Suvestinė redakcija nuo 2022-01-11

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 108-4052, i. k. 1042080ISAK00ĮV-171

 

Nauja redakcija nuo 2016-08-17:

Nr. ĮV-663, 2016-08-11, paskelbta TAR 2016-08-16, i. k. 2016-22319

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VILNIAUS PILIŲ VALSTYBINIO KULTŪRINIO REZERVATO

DIREKCIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2004 m. birželio 30 d. Nr. ĮV-171

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 27 straipsnio 6 ir 8 dalimis, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalimi,

tvirtinu pridedamus Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos nuostatus.

 

 

 

KULTŪROS MINISTRĖ                                                                                  ROMA ŽAKAITIENĖ

 

Patvirtinta. Neteko galios nuo 2022-01-11

Priedo naikinimas:

Nr. ĮV-23, 2022-01-07, paskelbta TAR 2022-01-10, i. k. 2022-00296

Priedo pakeitimai:

Nr. ĮV-365, 2005-08-22, Žin., 2005, Nr. 104-3860 (2005-08-26), i. k. 1052080ISAK00ĮV-365

Nr. ĮV-56, 2012-01-25, Žin., 2012, Nr. 14-625 (2012-01-31), i. k. 1122080ISAK000ĮV-56

Nr. ĮV-663, 2016-08-11, paskelbta TAR 2016-08-16, i. k. 2016-22319

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2004 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. ĮV-171

(Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2022 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. ĮV-23

redakcija)

 

VILNIAUS PILIŲ VALSTYBINIO KULTŪRINIO REZERVATO

DIREKCIJOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija (toliau – Direkcija) yra biudžetinė įstaiga (juridinio asmens kodas 300038598).

2. Direkcija (yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su savo pavadinimu. Direkcijos buveinė: Vilnius, T. Kosciuškos g. 30, LT-01100.

3. Direkcija finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų ir kitų įstatymų numatytų finansavimo šaltinių.

4. Direkcijos savininkė yra valstybė. Direkcijos savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, kuri vykdo Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme nustatytas funkcijas (išskyrus sprendimų dėl Direkcijos pertvarkymo, reorganizavimo ir likvidavimo priėmimą) ir sprendžia kitus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Direkcijos nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

5. Direkcijos vieši pranešimai ir kita informacija skelbiami Direkcijos interneto svetainėje. Teisės aktų nustatytais atvejais šie pranešimai skelbiami ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.

6. Direkcijos nuostatai keičiami Biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.

 

II SKYRIUS

DIREKCIJOS VEIKLOS TIKSLAS IR funkcijos

 

7. Direkcijos veiklos tikslas – įgyvendinti apsaugos ir tvarkymo veiklą Vilniaus pilių valstybiniame kultūriniame rezervate (toliau Kultūrinis rezervatas).

8. Direkcija, siekdama Direkcijos nuostatų 7 punkte nustatyto veiklos tikslo, atlieka Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 27 straipsnio 8 dalyje, 31 straipsnio 4 dalyje, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 22 straipsnio 4 dalies 1 punkte, 24 straipsnio 3 dalyje, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 26 straipsnio 4 dalies punkte, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 straipsnio 6 dalies 2 punkte, 27 straipsnio 9 dalies 2 punkte, Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 12 straipsnio 3 dalyje; Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodytas ir šias funkcijas:

8.1. kultūros ministro nustatytų kultūros paveldo vietovių stebėsenos taisyklių tvarka vykdo Vilniaus senamiesčio dalies, kurios apsaugai įsteigtas Kultūrinis rezervatas, stebėseną;

8.2. pagal kompetenciją dalyvauja statinių, esančių Kultūrinio rezervato teritorijoje pripažinimo tinkamais naudoti komisijose ir kultūros paveldo objektų, esančių Kultūrinio rezervato teritorijoje, tvarkybos darbų priėmimo komisijose;

8.3. organizuoja Direkcijai valdymo teise priklausančių Kultūrinio rezervato teritorijos dalių, statinių ir kilnojamųjų daiktų, skirtų Kultūrinio rezervato pažinimui, apsaugai, tvarkymui ir lankymui, kasdienę priežiūrą ir pritaikymą lankymui;

8.4. įgaliojus Lietuvos Respublikos Vyriausybei organizuoja Kultūrinio rezervato planavimo schemos (ribų ir tvarkymo plano) ir kitų teritorijų planavimo dokumentų, kurių organizatoriumi Direkcija gali būti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, rengimą ar jų keitimą;

8.5. vadovaudamasi Lietuvos Respublikos autorių ir gretutinių teisių įstatymu ir kitais teisės aktais, saugo ir naudoja savo darbuotojų mokslinio darbo rezultatus;

8.6. organizuoja mokslinius seminarus, konferencijas ir kitus mokslinius renginius, susijusius su Kultūrinio rezervato teritorijos ir jos dalių pažinimu, apsauga, tvarkymu ir sklaida;

8.7. užsiima leidybine veikla;

8.8. rengia ekspozicijas ir parodas;

8.9. organizuoja ir vykdo vaikų stovyklas, teikia edukacines ir neformaliojo švietimo paslaugas, skirtas supažindinti su Kultūriniu rezervatu, jame esančiomis saugotinomis buveinėmis, rūšimis, gamtos ir kultūros paveldo objektais;

8.10. bendradarbiaudama su Vilniaus miesto savivaldybe, Kultūros paveldo departamentu prie Kultūros ministerijos ir kitomis institucijomis rengia Periodinėms ataskaitoms dėl Pasaulio paveldo kultūros ir gamtos konvencijos įgyvendinimo UNESCO Pasaulio paveldo vietovėje – Vilniaus istoriniame centre (unikalus identifikavimo kodas Pasaulio paveldo sąraše – 541) reikalingą informaciją ir nustatytu laiku bei forma ją teikia Kultūros ministerijai ir UNESCO Pasaulio paveldo komitetui, pagal kompetenciją atlieka kitus veiksmus, susijusius šios vietovės valdymu.

 

III SKYRIUS

DIREKCIJOS TEISĖS

 

9. Direkcija, siekdama jai nustatyto veiklos tikslo ir atlikdama jos kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:

9.1 iš valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių, valstybės įgaliotų asmenų, nevalstybinių organizacijų, privačių juridinių asmenų gauti informaciją, susijusią su nurodyto veiklos tikslo įgyvendinimu ir pavestų funkcijų atlikimu;

9.2. teikti mokamas paslaugas, savarankiškai nustatyti mokamų paslaugų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai juos nustato Kultūros ministerija, ar kai kainų ir kitų normatyvų dydžių nustatymą reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai;

9.3. sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus;

9.4. atsiskaityti už pateiktas prekes ir atliktus darbus bei paslaugas bet kuria sutarta forma, neprieštaraujančia Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams;

9.5. sudaryti ekspertų komisijas ir darbo grupes veiklos klausimams nagrinėti;

9.6. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;

9.7. Direkcija turi ir kitų teisės aktuose nustatytų teisių.

 

IV SKYRIUS

DIREKCIJOS veiklos ORGANIZAVIMAS

 

10. Direkcijos veikla organizuojama vadovaujantis kultūros ministro įsakymu tvirtinamais Direkcijos metiniais veiklos planais, skelbiamais Direkcijos interneto svetainėje.

11. Direkcijai vadovauja Direkcijos direktorius, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš pareigų kultūros ministras.

12. Direkcijos Direktorius:

12.1. vadovauja Direkcijai ir atsako už jos bei Kultūrinio rezervato tikslų įgyvendinimą ir veiklą;

12.2. užtikrina, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, Direkcijos nuostatų ir kitų teisės aktų;

12.3. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami įstatymo rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingos;

12.4. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Direkcijos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

12.5. tvirtina Direkcijos struktūrą, struktūrinių padalinių nuostatus;

12.6. neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus tvirtina Direkcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių sąrašą, pareigybių aprašymus:

12.7. tvirtina Direkcijos veiklos pajamų ir išlaidų sąmatas, ūkinės ir finansinės veiklos statistines ataskaitas;

12.8. priima ir atleidžia iš darbo Direkcijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus;

12.9. išduoda įgaliojimus, Direkcijos vardu sudaro sutartis;

12.10. tvirtina Direkcijos darbo tvarkos taisykles;

12.11. leidžia įsakymus ir kitus Direkcijos veiklą reglamentuojančius teisės aktus, kontroliuoja jų vykdymą;

12.12. sudaro laikinąsias komisijas ir darbo grupes Direkcijos veiklos klausimams nagrinėti;

12.13. vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų Direkcijos direktoriui nustatytas funkcijas ir kultūros ministro pavedimus.

13. Nesant Direkcijos direktoriaus, jo pareigas laikinai eina kitas kultūros ministro įsakymu paskirtas Direkcijos valstybės tarnautojas.

14. Prie Direkcijos gali būti sudaroma patariamoji konsultacinė taryba (toliau – Taryba), Saugomų teritorijų įstatymo 27 straipsnio 10 dalyje nurodytiems tikslams pasiekti. Tarybos personalinę sudėtį ir darbo reglamentą, Direkcijos direktoriaus teikimu, tvirtina kultūros ministras. Taryba sudaroma penkeriems metams.

 

V SKYRIUS

DIREKCIJOS VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

 

15. Direkcijos finansų ir vidaus kontrolę atlieka direktoriaus paskirti Direkcijos valstybės tarnautojai arba darbuotojai.

16. Direkcijos metinių veiklos planų įgyvendinimo kontrolę vykdo Direkcijos direktorius.

17. Direkcija teikia Kultūros ministerijai ir kitoms teisės aktų numatytoms institucijoms veiklos, finansines ir biudžeto vykdymo ataskaitas.

18. Direkcijos vidaus auditą atlieka Kultūros ministerijos Centralizuotas vidaus audito skyrius.

19. Direkcijos valstybinį (finansinį (teisėtumo) ir veiklos) auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20 Direkcija gali būti reorganizuojama, pertvarkoma ar likviduojama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.

____________________

Papildyta priedu:

Nr. ĮV-23, 2022-01-07, paskelbta TAR 2022-01-10, i. k. 2022-00296

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-365, 2005-08-22, Žin., 2005, Nr. 104-3860 (2005-08-26), i. k. 1052080ISAK00ĮV-365

Dėl kultūros ministro 2004 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. ĮV-171 "Dėl Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-56, 2012-01-25, Žin., 2012, Nr. 14-625 (2012-01-31), i. k. 1122080ISAK000ĮV-56

Dėl kultūros ministro 2004 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. ĮV-171 "Dėl Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-663, 2016-08-11, paskelbta TAR 2016-08-16, i. k. 2016-22319

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2004 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. ĮV-171 „Dėl Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-983, 2020-07-13, paskelbta TAR 2020-07-15, i. k. 2020-15780

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2004 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. ĮV-171 „Dėl Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-23, 2022-01-07, paskelbta TAR 2022-01-10, i. k. 2022-00296

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2004 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. ĮV-171 „Dėl Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo