Suvestinė redakcija nuo 2019-04-05

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2006, Nr. 95-3741, i. k. 106301MISAK00D1-406

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

 

Į S A K Y M A S

DĖL MIŠKŲ TVARKYMO SCHEMŲ IR VIDINĖS MIŠKOTVARKOS PROJEKTŲ RENGIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2006 m. rugsėjo 1 d. Nr. D1-406

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos miškų įstatymo (Žin., 1994, Nr. 96-1872; 2001, Nr. 35-1161; 2006, Nr. 61-2174) 14 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1138 (Žin., 1998, Nr. 84-2353; 2002, Nr. 20-766), 6.40 punktu:

1. Tvirtinu:

1.1. Miškų tvarkymo schemų rengimo taisykles (pridedama);

1.2. Vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisykles (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiais galios:

2.1. Valstybinės miškų inventorizacijos, valstybinės miškų apskaitos, miškotvarkos projektų rengimo, derinimo ir tvirtinimo, miškotvarkos duomenų centralizuoto kaupimo, tvarkymo ir pateikimo miškų savininkams bei valdytojams tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 352 „Dėl Valstybinės miškų inventorizacijos, valstybinės miškų apskaitos, miškotvarkos projektų rengimo, derinimo ir tvirtinimo, miškotvarkos duomenų centralizuoto kaupimo, tvarkymo ir pateikimo miškų savininkams bei valdytojams tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 63-2301; 2005, Nr. 85-3187), IV dalį;

2.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. vasario 12 d. įsakymą Nr. 76 „Dėl Lietuvos miškotvarkos taisyklių tvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 27-1102; 2004, Nr. 82-2955; 2005, Nr. 117-4257).

3. Pavedu Valstybinei miškotvarkos tarnybai iki 2007 m. sausio 1 d. parengti ir patvirtinti Miškotvarkos darbų vykdymo instrukciją.

4. Nustatau, kad:

4.1. šio įsakymo 1 ir 2 punktai įsigalioja nuo 2007 m. sausio 1 d.;

4.2. Vidinės miškotvarkos projektai iki 2007 m. sausio 1 d. rengiami vadovaujantis Valstybinės miškų inventorizacijos, valstybinės miškų apskaitos, miškotvarkos projektų rengimo, derinimo ir tvirtinimo, miškotvarkos duomenų centralizuoto kaupimo, tvarkymo ir pateikimo miškų savininkams bei valdytojams tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 352 (Žin., 2001, Nr. 63-2301; 2005, Nr. 85-3187), netaikant Teritorijų planavimo įstatymo nuostatų reikalavimų;

4.3. nuo šio įsakymo paskelbimo iki Valstybinė miškotvarkos tarnyba patvirtins Miškotvarkos darbų vykdymo instrukciją, miškotvarkos darbus vykdantys asmenys vadovaujasi Lietuvos miškotvarkos taisyklėmis, patvirtintomis aplinkos ministro 2003 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 76 (Žin., 2003, Nr. 27-1102; 2004, Nr. 82-2955; 2005, Nr. 117-4257).

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2006 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. D1-406

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2014 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. D1-834 redakcija)

 

 

MIŠKŲ TVARKYMO SCHEMŲ RENGIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Miškų tvarkymo schemų rengimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja miškų tvarkymo schemų (toliau – Schema) organizavimo, rengimo, derinimo, tikrinimo, tvirtinimo,  koregavimo ir keitimo tvarką, Schemos sudėties reikalavimus, planavimo proceso dalyvių teises, pareigas ir atsakomybę.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-289, 2016-04-28, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10713

 

2. Schemos objektas yra valstybinės ir privačios miško žemės plotai.

3. Taisyklės privalomos Schemos planavimo organizatoriams, Schemos rengėjams, teritorijų planavimo sąlygas pateikiančioms ir Schemas derinančioms, teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą vykdančioms ir Schemas tvirtinančioms institucijoms bei fiziniams ir juridiniams asmenims, dalyvaujantiems planavimo procese ir procedūrose.

4. Schemos pagal teritorijų planavimo lygmenį priskiriamos valstybės lygmeniui, o pagal teritorijų planavimo dokumentų rūšį – specialiojo teritorijų planavimo dokumentams. Schemos rengiamos valstybės teritorijos dalims masteliu M 1:200 000.

5. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos miškų įstatyme, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme ir kituose teisės aktuose.

6. Schemos rengiamos vadovaujantis Miškų įstatymu, Teritorijų planavimo įstatymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais miškų ūkio organizavimą, planavimą, miškų atkūrimą, apsaugą bei naudojimą, ir šių Taisyklių reikalavimais.

 

II SKYRIUS

PLANAVIMO TIKSLAS IR SCHEMOS UŽDAVINIAI 

 

7.  Schemos rengimo (planavimo) tikslas – sudaryti sąlygas darniai miškų ūkio vystymo ir miško naudojimo politikai įgyvendinti ne trumpesniam kaip 20 metų strateginiam laikotarpiui, atsižvelgiant į gamtosauginius, ekonominius ir socialinius aspektus.

8. Schemos uždaviniai yra:

8.1. nustatyti miškų ūkio plėtros kryptis;

8.2. įvertinti miškų ploto didinimo galimybes;

8.3. įvertinti miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis poreikius ir galimybes;

8.4. įvertinti esamą miškų priskyrimą miškų grupei, pateikti siūlymus jam tobulinti;

8.5. įvertinti esamą ūkinį ir administracinį miškų suskirstymą ir pateikti siūlymus jam tobulinti;

8.6.  nustatyti miško ūkinių priemonių projektavimo ypatumus;

8.7. įvertinti miško išteklių kokybę charakterizuojančių rodiklių dinamiką.

 

III SKYRIUS

SCHEMOS PLANAVIMO ORGANIZATORIus, RENGĖJAI IR FINANSAVIMAS

 

9. Schemos planavimo organizatorius yra Aplinkos ministerija.

10. Rengti Schemas turi teisę fiziniai asmenys, Teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turintys teisę vadovauti specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimui, juridiniai asmenys ir jų padaliniai, kitos užsienio organizacijos ir jų padaliniai, jeigu šių organizacijų įstatuose numatyta teritorijų planavimo ir miškotvarkos veikla, kai tiems darbams vadovauja atestuoti Schemų vadovai.

11. Vadovauti Schemos rengimui turi teisę asmuo, įgijęs aukštąjį (universitetinį ar koleginį) arba lygiavertį biomedicinos mokslų studijų srities miškininkystės studijų krypties išsilavinimą ir Teritorijų planavimo vadovų atestavimo, atestatų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo ir atestavimo komisijos sudarymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. D1-125 „Dėl teritorijų planavimo vadovų atestavimo, atestatų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo ir atestavimo komisijos sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka gavęs Schemos vadovo atestatą. Šis reikalavimas netaikomas Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiams ir Šveicarijos Konfederacijos piliečiams, kitiems fiziniams asmenis, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo Europos ekonominės erdvės valstybėse ir Šveicarijos Konfederacijoje teisėmis, jeigu jie turi kitos valstybės narės kompetentingos institucijos išduotą atestatą arba kitą dokumentą, įrodantį, kad jie turi teisę vadovauti tokių dokumentų rengimui.

12. Planavimo organizatorius ar jo įgaliotas asmuo parenka Schemos rengėją vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

13. Planavimo organizatorius ar jo įgaliotas asmuo su Schemos rengėju sudaro sutartį Schemai parengti vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei kitų Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatomis. Sutartis su Schemos rengėju gali būti sudaroma visam planavimo procesui arba atskiriems jo etapams (dalims) atlikti.

14. Planavimo organizatorius ar jo įgaliotas asmuo, sudaręs sutartį su Schemos rengėju, jam pateikia (kiekvienu atveju teikiamų dokumentų ir duomenų sąrašas ar jo pateikimo tvarka priklauso nuo nustatytų planavimo tikslų ir konkrečių Schemos uždavinių, planuojamos teritorijos geografinės padėties bei kitų planavimo ypatumų. Visa tai yra aptariama su Schemos rengėju):

14.1. sprendimą dėl Schemos rengimo pradžios ir planavimo tikslų;

14.2. planavimo darbų programą;

14.3. planavimo sąlygas;

14.4. planuojamos teritorijos aktualius Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenis (ankstesnės miškotvarkos duomenis elektroninėje formoje, valstybinės reikšmės miškų plotų ribas, miškų priskyrimo miškų grupėms ir pogrupiams duomenis, miško masyvų duomenis (masyvų, kvartalų ribos ir numeriai));

14.5. planuojamos teritorijos privačių miško valdų ribas, planuojamos teritorijos kartografinį pagrindą;

14.6. kitą papildomą informaciją, reikalingą Schemos rengimui.

15. Schemos rengėjas turi teisę Schemos rengimui reikalingus duomenis gauti iš Miškų valstybės kadastro, Nekilnojamojo turto registro, Kultūros vertybių registro, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastro, Saugomų rūšių informacinės sistemos, Žemės gelmių registro, Teritorijų planavimo dokumentų registro ir iš visų miškų valdytojų, kurių valdos patenka į rengiamos Schemos planuojamą teritoriją.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-289, 2016-04-28, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10713

 

16. Schemų rengimą finansuoja planavimo organizatorius.

 

IV SKYRIUS

PLANAVIMO PROCESAS, SCHEMOS GALIOJIMAS, KOREGAVIMAS IR KEITIMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. D1-289, 2016-04-28, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10713

 

17. Schema pradedama rengti aplinkos ministro (specialiojo teritorijų planavimo dokumentą tvirtinančio subjekto) sprendimu dėl Schemos rengimo pradžios ir planavimo tikslų.

