Suvestinė redakcija nuo 2020-08-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 108-4052, i. k. 1042080ISAK00ĮV-171

 

Nauja redakcija nuo 2016-08-17:

Nr. ĮV-663, 2016-08-11, paskelbta TAR 2016-08-16, i. k. 2016-22319

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VILNIAUS PILIŲ VALSTYBINIO KULTŪRINIO REZERVATO

DIREKCIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2004 m. birželio 30 d. Nr. ĮV-171

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 27 straipsnio 6 ir 8 dalimis, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalimi,

tvirtinu pridedamus Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos nuostatus.

 

 

 

KULTŪROS MINISTRĖ                                                                                 ROMA ŽAKAITIENĖ

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2004 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. ĮV-171

(Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2016 m.  rugpjūčio  11 d. įsakymo Nr. ĮV-663

redakcija)

 

VILNIAUS PILIŲ VALSTYBINIO KULTŪRINIO REZERVATO

DIREKCIJOS NUOSTATAI

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija yra biudžetinė įstaiga, kuri organizuoja veiklą Vilniaus pilių valstybiniame kultūriniame rezervate, užtikrina jo apsaugą ir naudojimą pagal paskirtį.

2. Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija (toliau vadinama – Direkcija) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis nuostatus, antspaudą su savo pavadinimu, sąskaitas bankuose. Direkcijos buveinė: T. Kosciuškos g. 30, LT-01100 Vilnius.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-983, 2020-07-13, paskelbta TAR 2020-07-15, i. k. 2020-15780

 

3. Direkcijos savininkas – Lietuvos valstybė. Direkcijos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lietuvos Respublikos kultūros ministerija (toliau – Kultūros ministerija), kuri:

3.1. tvirtina ir keičia Direkcijos nuostatus;

3.2. priima į pareigas ir iš jų atleidžia Direkcijos direktorių;

3.3. priima sprendimą dėl Direkcijos buveinės pakeitimo;

3.4. priima sprendimą dėl Direkcijos pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo;

3.5. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;

3.6. sprendžia kitus Direkcijos kompetencijai priskirtus klausimus.

4. Direkcijos veikla grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymu, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 1111 Dėl Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato nuostatų patvirtinimo, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

 

II SKYRIUS

DIREKCIJOS VEIKLOS SRITIS, TIKSLAI IR funkcijos

 

5. Direkcijos veiklos sritis – saugomų teritorijų apsaugos ir tvarkybos organizavimas.

6. Direkcijos tikslas – užtikrinti Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato (toliau Kultūrinis rezervatas) kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimą pažinimui bei naudojimui:

6.1. išsaugoti kultūros paminklus: Vilniaus piliavietę (vadinamą Gedimino kalnu, Pilies kalnu, Aukštutine ir Žemutine pilimi); Piliakalnį (vadinamą Kreivuoju kalnu, Plikuoju kalnu, Trijų kryžių kalnu) su papiliais (vadinamais: Bekešo kalnu, Gedimino kapu, Stalo kalnu), Arkikatedros bazilikos, Aukštutinės ir Žemutinės pilių pastatų ir jų liekanų kompleksą;

6.2. išsaugoti kultūros paveldo objektus: statinių kompleksą Barboros Radvilaitės g. 4, 6,  pastatą T. Kosciuškos g. 3, Trijų Kryžių paminklą;

6.3. organizuoti Kultūrinio rezervato teritorijos ir joje esančių kultūros vertybių mokslinius tyrimus ir stebėjimus;

6.4. sudaryti sąlygas plėtoti pažintinį turizmą.

7. Direkcija, siekdama jai nustatytų veiklos tikslų, atlieka šias funkcijas:

7.1. organizuoja Kultūrinio rezervato apsaugą, priežiūrą, tvarkybą, pritaikymą lankymui ir naudojimui;

7.2. Kultūros paveldo vietovių stebėsenos taisyklių, patvirtintų kultūros ministro įsakymu, nustatyta tvarka vykdo Vilniaus senamiesčio dalies, kurios apsaugai įsteigtas Kultūrinis rezervatas, stebėseną;

7.3. rengia Kultūrinio rezervato tvarkybos, priežiūros ir naudojimo programas;

7.4. rengia ir teikia tvirtinti kultūros ministrui Kultūrinio rezervato naudojimo ir lankymo taisykles;

7.5. vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymų bei teisės aktų ir teritorijų planavimo dokumentų reikalavimais, visoje Kultūrinio rezervato teritorijoje pagal kompetenciją išduoda planavimo sąlygas ir specialiuosius reikalavimus, kurių būtina laikytis rengiant teritorijų planavimo dokumentų, statinių ir įrenginių statybos, susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir kitų objektų projektus, juos tikrina ir (ar) derina, statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijose tikrina ir įvertina statinių tinkamumą naudoti;

7.6. kultūros ministro pavedimu organizuoja Kultūrinio rezervato planavimo schemos (ribų ir tvarkymo plano) ir kitų teritorijų planavimo dokumentų, kurių organizatoriumi Direkcija gali būti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, rengimą ar jų keitimą;

7.7. pagal kompetenciją kontroliuoja fizinių bei juridinių asmenų veiklą visoje Kultūrinio rezervato teritorijoje;

7.8. teikia ieškinius, dėl Kultūrinio rezervato teritorijos apsaugos ir naudojimo pažeidimų Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;

7.9. vykdo Kultūrinio rezervato teritorijoje esančių kultūros ir gamtos vertybių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo darbus;

7.10. vykdo ir organizuoja Kultūrinio rezervato teritorijoje esančių kultūros vertybių mokslinius tyrimus, stebėjimus, darbo rezultatus fiksuoja tyrimų ataskaitose, monografijose, straipsniuose, kataloguose ir kartotekose, įveda juos į mokslinę apyvartą;

7.11. organizuoja mokslinius seminarus ir konferencijas;

7.12. vadovaudamasi Lietuvos Respublikos autorių ir gretutinių teisių įstatymu ir kitais teisės aktais, saugo ir naudoja savo darbuotojų mokslinio darbo rezultatus;

7.13. kaupia biblioteką;

7.14. užsiima leidybine veikla;

7.15. vykdo švietėjišką veiklą:

7.15.1.propaguoja Kultūrinio rezervato teritorijoje esančias kultūros ir gamtos vertybes;

7.15.2. organizuoja ir veda ekskursijas po Kultūrinio rezervato teritoriją;

7.15.3. rengia ir įgyvendina kultūros bei gamtos paveldo švietėjiškas programas;

7.15.4. organizuoja kultūrinius renginius;

7.15.5. rengia ekspozicijas ir parodas.

7.16. teikia kultūros ministrui tvirtinti Direkcijos veiklos planus ir tikslines programas, jų įgyvendinimo metines ataskaitas;

7.17. vykdo kitas funkcijas, numatytas Lietuvos Respublikos įstatymuose, Kultūrinio rezervato nuostatuose ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

 

III SKYRIUS

DIREKCIJOS TEISĖS

 

8. Direkcija turi teisę:

8.1. teikti mokamas paslaugas, savarankiškai nustatyti mokamų paslaugų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai juos nustato Kultūros ministerija ar kai kainų ir kitų normatyvų dydžių nustatymą reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai;

8.2. sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus;

8.3. atsiskaityti už pateiktas prekes ir atliktus darbus bei paslaugas bet kuria sutarta forma, neprieštaraujančia Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams;

8.4. sudaryti ekspertų komisijas veiklos klausimams nagrinėti;

8.5. rengti pasitarimus, konferencijas, seminarus aktualiais Kultūrinio rezervato kultūros ir gamtos vertybių, apsaugos ir naudojimo klausimais;

8.6. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka.

9. Direkcija turi kitas, Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytas teises ir pareigas.

10. Direkcijos valstybiniai saugomų teritorijų pareigūnai turi teisę surašyti administracinių nusižengimų protokolus, o nagrinėti administracinių nusižengimų bylas ir skirti administracines nuobaudas už Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse (toliau – ANK) numatytus administracinius nusižengimus pagal ANK 615 straipsnio 3 dalį, išskyrus atvejus, numatytus šio kodekso 614 straipsnio 1 ir 3 dalyse.

TAR pastaba: 10 punktas įsigalioja 2017-01-01

IV SKYRIUS

DIREKCIJOS TURTAS IR LĖŠOS

 

11. Direkcijos turtas – Direkcijai Vyriausybės nustatyta tvarka perduotas valstybei nuosavybės teise priklausantis turtas: pastatai, patalpos, kitos pagrindinės priemonės, žemė, vidaus vandenys, miškai, finansiniai ištekliai ir kitas su Direkcijos veikla susijęs turtas, kurį ji valdo, naudoja ir disponuoja juo turto patikėjimo teise.

12. Direkcija finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. Direkcijos pajamas sudaro:

12.1. kitų valstybės biudžeto asignavimų lėšos, skirtos tikslinėms programoms vykdyti;

12.2. pajamos, gautos už mokamas paslaugas;

12.3. pajamos, gautos už patalpų, transporto nuomą;

12.4. lėšos ir turtas, gautas kaip parama;

12.5. kitos pajamos, kurių nedraudžia turėti Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

13. Direkcijos išlaidas sudaro:

13.1. lėšos, skirtos valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo užmokesčiui ir valstybinio privalomojo draudimo įmokoms;

13.2. pastatų, inžinerinių statinių ir įrengimų išlaikymo, teritorijos priežiūros, tvarkymo ir kitos išlaidos;

13.3. išlaidos, susijusios su Direkcijos veikla;

13.4. kitos išlaidos. 

 

V SKYRIUS

DIREKCIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

14. Direkcijos veikla organizuojama vadovaujantis Kultūros ministerijos patvirtintu metiniu veiklos planu.

15. Direkcijai vadovauja direktorius, kurį įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš pareigų kultūros ministras.

16. Direktorius:

16.1. vadovauja Direkcijai ir atsako už jos bei Kultūrinio rezervato tikslų įgyvendinimą ir veiklą;

16.2. užtikrina, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, Direkcijos nuostatų ir kitų teisės aktų;

16.3. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami įstatymo rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingos;

16.4. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Direkcijos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

16.5. tvirtina Direkcijos struktūrą, struktūrinių padalinių nuostatus;

16.6. neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus tvirtina Direkcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių sąrašus, pareigybių aprašymus:

16.7. tvirtina Direkcijos veiklos pajamų ir išlaidų sąmatas, ūkinės ir finansinės veiklos statistines ataskaitas;

16.8. priima ir atleidžia iš darbo Direkcijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, skatina juos, skiria jiems tarnybines ar drausmines nuobaudas;

16.9. išduoda įgaliojimus, Direkcijos vardu sudaro sutartis;

16.10. tvirtina Direkcijos darbo tvarkos taisykles;

16.11. leidžia įsakymus ir įsakymais patvirtintus kitus Direkcijos veiklą reglamentuojančius teisės aktus, kontroliuoja jų vykdymą;

16.12. sudaro nuolatines ir laikinąsias komisijas Direkcijos veiklos problemoms spręsti;

16.13. vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų Direkcijai nustatytas funkcijas bei kultūros ministro pavedimus.

17. Nesant Direkcijos direktoriaus, jo  pareigas laikinai eina kitas kultūros ministro įsakymu paskirtas Direkcijos valstybės tarnautojas.

18. Prie Direkcijos sudaroma taryba – patariamoji direktoriaus institucija. Tarybos sudėtį ir darbo reglamentą Direkcijos direktoriaus teikimu tvirtina kultūros ministras. Taryba sudaroma ketveriems metams.

19. Tarybos sprendimai priimami atviru balsavimu posėdyje dalyvavusių Tarybos narių balsų dauguma. Tarybos narių balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamą reikšmę turi Tarybos pirmininko balsas.

20. Taryba analizuoja ir vertina Kultūrinio rezervato teritorijoje ir jo apsaugos zonose vykstančius procesus, nagrinėja ir teikia pasiūlymus Kultūrinio rezervato direkcijai dėl:

20.1. Kultūrinio rezervato tvarkymo tikslinių programų;

20.2. Kultūrinio rezervato mokslinės tiriamosios veiklos;

20.3. ūkinės veiklos Kultūrinio rezervato teritorijoje;

20.4. Kultūrinio rezervato naudojimo ir lankymo taisyklių;

20.5. Kultūrinio rezervato teritorijos teritorinio planavimo dokumentų rengimo ir jų sprendinių realizavimo;

20.6. Kultūrinio rezervato teritorijoje planuojamų atlikti statybos darbų projektinių pasiūlymų ir statybos darbų projektų;

20.7. lėšų, reikalingų Kultūrinio rezervato veiklai organizuoti bei Kultūrinio rezervato uždaviniams įgyvendinti.

 

VI SKYRIUS

VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ PRIĖMIMO Į TARNYBĄ IR DARBĄ, JŲ DARBO UŽMOKESČIO MOKĖJIMO TVARKA

 

21.  Direkcijos valstybės tarnautojų tarnybos, jų darbo užmokesčio mokėjimo tvarką ir sąlygas nustato Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas ir kiti teisės aktai.

22. Direkcijos darbuotojų darbo, jų darbo užmokesčio mokėjimo tvarką ir sąlygas nustato Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir kiti teisės aktai.

 

VII SKYRIUS

DIREKCIJOS VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

 

23. Direkcijos finansų kontrolę atlieka direktoriaus paskirti Direkcijos valstybės tarnautojai arba darbuotojai.

24. Direkcijos metinių veiklos planų įgyvendinimo kontrolę vykdo Direkcijos direktorius.

25. Direkcija teikia Kultūros ministerijai ir kitoms teisės aktų numatytoms institucijoms veiklos, finansines ir biudžeto vykdymo ataskaitas.

26. Direkcijos vidaus auditą atlieka Kultūros ministerijos Vidaus audito skyrius.

27. Direkcijos valstybinį (finansinį (teisėtumo) ir veiklos) auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.

 

VIii SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

28. Direkcija reorganizuojama, pertvarkoma ar likviduojama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

29. Direkcijos vieši pranešimai skelbiami Direkcijos interneto tinklalapyje.

30. Direkcijos nuostatai keičiami Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.

 

____________________

Priedo pakeitimai:

Nr. ĮV-365, 2005-08-22, Žin., 2005, Nr. 104-3860 (2005-08-26), i. k. 1052080ISAK00ĮV-365

Nr. ĮV-56, 2012-01-25, Žin., 2012, Nr. 14-625 (2012-01-31), i. k. 1122080ISAK000ĮV-56

Nr. ĮV-663, 2016-08-11, paskelbta TAR 2016-08-16, i. k. 2016-22319

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-365, 2005-08-22, Žin., 2005, Nr. 104-3860 (2005-08-26), i. k. 1052080ISAK00ĮV-365

Dėl kultūros ministro 2004 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. ĮV-171 "Dėl Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-56, 2012-01-25, Žin., 2012, Nr. 14-625 (2012-01-31), i. k. 1122080ISAK000ĮV-56

Dėl kultūros ministro 2004 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. ĮV-171 "Dėl Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-663, 2016-08-11, paskelbta TAR 2016-08-16, i. k. 2016-22319

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2004 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. ĮV-171 „Dėl Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-983, 2020-07-13, paskelbta TAR 2020-07-15, i. k. 2020-15780

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2004 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. ĮV-171 „Dėl Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo