Suvestinė redakcija nuo 2012-07-25 iki 2014-08-20

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 128-6098, i. k. 1112060ISAK00V-1154

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

KRAŠTO APSAUGOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL ŠAUKIMO Į PRIVALOMĄJĄ PRADINĘ KARO TARNYBĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2011 m. spalio 13 d. Nr. V-1154

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo (Žin., 1996, Nr. 106-2427; 2011, Nr. 86-4150) 6, 9 ir 12 straipsniais:

1. Tvirtinu Šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2010 m. rugsėjo 29 d. įsakymą Nr. V-1033 „Dėl Būtinųjų karinių mokymų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 116-5958);

2.2. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2011 m. balandžio 15 d. įsakymą Nr. V-435 „Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2010 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. V-1033 „Dėl Būtinųjų karinių mokymų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 48-2323);

2.3. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymą Nr. V-779 „Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2010 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. V-1033 „Dėl Būtinųjų karinių mokymų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 89-4293).

 

 

Krašto apsaugos ministrė                                                  Rasa Juknevičienė


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

krašto apsaugos ministro

2011 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. V-1154

 

ŠAUKIMO Į PRIVALOMĄJĄ PRADINĘ KARO TARNYBĄ TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą (toliau – PPKT) tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) reglamentuoja pasirengimo vykdyti šaukimo į PPKT, karo prievolininkų atrankos ir skyrimo į nuolatinę PPKT, bazinius karinius mokymus ir jaunesniųjų karininkų vadų mokymus sąlygas ir procedūras.

2. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymu (toliau – Karo prievolės įstatymas) ir kitais teisės aktais.

3. Organizuojant ir vykdant karo prievolininkų šaukimą į nuolatinę PPKT, bazinius karinius mokymus ir jaunesniųjų karininkų vadų mokymus vadovaujamasi šiais principais:

3.1. skaidrumo – karo prievolininkų sąrašai sudaromi dalyvaujant visuomenės atstovams, o karo prievolininkų šaukimas organizuojamas taip, kad būtų užtikrintas procedūrų aiškumas;

3.2. viešumo – viešai skelbiama informacija apie karo prievolininkų atranką ir skyrimą atlikti PPKT;

3.3. objektyvumo ir nešališkumo – karo prievolininkų atranka ir skyrimas atlikti PPKT vykdoma naudojantis kompiuterių programa su atsitiktinių skaičių generatoriumi.

 

II. PASIRENGIMAS VYKDYTI ŠAUKIMĄ Į PPKT

 

4. Krašto apsaugos ministras, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Seimo kalendoriniams metams nustatytus ribinius PPKT atliksiančių karių skaičius, atitinkamiems kalendoriniams metams nustato PPKT atliksiančių karių skaičių taip pat šaukimo pradžią ir pabaigą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-26, 2012-01-09, Žin., 2012, Nr. 8-288 (2012-01-14), i. k. 1122060ISAK0000V-26

 

5. Lietuvos kariuomenės Jungtinio štabo Personalo ir administravimo valdyba J1, vadovaudamasi krašto apsaugos ministro nustatytu PPKT atliksiančių karių skaičiumi, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų parengia metinį šaukimo į PPKT planą, tvirtinamą Lietuvos kariuomenės vado ar jo įgalioto asmens (toliau – metinis šaukimo į PPKT planas), Metiniame šaukimo į PPKT plane nurodomi PPKT atlikimo būdai, vieta, pradžios data ir PPKT atliksiančių karių skaičiai.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-26, 2012-01-09, Žin., 2012, Nr. 8-288 (2012-01-14), i. k. 1122060ISAK0000V-26

 

6. Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgos (toliau – KASP) ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po to, kai pasirašomi šio tvarkos aprašo 5 punkte nurodyti dokumentai, informuoja visuomenę apie šaukimo pradžią ir pabaigą ir paskelbia metinį šaukimo į PPKT planą interneto svetainėse www.kam.lt ir www.karys.lt skiltyje „Šaukimas į privalomąją pradinę karo tarnybą“ ir per žiniasklaidos priemones.

7. KASP apskaičiuoja privalomai šaukiamų karo prievolininkų, kurie bus tikrinami dėl tinkamumo atlikti nuolatinę PPKT ir bazinius karinius mokymus einamaisiais metais, skaičių pagal šią formulę:

 

Q = R : (1 – (((b1 + b2 + b3) + (c1 + c2 + c3)) / (a1 + a2 + a3))) x i

 

čia:

Q – prognozuojamas skaičius karo prievolininkų, kurių tinkamumą nuolatinei PPKT ar baziniams kariniams mokymams reikia patikrinti, kad būtų pašauktas krašto apsaugos ministro nustatytas nuolatinę PPKT ar bazinius karinius mokymus atliksiančių karių skaičius;

R – reikalingas į nuolatinę PPKT ar bazinius karinius mokymus privalomai pašaukti karo prievolininkų skaičius. Šis skaičius tikslinamas kiekvieną ketvirtį: jeigu pirmo metų ketvirčio paskutinę savaitę ir paskelbus šaukimą (ketvirtas ketvirtis) karo prievolininkų prašymų pašaukti juos į PPKT skaičius sudaro ne mažiau kaip 15 proc., antro ketvirčio paskutinę savaitę – ne mažiau kaip 20 proc., o trečio ketvirčio paskutinę savaitę – ne mažiau kaip 30 proc., reikalingo per ateinantį ketvirtį pašaukti į nuolatinę PPKT ar bazinius karinius mokymus karo prievolininkų skaičiaus, R prilyginamas 0. Jeigu prašymų pašaukti į PPKT pasibaigus atitinkamam ketvirčiui pateikta mažiau, R prilyginamas iki metų pabaigos likusiam nepašauktų karo prievolininkų skaičiui; a – patikrintų karo prievolininkų skaičius per 3 paskutinius metus (a1 + a2 + a3);

b – karo prievolininkų, kuriems atlikus patikrinimą PPKT buvo atidėta dėl teistumo, skaičius per 3 paskutinius metus (b1 + b2 + b3);

c – karo prievolininkų, kuriems atlikus patikrinimą PPKT buvo atidėta arba jie buvo atleisti nuo privalomosios karo tarnybos dėl sveikatos, skaičius per 3 paskutinius metus (c1 + c2 + c3);

i – paklaidos koeficientas, į kurį įskaičiuojami nenumatyti atvejai, kai karo prievolininkas dėl objektyvių (sveikatos grupės pasikeitimas po patikrinimo Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnybos Karo medicinos ekspertizės komisijoje (toliau – KMEK)) ar subjektyvių (vengs PPKT) priežasčių nevyks atlikti nuolatinės PPKT ar bazinių karinių mokymų. Koeficientas apskaičiuojamas remiantis 3 paskutinių metų šaukimo į nuolatinę PPKT ar bazinius karinius mokymus statistika.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. V-26, 2012-01-09, Žin., 2012, Nr. 8-288 (2012-01-14), i. k. 1122060ISAK0000V-26

 

III. KARO PRIEVOLININKŲ ATRANKA

 

PIRMAS SKIRSNIS

PRIVALOMAI ŠAUKIAMŲ ATLIKTI NUOLATINĘ PPKT AR BAZINIUS KARINIUS MOKYMUS KARO PRIEVOLININKŲ ATRANKA

 

8. Pagal 7 punkte išdėstytus R reikšmės nustatymo principus apskaičiavus reikalingą į nuolatinę PPKT ar bazinius karinius mokymus privalomai pašaukti karo prievolininkų skaičių ir šiai reikšmei esant didesnei negu 0, krašto apsaugos sistemos riboto naudojimo tinklo informacinių sistemų personalo valdymo informacinės sistemos (toliau – Personalo valdymo informacinė sistema) modulio pagrindu KASP kartu su Ryšių ir informacinių sistemų tarnyba prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – RIST prie KAM) sudaro bendrą einamųjų metų karo prievolininkų sąrašą (toliau – „A“ sąrašas). Į „A“ sąrašą įrašomi karo prievolininkai, atitinkantys šiuos kriterijus:

8.1. neįgiję pagrindinio karinio parengtumo;

8.2. neatlikę alternatyviosios krašto apsaugos tarnybos;

8.3. nuo 19 iki 26 metų (įskaitytinai), o aukštųjų mokyklų absolventai, išskyrus aukštųjų mokyklų absolventus, kurie pirmosios pakopos (profesinio bakalauro ir bakalauro) studijų programą arba vientisųjų studijų programą baigė iki 2011 m. rugsėjo 1 d. – iki 38 metų (įskaitytinai);

8.4. nėra Karo prievolės įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1, 2, 10 punktuose ir 3 dalies 1 punkte nustatytų šaukimo į PPKT atidėjimo priežasčių;

8.5. iki 2011 m. rugsėjo 1 d. nebuvo atleisti nuo PPKT.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-26, 2012-01-09, Žin., 2012, Nr. 8-288 (2012-01-14), i. k. 1122060ISAK0000V-26

 

9. Naudodamosi kompiuterių programa, KASP kartu su RIST prie KAM iš „A“ sąrašo atsitiktine tvarka atrenka pagal šio tvarkos aprašo 7 punkte nurodytą formulę apskaičiuotą karo prievolininkų skaičių ir surašo į preliminarų atlikti nuolatinę PPKT ar bazinius karinius mokymus šaukiamų karo prievolininkų sąrašą (toliau – „B“ sąrašas).

10. „B“ sąrašas, kuriame nurodoma karo prievolininko vardo pirmoji raidė, pavardė, kodas, atvykimo laikas ir vieta, per 2 darbo dienas paskelbiamas interneto svetainėse www.kam.lt ir www.karys.lt skiltyje „Šaukimas į privalomąją pradinę karo tarnybą“. Sąraše taip pat skelbiama informacija apie atrankos būklę ir statusą:

10.1. karo prievolininkas neatvyko pagal šaukimą/ieškomas;

10.2. karo prievolininkas pripažintas tinkamu PPKT;

10.3. karo prievolininkas atleistas nuo privalomosios karo tarnybos arba šaukimas į PPKT atidėtas (nurodant Karo prievolės įstatyme nustatytą pagrindą).

11. Informaciją apie karo prievolininkų atranką pagal KASP rinktinių regioninių karo prievolės ir komplektavimo skyrių (toliau – KASP RKPKS) pateiktus duomenis skelbia ir nuolat atnaujina interneto svetainių www.kam.lt ir www.karys.lt administratoriai.

12. Visiems į „B“ sąrašą atrinktiems karo prievolininkams KASP RKPKS per 20 darbo dienų išsiunčia šaukimo lapelius, kuriuose nurodomas atvykimo laikas, vieta ir reikalingi pristatyti dokumentai:

12.1. galiojantis Lietuvos Respublikos pasas ar asmens tapatybės kortelė;

12.2. trys spalvotos (3 x 4 cm dydžio) nuotraukos, padarytos ne seniau kaip prieš vienus metus;

12.3. valstybinio socialinio draudimo pažymėjimas (jei turi);

12.4. dokumentai, kuriais pagrindžiamos Karo prievolės įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nustatytos aplinkybės;

12.5. kiti dokumentai, kurie gali suteikti daugiau informacijos apie karo prievolininko profesinius gebėjimus ir asmenines savybes.

13. „B“ sąraše esantys karo prievolininkai, negavę šaukimo lapelių per 20 darbo dienų, privalo susisiekti su KASP RKPKS telefonu 8 800 12 340 ir pasitikslinti atvykimo laiką ir vietą.

14. KASP RKPKS teritoriniai poskyriai, naudodamiesi Personalo valdymo informacinės sistemos duomenų baze ir kitais informacijos šaltiniais, įvertina, ar nėra aplinkybių, dėl kurių karo prievolininkui reikėtų atidėti PPKT arba atleisti nuo privalomosios karo tarnybos, papildo Personalo valdymo informacinės sistemos duomenų bazę duomenimis pagal karo prievolininko pateiktus dokumentus, taip pat karo prievolininkui nurodomas šaukimo pagrindas, pareigos, teisės ir paaiškinamos PPKT atlikimo sąlygos. Prireikus paklausimai dėl karo prievolininkų duomenų gali būti siunčiami į kitas krašto apsaugos sistemos arba valstybės institucijas ir įstaigas. Jei kitoms valstybės institucijoms paklausimai neteikiami, šis atrankos etapas turi būti atliktas per 1 darbo dieną, o juos pateikus – per 2 darbo dienas nuo atsakymo į paklausimą gavimo.

15. Į „B“ sąrašą įtraukti karo prievolininkai, kuriems nėra nustatytų aplinkybių atidėti PPKT ar atleisti nuo privalomosios karo tarnybos, siunčiami į KMEK, kur pagal sveikatos būklę įvertinamas kandidatų tinkamumas nuolatinei PPKT ar baziniams kariniams mokymams. Pagal sudarytą grafiką karo prievolininkų nuvykimą į KMEK organizuoja KASP rinktinės.

16. Iš visų į „B“ sąrašą patekusių karo prievolininkų, kurie pripažinti tinkamais nuolatinei PPKT ar baziniams kariniams mokymams, KASP kartu su RIST prie KAM naudodamosi kompiuterių programa atsitiktine tvarka sudaro karo prievolininkų, kurie einamaisiais kalendoriniais metais bus skiriami atlikti nuolatinę PPKT ar bazinius karinius mokymus, jeigu neatsiras pakankamas skaičius karo prievolininkų, norinčių atlikti minėtas tarnybas, sąrašą (toliau – „D“ sąrašas). Į šį sąrašą karo prievolininkai surašomi atsitiktine eilės tvarka, kuria bus skiriami atlikti nuolatinę PPKT ar bazinius karinius mokymus.

17. „D“ sąrašas, kuriame nurodoma karo prievolininko vardo pirmoji raidė, pavardė ir kodas, per 2 darbo dienas paskelbiamas interneto svetainėse www.kam.lt ir www.karys.lt skiltyje „Šaukimas į privalomąją pradinę karo tarnybą“.

18. „B“ ir „D“ sąrašų sudarymą stebi visuomenės atstovai, kurie atrenkami Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. Kompiuterių programos, kuria naudojantis sudaromi sąrašai, kodas yra atviras.

19. „B“ ir „D“ sąrašų sudarymo vietą skiria KASP, suderinusi su RIST prie KAM.

 

ANTRAS SKIRSNIS

PAREIŠKUSIŲ NORĄ ATLIKTI PPKT KARO PRIEVOLININKŲ ATRANKA

 

20. Karo prievolininkas nuo 18 metų gali raštu pareikšti norą atlikti PPKT pateikdamas KASP vadui nustatytos formos prašymą (1 priedas). Savo sprendimą atlikti PPKT karo prievolininkas raštu gali atšaukti iki paskyrimo į karinį vienetą datos ir per 5 dienas nuo paskyrimo į karinį vienetą. Karo prievolininkas, atšaukdamas savo sprendimą iki paskyrimo į karinį vienetą datos, KASP vadui pateikia prašymą ir yra išbraukiamas iš norą atlikti PPKT pareiškusių karo prievolininkų sąrašo (toliau – „C“ sąrašas). Karo prievolininkas, atšaukdamas savo sprendimą per 5 dienas nuo paskyrimo į karinį vienetą datos, prašymą pateikia karinio vieneto, kuriame atliekama PPKT, vadui. Atsižvelgdamas į kario prašymą, karinio vieneto vadas išleidžia įsakymą dėl jo paleidimo iš PPKT.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-281, 2012-03-15, Žin., 2012, Nr. 36-1809 (2012-03-27), i. k. 1122060ISAK000V-281

 

21. Karo prievolininkai, norintys atlikti PPKT, pateikia KASP RKPKS teritoriniams poskyriams šio tvarkos aprašo 12 punkte nurodytus dokumentus. Kandidatuojantys į jaunesniųjų karininkų vadų mokymus papildomai pateikia studento pažymėjimo kopiją ir duomenis apie studento pažangumą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-281, 2012-03-15, Žin., 2012, Nr. 36-1809 (2012-03-27), i. k. 1122060ISAK000V-281

 

22. KASP RKPKS teritoriniai poskyriai, naudodamiesi Personalo valdymo informacinės sistemos duomenų baze ir kitais informacijos šaltiniais, įvertina, ar nėra aplinkybių, dėl kurių karo prievolininkui reikėtų atidėti PPKT arba nuo jos atleisti, papildo Personalo valdymo informacinės sistemos duomenų bazę duomenimis pagal karo prievolininko pateiktus dokumentus, taip pat karo prievolininkui nurodomas šaukimo pagrindas, pareigos, teisės ir paaiškinamos PPKT atlikimo sąlygos. Prireikus paklausimai dėl karo prievolininkų duomenų siunčiami į kitas krašto apsaugos sistemos arba valstybės institucijas ir įstaigas. Jei kitoms valstybės institucijoms paklausimai neteikiami, šis atrankos etapas turi būti atliktas per 1 darbo dieną, o juos pateikus – per 2 darbo dienas nuo atsakymo į paklausimą gavimo.

23. KASP šaukimo metu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, o kai nevykdomas šaukimas – pagal poreikį, nuo asmens patikrinimo organizuoja karo prievolininkų, kuriems nėra nustatytų aplinkybių atidėti PPKT ar atleisti nuo privalomosios karo tarnybos, nuvežimą į KMEK, kur pagal sveikatos būklę įvertinamas kandidatų tinkamumas nuolatinei PPKT ar baziniams kariniams mokymams.

24. Karo prievolininkai, pripažinti tinkamais atlikti PPKT, įtraukiami į „C“ sąrašą pagal karo prievolininkų prašymų pateikimo datą. Jeigu karo prievolininkų, atliksiančių nuolatinę PPKT ar dalyvausiančių baziniuose kariniuose mokymuose, yra daugiau negu tam tikrą šaukimo datą nustatyta pašaukti į PPKT, karo prievolininkų eilės tvarka „C“ sąraše nustatoma pagal prašymų pašaukti į PPKT pateikimo datą. „C“ sąrašas sudaromas skirtingiems PPKT atlikimo būdams.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-281, 2012-03-15, Žin., 2012, Nr. 36-1809 (2012-03-27), i. k. 1122060ISAK000V-281

 

25. Pašauktiems į bazinius karinius mokymus ir jaunesniųjų karininkų vadų mokymus karo prievolininkams, kurie dėl trumpalaikio sveikatos sutrikimo buvo paleisti iš privalomosios pradinės karo tarnybos neįgiję pagrindinio karinio parengtumo, atvykimo į karinį vienetą data nukeliama terminui, lygiam tokiam tarnybos dienų skaičiui, kurį karo prievolininkas vykdė karo tarnybą, iki atsirado paleidimo iš PPKT priežastys. Ši sąlyga taikoma, jei nuo paleidimo iš PPKT nepraėjo daugiau kaip vieni metai. Jei nuo paleidimo iš PPKT praėjo daugiau kaip vieni metai, atvykimo į karinį vienetą data nenukeliama.

Papildyta punktu:

Nr. V-281, 2012-03-15, Žin., 2012, Nr. 36-1809 (2012-03-27), i. k. 1122060ISAK000V-281

Punkto pakeitimai:

Nr. V-811, 2012-07-16, Žin., 2012, Nr. 88-4618 (2012-07-24), i. k. 1122060ISAK000V-811

 

26. Karo prievolininkai, norintys atlikti nuolatinę PPKT ar bazinius karinius mokymus, paskirti į Lietuvos šaulių sąjungos kovinius būrius ir pripažinti tinkamais atlikti nuolatinę PPKT ar bazinius karinius mokymus, įrašomi į atitinkamo „C“ sąrašo pradžią.

 

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-281, 2012-03-15, Žin., 2012, Nr. 36-1809 (2012-03-27), i. k. 1122060ISAK000V-281

 

IV. KARO PRIEVOLININKŲ SKYRIMAS ATLIKTI PPKT

 

27. Ne vėliau kaip likus 2 savaitėms iki PPKT pradžios karo prievolininkai skiriami į nuolatinę PPKT ar bazinius karinius mokymus eilės tvarka iš atitinkamam PPKT atlikimo būdui sudaryto „C“ sąrašo, jų pritrūkus – iš „D“ sąrašo, o į jaunesniųjų karininkų vadų mokymus – tik iš jaunesniųjų karininkų vadų mokymams sudaryto „C“ sąrašo. Karo prievolininkai, paskirti atlikti PPKT, surašomi į paskirtų atlikti PPKT karo prievolininkų sąrašus su nurodyta karo prievolininkų pristatymo į karinį vienetą data (pvz., „E12-04-01“) (toliau – „E“ sąrašas). „E“ sąrašas sudaromas iš šaukimo plane nurodyto karo prievolininkų skaičiaus ir 10 proc. rezervo. Jei pagal eilę sąraše esantis karo prievolininkas dėl tam tikrų priežasčių neatvyksta į tarnybos vietą, vietoj jo į PPKT skiriamas kitas, po jo einantis karo prievolininkas. Karo prievolininkai iš „D“ sąrašo, įtraukti į „E“ sąrašo rezervą ir nenuvykę atlikti PPKT, perkeliami į „D“ sąrašo pabaigą, perkeliant pirmą buvusį „E“ sąrašo rezerve į „D“ sąrašo pabaigą, antrą į „D“ sąrašo pabaigą po pirmo, analogiškai kitus, kol baigsis „E“ sąrašo rezerve buvę karo prievolininkai.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-281, 2012-03-15, Žin., 2012, Nr. 36-1809 (2012-03-27), i. k. 1122060ISAK000V-281

 

28. Parengiami atrinktų kandidatų šaukimo į PPKT įsakymų projektai, juos pasirašo KASP vadas. Pasirašytų įsakymų duomenis KASP RKPKS teritoriniai poskyriai suveda į Personalo valdymo informacinės sistemos duomenų bazės dalį „Šaukimas“. KASP vado įsakymu paskirti atsakingi asmenys atrinktus kandidatus skiria į PPKT. Paskirtiems į PPKT karo prievolininkams ir jų darbdaviams (jei dirba) KASP RKPKS teritoriniame poskyryje išduodamas šaukimo lapelis atlikti PPKT, nurodoma atvykimo vieta, data ir laikas.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-281, 2012-03-15, Žin., 2012, Nr. 36-1809 (2012-03-27), i. k. 1122060ISAK000V-281

 

29. „E“ sąrašas, kuriame nurodoma karo prievolininko vardo pirmoji raidė, pavardė, kodas, PPKT pradžios data ir tai, kad karo prievolininkas atlieka PPKT ar neatvyko, paskelbiamas ir gavus informaciją iš KASP RKPKS teritorinių poskyrių nuolat atnaujinamas interneto svetainėse www.kam.lt ir www.karys.lt.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-281, 2012-03-15, Žin., 2012, Nr. 36-1809 (2012-03-27), i. k. 1122060ISAK000V-281

 

30. Nustatytą PPKT pradžios dieną KASP pateikia kariniam vienetui, kuris sudaro PPKT „E“ sąrašą, sąraše esančių asmenų vardu išrašytus karinius liudijimus ir asmens bylas. Į PPKT pašauktų karo prievolininkų pristatymą į tarnybos vietą organizuoja KASP. Atvykę į PPKT vietą pašaukti karo prievolininkai karinio vieneto vado įsakymu paskiriami į pareigas. Paskirtiems į pareigas karo prievolininkams ne vėliau kaip per 2 darbo dienas organizuojamas fizinio parengtumo patikrinimas pagal Lietuvos kariuomenės vado 2007 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-980 „Dėl krašto apsaugos sistemos karių fizinio parengtumo testo patvirtinimo“ nustatytus reikalavimus.

 

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-281, 2012-03-15, Žin., 2012, Nr. 36-1809 (2012-03-27), i. k. 1122060ISAK000V-281

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

31. Sprendimas dėl šaukimo į PPKT gali būti apskųstas Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

 

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-281, 2012-03-15, Žin., 2012, Nr. 36-1809 (2012-03-27), i. k. 1122060ISAK000V-281

 

_________________

 


Šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą

tvarkos aprašo

priedas

 

(Prašymo pašaukti į PPKT pavyzdys)

 

VARDENIS PAVARDENIS, a. k. 123456789000

(vardas, pavardė, asmens kodas)

 

Palaukės g. 14–52, Vilnius, el. p. Vardenis.Pavardenis@laiskas.lt

(gyv. vieta, telefonas, el. paštas)

 

Krašto apsaugos savanorių pajėgų vadui

 

PRAŠYMAS PAŠAUKTI Į BAZINIUS KARINIUS MOKYMUS*

 

20XX-XX-XX

(data)

 

Vilnius

(vieta)

 

Prašau pašaukti mane į bazinius karinius mokymus*. Su bazinių karinių mokymų organizavimo ir vykdymo sąlygomis esu supažindintas ir sutinku jų laikytis.

 

____________________________________

(parašas)                 (vardas, pavardė)

 

* Įrašomas pageidaujamas ir tik tas privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo būdas, kuriam atitinkamiems kalendoriniams metams yra nustatyti didesni negu nulis privalomąją pradinę karo tarnybą atliksiančių karių ribiniai skaičiai.

 

_________________

 

 

 


Šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą

tvarkos aprašo

2 priedas

 

KONKURSINIO BALO NUSTATYMAS

 

1. Kandidatų atlikti PPKT konkursinis balas nustatomas susumavus už atskirus atrankos kriterijus, išskyrus sveikatos būklę, gautus balus:

 

Eil. Nr.

Atrankos kriterijus

Atrankos kriterijaus balas

Pastabos

1.

Pažangumas

Iki 10

Atrankos kriterijaus balas lygus kandidato pažangumo paskutiniajam mokymosi periodo vidurkiui

2.

Sveikatos būklė

Nuo 0 iki 4

Atrankos kriterijaus balas pridedamas surinkus vienodą konkursinių balų skaičių ir vienodai atitinka kitus kriterijus

2.1.

Tinkamas PPKT pagal sveikatos grupes:

 

 

2.1.1.

A

4

 

2.1.2.

B

3

 

2.1.3.

C

2

 

2.1.4.

D

1

 

2.1.5.

E–G

0

 

2.2.

Netinkamas PPKT

 

Negali būti pašauktas į PPKT

3.

Kandidato asmeniniai gebėjimai:

Nuo 0 iki 6

 

3.1.

Kandidatas turi karybos žinių

3

Atrinktasis kandidatas priimamas į JKVM ir jo karinis parengimas tęsiamas atsižvelgiant į jo turimas karybos žinias

3.2.

Kandidatas yra tarptautinių olimpiadų, konkursų I–III vietų laimėtojas

Atitinkamai 2, 1 ir 0,5 balo

 

3.3.

Kandidatas yra šalies olimpiadų, konkursų I–III vietų laimėtojas

Atitinkamai 1, 0,5 ir 0,3 balo

 

4.

Aktyviojo rezervo karys neįgijęs pagrindinio karinio parengtumo

2

Balas skiriamas, jei kandidatas atlieka tarnybą KASP ar kituose aktyviojo rezervo kariniuose vienetuose ne trumpiau kaip 6 mėn., tačiau ne ilgiau kaip 3 metus

5.

Kandidatas yra Lietuvos šaulių sąjungos (toliau – LŠS) narys

1,5

Balas skiriamas, jei kandidatas pateikia teigiamą LŠS rekomendaciją

6.

Kandidatas yra neformalaus vaikų ir jaunimo ugdymo organizacijos narys

1

Balas skiriamas, jei kandidatas pateikia teigiamą organizacijos rekomendaciją

7.

Kandidatas turi valstybinio ar žinybinio lygmens apdovanojimų

Atitinkamai 1 ir 0,5

 

 

2. Kai keli kandidatai surenka vienodą konkursinių balų skaičių, pirmumo teisę turi kandidatai:

2.1. kurių pažangumas yra geresnis;

2.2. kurie turi karybos žinių;

2.3. kariai savanoriai ar kiti aktyviojo rezervo kariai;

2.4. LŠS nariai;

2.5. turintys aukštesnę sveikatos grupę.

 

_________________

 

 

Papildyta priedu:

Nr. V-281, 2012-03-15, Žin., 2012, Nr. 36-1809 (2012-03-27), i. k. 1122060ISAK000V-281

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-26, 2012-01-09, Žin., 2012, Nr. 8-288 (2012-01-14), i. k. 1122060ISAK0000V-26

Dėl krašto apsaugos ministro 2011 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. V-1554 "Dėl Šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-281, 2012-03-15, Žin., 2012, Nr. 36-1809 (2012-03-27), i. k. 1122060ISAK000V-281

Dėl krašto apsaugos ministro 2011 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. V-1154 "Dėl šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-811, 2012-07-16, Žin., 2012, Nr. 88-4618 (2012-07-24), i. k. 1122060ISAK000V-811

Dėl krašto apsaugos ministro 2011 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. V-1154 "Dėl Šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą tvarkos aprašo patvirtinimo" papildymo