18.  Sprendimo dėl Schemos rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas skelbiamas Teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka, informuojant, iki kada ir kokiu adresu galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais, siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

19. Planavimo procesą sudaro parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

20. Parengiamojo etapo metu:

20.1. planavimo organizatorius pagal nustatytus planavimo tikslus numato planuojamą teritoriją, parengia ir patvirtina planavimo darbų programą, kurioje:

20.1.1. numatomi konkretūs Schemos uždaviniai;

20.1.2. nurodoma, ar (ir kokie) turi būti atlikti tyrimai ir (ar) galimybių studijos;

20.1.3. nurodoma, ar vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašas), bus atliekamas/neatliekamas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (toliau – SPAV) (jeigu toks vertinimas neatliekamas, nurodomi SPAV neatlikimo motyvai);

20.1.4. nurodoma, ar rengimo etape bus rengiama teritorijos (miškų ūkio) vystymo koncepcija (toliau – koncepcija). Koncepcija rengiama planavimo organizatoriaus pasirinkimu ir kai numatomos kelios Schemos sprendinių alternatyvos (tarp jų rengiant SPAV);

20.2. planavimo organizatorius Aplinkos ministerijos interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje viešai paskelbiama apie priimtą sprendimą dėl Schemos rengimo pradžios ir planavimo tikslų, taip pat paskelbiama planavimo darbų programa. Nurodoma, kam ir kokiu adresu visuomenė gali teikti pasiūlymus, pateikiami planavimo organizatoriaus, Schemos rengėjo adresai ir telefonų numeriai, elektroninio pašto ir interneto svetainės adresai;

20.3. prieš pradėdamas rengti Schemą, planavimo organizatorius, vadovaudamasis Teritorijų planavimo sąlygų išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. D1-262 „Dėl Teritorijų planavimo sąlygų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka, parengia planavimo sąlygas ir raštu kreipiasi į savivaldybių, patenkančių į planuojamą teritoriją, administracijas, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritorinį skyrių, kad šie pateiktų planavimo sąlygas. Jei planuojama teritorija patenka į Lietuvos Respublikos pasienio ruožo teritoriją, planavimo organizatorius dėl planavimo sąlygų išdavimo kreipiasi ir į Valstybės sienos apsaugos tarnybą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Jeigu planavimo sąlygos per nustatytą terminą nebuvo išduotos ir planavimo organizatoriui nepranešta apie neišdavimo priežastis, planavimo organizatorius turi teisę pradėti rengti Schemą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-289, 2016-04-28, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10713

 

21. Schemos rengimo etapą sudaro šios stadijos:

21.1. esamos būklės įvertinimas – atliekama planuojamos teritorijos miškų ūkio būklės, raidos analizė ir įvertinimas, problemų ir probleminių situacijų, esamų tendencijų ir plėtros galimybių nustatymas ir vertinimas remiantis šiais dokumentais:

21.1.1. savivaldybių bendraisiais planais;

21.1.2. kadastro vietovių planais (M 1:50 000);

21.1.3. žemėtvarkos schemomis;

21.1.4. saugomų teritorijų planavimo dokumentais, saugomų teritorijų, gamtos ir kultūros paveldo objektų, Saugomų rūšių informacinės sistemos duomenimis, kertinių miško buveinių inventorizavimo ir tyrimų medžiaga;

21.1.5. valstybės išperkamos ir neprivatizuojamos žemės planais;

21.1.6. miškų žemėlapiais pagal nuosavybės formas (valstybinės reikšmės miškai, privatūs ir kiti miškai);

21.1.7. miškų paskirstymo miškų grupėmis ir pogrupiais žemėlapiais (M 1:50 000) ir planais (M 1:25 000 arba M 1:20 000);

21.1.8. ankstesnės miškotvarkos projektais;

21.1.9. gamtinio miškų rajonavimo schemomis (bendrąja, miško našumo, miško provenencijų);

21.1.10. naujausio aerofotografavimo medžiaga (ortofotoplanais, aerofotonuotraukomis);

21.1.11. valstybinės miškų inventorizacijos medžiaga;

21.1.12.  kitais dokumentais;

21.2. bendrųjų sprendinių formavimas – vadovaujantis esamos būklės įvertinimu, nustatomos planuojamos teritorijos miškų ūkio vystymo kryptys, plėtojimo prioritetai ir tvarkymo principai. Jeigu planavimo darbų programoje numatyta, parengiama koncepcija, kuriai raštu turi pritarti planavimo organizatorius. Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka atliekamas SPAV, jeigu parengiamajame etape buvo priimtas sprendimas šį vertinimą atlikti. Šioje stadijoje Schemos rengėjas gali kreiptis į planavimo sąlygas pateikusias institucijas dėl planavimo sąlygų įvykdymo, o planavimo sąlygas pateikusios institucijos šiuo atveju privalo teikti konsultacijas;

21.3. sprendinių konkretizavimas – parengiami konkretūs sprendiniai miškų ūkio veiklos plėtrai, šiai veiklai numatytoms teritorijoms naudoti, tvarkyti ir saugoti. Schemos sprendiniai turi neprieštarauti teritorijų planavimą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimams ir turi būti suderinti su galiojančiais to paties lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendiniais.

22. Užbaigus kiekvieną Schemos rengimo etapo stadiją, turi būti gautas planavimo organizatoriaus pritarimas. Pritarimui teikiama užbaigta Schemos rengimo etapo stadijos dokumentacija – brėžinys (brėžiniai) ir (ar) aiškinamasis raštas. Atsižvelgdamas į planavimo tikslus ir Schemos uždavinius, planavimo organizatorius gali planavimo darbų programoje numatyti sujungti Schemos rengimo etapo stadijas.

23. Schemos baigiamąjį etapą sudaro šios stadijos:

23.1. Schemos sprendinių viešinimas – parengtos Schemos viešinimo procedūras atlieka planavimo organizatorius ar jo įgaliotas asmuo Teritorijų planavimo įstatymo, Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“, nustatyta valstybės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentų viešinimo tvarka;

23.2. Schemos derinimas:

23.2.1. Schema teikiama derinti Taisyklių 20.3 papunktyje nurodytoms teritorijų planavimo sąlygas pateikiančioms institucijoms (toliau – derinanti institucija). Derinimo metu patikrinama, ar: įvykdyti derinančios institucijos pateiktų planavimo sąlygų reikalavimai, numatomi Schemos sprendiniai suderinti su galiojančiais to paties lygmens teritorijų planavimo dokumentais ir jų turinys neprieštarauja įstatymams, kitiems teisės aktams. Schemos derinimo procedūra tai atliekančioje institucijoje turi būti baigta per 20 darbo dienų nuo prašymo suderinti Schemą gavimo dienos;

23.2.2. jei išvada dėl pateiktos Schemos derinimo arba nederinimo per nustatytą terminą nebuvo išduota ir nepranešta apie išvados neišdavimo priežastis, laikoma, kad Schema yra suderinta, o planavimo organizatorius turi teisę parengtą Schemą teikti tikrinti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai;

23.3. Schemos tikrinimas teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančioje institucijoje atliekamas vadovaujantis Teritorijų planavimo dokumentų tikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. D1-904/3D-844 „Dėl Teritorijų planavimo dokumentų tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka;

23.4. Schemos tvirtinimas ir registravimas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre:

23.4.1. jei teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančios institucijos Schemos patikrinimo akte įrašoma išvada pritarti Schemos teikimui tvirtinti, Schema pateikiama tvirtinti Aplinkos ministerijai (toliau – Schemą tvirtinanti institucija), kuri išnagrinėja Schemą ir priima sprendimą dėl tvirtinimo arba raštu nurodo trūkumus, kuriuos Schemos rengėjas privalo pašalinti. Schemą tvirtina aplinkos ministras įsakymu;

23.4.2.  Schema tvirtinti neteikiama, jeigu teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančios institucijos išvada dėl Schemos tvirtinimo yra neigiama. Schema teikiama tvirtinti tik tuo atveju, kai ištaisomi teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančios institucijos patikrinimo akte nurodyti trūkumai ir ši institucija pritaria Schemos teikimui tvirtinti.

23.4.3. planavimo organizatorius duomenis apie patvirtintą Schemą ir teisės aktą, kuriuo ji patvirtinta, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 721 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatų ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo duomenų banko nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka pateikia registruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Schemos patvirtinimo dienos;

23.4.4.  aplinkos ministro įsakymas ir juo patvirtinta Schema įsigalioja kitą dieną po Schemos įregistravimo ir paskelbimo Teritorijų planavimo dokumentų registre, jeigu sprendime dėl Schemos patvirtinimo nenustatyta vėlesnė jos įsigaliojimo data. Oficialus informacinis pranešimas apie Schemos patvirtinimą skelbiamas Aplinkos ministerijos interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

24. Planavimo organizatorius per 5 darbo dienas nuo Schemos įregistravimo Teritorijų planavimo dokumentų registre dienos pateikia vieną Schemos egzempliorių (elektronine forma) Miškų valstybės kadastro tvarkytojui.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-289, 2016-04-28, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10713

 

25. Įsigaliojusi Schema galioja neterminuotai, išskyrus šių Taisyklių 26 punkte arba Teritorijų planavimo įstatymo 4 straipsnio 4 dalyje nustatytus atvejus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-289, 2016-04-28, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10713

 

26. Schema keičiama, kai  galiojančios Schemos sprendinius numatoma pakeisti visa apimtimi (Schemą išdėstyti nauja redakcija). Kai keičiama tik dalis galiojančios Schemos sprendinių, tai laikoma Schemos koregavimu. Planavimo organizatorius, įvertindamas priežastis, dėl kurių turi būti keičiama galiojanti Schema, priima sprendimą dėl Schemos keitimo ar jos koregavimo pradžios ir planavimo tikslų.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-289, 2016-04-28, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10713

 

261. Schema keičiama ar Schemos koregavimas, išskyrus šių Taisyklių 262 punkte nurodytą techninės klaidos ištaisymą, atliekamas taikant Teritorijų planavimo įstatyme ir šiose Taisyklėse numatytą Schemos planavimo procesą.

Papildyta punktu:

Nr. D1-289, 2016-04-28, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10713

 

262. Techninių klaidų ištaisymas yra Schemos koregavimas, apimantis tik grafinėje ir (ar) tekstinėje dalyje pastebėtų spausdinimo, skaičiavimo, faktinių duomenų ir (ar) kitų neatitikimų ištaisymą, dėl kurio nekinta Schemos sprendinių esmė. Techninių klaidų Schemoje ištaisymui netaikoma šių Taisyklių 261 punkte nurodyta tvarka. Toks Schemos koregavimas tvirtinamas aplinkos ministro įsakymu ir registruojamas Teritorijų planavimo dokumentų registre.

Papildyta punktu:

Nr. D1-289, 2016-04-28, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10713

 

V SKYRIUS

SCHEMOS SUDĖTIS

 

27. Schemą sudaro:

27.1. sprendiniai:

27.1.1. grafinė dalis – brėžinys (brėžiniai);

27.1.2. tekstinė dalis – aiškinamasis raštas;

27.2.  planavimo procedūrų dokumentai ir priedai.

28. Schemos sprendinių grafinę dalį sudaro:

28.1. pagrindinis brėžinys (M 1:200 000);

28.2. papildomas miško grupių ir pogrupių brėžinys (M 1:50 000);

28.3. papildomas miškų naudotojų brėžinys (M 1:50 000).

29.  Brėžinių pagrindas yra Miškų valstybės kadastro integruotos informacinės sistemos duomenų bazių ir miško sklypų (M 1:10 000) geografiniai bei taksaciniai duomenys. Brėžiniuose turi būti georeferenciniai duomenys apie magistralinius, krašto, vietinės reikšmės ir pagerintos dangos miško kelius, geležinkelio kelius, vandenis (upės, ežerai, tvenkiniai), miestus, miestelius, kitus kadastro vietovių centrus, savivaldybių teritorijų ir kadastro vietovių ribas.

30. Brėžiniuose sutartiniais ženklais pažymima:

30.1. miško masyvai (kontūrai, kvartalinės linijos ir kvartalų numeriai), suskirstyti pagal miškų nuosavybę;

30.2.  valstybinės reikšmės miško valdų ribos, valdytojų pavadinimai;

30.3.  saugomų teritorijų ribos ir pavadinimai, funkcinių ir tvarkymo zonų ribos bei jų pavadinimai, buferinių apsaugos zonų ribos;

30.4. gamtos paveldo objektai ir į Kultūros vertybių registrą įrašyti kultūros paveldo objektai ir vietovės, pagal Kultūros vertybių registro duomenis nurodant jų unikalius kodus;

30.5. saugomų rūšių, įrašytų į Lietuvos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių ir Europos Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių sąrašus, augavietės ir radavietės, Europos Bendrijos svarbos buveinių ar paukščių apsaugai svarbios teritorijos, Europos Bendrijos svarbos natūralios buveinės ir kertinės miško buveinės, esančios saugomų teritorijų ribose;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-289, 2016-04-28, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10713

 

30.6. miškų grupės ir pogrupiai (miško sklypo lygiu);

30.7. žemės ūkiui netinkamos žemės, menkavertės ir žemės ūkiui nenaudojamos žemės, jose suprojektuoti ir įteisinti sklypai miškui įveisti;

30.8. išžvalgyti (nenaudojami), naudojami, išnaudoti (nerekultivuoti) naudingųjų iškasenų telkiniai arba palikti renatūralizacijai karjerai ir durpynai.

31. Aiškinamajame rašte nurodomi planavimo tikslai, konkretūs Schemos uždaviniai, objekto charakteristika, aprašomi ir paaiškinami grafinėje dalyje parengti sprendiniai, apibūdinami Schemos rengimui panaudoti teritorijų planavimo dokumentai, faktografinė, kartografinė, projektavimo ir tyrimų medžiaga, esamos būklės analizės rezultatai ir kiti reikalingi paaiškinimai.

32. Aiškinamajame rašte nurodoma:

32.1. geografinė objekto charakteristika. Geografinei teritorijos charakteristikai pateikiami duomenys apie regiono gamtines, ekonomines ir socialines sąlygas, infrastruktūrą (keliai, miestai, gyvenvietės), gyventojus, žemės ūkio ir pramonės plėtros kryptis, medienos perdirbimo pramonę, žemės fondo sudėtį pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, teritorijų naudojimo prioritetus, valstybinio (savivaldybės, seniūnijos, kadastro vietovės) ir miškų ūkio (valstybinės reikšmės miškų valdytojai, privačių ir kitų miškų valdymo institucijos) administracinius vienetus. Apibūdinamos specifinės teritorijos ypatybės, ypač saugomų teritorijų. Saugomoms teritorijoms nurodomi pavadinimai, miškų plotai, esami planavimo dokumentai, gamtos paveldo objektai ir į Kultūros vertybių registrą įrašyti kultūros paveldo objektai ir vietovės, jų pavadinimai ir unikalūs kodai šiame registre, saugomų rūšių, įrašytų į Lietuvos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių ir Europos Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių sąrašus, augavietės ir radavietės (pagal inventorizacijos, tyrimų medžiagą, Saugomų rūšių informacinę sistemą), Europos Bendrijos svarbos natūralios buveinės ir kertinės miško buveinės (pagal tyrimų, inventorizacijos medžiagą);

32.2. objekto miškų charakteristika. Miškai apibūdinami pateikiant duomenis apie regiono miškų plotą ir miškingumą, jų kitimą per pastaruosius 20–30 metų, miškų ploto pasiskirstymą pagal nuosavybę, žemės naudmenas, miškų funkcinę paskirtį ir apie miškų sveikatingumą;

32.3. miško išteklių naudojimo ir atkūrimo objekte charakteristika. Miško išteklių naudojimas ir atkūrimas apibūdinamas aprašant ir įvertinant patvirtintas metines miško kirtimų apimtis, patvirtintų kirtimo normų keitimus, priežastis, projektuotų miško atkūrimo darbų apimtis pagal atkūrimo būdus, esamą miško genetinių išteklių ir sėklinę bazę, pateikiant duomenis apie kitus miško išteklius;

32.4. Schemos sprendiniai:

32.4.1. bendrieji miškų ūkio plėtros aspektai. Bendrieji miškų ūkio plėtros aspektai apibūdinami pagrindžiant miškų priskyrimą grupėms ir pogrupiams, aprašant miško daugiatikslio naudojimo kryptis, prioritetus, medienos perdirbimo pramonės plėtojimą, bioenergetinių išteklių panaudojimą, rekreacinių, medžioklės ir kitų paslaugų teikimą visuomenei, darbo vietų miškų ūkio sistemoje išsaugojimą ir naujų kūrimą, gamtos ir kultūros paveldo objektų išsaugojimą, ekologinio stabilumo didinimo, ekologiškai sveikos gyvenamos aplinkos užtikrinimą;

32.4.2. miškingumo plėtros prognozė. Miškingumo plėtra objekte apibūdinama įvertinant esamų miškų ir saugomų teritorijų, kultūros paveldo objektų teritorijų ir vietovių, apsaugos zonų išsidėstymą, gamtinio karkaso vystymo prioritetus, objekto infrastruktūrą, medienos perdirbimo pramonę, gyventojų užimtumą, nenaudojamų ir netinkamų žemdirbystei žemės ūkio naudmenų plotus, karjerus, durpynus, krūmynus, laisvą valstybinės žemės fondą ir kitus galimus apželdinti plotus, esamus ir prognozuojamus per artimiausius 10 metų žėlinių plotus, miškingumo plėtros perspektyvas 20–30 metų laikotarpiui, miško veisimo eiliškumą atsižvelgiant į miškams nustatytas funkcijas;

32.4.3. miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis poreikis. Analizuojami poreikiai ir galimybės paversti miško žemę kitomis naudmenomis, siekiant valdyti urbanizacijos plėtotę objekto miškuose, kuriuose planuojama formuoti teritorijas, nustatytas Miškų įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje;

32.4.4. pasiūlymai miškų priskyrimo miškų grupėms tikslinti;

32.4.5. miškų administravimo ir nuosavybės keitimo prognozė, pasiūlymai. Prognozė objektui rengiama siūlant miškų valdytojų ribų (plotai, kvartalai, sklypai) keitimus, pateikiant rekomendacijas dėl galimybių perduoti laisvos valstybinės žemės plotus į valstybinį miškų fondą;

32.4.6. miško išteklių naudojimo ir atkūrimo prognozės. Pateikiama miško kirtimų prognozuojama apimtis objekte 30 metų laikotarpiui, atsižvelgiant į miškų ūkio plėtrą, miškų atkūrimo ir įveisimo būdų prioritetai, rekomendacijos dėl atkuriamų medžių rūšių, ąžuolynų atkūrimo programos ir kitų direktyvinių dokumentų įgyvendinimo;

32.4.7. miškotvarkos darbų gairės. Aprašomi objekte atlikti miškotvarkos darbai: paskutinės miškų inventorizacijos metai, plotai, parengti miškotvarkos projektai, esamos kartografinės ir projektinės medžiagos būklė, atliktas projektų koregavimas. Pateikiami siūlymai dėl objekto miškų inventorizacijos darbų planavimo, naudotinų miškų inventorizacijos metodų, tikslumo reikalavimų, normatyvų koregavimo ar naujų rengimo, tyrinėjimo darbų atlikimo, miškotvarkos projekto. Atkreipiamas dėmesys į gamtos ir kultūros paveldo objektų, saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių augavietes ir radavietes, Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių ir kertinių miško buveinių inventorizavimo ir tyrimų medžiagos panaudojimą miškotvarkos darbų metu;

32.4.8. miško išteklių kokybės gerinimas. Pateikiamos priemonės miško išteklių kokybei gerinti, jei pagal miško išteklių kokybę charakterizuojančius rodiklius jų būklė yra gerintina;

32.4.9. nurodomi paveldosaugos reikalavimai žemės plotams, kurie priskiriami nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų ir vietovių, įregistruotų Kultūros vertybių registre, teritorijoms ir jų apsaugos zonoms.

33. Planavimo procedūrų dokumentus sudaro:

33.1. sprendimas dėl Schemos rengimo pradžios ir planavimo tikslų;

33.2. planavimo darbų programa;

33.3. planavimo sąlygos;

33.4. rašytinis pritarimas koncepcijai, jei ji buvo rengiama;

33.5. SPAV ataskaita, jei atliekamas SPAV;

33.6. visuomenės dalyvavimo ataskaita;

33.7. derinimo dokumentai;

33.8. teritorijų planavimo valstybinės priežiūros institucijos Schemos patikrinimo aktas.

34. Schemos pagalbinė kartografinė medžiaga, gamtos ir kultūros paveldo objektų, rekreacijos objektų sąrašai bei žiniaraščiai pateikiami atskirai, kaip priedai.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-289, 2016-04-28, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10713

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

35. Ginčai, kilę dėl Schemų planavimo proceso, sprendžiami Teritorijų planavimo įstatymo, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

36. Asmenys, pažeidę šias Taisykles, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

37. Žala, atsiradusi dėl neteisėtais veiksmais įgyvendinamų Schemų ir šių Taisyklių reikalavimų nevykdymo, atlyginama Civilinio kodekso ir kitų įstatymų nustatyta tvarka.

_______________________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-834, 2014-10-10, paskelbta TAR 2014-10-10, i. k. 2014-13946

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2006 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. D1-406

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2010 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. D1-577 redakcija)

 

VIDINĖS MIŠKOTVARKOS PROJEKTŲ RENGIMO TAISYKLĖS

 

I. Bendrosios nuostatos

 

1. Vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja visų nuosavybės formų miškų vidinės miškotvarkos projektų rengimą, derinimą, tvirtinimą, registravimą, keitimą ir pripažinimą netekusias galios.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-737, 2015-10-13, paskelbta TAR 2015-10-13, i. k. 2015-15116

 

2. Vidinės miškotvarkos projektai – miškų ūkio veiklos planai, rengiami visoms valstybinių miškų valdytojų ir privačioms miškų valdoms arba ne miškų ūkio paskirties žemės sklypuose esančiai miško žemei ir skiriami konkrečių tvarkymo priemonių sistemai jose nustatyti.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-735, 2012-09-11, Žin., 2012, Nr. 107-5443 (2012-09-14), i. k. 112301MISAK00D1-735

 

3. Pagrindinės Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. vidinės miškotvarkos projekto rengėjas (toliau – Rengėjas) – fizinis asmuo, turintis miškininkystės išsilavinimą ir pateikęs dokumentus apie įgytą išsilavinimą Valstybinei miškų tarnybai jos nustatyta tvarka, arba juridinis asmuo, valstybės narės kita organizacija, neturinti juridinio asmens statuso, ar jų padaliniai, jeigu jų darbuotojas arba savininkas turi miškininkystės išsilavinimą ir yra pateikęs dokumentus apie įgytą išsilavinimą Valstybinei miškų tarnybai jos nustatyta tvarka;

3.2. aiški ribinė linija – miško valdos ribas natūroje žyminti linija, kurioje 1–1,5 m atstumu nuo valdos ribos į šios miško valdos pusę iškirsti medžiai ir krūmai arba iškirstas pomiškis ir trakas bei su ribine linija besiribojantys medžiai, pažymėti dažais ar žievės patašymu iš ribinės linijos pusės;

3.3. kitos sąvokos šiose taisyklėse suprantamos taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos miškų įstatyme.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-735, 2012-09-11, Žin., 2012, Nr. 107-5443 (2012-09-14), i. k. 112301MISAK00D1-735

Nr. D1-737, 2015-10-13, paskelbta TAR 2015-10-13, i. k. 2015-15116

 

31. Valstybinių miškų vidinės miškotvarkos projektus rengiantys asmenys turi turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities miškininkystės krypties išsilavinimą (magistro arba jam prilygintą kvalifikacinį laipsnį) ir ne trumpesnę kaip 5 metų vidinės miškotvarkos projektų rengimo darbų patirtį, o privačių miškų vidinės miškotvarkos projektus rengiantys asmenys – aukštesnįjį miškininkystės arba aukštąjį koleginį biomedicinos mokslų studijų srities miškininkystės krypties išsilavinimą.

Valstybių narių piliečiai ar kiti fiziniai asmenys, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jiems suteiktomis laisvo judėjimo valstybėse narėse teisėmis, įgiję miškininkystės krypties išsilavinimą ne Lietuvos Respublikoje, o kitose valstybėse narėse, gali rengti vidinės miškotvarkos projektus Lietuvos Respublikoje tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir Lietuvos Respublikos piliečiai. Miškininkystės krypties išsilavinimas, įgytas kitose valstybėse narėse, yra pripažįstamas pagal Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo nuostatas.

Papildyta punktu:

Nr. D1-737, 2015-10-13, paskelbta TAR 2015-10-13, i. k. 2015-15116

 

4. Rengėjas duomenis, reikalingus projekto rengimui, turi teisę gauti iš Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro (toliau – Kadastras) duomenų bazės, Nekilnojamojo turto registro, Kultūros vertybių registro, Saugomų teritorijų valstybės kadastro, Saugomų rūšių informacinės sistemos, Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus teritorinių poskyrių (projekto Rengėjui paprašius, Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus teritoriniai poskyriai per 5 darbo dienas pateikia duomenis apie gretimose valdose suprojektuotas ūkines priemones ir jų vykdymo būklę) ir iš visų miškų valdytojų, kuriems rengiami miškotvarkos projektai.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-1075, 2011-12-30, Žin., 2012, Nr. 5-145 (2012-01-07), i. k. 111301MISAK0D1-1075

Nr. D1-735, 2012-09-11, Žin., 2012, Nr. 107-5443 (2012-09-14), i. k. 112301MISAK00D1-735

Nr. D1-945, 2013-12-17, Žin., 2013, Nr. 135-6893 (2013-12-27), i. k. 2013-00179

 

5. Vidinės miškotvarkos projektai rengiami, kai miško valdos yra atribotos aiškiomis ribinėmis linijomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-945, 2013-12-17, Žin., 2013, Nr. 135-6893 (2013-12-27), i. k. 2013-00179

Nr. D1-173, 2019-03-22, paskelbta TAR 2019-04-04, i. k. 2019-05510

 

6. Vidinės miškotvarkos projektų sprendiniai apima miško ūkinės veiklos bei miško išteklių rodiklių analizę ir ūkinių priemonių miško ištekliams naudoti, atkurti, gerinti projektavimą.

7. Miškotvarkos projektų sprendiniai turi neprieštarauti įstatymais ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais nustatytiems specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų reikalavimams, saugomų teritorijų apsaugą ir tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams ir apsaugos sutartims jų galiojimo laikotarpiu.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-945, 2013-12-17, Žin., 2013, Nr. 135-6893 (2013-12-27), i. k. 2013-00179

Nr. D1-289, 2016-04-28, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10713

 

8. Valstybinių miškų vidinės miškotvarkos projektai galioja dešimt metų. Aplinkos ministerija, gavusi valdytojo prašymą, gali valstybinių miškų vidinės miškotvarkos projektų galiojimo trukmę pratęsti iki penkerių metų. Vidinės miškotvarkos projektai privačių miškų valdoms ar ne miškų ūkio paskirties žemės sklype esančiai miško žemei galioja dešimt metų, tačiau miško valdytojo, miško valdytojų grupės arba jų įgaliotų asmenų pagal notaro patvirtintą ar notaro patvirtinimui prilygintą įgaliojimą arba, jei žemės sklypas valdomas kelių bendraturčių bendros nuosavybės teise, raštišku visų bendraturčių sutikimu atstovaujant vienam bendraturčiui (toliau – Užsakovas) pageidavimu, vidinės miškotvarkos projektai mažesnėms nei 10 hektarų privačių miškų valdoms ar ne miškų ūkio paskirties žemės sklype esančiai miško žemei gali būti rengiami dvidešimčiai metų. Valstybinė miškų tarnyba, gavusi miško valdytojo, miško valdytojų grupės arba jų įgaliotų asmenų pagal notaro patvirtintą ar notaro patvirtinimui prilygintą įgaliojimą, arba vieno iš bendraturčių, atstovaujančio kitiems bendraturčiams raštišku jų sutikimu, prašymą, gali pratęsti jo galiojimą iki penkerių metų, jei yra suprojektuotų, bet neįvykdytų ūkinių priemonių.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-945, 2013-12-17, Žin., 2013, Nr. 135-6893 (2013-12-27), i. k. 2013-00179

Nr. D1-289, 2016-04-28, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10713

 

81. Vidinės miškotvarkos projekto, parengto dvidešimties metų laikotarpiui, galiojimas Užsakovo prašymu gali būti nutrauktas ne anksčiau kaip po dešimties metų. Užsakovo prašymas dėl vidinės miškotvarkos projektų nutraukimo teikiamas Valstybinei miškų tarnybai. Valstybinės miškų tarnybos direktorius sprendimu nutraukia vidinės miškotvarkos projekto galiojimą.

Papildyta punktu:

Nr. D1-173, 2019-03-22, paskelbta TAR 2019-04-04, i. k. 2019-05510

 

9. Miškų valdytojams, kurių miško valda susideda iš kelių kadastrinių sklypų ir sudaro 500 ha ir daugiau miško, pagrindinių kirtimų norma nustatoma amžiaus klasių metodu, naudojant OPTINA matematinį modelį, vadovaujantis Pagrindinių miško kirtimų normos nustatymo metodika, patvirtinta aplinkos ministro 2008 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. D1-362 (Žin., 2008, Nr. 79-3135).

10. Privačioms miško valdoms ar ne miškų ūkio paskirties žemės sklype esančiai miško žemei gali būti rengiami vidinės miškotvarkos projektai, skirti kompensacijai būtiniems duomenims apskaičiuoti, vadovaujantis Kompensacijų privataus miško savininkams ir valdytojams, kurių valdose steigiama nauja saugoma teritorija, keičiamas esamos saugomos teritorijos statusas arba nustatyti veiklos apribojimai realiai sumažina gaunamą naudą arba uždraudžia anksčiau vykdytą veiklą, apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 3 d. nutarimu Nr. 1578 „Dėl Kompensacijų privataus miško savininkams ir valdytojams, kurių valdose steigiama nauja saugoma teritorija, keičiamas esamos saugomos teritorijos statusas arba nustatyti veiklos apribojimai realiai sumažina gaunamą naudą arba uždraudžia anksčiau vykdytą veiklą, apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Jie derinami, tvirtinami ir registruojami šių taisyklių nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-289, 2016-04-28, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10713

 

II. VIDINĖS MIŠKOTVARKOS PROJEKTŲ TURINYS

 

11. Valstybinių miškų vidinės miškotvarkos projektą sudaro:

11.1. santrauka, turinys, įvadas;

11.2. analitinė dalis:

11.2.1. projektinės situacijos analizė (objekto istorija; miškų tvarkymas; ekonominių ir socialinių poreikių prognozė);

11.2.2. objekto veiklos teritorijos charakteristika (fizinė – geografinė charakteristika; ekonominė ir socialinė aplinka; veiklos teritorijos keliai ir geležinkeliai; veiklos teritorijos administracinis ir kadastrinis suskirstymas; miškų pasiskirstymas pagal administracinius vienetus, funkcinę paskirtį ir nuosavybės formas);

11.2.3. objekto teritorijos charakteristika (struktūriniai padaliniai; teritorija pagal augavietes ir žemės naudmenas; žemė pagal funkcinę paskirtį; medynų dendrometrinė charakteristika; medynų kokybinė būklė; teritorijos specifinė charakteristika, nurodomos saugomos teritorijos ir „Natura 2000“ teritorijos, į kurias patenka objektas);

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-289, 2016-04-28, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10713

 

11.2.4. galiojusio miškotvarkos projekto įvykdymo analizė (vykdytos ūkinės priemonės ir jų rezultatai; miško auginimo ir naudojimo priemonių veiksmingumo analizė; ekonominiai miško ūkinės veiklos rezultatai; miškotvarkos projekto vykdymo įvertinimas);

11.3. projektinė dalis:

11.3.1. projektavimo pagrindas ir užduotis;

11.3.2. objekto suskirstymas pagal tikslinę funkcinę paskirtį;

11.3.3. medienos ruoša (pagrindiniai kirtimai; medynų ugdymo kirtimai; medynų sanitariniai kirtimai; kiti kirtimai; medienos ruošos norma; potencialiai naudotinų miško kirtimo atliekų kiekio įvertinimas);

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-317, 2011-04-18, Žin., 2011, Nr. 49-2408 (2011-04-28), i. k. 111301MISAK00D1-317

 

11.3.4. jaunuolynų ugdymas;

11.3.5. miško želdinimas ir žėlimas, priežiūra ir apsauga;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-289, 2016-04-28, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10713

 

11.3.6. sėklinės miško bazės plėtra;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-289, 2016-04-28, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10713

 

11.3.7. priešgaisrinė apsauga;

11.3.8. miško sanitarinė apsauga;

11.3.9. miško kelių tiesimas;

11.3.10. kitos ūkinės priemonės;

11.3.11. gamtos ir kultūros paveldo objektų ir vietovių, kraštovaizdžio apsauga; saugomų teritorijų ir „Natura 2000“ teritorijų apsaugos ir tvarkymo priemonės, suderintos su valdytoju, saugomų rūšių apsaugos ir tvarkymo priemonės, suderintos su valdytoju;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-735, 2012-09-11, Žin., 2012, Nr. 107-5443 (2012-09-14), i. k. 112301MISAK00D1-735

Nr. D1-289, 2016-04-28, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10713

 

11.3.12. rekreacinės ir socialinės miško funkcijos stiprinimas;

11.3.13. nemedieninis miško naudojimas;

11.4. baigiamoji dalis:

11.4.1. projektinių sprendinių vertinimas (ekonominis vertinimas; ekologinis vertinimas; socialinis vertinimas);

11.4.2. projekto priežiūra ir tikslinimas (miškotvarkos projekto priežiūra; miškotvarkos projekto sprendinių keitimas);

11.5. priedai;

11.6. kartografinė medžiaga:

11.6.1. bazinis miškų žemėlapis M 1:10000;

11.6.2. medynų planas M 1:20000 arba M 1:25000;

11.6.3. miško kvartalų žemėlapis M 1:10000, dažytas vyraujančių medžių rūšimis ir brandumo grupėmis;

11.6.4. miško kvartalų žemėlapis M 1:10000, dažytas pagal suprojektuotas ūkines priemones;

11.6.5. miškų administracinio suskirstymo žemėlapis M 1:50000;

11.6.6. priešgaisrinių priemonių planas;

11.7. saugomos teritorijos lauko informacinės sistemos, kraštovaizdžio komplekso, paveldo objekto, pažintinio/mokomojo tako, lauko ekspozicijos (toliau – pažintinio turizmo objektas), rekreacinio, miško kelių sutvarkymo ar hidrologinio režimo atkūrimo techninis projektas, kuris yra sudedamoji vidinės miškotvarkos projekto dalis;

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-173, 2019-03-22, paskelbta TAR 2019-04-04, i. k. 2019-05510

 

11.8. patvirtinto gamtotvarkos plano priemonės, numatančios specialią ūkinę veiklą konkrečiame miško plote.

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-173, 2019-03-22, paskelbta TAR 2019-04-04, i. k. 2019-05510

 

12. Privačių miškų vidinės miškotvarkos projektą sudaro šios privalomos dalys:

12.1. titulinis lapas (miško savininko vardas ir pavardė arba juridinio asmens pavadinimas, žemės sklypo adresas ir kadastro numeris, projekto autoriaus vardas, pavardė ir parašas, projekto rengėjas, vadovo ar jo įgalioto asmens parašas ir anspaudas, jeigu jis antspaudą privalo turėti, miškų inventorizacijos metai, vidinės miškotvarkos projekto derinimo žymos, vidinės miškotvarkos projekto tvirtinimo žyma, vidinės miškotvarkos projekto registracijos numeris, vidinės miškotvarkos projekto galiojimo laikotarpis, Užsakovo vardas ir pavardė, data, parašas ties žyma „susipažinau“);

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-945, 2013-12-17, Žin., 2013, Nr. 135-6893 (2013-12-27), i. k. 2013-00179

Nr. D1-289, 2016-04-28, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10713

Nr. D1-173, 2019-03-22, paskelbta TAR 2019-04-04, i. k. 2019-05510

 

12.2. santrauka apie suprojektuotų pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų, miško atkūrimo mastą;

Papildyta punktu:

Nr. D1-289, 2016-04-28, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10713

 

12.3. valdos žemės planas su jame pažymėtais medynais. Kai projektui rengti naudojami naujausios valstybinės miškų inventorizacijos duomenys, valdos žemės planas rengiamas pagal bazinį miškų žemėlapį M 1:10000. Kai Rengėjas atlieka naują miškų inventorizaciją, valdos žemės planas rengiamas ortofotoplanų pagrindu M 1:10000;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-289, 2016-04-28, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10713

 

12.4. valdos miškų charakteristika pagal miškų inventorizacijos duomenis (taksoraštis);

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-289, 2016-04-28, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10713

 

12.5. miško kirtimų dalis (pagrindinių kirtimų norma, išdėstyta projekto galiojimo laikotarpiui ir pažymėta medynų plane; ugdytinų medynų sąrašas; potencialiai naudotinų miško kirtimo atliekų kiekio įvertinimas);

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-317, 2011-04-18, Žin., 2011, Nr. 49-2408 (2011-04-28), i. k. 111301MISAK00D1-317

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-289, 2016-04-28, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10713

 

12.6. miško atkūrimo dalis. Miško atkūrimas projektuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos miškų įstatymo  ir Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. D1-199 „Dėl Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų“, reikalavimais. Užsakovui pageidaujant, miško atkūrimo dalis gali būti rengiama vadovaujantis Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų 6 ir 12 prieduose nurodytais reikalavimais. Kitais atvejais miško atkūrimo dalyje nurodoma:

12.6.1. miško atkūrimo terminai;

12.6.2. miško atkūrimo būdas (-ai) (želdinimas, žėlimas, mišrusis);

12.6.3. tikslinės medžių rūšys pagal miško atkūrimo būdus;

12.6.4. bendras želdinių ir (ar) žėlinių tankis 1 ha pagal miško atkūrimo būdus, atsižvelgiant į rūšinę sudėtį;

12.6.5. želdiniuose – medžių rūšių mišrinimo būdai (eilėmis, eilėse, juostomis ir eilėmis, juostomis, grupėmis), nurodant juostų plotį ir grupių dydį, medelių sodinimo atstumus, sodmenų poreikį pagal medžių rūšis ir jų kilmės rajonus, kurių sodmenis galima naudoti miškui atkurti;

12.6.6. miško želdinių ir (ar) žėlinių priežiūros ir apsaugos reikalavimai, priemonės;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-289, 2016-04-28, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10713

 

12.7. privalomi miško apsaugos ir aplinkosaugos reikalavimai, taip pat kultūros paveldo objektų ir vietovių apsaugos, naudojimo ir tvarkymo reikalavimai (kai taikomos su kultūros paveldo apsauga susijusios specialiosios naudojimo sąlygos); saugomos teritorijos ir „Natura 2000“ teritorijos, į kurias patenka žemės sklypas;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-735, 2012-09-11, Žin., 2012, Nr. 107-5443 (2012-09-14), i. k. 112301MISAK00D1-735

Nr. D1-289, 2016-04-28, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10713

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-289, 2016-04-28, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10713

 

12.8. valdos nuosavybės pažymėjimo ir žemės sklypo plano kopijos;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-289, 2016-04-28, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10713

 

12.9. Kraštovaizdžio formavimo projektas (projektuojant kraštovaizdžio formavimo miško kirtimus, įrengiant poilsio aikšteles su miško baldais, rengiant pažintinius ir rekreacinius takus, vykdant kitas priemones, skirtas formuoti kraštovaizdžiui).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-945, 2013-12-17, Žin., 2013, Nr. 135-6893 (2013-12-27), i. k. 2013-00179

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-289, 2016-04-28, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10713

 

13. Užsakovų pageidavimu valstybinių ir privačių miško valdų vidinės miškotvarkos projekto turinys gali būti praplėstas.

 

III. valstybinių miškų vidinės miškotvarkos projektų rengimas, derinimas ir tvirtinimas

 

14. Valstybinių miškų vidinės miškotvarkos projektai rengiami vadovaujantis šiomis taisyklėmis, Lietuvos Respublikos miškų įstatymu (Žin., 1994, Nr. 96-1872; 2001, Nr. 35-1161), miškų tvarkymo schemomis, miškų priskyrimo miškų grupėms planais ir sąrašais bei kitais miškotvarkos darbus, miškų atkūrimą, apsaugą ir naudojimą reglamentuojančiais teisės aktais.

15. Valstybinių miškų vidinės miškotvarkos projektai rengiami atlikus miškų inventorizaciją.

16. Valstybinių miškų valdytojas, sudaręs sutartį su Rengėju, organizuoja miškotvarkos pasitarimą miškotvarkos darbų ypatumams aptarti, kuriame dalyvauja valstybinių miškų valdytojų atstovai, Rengėjai, vidinės miškotvarkos projekto recenzentas (kai valdomas miško plotas yra 500 ha ir daugiau), kurį parenka Valstybinė miškų tarnyba vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymu, kviečiami ir kitų suinteresuotų organizacijų atstovai.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-945, 2013-12-17, Žin., 2013, Nr. 135-6893 (2013-12-27), i. k. 2013-00179

Nr. D1-173, 2019-03-22, paskelbta TAR 2019-04-04, i. k. 2019-05510

 

17. Atlikus miško išteklių rodiklių analizę, jos rezultatai ir apskaičiuota miško naudojimo apimtis svarstoma Miškotvarkos mokslinėje techninėje taryboje, išskyrus atvejus, kai projektas apima iki 500 ha plotą arba tais atvejais kai, keičiant vidinės miškotvarkos projektą, kirtimų apimtys nesikeičia.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-173, 2019-03-22, paskelbta TAR 2019-04-04, i. k. 2019-05510

 

18. Parengus miškotvarkos projektą (miško naudojimo apimtis ir išvados dėl miško išteklių rodiklių kaitos turi būti aprobuotos Miškotvarkos mokslinėje techninėje taryboje), valstybinių miškų valdytojas organizuoja valstybinių miškų vidinės miškotvarkos projekto viešą svarstymą. Valstybinių miškų valdytojas interneto tinklalapyje ir vietinėje spaudoje paskelbia apie parengtą valstybinių miškų vidinės miškotvarkos projektą ir galimybę su juo susipažinti (ne trumpiau kaip 10 darbo dienų), viešo svarstymo vietą ir laiką, nurodo valstybinių miškų valdytojo ir Rengėjo adresus ir telefonus, elektroninio pašto ir interneto tinklalapio adresus. Viešo svarstymo metu recenzentas pateikia recenziją apie parengtą valstybinių miškų vidinės miškotvarkos projektą.

19. Rengiant Krašto apsaugos ministerijos ir Vidaus reikalų ministerijos ir kitų specialios paskirties valstybinių miškų vidinės miškotvarkos projektus, viešas svarstymas nevykdomas.

20. Parengtas valstybinių miškų vidinės miškotvarkos projektas spausdintine ir elektronine formomis (esant skirtumams, teisinga laikoma elektroninė forma, jei ji pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu) kartu su Miškotvarkos mokslinės techninės tarybos nutarimu (jei reikia), vidinės miškotvarkos projekto recenzija ir viešo svarstymo išvadomis bei pasiūlymais teikiamas derinti ir tvirtinti Valstybinei miškų tarnybai. Derinant vidinės miškotvarkos projektus, tikrinamas suprojektuotų ūkinių priemonių teisingumas, jų atitiktis ūkinių priemonių projektavimą ir vykdymą reglamentuojantiems teisės aktams, aplinkosauginiams reikalavimams, ūkinės veiklos apribojimams saugomose teritorijose ar paveldosaugos reikalavimams kultūros paveldo objektų ar vietovių teritorijose ir apsaugos zonose, informacija apie saugomų rūšių augavietes ir radavietes Saugomų rūšių informacinėje sistemoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-735, 2012-09-11, Žin., 2012, Nr. 107-5443 (2012-09-14), i. k. 112301MISAK00D1-735

Nr. D1-289, 2016-04-28, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10713

Nr. D1-173, 2019-03-22, paskelbta TAR 2019-04-04, i. k. 2019-05510

 

21. Valstybinių miškų vidinės miškotvarkos projektas per 20 darbo dienų suderinamas arba Rengėjui raštu pranešamos priežastys, kodėl miškotvarkos projektas nederinamas ir kas taisytina. Pateikus pataisytą projektą, derinimo terminas pradedamas skaičiuoti iš naujo. Rengėjas turi kreiptis ir gauti išvadas dėl valstybinių miškų vidinės miškotvarkos projekto iš savivaldybės, kai vidinės miškotvarkos projektas rengiamas savivaldybių įsteigtose saugomose teritorijose, arba iš saugomos teritorijos direkcijos, kai rengiami valdoms, esančioms saugomų teritorijų direkcijų administruojamose saugomose teritorijose ir šioms saugomoms teritorijoms nustatytose buferinės apsaugos zonose, taip pat saugomose teritorijose ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijose, priskirtose pagal Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymu patvirtintą nacionalinių saugomų teritorijų ir „Natura 2000“ tinklo teritorijų paskirstymą saugomų teritorijų direkcijoms. Kai valstybinių miškų valdoms taikomos su kultūros paveldo apsauga susijusios specialiosios naudojimo sąlygos, išvadas Rengėjas gauna iš institucijos, atsakingos už kultūros paveldo apsaugą. Išvadas teikiančios institucijos jas turi pateikti per 10 darbo dienų. Per nustatytą terminą išvadų nepateikus, laikoma, kad išvadas teikiančios institucijos pritaria parengtam vidinės miškotvarkos projektui. Vidinės miškotvarkos projektas derinančiai ar išvadas teikiančiai institucijai teikiamas raštu, skaitmenine ar elektronine forma. Elektronine forma pateiktas vidinės miškotvarkos projektas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymu.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-735, 2012-09-11, Žin., 2012, Nr. 107-5443 (2012-09-14), i. k. 112301MISAK00D1-735

Nr. D1-945, 2013-12-17, Žin., 2013, Nr. 135-6893 (2013-12-27), i. k. 2013-00179

Nr. D1-289, 2016-04-28, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10713

Nr. D1-173, 2019-03-22, paskelbta TAR 2019-04-04, i. k. 2019-05510

 

22. Patvirtintų vidinės miškotvarkos projektų santraukos skelbiamos Valstybinės miškų tarnybos ir valstybinių miškų valdytojų interneto svetainėse.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-64, 2014-01-24, paskelbta TAR 2014-01-24, i. k. 2014-00486

Nr. D1-289, 2016-04-28, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10713

Nr. D1-173, 2019-03-22, paskelbta TAR 2019-04-04, i. k. 2019-05510

 

23. Patvirtinus valstybinių miškų vidinės miškotvarkos projektą, Valstybinė miškų tarnyba registruoja jį Kadastre.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-173, 2019-03-22, paskelbta TAR 2019-04-04, i. k. 2019-05510

 

IV. privačių miškų vidinės miškotvarkos projektų rengimas, derinimas ir tvirtinimas

 

24. Privačių miškų vidinės miškotvarkos projektai rengiami vadovaujantis šiomis taisyklėmis, Lietuvos Respublikos miškų įstatymu, Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 799 (Žin., 1997, Nr. 71-1808; 2004, Nr. 86-3117), miškų tvarkymo schemomis, miškų priskyrimo miškų grupėms planais ir sąrašais bei kitais miškotvarkos darbus, miškų atkūrimą, apsaugą ir naudojimą reglamentuojančiais teisės aktais.

241. Privačiose valdose vykdant pagrindinius miško kirtimus, nurodytus Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatų 13 punkte, vidinės miškotvarkos projektai neprivalomi. Vietoj jų rengiami biržės atrėžimo ir įvertinimo dokumentai bei Miško želdinimo ir žėlimo projektas.

Papildyta punktu:

Nr. D1-317, 2011-04-18, Žin., 2011, Nr. 49-2408 (2011-04-28), i. k. 111301MISAK00D1-317

 

25. Pagrindas privačių miškų vidinės miškotvarkos projektui rengti yra Užsakovo rašytinė sutartis su Rengėju (išskyrus atvejus, kai miško valdytojas ir miškotvarkos projekto rengėjas yra tas pats asmuo). Kai miško valdytojas yra juridinis asmuo, jo duodamą įgaliojimą pasirašo juridinio asmens vadovas ir ant įgaliojimo dedamas to juridinio asmens antspaudas, jeigu jis antspaudą privalo turėti.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-945, 2013-12-17, Žin., 2013, Nr. 135-6893 (2013-12-27), i. k. 2013-00179

 

26. Rengėjas supažindina Užsakovą su naujausios valstybinės miškų inventorizacijos duomenimis, galiojančiomis miškų tvarkymo schemomis, šiomis taisyklėmis, išklauso Užsakovo pageidavimų. Jei po valstybinės miškų inventorizacijos atlikimo nebuvo vykdomi pagrindiniai miško kirtimai ar miškų nesudarkė stichiniai veiksniai, šie duomenys gali būti naudojami vidinės miškotvarkos projekto rengimui. Kitais atvejais arba Užsakovo pageidavimu Rengėjas atlieka naują miškų inventorizaciją privačios miško valdos ribose. Atlikus miškų inventorizaciją ir surinkus naujos informacijos apie saugomų rūšių augavietes ir radavietes, šie duomenys turi būti pateikti į Saugomų rūšių informacinę sistemą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-289, 2016-04-28, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10713

 

27. Privačių miškų vidinės miškotvarkos projektus:

27.1. derina Valstybinės miškų tarnybos Miškų ūkio priežiūros skyrius;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-1075, 2011-12-30, Žin., 2012, Nr. 5-145 (2012-01-07), i. k. 111301MISAK0D1-1075

Nr. D1-173, 2019-03-22, paskelbta TAR 2019-04-04, i. k. 2019-05510

 

27.2. tvirtina ir registruoja Kadastre Valstybinė miškų tarnyba.

28. Parengtą privačių miškų vidinės miškotvarkos projektą Rengėjas su prašymu pateikia derinti Valstybinės miškų tarnybos Miškų ūkio priežiūros skyriui. Vidinės miškotvarkos projektas derinimą vykdančiai institucijai teikiamas raštu, skaitmenine ar elektronine forma. Raštu derinti pateikiami trys miškotvarkos projekto egzemplioriai, Valstybinės miškų tarnybos nustatytos elektroninės formos miškotvarkos projekto duomenys skaitmeninių duomenų kaupiklyje (kompaktinis diskas popieriniame voke, priklijuotame prie projekto paskutinio ar priešpaskutinio lapo vidinės pusės), pašto vokas vienam miškotvarkos projektui ir kompaktinis diskas su duomenimis išsiuntimui į Valstybinę miškų tarnybą. Rengėjas miškotvarkos projekto duomenis Valstybinei miškų tarnybai gali pateikti elektroniniu paštu, šiuo atveju kompaktinis diskas prie miškotvarkos projekto nepridedamas. Elektronine forma pateiktas privačių miškų vidinės miškotvarkos projektas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymu.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-1075, 2011-12-30, Žin., 2012, Nr. 5-145 (2012-01-07), i. k. 111301MISAK0D1-1075

Nr. D1-289, 2016-04-28, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10713

Nr. D1-173, 2019-03-22, paskelbta TAR 2019-04-04, i. k. 2019-05510

 

29. Derinti pateikti privačių miškų vidinės miškotvarkos projektai per 1 darbo dieną registruojami Miškotvarkos projektų registre, kurio formą tvirtina Valstybinė miškų tarnyba. Privačių miškų vidinės miškotvarkos projektas per 10 darbo dienų suderinamas arba Rengėjui raštu nurodomos priežastys, kodėl miškotvarkos projektas nederinamas ir kas taisytina. Pateikus pataisytą projektą, derinimo terminas pradedamas skaičiuoti iš naujo. Valstybinės miškų tarnybos Miškų ūkio priežiūros skyrius turi kreiptis ir gauti išvadas dėl privačių miškų vidinės miškotvarkos projekto iš savivaldybės, kai vidinės miškotvarkos projektai rengiami valdoms ar ne miškų ūkio paskirties žemės sklypuose esančiai miško žemei savivaldybių įsteigtose saugomose teritorijose, arba iš saugomos teritorijose direkcijos, kai vidinės miškotvarkos projektai rengiami valdoms ar ne miškų ūkio paskirties žemės sklypuose esančiai miško žemei saugomų teritorijų direkcijų administruojamose saugomose teritorijose ir šioms saugomoms teritorijoms nustatytose buferinės apsaugos zonose, taip pat saugomose teritorijose ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijose, priskirtose pagal Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymu patvirtintą nacionalinių saugomų teritorijų ir „Natura 2000“ tinklo teritorijų paskirstymą saugomų teritorijų direkcijoms. Kai privačioms miškų valdoms taikomos su kultūros paveldo apsauga susijusios specialiosios naudojimo sąlygos, projekto Rengėjas turi kreiptis ir gauti išvadas dėl šio miškotvarkos projekto iš institucijos, atsakingos už kultūros paveldo apsaugą, ir jas pateikti Valstybinės miškų tarnybos Miškų ūkio priežiūros skyriui. Išvadas teikiančios institucijos jas pateikia per 5 darbo dienas. Jeigu išvadas teikiančios institucijos per nustatytą terminą išvadų nepateikė, laikoma, kad jos pritaria parengtam vidinės miškotvarkos projektui. Išvadas teikiančiai institucijai pateikus neigiamą išvadą, vidinės miškotvarkos projektas nederinamas, kol vidinės miškotvarkos projekto rengėjas nepašalina nurodytų trūkumų. Tokiu atveju pateikiami kreipimosi į išvadas teikiančią instituciją įrodantys dokumentai. Vidinės miškotvarkos projektas derinančiai ar išvadas teikiančiai institucijai teikiamas raštu, skaitmenine ar elektronine forma. Elektronine forma pateiktas vidinės miškotvarkos projektas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymu.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-1075, 2011-12-30, Žin., 2012, Nr. 5-145 (2012-01-07), i. k. 111301MISAK0D1-1075

Nr. D1-735, 2012-09-11, Žin., 2012, Nr. 107-5443 (2012-09-14), i. k. 112301MISAK00D1-735

Nr. D1-945, 2013-12-17, Žin., 2013, Nr. 135-6893 (2013-12-27), i. k. 2013-00179

Nr. D1-289, 2016-04-28, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10713

Nr. D1-173, 2019-03-22, paskelbta TAR 2019-04-04, i. k. 2019-05510

 

30. Derinant miškotvarkos projektus, tikrinami taksaciniai rodikliai (medyno rūšinė sudėtis, vyraujančios medžių rūšies amžius, medžių tūris, medynų skalsumas), lyginant juos su valstybinės miškų inventorizacijos medžiaga, suprojektuotų ūkinių priemonių teisingumas, suderinamumas su ūkinėmis priemonėmis, suprojektuotomis kaimyninėse valdose, suprojektuotų ūkinių priemonių atitiktis ūkinių priemonių projektavimą ir vykdymą reglamentuojantiems teisės aktams, aplinkosauginiams reikalavimams, ūkinės veiklos apribojimams saugomose teritorijose ar paveldosaugos reikalavimams kultūros paveldo objektų ar vietovių teritorijose ir apsaugos zonose, „Natura 2000“ teritorijose ir, kilus neaiškumų, vietoje – taksacinių rodiklių nustatymo teisingumas. Taksacinių sklypų, kuriuose suprojektuoti kirtimai, taksacinių rodiklių nustatymo teisingumas tikrinamas vietoje. Apie taksacinių rodiklių teisingumo patikrinimą vietoje prieš dvi darbo dienas pranešama Rengėjui. Patikrinus taksacinių rodiklių teisingumą vietoje, užpildomas nustatytos formos patikrinimo aktas.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-317, 2011-04-18, Žin., 2011, Nr. 49-2408 (2011-04-28), i. k. 111301MISAK00D1-317

Nr. D1-735, 2012-09-11, Žin., 2012, Nr. 107-5443 (2012-09-14), i. k. 112301MISAK00D1-735

Nr. D1-289, 2016-04-28, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10713

 

31. Privačių miškų vidinės miškotvarkos projektų derinimo metu padaryti nedideli pataisymai, nekeičiantys suprojektuotų ūkinių priemonių, įforminami atskiru įrašu. Naujus duomenis, nurodant atliktų taisymų datą, įrašo ir pasirašo projektą derinantis asmuo. Pagal atliktus pataisymus Rengėjas atnaujina skaitmeniniame duomenų kaupiklyje pateiktus duomenis.

32. Suderinto privačių miškų vidinės miškotvarkos projekto 1 egzempliorių Valstybinės miškų tarnybos Miškų ūkio priežiūros skyrius paštu išsiunčia Valstybinei miškų tarnybai tvirtinti ir registruoti Kadastre. Jei Rengėjas pageidauja, jis gali pats pristatyti anksčiau nurodyta tvarka paruoštą privačių miškų vidinės miškotvarkos projektą Valstybinei miškų tarnybai.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-1075, 2011-12-30, Žin., 2012, Nr. 5-145 (2012-01-07), i. k. 111301MISAK0D1-1075

Nr. D1-173, 2019-03-22, paskelbta TAR 2019-04-04, i. k. 2019-05510

 

33. Valstybinė miškų tarnyba per 5 darbo dienas patikrina gauto privačių miškų vidinės miškotvarkos projekto duomenų atitiktį Sklypinės miškų inventorizacijos pirminių dokumentų pildymo instrukcijos, Individualių miškotvarkos projektų registravimo tvarkos reikalavimams, suprojektuotų ūkinių priemonių atitiktį ūkinių priemonių projektavimą ir vykdymą reglamentuojantiems teisės aktams ir, nenustačius neatitikimų, privačių miškų vidinės miškotvarkos projektą patvirtina ir registruoja Kadastre. Vidinės miškotvarkos projektas netvirtinamas, jeigu nustatomi pateikto tvirtinti vidinės miškotvarkos projekto trūkumai arba žinoma, kad yra pradėtas ikiteisminis tyrimas, vyksta teismo procesas, pradėtas kitos institucijos tyrimas dėl veiklos projektuojamoje teritorijoje ar vykdomas tarnybinio nusižengimo tyrimas dėl pareigūno, suderinusio vidinės miškotvarkos projektą, veiklos, susijusios su vidinės miškotvarkos projektų derinimu. Pašalinus nustatytus pateikto tvirtinti vidinės miškotvarkos projekto trūkumus, pasibaigus teismo procesui, ikiteisminiam tyrimui, kitos institucijos tyrimui ar tarnybinio nusižengimo tyrimui dėl pareigūno, suderinusio vidinės miškotvarkos projektą, veiklos, susijusios su projektų derinimu, per 5 darbo dienas priimamas sprendimas patvirtinti vidinės miškotvarkos projektą. Priimtas sprendimas, registravimo numeris ir santrauka skelbiami Valstybinės miškų tarnybos interneto svetainėje.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-289, 2016-04-28, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10713

 

34. Valstybinė miškų tarnyba, priėmusi sprendimą netvirtinti ir neregistruoti privačių miškų vidinės miškotvarkos projekto, per 2 darbo dienas apie tai ir tokio sprendimo priežastis paskelbia Valstybinės miškų tarnybos internetiniame puslapyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-1075, 2011-12-30, Žin., 2012, Nr. 5-145 (2012-01-07), i. k. 111301MISAK0D1-1075

Nr. D1-945, 2013-12-17, Žin., 2013, Nr. 135-6893 (2013-12-27), i. k. 2013-00179

 

35. Gavęs informaciją apie priimtą sprendimą patvirtinti privačių miškų vidinės miškotvarkos projektą, Valstybinės miškų tarnybos Miškų ūkio priežiūros skyrius per 2 darbo dienas užrašo patvirtinimo datą bei registravimo numerį (likusiuose 2 projekto egzemplioriuose) ir sudaro sąlygas Rengėjui atsiimti suderintą, patvirtintą ir užregistruotą projektą. Rengėjui pateikus prašymą raštu bei paruoštą siuntimui pašto voką, patvirtintas ir užregistruotas vidinės miškotvarkos projektas jam gali būti išsiunčiamas paštu. Jei po informacijos gavimo apie patvirtintą vidinį miškotvarkos projektą Rengėjas per 10 darbo dienų pasirašytinai neatsiima patvirtinto vidinio miškotvarkos projekto, sprendimas apie vidinio miškotvarkos projekto patvirtinimą išsiunčiamas Rengėjui paštu. Jei priimamas sprendimas netvirtinti privačių miškų vidinės miškotvarkos projekto, Rengėjas atsiima privačių miškų vidinės miškotvarkos projektą iš Valstybinės miškų tarnybos Miškų ūkio priežiūros skyriaus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-1075, 2011-12-30, Žin., 2012, Nr. 5-145 (2012-01-07), i. k. 111301MISAK0D1-1075

Nr. D1-173, 2019-03-22, paskelbta TAR 2019-04-04, i. k. 2019-05510

 

36. Suderintą, patvirtintą ir užregistruotą privačių miškų vidinės miškotvarkos projektą Užsakovui pateikia Rengėjas.

37. Kai privačių miškų vidinės miškotvarkos projektui nustatyta dešimties metų galiojimo trukmė, šį nepasibaigus galiojimo terminui vidinės miškotvarkos projektą su prašymu suderinti ir pratęsti Valstybinės miškų tarnybos Miškų ūkio priežiūros skyriui pateikia valdos savininkas ar jo įgaliotas asmuo (pateikia notaro patvirtintą ar notaro patvirtinimui prilygintą įgaliojimą). Kartu pateikiamos šio vidinio miškotvarkos projekto titulinio lapo ir įvykdytų ūkinių priemonių žiniaraščio žymėjimo kopijos (informacija apie įvykdytas priemones) ir pašto vokas, paruoštas išsiuntimui į Valstybinę miškų tarnybą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-1075, 2011-12-30, Žin., 2012, Nr. 5-145 (2012-01-07), i. k. 111301MISAK0D1-1075

Nr. D1-173, 2019-03-22, paskelbta TAR 2019-04-04, i. k. 2019-05510

 

38. Valstybinės miškų tarnybos Miškų ūkio priežiūros skyrius per 10 darbo dienų patikrina informaciją apie įvykdytas priemones, suprojektuotų, bet neįvykdytų ūkinių priemonių atitiktį galiojantiems teisės aktams, reglamentuojantiems ūkinių priemonių projektavimą ir vykdymą, ir, nenustačius neatitikimų, suderintą dokumentaciją paštu išsiunčia Valstybinei miškų tarnybai privačių miškų vidinės miškotvarkos projektui pratęsti. Valstybinė miškų tarnyba, gavusi informaciją apie įvykdytas priemones, per 10 darbo dienų skelbia informaciją internete apie projekto pratęsimą, prie registravimo numerio nurodydama pratęsimą liudijančius indeksus. Valstybinės miškų tarnybos Miškų ūkio priežiūros skyriui priėmus sprendimą nederinti vidinės miškotvarkos projekto pratęsimo, apie šį sprendimą valdos savininkas (įgaliotas asmuo) informuojamas raštu. Šiuo atveju privačių miškų vidinės miškotvarkos projektas į Valstybinę miškų tarnybą nesiunčiamas.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-1075, 2011-12-30, Žin., 2012, Nr. 5-145 (2012-01-07), i. k. 111301MISAK0D1-1075

Nr. D1-173, 2019-03-22, paskelbta TAR 2019-04-04, i. k. 2019-05510

 

39. Gavęs informaciją apie privačių miškų vidinės miškotvarkos projekto duomenų pažymėjimą Kadastre ir projekto pratęsimą, Valstybinės miškų tarnybos Miškų ūkio priežiūros skyrius per 2 darbo dienas privačių miškų vidinės miškotvarkos projekte užrašo pratęsimo datą, galiojimo trukmę ir sudaro sąlygas atsiimti pratęstą projektą jį pristačiusiam asmeniui.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-1075, 2011-12-30, Žin., 2012, Nr. 5-145 (2012-01-07), i. k. 111301MISAK0D1-1075

Nr. D1-173, 2019-03-22, paskelbta TAR 2019-04-04, i. k. 2019-05510

 

V. Vidinės miškotvarkos projektų KOKYBĖS KONTROLĖ

 

40. Vidinės miškotvarkos projektų kokybė vertinama vadovaujantis Miškų inventorizacijos ir ūkinių priemonių projektavimo darbų kokybės vertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. D1-499 „Dėl Miškų inventorizacijos ir ūkinių priemonių projektavimo darbų kokybės vertinimo metodikos patvirtinimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-737, 2015-10-13, paskelbta TAR 2015-10-13, i. k. 2015-15116

Nr. D1-289, 2016-04-28, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10713

 

41. Valstybinių miškų vidinės miškotvarkos projektų kokybę tikrina Valstybinės miškų tarnybos pareigūnai.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-1075, 2011-12-30, Žin., 2012, Nr. 5-145 (2012-01-07), i. k. 111301MISAK0D1-1075

 

42. Privačių miškų vidinės miškotvarkos projektų kokybę tikrina:

42.1. pateiktų derinti – Valstybinės miškų tarnybos Miškų ūkio priežiūros skyriaus  darbuotojai, derinantys vidinės miškotvarkos projektus;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-1075, 2011-12-30, Žin., 2012, Nr. 5-145 (2012-01-07), i. k. 111301MISAK0D1-1075

Nr. D1-173, 2019-03-22, paskelbta TAR 2019-04-04, i. k. 2019-05510

 

42.2. patvirtintų ir užregistruotų – Valstybinės miškų tarnybos pareigūnai.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-1075, 2011-12-30, Žin., 2012, Nr. 5-145 (2012-01-07), i. k. 111301MISAK0D1-1075

 

43. Jei kontrolės metu nustatoma, kad patvirtinti ir užregistruoti vidinės miškotvarkos projektai neatitinka Taisyklių 40 punkte nurodytų teisės aktų reikalavimų ir įvertinami blogai, kontrolę vykdanti institucija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pateikia išvadas vidinės miškotvarkos projektus tvirtinančiai institucijai, kuri ne vėliau kaip per 10 darbo dienų išnagrinėja išvadas ir pripažįsta juos netekusiais galios.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-1075, 2011-12-30, Žin., 2012, Nr. 5-145 (2012-01-07), i. k. 111301MISAK0D1-1075

Nr. D1-737, 2015-10-13, paskelbta TAR 2015-10-13, i. k. 2015-15116

 

VI. Vidinės miškotvarkos projektų keitimas

 

44. Galiojantys vidinės miškotvarkos projektai gali būti keičiami tik tada, kai:

44.1. pasikeitė ūkinių priemonių vykdymą ir projektavimą reglamentuojantys teisės aktai;

44.2. nustatyta tvarka pakeistas miškų priskyrimas miškų grupėms;

44.3. dėl stichinės nelaimės paveikto miško būtina tikslinti suprojektuotas ūkines priemones;

44.4. nustatyta tvarka pakeistas miško valdos plotas arba ribų konfigūracija, valda suskaldyta į mažesnes arba sujungta su gretima;

44.5. tikrinant vidinės miškotvarkos projekto parengimo kokybę buvo nustatyti dideli inventorizacijos netikslumai ir po to atliktas miško inventorizacijos duomenų patikslinimas;

44.6. reikia papildomai suprojektuoti ar patikslinti priemones, kurioms teikiama Europos Sąjungos parama;

44.7. reikia patikslinti apsaugos ir tvarkymo reikalavimus kultūros paveldo objektų ar vietovių teritorijose ar apsaugos zonose;

44.8. planuojamas rekreacinių objektų įrengimas miškuose, siekiant juos pritaikyti visuomenės poreikiams;

44.9. pagal Krašto apsaugos ministerijos poreikius reikia papildomai suprojektuoti ar patikslinti priemones karinių poligonų teritorijose;

Papildyta punktu:

Nr. D1-289, 2016-04-28, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10713

 

44.10. reikia papildomai suprojektuoti ar patikslinti apsaugos ir (ar) tvarkymo priemones saugomoms rūšims ar Europos bendrijos svarbos buveinėms;

Papildyta punktu:

Nr. D1-289, 2016-04-28, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10713

 

44.11. privačių miškų vidinės miškotvarkos projektai ne anksčiau kaip po dešimties metų,  kai vidinės miškotvarkos projektai patvirtinti dvidešimčiai metų.

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-173, 2019-03-22, paskelbta TAR 2019-04-04, i. k. 2019-05510

 

45. Jei valdos miškų charakteristika pakito dėl juose vykdytos ūkinės veiklos, vidinės miškotvarkos projekte tikslinti galima tik aplinkosaugines ir miško atkūrimo priemones.

46. Vidinės miškotvarkos projekto keitimas pateikiamas kartu su aiškinamuoju raštu (arba aktu, sudarytu dėl 44.5 papunktyje nurodytų aplinkybių), kuriame išdėstytas keitimo teisinis pagrindas, motyvai ir keitimo objektas.

47. Valstybinių miškų vidinės miškotvarkos projektų keitimai, patvirtinto gamtotvarkos plano priemonės, numatančios specialią ūkinę veiklą konkrečiame miško plote, siūlomi priskirti vidinės miškotvarkos projekto sudedamąja dalimi pažintinio turizmo objekto, rekreacinio, miško kelių sutvarkymo ar hidrologinio režimo atkūrimo techniniai projektai derinami, tvirtinami ir skelbiami vadovaujantis šių taisyklių 18-21 punktais, registruojami 23 punkto nustatyta tvarka, prie registravimo numerio prirašant keitimą liudijančius indeksus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-173, 2019-03-22, paskelbta TAR 2019-04-04, i. k. 2019-05510

 

48. Bet koks suderintų ir įregistruotų privačių miškų vidinės miškotvarkos projektų keitimas turi būti derinamas, tvirtinamas ir registruojamas 28–34 punktuose nustatyta tvarka, prie registravimo numerio prirašant keitimą liudijančius indeksus.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. D1-737, 2015-10-13, paskelbta TAR 2015-10-13, i. k. 2015-15116

 

VII. Baigiamosios nuostatos

 

49. Naujas vidinės miškotvarkos projektas tai pačiai miško valdai rengiamas tik po to, kai pasibaigia projekto galiojimo terminas, arba pasibaigus vienam iš sujungtų miško valdų vidinės miškotvarkos projektui.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-173, 2019-03-22, paskelbta TAR 2019-04-04, i. k. 2019-05510

 

50. Už vidinės miškotvarkos projektavimo darbų kokybę atsakingas Rengėjas.

51. Rengėjas atsakingas už jo atliktos naujos inventorizacijos duomenų kokybę privačių miškų vidinės miškotvarkos projektuose.

52. Miškotvarkos projektus suderinę ir patvirtinę asmenys atsakingi už atitinkamai derinimo arba tvirtinimo metu tikrinamų miškotvarkos projekto sprendinių ir/arba procedūrų atitiktį teisės aktų reikalavimams.

53. Žala, atsiradusi dėl neteisėtais veiksmais įgyvendinamų miškotvarkos projektų, atlyginama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262), įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

54. Ginčus, kylančius miškotvarkos projektų rengimo, derinimo ir tvirtinimo metu dėl procedūrų pažeidimų, nustatytų šiuo tvarkos aprašu, nagrinėja ir sprendžia Aplinkos ministerija ir teismas.

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-577, 2010-06-30, Žin., 2010, Nr. 81-4249 (2010-07-10), i. k. 110301MISAK00D1-577

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-586, 2008-11-04, Žin., 2008, Nr. 133-5143 (2008-11-20), i. k. 108301MISAK00D1-586

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. D1-406 "Dėl Miškų tvarkymo schemų ir vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklių patvirtinimo" papildymo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-649, 2009-11-03, Žin., 2009, Nr. 133-5820 (2009-11-07), i. k. 109301MISAK00D1-649

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. D1-406 "Dėl Miškų tvarkymo schemų ir vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-577, 2010-06-30, Žin., 2010, Nr. 81-4249 (2010-07-10), i. k. 110301MISAK00D1-577

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. D1-406 "Dėl Miškų tvarkymo schemų ir Vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-317, 2011-04-18, Žin., 2011, Nr. 49-2408 (2011-04-28), i. k. 111301MISAK00D1-317

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. D1-406 "Dėl miškų tvarkymo schemų ir vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-1075, 2011-12-30, Žin., 2012, Nr. 5-145 (2012-01-07), i. k. 111301MISAK0D1-1075

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. D1-406 "Dėl Miškų tvarkymo schemų ir vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-735, 2012-09-11, Žin., 2012, Nr. 107-5443 (2012-09-14), i. k. 112301MISAK00D1-735

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. D1-406 "Dėl Miškų tvarkymo schemų ir vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-945, 2013-12-17, Žin., 2013, Nr. 135-6893 (2013-12-27), i. k. 2013-00179

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. D1-406 "Dėl Miškų tvarkymo schemų ir vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-64, 2014-01-24, paskelbta TAR 2014-01-24, i. k. 2014-00486

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. D1-406 „Dėl Miškų tvarkymo schemų ir vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-834, 2014-10-10, paskelbta TAR 2014-10-10, i. k. 2014-13946

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. D1-406 „Dėl Miškų tvarkymo schemų ir Vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-737, 2015-10-13, paskelbta TAR 2015-10-13, i. k. 2015-15116

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. D1-406 „Dėl Miškų tvarkymo schemų ir Vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-289, 2016-04-28, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10713

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. D1-406 „Dėl Miškų tvarkymo schemų ir Vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-173, 2019-03-22, paskelbta TAR 2019-04-04, i. k. 2019-05510

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. D1-406 „Dėl Miškų tvarkymo schemų ir vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo