Suvestinė redakcija nuo 2015-10-20

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 118-4300, i. k. 10511RRISAK001V-824

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL AUKCIONO SUTEIKTI TEISĘ NAUDOTI ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ IŠTEKLIUS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2005 m. rugsėjo 28 d. Nr. 1V-824

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (Žin., 2004, Nr. 69-2382) 55 straipsniu bei įgyvendindamas 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/20/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų leidimo (Leidimų direktyva) ir 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos (Pagrindų direktyva) nuostatas:

1. Tvirtinu Aukciono suteikti teisę naudoti elektroninių ryšių išteklius taisykles (pridedama).

2. Nustatau, kad aukcionų procedūros, pradėtos pagal šio įsakymo 3 punkte nurodytas taisykles, baigiamos pagal teisės normas, galiojusias iki šio įsakymo išleidimo. Procedūros pabaiga laikomas jos rezultatus įtvirtinančio Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos sprendimo priėmimas.

3. Pripažįstu netekusiais galios:

3.1. Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2004 m. kovo 25 d. įsakymą Nr. 1V-44 „Dėl Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2002 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 201 „Dėl aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) ar telefono ryšio numerius taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 51-1709);

3.2. Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2002 m. gruodžio 20 d. įsakymą Nr. 201 „Dėl aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) ar telefono ryšio numerius taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 125-5708).

4. Nurodau šį įsakymą paskelbti oficialiame leidinyje „Valstybės žinios“.

 

 

 

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

L. E. DIREKTORIAUS PAREIGAS                                             ROMUALDAS LEONAVIČIUS


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo

tarnybos direktoriaus 2005 m. rugsėjo 28 d.

įsakymu Nr. 1V-824

 

AUKCIONO suteikti TEISę NAUDOTI ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ IŠTEKLIUS TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Aukciono suteikti teisę naudoti elektroninių ryšių išteklius taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja aukciono suteikti teisę naudoti elektroninių ryšių išteklius – radijo dažnius (kanalus), kurių naudojimas nustatytas tiesioginio veikimo Europos Sąjungos teisės aktais, ir telefono ryšio numerius – skelbimo, organizavimo ir laimėtojo ar laimėtojų išrinkimo bendruosius principus ir sąlygas, nustato atsiskaitymo už aukcione suteikiamą teisę naudoti elektroninių ryšių išteklius tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-621, 2008-07-10, Žin., 2008, Nr. 81-3230 (2008-07-17), i. k. 10811RRISAK001V-621

Nr. 1V-729, 2013-05-06, Žin., 2013, Nr. 48-2425 (2013-05-11), i. k. 11311RRISAK001V-729

 

2. Neteko galios nuo 2013-05-12

Punkto naikinimas:

Nr. 1V-729, 2013-05-06, Žin. 2013, Nr. 48-2425 (2013-05-11), i. k. 11311RRISAK001V-729

 

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

Aukcionas – teisės naudoti elektroninių ryšių išteklius suteikimo būdas, kai teisė naudoti elektroninių ryšių išteklius suteikiama aukciono dokumentus pateikusiam asmeniui (toliau – Dalyvis), pasiūliusiam didžiausią kainą už teisę naudoti elektroninių ryšių išteklius ir pripažintam aukciono laimėtoju.

Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme (Žin., 2004, Nr. 69-2382).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-729, 2013-05-06, Žin., 2013, Nr. 48-2425 (2013-05-11), i. k. 11311RRISAK001V-729

 

4. Aukcionus skelbia, organizuoja ir vykdo bei jų laimėtoją ar laimėtojus išrenka Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu, savo nuostatais, Taisyklėmis ir kitais teisės aktais.

5. Taisyklių reglamentuoto aukciono tvarka nustatomas aukciono laimėtojas ar laimėtojai, kuriems Tarnybos teisės aktais nustatyta tvarka suteikiama teisė naudoti elektroninių ryšių išteklius.

6. Pradinės aukciono kainos dydis už suteikiamą teisę naudoti elektroninių ryšių išteklius nustatomas aukciono sąlygų apraše. Aukciono sąlygų aprašą tvirtina Tarnybos direktorius.

 

II. AUKCIONO KOMISIJA

 

7. Aukciono komisija (toliau – Komisija) teikia siūlymus dėl aukciono sąlygų, vykdo aukcioną, nagrinėja ir vertina Dalyvių pateiktus aukciono dokumentus, priima sprendimus dėl aukciono dokumentų priėmimo ar atmetimo, sprendžia kitus klausimus, susijusius su teisės naudoti elektroninių ryšių išteklius suteikimu aukciono būdu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-729, 2013-05-06, Žin., 2013, Nr. 48-2425 (2013-05-11), i. k. 11311RRISAK001V-729

 

8. Komisijos sprendimai priimami dalyvaujant daugiau kaip pusei Komisijos narių, įskaitant Komisijos pirmininką arba jo pavaduotoją, paprasta Komisijos narių balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Komisijos pirmininko balsas. Komisijos posėdžiai yra protokoluojami.

9. Komisiją, kurią sudaro ne mažiau kaip septyni nariai, Komisijos pirmininką, jo pavaduotoją ir aukciono sekretorių skiria Tarnybos direktorius.

10. Komisija privalo nešališkai, objektyviai, nediskriminaciniais pagrindais, laikydamasi nustatytų terminų išnagrinėti pateiktus aukciono dokumentus bei priimti sprendimą dėl aukciono rezultatų.

11. Komisijos narys nusišalina pats arba turi būti nušalintas nuo dalyvavimo aukciono dokumentų vertinimo procedūroje ir neturi teisės dalyvauti svarstant ir priimant sprendimą, jeigu:

11.1. su bent vieno aukciono Dalyvio įgaliotu asmeniu jis yra susijęs tokiais teisiniais santykiais, dėl kurių aukciono baigtis gali turėti įtakos jo teisėms arba pareigoms;

11.2. jis yra su bent vieno aukciono Dalyvio įgaliotu asmeniu susijęs giminystės (tiesiosios aukštutinės ir tiesiosios žemutinės linijos giminaičiai, tikrieji bei netikrieji broliai ir seserys, įtėviai, įvaikiai) ar svainystės ryšiais;

11.3. jį su bent vienu iš aukciono Dalyvių įgaliotu asmeniu sieja santuokos, globos ar rūpybos santykiai;

11.4. tarp jo ir aukciono Dalyvio yra Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (Žin., 1997, Nr. 67-1659; 2000, Nr. 18-431) draudžiami tarnybiniai santykiai;

11.5. kitais atvejais, jeigu yra kitokių aplinkybių, kurios kelia abejonių dėl jo nešališkumo.

12. Sutuoktiniui prilyginamas ir asmuo, su kuriuo valstybės tarnautojas kartu gyvena neįregistravęs santuokos arba su kuriuo yra susižadėjęs (padavęs pareiškimą santuokai įregistruoti), taip pat buvęs sutuoktinis. Vaikams ir tėvams prilyginami įvaikiai ir įtėviai, taip pat buvę įvaikiai bei įtėviai.

13. Sprendimą dėl Komisijos nario nušalinimo nuo dalyvavimo vertinant aukciono dokumentus priima Tarnybos direktorius savo iniciatyva arba atsižvelgdamas į Komisijos nario prašymą.

14. Komisijos nariai, aukciono sekretorius, specialistai Komisijos darbe gali dalyvauti tik pasirašę Taisyklių priede nustatytos formos konfidencialumo pasižadėjimą.

15. Komisijos nariai, sekretorius, specialistai privalo saugoti ir tik Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti konfidencialią informaciją, kuri jiems taps žinoma dirbant Komisijos nariais, sekretoriumi, specialistais.

16. Komisijos nariai, sekretorius, specialistai ir kiti asmenys trejus metus, jeigu Dalyvis nenurodo trumpesnio termino, nuo protokolo dėl aukciono rezultatų patvirtinimo dienos neturi teisės atskleisti:

16.1. aukciono Dalyvių kvalifikacinių duomenų;

16.2. kiekvieno aukciono Dalyvio pateiktų aukciono dokumentų ir paaiškinimų turinio;

16.3. informacijos, susijusios su aukciono Dalyvių pateiktų aukciono dokumentų nagrinėjimu, vertinimu, išskyrus informaciją dėl aukciono rezultatų;

16.4. kitos informacijos, susijusios su atliktomis aukciono procedūromis, jeigu jos atskleidimas prieštarauja įstatymams, daro nuostolių teisėtiems šalių komerciniams interesams arba trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją.

17. Konfidencialia informacija nelaikoma šių Taisyklių 15 ir 16 punktuose nurodyta informacija, jei ji įrašoma į aukciono rezultatus įtvirtinantį sprendimą, įskaitant Komisijos sprendimą dėl aukciono rezultatų ir (ar) aukciono laimėtojui išduodamą leidimą.

 

III. AUKCIONO PASKELBIMAS

 

18. Informaciją apie aukciono, kurio metu bus suteikta teisė naudoti elektroninių ryšių išteklius, paskelbimą Tarnyba skelbia Tarnybos interneto svetainėje adresu www.rrt.lt.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-729, 2013-05-06, Žin., 2013, Nr. 48-2425 (2013-05-11), i. k. 11311RRISAK001V-729

Nr. 1V-690, 2014-05-09, paskelbta TAR 2014-05-09, i. k. 2014-05256

 

19. Skelbime dėl aukciono paskelbimo turi būti nurodoma:

19.1. aukciono pavadinimas ir tikslai;

19.2. elektroninių ryšių ištekliai, kuriems naudoti skelbiamas aukcionas;

19.3. aukciono dokumentų priėmimo, nagrinėjimo bei vertinimo terminai ir vieta, nurodant galimybę maksimalų 21 dienos sprendimo skirti telefono ryšio numerius priėmimo, išsiuntimo ir paskelbimo terminą pratęsti dar 21 diena arba maksimalų 42 dienų sprendimo skirti radijo dažnius (kanalus) priėmimo, išsiuntimo ir paskelbimo terminą pratęsti tiek, kad būtų užtikrintos sąžiningos, pagrįstos, atviros ir skaidrios visoms suinteresuotoms šalims procedūros, tačiau bet kuriuo atveju ne ilgiau nei 8 mėnesiais;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-621, 2008-07-10, Žin., 2008, Nr. 81-3230 (2008-07-17), i. k. 10811RRISAK001V-621

Nr. 1V-729, 2013-05-06, Žin., 2013, Nr. 48-2425 (2013-05-11), i. k. 11311RRISAK001V-729

 

19.4. aukciono sekretoriaus kontaktiniai duomenys;

19.5. informacija (nurodant adresą), kur galima gauti aukciono sąlygų aprašą ir registruoti aukciono dokumentus;

19.6. kita informacija.

20. Prieš skelbdama Taisyklių 18 punkte nurodytą informaciją, Tarnyba parengia ir patvirtina aukciono sąlygų aprašą, kuriame nurodo:

20.1. informaciją apie elektroninių ryšių išteklius, kuriems naudoti skelbiamas aukcionas;

20.2. apibrėžia rinką (teritoriją ar vietovę), kurioje aukciono laimėtojui bus suteikta teisė naudoti elektroninių ryšių išteklius;

20.3. pagrindines elektroninių ryšių išteklių naudojimo sąlygas ir paskirtį;

20.4. teisės naudoti elektroninių ryšių išteklius terminą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-729, 2013-05-06, Žin., 2013, Nr. 48-2425 (2013-05-11), i. k. 11311RRISAK001V-729

 

20.5. elektroninių ryšių išteklių, kuriuos naudoti aukciono būdu suteikiama teisė, kiekį;

20.6. privalomus pateikti aukciono dokumentus bei duomenis, kuriuos reikia nurodyti dokumentuose;

20.7. aukciono Dalyvių kvalifikacinius reikalavimus;

20.8. aukciono vykdymo procedūras, aukciono būdą, pradžios datą, laiką ir vietą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-729, 2013-05-06, Žin., 2013, Nr. 48-2425 (2013-05-11), i. k. 11311RRISAK001V-729

 

20.9. vokų su aukciono dokumentais registravimo tvarką;

20.10. pradinės aukciono kainos dydį bei įmokos, kuri lygi didžiausiai pasiūlytai kainai, sumokėjimo į valstybės biudžetą tvarką ir sąlygas;

20.11. aukciono dalyvio registracijos užmokesčio dydį;

20.12. aukciono sekretoriaus kontaktinius duomenis (pasiteirauti dalyvavimo aukcione klausimais);

20.13. Neteko galios nuo 2013-05-12

Punkto naikinimas:

Nr. 1V-729, 2013-05-06, Žin. 2013, Nr. 48-2425 (2013-05-11), i. k. 11311RRISAK001V-729

 

20.14. kitas sąlygas ir informaciją.

21. Taisyklių 20 punkte nurodytą aukciono sąlygų aprašą visi pageidaujantys asmenys gali nemokamai gauti Tarnyboje.

22. Paskelbus aukcioną, iki aukciono dokumentų pateikimo galutinės datos, informacija apie aukciono Dalyvius neteikiama.

 

IV. AUKCIONO DOKUMENTŲ REGISTRAVIMAS

 

23. Vokus su aukciono dokumentais registruoja aukciono sekretorius. Aukciono dokumentai pateikiami užklijuotame ir aukciono Dalyvio antspaudu užantspauduotame voke, taip, kad aukciono dokumentų nebūtų galima išimti nepažeidus voko ir (ar) antspaudo žymos. Ant voko rašoma „Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai“, nurodomas Tarnybos adresas, aukciono pavadinimas, aukciono Dalyvio pavadinimas, kodas, adresas, elektroninio pašto adresas bei žodžiai „aukciono dokumentai“. Pateikiant registruoti voką su aukciono dokumentais aukciono sekretoriui atskirai turi būti pateiktas dokumentas arba jo kopija, patvirtinantis, jog sumokėtas aukciono dalyvio registracijos užmokestis.

24. Registruojant vokus su aukciono dokumentais, aukciono sekretorius išduoda patvirtinimą, kuriame nurodoma, kad aukciono dokumentai priimti, jų priėmimo data bei laikas, aukciono sekretoriaus vardas ir pavardė bei parašas. Toks pat užrašas nurodomas ant gauto užklijuoto voko su aukciono dokumentais. Jeigu aukciono dokumentai buvo atsiųsti paštu, aukciono sekretorius išsiunčia patvirtinimą registruotu laišku per tris darbo dienas nuo aukciono dokumentų gavimo dienos.

25. Visi aukciono dokumentai (su priedais) turi būti sudėti į aplanką, visi aplanke esantys aukciono dokumentų lapai turi būti nuosekliai sunumeruoti, susiūti ir aukciono dokumentų paskutinio lapo antroje pusėje užantspauduoti aukciono Dalyvio antspaudu bei patvirtinti jo įgalioto asmens parašu, nurodant pareigas, vardą, pavardę, datą ir aplanke susiūtų aukciono dokumentų lapų skaičių. Pirmajame lape surašomas pateikiamų aukciono dokumentų turinys, pasirašytas aukciono Dalyvio įgalioto asmens ir patvirtintas aukciono Dalyvio antspaudu. Aukciono dokumentai turi būti susiūti ir užantspauduoti taip, kad nebūtų galima išimti, įdėti ar pakeisti aukciono dokumentų lapų nepažeidus susiuvimo siūlo.

26. Visi dokumentai, teikiami Tarnybai šių Taisyklių nustatyta tvarka, turi atitikti Dokumentų teikimo Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2004 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. 1V-292 (Žin., 2004, Nr. 141-5171; 2005, Nr. 73-2675), reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-621, 2008-07-10, Žin., 2008, Nr. 81-3230 (2008-07-17), i. k. 10811RRISAK001V-621

 

27. Privalomi pateikti aukciono dokumentai nurodomi aukciono sąlygų apraše.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-729, 2013-05-06, Žin., 2013, Nr. 48-2425 (2013-05-11), i. k. 11311RRISAK001V-729

 

28. Vokai su aukciono dokumentais, gauti iš aukciono Dalyvių, turi būti registruojami aukciono žurnale, kur nurodoma dokumentų gavimo data bei laikas ir aukciono Dalyvio numeris, kuris suteikiamas kiekvienam aukciono Dalyviui, registruojant vokus su aukciono dokumentais. Vokai su aukciono dokumentais registruojami tik skelbime apie aukcioną nurodytu šių dokumentų registravimo laiku.

29. Aukciono dokumentai laikomi pateikti tą dieną, kai jie įregistruojami aukciono žurnale.

30. Aukciono sekretorius neturi teisės registruoti voko su aukciono dokumentais, jeigu:

30.1. aukciono dokumentai Tarnyboje gauti jau pasibaigus aukciono dokumentų priėmimo terminui;

30.2. aukciono dokumentai pateikti nesilaikant Taisyklių 23 punkte nurodytų reikalavimų;

30.3. nepateiktas Taisyklių 23 punkte nurodytas dokumentas arba jo kopija.

31. Nuo užklijuoto voko su aukciono dokumentais įregistravimo Tarnyboje pagal Taisykles dienos iki aukciono dokumentų registravimo termino, nurodyto skelbime apie aukcioną, pabaigos aukciono Dalyvis įgyja šias teises:

31.1. atsisakyti dalyvauti aukcione. Aukciono Dalyvis, atsisakantis dalyvauti aukcione, turi pateikti Tarnybai prašymą grąžinti voką su aukciono dokumentais, kartu pateikdamas Taisyklių 24 punkte nurodytą patvirtinimą. Aukciono sekretorius aukciono žurnale turi įrašyti, kad aukciono Dalyvis atsisako dalyvauti aukcione, nurodyti atsisakymo datą, pasirašyti. Aukciono Dalyviui, atsisakiusiam dalyvauti aukcione, aukciono dokumentai grąžinami pasibaigus aukciono dokumentų registravimo terminui. Aukciono dalyvio registracijos užmokestis negrąžinamas;

31.2. pateikti naujus aukciono dokumentus, atšaukus ankstesniuosius. Aukciono sekretorius aukciono žurnale turi įrašyti, kad ankstesnieji dokumentai atšaukti ir pateiktas naujas vokas. Anksčiau pateikti dokumentai grąžinami aukciono Dalyviui. Aukciono sekretorius pažymi aukciono žurnale, kada dokumentai pakeisti, o naujas aukciono dalyvio registracijos užmokestis neimamas. Aukciono Dalyviui, pateikusiam voką su naujais aukciono dokumentais, išduodamas naujas patvirtinimas.

32. Aukciono Dalyvis negali perleisti savo kaip aukciono Dalyvio teisių kitiems asmenims.

33. Tarnyba neatsako už pašto paslaugos teikėjų vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių aukciono dokumentai nebuvo gauti ar gauti pasibaigus aukciono dokumentų pateikimo terminui. Pasibaigus aukciono dokumentų pateikimo terminui Tarnyboje gauti vokai su aukciono dokumentais neatplėšiami ir grąžinami aukciono Dalyviui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-729, 2013-05-06, Žin., 2013, Nr. 48-2425 (2013-05-11), i. k. 11311RRISAK001V-729

 

V. AUKCIONO VYKDYMAS

 

34. Aukciono sąlygų apraše nustatytu laiku susirinkus Komisijai, Komisijos pirmininkas paskelbia aukciono pradžią ir pateikia informaciją, nurodytą konkretaus aukciono sąlygų apraše. Aukcione turi teisę dalyvauti tik Komisijos nariai, aukciono sekretorius ir aukciono Dalyviai arba jų įgalioti asmenys.

35. Aukciono pradžioje Komisija atplėšia užklijuotus vokus su aukciono dokumentais, patikrina, ar pateikti aukciono dokumentai atitinka Taisyklių 25 ir (ar) 26 punktų ir aukciono sąlygų apraše nurodytus reikalavimus. Aukciono dokumentai, neatitinkantys Taisyklių 25 ir (ar) 26 punktų ir (ar) aukciono sąlygų apraše nurodytų reikalavimų, atmetami ir nenagrinėjami vadovaujantis Taisyklių 43 punktu. Toliau aukcionas vykdomas ir aukciono laimėtojas ar laimėtojai nustatomi pagal aukciono sąlygų apraše nustatytas procedūras.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-729, 2013-05-06, Žin., 2013, Nr. 48-2425 (2013-05-11), i. k. 11311RRISAK001V-729

 

351. Taisyklių 20 punkte nurodytame aukciono sąlygų apraše nustatomos procedūros, pagal kurias didžiausią kainą už teisę naudoti elektroninių ryšių išteklius pasiūlęs Dalyvis ar Dalyviai pripažįstami aukciono laimėtoju ar laimėtojais. Aukciono sąlygų apraše Tarnyba gali nustatyti:

351.1. kainą už teisę naudoti elektroninių ryšių išteklius, kurią viršijus ribojamas pasiūlymų dėl naujos kainos už teisę naudoti elektroninių ryšių išteklius skaičius. Tuo atveju, jei keli Dalyviai pasiūlo tokio pat dydžio didžiausią kainą už teisę naudoti elektroninių ryšių išteklius, aukciono laimėtojas ar laimėtojai nustatomi pagal aukciono sąlygų apraše nustatytus vertinimo kriterijus;

351.2. didžiausią galimą kainą už teisę naudoti elektroninių ryšių išteklius, kuri negali būti viršyta aukciono vykdymo metu. Tuo atveju, kai kelių Dalyvių pasiūlyta didžiausia kaina pasiekia šiame punkte nurodytą didžiausią galimą kainą, aukciono laimėtojas ar laimėtojai nustatomi pagal aukciono sąlygų apraše nustatytus vertinimo kriterijus. Šie vertinimo kriterijai nustatomi siekiant užtikrinti efektyvų elektroninių ryšių išteklių naudojimą, išvengti elektroninių ryšių išteklių kaupimo (koncentracijos) ir sudaryti sąlygas veiksmingos konkurencijos elektroninių ryšių srityje egzistavimui ir plėtrai.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-729, 2013-05-06, Žin., 2013, Nr. 48-2425 (2013-05-11), i. k. 11311RRISAK001V-729

 

36. Pasibaigus aukciono laimėtojo ar laimėtojų nustatymo procedūroms, Komisija parengia ir balsuodama patvirtina protokolą dėl aukciono laimėtojo ar laimėtojų ir pateikia jį Tarnybos direktoriui. Protokolą pasirašo visi posėdyje dalyvavę Komisijos nariai. Ne vėliau kaip kitą darbo dieną po protokolo pasirašymo Komisija išsiunčia visiems Dalyviams pranešimą apie aukciono rezultatus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-729, 2013-05-06, Žin., 2013, Nr. 48-2425 (2013-05-11), i. k. 11311RRISAK001V-729

 

37. Neteko galios nuo 2013-05-12

Punkto naikinimas:

Nr. 1V-729, 2013-05-06, Žin. 2013, Nr. 48-2425 (2013-05-11), i. k. 11311RRISAK001V-729

 

38. Neteko galios nuo 2013-05-12

Punkto naikinimas:

Nr. 1V-729, 2013-05-06, Žin. 2013, Nr. 48-2425 (2013-05-11), i. k. 11311RRISAK001V-729

 

39. Neteko galios nuo 2013-05-12

Punkto naikinimas:

Nr. 1V-729, 2013-05-06, Žin. 2013, Nr. 48-2425 (2013-05-11), i. k. 11311RRISAK001V-729

 

40. Neteko galios nuo 2013-05-12

Punkto naikinimas:

Nr. 1V-729, 2013-05-06, Žin. 2013, Nr. 48-2425 (2013-05-11), i. k. 11311RRISAK001V-729

 

41. Komisija turi teisę reikalauti iš aukciono Dalyvių papildomos informacijos dėl aukciono dokumentuose pateiktų duomenų ir (ar) pasiūlymų patikslinimo ir paaiškinimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-729, 2013-05-06, Žin., 2013, Nr. 48-2425 (2013-05-11), i. k. 11311RRISAK001V-729

 

42. Komisija gali siūlyti Tarnybai kreiptis į atitinkamas Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybių institucijas dėl duomenų apie aukciono Dalyvius patikrinimo. Naudodamasi gauta informacija, Tarnyba privalo laikytis konfidencialumo įsipareigojimų.

43. Komisija gali atmesti aukciono dokumentus iki jų nagrinėjimo termino pabaigos, jeigu nustatoma, kad:

43.1. aukciono dokumentai neatitinka skelbiant aukcioną nurodytų sąlygų;

43.2. pateikti aukciono dokumentai neatitinka Taisyklių 25 ir (ar) 26 punktų ir (ar) Taisyklių 20 punkte nurodytame aukciono sąlygų apraše nurodytų reikalavimų arba Dalyvis yra nurodęs papildomas sąlygas, kurios neatitinka aukciono sąlygų aprašo;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-729, 2013-05-06, Žin., 2013, Nr. 48-2425 (2013-05-11), i. k. 11311RRISAK001V-729

 

43.3. aukciono Dalyviui yra iškelta bankroto byla arba kreditoriai juridiniam asmeniui vykdo bankroto procedūras ne teismo tvarka;

43.4. aukciono Dalyviui yra iškelta restruktūrizavimo byla;

43.5. priimtas teismo, kreditorių ar juridinio asmens dalyvių sprendimas likviduoti juridinį asmenį;

43.6. aukciono dokumentus pateikęs asmuo neatitinka Taisyklių 20 punkte nurodytame aukciono sąlygų apraše nurodytų Dalyvių kvalifikacinių reikalavimų.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-729, 2013-05-06, Žin., 2013, Nr. 48-2425 (2013-05-11), i. k. 11311RRISAK001V-729

 

44. Dalyviams, kurių pateiktus aukciono dokumentus Komisija atmetė, Tarnyba išsiunčia pranešimus, nurodydama aukciono dokumentų atmetimo priežastis. Tokie Dalyviai netenka teisės dalyvauti aukcione.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-729, 2013-05-06, Žin., 2013, Nr. 48-2425 (2013-05-11), i. k. 11311RRISAK001V-729

 

45. Dalyvio registracijos užmokestis Dalyviams, nepripažintiems aukciono laimėtojais, ir Dalyviams, kurių pateiktus aukciono dokumentus Komisija atmetė, negrąžinamas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-729, 2013-05-06, Žin., 2013, Nr. 48-2425 (2013-05-11), i. k. 11311RRISAK001V-729

 

46. Kiekvienas aukciono Dalyvis turi teisę pareikšti pretenziją Komisijai dėl aukciono procedūros pažeidimų per 7 darbo dienas nuo Taisyklių 36 punkte nurodyto Komisijos pranešimo išsiuntimo dienos. Komisija iki Tarnybos sprendimo dėl aukciono rezultatų priėmimo turi teisę pakeisti savo siūlymus dėl aukciono rezultatų, kuriuos pateikia Tarnybos direktoriui, jeigu paaiškėja, kad aukciono Dalyvis pateikė Komisijai neteisingus duomenis arba sąmoningai juos nuslėpė, arba paaiškėja kitos aplinkybės, kurios galėjo turėti įtakos įvertinant aukciono dokumentus.

47. Taisyklių 46 punkte numatytoje pretenzijoje nurodoma:

47.1. pretenziją teikiančio aukciono Dalyvio pavadinimas, kodas ir adresas;

47.2. Komisijos neteisėti veiksmai ar sprendimai ir jų neteisėtumą pagrindžiantys teisės aktai ar aplinkybės;

47.3. pretenziją teikiančio aukciono Dalyvio reikalavimai.

48. Tarnyba, gavusi aukciono Dalyvio pretenziją, ją išnagrinėja ir priima motyvuotą sprendimą atmesti pretenziją arba perduoti Komisijai išnagrinėti. Tarnyba sprendimą išsiunčia pretenziją pateikusiam aukciono dalyviui.

49. Tarnybos sprendimas dėl aukciono laimėtojo ar laimėtojų priimamas pasibaigus nurodytam pretenzijų priėmimo terminui ir išnagrinėjus pretenzijas, jeigu jų buvo. Sprendime nurodoma:

49.1. aukciono pavadinimas ir paskelbimo data;

49.2. aukciono laimėtojas.

50. Tarnybos sprendimas dėl aukciono rezultatų skelbiamas Informacijos, susijusios su Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, Lietuvos Respublikos pašto įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo ir Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo įgyvendinimu, skelbimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2004 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. 1V-539 (Žin., 2004, Nr. 180-6692; 2013, Nr. 38-1889), nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-729, 2013-05-06, Žin., 2013, Nr. 48-2425 (2013-05-11), i. k. 11311RRISAK001V-729

 

51. Nustačius, kad aukciono Dalyvis pateikė neteisingus duomenis arba sąmoningai juos nuslėpė, jis netenka teisės dalyvauti aukcione ir gauti elektroninių ryšių išteklius. Aukciono Dalyvio registracijos užmokestis negrąžinamas.

 

VI. ATSISKAITYMAS UŽ AUKCIONE SUTEIKIAMĄ TEISĘ NAUDOTI ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ IŠTEKLIUS

 

52. Už suteikiamą teisę naudoti elektroninių ryšių išteklius įmokos, kurias įsipareigoja sumokėti aukciono laimėtojas ar laimėtojai, mokamos į valstybės biudžetą. Šios įmokos Taisyklėse arba aukciono sąlygų apraše nustatyta tvarka ir sąlygomis gali būti išskaidytos dalimis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-1291, 2015-10-19, paskelbta TAR 2015-10-19, i. k. 2015-15741

 

521. Jeigu aukciono sąlygų apraše nenustatyta kitaip, aukciono laimėtojas, negalintis iš karto sumokėti Taisyklių 55 punkte nurodytos įmokos, kuri lygi didžiausiai jo pasiūlytai kainai už aukciono būdu suteikiamą teisę naudoti elektroninių ryšių išteklius, turi teisę per 7 darbo dienas nuo Taisyklių 36 punkte nurodyto Komisijos pranešimo išsiuntimo dienos, atsižvelgdamas į Taisyklių 54 punktą, pateikti Tarnybai motyvuotą prašymą įmoką išskaidyti dalimis.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-729, 2013-05-06, Žin., 2013, Nr. 48-2425 (2013-05-11), i. k. 11311RRISAK001V-729

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-1291, 2015-10-19, paskelbta TAR 2015-10-19, i. k. 2015-15741

 

