Nutarimas paskelbtas: Žin., 1993, Nr. 28-655

Neoficialus nutarimo tekstas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

N U T A R I M A S

 

1993 m. liepos 8 d. Nr. 511

Vilnius

 

DĖL BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS TOBULINIMO

 

Atsižvelgdama į Lito komiteto nutarimus dėl nacionalinių pinigų - lito įvedimo ir siekdama toliau tobulinti biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

 

1. Nustatyti, kad biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbas apmokamas taikant koeficientus, kurių pagrindu imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta bazinė mėnesinė alga (bazinis valandinis atlygis).

Punkto pakeitimai:

Nr. 565, 2006-06-08, Žin., 2006, Nr. 66-2439 (2006-06-13)

Nr. 643, 2006-06-29, Žin., 2006, Nr. 73-2787 (2006-06-30)

 

2. Patvirtinti biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų tarnybinius atlyginimus ir tarifinius atlygius (koeficientais) pagal 1 - 4 priedus.

 

3. Ministerijos, departamentai bei kitos valstybinės tarnybos ir savivaldybės - biudžetinių įstaigų ir organizacijų aukštesniosios organizacijos per 15 dienų turi nustatyti diferencijuotas pagal įstaigų ir organizacijų darbo pobūdį ir jų dydį, darbuotojų darbo stažą, išsimokslinimą bei kvalifikaciją tarnybinių atlyginimų schemas (koeficientais), neviršydamos šiame nutarime nustatytų tarnybinių atlyginimų (koeficientais), taip pat kitas šiame nutarime numatytas darbo apmokėjimo sąlygas.

Sveikatos apsaugos ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Kultūros ministerija, Žemės ūkio ministerija, Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės parengtas tarnybinių atlyginimų schemas (koeficientais) ir kitas darbo apmokėjimo sąlygas privalo suderinti su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Finansų ministerija, o Socialinės apsaugos ir darbo ministerija – su Finansų ministerija. Šios suderintos darbo apmokėjimo sąlygos taip pat taikomos kitose biudžetinėse ir savivaldybėms pavaldžiose įstaigose bei organizacijose dirbančių pedagogų (išskyrus aukštųjų mokyklų), sveikatos priežiūros specialistų, socialinių darbuotojų, kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui nustatyti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 700, 2005-06-27, Žin., 2005, Nr. 80-2904 (2005-06-30)

 

4. Konkrečius įstaigos ar organizacijos darbuotojų tarnybinius atlyginimus (koeficientais) ir kitas darbo apmokėjimo sąlygas turi nustatyti vadovas, neviršydamas darbo užmokesčiui skirtų lėšų.

Įstaigų ir organizacijų vadovų tarnybinius atlyginimus (koeficientais), personalinius priedus prie tarnybinių atlyginimų bei skatinimo sąlygas turi nustatyti aukštesnė organizacija. Personalinių priedų, kurie nustatomi nurodant konkretų terminą, bet ne ilgesnį kaip iki kalendorinių metų pabaigos, dydis neturi viršyti tarnybinio atlyginimo dydžio. Personalinis priedas mažinamas arba panaikinamas, jeigu pablogėja tų asmenų darbo rezultatai.

Nacionalinių ir valstybinių kultūros ir meno įstaigų vadovams gali būti nustatomi iki 2 tarnybinių atlyginimų dydžio personaliniai priedai. Šie priedai mokami Kultūros ministerijos nustatyta tvarka, suderinta su Finansų ministerija ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 357, 1997 04 14, Žin., 1997, Nr. 33-834 (1997 04 18)

Nr. 2, 1999 01 06, Žin., 1999, Nr. 5-103 (1999 01 13)

Nr. 411, 2004-04-14, Žin., 2004, Nr. 56-1945 (2004-04-17)

Nr. 700, 2005-06-27, Žin., 2005, Nr. 80-2904 (2005-06-30)

 

5. Suteikti biudžetinių įstaigų ir organizacijų vadovams teisę, neviršijant darbo užmokesčiui skirtų lėšų:

            5.1. nustatyti vadovo pavaduotojams, struktūrinių padalinių vadovams ir jų pavaduotojams iki 100 procentų tarnybinio atlyginimo dydžio personalinius priedus, nurodant konkretų terminą, bet ne ilgesnį kaip iki kalendorinių metų pabaigos. Personalinis priedas mažinamas arba panaikinamas, jeigu pablogėja tų asmenų darbo rezultatai;

5.2. nustatyti kitiems darbuotojams priedus už aukštą kvalifikaciją, skubių, svarbių ar sudėtingų darbų (užduočių) vykdymą, priemokas už laikinai nesančių darbuotojų funkcijų (pareigų) arba raštišku darbuotojo sutikimu - papildomų darbų vykdymą (jeigu nesudaroma papildoma darbo sutartis), nurodant konkretų terminą, bet ne ilgesnį kaip iki kalendorinių metų pabaigos. Bendra šių priedų ir priemokų suma neturi viršyti darbuotojui nustatyto tarnybinio atlyginimo dydžio. Priedas (priemoka) mažinamas arba panaikinamas, jeigu pablogėja tų asmenų darbo rezultatai arba jie nevykdo minėtųjų darbų;

5.3. nustatyti aukščiausiojo profesinio meninio lygio kultūros ir meno darbuotojams iki 2 tarnybinių atlyginimų dydžio priedus, nurodant mokėjimo terminą. Šie priedai mokami Kultūros ministerijos nustatyta tvarka, suderinta su Finansų ministerija bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

5.4. mokėti vienkartines pinigines išmokas, skirtas darbuotojams skatinti, šiais atvejais:

5.4.1. už labai gerą darbuotojo darbą kalendoriniais metais;

5.4.2. darbuotojui atlikus vienkartines ypač svarbias užduotis;

5.4.3. įstatymo nustatytų švenčių progomis;

5.4.4. darbuotojų gyvenimo ir darbo metų jubiliejinių sukakčių progomis;

5.4.5. darbuotojams išeinant į pensiją.

Kiekvienu atveju, nurodytu šiame punkte, vienkartinė piniginė išmoka gali būti skiriama ne daugiau kaip kartą per metus ir negali viršyti 100 procentų nustatytojo tarnybinio atlyginimo. Vienkartinė piniginė išmoka neskiriama darbuotojui, kuriam per paskutinius 12 mėnesių paskirta drausminė nuobauda.

Punkto pakeitimai:

Nr. 357, 1997 04 14, Žin., 1997, Nr. 33-834 (1997 04 18)

Nr. 450, 1998 04 14, Žin., 1998, Nr. 37-977 (1998 04 21)

Nr. 1359, 1999 12 03, Žin., 1999, Nr. 104-3005 (1999 12 08)

Nr. 1843, 2002-11-22, Žin., 2002, Nr. 113-5056 (2002-11-27)

 

6. Biudžetinėse įstaigose ir organizacijose pagal įstatymus sudaromose kolektyvinėse sutartyse, atsižvelgiant į aukštesniosios organizacijos nustatytas sąlygas, turi būti konkretinama darbuotojams skatinti skiriamų vienkartinių piniginių išmokų, priedų ir priemokų skyrimo tvarka ir dydis, taip pat kitos darbo apmokėjimo ir organizavimo sąlygos.

Rekomenduoti kolektyvinėse sutartyse numatyti darbo apmokėjimo kriterijus bei darbo normas, kuriais vadovaujantis nustatyti ir mokėti darbuotojams (neviršijant darbo užmokesčio fondo) darbo užmokestį pagal darbo apimtį ir kokybę. Taip nustatytas darbo užmokestis negali būti mažesnis už aukštesniosios organizacijos patvirtintą atitinkamų pareigų minimalų tarnybinį atlyginimą (atlygį).

Už darbą esant nukrypimų nuo normalių sąlygų, už viršvalandžius, darbą naktį, poilsio ir švenčių dienomis turi būti mokama Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1843, 2002-11-22, Žin., 2002, Nr. 113-5056 (2002-11-27)

Nr. 643, 2006-06-29, Žin., 2006, Nr. 73-2787 (2006-06-30)

 

7. (Neteko galios)

Punkto pakeitimai:

Nr. 700, 2005-06-27, Žin., 2005, Nr. 80-2904 (2005-06-30)

 

7. (Neteko galios)

Punkto pakeitimai:

Nr. 700, 2005-06-27, Žin., 2005, Nr. 80-2904 (2005-06-30)

 

9. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos turi skirti iš Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto lėšas Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigoms pagal šiame nutarime numatytas darbo apmokėjimo sąlygas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 700, 2005-06-27, Žin., 2005, Nr. 80-2904 (2005-06-30)

 

10. Leisti biudžetinių įstaigų ir organizacijų vadovams skirti darbuotojams, kurių materialinė būklė sunki dėl jų pačių ligos, šeimos narių (sutuoktinio, vaiko (įvaikio), motinos, tėvo (įmotės, įtėvio) ligos ar mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo, jeigu yra darbuotojo rašytinis prašymas ir pateikti atitinkami tai patvirtinantys dokumentai, iki 5 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio materialines pašalpas iš įstaigai skirtų lėšų. Mirus darbuotojui, materialinė pašalpa išmokama jo šeimos nariams.

Punkto pakeitimai:

Nr. 942, 1999 08 27, Žin., 1999, Nr. 73-2257 (1999 08 31)

Nr. 717, 2001-06-14, Žin., 2001, Nr. 52-1839 (2001-06-20)

Nr. 643, 2006-06-29, Žin., 2006, Nr. 73-2787 (2006-06-30)

 

11. Įsigaliojus šiame nutarime numatytoms darbo apmokėjimo sąlygoms, pripažinti netekusiais galios:

11.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. 250 "Dėl gyventojų papildomų išlaidų, susijusių su kai kurių prekių kainų padidėjimu, kompensavimo ir biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo didinimo" (Žin., 1991, Nr. 21-558) 3 punktą ir 4 punkto pirmąją, antrąją bei trečiąją pastraipas, kiek tai susiję su biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojais, nevykdančiais valstybinės valdžios, valstybės valdymo bei teisėsaugos funkcijų;

11.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. liepos 9 d. nutarimą Nr. 270 "Dėl kultūros ir švietimo įstaigų ir organizacijų darbuotojų tarnybinių atlyginimų (tarifinių atlygių) patvirtinimo";

11.3 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. liepos 12 d. nutarimą Nr. 276 "Dėl sveikatos apsaugos įstaigų darbuotojų tarnybinių atlyginimų";

11.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. rugsėjo 12 d. nutarimą Nr. 378 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. liepos 9 d. nutarimo Nr. 270 dalinio pakeitimo ir papildymo";

11.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 29 d. nutarimą Nr. 409 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. liepos 9 d. nutarimo Nr. 270 dalinio pakeitimo";

11.6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. vasario 26 d. nutarimą Nr. 116 "Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimų sveikatos apsaugos įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo klausimais dalinio pakeitimo ir papildymo" (Žin., 1993, Nr. 8-194);

11.7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 119 "Dėl darbo užmokesčio ir kitų išmokų indeksavimo" (Žin., 1993, Nr. 8-195) 2.1 punktą;

11.8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. kovo 19 d. nutarimo Nr. 186 "Dėl darbo užmokesčio ir kitų išmokų indeksavimo" (Žin., 1993, Nr. 11-279) 2.1 punktą;

11.9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. gegužės 14 d. nutarimo Nr. 329 "Dėl darbo užmokesčio ir kitų išmokų indeksavimo" (Žin., 1993, Nr. 16-418) 2.1 ir 2.2 punktus;

11.10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. birželio 2 d. nutarimą Nr. 388 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. liepos 9 d. nutarimo Nr. 270 dalinio pakeitimo" (Žin., 1993, Nr. 20-498);

11.11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. birželio 2 d. nutarimo Nr. 393 "Dėl darbo užmokesčio ir kitų išmokų indeksavimo" (Žin., 1993, Nr. 20-501) 2.1 ir 2.2 punktus;

11.12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. birželio 2 d. nutarimo Nr. 394 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. gegužės 14 d. nutarimo Nr. 329 dalinio pakeitimo" (Žin., 1993, Nr. 20-502) 2 punktą;

11.13. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. birželio 16 d. nutarimą Nr. 438 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. liepos 12 d. nutarimo Nr. 276 dalinio pakeitimo" (Žin., 1993, Nr. 24-569). 12. Suteikti Socialinės apsaugos ministerijai ir Finansų ministerijai teisę aiškinti šio nutarimo taikymą.

13. Prašyti Lietuvos Respublikos Seimą ir Prezidentą taikyti Seimą ir Prezidentūrą aptarnaujančių bei jiems pavaldžių (atskaitingų) įstaigų darbuotojams, nevykdantiems valstybės valdymo funkcijų, šiame nutarime numatytas darbo apmokėjimo sąlygas.

 

Ministras Pirmininkas                                                                          Adolfas Šleževičius

 

Socialinės apsaugos

Ministras                                                                                              Teodoras Medaiskis

 

____________

Nauja 1 priedo redakcija nuo 2006 m. liepos 1 d.:

Nr. 565, 2006-06-08, Žin., 2006, Nr. 66-2439 (2006-06-13)

Nr. 643, 2006-06-29, Žin., 2006, Nr. 73-2787 (2006-06-30)

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511
1 priedas
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2006 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 643
redakcija)

 

biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų tarnybiniai atlyginimai

 

(bazinės mėnesinės algos dydžiais)

Pareigybės

Koeficientas

pedagogų

sveikatos priežiūros specialistų

kultūros ir meno darbuotojų, Aplinkos ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų darbuotojų

socialinių darbuotojų

švietimo ir mokslo, kultūros ir meno, sveikatos apsaugos ir socialinių įstaigų kitų darbuotojų, taip pat kitų biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų

koeficiento įsigaliojimo data

2006 m. liepos 1 d.

2006 m. rugsėjo 1 d.

2006 m. liepos 1 d.

Įstaigų ir organizacijų vadovai

7,1–26,7

7,95–30,1

6,8–21,2

5,22–17,3

6,2–17,3

5,22–13,3

Įstaigų ir organizacijų vadovų pavaduotojai

6,7–23,7

7,55–26,7

6,1–19

5,22–15,6

5,55–15,6

5,22–11,9

iš jų ūkio ir bendriems klausimams

5,22–11,9

Skyrių, kitų padalinių vadovai

6,2–20,5

6,95–23,1

5,8–15,11

5,22–12,3

5,45–12,3

5,22–10,8

Specialistai:

 

 

 

 

 

 

įgiję aukštąjį universitetinį išsilavinimą

5,65–17,2

6,35–19,4

5,65–13,7

5,22–12

5,3–12

5,22–9,5

iš jų specialistai, kurių mokymo trukmė pagal mokymo planus stacionare – 6 ir daugiau metų

5,65–14,5

įgiję aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą (baigę kolegijas)

5,6–16,4

6,3–18,5

5,6–12,2

5,22–10,55

5,22–10,55

5,22–8,75

įgiję aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų

5,5–13,4

6,15–15,1

5,5–10,8

5,22–9,1

5,22–9,1

5,22–8

Tarnautojai, išskyrus vadovus ir specialistus

5,22–7,5

Pagalbinis medicinos ir individualios priežiūros personalas

5,22–8,3

5,22–8,3

Darbininkai

5,22–5,5

 

Pastabos:1.Vyriausiųjų buhalterių tarnybiniai atlyginimai nustatomi 10–20 procentų mažesni už įstaigų ar organizacijų vadovų tarnybinius atlyginimus, bet jie neturi viršyti 18 bazinės mėnesinės algos dydžių (18 BMA). Vyresniųjų buhalterių, atliekančių vyriausiojo buhalterio funkcijas (kai yra tik vienas apskaitos darbuotojas), tarnybiniai atlyginimai nustatomi kaip vyriausiųjų buhalterių.

2. Skyrių, kitų padalinių vadovų pavaduotojų tarnybiniai atlyginimai nustatomi 10–15 procentų mažesni negu vadovų.

3. Specialistams nustatytąja tvarka gali būti suteikiamos šios kategorijos: vyriausiasis (aukščiausiosios kategorijos) specialistas, vyresnysis (vadovaujantysis) specialistas, specialistas.

4. Kultūros ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija sudaro ir suderinusios su Finansų ministerija ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija patvirtina pareigybių sąrašus, kuriais vadovaujantis visose biudžetinėse įstaigose ir organizacijose šie darbuotojai priskiriami prie pedagogų, kultūros ir meno darbuotojų ar sveikatos priežiūros specialistų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, suderinusi su Finansų ministerija, tvirtina socialinių darbuotojų pareigybių sąrašą, kuriuo vadovaujantis darbuotojai priskiriami prie socialinių darbuotojų personalo.

5. Mokslo ir studijų institucijų darbuotojams, kurių darbas susijęs su mokslo ir studijų institucijos akademinės ir (arba) mokslinės veiklos uždavinių įgyvendinimu, vadovaujantis mokslo ir studijų institucijos taisyklėmis, gali būti taikomi iki 30 procentų didesni tarnybiniai atlyginimai, negu nurodyta šiame priede.

 

––––––––––––––––

Nauja 2 priedo redakcija nuo 1995 m. vasario 2 d.:

Nr. 120, 1995 01 24, Žin., 1995, Nr. 10-226 (1995 02 01)

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511

2 priedas

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1995 m. sausio 24 d. nutarimo

Nr. 120

redakcija)

 

Valandiniai atlygiai už mokomuosius užsiėmimus

(bazinio valandinio atlygio dydžiais)

Užsiėmimų rūšys

Koeficientas

 

Profesoriams, turintiems mokslų daktaro (habilituoto daktaro) laipsnį

docentams, turintiems mokslų daktaro (habilituoto daktaro) laipsnį

neturintiems mokslo laipsnio ir pedagoginio mokslo vardo

I. Darbas su studentais

Paskaitos, vadovavimas, konsultacijos ir užsiėmimai su stažuotojais, vadovavimas, konsultacijos ir recenzavimas rengiant studentų diplominius darbus

15,5

13,5

11,7

Kitos užsiėmimų rūšys

13,5

11,7

9,7

II. Darbas su klausytojais, turinčiais aukštąjį išsimokslinimą

Paskaitos, mokslinės-praktinės konferencijos, vadovavimas diplominiams darbams ir stažuotėms

19,4

15,5

13,5

Kitos užsiėmimų rūšys

15,5

13,5

11,7

III. Darbas su klausytojais, neturinčiais aukštojo išsimokslinimo

Dėstytojų kategorijos

Koeficientas

Dėstytojai su aukštuoju mokslu

11,7

Kiti dėstytojai

8,7

 

Pastaba. Šiame priede nustatyti atlygiai netaikomi aukštosiose mokyklose.

___________

Nauja 3 priedo redakcija  nuo 2006 m. liepos 1 d.:

Nr. 357, 1997 04 14, Žin., 1997, Nr. 33-834 (1997 04 18)

Nr. 700, 2005-06-27, Žin., 2005, Nr. 80-2904 (2005-06-30)

Nr. 643, 2006-06-29, Žin., 2006, Nr. 73-2787 (2006-06-30)

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511

3 priedas

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2005 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. 700

redakcija)

 

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBININKŲ VALANDINIAI TARIFINIAI ATLYGIAI

 

(koeficientai bazinio valandinio atlygio dydžiais)

Kategorijos

I

II

III

IV

V

VI

Darbininkai

4,83

5,17

5,53

5,92

 6,33

7

 

Pastaba. Aukštos kvalifikacijos darbininkams, dirbantiems atsakingus darbus, vietoj tarifinių atlygių galima nustatyti tarnybinį atlyginimą – iki 7,7 koeficiento, kurio pagrindu imama bazinė mėnesinė alga.

––––––––––––––––

 

Nauja 4 priedo redakcija nuo 2006 m.liepos 1 d.:

Nr. 357, 1997 04 14, Žin., 1997, Nr. 33-834 (1997 04 18)

Nr. 1100, 2002-07-10, Žin., 2002, Nr. 72-3048 (2002-07-17)

Nr. 700, 2005-06-27, Žin., 2005, Nr. 80-2904 (2005-06-30)

Nr. 643, 2006-06-29, Žin., 2006, Nr. 73-2787 (2006-06-30)

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511
4 priedas
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2006 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 643
redakcija)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJOS, MINISTERIJŲ, VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGŲ, KITŲ VALDYMO INSTITUCIJŲ, APSKRIČIŲ VIRŠININKŲ ADMINISTRACIJŲ, SAVIVALDYBIŲ DARBUOTOJŲ, NEPRISKIRIAMŲ VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ KATEGORIJAI, TARNYBINIAI ATLYGINIMAI

 

(bazinės mėnesinės algos dydžiais)
Pareigybės
Koeficientas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, ministerijos
Vyriausybės įstaigos, kitos valdymo institucijos, apskričių viršininkų administracijos, savivaldybės
Skyrių, kitų struktūrinių padalinių vadovai

6–20

5,6–16

Specialistai (vyriausiasis specialistas, vyresnysis specialistas, specialistas)

5,22–18

5,22–13

Tarnautojai, išskyrus vadovus ir specialistus

5,22-16

5,22–10

Darbininkai (su mėnesiniu tarnybiniu atlyginimu)

5,22–6

5,22–5,8

 

Pastabos: 1. Struktūrinių padalinių vadovų pavaduotojų tarnybiniai atlyginimai nustatomi 10–15 procentų mažesni už vadovų tarnybinius atlyginimus.

2. Ministro Pirmininko sekretorės-referentės (sekretoriaus-referento) tarnybinio atlyginimo dydis (koeficientais) – 11–20.

3. Specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų, nepriskiriamų valstybės tarnautojų kategorijai, tarnybiniai atlyginimai nustatomi pagal šiame priede ministerijoms nustatytus tarnybinius atlyginimus (koeficientais).

4. Darbininkams gali būti taikomos šio nutarimo 3 priede nustatytos darbo apmokėjimo sąlygos.

 

______________________

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 597, 1993 08 03, Žin., 1993, Nr. 35-798 (1993 08 06)

DĖL MEDICINOS PERSONALO TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 120, 1995 01 24, Žin., 1995, Nr. 10-226 (1995 02 01)

DĖL KAI KURIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMŲ MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ MOKSLO DARBUOTOJŲ IR PEDAGOGŲ, TAIP PAT BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO KLAUSIMAIS DALINIO PAKEITIMO

Naujos 1-3 priedų redakcijos galioja nuo 1995 02 02

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 195, 1995 02 06, Žin., 1995, Nr. 13-310 (1995 02 10)

DĖL PEDAGOGŲ IR MEDICINOS PERSONALO DARBO UŽMOKESČIO PADIDINIMO

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 405, 1995 03 22, Žin., 1995, Nr. 27-616 (1995 03 29)

DĖL MEDICINOS PERSONALO DARBO UŽMOKESČIO PADIDINIMO

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 610, 1995 04 28, Žin., 1995, Nr. 37-927 (1995 05 05)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1991 M. LAPKRIČIO 29 D. NUTARIMO NR. 499, 1993 M. LIEPOS 8 D. NUTARIMO NR. 511 IR 1993 M. LAPKRIČIO 19 D. NUTARIMO NR. 860 DALINIO PAKEITIMO

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 861, 1995 06 19, Žin., 1995, Nr. 52-1283 (1995 06 23)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1993 M. LIEPOS 8 D. NUTARIMO NR. 511 "DĖL BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS TOBULINIMO" DALINIO PAKEITIMO

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 357, 1997 04 14, Žin., 1997, Nr. 33-834 (1997 04 18)

DĖL BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SĄLYGŲ DALINIO PAKEITIMO

Naujos 1,3-4 priedų redakcijos galioja nuo 1997 04 19

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 450, 1998 04 14, Žin., 1998, Nr. 37-977 (1998 04 21)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1993 M. LIEPOS 8 D. NUTARIMO NR. 511 "DĖL BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS TOBULINIMO" PAPILDYMO

Keičiama numeracija

 

9.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 983, 1998 07 31, Žin., 1998, Nr. 70-2047 (1998 08 07)

DĖL PEDAGOGŲ DARBO UŽMOKESČIO PADIDINIMO

Nauja 1 priedo redakcija galioja nuo 1998 08 08

 

10.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 2, 1999 01 06, Žin., 1999, Nr. 5-103 (1999 01 13)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1993 M. LIEPOS 8 D. NUTARIMO NR. 511 „DĖL BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS TOBULINIMO“ DALINIO PAKEITIMO

 

11.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 942, 1999 08 27, Žin., 1999, Nr. 73-2257 (1999 08 31)

DĖL BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SĄLYGŲ DALINIO PAKEITIMO

 

12.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1359, 1999 12 03, Žin., 1999, Nr. 104-3005 (1999 12 08)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1993 M. LIEPOS 8 D. NUTARIMO NR. 511 "DĖL BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS TOBULINIMO" 5.4 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

13.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1373, 2000 11 08, Žin., 2000, Nr. 98-3106 (2000 11 15)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1993 M. LIEPOS 8 D. NUTARIMO NR. 511 „DĖL BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS TOBULINIMO" PAPILDYMO

 

14.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 717, 2001-06-14, Žin., 2001, Nr. 52-1839 (2001-06-20)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMŲ, SUSIJUSIŲ SU MATERIALINIŲ PAŠALPŲ MOKĖJIMU, DALINIO PAKEITIMO

 

15.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1100, 2002-07-10, Žin., 2002, Nr. 72-3048 (2002-07-17)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1993 M. LIEPOS 8 D. NUTARIMO NR. 511 „DĖL BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS TOBULINIMO" PAKEITIMO

Nauja 4 priedo redakcija galioja nuo 2002-07-18

 

16.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1843, 2002-11-22, Žin., 2002, Nr. 113-5056 (2002-11-27)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1993 M. LIEPOS 8 D. NUTARIMO NR. 511 ,,DĖL BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS TOBULINIMO" PAKEITIMO

 

17.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 156, 2003-02-03, Žin., 2003, Nr. 14-555 (2003-02-07)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1993 M. LIEPOS 8 D. NUTARIMO NR. 511 „DĖL BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS TOBULINIMO" PAKEITIMO

 

18.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 411, 2004-04-14, Žin., 2004, Nr. 56-1945 (2004-04-17)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1993 M. LIEPOS 8 D. NUTARIMO NR. 511 ,,DĖL BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS TOBULINIMO" PAKEITIMO

 

19.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 96, 2005-01-26, Žin., 2005, Nr. 14-430 (2005-01-29)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1993 M. LIEPOS 8 D. NUTARIMO NR. 511 "DĖL BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS TOBULINIMO" PAPILDYMO

 

20.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 700, 2005-06-27, Žin., 2005, Nr. 80-2904 (2005-06-30)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1993 M. LIEPOS 8 D. NUTARIMO NR. 511 "DĖL BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS TOBULINIMO" PAKEITIMO

Nutarimo 1, 3, 4 priedų naujos redakcijos nuo 2005-07-01

 

21.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1370, 2005-12-20, Žin., 2005, Nr. 149-5439 (2005-12-22)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1993 M. LIEPOS 8 D. NUTARIMO NR. 511 "DĖL BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS TOBULINIMO" PAKEITIMO

Nutarimo 1  priedo nauja redakcija nuo 2006-01-01

 

22.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 565, 2006-06-08, Žin., 2006, Nr. 66-2439 (2006-06-13)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1993 M. LIEPOS 8 D. NUTARIMO NR. 511 "DĖL BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS TOBULINIMO" PAKEITIMO

Nauja 1 priedo redakcija galioja nuo 2006-09-01

 

23.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 643, 2006-06-29, Žin., 2006, Nr. 73-2787 (2006-06-30)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1993 M. LIEPOS 8 D. NUTARIMO NR. 511 "DĖL BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS TOBULINIMO" PAKEITIMO

Naujos 1, 3, 4 priedų redakcijos nuo 2006-07-01

 

*** Pabaiga ***

 

 

Redagavo: Angonita Rupšytė (2006-07-01)

anrups@lrs.lt