Suvestinė redakcija nuo 2011-07-31

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2001, Nr. 19-626, i. k. 1012210ISAK00000061

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL SUSITARIMO DĖL GREITAI GENDANČIŲ MAISTO PRODUKTŲ TARPTAUTINIO GABENIMO IR TOKIAM GABENIMUI NAUDOJAMŲ SPECIALIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ (ATP) ĮGYVENDINIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 1998 M. GRUODŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 497 „DĖL KROVINIŲ TARPTAUTINIŲ VEŽIMŲ KELIŲ TRANSPORTU TAISYKLIŲ“ PAKEITIMO

 

2001 m. vasario 23 d. Nr. 61

Vilnius

 

Siekdamas įgyvendinti Susitarimą dėl greitai gendančių maisto produktų tarptautinio gabenimo ir tokiam gabenimui naudojamų specialių transporto priemonių (ATP) (Žin., 2000, Nr. 68-2047):

Preambulės pakeitimai:

Nr. 3-447, 2011-07-27, Žin., 2011, Nr. 98-4640 (2011-07-30), i. k. 1112210ISAK0003-447

 

1.Pavedu Valstybinei kelių transporto inspekcijai prie Susisiekimo ministerijos:

1.1. vykdyti Susitarimo dėl greitai gendančių maisto produktų tarptautinio gabenimo ir tokiam gabenimui naudojamų specialių transporto priemonių (ATP) kompetentingos kelių transporto srities įstaigos funkcijas;

1.2. nustatyti reikalavimus bandymo stotims ir tikrinimo įmonėms bei jų ekspertams ir suteikti jiems teisę tikrinti ir bandyti specialias transporto priemones pagal Susitarimo dėl greitai gendančių maisto produktų tarptautinio gabenimo ir tokiam gabenimui naudojamų specialių transporto priemonių (ATP) reikalavimus;

1.3. kontroliuoti bandymo stočių ir tikrinimo įmonių veiklą, susijusią su specialių transporto priemonių tikrinimu ir bandymais;

1.4. vadovaujantis Susitarimu dėl greitai gendančių maisto produktų tarptautinio gabenimo ir tokiam gabenimui naudojamų specialių transporto priemonių (ATP) išduoti kelių transporto priemonių, naudojamų greitai gendančių maisto produktų tarptautiniam gabenimui keliais, sertifikatus;

1.5. nustatyti Izoliuotų transporto priemonių, transporto priemonių-šaldytuvų, mechaninių transporto priemonių-refrižeratorių ir apšildomų transporto priemonių, naudojamų greitai gendančių maisto produktų tarptautiniam gabenimui sausumos keliais, sertifikato privalomąją formą;

1.6. tvirtinti Izoliuotų transporto priemonių, transporto priemonių-šaldytuvų, mechaninių transporto priemonių-refrižeratorių ir apšildomų transporto priemonių, naudojamų greitai gendančių maisto produktų tarptautiniam gabenimui sausumos keliais, sertifikato išdavimo, pratęsimo ir atnaujinimo tvarkos aprašą;

1.7. tvarkyti greitai gendančių maisto produktų gabenimui naudojamų kelių transporto priemonių išduotų sertifikatų apskaitą;

1.8. dalyvauti Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos darbo grupės Specialių transporto priemonių, naudojamų greitai gendančių maisto produktų gabenimui WP.11, darbe.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-447, 2011-07-27, Žin., 2011, Nr. 98-4640 (2011-07-30), i. k. 1112210ISAK0003-447

 

2. Iš dalies pakeičiu Krovinių tarptautinių vežimų kelių transportu taisykles, patvirtintas susisiekimo ministro 1998 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 497 (Žin., 1998, Nr. 115-3261), taip:

2.1. Papildau nurodytąsias taisykles naujais 30–32 punktais:

30. Vykdant greitai gendančių maisto produktų tarptautinius vežimus, jie vežami pagal Susitarimą dėl greitai gendančių maisto produktų tarptautinio gabenimo ir tokiam gabenimui naudojamų specialių transporto priemonių (ATP) (Žin., 2000, Nr. 68-2047).

31. Vežėjai, siuntėjai, gavėjai ir transporto priemonių ekipažų nariai, veždami greitai gendančius maisto produktus, turi laikytis šio susitarimo nuostatų, jeigu tarpvalstybiniai susitarimai, nurodyti 2 priede, nenumato kitaip.

32. Sertifikatus izoliuotoms kelių transporto priemonėms, kelių transporto priemonėms šaldytuvams, kelių transporto priemonėms refrižeratoriams ir apšildomoms kelių transporto priemonėms, naudojamoms greitai gendančių maisto produktų tarptautiniams gabenimams sausumos keliais, išduoda Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos.“

2.2. Buvusius nurodytųjų taisyklių 30–33 punktus laikau atitinkamai 33–36 punktais.

 

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS                                                                  DAILIS BARAKAUSKAS

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-447, 2011-07-27, Žin., 2011, Nr. 98-4640 (2011-07-30), i. k. 1112210ISAK0003-447

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. 61 "Dėl Susitarimo dėl greitai gendančių maisto produktų tarptautinio gabenimo ir tokiam gabenimui naudojamų specialių transporto priemonių (ATP) įgyvendinimo ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 497 "Dėl Krovinių tarptautinių vežimų kelių transportu taisyklių pakeitimo" pakeitimo