53. Sprendimas dėl teisės naudoti elektroninių ryšių išteklius suteikimo aukciono laimėtojui ar laimėtojams priimamas, leidimas ar leidimai naudoti elektroninių ryšių išteklius išduodami, radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygos nustatomos pagal Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisykles, patvirtintas Tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 1V-854 „Dėl Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“, arba Telefono ryšio numerių skyrimo ir naudojimo taisykles, patvirtintas Tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 1V-1104 „Dėl Telefono ryšio numerių skyrimo ir naudojimo taisyklių ir Nacionalinio telefono ryšio numeracijos plano patvirtinimo“, pateikus Tarnybai banko išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad į valstybės biudžetą sumokėta įmoka, nurodyta Taisyklių 55 punkte, arba įmokos pradinė dalis, jeigu įmokos mokėjimas yra išskaidytas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-621, 2008-07-10, Žin., 2008, Nr. 81-3230 (2008-07-17), i. k. 10811RRISAK001V-621

Nr. 1V-729, 2013-05-06, Žin., 2013, Nr. 48-2425 (2013-05-11), i. k. 11311RRISAK001V-729

Nr. 1V-1291, 2015-10-19, paskelbta TAR 2015-10-19, i. k. 2015-15741

 

54. Jeigu aukciono sąlygų apraše nenustatyta kitaip, Taisyklių 55 punkte nurodytos įmokos mokėjimas gali būti išskaidomas:

54.1. jei įmoka lygi ar mažesnė nei 579 240 (penki šimtai septyniasdešimt devyni tūkstančiai du šimtai keturiasdešimt) eurų – ne ilgesniam kaip 2 metų laikotarpiui, sumokant ne mažesnę kaip 289 620 (dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių tūkstančių šešių šimtų dvidešimt) eurų pradinę įmokos dalį, o likusią įmokos dalį proporcingai išskaidant;

54.2. jei įmoka didesnė nei 579 240 (penki šimtai septyniasdešimt devyni tūkstančiai du šimtai keturiasdešimt) eurų – ne ilgesniam kaip 10 metų laikotarpiui, sumokant pradinę įmokos dalį, sudarančią ne mažiau kaip 30 procentų įmokos, o likusią įmokos dalį proporcingai išskaidant.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-729, 2013-05-06, Žin., 2013, Nr. 48-2425 (2013-05-11), i. k. 11311RRISAK001V-729

Nr. 1V-1638, 2014-11-26, paskelbta TAR 2014-11-26, i. k. 2014-17982

 

55. Aukciono laimėtojas įmoką, kuri lygi didžiausiai jo pasiūlytai kainai už aukciono būdu suteikiamą teisę naudoti elektroninių ryšių išteklius, arba jos pradinę dalį, jei įmokos mokėjimas yra išskaidytas, turi sumokėti į valstybės biudžetą aukciono sąlygų apraše nustatyta tvarka ir pateikti Tarnybai banko išduotą dokumentą, patvirtinantį įmokos arba jos pradinės dalies, jeigu įmokos mokėjimas yra išskaidytas, sumokėjimą per 30 dienų nuo aukciono laimėtojo ar laimėtojų patvirtinimo dienos. Jeigu įmokos mokėjimas yra išskaidytas, likusią sumą aukciono laimėtojas moka Tarnybos nustatytais dydžiais ir terminais, kiekvieną kartą per 30 dienų nuo Tarnybos nustatyto įmokos dalies sumokėjimo termino paskutinės dienos pateikdamas Tarnybai banko išduotą dokumentą, patvirtinantį įmokos dalies sumokėjimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-729, 2013-05-06, Žin., 2013, Nr. 48-2425 (2013-05-11), i. k. 11311RRISAK001V-729

Nr. 1V-1291, 2015-10-19, paskelbta TAR 2015-10-19, i. k. 2015-15741

 

56. Aukciono laimėtojui laiku nesumokėjus Taisyklių 55 punkte nurodytos įmokos ar jos dalies, jei įmokos mokėjimas yra išskaidytas, arba nepateikus Tarnybai dokumento apie įmokos ar jos dalies, jei įmokos mokėjimas yra išskaidytas, sumokėjimą, Tarnyba turi teisę priimti sprendimą įpareigoti aukciono laimėtoją šią įmoką ar jos dalį, jei įmokos mokėjimas yra išskaidytas, sumokėti ir nustatyti sumokėjimo terminą. Toks Tarnybos sprendimas yra vykdomasis dokumentas, kurio neįvykdžius, sprendimas pateikiamas Valstybinei mokesčių inspekcijai ir ši jį vykdo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (Žin., 2002, Nr. 36-1340) nustatyta tvarka. Sprendimas gali būti pateikiamas vykdyti ne vėliau kaip per 3 metus nuo jo priėmimo dienos.

57. Aukciono laimėtojui per Taisyklių 56 punkte nurodytame Tarnybos sprendime nurodytą terminą nesumokėjus Taisyklių 55 punkte nurodytos įmokos ar jos pradinės dalies, jei įmokos mokėjimas yra išskaidytas, Tarnyba turi teisę atsisakyti skirti atitinkamus elektroninių ryšių išteklius. Tokiu atveju Tarnyba Taisyklių III skyriuje nustatyta tvarka skelbia naują aukcioną. Šiuo atveju aukciono laimėtojas, laiku nesumokėjęs įmokos arba jos pradinės dalies, jei įmokos mokėjimas yra išskaidytas, neturi teisės dalyvauti šiame punkte nurodytame naujame aukcione.

 

VII. NEĮVYKĘS AUKCIONAS

 

58. Sprendimą, kad aukcionas laikomas neįvykusiu, priima Tarnyba.

59. Aukcionas laikomas neįvykusiu, jeigu per skelbime dėl aukciono paskelbimo nurodytą aukciono dokumentų priėmimo terminą neįregistruojamas nė vienas vokas su aukciono dokumentais, Komisija atmetė visų Dalyvių aukciono dokumentus, vykdant aukciono procedūras nelieka nė vieno Dalyvio (pavyzdžiui, visi Dalyviai netenka teisės dalyvauti aukcione) arba dėl kitų priežasčių neįmanoma nustatyti aukciono laimėtojo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-729, 2013-05-06, Žin., 2013, Nr. 48-2425 (2013-05-11), i. k. 11311RRISAK001V-729

Nr. 1V-1638, 2014-11-26, paskelbta TAR 2014-11-26, i. k. 2014-17982

 

60. Neįvykus aukcionui, teisė naudoti elektroninių ryšių išteklius suteikiama Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių arba Telefono ryšio numerių skyrimo ir naudojimo taisyklių nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-621, 2008-07-10, Žin., 2008, Nr. 81-3230 (2008-07-17), i. k. 10811RRISAK001V-621

Nr. 1V-729, 2013-05-06, Žin., 2013, Nr. 48-2425 (2013-05-11), i. k. 11311RRISAK001V-729

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

61. Aukciono Dalyvių pateikti dokumentai saugomi Tarnyboje 10 metų.

62. Ginčai, iškilę dėl Taisyklių reikalavimų vykdymo, taikymo ir aiškinimo, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

______________


 

Aukciono suteikti teisę naudoti elektroninių

ryšių išteklius taisyklių

priedas

 

________________________________________________________________________________

(Komisijos nario, aukciono sekretoriaus, specialisto vardas ir pavardė)

 

AUKCIONO SUTEIKTI TEISĘ NAUDOTI ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ IŠTEKLIUS VERTINIMO KOMISIJOS NARIO, AUKCIONO sekretoriaus, specialisto KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS

 

200 m.                          d. Nr. ______

 

__________________________

(vieta)

 

1. Būdamas Komisijos nariu, aukciono sekretoriumi, specialistu, pasižadu:

1.1. saugoti ir tik Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti konfidencialią informaciją, kuri man taps žinoma dirbant Aukciono suteikti teisę naudoti elektroninių ryšių išteklius vertinimo komisijos nariu, aukciono sekretoriumi, specialistu;

1.2. man patikėtą konfidencialią informaciją saugoti tokiu būdu, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės su ja susipažinti ar pasinaudoti.

2. Man išaiškinta, kad konfidencialią informaciją sudaro:

2.1. aukciono Dalyvių kvalifikaciniai duomenys;

2.2. kiekvieno aukciono Dalyvio pateiktų aukciono dokumentų ir paaiškinimų turinys;

2.3. kita informacija, susijusi su aukciono Dalyvių pateiktų dokumentų nagrinėjimu, vertinimu, išskyrus informaciją dėl aukciono rezultatų;

2.4. informacija, susijusi su atliktomis aukciono procedūromis, jeigu jos atskleidimas prieštarauja įstatymams, daro nuostolių teisėtiems šalių komerciniams interesams arba trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją.

3. Esu perspėtas, kad, pažeidęs šį pasižadėjimą, turėsiu atlyginti aukcioną paskelbusiai institucijai ir aukciono Dalyviams padarytus nuostolius.

 

                                               ________________________________

                                       (parašas)                                                      (vardas ir pavardė)

 

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Įsakymas

Nr. 1V-621, 2008-07-10, Žin., 2008, Nr. 81-3230 (2008-07-17), i. k. 10811RRISAK001V-621

Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 1V-824 "Dėl Aukciono suteikti teisę naudoti elektroninių ryšių išteklius taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Įsakymas

Nr. 1V-729, 2013-05-06, Žin., 2013, Nr. 48-2425 (2013-05-11), i. k. 11311RRISAK001V-729

Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 1V-824 "Dėl Aukciono suteikti teisę naudoti elektroninių ryšių išteklius taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Įsakymas

Nr. 1V-690, 2014-05-09, paskelbta TAR 2014-05-09, i. k. 2014-05256

Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 1V-824 „Dėl Aukciono suteikti teisę naudoti elektroninių ryšių išteklius taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Įsakymas

Nr. 1V-1638, 2014-11-26, paskelbta TAR 2014-11-26, i. k. 2014-17982

Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 1V-824 „Dėl Aukciono suteikti teisę naudoti elektroninių ryšių išteklius taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Įsakymas

Nr. 1V-1291, 2015-10-19, paskelbta TAR 2015-10-19, i. k. 2015-15741

Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 1V-824 „Dėl Aukciono suteikti teisę naudoti elektroninių ryšių išteklius taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo