Suvestinė redakcija nuo 2018-01-01 iki 2018-08-31

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 128-6098, i. k. 1112060ISAK00V-1154

 

Nauja redakcija nuo 2018-01-01:

Nr. V-1219, 2017-12-19, paskelbta TAR 2017-12-20, i. k. 2017-20535

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠAUKIMO Į PRIVALOMĄJĄ PRADINĘ KARO TARNYBĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2011 m. spalio 13 d. Nr. V-1154

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo 6 straipsnio 7 ir 8 dalimis ir 12 straipsnio 4 dalimi,

tv i r t i n u Šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Krašto apsaugos ministrė                                                  Rasa Juknevičienė

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos  krašto apsaugos

ministro 2011 m. spalio 13 d.

įsakymu Nr. V-1154

(Lietuvos Respublikos krašto apsaugos

ministro gruodžio 19 d.

įsakymo Nr. V-1219 redakcija)

 

 

ŠAUKIMO Į PRIVALOMĄJĄ PRADINĘ KARO TARNYBĄ TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja pasirengimo vykdyti šaukimą į privalomąją pradinę karo tarnybą, karo prievolininkų atrankos ir skyrimo atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą tvarką.

2. Organizuojant ir vykdant karo prievolininkų šaukimą atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą, vadovaujamasi šiais principais:

2.1. skaidrumo – kalendorinių metų karo prievolininkų sąrašai sudaromi stebint Lietuvos Respublikos Vyriausybė nustatyta tvarka paskirtiems asmenims;

2.2. objektyvumo ir nešališkumo – kalendorinių metų karo prievolininkų sąrašai sudaromi į juos atsitiktine tvarka, naudojantis kompiuterių programa, surašant karo prievolininkus;

2.3. viešumo – duomenys, susiję su šaukimo vykdymu, skelbiami viešai Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo 6 straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka.

3. Informacija, susijusi su karo prievolininkų atranka ir skyrimu atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą, tvarkoma krašto apsaugos sistemos riboto naudojimo informacinės sistemos personalo valdymo informacinėje sistemoje (toliau – PerVIS) ir Lietuvos Respublikos karo prievolininkų registre  (toliau – Karo prievolininkų registras).

 

ii SKYRIUS

Pasirengimas vykdyti šaukimą į PRIVALOMĄJĄ PRADINĘ KARO TARNYBĄ

 

4. Krašto apsaugos ministras, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Seimo kalendoriniams metams nustatytus ribinius privalomąją pradinę karo tarnybą atliksiančių karių skaičius, įsakymu nustato atitinkamais kalendoriniais metais privalomąją pradinę karo tarnybą atliksiančių karių skaičių, taip pat šaukimo pradžią ir pabaigą.

5. Vadovaudamasis krašto apsaugos ministro nustatytu šaukiamų į privalomąją pradinę karo tarnybą karių skaičiumi, Lietuvos kariuomenės Gynybos štabas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo 4 punkte nurodyto įsakymo pasirašymo dienos parengia metinį šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą planą, kurį tvirtina Lietuvos kariuomenės vadas ar jo įgaliotas asmuo. Metiniame šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą plane nurodoma privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo vieta, privalomosios pradinės karo tarnybos kariniame vienete pradžios data ir privalomąją pradinę karo tarnybą atliksiančių karo prievolininkų skaičiai. Ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį iki šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybos pradžios Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba (toliau – KPKT) paskelbia apie atitinkamais kalendoriniais metais privalomąją pradinę karo tarnybą atliksiančių karių skaičių, šaukimo pradžią ir pabaigą bei informaciją apie metinį šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą planą Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo 6 straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka.

 

III SKYRIUS

Karo prievolininkų atranka

 

PIRMASIS SKIRSNIS

PRIVALOMAI ŠAUKIAMŲ ATLIKTI PRIVALOMĄJĄ PRADINĘ KARO TARNYBĄ KARO PRIEVOLININKŲ ATRANKA

 

6. KPKT ne vėliau kaip per vieną kalendorinį mėnesį nuo Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro įsakyme nustatytos šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą dienos PerVIS ir Karo prievolininkų registro duomenų pagrindu sudaro Karo prievolininkų, privalomai šauktinų atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą, sąrašą (toliau – A sąrašas) ir Kalendorinių metų karo prievolininkų sąrašus (toliau – B sąrašai) pagal atitinkamų KPKT regioninių karo prievolės ir komplektavimo padalinių (toliau – RKPKP) administruojamas savivaldybes (toliau – Regionas).

7. Pirmiausia sudaromas A sąrašas, į kurį įtraukiami karo prievolininkai, atitinkantys šiuos reikalavimus:

7.1.   nuo 19 iki 26 metų imtinai (įrašomi karo prievolininkai, kuriems iki kalendorinių metų  sausio 1 d. yra  sukakę nuo 19 iki 25 metų);

7.2.   nėra Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo (toliau – Karo prievolės įstatymas) 3 straipsnyje ir 15 straipsnio 1 dalyje nustatytų privalomosios pradinės karo tarnybos atidėjimo  ar atleidimo nuo karo prievolės priežasčių;

7.3.   neįgiję pagrindinio karinio parengtumo;

7.4.   neatlikę alternatyviosios krašto apsaugos tarnybos;

7.5.   neatlieka tikrosios karo tarnybos.

8. Į A sąrašą įtrauktiems karo prievolininkams atsitiktine tvarka priskiriamas eilės numeris.

9. Sudarius A sąrašą, apskaičiuojamas bendras privalomai šaukiamų atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą karo prievolininkų skaičius pagal formules:

 

B = R x O x N x Z x P;

R = E – (C x T), kur:

B – bendras privalomai šaukiamų atlikti nuolatinę privalomąją karo tarnybą karo prievolininkų skaičius;

R – prognozuojamas privalomai nuolatinę privalomąją karo tarnybą atliksiančių karo prievolininkų skaičius;

O – koeficientas, atitinkantis karo prievolininkų, kuriems buvo skirtas Nurodymas atvykti pasitikrinti sveikatos arba pateikti reikalingus dokumentus (1 priedas, toliau – Nurodymas), paskelbtas B sąrašuose, ir kurie atvyko ar pateikė dokumentus, santykį;

N – koeficientas, atitinkantis karo prievolininkų, kurie atvyko į RKPKP ir buvo nusiųsti tikrintis sveikatos, santykį;

Z – koeficientas, atitinkantis karo prievolininkų, nusiųstų tikrintis sveikatos ir pripažintų tinkamais atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą, santykį;

P – koeficientas, atitinkantis karo prievolininkų, paskirtų atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą ir pristatytų atlikti nuolatinę privalomąją karo tarnybą, santykį;

E – krašto apsaugos ministro nustatytas pašauktų atlikti nuolatinę privalomąją karo tarnybą karo prievolininkų skaičius;

C – karo prievolininkų, raštu pareiškusių norą atlikti nuolatinę privalomąją karo tarnybą, skaičius;

T – koeficientas, atitinkantis raštu pareiškusių norą atlikti nuolatinę privalomąją karo tarnybą karo prievolininkų, pristatytų į tarnybą ir pateikusių prašymus, santykį.

Koeficientai nustatomi atsižvelgiant į paskutiniojo šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą rodiklius.

10.  KPKT apskaičiuoja bendrą privalomai šaukiamų atlikti nuolatinę privalomąją karo tarnybą karo prievolininkų skaičių ir proporcingai pagal Regionus nustato privalomai šaukiamų atlikti nuolatinę privalomąją karo tarnybą karo prievolininkų skaičių kiekvienam Regionui pagal formulę:

Br = (Ar x (B/V)), kur:

Br – Regionui nustatytas privalomai šaukiamų atlikti nuolatinę privalomąją karo tarnybą karo prievolininkų skaičius;

Ar – Regione deklaravusių gyvenamąją vietą arba, jei gyvenamoji vieta nedeklaruota, pagal faktinę gyvenamąją vietą ar pagal gyvenamąją vietą, kurioje gyveno iki išvykdami iš Lietuvos Respublikos, karo prievolininkų, esančių A sąraše, skaičius;

B – bendras privalomai šaukiamų atlikti nuolatinę privalomąją karo tarnybą karo prievolininkų skaičius;

V – į A sąrašą įrašytų karo prievolininkų skaičius.

11.  KPKT, atlikusi Aprašo 10 punkte nurodytus skaičiavimus, pagal kiekvienam Regionui nustatytą privalomai šaukiamų atlikti nuolatinę privalomąją karo tarnybą karo prievolininkų skaičių sudaro kiekvieno Regiono B sąrašą, perkeldama iš A sąrašo į B sąrašą atitinkamą karo prievolininkų skaičių pagal karo prievolininko eilės A sąraše numerį didėjančia tvarka.

12.  A ir B sąrašų duomenys išsaugomi PerVIS, taip pat B sąrašus (MS Excel formato byloje) krašto apsaugos ministras patvirtina elektroniniu parašu dokumentų administravimo sistemoje.

13.  B sąrašus KPKT paskelbia ir vėliau nuolat atnaujina  Karo prievolės įstatymo 6 straipsnio 5, 51 ir 52 dalių nustatyta tvarka pagal PerVIS tvarkomus duomenis.

14.  KPKT per 2 darbo dienas nuo B sąrašų sudarymo dienos sudaro šaukiamų į privalomąją pradinę karo tarnybą karo prievolininkų planą pagal Regionus (toliau – Regioninis planas), kuriame nurodomas kiekvieno Regiono karo prievolininkų, kurie turi būti paskirti atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą, skaičius, tarnybos vieta, tarnybos pradžios data. Skiriamų atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą karo prievolininkų skaičius kiekvienam Regionui nustatomas pagal formulę:

 

Er = Br x (E/B), kur:

Er – Regionui nustatytas pašauktų atlikti nuolatinę privalomąją karo tarnybą karo prievolininkų skaičius;

Br – Regionui nustatytas privalomai šaukiamų atlikti nuolatinę privalomąją karo tarnybą karo prievolininkų skaičius;

E – krašto apsaugos ministro nustatytas pašauktų atlikti nuolatinę privalomąją karo tarnybą karo prievolininkų skaičius;

B – bendras privalomai šaukiamų atlikti nuolatinę privalomąją karo tarnybą karo prievolininkų skaičius.

15.  RKPKP pagal karo prievolininkų B sąrašuose eilę ir atsižvelgdami į turimus karo prievolininko duomenis apie karo prievolininko šaukimo eigą nustato į B sąrašus įrašytų karo prievolininkų dokumentų ir duomenų pateikimo terminą arba sveikatos patikrinimo datą.

16.  Karo prievolininkas privalo iki Karo prievolės įstatymo 6 straipsnio 51 ir 52 dalyse nurodyto termino pateikti reikalingus dokumentus ir duomenis arba nurodytu laiku atvykti pasitikrinti sveikatos. Šie dokumentai ir duomenys gali būti pateikiami asmeniškai arba perduoti per įgaliotą asmenį šiais būdais:

16.1.  atvykus į RKPKP ir pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

16.2.  atsiųsti registruota pašto siunta, kartu atsiunčiant galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

16.3.  pateikti elektroninių ryšių priemonėmis ir pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu;

16.4.  pateikti per elektroninių pranešimų ir dokumentų pristatymo informacinę sistemą (E.pristatymas);

Dokumentai užsienio kalba turi būti pateikti kartu su vertimu į lietuvių kalbą ir pasirašyti vertimą atlikusio asmens.

17.  RKPKP, remdamasis pateiktais dokumentais, taip pat naudodamasis Karo prievolininkų registru ir kitais informacijos šaltiniais, ne vėliau kaip per 1 darbo dieną įvertina, ar nėra aplinkybių, dėl kurių karo prievolininkui privalomoji pradinė karo tarnyba turėtų būti atidėta arba jis turėtų būti atleistas nuo karo prievolės, ir pateikia KPKT viršininkui arba jo įgaliotam asmeniui siūlymą privalomąją pradinę karo tarnybą karo prievolininkui atidėti ar jį atleisti nuo karo prievolės, ar tęsti šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą procedūras. Esant Karo prievolės įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 14 punkte nustatytai aplinkybei, prašymus nagrinėja RKPKP atrankos komisija ir teikia siūlymus KPKT viršininkui arba jo įgaliotam asmeniui privalomąją pradinę karo tarnybą karo prievolininkui atidėti arba jos neatidėti. KPKT viršininkas arba jo įgaliotas asmuo priima vieną iš sprendimų, kuris įforminamas įsakymu:

17.1.  karo prievolininkui privalomąją pradinę karo tarnybą atidėti;

17.2.  karo prievolininkui privalomosios pradinės karo tarnybos neatidėti ar neatleisti nuo karo prievolės ir tęsti šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą procedūras;

17.3.  karo prievolininką atleisti nuo karo prievolės.

18.  Per 5 darbo dienas nuo Aprašo 17 punkte numatyto sprendimo priėmimo dienos RKPKP apie priimtą sprendimą informuoja karo prievolininką.

19.  RKPKP pagal karo prievolininkų B sąrašuose eilę, vadovaudamiesi Karinės medicinos ekspertizės nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 1125 „Dėl Karinės medicinos ekspertizės nuostatų patvirtinimo“, organizuoja karo prievolininkų, kurių šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą procedūros tęsiamos ir kurie nebuvo pripažinti pagal sveikatos būklę tinkamais ar netinkamais atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą, sveikatos patikrinimą.

20.  Į B sąrašus įrašytus karo prievolininkus ir pripažintus pagal sveikatos būklę tinkamais atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą RKPKP įrašo į Tinkamų atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą karo prievolininkų sąrašus pagal atitinkamą Regioną (toliau – D sąrašas), kuriuose karo prievolininkų eiliškumas nustatomas pagal karo prievolininkų eilę B sąraše.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

ASMENŲ, SKIRIAMŲ STEBĖTI KARO PRIEVOLININKŲ SĄRAŠO SUDARYMĄ, DALYVAVIMAS KARO PRIEVOLININKŲ SĄRAŠO SUDARYMO PROCEDŪROSE

 

21Asmenys skiriami stebėti kalendorinių metų karo prievolininkų sąrašo sudarymo procedūras Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 28 d. nutarimo Nr. 1130 „Dėl Asmenų skyrimo stebėti kalendorinių metų karo prievolininkų sąrašo sudarymo procedūras tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka. KPKT ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki karo prievolininkų sąrašo sudarymo raštu praneša pirmiems 10 asmenų, skiriamų stebėti karo prievolininkų sąrašo sudarymo procedūras, apie karo prievolininkų sąrašo sudarymo procedūrų stebėjimo vietą, datą ir laiką.

22.  Asmenys, kuriems Aprašo 21 punkte nustatyta tvarka pranešama apie karo prievolininkų sąrašo sudarymo procedūras, ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki karo prievolininkų sąrašo sudarymo privalo elektroniniu paštu arba telefonu informuoti KPKT apie tai, kad dalyvaus ar negalės dalyvauti karo prievolininkų sąrašo sudarymo procedūrose.

23.  KPKT nedelsdama, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo asmens, skiriamo stebėti karo prievolininkų sąrašo sudarymo procedūras, pranešimo apie tai, kad negalės dalyvauti karo prievolininkų sąrašo sudarymo procedūrose, gavimo, iš eilės kviečia dalyvauti kitą į asmenų, skiriamų stebėti karo prievolininkų sąrašo sudarymo procedūras, sąrašą įtrauktą asmenį, kuris ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo kvietimo gavimo elektroniniu paštu arba telefonu privalo informuoti KPKT apie tai, kad dalyvaus ar negalės dalyvauti karo prievolininkų sąrašo sudarymo procedūrose.

24.  Asmuo, atvykęs stebėti karo prievolininkų sąrašo sudarymo procedūrų, KPKT įgaliotam asmeniui privalo pateikti:

24.1.  asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

24.2.  užpildytą pasižadėjimą (2 priedas).

25.  Asmenys, stebintys karo prievolininkų sąrašo sudarymą, apie pastebėtus karo prievolininkų sąrašo sudarymo procedūrų pažeidimus informuoja KPKT viršininką.

26.  Pasibaigus karo prievolininkų sąrašo sudarymo procedūroms, asmenys, stebėję karo prievolininkų sąrašo sudarymo procedūras, užpildo deklaracijas (3 priedas). Informaciją apie karo prievolininkų sąrašo sudarymo procedūrų stebėjimo rezultatus KPKT ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo karo prievolininkų sąrašo sudarymo paskelbia Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo 6 straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

Pareiškusių norą atlikti PRIVALOMĄJĄ PRADINĘ KARO TARNYBĄ karo prievolininkų atranka

 

27.  Karo prievolininkai, atitinkantys Karo prievolės įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje ir 11 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus, KPKT viršininkui arba jo įgaliotam asmeniui gali pateikti nustatytos formos prašymą (4 priedas) atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą savo noru iki B sąrašų sudarymo dienos, o karo prievolininkai, kurie nebuvo įtraukti į B sąrašus, – ir po šių sąrašų paskelbimo dienos. Karo prievolininkai, kurie buvo įtraukti į B sąrašus, prašymą atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą savo noru gali pateikti iki įsakymo dėl skyrimo į karinį vienetą pasirašymo dienos. Karo prievolininkai, kandidatuojantys į jaunesniųjų karininkų vadų mokymus, kartu su prašymu papildomai pateikia dokumentus, įrodančius studijavimą aukštojoje mokykloje arba jos baigimą.

28.  Karo prievolininkas, pareiškęs norą atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą, prašyme gali nurodyti iki trijų pagal prioritetą Regioniniame plane nurodytų privalomosios pradinės karo tarnybos vietų. Tada karo prievolininkas, kuris nebuvo įtrauktas į B sąrašus, skiriamas atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą į pasirinktą tarnybos vietą, atsižvelgiant į prašyme nurodytus prioritetus, o jei nėra galimybių paskirti į pasirinktą tarnybos vietą, RKPKP karo prievolininkui siūlo kitas tarnybos vietas. Karo prievolininkas, kuris buvo įtrauktas į B sąrašus, paprastai skiriamas atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą į pasirinktą tarnybos vietą, atsižvelgiant į prašyme nurodytus prioritetus, tačiau prireikus KPKT viršininko ar jo įgalioto asmens sprendimu skiriamas į kitą Regioniniame plane numatytą tarnybos vietą.

29.  RKPKP karo prievolininkui nurodo jo pareigas, teises, paaiškina privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo sąlygas ir, naudodamasis Karo prievolininkų registru ir kitais informacijos šaltiniais, įvertina, ar karo prievolininkas atitinka Karo prievolės įstatymo nustatytus reikalavimus. Atitinkantiems Karo prievolės įstatymo reikalavimus RKPKP organizuoja sveikatos patikrinimą.

30.  RKPKP iš pareiškusių norą atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą karo prievolininkų, pripažintų pagal sveikatos būklę tinkamais atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą, sudaro atitinkamo Regiono Norą atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą pareiškusių karo prievolininkų sąrašą (toliau – C sąrašas). C sąrašuose karo prievolininkų eiliškumas nustatomas pagal karo prievolininkų prašymų pateikimo datą. Jeigu karo prievolininkų, pareiškusių norą dalyvauti jaunesniųjų karininkų vadų mokymuose arba atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą, yra daugiau negu atitinkamais kalendoriniais metais numatyta pašaukti į privalomąją pradinę karo tarnybą, karo prievolininkų eilės tvarka C sąrašuose nustatoma atsižvelgiant į konkursinį balą (5 priedas).

31.  RKPKP, gavęs Lietuvos šaulių sąjungos vado teikimą dėl karo prievolininko, paskirto į Lietuvos šaulių sąjungos kovinius būrius, privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo, karo prievolininką įrašo į atitinkamo C sąrašo pradžią.

32.  Karo prievolininkas, pareiškęs norą atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą, savo prašymą gali atšaukti iki įsakymo dėl paskyrimo į karinį vienetą pasirašymo dienos. Tada karo prievolininkai, kurie buvo įtraukti į B sąrašus, iš C sąrašo perkeliami į D sąrašą.

33.  Raštu pareiškusių norą atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą karo prievolininkų skaičius ir B sąrašai paskelbiami ir atnaujinami Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo 6 straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka

 

IV SKYRIUS

KARO PRIEVOLININKŲ SKYRIMAS ATLIKTI PRIVALOMĄJĄ PRADINĘ KARO TARNYBĄ

 

34.  RKPKP, atsižvelgdamas į Regioniniame plane nustatytą karo prievolininkų skaičių, sudaro Regiono Skiriamų atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą karo prievolininkų sąrašą (toliau – E  sąrašas). Karo prievolininkai į E sąrašus įtraukiami eilės tvarka pirmiausia iš Regionui sudaryto C sąrašo, o jų pritrūkus – iš D sąrašo.

35.  Jei Regione karo prievolininkų, įrašytų į C sąrašą, yra daugiau, nei galima juos paskirti pagal Regioniniame plane nustatytas tarnybos vietas, prireikus šie karo prievolininkai KPKT viršininko ar jo įgalioto asmens sprendimu skiriami į kito Regiono Regioniniame plane nustatytas tarnybos vietas.

36.  KPKT viršininkas ar jo įgaliotas asmuo E sąrašus patvirtinta ir į juos įrašytus karo prievolininkus įsakymu skiria atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą ne vėliau kaip likus 2 savaitėms iki Regioniniame plane nurodytos karo prievolininkų atliekamos privalomosios pradinės karo tarnybos pradžios.

37.  RKPKP paskirtiems atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą karo prievolininkams per 2 darbo dienas nuo įsakymo dėl paskyrimo atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą pasirašymo dienos išsiunčia nurodymus atvykti į RKPKP (6 priedas), kuriuose nurodoma atvykimo vieta, data ir laikas, tarnybos atlikimo vieta ir pradžios data.

38.  RKPKP paskirtus atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą karo prievolininkus pristato į tarnybos vietas.

39.  Jei tam tikras paskirtų atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą karo prievolininkų skaičius neatvyksta į tarnybos vietą, papildomai reikalingas Regioniniam planui įvykdyti karo prievolininkų skaičius atrenkamas Aprašo 34–38 punktuose  nustatyta tvarka.

40.  Kai į Regiono C ir D sąrašus įrašytų karo prievolininkų bendras skaičius 30 procentų viršija Regioniniame plane nustatytą privalomąją pradinę karo tarnybą atliksiančių karo prievolininkų skaičių, KPKT viršininko arba jo įgalioto asmens įsakymu į Regiono B sąrašą įrašytų karo prievolininkų šaukimo procedūros yra stabdomos ir tai paskelbiama  Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo 6 straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka. Sustabdžius šaukimą Regione, norą atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą pareiškusių karo prievolininkų šaukimo procedūros tęsiamos. Į Regiono B sąrašą įrašytų karo prievolininkų šaukimo procedūros gali būti atnaujintos, jei tam tikras paskirtų atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą karo prievolininkų skaičius neatvyksta į tarnybos vietą, o papildomai reikalingo Regioniniam planui įvykdyti karo prievolininkų skaičiaus iš įrašytų į C ir D sąrašus karo prievolininkų nepakanka.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

41.  KPKT viršininko arba jo įgaliotų asmenų priimti sprendimai gali būti apskųsti Karo prievolės įstatymo nustatyta tvarka.

 

___________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-600, 2016-06-22, paskelbta TAR 2016-06-27, i. k. 2016-17558

Nr. V-1096, 2016-11-30, paskelbta TAR 2016-11-30, i. k. 2016-27889

Nr. V-1219, 2017-12-19, paskelbta TAR 2017-12-20, i. k. 2017-20535

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

V-1154 pagal pakeitimą V-1219 1 priedo nauja redakcija.

Papildyta priedu:

Nr. V-1219, 2017-12-19, paskelbta TAR 2017-12-20, i. k. 2017-20535

 

V-1154 pagal pakeitimą V-1219 2 ir 3 priedų nauja redakcija.

Papildyta priedu:

Nr. V-1219, 2017-12-19, paskelbta TAR 2017-12-20, i. k. 2017-20535

 

V-1154 pagal pakeitimą V-1219 4 priedo nauja redakcija.

Papildyta priedu:

Nr. V-1219, 2017-12-19, paskelbta TAR 2017-12-20, i. k. 2017-20535

 

V-1154 pagal pakeitimą V-1219 5 priedo nauja redakcija.

Papildyta priedu:

Nr. V-1219, 2017-12-19, paskelbta TAR 2017-12-20, i. k. 2017-20535

 

V-1154 pagal pakeitimą V-1219 6 priedo nauja redakcija.

Papildyta priedu:

Nr. V-1219, 2017-12-19, paskelbta TAR 2017-12-20, i. k. 2017-20535

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-26, 2012-01-09, Žin., 2012, Nr. 8-288 (2012-01-14), i. k. 1122060ISAK0000V-26

Dėl krašto apsaugos ministro 2011 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. V-1554 "Dėl Šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-281, 2012-03-15, Žin., 2012, Nr. 36-1809 (2012-03-27), i. k. 1122060ISAK000V-281

Dėl krašto apsaugos ministro 2011 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. V-1154 "Dėl šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-811, 2012-07-16, Žin., 2012, Nr. 88-4618 (2012-07-24), i. k. 1122060ISAK000V-811

Dėl krašto apsaugos ministro 2011 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. V-1154 "Dėl Šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą tvarkos aprašo patvirtinimo" papildymo

 

4.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-722, 2014-08-18, paskelbta TAR 2014-08-20, i. k. 2014-11118

Dėl krašto apsaugos ministro 2011 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. V-1154 „Dėl Šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1077, 2014-11-11, paskelbta TAR 2014-11-11, i. k. 2014-16641

Dėl krašto apsaugos ministro 2011 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. V-1154 „Dėl Šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-460, 2015-05-05, paskelbta TAR 2015-05-06, i. k. 2015-06798

Dėl krašto apsaugos ministro 2011 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. V-1154 „Dėl Šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-759, 2015-07-23, paskelbta TAR 2015-07-24, i. k. 2015-11613

Dėl krašto apsaugos ministro 2011 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. V-1154 „Dėl Šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-984, 2015-09-25, paskelbta TAR 2015-09-28, i. k. 2015-14322

Dėl krašto apsaugos ministro 2011 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. V-1154 „Dėl Šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1313, 2015-12-18, paskelbta TAR 2015-12-21, i. k. 2015-20076

Dėl krašto apsaugos ministro 2011 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. V-1154 „Dėl Šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-409, 2016-05-04, paskelbta TAR 2016-05-06, i. k. 2016-11389

Dėl krašto apsaugos ministro 2011 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. V-1154 „Dėl Šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-600, 2016-06-22, paskelbta TAR 2016-06-27, i. k. 2016-17558

Dėl krašto apsaugos ministro 2011 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. V-1154 „Dėl Šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-729, 2016-07-29, paskelbta TAR 2016-08-02, i. k. 2016-21219

Dėl krašto apsaugos ministro 2011 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. V-1154 „Dėl Šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1096, 2016-11-30, paskelbta TAR 2016-11-30, i. k. 2016-27889

Dėl krašto apsaugos ministro 2011 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. V-1154 „Dėl Šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1219, 2017-12-19, paskelbta TAR 2017-12-20, i. k. 2017-20535

Dėl krašto apsaugos ministro 2011 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. V-1154 „Dėl Šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo