Suvestinė redakcija nuo 2016-05-07 iki 2016-06-30

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 128-6098, i. k. 1112060ISAK00V-1154

 

Nauja redakcija nuo 2015-05-07:

Nr. V-460, 2015-05-05, paskelbta TAR 2015-05-06, i. k. 2015-06798

 

lietuvos respublikos krašto apsaugos
ministras

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠAUKIMO Į PRIVALOMĄJĄ PRADINĘ KARO TARNYBĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2011 m. spalio 13 d. Nr. V-1154

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo 6 straipsnio 7 ir 8 dalimis, 9 straipsnio 8 dalimi ir 12 straipsnio 4 dalimi,

tv i r t i n u Šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Krašto apsaugos ministrė                                                  Rasa Juknevičienė

 

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos 

krašto apsaugos ministro

2011 m. spalio 13 d.

įsakymu Nr. V-1154

(Lietuvos Respublikos

krašto apsaugos ministro

2015 m. gegužės 5 d.

įsakymo Nr. V-460

redakcija)

 

 

ŠAUKIMO Į PRIVALOMĄJĄ PRADINĘ KARO TARNYBĄ TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja pasirengimo vykdyti šaukimą į privalomąją pradinę karo tarnybą, karo prievolininkų atrankos ir skyrimo atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą tvarką.

2. Organizuojant ir vykdant karo prievolininkų šaukimą atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą, vadovaujamasi šiais principais:

2.1. viešumo – viešai skelbiama informacija apie karo prievolininkų atranką ir skyrimą atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą;

2.2.  skaidrumo – karo prievolininkų sąrašai sudaromi stebint visuomenės atstovams, o karo prievolininkų šaukimas atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą organizuojamas taip, kad būtų užtikrintas procedūrų aiškumas;

2.3. objektyvumo ir nešališkumo – karo prievolininkų atranka ir skyrimas atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą (toliau – nuolatinė privalomoji karo tarnyba) ar dalyvauti baziniuose kariniuose mokymuose (toliau – kariniai mokymai) vykdomi naudojantis kompiuterių programa su atsitiktinių skaičių generatoriumi.

21. Informacija, susijusi su karo prievolininkų atranka ir skyrimu atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą, tvarkoma krašto apsaugos sistemos riboto naudojimo informacinės sistemos personalo valdymo informacinės sistemoje (toliau – PerVIS).

Papildyta punktu:

Nr. V-759, 2015-07-23, paskelbta TAR 2015-07-24, i. k. 2015-11613

 

ii SKYRIUS

Pasirengimas vykdyti šaukimą į PRIVALOMĄJĄ PRADINĘ KARO TARNYBĄ

 

3. Krašto apsaugos ministras, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Seimo kalendoriniams metams nustatytus ribinius privalomąją pradinę karo tarnybą atliksiančių karių skaičius, atitinkamiems kalendoriniams metams įsakymu nustato privalomąją pradinę karo tarnybą atliksiančių karių skaičių, taip pat šaukimo pradžią ir pabaigą. Apie šaukimo pradžią ir pabaigą prieš vieną mėnesį iki šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą pradžios Krašto apsaugos ministerijos Strateginės komunikacijos ir viešųjų ryšių departamentas paskelbia per žiniasklaidos priemones ir interneto svetainėje www.kam.lt.

4. Vadovaudamasis krašto apsaugos ministro nustatytu šaukiamų į privalomąją pradinę karo tarnybą karių skaičiumi, Lietuvos kariuomenės Jungtinis štabas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo 3 punkte nurodyto įsakymo pasirašymo dienos parengia metinį šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą planą, kurį tvirtina Lietuvos kariuomenės vadas ar jo įgaliotas asmuo. Metiniame šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą plane nurodomi privalomosios pradinę karo tarnybos atlikimo būdai, atlikimo vieta, privalomosios pradinės karo tarnybos kariniame vienete pradžios data ir privalomąją pradinę karo tarnybą atliksiančių karo prievolininkų skaičiai. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, kai pasirašomas metinis šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą planas, Krašto apsaugos ministerijos Strateginės komunikacijos ir viešųjų ryšių departamentas jį paskelbia per žiniasklaidos priemones ir interneto svetainėje www.kam.lt.

 

III SKYRIUS

Karo prievolininkų atranka

 

PIRMASIS SKIRSNIS

PRIVALOMAI ŠAUKIAMŲ ATLIKTI PRIVALOMĄJĄ PRADINĘ KARO TARNYBĄ KARO PRIEVOLININKŲ ATRANKA

 

5. Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgos (toliau – Krašto apsaugos savanorių pajėgos) ne vėliau kaip per mėnesį nuo krašto apsaugos ministro įsakyme nustatytos šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą dienos PerVIS ir Lietuvos Respublikos karo prievolininkų registro (toliau – Karo prievolininkų registras) duomenų pagrindu sudaro Karo prievolininkų, privalomai šauktinų atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą, sąrašą (toliau – A sąrašas) ir Einamųjų kalendorinių metų karo prievolininkų sąrašus (toliau – B sąrašai) pagal atitinkamų Krašto apsaugos savanorių pajėgų rinktinių administruojamas savivaldybes (toliau – Regionas).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-759, 2015-07-23, paskelbta TAR 2015-07-24, i. k. 2015-11613

Nr. V-409, 2016-05-04, paskelbta TAR 2016-05-06, i. k. 2016-11389

 

6. Pirmiausia sudaromas A sąrašas, į kurį įtraukiami karo prievolininkai, atitinkantys šiuos reikalavimus:

6.1. nuo 19 iki 26 metų (imtinai) (įrašomi karo prievolininkai, kuriems iki einamųjų metų  sausio 1 d. yra  sukakę nuo 19 iki 25 (imtinai) metų);

6.2. nėra Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatyme (toliau – Karo prievolės įstatymas) 15 straipsnio 1 dalyje nustatytų privalomosios pradinės karo tarnybos  atidėjimo priežasčių;

6.3. neįgiję pagrindinio karinio parengtumo;

6.4. neatlikę alternatyviosios krašto apsaugos tarnybos;

6.5. Neteko galios nuo 2016-05-07

Punkto naikinimas:

Nr. V-409, 2016-05-04, paskelbta TAR 2016-05-06, i. k. 2016-11389

 

6.6. neatlieka tikrosios karo tarnybos.

7. Į A sąrašą įtrauktiems karo prievolininkams atsitiktine tvarka priskiriamas eilės numeris.

8. Krašto apsaugos savanorių pajėgos, sudariusios A sąrašą, apskaičiuoja bendrą privalomai šaukiamų atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą karo prievolininkų skaičių pagal formules:

 

B = R x O x N x Z x P;

R = E – (C x T),

kur:

B – bendras privalomai šaukiamų atlikti nuolatinę privalomąją karo tarnybą ar dalyvauti kariniuose mokymuose karo prievolininkų skaičius;

R – prognozuojamas privalomai nuolatinę privalomąją karo tarnybą atliksiančių ar kariniuose mokymuose dalyvausiančių karo prievolininkų skaičius;

O – koeficientas, atitinkantis karo prievolininkų, kuriems buvo išsiųstas Nurodymas atvykti pasitikrinti sveikatos arba pateikti reikalingus dokumentus (1 priedas) (toliau – Nurodymas) ir kurie atvyko ar pateikė dokumentus, santykį;

N – koeficientas, atitinkantis karo prievolininkų, kurie atvyko į Karo prievolės ir komplektavimo padalinį ir buvo nusiųsti tikrintis sveikatos, santykį;

Z – koeficientas, atitinkantis karo prievolininkų, nusiųstų tikrintis sveikatos ir pripažintų tinkamais atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą, santykį;

P – koeficientas, atitinkantis karo prievolininkų, paskirtų atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą ir pristatytų atlikti nuolatinę privalomąją karo tarnybą ar dalyvauti kariniuose mokymuose, santykį;

E – krašto apsaugos ministro nustatytas šaukiamų atlikti nuolatinę privalomąją karo tarnybą ar dalyvauti kariniuose mokymuose karo prievolininkų skaičius;

C – karo prievolininkų, raštu pareiškusių norą atlikti nuolatinę privalomąją karo tarnybą ar dalyvauti kariniuose mokymuose, skaičius;

T – koeficientas, atitinkantis raštu pareiškusių norą atlikti nuolatinę privalomąją karo tarnybą ar dalyvauti kariniuose mokymuose karo prievolininkų, pristatytų į tarnybą ir pateikusių prašymus, santykį.

Koeficientai nustatomi atsižvelgiant į paskutiniojo šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą rodiklius.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-759, 2015-07-23, paskelbta TAR 2015-07-24, i. k. 2015-11613

 

9. Krašto apsaugos savanorių pajėgos, apskaičiavusios  bendrą privalomai šaukiamų atlikti nuolatinę privalomąją karo tarnybą ar dalyvauti kariniuose mokymuose karo prievolininkų skaičių, proporcingai pagal Regionus nustato privalomai šaukiamų atlikti nuolatinę privalomąją karo tarnybą ar dalyvauti kariniuose mokymuose karo prievolininkų skaičių kiekvienam Regionui pagal formulę

 

Br = (Ar x (B/V)),

kur:

Br – Regionui nustatytas privalomai šaukiamų atlikti nuolatinę privalomąją karo tarnybą ar dalyvauti kariniuose mokymuose karo prievolininkų skaičius;

Ar – Regione deklaravusių gyvenamąją vietą arba, jei gyvenamoji vieta nedeklaruota, pagal faktinę gyvenamąją vietą ar pagal gyvenamąją vietą, kurioje gyveno iki išvykimo iš Lietuvos Respublikos, karo prievolininkų, esančių A sąraše, skaičius;

B – bendras privalomai šaukiamų atlikti nuolatinę privalomąją karo tarnybą ar dalyvauti kariniuose mokymuose karo prievolininkų skaičius;

V – A sąraše esantis karo prievolininkų skaičius.

10. Krašto apsaugos savanorių pajėgos, atlikusios Aprašo 9 punkte nurodytus skaičiavimus, pagal kiekvienam Regionui nustatytą privalomai šaukiamų atlikti nuolatinę privalomąją karo tarnybą ar dalyvauti kariniuose mokymuose karo prievolininkų skaičių sudaro kiekvieno Regiono B sąrašą, perkeldamos iš A sąrašo į B sąrašą atitinkamą karo prievolininkų skaičių pagal karo prievolininko eilės A sąraše numerį didėjančia tvarka. B sąrašuose nurodomas karo prievolininko eilės numeris, pirmoji vardo raidė, pavardė, gimimo metai, karo prievolininko kodas ir Krašto apsaugos savanorių pajėgų rinktinės karo prievolės ir komplektavimo padalinys (toliau – Karo prievolės ir komplektavimo padalinys), kuriam turi būti pateikti Aprašo 14 papunkte nurodyti dokumentai, taip pat informacija apie karo prievolininko šaukimo eigą:

10.1. šaukimo procedūros vykdomos;

10.2. šaukimo procedūros nutrauktos (privalomoji pradinė karo tarnyba atidėta, atleistas nuo privalomosios pradinės karo tarnybos, sudaręs profesinės karo tarnybos ar kario savanorio, ar aktyviojo rezervo kario sutartį, ar priimtas į Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją);

10.3. paskirtas atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-759, 2015-07-23, paskelbta TAR 2015-07-24, i. k. 2015-11613

 

11. B sąrašus krašto apsaugos ministras patvirtina elektroniniu parašu dokumentų administravimo sistemoje.

12. B sąrašus per 2 darbo dienas nuo jų pasirašymo dienos Krašto apsaugos savanorių pajėgos paskelbia, taip pat B sąrašų informaciją, nurodytą Aprašo 10.1–10.3 papunkčiuose, atnaujina ir paskelbia interneto svetainėse www.kam.lt ir www.karys.lt.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-759, 2015-07-23, paskelbta TAR 2015-07-24, i. k. 2015-11613

 

13. Krašto apsaugos savanorių pajėgos per 2 darbo dienas nuo B sąrašų sudarymo dienos sudaro šaukiamų į privalomąją pradinę karo tarnybą karo prievolininkų planą Krašto apsaugos savanorių pajėgų rinktinėms pagal Regionus (toliau – Regioninis planas), kuriame nurodomas kiekvieno Regiono karo prievolininkų, kurie turi būti paskirti atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą, skaičius pagal privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo būdą, tarnybos vietą, tarnybos pradžios datą. Skiriamų atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar dalyvauti kariniuose mokymuose karo prievolininkų skaičius kiekvienam Regionui nustatomas pagal formulę

 

Er = Br x (E/B),

kur:

Er – Regionui nustatytas skiriamų atlikti nuolatinę privalomąją karo tarnybą ar dalyvauti kariniuose mokymuose karo prievolininkų skaičius;

Br – Regionui nustatytas privalomai šaukiamų atlikti nuolatinę privalomąją karo tarnybą ar dalyvauti kariniuose mokymuose karo prievolininkų skaičius;

E – krašto apsaugos ministro nustatytas šaukiamų atlikti nuolatinę privalomąją karo tarnybą ar dalyvauti kariniuose mokymuose karo prievolininkų skaičius;

B – bendras privalomai šaukiamų atlikti nuolatinę privalomąją karo tarnybą ar dalyvauti kariniuose mokymuose karo prievolininkų skaičius.

14. Į B sąrašus įrašytiems karo prievolininkams Karo prievolės ir komplektavimo padaliniai pagal karo prievolininkų eilę B sąrašuose siunčia Nurodymą atvykti pasitikrinti sveikatos arba pateikti reikalingus dokumentus, kuriais pagrindžiamos Karo prievolės įstatymo 3 straipsnio ir 15 straipsnio 1 dalyje nustatytos aplinkybės, jei tokių yra, kartu pateikti Lietuvos Respublikos paso ar asmens tapatybės kortelės kopiją ir kitus dokumentus, kurie gali suteikti daugiau informacijos apie karo prievolininko profesinius gebėjimus ir asmenines savybes.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-759, 2015-07-23, paskelbta TAR 2015-07-24, i. k. 2015-11613

 

141. Karo prievolininkas, gavęs Nurodymą, Karo prievolės ir komplektavimo padaliniui privalo pateikti dokumentų originalus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijos. Šie dokumentai gali būti pateikiami atvykus į Karo prievolės ir komplektavimo padalinį, elektroninėmis priemonėmis arba registruotu laišku. Esant pagrįstų abejonių dėl pateiktų dokumentų kopijų tikrumo, Karo prievolės ir komplektavimo padalinys turi teisę paprašyti pateikti dokumentų originalus. Jei pateikti dokumentai buvo išduoti ne lietuvių kalba, jie turi būti išversti į lietuvių kalbą, o, nesant galimybės išversti dokumentų į lietuvių kalbą, į anglų kalbą. Vertimai turi būti susegti su dokumentais ar su teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintomis dokumentų kopijomis.

Papildyta punktu:

Nr. V-759, 2015-07-23, paskelbta TAR 2015-07-24, i. k. 2015-11613

 

15. Karo prievolės ir komplektavimo padalinys, remdamasis pateiktais dokumentais, taip pat naudodamasis Karo prievolininkų registru, įvertina, ar nėra aplinkybių, dėl kurių karo prievolininkui privalomoji pradinė karo tarnyba turėtų būti atidėta arba jis turėtų būti atleistas nuo privalomosios pradinės karo tarnybos, ir pateikia Krašto apsaugos savanorių pajėgų rinktinės vadui siūlymą privalomąją pradinę karo tarnybą karo prievolininkui atidėti ar jį atleisti nuo privalomosios pradinės karo tarnybos, ar tęsti šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą procedūras. Esant Karo prievolės įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 14 punkte nustatytai aplinkybei, prašymus nagrinėja Krašto apsaugos savanorių pajėgų rinktinės atrankos komisija ir teikia siūlymus Krašto apsaugos savanorių pajėgų rinktinės vadui privalomąją pradinę karo tarnybą karo prievolininkui atidėti arba jos neatidėti. Krašto apsaugos savanorių pajėgų rinktinės vadas priima vieną iš sprendimų, kuris įforminamas įsakymu:

15.1. karo prievolininkui privalomąją pradinę karo tarnybą atidėti;

15.2. karo prievolininkui privalomosios pradinės karo tarnybos neatidėti ir tęsti šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą procedūras;

15.3. karo prievolininką atleisti nuo privalomosios pradinės karo tarnybos.

151. Karo prievolės ir komplektavimo padalinys per 5 darbo dienas raštu informuoja karo prievolininką apie priimtą sprendimą.

Papildyta punktu:

Nr. V-759, 2015-07-23, paskelbta TAR 2015-07-24, i. k. 2015-11613

 

Punkto pakeitimai:

Nr. V-759, 2015-07-23, paskelbta TAR 2015-07-24, i. k. 2015-11613

 

16. Karo prievolės ir komplektavimo padalinys organizuoja karo prievolininkų sveikatos patikrinimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-759, 2015-07-23, paskelbta TAR 2015-07-24, i. k. 2015-11613

 

17. Karo prievolės ir komplektavimo padalinys karo prievolininkus, atrinktus atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą ir pripažintus pagal sveikatos būklę tinkamais ją atlikti, įrašo į Tinkamų atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą karo prievolininkų sąrašus pagal atitinkamą Regioną (toliau – D sąrašas), kuriuose karo prievolininkų eiliškumas nustatomas pagal karo prievolininkų eilę B sąraše.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-759, 2015-07-23, paskelbta TAR 2015-07-24, i. k. 2015-11613

 

18. Neteko galios nuo 2016-05-07

Punkto naikinimas:

Nr. V-409, 2016-05-04, paskelbta TAR 2016-05-06, i. k. 2016-11389

Punkto pakeitimai:

Nr. V-984, 2015-09-25, paskelbta TAR 2015-09-28, i. k. 2015-14322

 

ANTRASIS SKIRSNIS

Pareiškusių norą atlikti PRIVALOMĄJĄ PRADINĘ KARO TARNYBĄ karo prievolininkų atranka

 

19. Karo prievolininkai, atitinkantys Karo prievolės įstatymo 5, 8 ir 11 straipsnių 2 dalyse nustatytus reikalavimus, gali raštu pateikti Krašto apsaugos savanorių pajėgų rinktinės vadui nustatytos formos prašymą (2 priedas) atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą savo noru iki B sąrašų sudarymo dienos, o karo prievolininkai, kurie nebuvo įtraukti į B sąrašus, – ir po šių sąrašų paskelbimo dienos. Karo prievolininkai, kurie einamaisiais metais buvo įtraukti į B sąrašus, prašymą atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą savo noru gali pateikti iki įsakymo, dėl skyrimo į karinį vienetą, pasirašymo dienos. Karo prievolininkai, kandidatuojantys į jaunesniųjų karininkų vadų mokymus, kartu su prašymu papildomai pateikia dokumentus, įrodančius studijavimą aukštojoje mokykloje arba jos baigimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-759, 2015-07-23, paskelbta TAR 2015-07-24, i. k. 2015-11613

Nr. V-409, 2016-05-04, paskelbta TAR 2016-05-06, i. k. 2016-11389

 

20. Karo prievolininkas, raštu pareiškęs norą atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą, rašydamas prašymą pašaukti į privalomąją pradinę karo tarnybą, gali nurodyti iki trijų pagal prioritetą Regioniniame plane nurodytų privalomosios pradinės karo tarnybos vietų. Jei į pasirinktą tarnybos vietą paskirti galimybių nėra, Karo prievolės ir komplektavimo padalinys karo prievolininkui siūlo kitas tarnybos vietas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-759, 2015-07-23, paskelbta TAR 2015-07-24, i. k. 2015-11613

 

21. Karo prievolės ir komplektavimo padalinys karo prievolininkui nurodo jo pareigas, teises, paaiškina privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo sąlygas ir, naudodamasis Regiono Karo prievolininkų registru ir kitais informacijos šaltiniais, įvertina, ar karo prievolininkas atitinka Karo prievolės įstatymo nustatytus reikalavimus, ir įteikia nurodymą atvykti pasitikrinti sveikatos.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-759, 2015-07-23, paskelbta TAR 2015-07-24, i. k. 2015-11613

 

22. Karo prievolės ir komplektavimo padalinys organizuoja karo prievolininkų, raštu pareiškusių norą atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą, sveikatos patikrinimą. Karo prievolininkai siunčiami pasitikrinti sveikatos ir pagal sveikatos būklę įvertinti jų tinkamumą privalomajai pradinei karo tarnybai į Karinės medicinos ekspertizės komisiją.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-759, 2015-07-23, paskelbta TAR 2015-07-24, i. k. 2015-11613

 

23. Karo prievolės ir komplektavimo padaliniai iš pareiškusių norą atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą karo prievolininkų, pripažintų pagal sveikatos būklę tinkamais atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą, sudaro atitinkamo Regiono Norą atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą pareiškusių karo prievolininkų sąrašą pagal privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo būdus (toliau – C sąrašas). C sąrašuose karo prievolininkų eiliškumas nustatomas pagal karo prievolininkų prašymų pateikimo datą. Jeigu karo prievolininkų, pareiškusių norą dalyvauti kariniuose mokymuose ar jaunesniųjų karininkų vadų mokymuose arba atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą, yra daugiau negu atitinkamais kalendoriniais metais numatyta pašaukti į privalomąją pradinę karo tarnybą, karo prievolininkų eilės tvarka C sąrašuose nustatoma atsižvelgiant į konkursinį balą (3 priedas).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-759, 2015-07-23, paskelbta TAR 2015-07-24, i. k. 2015-11613

 

24. Karo prievolės ir komplektavimo padalinys, gavęs Lietuvos šaulių sąjungos vado teikimą dėl karo prievolininko, paskirto į Lietuvos šaulių sąjungos kovinius būrius, privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo,  karo prievolininką įrašo į atitinkamo C sąrašo pradžią.

25. Karo prievolininkai, kurie iki B sąrašų sudarymo dienos raštu pareiškė norą atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą, iki B sąrašų paskelbimo dienos Krašto apsaugos savanorių pajėgų rinktinės vado įsakymu skiriami į karinį vienetą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-759, 2015-07-23, paskelbta TAR 2015-07-24, i. k. 2015-11613

 

26. Savo pareiškimą karo prievolininkas, raštu pareiškęs norą atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą, gali atšaukti iki įsakymo dėl paskyrimo į karinį vienetą pasirašymo dienos. Tada karo prievolininkai, kurie einamaisiais metais buvo įtraukti į B sąrašus, iš C sąrašo perkeliami į D sąrašą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-409, 2016-05-04, paskelbta TAR 2016-05-06, i. k. 2016-11389

 

27. Raštu pareiškusių norą atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą karo prievolininkų skaičius kartu su B sąrašais paskelbiami ir atnaujinami interneto svetainėse www.kam.lt ir www.karys.lt.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-759, 2015-07-23, paskelbta TAR 2015-07-24, i. k. 2015-11613

 

IV SKYRIUS

KARO PRIEVOLININKŲ SKYRIMAS ATLIKTI PRIVALOMĄJĄ PRADINĘ KARO TARNYBĄ

 

28. Krašto apsaugos savanorių pajėgų rinktinės, atsižvelgdamos į Regioniniame plane nustatytą karo prievolininkų skaičių, sudaro Regiono Skiriamų atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą karo prievolininkų sąrašus pagal privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo būdus (toliau – E sąrašai). Karo prievolininkai į E sąrašus įtraukiami eilės tvarka pirmiausia iš Regionui sudaryto C sąrašo, o jų pritrūkus – iš D sąrašo.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-759, 2015-07-23, paskelbta TAR 2015-07-24, i. k. 2015-11613

Nr. V-409, 2016-05-04, paskelbta TAR 2016-05-06, i. k. 2016-11389

 

281. Jei Regione karo prievolininkų, įrašytų į C arba D sąrašą ir pateikusių prašymą dėl pirmumo, yra daugiau, nei galima būtų juos paskirti pagal Regioniniame plane nustatytas tarnybos vietas, esant poreikiui, šie karo prievolininkai skiriami į kito Regiono Regioniniame plane nustatytas tarnybos vietas.

Papildyta punktu:

Nr. V-984, 2015-09-25, paskelbta TAR 2015-09-28, i. k. 2015-14322

 

29. Krašto apsaugos savanorių pajėgų rinktinės vadas E sąrašus patvirtinta ir į E sąrašus įrašytus karo prievolininkus įsakymu skiria atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą ne vėliau kaip likus 2 savaitėms iki Regioniniame plane nurodytos karo prievolininkų atliekamos privalomosios pradinės karo tarnybos pradžios.

30. Paskirtiems atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą karo prievolininkams Krašto apsaugos savanorių pajėgų rinktinė per 2 darbo dienas nuo įsakymo dėl paskyrimo atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą pasirašymo dienos išsiunčia nurodymą atvykti į Karo prievolės ir komplektavimo padalinį (4 priedas), kuriame nurodoma atvykimo vieta, data ir laikas, tarnybos atlikimo vieta ir pradžios data.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-759, 2015-07-23, paskelbta TAR 2015-07-24, i. k. 2015-11613

Nr. V-984, 2015-09-25, paskelbta TAR 2015-09-28, i. k. 2015-14322

 

31. Krašto apsaugos savanorių pajėgų rinktinė paskirtus atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą karo prievolininkus pristato į tarnybos vietą.

32. Jei tam tikras paskirtų atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą karo prievolininkų skaičius neatvyksta į tarnybos vietą, papildomai reikalingas Regioniniam planui įvykdyti karo prievolininkų skaičius atrenkamas, karo prievolininkai įtraukiami į E sąrašus, skiriami atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą ir jiems išsiunčiami nurodymai atvykti Aprašo 28–30 punktų  nustatyta tvarka.

33. Neteko galios nuo 2015-07-25

Punkto naikinimas:

Nr. V-759, 2015-07-23, paskelbta TAR 2015-07-24, i. k. 2015-11613

 

34. Kai Regiono C ir D sąrašuose esantis bendras karo prievolininkų skaičius 30 procentų viršija Regioniniame plane nustatytą privalomąją pradinę karo tarnybą atliksiančių karo prievolininkų skaičių, Regioną administruojančios Krašto apsaugos savanorių pajėgų rinktinės vado įsakymu einamaisiais metais Regiono B sąraše esančių karo prievolininkų šaukimo procedūros yra stabdomos ir tai paskelbiama interneto svetainėse www.karys.lt ir www.kam.lt. Sustabdžius šaukimą Regione, norą atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą pareiškusių karo prievolininkų šaukimo procedūros vykdomos toliau. Regiono B sąraše esančių karo prievolininkų šaukimo procedūros gali būti atnaujintos, jei tam tikras paskirtų atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą karo prievolininkų skaičius neatvyksta į tarnybos vietą, o papildomai reikalingo Regioniniam planui įvykdyti karo prievolininkų skaičiaus C ir D sąrašuose esančių karo prievolininkų nepakanka.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-759, 2015-07-23, paskelbta TAR 2015-07-24, i. k. 2015-11613

 

V. SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

35. Krašto apsaugos savanorių pajėgų rinktinės vado priimti sprendimai gali būti apskųsti Karo prievolės įstatymo nustatyta tvarka.

Papildyta skyriumi:

Nr. V-759, 2015-07-23, paskelbta TAR 2015-07-24, i. k. 2015-11613

 

__________________________

 


 

Šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

(Nurodymo atvykti pasitikrinti sveikatos arba pateikti reikalingus dokumentus forma)

 

 

 

 

 

(Krašto apsaugos savanorių pajėgų rinktinės karo prievolės ir komplektavimo padalinio pavadinimas)

 

 

 

 

 

 

 

(registracijos data ir numeris)

(adresatas)

 

 

 

 

NURODYMAS

ATVYKTI PASITIKRINTI SVEIKATOS ARBA PATEIKTI REIKALINGUS DOKUMENTUS

 

 

__________________________________________ šaukiamas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos karo

(karo prievolininko vardas, pavardė, gimimo data)

 

prievolės įstatymu, _______________ atvykti pasitikrinti sveikatos _______________________________

(atvykimo data ir laikas)                                                                        (atvykimo vietos adresas)

arba pateikti reikalingus dokumentus, kuriais pagrindžiamos Karo prievolės įstatymo 3 straipsnyje ir 15 straipsnio 1 dalyje nustatytos aplinkybės (jei tokių yra), Krašto apsaugos savanorių pajėgų rinktinės karo prievolės ir komplektavimo padaliniui.

 

 

 

 

A. V.

 

 

(atsakingas pareigūnas (karinis laipsnis, vardas, pavardė, parašas))

 

 

Pastabos:

1. Jei dėl pateisinamų priežasčių negalite atvykti nurodytu laiku, prašome apie tai informuoti nurodytais telefonais _____________________________________ ar elektroniniu paštu ______________________________________ ir susitarti dėl atvykimo laiko.

 

2. Jei norite pateikti reikalingus dokumentus, kuriais pagrindžiamos Karo prievolės įstatymo 3 straipsnyje ir 15 straipsnio 1 dalyje nustatytos aplinkybės, taip pat ir kitus dokumentus, kurie gali suteikti daugiau informacijos apie Jūsų (karo prievolininko) profesinius gebėjimus ir asmenines savybes, galite tai padaryti atvykęs į Krašto apsaugos savanorių pajėgų rinktinės karo prievolės ir komplektavimo padalinį, atsiųsti registruotu arba elektroniniu paštu.

 

3. Neatvykus į nurodytą Krašto apsaugos savanorių pajėgų rinktinės karo prievolės ir komplektavimo padalinį be pateisinamos priežasties, Jums gali būti taikoma administracinė atsakomybė pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso 2131 straipsnį.

 

4. Atvykęs į nurodytą vietą, Jūs turite pateikti šį nurodymą, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę) ir banko sąskaitos numerį.

 

5.  Jeigu bus tikrinama Jūsų sveikata, prašome turėti paskutinių 5 metų asmens sveikatos istorijos kopiją arba išrašą iš medicininių dokumentų, rašymo priemonę, jei nešiojate akinius, su savimi turėkite akinius, jei nešiojate kontaktinius lęšius, su savimi turėkite kontaktinius lęšius ir kontaktinių lęšių dėklą.

Priedo pakeitimai:

Nr. V-722, 2014-08-18, paskelbta TAR 2014-08-20, i. k. 2014-11118

Nr. V-1077, 2014-11-11, paskelbta TAR 2014-11-11, i. k. 2014-16641

Nr. V-759, 2015-07-23, paskelbta TAR 2015-07-24, i. k. 2015-11613

Nr. V-984, 2015-09-25, paskelbta TAR 2015-09-28, i. k. 2015-14322

 

 


 

Šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Prašymo pašaukti į privalomąją pradinę karo tarnybą forma)

 

________________________________________________

(vardas ir pavardė didžiosiomis raidėmis, gimimo data)

 

__________________________________________________________

(adresas, telefono nr., el. paštas)

 

 

_____________________________________

_____________________________________

(Krašto apsaugos savanorių pajėgų rinktinės karo

prievolės ir komplektavimo padalinio vadui (viršininkui))

 

PRAŠYMAS PAŠAUKTI Į PRIVALOMĄJĄ PRADINĘ KARO TARNYBĄ

 

 

_____________

(data)

_____________

(vieta)

 

 

Prašau pašaukti mane _________ metais į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą / bazinius karinius mokymus / jaunesniųjų karininkų vadų mokymus (nereikalingą išbraukti). Su nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos / bazinių karinių mokymų / jaunesniųjų karininkų vadų mokymų (nereikalingą išbraukti) organizavimo ir vykdymo sąlygomis esu supažindintas (-a) ir sutinku jų laikytis.

Atlikęs (-usi) bazinius karinius mokymus, ________________ būti priimtas (-a) į profesinę karo tarnybą.                                                          (noriu/nenoriu)

 

Pageidaujamos tarnybos vietos (prioriteto tvarka):

1.   __________________________________________________________________;

2.   __________________________________________________________________;

3.   __________________________________________________________________.

 

___________________________________________

(parašas) (vardas, pavardė)

 

Asmuo, šiuo prašymu pareiškęs norą į privalomąją pradinę karo tarnybą, _______________

(data)    

pateikė prašymą Priimti į profesinę karo tarnybą Nr. __________________________.

(prašymo registracijos numeris)

 

 

___________________________________________

(pareigos)       (parašas)                (vardas, pavardė)

 

Priedo pakeitimai:

Nr. V-759, 2015-07-23, paskelbta TAR 2015-07-24, i. k. 2015-11613

 

 


 

Šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą tvarkos aprašo

3 priedas

 

KONKURSINIO BALO NUSTATYMAS

 

Eil. Nr.

Atrankos kriterijus

Atrankos kriterijaus balas

Pastabos

1.

IŠSILAVINIMAS

Nuo 0 iki 5

Atestatas, diplomas ir kiti dokumentai, įrodantys asmens išsilavinimą

1.1.

Aukštasis universitetinis

5

1.2.

Aukštasis neuniversitetinis

4

1.3.

Profesinis vidurinis

3

1.4.

Vidurinis

2

1.5.

Profesinis pagrindinis

1

1.6.

Pagrindinis / nebaigtas pagrindinis

0

2.

SVEIKATOS BŪKLĖ

Nuo 0 iki 5

Ekspertinio nutarimo pažyma

2.1.

Tinkamas PPKT pagal sveikatos grupes:

 

 

2.1.1.

A

5

 

2.1.2.

B

4

 

2.1.3.

C

3

 

2.1.4.

D

2

 

2.1.5.

E–G, R

1

 

2.2.

Netinkamas PPKT

 

Negali būti pašauktas į PPKT

3.

PAPILDOMI KRITERIJAI

Nuo 0 iki 15

 

3.1.

Aktyviojo rezervo karys

1,5

Balas skiriamas, jei kandidatas aktyviojo rezervo kariniuose vienetuose tarnauja (tarnavo) ne mažiau kaip 6 mėn. ir pateikia teigiamą rekomendaciją

3.2.

Baigti baziniai kariniai mokymai arba PPKT

2

Balas skiriamas tik stojant į jaunesniųjų karininkų vadų mokymus

3.3.

Kandidatas yra Lietuvos šaulių sąjungos narys

1

Balas skiriamas, jei kandidatas pateikia teigiamą Lietuvos šaulių sąjungos rekomendaciją

3.4.

Kandidatas yra neformaliojo vaikų ir jaunimo ugdymo organizacijos narys

0,5

Balas skiriamas, jei kandidatas pateikia teigiamą organizacijos rekomendaciją

3.5.

Kandidatas pateikė prašymą tapti profesinės karo tarnybos kariu

10

Balas skiriamas, jei kandidatas pateikė prašymą į profesinę karo tarnybą

 

Pastaba. Konkursinis balas apskaičiuojamas susumavus visų atrankos kriterijų balus. Kai keli kandidatai surenka vienodą konkursinių balų skaičių, pirmumo teisę turi kandidatai:

1. aktyviojo rezervo kariai, bazinius karinius mokymus baigę ar nuolatinę PPKT atlikę karo prievolininkai;

2. Lietuvos šaulių sąjungos nariai;

3. turintys aukštesnę sveikatos grupę.

________________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-722, 2014-08-18, paskelbta TAR 2014-08-20, i. k. 2014-11118

Nr. V-1077, 2014-11-11, paskelbta TAR 2014-11-11, i. k. 2014-16641

 

 


 

Šaukimo į privalomąją pradinę karo   tarnybą tvarkos aprašo

4 priedas

 

 

(Nurodymo atvykti į Krašto apsaugos savanorių pajėgų rinktinės karo prievolės ir komplektavimo padalinį forma)

 

 

(Krašto apsaugos savanorių pajėgų rinktinės karo prievolės ir komplektavimo padalinio pavadinimas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(registracijos data ir numeris)

(adresatas)

 

 

 

 

 

 

NURODYMAS

ATVYKTI Į KRAŠTO APSAUGOS SAVANORIŲ PAJĖGŲ RINKTINĖS KARO PRIEVOLĖS IR KOMPLEKTAVIMO PADALINĮ

 

 

______________________________________šaukiamas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos karo

(karo prievolininko vardas, pavardė, gimimo data)

prievolės įstatymu, _____________ atvykti į Krašto apsaugos savanorių pajėgų rinktinės karo prievolės ir

(atvykimo data ir laikas)

komplektavimo padalinį adresu __________________________________________________________.

(atvykimo vietos adresas)

Paskirta tarnybos atlikimo vieta ir pradžios data ________________________________________.

(karinio vieneto pavadinimas ir tarnybos pradžios data)

 

 

A. V.

 

 

(atsakingas pareigūnas (karinis laipsnis, vardas, pavardė, parašas))

 

 

 

Pastabos:

1. Jei dėl pateisinamų priežasčių negalite atvykti nurodytu laiku, prašome apie tai informuoti nurodytais telefonais _____________________________________ ar elektroniniu paštu______________________________________.

 

2. Neatvykus į nurodytą Krašto apsaugos savanorių pajėgų rinktinės karo prievolės ir komplektavimo padalinį be pateisinamos priežasties, Jums gali būti taikoma administracinė atsakomybė pagal Administracinių nusižengimų kodekso 558 ir 560 straipsnius.

 

3. Atvykęs į nurodytą Krašto apsaugos savanorių pajėgų rinktinės karo prievolės ir komplektavimo padalinį, Jūs turite pateikti šį nurodymą, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę) ir banko sąskaitos numerį

Papildyta priedu:

Nr. V-984, 2015-09-25, paskelbta TAR 2015-09-28, i. k. 2015-14322

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-26, 2012-01-09, Žin., 2012, Nr. 8-288 (2012-01-14), i. k. 1122060ISAK0000V-26

Dėl krašto apsaugos ministro 2011 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. V-1554 "Dėl Šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-281, 2012-03-15, Žin., 2012, Nr. 36-1809 (2012-03-27), i. k. 1122060ISAK000V-281

Dėl krašto apsaugos ministro 2011 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. V-1154 "Dėl šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-811, 2012-07-16, Žin., 2012, Nr. 88-4618 (2012-07-24), i. k. 1122060ISAK000V-811

Dėl krašto apsaugos ministro 2011 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. V-1154 "Dėl Šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą tvarkos aprašo patvirtinimo" papildymo

 

4.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-722, 2014-08-18, paskelbta TAR 2014-08-20, i. k. 2014-11118

Dėl krašto apsaugos ministro 2011 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. V-1154 „Dėl Šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1077, 2014-11-11, paskelbta TAR 2014-11-11, i. k. 2014-16641

Dėl krašto apsaugos ministro 2011 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. V-1154 „Dėl Šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-460, 2015-05-05, paskelbta TAR 2015-05-06, i. k. 2015-06798

Dėl krašto apsaugos ministro 2011 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. V-1154 „Dėl Šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-759, 2015-07-23, paskelbta TAR 2015-07-24, i. k. 2015-11613

Dėl krašto apsaugos ministro 2011 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. V-1154 „Dėl Šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-984, 2015-09-25, paskelbta TAR 2015-09-28, i. k. 2015-14322

Dėl krašto apsaugos ministro 2011 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. V-1154 „Dėl Šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1313, 2015-12-18, paskelbta TAR 2015-12-21, i. k. 2015-20076

Dėl krašto apsaugos ministro 2011 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. V-1154 „Dėl Šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-409, 2016-05-04, paskelbta TAR 2016-05-06, i. k. 2016-11389

Dėl krašto apsaugos ministro 2011 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. V-1154 „Dėl Šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo