Suvestinė redakcija nuo 2016-09-01 iki 2016-11-30

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 128-6098, i. k. 1112060ISAK00V-1154

 

Nauja redakcija nuo 2015-05-07:

Nr. V-460, 2015-05-05, paskelbta TAR 2015-05-06, i. k. 2015-06798

 

lietuvos respublikos krašto apsaugos
ministras

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠAUKIMO Į PRIVALOMĄJĄ PRADINĘ KARO TARNYBĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2011 m. spalio 13 d. Nr. V-1154

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo 6 straipsnio 7 ir 8 dalimis, 9 straipsnio 8 dalimi ir 12 straipsnio 4 dalimi,

tv i r t i n u Šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Krašto apsaugos ministrė                                                  Rasa Juknevičienė

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro

2011 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. V-1154

(Lietuvos Respublikos krašto apsaugos

ministro 2016 m. birželio 22 d. įsakymo

Nr. V-600 redakcija)

 

ŠAUKIMO Į PRIVALOMĄJĄ PRADINĘ KARO TARNYBĄ TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja pasirengimo vykdyti šaukimą į privalomąją pradinę karo tarnybą, karo prievolininkų atrankos ir skyrimo atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą tvarką.

2. Organizuojant ir vykdant karo prievolininkų šaukimą atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą, vadovaujamasi šiais principais:

2.1. viešumo – viešai skelbiama informacija apie karo prievolininkų atranką ir skyrimą atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą;

2.2.  skaidrumo – karo prievolininkų sąrašai sudaromi stebint visuomenės atstovams, o karo prievolininkų šaukimas atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą organizuojamas taip, kad būtų užtikrintas procedūrų aiškumas;

2.3. objektyvumo ir nešališkumo – karo prievolininkų atranka ir skyrimas atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą (toliau – nuolatinė privalomoji karo tarnyba) ar dalyvauti baziniuose kariniuose mokymuose (toliau – kariniai mokymai) vykdomi naudojantis kompiuterių programa su atsitiktinių skaičių generatoriumi.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-729, 2016-07-29, paskelbta TAR 2016-08-02, i. k. 2016-21219

 

3. Informacija, susijusi su karo prievolininkų atranka ir skyrimu atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą, tvarkoma krašto apsaugos sistemos riboto naudojimo informacinės sistemos personalo valdymo informacinėje sistemoje (toliau – PerVIS).

 

ii SKYRIUS

Pasirengimas vykdyti šaukimą į PRIVALOMĄJĄ PRADINĘ KARO TARNYBĄ

 

4. Krašto apsaugos ministras, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Seimo kalendoriniams metams nustatytus ribinius privalomąją pradinę karo tarnybą atliksiančių karių skaičius, įsakymu nustato atitinkamais kalendoriniais metais privalomąją pradinę karo tarnybą atliksiančių karių skaičių, taip pat šaukimo pradžią ir pabaigą. Apie šaukimo pradžią ir pabaigą prieš vieną mėnesį iki šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą pradžios Krašto apsaugos ministerijos Strateginės komunikacijos ir viešųjų ryšių departamentas paskelbia per žiniasklaidos priemones ir interneto svetainėje www.kam.lt.

5. Vadovaudamasis krašto apsaugos ministro nustatytu šaukiamų į privalomąją pradinę karo tarnybą karių skaičiumi, Lietuvos kariuomenės Jungtinis štabas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo 4 punkte nurodyto įsakymo pasirašymo dienos parengia metinį šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą planą, kurį tvirtina Lietuvos kariuomenės vadas ar jo įgaliotas asmuo. Metiniame šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą plane nurodomi privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo vieta, privalomosios pradinės karo tarnybos kariniame vienete pradžios data ir privalomąją pradinę karo tarnybą atliksiančių karo prievolininkų skaičiai. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, kai pasirašomas metinis šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą planas, Krašto apsaugos ministerijos Strateginės komunikacijos ir viešųjų ryšių departamentas jį paskelbia per žiniasklaidos priemones ir interneto svetainėje www.kam.lt.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-729, 2016-07-29, paskelbta TAR 2016-08-02, i. k. 2016-21219

 

III SKYRIUS

Karo prievolininkų atranka

 

PIRMASIS SKIRSNIS

PRIVALOMAI ŠAUKIAMŲ ATLIKTI PRIVALOMĄJĄ PRADINĘ KARO TARNYBĄ KARO PRIEVOLININKŲ ATRANKA

 

6. Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba (toliau – KPKT) ne vėliau kaip per mėnesį nuo Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro įsakyme nustatytos šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą dienos PerVIS ir Lietuvos Respublikos karo prievolininkų registro (toliau – Karo prievolininkų registras) duomenų pagrindu sudaro Karo prievolininkų, privalomai šauktinų atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą, sąrašą (toliau – A sąrašas) ir Einamųjų kalendorinių metų karo prievolininkų sąrašus (toliau – B sąrašai) pagal atitinkamų KPKT regioninių karo prievolės ir komplektavimo padalinių (toliau – RKPKP) administruojamas savivaldybes (toliau – Regionas).

7. Pirmiausia sudaromas A sąrašas, į kurį įtraukiami karo prievolininkai, atitinkantys šiuos reikalavimus:

7.1. nuo 19 iki 26 metų (imtinai, įrašomi karo prievolininkai, kuriems iki einamųjų metų  sausio 1 d. yra  sukakę nuo 19 iki 25 metų);

7.2. nėra Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo (toliau – Karo prievolės įstatymas) 3 straipsnyje ir 15 straipsnio 1 dalyje nustatytų privalomosios pradinės karo tarnybos atidėjimo  ar atleidimo nuo karo prievolės priežasčių;

7.3. neįgiję pagrindinio karinio parengtumo;

7.4. neatlikę alternatyviosios krašto apsaugos tarnybos;

7.5. neatlieka tikrosios karo tarnybos.

8. Į A sąrašą įtrauktiems karo prievolininkams atsitiktine tvarka priskiriamas eilės numeris.

9. Sudarius A sąrašą, apskaičiuojamas bendras privalomai šaukiamų atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą karo prievolininkų skaičius pagal formules:

 

B = R x O x N x Z x P;

R = E – (C x T),

čia:

B – bendras privalomai šaukiamų atlikti nuolatinę privalomąją karo tarnybą karo prievolininkų skaičius;

R – prognozuojamas privalomai nuolatinę privalomąją karo tarnybą atliksiančių karo prievolininkų skaičius;

O – koeficientas, atitinkantis karo prievolininkų, kuriems buvo išsiųstas Nurodymas atvykti  arba pateikti reikalingus dokumentus (1 priedas, toliau – Nurodymas) ir kurie atvyko ar pateikė dokumentus, santykį;

N – koeficientas, atitinkantis karo prievolininkų, kurie atvyko į  RKPKP ir buvo nusiųsti tikrintis sveikatos, santykį;

Z – koeficientas, atitinkantis karo prievolininkų, nusiųstų tikrintis sveikatos ir pripažintų tinkamais atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą, santykį;

P – koeficientas, atitinkantis karo prievolininkų, paskirtų atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą ir pristatytų atlikti nuolatinę privalomąją karo tarnybą, santykį;

E – krašto apsaugos ministro nustatytas pašauktų atlikti nuolatinę privalomąją karo tarnybą karo prievolininkų skaičius;

C – karo prievolininkų, raštu pareiškusių norą atlikti nuolatinę privalomąją karo tarnybą, skaičius;

T – koeficientas, atitinkantis raštu pareiškusių norą atlikti nuolatinę privalomąją karo tarnybą karo prievolininkų, pristatytų į tarnybą ir pateikusių prašymus, santykį.

Koeficientai nustatomi atsižvelgiant į paskutiniojo šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą rodiklius.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-729, 2016-07-29, paskelbta TAR 2016-08-02, i. k. 2016-21219

 

10. KPKT apskaičiuoja bendrą privalomai šaukiamų atlikti nuolatinę privalomąją karo tarnybą karo prievolininkų skaičių ir proporcingai pagal Regionus nustato privalomai šaukiamų atlikti nuolatinę privalomąją karo tarnybą karo prievolininkų skaičių kiekvienam Regionui pagal formulę:

 

Br = (Ar x (B/V)),

čia:

Br – Regionui nustatytas privalomai šaukiamų atlikti nuolatinę privalomąją karo tarnybą karo prievolininkų skaičius;

Ar – Regione deklaravusių gyvenamąją vietą arba, jei gyvenamoji vieta nedeklaruota, pagal faktinę gyvenamąją vietą ar pagal gyvenamąją vietą, kurioje gyveno iki išvykdami iš Lietuvos Respublikos, karo prievolininkų, esančių A sąraše, skaičius;

B – bendras privalomai šaukiamų atlikti nuolatinę privalomąją karo tarnybą karo prievolininkų skaičius;

V – į A sąrašą įrašytų karo prievolininkų skaičius.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-729, 2016-07-29, paskelbta TAR 2016-08-02, i. k. 2016-21219

 

11. KPKT, atlikusi Aprašo 10 punkte nurodytus skaičiavimus, pagal kiekvienam Regionui nustatytą privalomai šaukiamų atlikti nuolatinę privalomąją karo tarnybą karo prievolininkų skaičių sudaro kiekvieno Regiono B sąrašą, perkeldama iš A sąrašo į B sąrašą atitinkamą karo prievolininkų skaičių pagal karo prievolininko eilės A sąraše numerį didėjančia tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-729, 2016-07-29, paskelbta TAR 2016-08-02, i. k. 2016-21219

 

12. A ir B sąrašų duomenys išsaugomi PerVIS, taip pat B sąrašus (MS Excel formato byloje) krašto apsaugos ministras patvirtina elektroniniu parašu dokumentų administravimo sistemoje.

13. B sąrašus per 2 darbo dienas nuo jų sudarymo dienos KPKT paskelbia ir vėliau atnaujina interneto svetainėse www.kam.lt ir www.karys.lt. Nurodomas karo prievolininko eilės numeris, pirmoji vardo raidė, pavardė, gimimo metai, karo prievolininko kodas ir RKPKP, kuriam turi būti pateikti Aprašo 16 punkte nurodyti dokumentai, taip pat informacija apie karo prievolininko šaukimo eigą:

13.1. šaukimo procedūros vykdomos;

13.2. šaukimo procedūros nutrauktos (privalomoji pradinė karo tarnyba atidėta, atleistas nuo privalomosios pradinės karo tarnybos, sudaręs profesinės karo tarnybos ar kario savanorio, aktyviojo rezervo kario sutartį ar priimtas į Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją);

13.3. paskirtas atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą.

14. KPKT per 2 darbo dienas nuo B sąrašų sudarymo dienos sudaro šaukiamų į privalomąją pradinę karo tarnybą karo prievolininkų planą RKPKP pagal Regionus (toliau – Regioninis planas), kuriame nurodomas kiekvieno Regiono karo prievolininkų, kurie turi būti paskirti atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą, skaičius, tarnybos vieta, tarnybos pradžios data. Skiriamų atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą karo prievolininkų skaičius kiekvienam Regionui nustatomas pagal formulę

 

Er = Br x (E/B),

čia:

Er – Regionui nustatytas pašauktų atlikti nuolatinę privalomąją karo tarnybą karo prievolininkų skaičius;

Br – Regionui nustatytas privalomai šaukiamų atlikti nuolatinę privalomąją karo tarnybą karo prievolininkų skaičius;

E – krašto apsaugos ministro nustatytas pašauktų atlikti nuolatinę privalomąją karo tarnybą karo prievolininkų skaičius;

B – bendras privalomai šaukiamų atlikti nuolatinę privalomąją karo tarnybą karo prievolininkų skaičius.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-729, 2016-07-29, paskelbta TAR 2016-08-02, i. k. 2016-21219

 

15. Į B sąrašus įrašytiems karo prievolininkams RKPKP pagal karo prievolininkų B sąrašuose eilę siunčia Nurodymus.

16. Karo prievolininkas, gavęs Nurodymą, privalo nurodytu laiku atvykti pasitikrinti sveikatos arba pateikti reikalingus dokumentus, kuriais pagrindžiamos Karo prievolės įstatymo 3 straipsnio ir 15 straipsnio 1 dalyje nustatytos aplinkybės, jei tokių yra. Šie dokumentai gali būti pateikiami asmeniškai arba perduoti per įgaliotą asmenį šiais būdais:

16.1. atvykus į RKPKP ir pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

16.2. atsiųsti registruotu paštu, kartu atsiunčiant asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą notaro ar kita teisės aktų nustatyta tvarka;

16.3. pateikti elektroninių ryšių priemonėmis ir pasirašyti elektroniniu parašu.

Dokumentai užsienio kalba turi būti pateikti kartu su vertimu į lietuvių kalbą ir pasirašyti vertimą atlikusio asmens.

17. RKPKP, remdamasis pateiktais dokumentais, taip pat naudodamasis Karo prievolininkų registru ir kitais informacijos šaltiniais, įvertina, ar nėra aplinkybių, dėl kurių karo prievolininkui privalomoji pradinė karo tarnyba turėtų būti atidėta arba jis turėtų būti atleistas nuo privalomosios pradinės karo tarnybos, ir pateikia KPKT viršininkui arba jo įgaliotam asmeniui siūlymą privalomąją pradinę karo tarnybą karo prievolininkui atidėti ar jį atleisti nuo privalomosios pradinės karo tarnybos, ar tęsti šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą procedūras. Esant Karo prievolės įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 14 punkte nustatytai aplinkybei, prašymus nagrinėja RKPKP atrankos komisija ir teikia siūlymus KPKT viršininkui arba jo įgaliotam asmeniui privalomąją pradinę karo tarnybą karo prievolininkui atidėti arba jos neatidėti. KPKT viršininkas arba jo įgaliotas asmuo priima vieną iš sprendimų, kuris įforminamas įsakymu:

17.1. karo prievolininkui privalomąją pradinę karo tarnybą atidėti;

17.2. karo prievolininkui privalomosios pradinės karo tarnybos neatidėti ar neatleisti nuo karo prievolės  ir tęsti šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą procedūras;

17.3. karo prievolininką atleisti nuo privalomosios pradinės karo tarnybos.

18. Per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos RKPKP apie priimtą sprendimą informuoja karo prievolininką.

19. Karo prievolininkams, kurių šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą procedūros tęsiamos, RKPKP organizuoja sveikatos patikrinimą.

20. Karo prievolininkus, atrinktus atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą ir pripažintus pagal sveikatos būklę tinkamais ją atlikti, RKPKP įrašo į Tinkamų atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą karo prievolininkų sąrašus pagal atitinkamą Regioną (toliau – D sąrašas), kuriuose karo prievolininkų eiliškumas nustatomas pagal karo prievolininkų eilę B sąraše.

 

 

ANTRASIS SKIRSNIS

Pareiškusių norą atlikti PRIVALOMĄJĄ PRADINĘ KARO TARNYBĄ karo prievolininkų atranka

 

21. Karo prievolininkai, atitinkantys Karo prievolės įstatymo 5, 8 ir 11 straipsnių 2 dalyse nustatytus reikalavimus, gali pateikti KPKT viršininkui arba jo įgaliotam asmeniui  nustatytos formos prašymą (2 priedas) atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą savo noru iki B sąrašų sudarymo dienos, o karo prievolininkai, kurie nebuvo įtraukti į B sąrašus, – ir po šių sąrašų paskelbimo dienos. Karo prievolininkai, kurie einamaisiais metais buvo įtraukti į B sąrašus, prašymą atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą savo noru gali pateikti iki įsakymo dėl skyrimo į karinį vienetą pasirašymo dienos. Karo prievolininkai, kandidatuojantys į jaunesniųjų karininkų vadų mokymus, kartu su prašymu papildomai pateikia dokumentus, įrodančius studijavimą aukštojoje mokykloje arba jos baigimą.

22. Karo prievolininkas, pareiškęs norą atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą, prašyme gali nurodyti iki trijų pagal prioritetą Regioniniame plane nurodytų privalomosios pradinės karo tarnybos vietų. Tada karo prievolininkas, kuris einamaisiais metais nebuvo įtrauktas į B sąrašus, skiriamas atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą į pasirinktą tarnybos vietą, atsižvelgiant į prašyme nurodytus prioritetus, o jei nėra galimybių paskirti į pasirinktą tarnybos vietą, RKPKP karo prievolininkui siūlo kitų tarnybos vietų. Karo prievolininkas, kuris einamaisiais metais buvo įtrauktas į B sąrašus, paprastai skiriamas atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą į pasirinktą tarnybos vietą, atsižvelgiant į prašyme nurodytus prioritetus, tačiau prireikus KPKT viršininko ar jo įgalioto asmens sprendimu skiriami į kitą Regioniniame plane numatytą tarnybos vietą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-729, 2016-07-29, paskelbta TAR 2016-08-02, i. k. 2016-21219

 

23. RKPKP karo prievolininkui nurodo jo pareigas, teises, paaiškina privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo sąlygas ir, naudodamasis Karo prievolininkų registru ir kitais informacijos šaltiniais, įvertina, ar karo prievolininkas atitinka Karo prievolės įstatymo nustatytus reikalavimus. Atitinkantiems Karo prievolės įstatymo reikalavimus, RKPKP organizuoja sveikatos patikrinimą.

24. RKPKP iš pareiškusių norą atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą karo prievolininkų, pripažintų pagal sveikatos būklę tinkamais atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą, sudaro atitinkamo Regiono Norą atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą pareiškusių karo prievolininkų sąrašą (toliau – C sąrašas).  C sąrašuose karo prievolininkų eiliškumas nustatomas pagal karo prievolininkų prašymų pateikimo datą. Jeigu karo prievolininkų, pareiškusių norą dalyvauti jaunesniųjų karininkų vadų mokymuose arba atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą, yra daugiau negu atitinkamais kalendoriniais metais numatyta pašaukti į privalomąją pradinę karo tarnybą, karo prievolininkų eilės tvarka C sąrašuose nustatoma atsižvelgiant į konkursinį balą (3 priedas).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-729, 2016-07-29, paskelbta TAR 2016-08-02, i. k. 2016-21219

 

25. RKPKP, gavęs Lietuvos šaulių sąjungos vado teikimą dėl karo prievolininko, paskirto į Lietuvos šaulių sąjungos kovinius būrius, privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo, karo prievolininką įrašo į atitinkamo C sąrašo pradžią.

26. Karo prievolininkai, kurie iki B sąrašų sudarymo dienos raštu pareiškė norą atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą, iki B sąrašų paskelbimo dienos KPKT viršininko arba jo įgalioto asmens  įsakymu skiriami į karinį vienetą.

27. Karo prievolininkas, pareiškęs norą atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą, savo prašymą gali atšaukti iki įsakymo dėl paskyrimo į karinį vienetą pasirašymo dienos. Tada karo prievolininkai, kurie einamaisiais metais buvo įtraukti į B sąrašus, iš C sąrašo perkeliami į D sąrašą.

28. Raštu pareiškusių norą atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą karo prievolininkų skaičius kartu su B sąrašais paskelbiami ir atnaujinami interneto svetainėse www.kam.lt ir www.karys.lt. 

 

IV SKYRIUS

KARO PRIEVOLININKŲ SKYRIMAS ATLIKTI PRIVALOMĄJĄ PRADINĘ KARO TARNYBĄ

 

29. RKPKP, atsižvelgdami į Regioniniame plane nustatytą karo prievolininkų skaičių, sudaro Regiono Skiriamų atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą karo prievolininkų sąrašus (toliau – E  sąrašai). Karo prievolininkai į E sąrašus įtraukiami eilės tvarka pirmiausia iš Regionui sudaryto C sąrašo, o jų pritrūkus – iš D sąrašo.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-729, 2016-07-29, paskelbta TAR 2016-08-02, i. k. 2016-21219

 

30. Jei Regione karo prievolininkų, įrašytų į C sąrašą, yra daugiau, nei galima juos paskirti pagal Regioniniame plane nustatytas tarnybos vietas, prireikus šie karo prievolininkai KPKT viršininko ar jo įgalioto asmens sprendimu skiriami į kito Regiono Regioniniame plane nustatytas tarnybos vietas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-729, 2016-07-29, paskelbta TAR 2016-08-02, i. k. 2016-21219

 

31. KPKT viršininkas ar jo įgaliotas asmuo E sąrašus patvirtinta ir į juos įrašytus karo prievolininkus įsakymu skiria atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą ne vėliau kaip likus 2 savaitėms iki Regioniniame plane nurodytos karo prievolininkų atliekamos privalomosios pradinės karo tarnybos pradžios.

32. Paskirtiems atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą karo prievolininkams RKPKP per 2 darbo dienas nuo įsakymo dėl paskyrimo atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą pasirašymo dienos išsiunčia nurodymus atvykti į Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos regioninį padalinį (4 priedas), kuriuose nurodoma atvykimo vieta, data ir laikas, tarnybos atlikimo vieta ir pradžios data.

33. RKPKP paskirtus atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą karo prievolininkus pristato į tarnybos vietas.

34. Jei tam tikras paskirtų atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą karo prievolininkų skaičius neatvyksta į tarnybos vietą, papildomai reikalingas Regioniniam planui įvykdyti karo prievolininkų skaičius atrenkamas Aprašo 30–33 punktuose  nustatyta tvarka.

35. Kai į Regiono C ir D sąrašus įrašytų karo prievolininkų bendras skaičius 30 procentų viršija Regioniniame plane nustatytą privalomąją pradinę karo tarnybą atliksiančių karo prievolininkų skaičių, KPKT viršininko arba jo įgalioto asmens įsakymu einamaisiais metais į Regiono B sąrašą įrašytų karo prievolininkų šaukimo procedūros yra stabdomos ir tai paskelbiama interneto svetainėse www.karys.lt ir www.kam.lt. Sustabdžius šaukimą Regione, norą atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą pareiškusių karo prievolininkų šaukimo procedūros vykdomos toliau. Į Regiono B sąrašą įrašytų karo prievolininkų šaukimo procedūros gali būti atnaujintos, jei tam tikras paskirtų atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą karo prievolininkų skaičius neatvyksta į tarnybos vietą, o papildomai reikalingo Regioniniam planui įvykdyti karo prievolininkų skaičiaus iš įrašytų į C ir D sąrašus karo prievolininkų nepakanka.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

36. KPKT viršininko arba jo įgaliotų asmenų priimti sprendimai gali būti apskųsti Karo prievolės įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

__________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-600, 2016-06-22, paskelbta TAR 2016-06-27, i. k. 2016-17558

 


 

Šaukimo į privalomąją pradinę

karo tarnybą tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

(Nurodymo atvykti pasitikrinti sveikatos arba pateikti reikalingus dokumentus forma)

 

(Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos regioninio padalinio pavadinimas)

 

 

 

 

 

 

 

(registracijos data ir numeris)

(adresatas)

 

 

 

 

NURODYMAS

ATVYKTI PASITIKRINTI SVEIKATOS ARBA

PATEIKTI REIKALINGUS DOKUMENTUS

 

 

___________________________________ šaukiamas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos karo

(karo prievolininko vardas, pavardė, gimimo data)

 

prievolės įstatymu, _______________ atvykti pasitikrinti sveikatos ____________________________

(atvykimo data ir laikas)                                               (atvykimo vietos adresas)

arba pateikti reikalingus dokumentus, kuriais pagrindžiamos aplinkybės, dėl kurių tarnyba būtų atidedama arba atleidžiama nuo karo prievolės, taip pat kitus dokumentus ar informaciją Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos regioniniam padaliniui.

 

 

 

A. V.

 

 

(atsakingas pareigūnas (karinis laipsnis, vardas, pavardė, parašas))

 

 

Pastabos:

1.   Jei dėl pateisinamų priežasčių negalite atvykti nurodytu laiku, prašome apie tai informuoti telefonu(-ais) _____________________________________ ar elektroniniu paštu ______________________________________ ir susitarti dėl atvykimo laiko.

2.   Jei norite pateikti reikalingus dokumentus, kuriais pagrindžiamos Karo prievolės įstatymo 3 straipsnyje ir 15 straipsnio 1 dalyje nustatytos aplinkybės, taip pat ir kitus dokumentus ar informaciją, galite tai padaryti atvykęs į Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos regioninį  padalinį, perduoti per įgaliotą asmenį, atsiųsti registruotu paštu arba elektroninių ryšių priemonėmis.

3.   Už nurodymo nevykdymą Jums gali būti taikoma administracinė atsakomybė pagal Administracinių nusižengimų kodekso 558 arba 560 straipsnį, pažeidimams kartojantis – baudžiamoji atsakomybė pagal Baudžiamojo kodekso 314 straipsnį.

4. Už Nurodymo nevykdymą Jums gali būti taikoma administracinė atsakomybė pagal Administracinių teisės pažeidimų

kodekso 212 arba 2131 straipsnį, pažeidimams kartojantis – baudžiamoji atsakomybė pagal Baudžiamojo kodekso 314 straipsnį.

5. Jeigu bus tikrinama Jūsų sveikata, prašome turėti ____________________________________________________,

(nurodomi reikalingi dokumentai)

jei nešiojate akinius, su savimi turėkite akinius, jei nešiojate kontaktinius lęšius, su savimi turėkite kontaktinius lęšius ir kontaktinių lęšių dėklą.

 

Priedo pakeitimai:

Nr. V-722, 2014-08-18, paskelbta TAR 2014-08-20, i. k. 2014-11118

Nr. V-1077, 2014-11-11, paskelbta TAR 2014-11-11, i. k. 2014-16641

Nr. V-759, 2015-07-23, paskelbta TAR 2015-07-24, i. k. 2015-11613

Nr. V-984, 2015-09-25, paskelbta TAR 2015-09-28, i. k. 2015-14322

Nr. V-600, 2016-06-22, paskelbta TAR 2016-06-27, i. k. 2016-17558

 


 

Šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Prašymo pašaukti į privalomąją pradinę karo tarnybą forma)

 

________________________________________________

(vardas ir pavardė didžiosiomis raidėmis, gimimo data)

 

__________________________________________________________

(adresas, telefono nr., el. paštas)

 

 

Karo prievolės ir komplektavimo tarnybai

 

 

 

PRAŠYMAS PAŠAUKTI Į PRIVALOMĄJĄ PRADINĘ KARO TARNYBĄ

 

 

_____________

(data)

_____________

(vieta)

 

 

Prašau pašaukti mane _________ metais į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą / jaunesniųjų karininkų vadų mokymus (nereikalingą išbraukti). Su nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos / jaunesniųjų karininkų vadų mokymų (nereikalingą išbraukti) organizavimo ir vykdymo sąlygomis esu supažindintas (-a) ir sutinku jų laikytis.

Pageidaujamos tarnybos vietos (prioriteto tvarka):

1.   __________________________________________________________________;

2.   __________________________________________________________________;

3.   __________________________________________________________________.

Asmuo, rekomendavęs privalomąją pradinę karo tarnybą:

 

(laipsnis, vardas, pavardė, karinis dalinys)

 

 

 

_________________ __________________________

(parašas)         (vardas, pavardė)

Priedo pakeitimai:

Nr. V-759, 2015-07-23, paskelbta TAR 2015-07-24, i. k. 2015-11613

Nr. V-600, 2016-06-22, paskelbta TAR 2016-06-27, i. k. 2016-17558

Nr. V-729, 2016-07-29, paskelbta TAR 2016-08-02, i. k. 2016-21219

 


 

Šaukimo į privalomąją pradinę

karo tarnybą tvarkos aprašo

3 priedas

 

KONKURSINIO BALO NUSTATYMAS

 

Eil. Nr.

Atrankos kriterijus

Atrankos kriterijaus balas

Pastabos

1.

IŠSILAVINIMAS

Nuo 0 iki 5

Atestatas, diplomas ir kiti dokumentai, įrodantys asmens išsilavinimą

1.1.

Aukštasis universitetinis

5

1.2.

Aukštasis neuniversitetinis

4

1.3.

Profesinis vidurinis

3

1.4.

Vidurinis

2

1.5.

Profesinis pagrindinis

1

1.6.

Pagrindinis / nebaigtas pagrindinis

0

2.

SVEIKATOS BŪKLĖ

Nuo 0 iki 5

Ekspertinio nutarimo pažyma

2.1.

Tinkamas PPKT pagal sveikatos grupes:

 

 

2.1.1.

A

5

 

2.1.2.

B

4

 

2.1.3.

C

3

 

2.1.4.

D

2

 

2.1.5.

E, R

1

 

2.2.

Netinkamas PPKT

 

Negali būti pašauktas į PPKT

3.

PAPILDOMI KRITERIJAI

Nuo 0 iki 5

 

3.1.

Aktyviojo rezervo karys

1,5

Balas skiriamas, jei kandidatas aktyviojo rezervo kariniuose vienetuose tarnauja (tarnavo) ne mažiau kaip 6 mėn. ir pateikia teigiamą rekomendaciją

3.2.

Baigti baziniai kariniai mokymai arba PPKT

2

Balas skiriamas tik kandidatams į jaunesniųjų karininkų vadų mokymus

3.3.

Kandidatas yra Lietuvos šaulių sąjungos narys

1

Balas skiriamas, jei kandidatas pateikia teigiamą Lietuvos šaulių sąjungos rekomendaciją

3.4.

Kandidatas yra neformaliojo vaikų ir jaunimo ugdymo organizacijos narys

0,5

Balas skiriamas, jei kandidatas pateikia teigiamą organizacijos rekomendaciją

 

Pastaba. Konkursinis balas apskaičiuojamas susumavus visų atrankos kriterijų balus. Kai keli kandidatai surenka vienodą konkursinių balų skaičių, pirmumo teisę turi kandidatai:

1. aktyviojo rezervo kariai, bazinius karinius mokymus baigę ar nuolatinę PPKT atlikę karo prievolininkai;

2. Lietuvos šaulių sąjungos nariai;

3. kuriems nustatyta aukštesnė sveikatos grupė.

 

______________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-722, 2014-08-18, paskelbta TAR 2014-08-20, i. k. 2014-11118

Nr. V-1077, 2014-11-11, paskelbta TAR 2014-11-11, i. k. 2014-16641

Nr. V-600, 2016-06-22, paskelbta TAR 2016-06-27, i. k. 2016-17558

 


 

Šaukimo į privalomąją pradinę

karo tarnybą tvarkos aprašo

4 priedas

 

 

(Nurodymo atvykti į Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos regioninį padalinį forma)

 

 

(Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos regioninio padalinio pavadinimas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(registracijos data ir numeris)

(adresatas)

 

 

 

 

 

 

NURODYMAS

ATVYKTI Į KARO PRIEVOLĖS IR KOMPLEKTAVIMO TARNYBOS REGIONINĮ PADALINĮ

 

 

__________________________________šaukiamas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos karo

(karo prievolininko vardas, pavardė, gimimo data)

prievolės įstatymu, _____________ atvykti į Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos regioninį

(atvykimo data ir laikas)

padalinį adresu _________________________________________________________________.

(atvykimo vietos adresas)

Paskirta tarnybos atlikimo vieta ir pradžios data ___________________________________.

(karinio vieneto pavadinimas ir tarnybos pradžios data)

 

 

A. V.

 

 

(atsakingas pareigūnas (karinis laipsnis, vardas, pavardė, parašas))

 

 

 

Pastabos:

1.   Jei dėl pateisinamų priežasčių negalite atvykti nurodytu laiku, prašome apie tai informuoti telefonu(-ais) _____________________________________ ar elektroniniu paštu______________________________________.

2.   Neatvykus į nurodytą Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos regioninį padalinį be pateisinamos priežasties, Jums gali būti taikoma administracinė atsakomybė pagal Administracinių nusižengimų kodekso 558 arba 560 straipsnį, pažeidimams kartojantis – baudžiamoji atsakomybė pagal Baudžiamojo kodekso 314 straipsnį.

3.   Atvykęs į nurodytą Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos regioninį  padalinį, Jūs turite pateikti šį nurodymą, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę) ir banko sąskaitos numerį.

 

Papildyta priedu:

Nr. V-984, 2015-09-25, paskelbta TAR 2015-09-28, i. k. 2015-14322

Priedo pakeitimai:

Nr. V-600, 2016-06-22, paskelbta TAR 2016-06-27, i. k. 2016-17558

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-26, 2012-01-09, Žin., 2012, Nr. 8-288 (2012-01-14), i. k. 1122060ISAK0000V-26

Dėl krašto apsaugos ministro 2011 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. V-1554 "Dėl Šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-281, 2012-03-15, Žin., 2012, Nr. 36-1809 (2012-03-27), i. k. 1122060ISAK000V-281

Dėl krašto apsaugos ministro 2011 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. V-1154 "Dėl šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-811, 2012-07-16, Žin., 2012, Nr. 88-4618 (2012-07-24), i. k. 1122060ISAK000V-811

Dėl krašto apsaugos ministro 2011 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. V-1154 "Dėl Šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą tvarkos aprašo patvirtinimo" papildymo

 

4.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-722, 2014-08-18, paskelbta TAR 2014-08-20, i. k. 2014-11118

Dėl krašto apsaugos ministro 2011 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. V-1154 „Dėl Šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1077, 2014-11-11, paskelbta TAR 2014-11-11, i. k. 2014-16641

Dėl krašto apsaugos ministro 2011 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. V-1154 „Dėl Šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-460, 2015-05-05, paskelbta TAR 2015-05-06, i. k. 2015-06798

Dėl krašto apsaugos ministro 2011 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. V-1154 „Dėl Šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-759, 2015-07-23, paskelbta TAR 2015-07-24, i. k. 2015-11613

Dėl krašto apsaugos ministro 2011 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. V-1154 „Dėl Šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-984, 2015-09-25, paskelbta TAR 2015-09-28, i. k. 2015-14322

Dėl krašto apsaugos ministro 2011 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. V-1154 „Dėl Šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1313, 2015-12-18, paskelbta TAR 2015-12-21, i. k. 2015-20076

Dėl krašto apsaugos ministro 2011 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. V-1154 „Dėl Šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-409, 2016-05-04, paskelbta TAR 2016-05-06, i. k. 2016-11389

Dėl krašto apsaugos ministro 2011 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. V-1154 „Dėl Šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-600, 2016-06-22, paskelbta TAR 2016-06-27, i. k. 2016-17558

Dėl krašto apsaugos ministro 2011 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. V-1154 „Dėl Šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-729, 2016-07-29, paskelbta TAR 2016-08-02, i. k. 2016-21219

Dėl krašto apsaugos ministro 2011 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. V-1154 „Dėl Šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo