Suvestinė redakcija nuo 2020-01-01

 

Įstatymas paskelbtas: Žin. 2001, Nr. 62-2224, i. k. 1011010ISTA00IX-413

 

Nauja redakcija nuo 2010-01-01:

Nr. XI-343, 2009-07-14, Žin. 2009, Nr. 89-3801 (2009-07-28), i. k. 1091010ISTA00XI-343

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
SLAUGOS PRAKTIKOS IR AKUŠERIJOS PRAKTIKOS
ĮSTATYMAS

2001 m. birželio 28 d. Nr. IX-413

Vilnius

 

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šis įstatymas nustato bendrosios praktikos slaugytojų, išplėstinės praktikos slaugytojų ir akušerių profesinės kvalifikacijos įgijimą, praktikos sąlygas, teises, pareigas ir atsakomybę, slaugos praktikos ir akušerijos praktikos valdymą.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1334, 2018-06-28, paskelbta TAR 2018-07-04, i. k. 2018-11322

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

1. Akušeris – asmuo, šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įgijęs akušerio profesinę kvalifikaciją.

2. Akušerijos praktika – šio įstatymo ir kitų teisės aktų reglamentuotos akušerio, turinčio galiojančią akušerijos praktikos licenciją, teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos.

3. Neteko galios nuo 2020-01-01

Straipsnio dalies naikinimas:

Nr. XIII-2560, 2019-11-28, paskelbta TAR 2019-12-10, i. k. 2019-19868

 

4. Bendroji slaugos praktika – šio įstatymo ir kitų teisės aktų reglamentuotos bendrosios praktikos slaugytojo, turinčio galiojančią bendrosios slaugos praktikos licenciją, teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos.

5. Bendrosios praktikos slaugytojas asmuo, šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įgijęs bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją.

6. Neteko galios nuo 2020-01-01

Straipsnio dalies naikinimas:

Nr. XIII-2560, 2019-11-28, paskelbta TAR 2019-12-10, i. k. 2019-19868

 

61. Išplėstinė slaugos praktika – šio įstatymo ir kitų teisės aktų reglamentuotos bendrosios praktikos slaugytojo, turinčio galiojančią bendrosios slaugos praktikos licenciją, kurioje teisės aktų nustatyta tvarka yra įrašas apie įgytą išplėstinės praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją, teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XI-343, 2009-07-14, Žin., 2009, Nr. 89-3801 (2009-07-28), i. k. 1091010ISTA00XI-343

 

62. Išplėstinės praktikos slaugytojas – bendrosios praktikos slaugytojas, šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įgijęs išplėstinės praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XI-343, 2009-07-14, Žin., 2009, Nr. 89-3801 (2009-07-28), i. k. 1091010ISTA00XI-343

 

7. Šiurkšti slaugos ar akušerijos praktikos klaida – slaugytojo ar akušerio veika, kai dėl jų kaltės paciento sveikatai buvo padaryta žala, sukėlusi paciento neįgalumą arba mirtį.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-1913, 2015-06-30, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11091

 

8. Slaugos ar akušerijos praktikos klaida slaugytojo ar akušerio veika, kai dėl jų kaltės kyla pavojus arba padaroma žala paciento sveikatai.

9. Slaugos praktika – bendroji, išplėstinė ir (ar) specialioji slaugos praktika.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-1913, 2015-06-30, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11091

 

10. Specialioji slaugos praktika – šio įstatymo ir kitų teisės aktų reglamentuotos bendrosios praktikos slaugytojo, turinčio galiojančią bendrosios slaugos praktikos licenciją, arba akušerio, turinčio galiojančią akušerijos praktikos licenciją, ir turinčių įgytą atitinkamą slaugos specializaciją patvirtinantį dokumentą, teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos.

11. Slaugos specializacija – papildomos sveikatos apsaugos ministro nustatytos specializuotos slaugos srities bendrosios praktikos slaugytojo arba išplėstinės praktikos slaugytojo, arba akušerio kompetencijos turėjimas.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1334, 2018-06-28, paskelbta TAR 2018-07-04, i. k. 2018-11322

 

12. Valstybė narė – Europos Sąjungos valstybė narė, Europos ekonominės erdvės valstybė arba Šveicarijos Konfederacija.

13. Valstybės narės pilietis – Europos Sąjungos valstybės narės, Europos ekonominės erdvės valstybės arba Šveicarijos Konfederacijos pilietis.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

SLAUGOS PRAKTIKA IR AKUŠERIJOS PRAKTIKA

 

3 straipsnis. Bendrosios praktikos slaugytojų, išplėstinės praktikos slaugytojų ir akušerių profesinės kvalifikacijos ir slaugos specializacijos įgijimas ir kompetencijos nustatymas

1. Bendrosios praktikos slaugytojo ar akušerio profesinė kvalifikacija įgyjama aukštojoje mokykloje baigus slaugos ar akušerijos studijų programas. Išplėstinės praktikos slaugytojo profesinė kvalifikacija įgyjama baigus medicinos gydytojus rengiančiame universitete slaugos magistrantūros studijų programą ir išlaikius kvalifikacinį egzaminą.

2. Slaugos specializaciją aukštojoje mokykloje įgyja bendrosios praktikos slaugytojai arba išplėstinės praktikos slaugytojai, arba akušeriai, baigę pasirinktos specializuotos slaugos srities neformaliojo švietimo programą. Specializuotų slaugos sričių sąrašą ir specializuotų slaugos sričių neformaliojo švietimo programų reikalavimus nustato sveikatos apsaugos ministras.

3. Bendrosios praktikos slaugytojų, išplėstinės praktikos slaugytojų ir akušerių kompetencijos reikalavimus nustato sveikatos apsaugos ministras.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1334, 2018-06-28, paskelbta TAR 2018-07-04, i. k. 2018-11322

 

4 straipsnis. Slaugos praktikos ir akušerijos praktikos sąlygos

1. Slaugos praktika ir akušerijos praktika yra licencijuojama veikla.

2. Bendrąja slaugos praktika Lietuvos Respublikoje galima verstis tik turint galiojančią bendrosios slaugos praktikos licenciją, išskyrus šio įstatymo 9 straipsnyje nurodytus atvejus.

3. Specialiąja slaugos praktika Lietuvos Respublikoje galima verstis tik turint galiojančią bendrosios slaugos praktikos licenciją ar akušerijos praktikos licenciją ir įgytą atitinkamą slaugos specializaciją patvirtinantį dokumentą, išskyrus šio įstatymo 9 straipsnyje nurodytus atvejus.

4. Išplėstine slaugos praktika Lietuvos Respublikoje galima verstis tik turint galiojančią bendrosios slaugos praktikos licenciją, kurioje sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka yra įrašas apie įgytą išplėstinės praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XI-343, 2009-07-14, Žin., 2009, Nr. 89-3801 (2009-07-28), i. k. 1091010ISTA00XI-343

 

5. Akušerijos praktika Lietuvos Respublikoje galima verstis tik turint galiojančią akušerijos praktikos licenciją, išskyrus šio įstatymo 9 straipsnyje nurodytus atvejus.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-1913, 2015-06-30, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11091

 

6. Slaugos ir (ar) akušerijos paslaugas asmenims teikia juridiniai asmenys, turintys asmens sveikatos priežiūros licenciją atitinkamoms sveikatos priežiūros paslaugoms teikti.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-1913, 2015-06-30, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11091

 

7. Bendrosios praktikos slaugytojai ir akušeriai, užsienyje įgiję Lietuvos Respublikoje pripažįstamą profesinę kvalifikaciją, profesine veikla Lietuvos Respublikoje verčiasi tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir asmenys, įgiję atitinkamą profesinę kvalifikaciją Lietuvos Respublikoje.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-1913, 2015-06-30, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11091

 

5 straipsnis. Bendrosios slaugos praktikos ir akušerijos praktikos licencijavimo tvarka

1. Bendrosios slaugos praktikos ir akušerijos praktikos licencijas (toliau – licencija) išduoda, atsisako jas išduoti, jų galiojimą sustabdo, galiojimo sustabdymą panaikina, galiojimą panaikina, licencijos duomenis tikslina ir prižiūri, kaip laikomasi licencijuojamos veiklos sąlygų, Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Licencijavimo institucija), vadovaudamasi šiuo įstatymu ir sveikatos apsaugos ministro patvirtintomis Slaugos praktikos licencijavimo taisyklėmis ir Akušerijos praktikos licencijavimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės). Licencijavimo institucija, siekdama patikrinti, ar yra įvykdytos licencijos išdavimo sąlygos, ar licencijos turėtojas laikosi šio įstatymo 13 arba 14 straipsnyje nurodytų pareigų, ar yra pagrindas sustabdyti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą, patikslinti licencijos duomenis, turi teisę iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių asmenų, tvarkančių duomenis, susijusius su šiuo įstatymu reglamentuojama slaugos praktika ar akušerijos praktika, gauti duomenis apie bendrosios praktikos slaugytojo ar akušerio atitiktį šio įstatymo 5 straipsnio 4 dalyje nurodytoms licencijos išdavimo sąlygoms, šio įstatymo 13 ir 14 straipsniuose nurodytų pareigų vykdymą, juridinių faktų, nurodytų šio įstatymo 6 straipsnyje, 7 straipsnio 1 dalies 2–7 punktuose ir 8 straipsnio 1 dalies 2–8 punktuose, buvimą. Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, kiti juridiniai asmenys, tvarkantys duomenis, susijusius su šiuo įstatymu reglamentuojama slaugos praktika ar akušerijos praktika, privalo pateikti šioje dalyje nurodytus duomenis Licencijavimo institucijai per jos nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 15 dienų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-2560, 2019-11-28, paskelbta TAR 2019-12-10, i. k. 2019-19868

 

2. Bendrosios praktikos slaugytojas ar akušeris, siekiantys gauti licenciją, turi atitikti šio straipsnio 4 dalyje numatytas licencijos išdavimo sąlygas. Jeigu bendrosios praktikos slaugytojas ar akušeris, siekiantys gauti licenciją, profesinę kvalifikaciją įgijo ne anksčiau negu prieš dvejus metus iki kreipimosi dėl licencijos išdavimo dienos, laikoma, kad licencija yra išduota kitą dieną nuo deklaracijos apie ketinimą verstis bendrąja slaugos praktika ar akušerijos praktika (toliau – deklaracija), kuria bendrosios praktikos slaugytojas ar akušeris deklaruoja minėto reikalavimo bei licencijos išdavimo sąlygų atitiktį ir įsipareigoja per 30 dienų nuo deklaracijos pateikimo dienos pateikti Taisyklėse nurodytus licencijai gauti reikalingus dokumentus (toliau – dokumentai), jeigu jų nepateikia kartu su deklaracija, pateikimo Licencijavimo institucijai dienos arba nuo šioje deklaracijoje nurodytos dienos, jeigu ši diena yra vėlesnė negu deklaracijos pateikimo Licencijavimo institucijai diena. Kitais atvejais Licencijavimo institucija nuo tos dienos, kai bendrosios praktikos slaugytojas ar akušeris pateikė paraišką ir dokumentus, išduoda licenciją arba pateikia motyvuotą atsisakymą ją išduoti:

1) ne vėliau kaip per tris mėnesius, jeigu bendrosios praktikos slaugytojui ar akušeriui taikytina kitoje valstybėje narėje įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimo procedūra;

2) ne vėliau kaip per 30 dienų, jeigu bendrosios praktikos slaugytojui ar akušeriui netaikytina kitoje valstybėje narėje įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimo procedūra.

3. Užsienio valstybėse išduoti dokumentai, teikiami Licencijavimo institucijai, turi būti legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille), išskyrus Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse ar Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytus atvejus. Šie dokumentai turi būti pateikti išversti į lietuvių kalbą, o vertimas turi būti patvirtintas dokumentus išvertusio asmens parašu teisės aktų nustatyta tvarka.

4. Licencija išduodama neterminuotam laikui, jeigu yra įvykdytos licencijos išdavimo sąlygos:

1) bendrosios praktikos slaugytojas ar akušeris yra Lietuvos Respublikos pilietis arba turi teisę gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje;

2) bendrosios praktikos slaugytojo ar akušerio valstybinės kalbos mokėjimo kategorija atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytus reikalavimus;

3) bendrosios praktikos slaugytojas yra įgijęs bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją, o akušeris – akušerio profesinę kvalifikaciją šio įstatymo 3 straipsnyje nustatyta tvarka;

4) bendrosios praktikos slaugytojas ar akušeris neserga trukdančiomis verstis bendrąja slaugos praktika ar akušerijos praktika ligomis, kurių sąrašą nustato sveikatos apsaugos ministras;

5) bendrosios praktikos slaugytojas ar akušeris sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka tobulino savo profesinę kvalifikaciją, jeigu po jo profesinės kvalifikacijos įgijimo praėjo daugiau kaip dveji metai;

6) bendrosios praktikos slaugytojas ar akušeris įvykdė šio straipsnio 6 ir 61 dalyse nustatytus reikalavimus, jeigu licencijos galiojimas jam buvo panaikintas.

TAR pastaba. Slaugos praktikos ir akušerijos praktikos licencijų, kurių galiojimas sustabdytas iki įstatymo Nr. XIII-2380 įsigaliojimo (2020-01-01), galiojimo sustabdymas panaikinamas arba galiojimas panaikinamas iki įstatymo Nr. XIII-2380 įsigaliojimo (2020-01-01) galiojusių teisės aktų nustatyta tvarka.

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-2380, 2019-07-18, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12803

 

5. Už licencijos išdavimą imama nustatyto dydžio valstybės rinkliava.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-2560, 2019-11-28, paskelbta TAR 2019-12-10, i. k. 2019-19868

 

6. Bendrosios praktikos slaugytojas ar akušeris, kurių licencijos galiojimas buvo panaikintas, dėl naujos licencijos išdavimo gali kreiptis Taisyklėse nustatyta tvarka pateikdamas paraišką ir licencijai gauti reikalingus dokumentus:

1) praėjus trims mėnesiams nuo licencijos galiojimo panaikinimo dienos, jeigu licencijos galiojimas buvo panaikintas vadovaujantis šio įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 5 punktu;

2) praėjus šešiems mėnesiams nuo licencijos galiojimo panaikinimo dienos, jeigu licencijos galiojimas buvo panaikintas vadovaujantis šio įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 2 punktu;

3) praėjus vieniems metams nuo licencijos galiojimo panaikinimo dienos, jeigu licencijos galiojimas buvo panaikintas vadovaujantis šio įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punktais.

61. Jeigu licencijos galiojimas buvo panaikintas šio įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatytu pagrindu, slaugytojas ar akušeris sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka privalo tobulinti savo profesinę kvalifikaciją.

TAR pastaba. Slaugos praktikos ir akušerijos praktikos licencijų, kurių galiojimas sustabdytas iki įstatymo Nr. XIII-2380 įsigaliojimo (2020-01-01), galiojimo sustabdymas panaikinamas arba galiojimas panaikinamas iki įstatymo Nr. XIII-2380 įsigaliojimo (2020-01-01) galiojusių teisės aktų nustatyta tvarka.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-2380, 2019-07-18, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12803

 

7. Bendrosios praktikos slaugytojas ar akušeris, kurių licencijos galiojimas buvo panaikintas vadovaujantis šio įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 6 ar 7 punktu, gali kreiptis dėl naujos licencijos išdavimo, kai išnyksta licencijos galiojimo panaikinimo pagrindas ir įvykdytos šio straipsnio 4 dalyje numatytos licencijos išdavimo sąlygos, Taisyklėse nustatyta tvarka pateikdamas paraišką ir licencijai gauti reikalingus dokumentus.

8. Licencijos išduodamos ir registruojamos Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registre.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-2560, 2019-11-28, paskelbta TAR 2019-12-10, i. k. 2019-19868

 

9. Licencijavimo institucija, siekdama užtikrinti pacientų teisę į tinkamas ir kokybiškas slaugos ir akušerijos paslaugas ir informuoti visuomenę bei bendrosios praktikos slaugytojus ir akušerius apie išduotas, patikslintas, sustabdytas ir panaikintas licencijas, Taisyklėse nustatyta tvarka skelbia savo interneto svetainėje šiuos aktualius duomenis: licencijos numerį, licencijos turėtojo vardą, pavardę, spaudo numerį, licencijos turėtojo praktikos rūšį, licencijos išdavimo datą, licencijos duomenų patikslinimo datą, patvirtinimo, kad laikytasi licencijuojamos veiklos sąlygų, datą, licencijos galiojimo sustabdymo, licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo  ir licencijos galiojimo panaikinimo datą. Šioje dalyje nurodyti duomenys, išskyrus duomenis apie licencijos galiojimo panaikinimą, skelbiami iki licencijos galiojimo panaikinimo dienos. Duomenys apie licencijos galiojimo panaikinimą skelbiami vienus metus nuo jos galiojimo panaikinimo dienos.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-2560, 2019-11-28, paskelbta TAR 2019-12-10, i. k. 2019-19868

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-1956, 2015-10-15, paskelbta TAR 2015-10-27, i. k. 2015-16897

 

6 straipsnis. Atsisakymo išduoti licenciją pagrindai

Paraišką ir dokumentus pateikusiam bendrosios praktikos slaugytojui ar akušeriui licenciją išduoti atsisakoma, kai:

1) pateikti klaidingi duomenys, netinkamai įforminti ar ne visi dokumentai ir bendrosios praktikos slaugytojas ar akušeris per Taisyklėse nurodytą terminą nepašalina šio Licencijavimo institucijos nurodyto trūkumo;

2) bendrosios praktikos slaugytojas ar akušeris pateikė suklastotus dokumentus licencijai gauti;

3) bendrosios praktikos slaugytojas ar akušeris neįvykdė bent vienos šio įstatymo 5 straipsnio 4 dalyje nustatytos licencijos išdavimo sąlygos.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-1956, 2015-10-15, paskelbta TAR 2015-10-27, i. k. 2015-16897

 

7 straipsnis. Licencijos galiojimo sustabdymas ir licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimas

Pakeistas straipsnio pavadinimas:

Nr. XIII-2560, 2019-11-28, paskelbta TAR 2019-12-10, i. k. 2019-19868

 

1. Licencijos galiojimas sustabdomas:

1) licencijos turėtojo prašymu;

2) kai licencijos turėtojas nevykdo licencijuojamos veiklos sąlygų ir per Taisyklėse nustatytą terminą nepašalina šio Licencijavimo institucijos nurodyto trūkumo;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XII-1956, 2015-10-15, paskelbta TAR 2015-10-27, i. k. 2015-16897

 

3) kai sveikatos apsaugos ministro sudaryta Profesinės kompetencijos vertinimo komisija (toliau – Profesinės kompetencijos vertinimo komisija) nustato, kad licencijos turėtojo profesinė kompetencija nepakankama;

4) kai teismas priima sprendimą dėl laikino nušalinimo nuo pareigų ar laikino teisės verstis slaugos ar akušerijos praktika sustabdymo;

5) neteko galios nuo 2020-01-01;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-2380, 2019-07-18, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12803

 

6) kai deklaraciją pateikęs bendrosios praktikos slaugytojas ar akušeris per 30 dienų nuo deklaracijos pateikimo dienos Licencijavimo institucijai nepateikė dokumentų;

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. XII-1956, 2015-10-15, paskelbta TAR 2015-10-27, i. k. 2015-16897

 

7) kai deklaraciją pateikęs bendrosios praktikos slaugytojas ar akušeris pateikė klaidingus duomenis, netinkamai įformintus ar ne visus dokumentus ir per Taisyklėse nustatytą terminą nepašalino šio Licencijavimo institucijos nurodyto trūkumo;

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. XII-1956, 2015-10-15, paskelbta TAR 2015-10-27, i. k. 2015-16897

 

8) kai Profesinės kompetencijos vertinimo komisija nustato, kad licencijos turėtojas padarė šiurkščią slaugos praktikos ar akušerijos praktikos klaidą arba per vienus metus nuo paskutinės slaugos ar akušerijos praktikos klaidos padarymo padarė slaugos ar akušerijos praktikos klaidą, ir nusprendžia, kad licencijos turėtojo profesinė kompetencija nepakankama;

TAR pastaba. Slaugos praktikos ir akušerijos praktikos licencijų, kurių galiojimas sustabdytas iki įstatymo Nr. XIII-2380 įsigaliojimo (2020-01-01), galiojimo sustabdymas panaikinamas arba galiojimas panaikinamas iki įstatymo Nr. XIII-2380 įsigaliojimo (2020-01-01) galiojusių teisės aktų nustatyta tvarka.

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. XIII-2380, 2019-07-18, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12803

 

9) bendrosios praktikos slaugytojas ar akušeris suserga viena iš trukdančių verstis bendrąja slaugos praktika ar akušerijos praktika ligų, kurių sąrašą tvirtina sveikatos apsaugos ministras.

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. XIII-2560, 2019-11-28, paskelbta TAR 2019-12-10, i. k. 2019-19868

 

2. Licencijos galiojimo sustabdymo terminą, kuris gali būti ne ilgesnis kaip vieni metai, išskyrus šio straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytą atvejį, nustato Licencijavimo institucija Taisyklėse nustatyta tvarka.

