Suvestinė redakcija nuo 2015-12-10 iki 2019-04-30

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 30-1109, i. k. 1072250ISAK000V-138

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL PAŽYMOS VEŽTIS GYDYMO TIKSLAIS ASMENINIAM VARTOJIMUI SKIRTAS NARKOTINES IR (ARBA) PSICHOTROPINES MEDŽIAGAS IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2007 m. kovo 2 d. Nr. V-138

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo 20 straipsnio 1 dalį ir Vykdomojo komiteto sprendimą dėl 75 straipsnyje numatytos pažymos narkotinėms ir psichotropinėms medžiagoms vežtis (SCH/Com-ex (94) 28 rev.) (OL 2004 m. specialusis leidimas, 19 skyrius, 2 tomas, p. 416):

Preambulės pakeitimai:

Nr. V-1357, 2015-11-27, paskelbta TAR 2015-12-09, i. k. 2015-19474

 

1. Tvirtinu pridedamus:

1.1. Pažymos vežtis gydymo tikslais asmeniniam vartojimui skirtas narkotines ir (arba) psichotropines medžiagas išdavimo tvarkos aprašą;

1.2. Pažymos vežtis gydymo tikslais asmeniniam vartojimui skirtas narkotines ir (arba) psichotropines medžiagas formą.

2. Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1357, 2015-11-27, paskelbta TAR 2015-12-09, i. k. 2015-19474

 

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                            RIMVYDAS TURČINSKAS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-138

 

PAŽYMOS VEŽTIS GYDYMO TIKSLAIS ASMENINIAM VARTOJIMUI SKIRTAS NARKOTINES IR (ARBA) PSICHOTROPINES MEDŽIAGAS IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

1. Pažymos vežtis gydymo tikslais asmeniniam vartojimui skirtas narkotines ir (arba) psichotropines medžiagas išdavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato pažymos vežtis gydymo tikslais asmeniniam vartojimui skirtas narkotines ir (arba) psichotropines medžiagas (toliau – Pažyma) išdavimo asmenims, vykstantiems į Šengeno valstybę, tvarką bei informacijos, susijusios su Pažymų išdavimu, teikimą.

2. Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Gydymui skirtos narkotinės ir (arba) psichotropinės medžiagos – asmeniniam vartojimui skirti vaistiniai preparatai (vaistai), kurių sudėtyje yra medžiagų, įtrauktų į II ir III sąrašus, patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 5 „Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“.

2.2. Kompetentinga institucija – asmens sveikatos priežiūros įstaiga.

2.3. Išrašas – į Privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų, pildomų sveikatos priežiūros įstaigose, sąrašus ir saugojimo terminus, patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“, įtrauktas Medicinos dokumentų išrašas (Forma Nr. 027/a.).

2.4. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos farmacijos įstatyme, Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatyme ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakyme Nr. 112 „Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse gyventojams ir popierinių receptų saugojimo, išdavus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos priemones (medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones vaistinėje, taisyklių patvirtinimo“ vartojamas sąvokas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1357, 2015-11-27, paskelbta TAR 2015-12-09, i. k. 2015-19474

 

3. Pažyma išduodama vienai gydymui skirtai narkotinei ir (arba) psichotropinei medžiagai, nurodytai recepte ar išraše, ir galioja visą kelionės į Šengeno valstybę laiką, bet ne ilgiau kaip 30 dienų.

4. Pažymą išduoda kompetentinga institucija, vadovaudamasi šiuo Aprašu ir savo patvirtinta pažymų išdavimo tvarka, ne vėliau kaip kitą dieną po Aprašo 6 punkte nurodytų dokumentų gavimo.

5. Pažyma kompetentingos institucijos išduodama asmenims, kurie iš Lietuvos Respublikos teritorijos vyksta į kitą Šengeno valstybę ir tuo laikotarpiu gydytojo paskyrimu turi vartoti narkotines ir (arba) psichotropines medžiagas (toliau – asmuo).

6. Asmuo, norintis gauti Pažymą, kompetentingai institucijai turi pateikti:

6.1. prašymą;

6.2. popierinio recepto kopiją, elektroninio recepto arba elektroninio vaistinio preparato, medicinos priemonės (medicinos prietaiso) kompensuojamosios medicinos pagalbos priemonės išdavimo (pardavimo) dokumento (toliau – išdavimo (pardavimo) dokumentas) nuorašą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1357, 2015-11-27, paskelbta TAR 2015-12-09, i. k. 2015-19474

 

7. Popierinio recepto kopija, elektroninio recepto arba išdavimo (pardavimo) dokumento nuorašas turi būti patvirtinti vaistinės ar asmens sveikatos priežiūros įstaigos, išdavusios ar paskyrusios narkotinę ir (ar) psichotropinę medžiagą, Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1357, 2015-11-27, paskelbta TAR 2015-12-09, i. k. 2015-19474

 

8. Prašyme išduoti Pažymą turi būti nurodyta:

8.1. asmens vardas, pavardė, gimimo data;

8.2. asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas, telefonas;

8.3. prašymo data;

8.4. asmens gimimo vieta;

8.5. asmens pilietybė;

8.6. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento pavadinimas ir numeris;

8.7. vaisto, dėl kurio prašoma išduoti Pažymą, pavadinimas;

8.8. Šengeno valstybė, į kurią asmuo išvyksta, bei kelionės dienų skaičius;

8.9. asmens parašas ir patvirtinimas, kad prašyme pateikta visa reikiama ir teisinga informacija ir (ar) duomenys.

9. Pažyma išduodama pateikus pasą ar kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

10. Jeigu dėl Pažymos išdavimo kreipiasi pareiškėjo atstovas, jis be šio aprašo 9 punkte nurodyto dokumento, turi pateikti ir įgaliojimą.

11. Pažyma turi būti patvirtinta kompetentingos institucijos antspaudu ir kompetentingos institucijos administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens parašu.

12. Pažyma išduodama pasirašytinai.

13. Kompetentingos institucijos pasilieka Pažymos kopiją.

14. Pažymos turi būti registruojamos registracijos žurnale.

15. Praradus Pažymą, gali būti išduodamas jos dublikatas.

16. Prašymai išduoti Pažymą, Pažymų kopijos bei registracijos žurnalo duomenys saugomi trejus metus nuo prašymo pateikimo datos.

17. Informaciją, susijusią su Pažymos išdavimu, teikia Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos.

______________


Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2007 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-138

 

(Pažymos vežtis gydymo tikslais asmeniniam vartojimui skirtas narkotines ir (arba) psichotropines medžiagas forma)

 

____________________________________________________

(Kompetentingos institucijos pavadinimas, telefonas, faksas, el. pašto adresas)

_________

adresatas

 

PAŽYMA

VEŽTIS GYDYMO TIKSLAIS ASMENINIAM VARTOJIMUI SKIRTAS NARKOTINES IR (ARBA) PSICHOTROPINES MEDŽIAGAS

(Šengeno konvencijos 75 straipsnis)

 

_______ Nr. _____

(data)

 

Lietuvos Respublika __________ (miestas) __________ (1)

 

A. Pažymą išrašęs gydytojas:

_______________                                                _______________                                          _________________ (2)

(Pavardė)                                                                           (Vardas)                                                                    (Tel.)

_____________________________________________________________________________________ (3)

(Adresas)

 

......................................................                                                       (4)

(Gydytojo spaudas)                              (Gydytojo parašas)

 

B. Pacientas:

 

______________________________________ (5)

(Pavardė)                                  (Vardas)

_____________________________________ (6)

(Paso ar kito tapatybės dokumento Nr.)

______________________________________ (7)

(Gimimo vieta)

_____________________________________ (8)

(Gimimo data)

______________________________________ (9)

(Pilietybė)

____________________________________ (10)

(Lytis)

___________________________________________________________________________________ (11)

(Adresas)

_____________________________________ (12)

(Kelionės dienų skaičius)

____________________________________ (13)

(Раžyma galioja – ne ilgiau kaip 30 dienų)

C. Paskirtas vaistas:

 

_____________________________________ (14)

(vaisto pavadinimas ar ekstemporalus vaistinis preparatas)

____________________________________ (15)

(farmacinė forma)

 

_____________________________________ (16)

(bendrinis veikliosios medžiagos pavadinimas)

____________________________________ (17)

(veikliosios medžiagos koncentracija)

 

_____________________________________ (18)

(Vartojimo nurodymai)

____________________________________ (19)

(veikliosios medžiagos bendras kiekis)

 

_____________________________________ (20)

(Paskyrimo trukmė – ne ilgiau kaip 30 dienų)

 

 

________________________________________________________________________________ (21)

(Pastaba. Gydytojas, pildantis pastabas, be kitų pastabų privalo nurodyti paskirto vaistinio preparato kiekį vienetais (pvz., tabletėmis, ampulėmis, gramais, miligramais ir kt.)

 

D. Išduodanti institucija

 

___________________________________________________________________________________ (22)

(Pavadinimas)

......................................................  ..................................................  (23)

(Adresas)                                              (Tel.)

 

____________________ A. V.                           _____________                      ________________ (24)

(pareigų pavadinimas)                                                  (parašas)                                   (vardas ir pavardė)

 

 

 

ATMINTINĖ

 

(1)

 

Certification to carry drugs and/or

psychotropic substances for treatment

purposes – Schengen Implementing

Convention – Article 75

Country, town, date

Certificat pour le transport de

stupéfiants et/ou de substances

psychotropes á des fins thérapeutiąues –

Article 75 de la Convention

d'application de l'Accord de Schengen

Pays, deliver á, date

A

Prescribing doctor

Médecin prescripteur

(2)

Name, first name, phone

Nom, prénom, téléphone

(3)

Address

Adresse

(4)

doctor's stamp and signature

Cachet, signature du médecin

B

Patient

Patient

(5)

Name, first name

Nom, prénom

(6)

No. of passport or other identification document

N° du passeport ou du document d'identité

(7)

Place of birth

Lieu de naissance

(8)

Date of birth

Date de naissance

(9)

Nationality

Nationalité

(10)

Sex

Sexe

(11)

Address

Adresse

(12)

Duration of travel in days

Durée du voyage en jours

(13)

Validity of authorisation from/to – max 30 days

Durée de validité de l'autorisation du/au – max. 30 jours

C

Prescribed drug

Médicament prescrit

(14)

Trade name or special preparation

Nom commercial ou préparation spéciale

(15)

Dosage form

Forme pharmaceutiąue

(16)

International name of active substance

Dénomination internationale de la substance active

(17)

Concentration of active substance

Concentration de la substance active

(18)

Instructions for use

Mode d'emploi

(19)

Totai quantity of active substance

Quantité totale de la substance active

(20)

Duration of prescription in days – max. 30 days

Dureé de la prescription, en jours – max. 30 jours

(21)

Remarks

Remarques

D

Issuing authority

Autorité qui délivre

(22)

Name

Désignation

(23)

Address, phone

Adresse, téléphone

(24)

Stamp, signature of authority

Sceau, signature de l'autorité

Pastaba. Pažyma išduodama kartu su atmintine.

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1357, 2015-11-27, paskelbta TAR 2015-12-09, i. k. 2015-19474

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. V-138 „Dėl Pažymos vežtis gydymo tikslais asmeniniam vartojimui skirtas narkotines ir (arba) psichotropines medžiagas išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo