Suvestinė redakcija nuo 2009-12-06

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 1998, Nr. 28-742, i. k. 0981100NUTA00000312

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ APSKAITOS IR STATISTINĖS ATSKAITOMYBĖS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

1998 m. kovo 17 d. Nr. 312

Vilnius

 

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. 1569, 2009-11-18, Žin., 2009, Nr. 144-6387 (2009-12-05), i. k. 1091100NUTA00001569

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Gyvenamųjų patalpų apskaitos ir statistinės atskaitomybės tvarkos aprašą (pridedama).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1569, 2009-11-18, Žin., 2009, Nr. 144-6387 (2009-12-05), i. k. 1091100NUTA00001569

 

2. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. 704 „Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų apsirūpinimo gyvenamosiomis patalpomis įstatymo įgyvendinimo tvarkos“ (Žin., 1992, Nr. 29(2)-908) 1.11 punktą.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                              Gediminas Vagnorius

 

 

 

L. e. statybos ir urbanistikos

ministro pareigas                                                                                      Algis Čaplikas

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1998 m. kovo 17 d. nutarimu Nr. 312

 

Gyvenamųjų patalpų apskaitos ir statistinės atskaitomybės tvarkOS aPRAŠAS

 

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. 1569, 2009-11-18, Žin., 2009, Nr. 144-6387 (2009-12-05), i. k. 1091100NUTA00001569

 

1. Šis aprašas reglamentuoja gyvenamųjų patalpų įtraukimą į apskaitą, išbraukimą iš jos ir statistinę atskaitomybę.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1569, 2009-11-18, Žin., 2009, Nr. 144-6387 (2009-12-05), i. k. 1091100NUTA00001569

 

2. Gyvenamųjų patalpų apskaitos tikslas – įtraukti į apskaitą gyvenamuosius namus (jų dalis), butus ir kituose pastatuose įrengtas gyvenamąsias patalpas (toliau vadinama – gyvenamosios patalpos) nepriklausomai nuo jų nuosavybės formos.

3. Gyvenamųjų patalpų statistinę atskaitomybę atlieka ir už ją atsako Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau vadinama – Statistikos departamentas).

4. Neteko galios nuo 2009-12-06

Punkto naikinimas:

Nr. 1569, 2009-11-18, Žin. 2009, Nr. 144-6387 (2009-12-05), i. k. 1091100NUTA00001569

Punkto pakeitimai:

Nr. 279, 2003-03-03, Žin., 2003, Nr. 24-991 (2003-03-07), i. k. 1031100NUTA00000279

Nr. 1322, 2003-10-23, Žin., 2003, Nr. 101-4553 (2003-10-29), i. k. 1031100NUTA00001322

 

5. Valstybės įmonė Registrų centras kasmet iki vasario 5 d. pateikia Statistikos departamentui Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašą (sausio 1 d. duomenimis).

Punkto pakeitimai:

Nr. 279, 2003-03-03, Žin., 2003, Nr. 24-991 (2003-03-07), i. k. 1031100NUTA00000279

Nr. 1322, 2003-10-23, Žin., 2003, Nr. 101-4553 (2003-10-29), i. k. 1031100NUTA00001322

Nr. 1569, 2009-11-18, Žin., 2009, Nr. 144-6387 (2009-12-05), i. k. 1091100NUTA00001569

 

6. Statistikos departamentas, apibendrinęs valstybės įmonės Registrų centro pateiktus duomenis, statistinę informaciją apie gyvenamąsias patalpas skelbia Rodiklių duomenų bazėje, Statistikos departamento interneto svetainėje ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1322, 2003-10-23, Žin., 2003, Nr. 101-4553 (2003-10-29), i. k. 1031100NUTA00001322

Nr. 1569, 2009-11-18, Žin., 2009, Nr. 144-6387 (2009-12-05), i. k. 1091100NUTA00001569

 

7. Duomenis apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotas gyvenamąsias patalpas pagal Nekilnojamojo turto registro nuostatus tvarko valstybės įmonė Registrų centras.

Punkto pakeitimai:

Nr. 279, 2003-03-03, Žin., 2003, Nr. 24-991 (2003-03-07), i. k. 1031100NUTA00000279

 

8. Neteko galios nuo 2009-12-06

Punkto naikinimas:

Nr. 1569, 2009-11-18, Žin. 2009, Nr. 144-6387 (2009-12-05), i. k. 1091100NUTA00001569

 

9. Neteko galios nuo 2009-12-06

Punkto naikinimas:

Nr. 1569, 2009-11-18, Žin. 2009, Nr. 144-6387 (2009-12-05), i. k. 1091100NUTA00001569

Punkto pakeitimai:

Nr. 1322, 2003-10-23, Žin., 2003, Nr. 101-4553 (2003-10-29), i. k. 1031100NUTA00001322

Nr. 1676, 2003-12-24, Žin., 2003, Nr. 123-5606 (2003-12-30), i. k. 1031100NUTA00001676

 

10. Neteko galios nuo 2009-12-06

Punkto naikinimas:

Nr. 1569, 2009-11-18, Žin. 2009, Nr. 144-6387 (2009-12-05), i. k. 1091100NUTA00001569

 

11. Neteko galios nuo 2009-12-06

Punkto naikinimas:

Nr. 1569, 2009-11-18, Žin. 2009, Nr. 144-6387 (2009-12-05), i. k. 1091100NUTA00001569

 

12. Neteko galios nuo 2009-12-06

Punkto naikinimas:

Nr. 1569, 2009-11-18, Žin. 2009, Nr. 144-6387 (2009-12-05), i. k. 1091100NUTA00001569

Punkto pakeitimai:

Nr. 279, 2003-03-03, Žin., 2003, Nr. 24-991 (2003-03-07), i. k. 1031100NUTA00000279

Nr. 1322, 2003-10-23, Žin., 2003, Nr. 101-4553 (2003-10-29), i. k. 1031100NUTA00001322

 

______________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 279, 2003-03-03, Žin., 2003, Nr. 24-991 (2003-03-07), i. k. 1031100NUTA00000279

Dėl Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonės pavadinimo pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1322, 2003-10-23, Žin., 2003, Nr. 101-4553 (2003-10-29), i. k. 1031100NUTA00001322

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. kovo 17 d. nutarimo Nr. 312 "Dėl Gyvenamųjų patalpų apskaitos ir statistinės atskaitomybės tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1676, 2003-12-24, Žin., 2003, Nr. 123-5606 (2003-12-30), i. k. 1031100NUTA00001676

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. kovo 17 d. nutarimo Nr. 312 "Dėl Gyvenamųjų patalpų apskaitos ir statistinės atskaitomybės tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1569, 2009-11-18, Žin., 2009, Nr. 144-6387 (2009-12-05), i. k. 1091100NUTA00001569

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. kovo 17 d. nutarimo Nr. 312 "Dėl Gyvenamųjų patalpų apskaitos ir statistinės atskaitomybės tvarkos patvirtinimo" pakeitimo