3. Sustabdžius licencijos galiojimą, licencijos turėtojas negali verstis slaugos ar akušerijos praktika.

4. Neteko galios nuo 2020-01-01

Straipsnio dalies naikinimas:

Nr. XIII-2560, 2019-11-28, paskelbta TAR 2019-12-10, i. k. 2019-19868

 

5. Licencijavimo institucija sprendimą sustabdyti licencijos galiojimą ne vėliau kaip  kitą darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos išsiunčia bendrosios praktikos slaugytojui ar akušeriui ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos, kurioje bendrosios praktikos slaugytojas ar akušeris verčiasi slaugos praktika ar akušerijos praktika, vadovui arba jo įgaliotam atstovui (toliau – darbdavys). Vykdydamas Licencijavimo institucijos sprendimą sustabdyti licencijos galiojimą, darbdavys privalo licencijos galiojimo sustabdymo laikotarpiu nušalinti licencijos turėtoją nuo pareigų Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-2560, 2019-11-28, paskelbta TAR 2019-12-10, i. k. 2019-19868

 

6. Licencijavimo institucija, vadovaudamasi Taisyklėmis, sustabdo licencijos galiojimą savo iniciatyva arba kai dėl to kreipiasi licencijos turėtojas, teisėsaugos institucijos, Sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos bioetikos komitetas, Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, juridinių asmenų, turinčių asmens sveikatos priežiūros licenciją atitinkamoms slaugos ir akušerijos paslaugoms teikti, vadovai.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XI-2373, 2012-11-06, Žin., 2012, Nr. 135-6864 (2012-11-22), i. k. 1121010ISTA0XI-2373

 

7. Licencijos galiojimo sustabdymas panaikinamas Licencijavimo institucijos sprendimu:

1) gavus dokumentus ir (ar) duomenis, patvirtinančius, kad išnykęs (išnykę) licencijos galiojimo sustabdymo pagrindas (pagrindai), jeigu licencijos galiojimas buvo sustabdytas šio straipsnio 1 dalies 2, 4, 6, 7 ir 9 punktuose nurodytais pagrindais;

2) gavus dokumentus ir (ar) duomenis, patvirtinančius, kad įvykdyta šio straipsnio 8 dalyje nurodyta sąlyga, jeigu licencijos galiojimas buvo sustabdytas šio straipsnio 1 dalies 3 ar 8 punkte nurodytais pagrindais;

3) gavus licencijos turėtojo prašymą panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą, jeigu licencijos galiojimas buvo sustabdytas šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytu pagrindu.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-2560, 2019-11-28, paskelbta TAR 2019-12-10, i. k. 2019-19868

 

8. Jeigu licencijos galiojimas buvo sustabdytas šio straipsnio 1 dalies 3 ar 8 punkte nustatytu pagrindu, bendrosios praktikos slaugytojas ar akušeris sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka privalo tobulinti savo profesinę kvalifikaciją.

TAR pastaba. Slaugos praktikos ir akušerijos praktikos licencijų, kurių galiojimas sustabdytas iki įstatymo Nr. XIII-2380 įsigaliojimo (2020-01-01), galiojimo sustabdymas panaikinamas arba galiojimas panaikinamas iki įstatymo Nr. XIII-2380 įsigaliojimo (2020-01-01) galiojusių teisės aktų nustatyta tvarka.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-2380, 2019-07-18, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12803

 

9. Sprendimas panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą priimamas Taisyklėse nustatyta tvarka ne vėliau kaip per:

1) 20 dienų nuo prašymo panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą ir šio straipsnio 7 dalies 1 ar 2 punkte nurodytų dokumentų ir (ar) duomenų gavimo Licencijavimo institucijoje dienos;

2) 2 darbo dienas nuo licencijos turėtojo prašymo panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą, jeigu licencijos galiojimas buvo sustabdytas šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytu pagrindu.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-2560, 2019-11-28, paskelbta TAR 2019-12-10, i. k. 2019-19868

 

10. Licencijavimo institucija sprendimą panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą ne vėliau kaip kitą dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos išsiunčia bendrosios praktikos slaugytojui ar akušeriui ir bendrosios praktikos slaugytojo ar akušerio darbdaviui.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-2560, 2019-11-28, paskelbta TAR 2019-12-10, i. k. 2019-19868

 

8 straipsnis. Licencijos galiojimo panaikinimas

1. Licencijos galiojimas panaikinamas:

1) licencijos turėtojo prašymu;

2) kai paaiškėja, kad licencijai gauti pateikti suklastoti dokumentai;

3) kai licencijos turėtojas per vienus metus nuo paskutinės šiurkščios slaugos ar akušerijos praktikos klaidos padarymo padaro šiurkščią slaugos ar akušerijos praktikos klaidą, kurią nustato Profesinės kompetencijos vertinimo komisija;

TAR pastaba. Slaugos praktikos ir akušerijos praktikos licencijų, kurių galiojimas sustabdytas iki įstatymo Nr. XIII-2380 įsigaliojimo (2020-01-01), galiojimo sustabdymas panaikinamas arba galiojimas panaikinamas iki įstatymo Nr. XIII-2380 įsigaliojimo (2020-01-01) galiojusių teisės aktų nustatyta tvarka.

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XII-1913, 2015-06-30, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11091

Nr. XIII-2380, 2019-07-18, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12803

 

4) neteko galios nuo 2020-01-01;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-2380, 2019-07-18, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12803

 

5) kai licencijos turėtojas šiurkščiai pažeidžia paciento teises: šiurkščiai elgiasi ir žemina paciento orumą; seksualiai priekabiauja prie paciento; būdamas neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų teikia pacientui asmens sveikatos priežiūros paslaugas;

6) kai įsiteisėjusiu teismo sprendimu licencijos turėtojui uždrausta verstis slaugos praktika ar akušerijos praktika;

7) kai per Licencijavimo institucijos nustatytą terminą nebuvo pašalintos ar neišnyko priežastys, dėl kurių buvo sustabdytas licencijos galiojimas;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XII-1956, 2015-10-15, paskelbta TAR 2015-10-27, i. k. 2015-16897

 

8) licencijos turėtojui mirus.

2. Licencijos galiojimą, vadovaudamasi Taisyklėmis, Licencijavimo institucija panaikina savo iniciatyva arba kai dėl to kreipiasi licencijos turėtojas, teisėsaugos institucijos, Sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos bioetikos komitetas, Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, juridinių asmenų, turinčių asmens sveikatos priežiūros licenciją atitinkamoms slaugos ir akušerijos paslaugoms teikti, vadovai.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XI-2373, 2012-11-06, Žin., 2012, Nr. 135-6864 (2012-11-22), i. k. 1121010ISTA0XI-2373

 

3. Licencijavimo institucija sprendimą panaikinti licencijos galiojimą, išskyrus šio straipsnio 1 dalies 8 punkte nurodytą atvejį, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos išsiunčia bendrosios praktikos slaugytojui ar akušeriui ir bendrosios praktikos slaugytojo ar akušerio darbdaviui.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-2560, 2019-11-28, paskelbta TAR 2019-12-10, i. k. 2019-19868

 

4. Neteko galios nuo 2016-01-01

Straipsnio dalies naikinimas:

Nr. XII-1956, 2015-10-15, paskelbta TAR 2015-10-27, i. k. 2015-16897

 

9 straipsnis. Kitų valstybių narių bendrosios praktikos slaugytojų ir akušerių teisės teikti laikinas ar vienkartines slaugos ar akušerijos paslaugas Lietuvos Respublikoje įgijimo sąlygos

1. Bendrosios praktikos slaugytojas ar akušeris, kuris yra kitos valstybės narės pilietis, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymu, turi teisę teikti laikinas ar vienkartines slaugos ar akušerijos paslaugas Lietuvos Respublikoje ir neturėdamas licencijos.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-2560, 2019-11-28, paskelbta TAR 2019-12-10, i. k. 2019-19868

 

2. Bendrosios praktikos slaugytojas ar akušeris, kuris yra kitos valstybės narės pilietis, teikdamas laikinas ar vienkartines slaugos ar akušerijos paslaugas Lietuvos Respublikoje, turi tokias pačias teises ir pareigas kaip ir Lietuvos Respublikoje išduotos licencijos turėtojas.

3. Informacija apie šio straipsnio 1 dalyje nurodytus kitų valstybių narių bendrosios praktikos slaugytojus ir akušerius kaupiama Registre.

 

10 straipsnis. Neteisėta slaugos ar akušerijos praktika

1. Neteisėta slaugos ar akušerijos praktika – veikla, kai asmuo:

1) verčiasi bendrąja slaugos ar akušerijos praktika neturėdamas galiojančios licencijos, išskyrus šio įstatymo 9 straipsnyje nurodytus atvejus;

2) verčiasi specialiąja slaugos praktika neturėdamas galiojančios bendrosios slaugos praktikos ar akušerijos praktikos licencijos, išskyrus šio įstatymo 9 straipsnyje nurodytus atvejus;

3) verčiasi specialiąja slaugos praktika turėdamas galiojančią bendrosios slaugos praktikos ar galiojančią akušerijos praktikos licenciją, bet neturėdamas įgytą atitinkamą slaugos specializaciją patvirtinančio dokumento;

4) teikia slaugos ar akušerijos paslaugas, būdamas susijęs darbo santykiais su juridiniu asmeniu, neturinčiu asmens sveikatos priežiūros licencijos atitinkamoms slaugos ar akušerijos paslaugoms teikti;

5) teikia slaugos ar akušerijos paslaugas, nebūdamas susijęs darbo santykiais su juridiniu asmeniu, teikiančiu asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

2. Asmuo už neteisėtą vertimąsi slaugos ar akušerijos praktika atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJO, IŠPLĖSTINĖS PRAKTIKOS SLAUGYTOJO IR AKUŠERIO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 

Pakeistas skirsnio pavadinimas:

Nr. XII-1913, 2015-06-30, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11091

 

11 straipsnis. Bendrosios praktikos slaugytojo teisės

1. Bendrosios praktikos slaugytojas turi šias teises:

1) verstis slaugos praktika;

2) atsisakyti teikti slaugos paslaugas, jeigu darbo sąlygos kelia realų pavojų paciento, bendrosios praktikos slaugytojo sveikatai ar gyvybei, išskyrus atvejus, kai teikiama būtinoji medicinos pagalba;

3) dalyvauti bendrosios praktikos slaugytojų profesinio rengimo, tobulinimo, slaugos paslaugų kokybės gerinimo ir vertinimo procese;

4) dalyvauti slaugos moksliniuose tyrimuose;

5) skirti ir išrašyti medicinos pagalbos priemones sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka;

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. XI-343, 2009-07-14, Žin., 2009, Nr. 89-3801 (2009-07-28), i. k. 1091010ISTA00XI-343

 

6) pagal kompetenciją teikti medikamentinę pagalbą būtinosios medicinos pagalbos atvejais.

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. XIII-1334, 2018-06-28, paskelbta TAR 2018-07-04, i. k. 2018-11322

 

2. Bendrosios praktikos slaugytojas turi ir kitų teisių, nustatytų kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

 

111 straipsnis. Išplėstinės praktikos slaugytojo teisės

1. Išplėstinės praktikos slaugytojas turi šias teises:

1) skirti ir išrašyti medicinos pagalbos priemones sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka, vaistus (vaistinius preparatus), kurių sąrašą ir šių vaistų (vaistinių preparatų) skyrimo sąlygas nustato sveikatos apsaugos ministras;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-1334, 2018-06-28, paskelbta TAR 2018-07-04, i. k. 2018-11322

 

2) išduoti asmens sveikatos pažymėjimus (pažymas) sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka;

3) atlikti asmens sveikatos būklės tikrinimą, ligų profilaktiką sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.

2. Išplėstinės praktikos slaugytojas turi ir kitų teisių, nustatytų kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

Papildyta straipsniu:

Nr. XI-343, 2009-07-14, Žin., 2009, Nr. 89-3801 (2009-07-28), i. k. 1091010ISTA00XI-343

 

12 straipsnis. Akušerio teisės

1. Akušeris turi šias teises:

1) verstis akušerijos praktika;

2) atsisakyti teikti akušerijos paslaugas, jeigu darbo sąlygos kelia realų pavojų paciento arba akušerio sveikatai ar gyvybei, išskyrus atvejus, kai teikiama būtinoji medicinos pagalba;

3) dalyvauti akušerių profesinio rengimo, tobulinimo, akušerijos paslaugų kokybės gerinimo ir vertinimo procese;

4) dalyvauti akušerijos moksliniuose tyrimuose;

5) skirti ir išrašyti medicinos pagalbos priemones sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka, vaistus (vaistinius preparatus), kurių sąrašą ir šių vaistų (vaistinių preparatų) skyrimo sąlygas nustato sveikatos apsaugos ministras;

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. XI-343, 2009-07-14, Žin., 2009, Nr. 89-3801 (2009-07-28), i. k. 1091010ISTA00XI-343

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-1334, 2018-06-28, paskelbta TAR 2018-07-04, i. k. 2018-11322

 

6) sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka teikti gimdyvei gimdymo priežiūros paslaugas namuose, kai nėra didelės rizikos nėštumo veiksnių, kurių sąrašą nustato sveikatos apsaugos ministras.

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. XIII-1334, 2018-06-28, paskelbta TAR 2018-07-04, i. k. 2018-11322

 

2. Akušeris turi ir kitų teisių, nustatytų kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

 

13 straipsnis. Bendrosios praktikos slaugytojo ir išplėstinės praktikos slaugytojo pareigos

Bendrosios praktikos slaugytojas ir išplėstinės praktikos slaugytojas privalo:

1) per 30 dienų nuo deklaracijos pateikimo Licencijavimo institucijai dienos pateikti dokumentus, jeigu jie nebuvo pateikti kartu su deklaracija;

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. XII-1956, 2015-10-15, paskelbta TAR 2015-10-27, i. k. 2015-16897

 

2) versdamasis slaugos praktika laikytis šiame įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-1956, 2015-10-15, paskelbta TAR 2015-10-27, i. k. 2015-16897

 

3) pagal kompetenciją pacientams teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-1956, 2015-10-15, paskelbta TAR 2015-10-27, i. k. 2015-16897

 

4) tobulinti profesinę kvalifikaciją sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka ir kas 5 metus Taisyklėse nustatyta tvarka pranešti Licencijavimo institucijai apie profesinės kvalifikacijos tobulinimą ir slaugos praktiką;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XII-1956, 2015-10-15, paskelbta TAR 2015-10-27, i. k. 2015-16897

 

5) Licencijavimo institucijai teikti šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje nurodytus duomenis;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-2560, 2019-11-28, paskelbta TAR 2019-12-10, i. k. 2019-19868

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-1956, 2015-10-15, paskelbta TAR 2015-10-27, i. k. 2015-16897

 

6) gerbti pacientų teises ir jų nepažeisti;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-1956, 2015-10-15, paskelbta TAR 2015-10-27, i. k. 2015-16897

 

7) teikti informaciją apie paciento sveikatą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-1956, 2015-10-15, paskelbta TAR 2015-10-27, i. k. 2015-16897

 

8) teikdamas slaugos paslaugas bendradarbiauti su sveikatos priežiūros ir kitais specialistais;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-1956, 2015-10-15, paskelbta TAR 2015-10-27, i. k. 2015-16897

 

9) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pranešti teisėsaugos ir kitoms valstybės institucijoms apie sužalotus ar smurtą patyrusius asmenis, kuriems dėl nusikalstamos veikos galėjo būti padaryta žala;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-1956, 2015-10-15, paskelbta TAR 2015-10-27, i. k. 2015-16897

 

10) nepriimti kyšių ir elgtis taip, kad savo veiksmais neprovokuotų paciento, jo artimųjų giminaičių ar kitų paciento atstovų duoti kyšį;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-1956, 2015-10-15, paskelbta TAR 2015-10-27, i. k. 2015-16897

 

11) atlikti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytas pareigas.

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-1956, 2015-10-15, paskelbta TAR 2015-10-27, i. k. 2015-16897

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-1913, 2015-06-30, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11091

 

14 straipsnis. Akušerio pareigos

Akušeris privalo:

1) per 30 dienų nuo deklaracijos pateikimo Licencijavimo institucijai dienos pateikti dokumentus, jeigu jie nebuvo pateikti kartu su deklaracija;

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. XII-1956, 2015-10-15, paskelbta TAR 2015-10-27, i. k. 2015-16897

 

2) versdamasis akušerijos praktika laikytis šiame įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-1956, 2015-10-15, paskelbta TAR 2015-10-27, i. k. 2015-16897

 

3) pagal kompetenciją teikti akušerinę priežiūrą ir pagalbą moterims, vykdyti sveikatos profilaktiką ir naujagimių priežiūrą, konsultuoti šeimas ir moteris;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-1956, 2015-10-15, paskelbta TAR 2015-10-27, i. k. 2015-16897

 

4) tobulinti profesinę kvalifikaciją sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka ir kas 5 metus Taisyklėse nustatyta tvarka pranešti Licencijavimo institucijai apie profesinės kvalifikacijos tobulinimą ir akušerijos praktiką;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XII-1956, 2015-10-15, paskelbta TAR 2015-10-27, i. k. 2015-16897

 

5) Licencijavimo institucijai teikti šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje nurodytus duomenis;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-2560, 2019-11-28, paskelbta TAR 2019-12-10, i. k. 2019-19868

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-1956, 2015-10-15, paskelbta TAR 2015-10-27, i. k. 2015-16897

 

6) gerbti pacientų teises ir jų nepažeisti;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-1956, 2015-10-15, paskelbta TAR 2015-10-27, i. k. 2015-16897

 

7) teikti informaciją apie paciento sveikatą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-1956, 2015-10-15, paskelbta TAR 2015-10-27, i. k. 2015-16897

 

8) teikdamas akušerijos paslaugas bendradarbiauti su sveikatos priežiūros ir kitais specialistais;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-1956, 2015-10-15, paskelbta TAR 2015-10-27, i. k. 2015-16897

 

9) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pranešti teisėsaugos ir kitoms valstybės institucijoms apie sužalotus ar smurtą patyrusius asmenis, kuriems dėl nusikalstamos veikos galėjo būti padaryta žala;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-1956, 2015-10-15, paskelbta TAR 2015-10-27, i. k. 2015-16897

 

10) nepriimti kyšių ir elgtis taip, kad savo veiksmais neprovokuotų paciento, jo artimųjų giminaičių ar kitų paciento atstovų duoti kyšį;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-1956, 2015-10-15, paskelbta TAR 2015-10-27, i. k. 2015-16897

 

11) atlikti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytas pareigas.

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-1956, 2015-10-15, paskelbta TAR 2015-10-27, i. k. 2015-16897

 

15 straipsnis. Bendrosios praktikos slaugytojo, išplėstinės praktikos slaugytojo ir akušerio profesinės kompetencijos vertinimas ir atsakomybė

1. Bendrosios praktikos slaugytojo, išplėstinės praktikos slaugytojo ar akušerio profesinę kompetenciją vertina ir slaugos ar akušerijos praktikos klaidas nustato Profesinės kompetencijos vertinimo komisija, vadovaudamasi sveikatos apsaugos ministro patvirtintu Sveikatos priežiūros specialistų profesinės kompetencijos patikrinimo tvarkos aprašu.

2. Bendrosios praktikos slaugytojas, išplėstinės praktikos slaugytojas ar akušeris už profesinių pareigų nevykdymą arba netinkamą vykdymą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1334, 2018-06-28, paskelbta TAR 2018-07-04, i. k. 2018-11322

 

16 straipsnis. Slaugos praktikos ir akušerijos praktikos valdymas asmens sveikatos priežiūros įstaigoje

1. Asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, teikiančioje slaugos ir (ar) akušerijos paslaugas, privalo būti slaugos administratorius, atliekantis slaugos praktikos ir (ar) akušerijos praktikos valdymo funkcijas.

2. Slaugos administratoriumi gali būti asmuo, šio įstatymo nustatyta tvarka įgijęs bendrosios praktikos slaugytojo arba išplėstinės praktikos slaugytojo ar akušerio profesinę kvalifikaciją ir turintis galiojančią bendrosios slaugos praktikos ar akušerijos praktikos licenciją.

3. Slaugos administratoriaus atliekamas slaugos praktikos ir (ar) akušerijos praktikos valdymo funkcijas nustato sveikatos apsaugos ministras, o jų įgyvendinimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoje tvarką nustato sveikatos priežiūros įstaigos vadovas.

Papildyta straipsniu:

Nr. XIII-1334, 2018-06-28, paskelbta TAR 2018-07-04, i. k. 2018-11322

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                         VALDAS ADAMKUS

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-343, 2009-07-14, Žin., 2009, Nr. 89-3801 (2009-07-28), i. k. 1091010ISTA00XI-343

Lietuvos Respublikos slaugos praktikos įstatymo pakeitimo įstatymas

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-885, 2010-06-08, Žin., 2010, Nr. 71-3557 (2010-06-19), i. k. 1101010ISTA00XI-885

Lietuvos Respublikos slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-2373, 2012-11-06, Žin., 2012, Nr. 135-6864 (2012-11-22), i. k. 1121010ISTA0XI-2373

Lietuvos Respublikos slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymo 7 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

4.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-1913, 2015-06-30, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11091

Lietuvos Respublikos slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymo Nr. IX-413 2, 3, 4, 8, 11, 12, 13 straipsnių, trečiojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 11-1 straipsniu įstatymas

 

5.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-1956, 2015-10-15, paskelbta TAR 2015-10-27, i. k. 2015-16897

Lietuvos Respublikos slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymo Nr. IX-413 5, 6, 7, 8, 13 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

6.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-1334, 2018-06-28, paskelbta TAR 2018-07-04, i. k. 2018-11322

Lietuvos Respublikos slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymo Nr. IX-413 1, 2, 3, 11, 11-1, 12, 15 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 16 straipsniu įstatymas

 

7.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2380, 2019-07-18, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12803

Lietuvos Respublikos slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymo Nr. IX-413 5, 7 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

8.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2560, 2019-11-28, paskelbta TAR 2019-12-10, i. k. 2019-19868

Lietuvos Respublikos slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymo Nr. IX-413 2, 5, 7, 8, 9, 13 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymas