1993, Nr. 20-502) 2 punktą;

11.13. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. birželio 16 d. nutarimą Nr. 438 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. liepos 12 d. nutarimo Nr. 276 dalinio pakeitimo“ (Žin., 1993, Nr. 24-569).

12. Suteikti Socialinės apsaugos ministerijai ir Finansų ministerijai teisę aiškinti šio nutarimo taikymą.

13. Prašyti Lietuvos Respublikos Seimą ir Prezidentą taikyti Seimą ir Prezidentūrą aptarnaujančių bei jiems pavaldžių (atskaitingų) įstaigų darbuotojams, nevykdantiems valstybės valdymo funkcijų, šiame nutarime numatytas darbo apmokėjimo sąlygas.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                ADOLFAS ŠLEŽEVIČIUS

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS MINISTRAS                                              TEODORAS MEDAISKIS

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511

1 PRIEDAS

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2004 m. balandžio 14 d. nutarimo Nr. 411

redakcija)

 

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ TARNYBINIAI

ATLYGINIMAI

 

(bazinės mėnesinės algos dydžiais)

Pareigos

Koeficientas

pedagogų

medicinos personalo

kultūros ir meno darbuotojų

socialinių darbuotojų

švietimo, kultūros ir meno, sveikatos apsaugos bei socialinių įstaigų kitų darbuotojų, taip pat kitų biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų

Įstaigų ir organizacijų vadovai

6,5–21,2

5,2–18,8

4,7–17,3

5–14,4

4,7–13,3

Įstaigų ir organizacijų vadovų pavaduotojai

5,8–19

4,7–16,9

4,37–15,6

4,5–12,9

4,37–11,9

iš jų ūkio, bendriems, finansų ir kitiems klausimams, vyriausieji buhalteriai (finansininkai)

-

-

-

-

4,37–11,9

Skyrių (sektorių, kitų padalinių) vadovai

5,7–15,1

-

4,35–12,3

4,37–10,9

4,35–10,8

Specialistai:

 

 

 

 

 

su aukštuoju mokslu

5,5–13,7

4,35–10,6

4,31–12

4,33–10,3

4,31–9,5

iš jų specialistai, kurių mokymo trukmė pagal mokymo planus stacionare – šešeri ir daugiau metų

4,5–14

Specialistai su aukštesniuoju mokslu

5,4–10,8

4,29–8,8

4,27–9,1

4,27–8,1

4,27–8

Tarnautojai, išskyrus vadovus ir specialistus

4,24–7,5

Jaunesnysis medicinos ir individualios priežiūros personalas

4,21–6,3

4,22–6,9

Darbininkai (su mėnesiniu tarnybiniu atlyginimu)

4,21–5,5

Pastabos:

1. Vyresniųjų buhalterių, vykdančių vyriausiojo buhalterio funkcijas (kai yra tik vienas apskaitos darbuotojas), tarnybiniai atlyginimai nustatomi kaip vyriausiųjų buhalterių.

2. Specialistams nustatytąja tvarka gali būti suteikiamos šios kategorijos: vyriausiasis (aukščiausiosios kategorijos) specialistas, vyresnysis (vadovaujantysis) specialistas, specialistas.

3. Kultūros ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija sudaro ir suderinusios su Finansų ministerija ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija patvirtina pareigų sąrašus, kuriais vadovaujantis visose biudžetinėse įstaigose ir organizacijose šie darbuotojai priskiriami prie pedagogų, kultūros ir meno darbuotojų ar medicinos personalo. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, suderinusi su Finansų ministerija, tvirtina socialinių darbuotojų pareigų sąrašą, kuriuo vadovaujantis darbuotojai priskiriami prie socialinių darbuotojų personalo.

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 597, 1993-08-03, Žin., 1993, Nr. 35-798 (1993-08-06), i. k. 0931100NUTA00000597

Nr. 120, 1995-01-24, Žin., 1995, Nr. 10-226 (1995-02-01), i. k. 0951100NUTA00000120

Nr. 405, 1995-03-22, Žin., 1995, Nr. 27-616 (1995-03-29), i. k. 0951100NUTA00000405

Nr. 861, 1995-06-19, Žin., 1995, Nr. 52-1283 (1995-06-23), i. k. 0951100NUTA00000861

Nr. 357, 1997-04-14, Žin., 1997, Nr. 33-834 (1997-04-18), i. k. 0971100NUTA00000357

Nr. 983, 1998-07-31, Žin., 1998, Nr. 70-2047 (1998-08-07), i. k. 0981100NUTA00000983

Nr. 411, 2004-04-14, Žin., 2004, Nr. 56-1945 (2004-04-17), i. k. 1041100NUTA00000411

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511

2 priedas

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1995 m. sausio 24 d. nutarimo

Nr. 120 redakcija)

 

VALANDINIAI ATLYGIAI UŽ MOKOMUOSIUS UŽSIĖMIMUS

(BAZINIO VALANDINIO ATLYGIO DYDŽIAIS)

 

Užsiėmimų rūšys

Koeficientas

profesoriams, turintiems mokslų daktaro (habilituoto daktaro) laipsnį

docentams, turintiems mokslų daktaro (habilituoto daktaro) laipsnį

neturintiems mokslo laipsnio ir pedagoginio mokslo vardo

I. Darbas su studentais

Paskaitos, vadovavimas, konsultacijos ir užsiėmimai su stažuotojais, vadovavimas, konsultacijos ir recenzavimas rengiant studentų diplominius darbus

15,5

13,5

11,7

Kitos užsiėmimų rūšys

13,5

11,7

9,7

II. Darbas su klausytojais, turinčiais aukštąjį išsimokslinimą

Paskaitos, mokslinės- praktinės konferencijos, vadovavimas diplominiams darbams ir stažuotėms

19,4

15,5

13,5

Kitos užsiėmimų rūšys

15,5

13,5

11,7

III. Darbas su klausytojais, neturinčiais aukštojo išsimokslinimo

Dėstytojų kategorijos

Koeficientas

Dėstytojai su aukštuoju mokslu

11,7

Kiti dėstytojai

8,7

Pastaba. Šiame priede nustatyti atlygiai netaikomi aukštosiose mokyklose.

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 120, 1995-01-24, Žin., 1995, Nr. 10-226 (1995-02-01), i. k. 0951100NUTA00000120

 


Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511

3 priedas

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1997 m. balandžio 14 d. nutarimo Nr. 357

redakcija)

 

Biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbininkų valandiniai tarifiniai atlygiai

 

(koeficientai bazinio valandinio atlygio dydžiais)

Kategorijos

I

II

III

IV

V

VI

Darbininkai

4,21

4,63

5,1

5,6

6,2

7

 

Pastaba. Aukštos kvalifikacijos darbininkams, dirbantiems atsakingus darbus, vietoj tarifinių atlygių galima nustatyti tarnybinį atlyginimą – iki 7,7 koeficiento, kurio pagrindu imama bazinė mėnesinė alga.

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 120, 1995-01-24, Žin., 1995, Nr. 10-226 (1995-02-01), i. k. 0951100NUTA00000120

Nr. 357, 1997-04-14, Žin., 1997, Nr. 33-834 (1997-04-18), i. k. 0971100NUTA00000357

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511

4 priedas

(Lietuvos Respublikos

Vyriausybės 2002 m. liepos 10 d.

nutarimo Nr. 1100 redakcija)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJOS, MINISTERIJŲ,

VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGŲ, KITŲ VALDYMO INSTITUCIJŲ, APSKRIČIŲ VIRŠININKŲ ADMINISTRACIJŲ, SAVIVALDYBIŲ DARBUOTOJŲ, NEPRISKIRIAMŲ

VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ KATEGORIJAI, TARNYBINIAI ATLYGINIMAI

 

(bazinės mėnesinės algos dydžiais)

Pareigos

Koeficientas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, ministerijos

Vyriausybės įstaigos, kitos valdymo institucijos, apskričių viršininkų administracijos, savivaldybės

Skyrių, kitų struktūrinių padalinių vadovai

6–20

5,6–16

Specialistai (vyriausiasis specialistas, vyresnysis specialistas, specialistas)

5–18

4,7–13

Tarnautojai, išskyrus vadovus ir specialistus

4,6–16

4,5–10

Darbininkai (su mėnesiniu tarnybiniu atlyginimu)

4,21–6

4,21–5,8

Pastabos:

1. Struktūrinių padalinių vadovų pavaduotojų tarnybiniai atlyginimai nustatomi 10–15 procentų mažesni negu vadovų.

2. Ministro Pirmininko sekretorės-referentės (sekretoriaus-referento) tarnybinio atlyginimo dydis (koeficientais) – 11–20.

3. Specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų, nepriskiriamų valstybės tarnautojų kategorijai, tarnybiniai atlyginimai nustatomi pagal šio nutarimo 4 priede ministerijoms nustatytus tarnybinius atlyginimus (koeficientais).

4. Darbininkams gali būti taikomos šio nutarimo 3 priede nustatytos darbo apmokėjimo sąlygos

Punkto pakeitimai:

Nr. 156, 2003-02-03, Žin., 2003, Nr. 14-555 (2003-02-07), i. k. 1031100NUTA00000156

 

5. Neteko galios nuo 2003-02-08

Punkto naikinimas:

Nr. 156, 2003-02-03, Žin. 2003, Nr. 14-555 (2003-02-07), i. k. 1031100NUTA00000156

 

______________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 120, 1995-01-24, Žin., 1995, Nr. 10-226 (1995-02-01), i. k. 0951100NUTA00000120

Nr. 610, 1995-04-28, Žin., 1995, Nr. 37-927 (1995-05-05), i. k. 0951100NUTA00000610

Nr. 357, 1997-04-14, Žin., 1997, Nr. 33-834 (1997-04-18), i. k. 0971100NUTA00000357

Nr. 1100, 2002-07-10, Žin., 2002, Nr. 72-3048 (2002-07-17), i. k. 1021100NUTA00001100

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 597, 1993-08-03, Žin., 1993, Nr. 35-798 (1993-08-06), i. k. 0931100NUTA00000597

Dėl medicinos personalo tarnybinių atlyginimų

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 120, 1995-01-24, Žin., 1995, Nr. 10-226 (1995-02-01), i. k. 0951100NUTA00000120

Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų ir pedagogų, taip pat biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo klausimais dalinio pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 195, 1995-02-06, Žin., 1995, Nr. 13-310 (1995-02-10), i. k. 0951100NUTA00000195

Dėl pedagogų ir medicinos personalo darbo užmokesčio padidinimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 405, 1995-03-22, Žin., 1995, Nr. 27-616 (1995-03-29), i. k. 0951100NUTA00000405

Dėl medicinos personalo darbo užmokesčio padidinimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 610, 1995-04-28, Žin., 1995, Nr. 37-927 (1995-05-05), i. k. 0951100NUTA00000610

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. lapkričio 29 d. nutarimo Nr. 499, 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 ir 1993 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 860 dalinio pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 861, 1995-06-19, Žin., 1995, Nr. 52-1283 (1995-06-23), i. k. 0951100NUTA00000861

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 "Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo" dalinio pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 357, 1997-04-14, Žin., 1997, Nr. 33-834 (1997-04-18), i. k. 0971100NUTA00000357

Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygų dalinio pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 450, 1998-04-14, Žin., 1998, Nr. 37-977 (1998-04-21), i. k. 0981100NUTA00000450

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 "Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo" papildymo

 

9.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 983, 1998-07-31, Žin., 1998, Nr. 70-2047 (1998-08-07), i. k. 0981100NUTA00000983

Dėl pedagogų darbo užmokesčio padidinimo

 

10.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 2, 1999-01-06, Žin., 1999, Nr. 5-103 (1999-01-13), i. k. 0991100NUTA00000002

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 "Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo" dalinio pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 942, 1999-08-27, Žin., 1999, Nr. 73-2257 (1999-08-31), i. k. 0991100NUTA00000942

Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygų dalinio pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1359, 1999-12-03, Žin., 1999, Nr. 104-3005 (1999-12-08), i. k. 0991100NUTA00001359

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 "Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo" 5.4 punkto pripažinimo netekusiu galios

 

13.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1373, 2000-11-08, Žin., 2000, Nr. 98-3106 (2000-11-15), i. k. 1001100NUTA00001373

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 "Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo" papildymo

 

14.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 717, 2001-06-14, Žin., 2001, Nr. 52-1839 (2001-06-20), i. k. 1011100NUTA00000717

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, susijusių su materialinių pašalpų mokėjimu, dalinio pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1100, 2002-07-10, Žin., 2002, Nr. 72-3048 (2002-07-17), i. k. 1021100NUTA00001100

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 "Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo" pakeitimo

 

16.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1843, 2002-11-22, Žin., 2002, Nr. 113-5056 (2002-11-27), i. k. 1021100NUTA00001843

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 "Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo" pakeitimo

 

17.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 156, 2003-02-03, Žin., 2003, Nr. 14-555 (2003-02-07), i. k. 1031100NUTA00000156

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 "Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo" pakeitimo

 

18.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 411, 2004-04-14, Žin., 2004, Nr. 56-1945 (2004-04-17), i. k. 1041100NUTA00000411

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 "Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo" pakeitimo