Suvestinė redakcija nuo 2018-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. 112-5053, i. k. 1032055ISAK000V-298

 

Nauja redakcija nuo 2018-01-01:

Nr. VA-114, 2017-12-19, paskelbta TAR 2017-12-19, i. k. 2017-20417

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ATSISKAITYMO SU VALSTYBĖS IR / AR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETAIS, PINIGŲ FONDAIS PAŽYMŲ IŠDAVIMO TAISYKLIŲ IR FR0319, FR0320 IR FR0321 FORMŲ PATVIRTINIMO

 

2003 m. lapkričio 18 d. Nr. V-298

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos - centrinio mokesčio administratoriaus nuostatų patvirtinimo“, 18.11 punktu,

tvirtinu pridedamas:

1. Atsiskaitymo su valstybės ir / ar savivaldybių biudžetais, pinigų fondais pažymų išdavimo taisykles.

2. Prašymo išduoti atsiskaitymo su valstybės ir / ar savivaldybių biudžetais, pinigų fondais pažymą FR0319 formą.

3. Atsiskaitymo su valstybės ir / ar savivaldybių biudžetais, pinigų fondais pažymos FR0320 formą.

4. Nepakankamo atsiskaitymo su valstybės ir / ar savivaldybių biudžetais, pinigų fondais pažymos FR0321 formą ir jos priedą.

5. Prašymo išduoti atsiskaitymo su valstybės ir / ar savivaldybių biudžetais, pinigų fondais pažymos FR0319 I formą.

 

 

 

VIRŠININKĖ                                                                                                  VIOLETA LATVIENĖ

 


 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos

prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. lapkričio 18 d.

įsakymu Nr. V-298

(Valstybinės mokesčių inspekcijos

prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2014 m. sausio 22 d.

įsakymo Nr. VA-2 redakcija)

 

ATSISKAITYMO SU VALSTYBĖS IR/AR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETAIS,

PINIGŲ FONDAIS PAŽYMŲ IŠDAVIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Atsiskaitymo su valstybės ir / ar savivaldybių biudžetais, pinigų fondais pažymų išdavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Prašymo išduoti atsiskaitymo su valstybės ir / ar savivaldybių biudžetais, pinigų fondais pažymą FR0319 formos (toliau – FR0319 forma), Prašymo išduoti atsiskaitymo su valstybės ir / ar savivaldybių biudžetais, pinigų fondais pažymą FR0319I formos (toliau – FR0319I forma) (toliau kartu – prašymai), patvirtintų įsakymu, kuriuo tvirtinamos Taisyklės, pateikimo apskričių valstybinėms mokesčių inspekcijoms (toliau – AVMI), Atsiskaitymo su valstybės ir / ar savivaldybių biudžetais, pinigų fondais pažymos FR0320 formos (toliau – FR0320 forma), Nepakankamo atsiskaitymo su valstybės ir / ar savivaldybių biudžetais, pinigų fondais pažymos FR0321 formos (toliau – FR0321 forma) (toliau kartu – pažymos) ir FR0321 formos priedo, patvirtintų įsakymu, kuriuo tvirtinamos Taisyklės,  parengimo ir išdavimo mokesčių mokėtojams (juridiniams ir fiziniams asmenims) arba tiesiogiai teismams, teisėsaugos, kitoms valstybės įstaigoms bei institucijoms, operatyvinės veiklos subjektams, kitiems asmenims įstatymų nustatytais atvejais jų funkcijoms vykdyti (toliau – institucija) tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-114, 2017-12-19, paskelbta TAR 2017-12-19, i. k. 2017-20417

 

2. Taisyklės parengtos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu, Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Asmenų prašymų nagrinėjimo taisyklės), Mokesčių mokėtojų skolingumo nustatymo taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. VA-67 „Dėl mokesčių mokėtojų skolingumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Skolingumo taisyklės), ir su mokesčių apskaičiavimo, sumokėjimo bei licencijų ir leidimų išdavimo tvarka susijusiais kitais teisės aktais.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-114, 2017-12-19, paskelbta TAR 2017-12-19, i. k. 2017-20417

 

II. PRAŠYMŲ PRIĖMIMAS

 

3. Mokesčių mokėtojas, norintis gauti pažymą, turi pateikti prašymą (pavyzdinė prašymo forma FR0319), kuriame turi nurodyti:

3.1. institucijos, kuriai bus teikiama pažyma (pažymos gavėjo), pavadinimą, identifikacinį numerį;

3.2. norimą gauti pažymos egzempliorių skaičių;

3.3. kokiu tikslu reikalinga pažyma (pvz., licencijai ar leidimui gauti, dalyvauti viešojo pirkimo procedūroje ar pan.);

3.4. vieną iš pažymos atsiėmimo būdų, nurodytų pavyzdinėje prašymo formoje FR0319;

3.5. siekiant gauti pažymą praeities laikotarpio datai, mokesčių mokėtojas prašyme turi nurodyti tikslią einamųjų arba praėjusių kalendorinių metų datą.

Papildyta papunkčiu:

Nr. VA-114, 2017-12-19, paskelbta TAR 2017-12-19, i. k. 2017-20417

 

4. Prašymą mokesčių mokėtojas turi pateikti:

4.1. elektroniniu būdu prisijungus prie Mano VMI ir siūlomomis autentifikavimo priemonėmis patvirtinus savo tapatybę pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI naudojimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. VA-91 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI naudojimo taisyklių patvirtinimo“, nustatytą tvarką;

4.2. jeigu fiziniai asmenys, nevykdantys ekonominės veiklos, ar jų įgalioti asmenys neturi galimybės prašymo pateikti elektroniniu būdu – raštu:

4.2.1. tiesiogiai, atvykę į AVMI, laikydamiesi Asmenų prašymų nagrinėjimo taisyklėse nustatytų reikalavimų;

4.2.2. paštu tai AVMI, kurios teritorijoje yra prašymą teikiančio asmens nuolatinė gyvenamoji vieta ar buveinė, laikydamiesi Asmenų prašymų nagrinėjimo taisyklėse nustatytų reikalavimų;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-114, 2017-12-19, paskelbta TAR 2017-12-19, i. k. 2017-20417

 

5. Institucija reikalingus pažymos duomenis apie mokesčių mokėtoją (-us) gali gauti, sudariusi duomenų teikimo sutartį (toliau – sutartis) su Valstybine mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM). Sudarius sutartį ir užregistravus instituciją kaip elektroninių paslaugų gavėją, ji gali sudarytoje sutartyje nustatyta tvarka pateikti prašymo duomenis ir gauti pažymos duomenis.

6. Jeigu institucija, kuri pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus turi teisę gauti informaciją apie mokesčių mokėtojus ir nėra sudariusi bei neketina sudaryti sutarties, reglamentuotos šių Taisyklių 5 punkte, nori gauti pažymą apie mokesčių mokėtoją (-us), ji turi pateikti prašymą (pavyzdinė prašymo forma FR0319I), kuriame turi nurodyti:

6.1. mokesčių mokėtojo pavadinimą arba vardą, pavardę, identifikacinį numerį;

6.2. teisinį duomenų gavimo pagrindą ir kokiu tikslu reikalinga pažyma (pvz., licencijai ar leidimui išduoti, paramai suteikti ar pan.);

6.3. vieną iš pažymos atsiėmimo būdų, nurodytų pavyzdinėje prašymo formoje FR0319I.

7. Institucija prašymą (pavyzdinė prašymo FR0319I forma) gali pateikti šių Taisyklių 4.1 papunktyje nurodytu būdu.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-114, 2017-12-19, paskelbta TAR 2017-12-19, i. k. 2017-20417

 

III. PAŽYMŲ PARENGIMAS

 

8. Mokesčių administratorius, vadovaudamasis Skolingumo taisyklių nuostatomis, nustato, ar mokesčių mokėtojas yra / buvo skolingas, ir:

8.1. jeigu mokesčių mokėtojas yra / buvo pateikęs mokesčių deklaracijas bei nėra / nebuvo skolingas valstybės ir / ar savivaldybių biudžetams, pinigų fondams, užpildo FR0320 formą;

8.2. jeigu mokesčių mokėtojas nepateikė mokesčių deklaracijų ir / arba turi mokestinę nepriemoką, per Mano VMI praneša mokesčių mokėtojui apie prievolę pateikti mokesčių deklaracijas ir / ar sumokėti mokestinę nepriemoką. Šis papunktis nėra taikomas tais atvejais, kai prašoma praėjusio laikotarpio konkrečios datos pažymos;

8.3. jeigu šių Taisyklių 8.2 papunktyje nurodytu atveju su mokesčių mokėtoju susisiekti nepavyko arba jis pranešė, kad negali sumokėti mokestinės nepriemokos, arba nustačius, kad mokesčių mokėtojas konkrečiai praeities laikotarpio datai buvo skolingas valstybės ir / ar savivaldybių biudžetams, pinigų fondams, užpildo FR0321 formą ir teisės aktuose reglamentuotais atvejais FR0321 formos priedą;

8.4. jeigu mokesčių mokėtojas iki pažymos išdavimo dienos pateikia reikiamas mokesčių deklaracijas ir sumoka mokestinę nepriemoką, užpildo FR0320 formą. Šis papunktis nėra taikomas tais atvejais, kai prašoma pažymos praėjusio laikotarpio konkrečiai datai.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-114, 2017-12-19, paskelbta TAR 2017-12-19, i. k. 2017-20417

 

9. Jeigu kiti teisės aktai nenustato kitaip, pažymos parengiamos:

9.1. ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos, jei mokesčių mokėtojas nėra / nebuvo skolingas valstybės ir / ar savivaldybių biudžetams, pinigų fondams,

Papunkčio pakeitimai:

Nr. VA-114, 2017-12-19, paskelbta TAR 2017-12-19, i. k. 2017-20417

 

9.2. ne vėliau kaip per 9 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos, jeigu mokesčių mokėtojas skolingas valstybės ir / ar savivaldybių biudžetams, pinigų fondams ir / arba nepateikė einamųjų ir penkerių praėjusių kalendorinių metų mokesčių deklaracijų.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-205, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-23, i. k. 2014-20615

 

10. Prašymą pateikę mokesčių mokėtojai arba institucijos, prisijungę prie Mano VMI, gali susipažinti su informacija apie pažymos parengimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-114, 2017-12-19, paskelbta TAR 2017-12-19, i. k. 2017-20417

 

11. Parengtą FR0320 formos ar FR0321 formos pažymą turi pasirašyti AVMI viršininkas arba jo įgaliotas asmuo (išskyrus Taisyklių 5 punkte nurodytą atvejį).

 

 

IV. PAŽYMŲ IŠDAVIMAS

 

12. Jeigu pažyma įteikiama tiesiogiai į AVMI atvykusiam mokesčių mokėtojui arba jo įgaliotam asmeniui, tai įgaliotas asmuo turi pateikti asmens dokumentą ir atitinkamą įgaliojimą patvirtinantį dokumentą.

13. Elektroninių paslaugų gavėjams pažymų duomenys teikiami Taisyklių 5 punkte nustatyta tvarka.

_____________________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. VA-57, 2005-07-01, Žin., 2005, Nr. 85-3195 (2005-07-14), i. k. 1052055ISAK000VA-57

Nr. VA-2, 2014-01-22, paskelbta TAR 2014-01-23, i. k. 2014-00457

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

Prašymo išduoti atsiskaitymo su valstybės ir / ar savivaldybių biudžetais, pinigų fondais pažymą FR0319 forma pagal įsakymą VA-114

Papildyta priedu:

Nr. VA-114, 2017-12-19, paskelbta TAR 2017-12-19, i. k. 2017-20417

 

Atsiskaitymo su valstybės ir / ar savivaldybių biudžetais, pinigų fondais pažymos FR0320 forma pagal įsakymą VA-114

Papildyta priedu:

Nr. VA-114, 2017-12-19, paskelbta TAR 2017-12-19, i. k. 2017-20417

 

Nepakankamo atsiskaitymo su valstybės ir / ar savivaldybių biudžetais, pinigų fondais pažymos FR0321 forma pagal įsakymą VA-114

Papildyta priedu:

Nr. VA-114, 2017-12-19, paskelbta TAR 2017-12-19, i. k. 2017-20417

 

Nepakankamo atsiskaitymo su valstybės ir / ar savivaldybių biudžetais, pinigų fondais pažymos FR0321 formos priedas pagal įsakymą VA-205

Papildyta priedu:

Nr. VA-114, 2017-12-19, paskelbta TAR 2017-12-19, i. k. 2017-20417

 

Prašymo išduoti atsiskaitymo su valstybės ir / ar savivaldybių biudžetais, pinigų fondais pažymos FR0319 I forma pagal įsakymą VA-114

Papildyta priedu:

Nr. VA-114, 2017-12-19, paskelbta TAR 2017-12-19, i. k. 2017-20417

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-167, 2004-10-07, Žin., 2004, Nr. 150-5469 (2004-10-12), i. k. 1042055ISAK00VA-167

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. lapkričio 18 d. įsakymo Nr. V-298 "Dėl Atsiskaitymo su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais pažymų išdavimo taisyklių bei FR0319, FR0320 ir FR0321 formų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-57, 2005-07-01, Žin., 2005, Nr. 85-3195 (2005-07-14), i. k. 1052055ISAK000VA-57

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. lapkričio 18 d. įsakymo Nr. V-298 "Dėl Atsiskaitymo su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais pažymų išdavimo taisyklių bei FR0319, FR0320 ir FR0321 formų patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-66, 2006-07-17, Žin., 2006, Nr. 81-3245 (2006-07-25), i. k. 1062055ISAK000VA-66

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. lapkričio 18 d. įsakymo Nr. V-298 "Dėl Atsiskaitymo su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais pažymų išdavimo taisyklių bei FR0319, FR0320 ir FR0321 formų patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-16, 2008-02-12, Žin., 2008, Nr. 21-788 (2008-02-21), i. k. 1082055ISAK000VA-16

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. lapkričio 18 d. įsakymo Nr. V-298 "Dėl Atsiskaitymo su valstybės, savivaldybės biudžetais ir valstybės pinigų fondais pažymų išdavimo taisyklių bei FR0319, FR0320 ir FR0321 formų patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-44, 2009-06-19, Žin., 2009, Nr. 77-3218 (2009-06-30), i. k. 1092055ISAK000VA-44

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. lapkričio 18 d. įsakymo Nr. V-298 "Dėl Atsiskaitymo su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais pažymų išdavimo taisyklių bei FR0319, FR0320 IR FR0321 formų patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-86, 2009-11-30, Žin., 2009, Nr. 144-6420 (2009-12-05), i. k. 1092055ISAK000VA-86

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. lapkričio 18 d. įsakymo Nr. V-298 "Dėl Atsiskaitymo su valstybės ir/ar savivaldybių biudžetais, pinigų fondais pažymų išdavimo taisyklių ir FR0319, FR0320 IR FR0321 formų patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-101, 2010-09-23, Žin., 2010, Nr. 116-5965 (2010-09-30), i. k. 1102055ISAK00VA-101

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. lapkričio 18 d. įsakymo Nr. V-298 "Dėl Atsiskaitymo su valstybės ir/ar savivaldybių biudžetais, pinigų fondais pažymų išdavimo taisyklių ir FR0319, FR0320 ir FR0321 formų patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-18, 2011-01-26, Žin., 2011, Nr. 15-724 (2011-02-05), i. k. 1112055ISAK000VA-18

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. lapkričio 18 d. įsakymo Nr. V-298 "Dėl Atsiskaitymo su valstybės ir/ar savivaldybių biudžetais, pinigų fondais pažymų išdavimo taisyklių ir FR0319, FR0320 IR FR0321 formų patvirtinimo" pakeitimo

 

9.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-114, 2011-11-18, Žin., 2011, Nr. 143-6740 (2011-11-26), i. k. 1112055ISAK00VA-114

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. lapkričio 18 d. įsakymo Nr. V-298 "Dėl Atsiskaitymo su valstybės ir/ar savivaldybių biudžetais, pinigų fondais pažymų išdavimo taisyklių ir FR0319, Fr0320 ir FR0321 formų patvirtinimo " pakeitimo

 

10.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-2, 2014-01-22, paskelbta TAR 2014-01-23, i. k. 2014-00457

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. lapkričio 18 d. įsakymo Nr. V-298 „Dėl atsiskaitymo su valstybės ir/ar savivaldybių biudžetais, pinigų fondais pažymų išdavimo taisyklių ir FR0319, FR0320 ir FR0321 formų patvirtinimo“ pakeitimo ir FR0319 I formos patvirtinimo

 

11.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-205, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-23, i. k. 2014-20615

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. lapkričio 18 d. įsakymo Nr. V-298 „Dėl atsiskaitymo su valstybės ir/ar savivaldybių biudžetais, pinigų fondais pažymų išdavimo taisyklių ir FR0319, FR0320 ir FR0321 formų patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-114, 2017-12-19, paskelbta TAR 2017-12-19, i. k. 2017-20417

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. lapkričio 18 d. įsakymo Nr. V-298 „Dėl Atsiskaitymo su valstybės ir / ar savivaldybių biudžetais, pinigų fondais pažymų išdavimo taisyklių ir FR0319, FR0320 ir FR0321 formų patvirtinimo“ pakeitimo