Suvestinė redakcija nuo 2017-11-15 iki 2017-12-31

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 100-4074, i. k. 1071100NUTA00000968

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DRAUDŽIAMŲJŲ PRIVALOMUOJU SVEIKATOS DRAUDIMU REGISTRO STEIGIMO, JO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO IR VEIKLOS PRADŽIOS NUSTATYMO

 

2007 m. rugsėjo 11 d. Nr. 968

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 18 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 7 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 116, 2015-02-04, paskelbta TAR 2015-02-12, i. k. 2015-02088

 

1. Įsteigti Lietuvos Respublikos draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registrą.

2. Patvirtinti Lietuvos Respublikos draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro nuostatus (pridedama).

3. Nustatyti Lietuvos Respublikos draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro veiklos pradžią – 2008 m. balandžio 1 dieną.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                   Gediminas Kirkilas

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                            Rimvydas Turčinskas

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2007 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 968
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2015 m. vasario 4 d. nutarimo Nr. 116
redakcija)

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS DRAUDŽIAMŲJŲ PRIVALOMUOJU SVEIKATOS DRAUDIMU REGISTRO NUOSTATAI

 

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Lietuvos Respublikos draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Lietuvos Respublikos draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro (toliau – registras) paskirtį, jo objektus, registro valdytoją ir tvarkytojus, jų teises ir pareigas, registro duomenų teikėjų teises ir pareigas, taip pat reglamentuoja registro duomenų ir dokumentų tvarkymą, sąveiką su kitais registrais ir valstybės informacinėmis sistemomis, registro duomenų saugą, registro finansavimą, reorganizavimą ir likvidavimą.

2.  Registras yra valstybės registras.

3.  Registro paskirtis – Nuostatų nustatyta tvarka registruoti Nuostatų 17 punkte nurodytus registro objektus, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti, naudoti ir įstatymų nustatytais atvejais teikti duomenis apie registro objektus, atlikti kitus registro duomenų tvarkymo veiksmus.

4.  Asmens duomenų tvarkymo tikslas – identifikuoti Nuostatų 17 punkte nurodytus registro objektus, Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo nustatytais pagrindais ir sąlygomis nustatyti registro objektams privalomojo sveikatos draudimo laikotarpius ir teikti šių laikotarpių duomenis registro duomenų gavėjams.

5.  Registro duomenys kaupiami vienoje duomenų bazėje.

6.  Registras tvarkomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymu, kitais teisės aktais, reguliuojančiais registrų ir valstybės informacinių sistemų veiklą, ir Nuostatais.

7.  Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

REGISTRO VALDYTOJAS IR REGISTRO TVARKYTOJAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

8.  Registro valdytojas ir registre tvarkomų asmens duomenų valdytojas yra Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Valstybinė ligonių kasa).

9.  Registro tvarkytojai ir registre tvarkomų asmens duomenų tvarkytojai yra Valstybinė ligonių kasa ir Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių teritorinės ligonių kasos (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių teritorinės ligonių kasos toliau kartu – teritoriniai registro tvarkytojai).

10.  Valstybinė ligonių kasa, kaip registro valdytojas, metodiškai vadovauja teritoriniams registro tvarkytojams ir koordinuoja registro funkcionavimą.

11.  Valstybinė ligonių kasa, kaip registro valdytojas:

11.1. turi teises, nurodytas Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 24 straipsnio 2 dalyje, taip pat turi teisę reikalauti iš teritorinių registro tvarkytojų, kad registro duomenys būtų tvarkomi Nuostatų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

11.2. atlieka Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 24 straipsnio 3 dalyje nustatytas funkcijas.

12.  Valstybinė ligonių kasa, kaip registro tvarkytojas, ir teritoriniai registro tvarkytojai registruoja registro objektus, tvarko registro duomenis ir atsako už šių duomenų saugą.

13.  Valstybinė ligonių kasa ir teritoriniai registro tvarkytojai turi teisę reikalauti iš registro duomenų teikėjų, kad jų teikiami duomenys, dokumentai ir (arba) jų kopijos būtų tinkamai surašyti, pateikti laiku ir atitiktų susijusio registro duomenis.

14.  Valstybinė ligonių kasa, kaip registro tvarkytojas:

14.1. rengia ir įgyvendina registro techninių ir programinių priemonių kūrimo ir plėtros planus, investicinius projektus;

14.2. nustato registro darbo organizavimo principus ir tvarką;

14.3. užtikrina registro sąveiką su susijusiais registrais ir informacinėmis sistemomis;

14.4. tvarko registro duomenų bazę, užtikrina nepertraukiamą registro veikimą;

14.5. užtikrina, kad registro duomenys būtų nuolat atnaujinami;

14.6. sudaro registro duomenų teikimo sutartis;

14.7. teikia registro duomenis pagal sudarytas su duomenų gavėjais duomenų teikimo sutartis ir (arba) registro duomenų gavėjų prašymus;

14.8. užtikrina, kad registras būtų tvarkomas vadovaujantis Nuostatais ir kitais teisės aktais;

14.9. atlieka kitus Nuostatuose ir kituose teisės aktuose nustatytus veiksmus.

15.  Valstybinė ligonių kasa ir teritoriniai registro tvarkytojai privalo:

15.1. nustatyti registro duomenų teikėjams terminą trūkumams pašalinti, jeigu nustato, kad registrui pateikti duomenys yra netikslūs ar neatitinka teisės aktuose nurodytų reikalavimų;

15.2. užtikrinti, kad registro duomenys atitiktų registro tvarkytojui pateiktuose dokumentuose nurodytus duomenis;

15.3. užtikrinti, kad neteisingi, netikslūs, neišsamūs registro duomenys būtų nedelsiant ištaisyti, atnaujinti arba papildyti;

15.4. užtikrinti, kad registro duomenų gavėjai, kuriems pateikti neteisingi, netikslūs, neišsamūs duomenys, būtų informuoti apie ištaisytus netikslumus;

15.5. atlikti kitus Nuostatuose ir kituose teisės aktuose nustatytus veiksmus.

16.  Teritoriniai registro tvarkytojai turi teisę:

16.1. teikti registro valdytojui pasiūlymus dėl registro veiklos tobulinimo;

16.2. teikti registro duomenis pagal vienkartinius registro duomenų gavėjų prašymus;

16.3. teikti registro informaciją registro duomenų gavėjams.

 

III SKYRIUS

REGISTRO OBJEKTAI IR JŲ DUOMENYS

 

17.  Registro objektai yra privalomuoju sveikatos draudimu draudžiami fiziniai asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 6 straipsnio 1 ir 2 dalyse (toliau – draudžiamieji).

18.  Bendrieji draudžiamųjų duomenys:

18.1. draudžiamojo identifikavimo kodas;

18.2. užsienio valstybės suteiktas asmens kodas arba kitas identifikacinis numeris (tik užsieniečio);

18.3. draudžiamojo asmens kodas (jeigu jis suteiktas Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymo nustatyta tvarka);

18.4. vardas (vardai);

18.5. pavardė (pavardės);

18.6. gimimo data;

18.7. lytis;

18.8. pilietybė (pilietybės), jeigu draudžiamasis ją turi, ir jos suteikimo arba netekimo datos;

18.9. mirties data arba draudžiamojo paskelbimo mirusiu data (jeigu draudžiamasis miręs);

18.10.  Lietuvoje deklaruota gyvenamoji vieta, atvykimo į gyvenamąją vietą data; jeigu neturi Lietuvoje deklaruotos gyvenamosios vietos, – savivaldybė, kurioje gyvena;

18.11.  jeigu draudžiamasis išvyksta nuolat gyventi į užsienį, – išvykimo vieta (valstybė) ir išvykimo data;

18.12.  tėvų, vaikų ir sutuoktinių asmens kodai (draudžiamųjų, nurodytų Nuostatų 21.4.7–21.4.11, 21.4.16, 21.4.17 ir 21.6–21.9 papunkčiuose, ir draudžiamųjų, įregistruojamų pagal Nuostatų 37 punktą);

18.13.  asmens socialinio draudimo numeris, jeigu draudžiamasis jį turi;

18.14.  draudžiamojo gyvenamoji vieta (adresas) ir valstybė, kurioje gyvena;

18.15.  registro objekto įregistravimo į registrą ir išregistravimo iš jo pagrindas;

18.16.  registro objekto įregistravimo į registrą ir išregistravimo iš jo datos.

19.  Draudžiamojo dokumentų duomenys:

19.1. asmens dokumento rūšis;

19.2. asmens dokumentą išdavusios valstybės pavadinimas;

19.3. asmens dokumento serija (jeigu yra) ir dokumento numeris;

19.4. asmens dokumento išdavimo data; data, iki kurios galioja asmens dokumentas; data, kai dokumento galiojimas nutrauktas.

20. Draudžiamajam išduotų Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelių (toliau – ES kortelė) ir pažymų Europos Sąjungos valstybės narės piliečio teisei laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinti (toliau – ES pažyma) duomenys:

20.1. ES kortelės, ES pažymos tipas;

20.2. ES kortelės, ES pažymos numeris;

20.3. ES kortelės, ES pažymos išdavimo, galiojimo pradžios ir pabaigos datos, galiojimo nutraukimo data (kai ES kortelės ar ES pažymos galiojimas nutrauktas).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1403, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21123

 

21.  Specialieji registro duomenys:

21.1. apdraustųjų grupių pavadinimai ir kodai;

21.2. privalomojo sveikatos draudimo pradžios ir pabaigos datos, kai draudžiamieji mokėjo privalomojo sveikatos draudimo įmokas (arba už juos buvo mokama):

21.2.1.   turintys darbo arba jų esmę atitinkančius santykius draudžiamieji, nurodyti Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje, taip pat draudžiamieji, turintys prievolę mokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokas nuo Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka apskaičiuotų pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos;

21.2.2.   nutraukę darbo arba jų esmę atitinkančius santykius draudžiamieji, kuriems išmokėtos (apskaičiuotos) išeitinės išmokos ar kompensacijos;

21.2.3.   draudžiamieji, gaunantys pajamas pagal autorinę sutartį, taip pat sporto veiklos, atlikėjo veiklos pajamas;

21.2.4.   meno kūrėjo statusą turintys draudžiamieji, už kuriuos privalomojo sveikatos draudimo įmokas sumoka Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme nurodytas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų valdytojas iš Meno kūrėjų socialinės apsaugos programos lėšų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka;

21.2.5.   draudžiamieji, kurie verčiasi individualia (ne žemės ūkio) veikla;

21.2.6.   individualių įmonių savininkai;

21.2.7.   ūkinių bendrijų tikrieji nariai, taip pat mažųjų bendrijų nariai;

21.2.8.   draudžiamieji, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veikla ir yra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojai, kurių žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis pagal valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro atliktus skaičiavimus už praėjusių metų mokestinį laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. yra daugiau negu 2 ekonominio dydžio vienetai (toliau – EDV);

21.2.9.   draudžiamieji, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veikla ir nėra PVM mokėtojai, kurių žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis pagal valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro atliktus skaičiavimus už praėjusių metų laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. yra daugiau negu 2 EDV;

21.2.10. draudžiamieji, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veikla ir kurių žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis pagal valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro atliktus skaičiavimus už praėjusių metų laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. yra 2 ir mažiau negu 2 EDV (nesvarbu, ar tokie draudžiamieji yra PVM mokėtojai, ar ne);

21.2.11. draudžiamieji, kurie vykdo individualią veiklą pagal įsigytus verslo liudijimus;

21.2.12. draudžiamieji, kurie pagal paslaugų kvitą teikia žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas, kai šių paslaugų teikimą nustato Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymas;

21.2.13. draudžiamieji, gaunantys Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme nurodytas iš Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų mokamas pašalpas, nuo kurių Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nustatyta tvarka skaičiuojamas gyventojų pajamų mokestis;

21.2.14. savarankiškai mokantys privalomojo sveikatos draudimo įmokas draudžiamieji;

21.3.    draudžiamųjų sumokėtų privalomojo sveikatos draudimo įmokų duomenys:

21.3.1.   įmokos mokėjimo kodas;

21.3.2.   mokėjimo dokumento data;

21.3.3.   operacijos (apskaitos) data;

21.3.4.   įmokos suma;

21.4.    privalomojo sveikatos draudimo pradžios ir pabaigos datos, kai apdraustaisiais valstybės lėšomis laikomi:

21.4.1.   draudžiamieji, gaunantys Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą bet kurios rūšies pensiją;

21.4.2.   draudžiamieji, gaunantys Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą bet kurios rūšies šalpos kompensaciją;

21.4.3.   draudžiamieji, teritorinėse darbo biržose užsiregistravę kaip bedarbiai, taip pat asmenys, dalyvaujantys teritorinių darbo biržų organizuojamose profesinėse mokymo priemonėse, jeigu su jais nesudaromos darbo sutartys;

21.4.4.   nedirbantys darbingo amžiaus draudžiamieji, turintys įstatymų nustatytą būtinąjį valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą valstybinei socialinio draudimo senatvės pensijai gauti;

21.4.5.   draudžiamosios moterys, kurioms įstatymų nustatyta tvarka suteiktos nėštumo ir gimdymo atostogos;

21.4.6.   draudžiamosios nedirbančios moterys nėštumo laikotarpiu – 70 dienų (suėjus 28 nėštumo savaitėms ir daugiau) iki gimdymo ir 56 dienas po gimdymo;

21.4.7.   draudžiamasis vienas iš tėvų (įtėvių), auginantis vaiką iki 8 metų;

21.4.8.   draudžiamasis vienas iš tėvų (įtėvių), auginantis du ir daugiau nepilnamečių vaikų;

21.4.9.   draudžiamasis vienas iš globėjų (rūpintojų), šeimoje globojantis vaiką iki 8 metų;

21.4.10. draudžiamasis vienas iš globėjų (rūpintojų), šeimoje globojantis (besirūpinantis) du (dviem) ir daugiau nepilnamečių vaikų;

21.4.11. draudžiamieji iki 18 metų;

21.4.12. draudžiamieji mokiniai, kurie mokosi mokyklose pagal bendrojo ugdymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu (išskyrus pilnamečius asmenis, kurie mokosi pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas) ir pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu, pagal formaliojo profesinio mokymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu ir pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1403, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21123

 

21.4.13. draudžiamieji Lietuvos Respublikos aukštųjų mokyklų studentai, studijuojantys pagal nuolatinės arba dieninės studijų formų studijų programas;

21.4.14. draudžiamieji Lietuvos Respublikos piliečiai ir kitų valstybių piliečiai, taip pat asmenys be pilietybės, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje, studijuojantys Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybių narių aukštosiose mokyklose pagal nuolatinės arba dieninės studijų formų studijų programas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1403, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21123

 

21.4.15. valstybės remiami draudžiamieji, gaunantys socialinę pašalpą;

21.4.16. draudžiamasis vienas iš tėvų (įtėvių), globėjas ar rūpintojas, slaugantis namuose asmenį, kuriam nustatytas neįgalumo lygis (vaiką invalidą);

21.4.17. draudžiamasis vienas iš tėvų (įtėvių), globėjas ar rūpintojas, slaugantis namuose asmenį, pripažintą nedarbingu (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės invalidu) iki 24 metų, arba asmenį, pripažintą nedarbingu (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės invalidu) iki 26 metų dėl ligų, atsiradusių iki 24 metų, arba asmenį, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis (iki 2005 m. liepos 1 d. – visiška negalia);

21.4.18. draudžiamieji, teisės aktų nustatyta tvarka pripažinti neįgaliaisiais;

21.4.19. draudžiamieji, sergantys visuomenei pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, įtrauktomis į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą sąrašą;

21.4.20. draudžiamieji pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviai – kariai savanoriai, laisvės kovų dalyviai; reabilituoti politiniai kaliniai ir jiems prilyginti asmenys; tremtiniai ir jiems prilyginti asmenys;

21.4.21. draudžiamieji, nukentėję per 1991 m. sausio 13-osios ar kitus įvykius, gindami Lietuvos nepriklausomybę ir valstybingumą;

21.4.22. draudžiamieji, prisidėję prie Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinių likvidavimo;

21.4.23. draudžiamieji buvę geto kaliniai, taip pat buvę mažamečiai fašistinių prievartinio įkalinimo vietų kaliniai;

21.4.24. draudžiamieji valstybės pripažįstamų tradicinių religinių bendrijų dvasininkai, dvasininkų rengimo mokyklų studentai ir vienuolijų noviciatuose atliekantys vienuolinę formaciją naujokai;

21.4.25. draudžiamieji, kuriems įstatymų nustatyta tvarka pripažintas Afganistano karo dalyvių teisinis statusas;

21.4.26. nelydimi nepilnamečiai užsieniečiai;

21.4.27. nesulaukęs senatvės pensijos amžiaus ir neturintis draudžiamųjų pajamų Lietuvos Respublikos Prezidento sutuoktinis – Lietuvos Respublikos Prezidento kadencijos laikotarpiu;

21.4.28. draudžiamieji, atliekantys savanorišką praktiką Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymo nustatyta tvarka;

21.5. draudimo laikotarpių pradžios ir pabaigos datos, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka mokama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų už asmens sveikatos priežiūros paslaugas, suteiktas:

21.5.1. Lietuvos Respublikos privalomosios pradinės karo tarnybos kariams;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1403, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21123

 

21.5.2.   užsieniečiams, pateikusiems prašymą suteikti jiems prieglobstį Lietuvos Respublikoje;

21.5.3.   užsieniečiams, kuriems suteikta laikinoji apsauga Lietuvos Respublikoje;

21.5.4.   asmenims, esantiems kardomojo kalinimo vietose;

21.5.5.   asmenims, nuteistiems areštu, terminuotu laisvės atėmimu ir laisvės atėmimu iki gyvos galvos;

21.5.6.   asmenims, kuriems teismo nutartimi paskirtos priverčiamosios medicinos priemonės;

21.5.7. Lietuvos Respublikos privalomosios karo tarnybos kariams, paskelbus mobilizaciją pašauktiems į karinius mokymus įgyti pagrindinio karinio parengtumo;

Papildyta punktu:

Nr. 1403, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21123

 

21.6.    Rusijos Federacijos kariškių pensininkų ir jų šeimos narių, nuolat gyvenančių Lietuvoje ir turinčių teisę gauti Lietuvos Respublikos gydymo įstaigose teikiamą medicinos pagalbą, laikotarpių, kai išlaidas už gautas medicinos paslaugas apmoka Rusijos Federacija, pradžios ir pabaigos datos;

21.7.    asmenų, kuriems, vadovaujantis Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais, taikomas Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas, privalomojo sveikatos draudimo pradžios ir pabaigos datos;

21.8.    šalių, su kuriomis Lietuvos Respublika yra sudariusi tarptautines sutartis dėl privalomojo sveikatos draudimo, piliečių, nuolat ar laikinai gyvenančių Lietuvos Respublikoje, privalomojo sveikatos draudimo pradžios ir pabaigos datos;

21.9.    Lietuvos Respublikos piliečių, nuolat ar laikinai gyvenančių šalyse, su kuriomis Lietuvos Respublika yra sudariusi tarptautines sutartis dėl privalomojo sveikatos draudimo, privalomojo sveikatos draudimo pradžios ir pabaigos datos;

21.10.  nedraudiminių laikotarpių pradžios ir pabaigos datos.

22Privalomojo sveikatos draudimo dokumentų (privalomojo sveikatos draudimo pažymėjimų, Europos Bendrijos darbuotojų migrantų socialinės apsaugos administracinės komisijos patvirtintų E formos pažymų, Europos sveikatos draudimo kortelių, struktūrizuotų elektroninių dokumentų) duomenys:

22.1. dokumento tipas;

22.2. dokumentą išdavusios valstybės pavadinimas;

22.3. dokumento serija (jeigu yra) ir dokumento numeris;

22.4. dokumento išdavimo, galiojimo pradžios ir pabaigos datos, nutraukimo data (kai dokumento galiojimas nutrauktas).

23.  Dokumentų, patvirtinančių asmens teisę į privalomąjį sveikatos draudimą, duomenys:

23.1. dokumento tipas;

23.2. dokumento serija (jeigu yra) ir dokumento numeris;

23.3. dokumento išdavimo, galiojimo pradžios data (jeigu dokumentas ją turi), galiojimo nutraukimo data (kai dokumento galiojimas nutrauktas), dokumento galiojimo pabaigos data (jeigu dokumentas ją turi).

24Duomenų tvarkymo procedūrų duomenys:

24.1. registro objekto duomenų įrašymo į registrą, duomenų papildymo, tikslinimo, keitimo, perkėlimo į registro archyvą datos;

24.2. registro objekto duomenų tvarkytojo identifikaciniai duomenys (username).

25.  Registro duomenims tvarkyti naudojami šie klasifikatoriai:

25.1. pasaulio valstybių klasifikatorius;

25.2. Europos ekonominės erdvės valstybių klasifikatorius;

25.3. pasaulio valiutų klasifikatorius;

25.4. Lietuvos savivaldybių kodų klasifikatorius;

25.5. Lietuvos Respublikos adresų registro klasifikatoriai (administracinių vienetų, seniūnijų, gyvenamųjų vietovių, gatvių);

25.6. registro objekto įregistravimo ir išregistravimo pagrindų klasifikatorius;

25.7. apdraustųjų grupių klasifikatorius;

25.8. amžiaus grupių klasifikatorius;

25.9. dokumentų tipų klasifikatorius.

 

IV SKYRIUS

REGISTRO OBJEKTŲ REGISTRAVIMAS

 

26.  Duomenis apie draudžiamuosius Valstybinei ligonių kasai teikia:

26.1. Neteko galios nuo 2017-11-15

Punkto naikinimas:

Nr. 903, 2017-11-08, paskelbta TAR 2017-11-14, i. k. 2017-17925

 

26.2. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija pateikia duomenis apie:

26.2.1.   nurodytus Nuostatų 21.4.1 papunktyje draudžiamuosius, gaunančius pareigūnų ir karių valstybines pensijas (už tarnybą, netekto darbingumo, našlių ir našlaičių), – šių asmenų pensijų gavimo pradžios ir pabaigos datas, kartu su Nuostatų 18.3–18.5 papunkčiuose nurodytais duomenimis;

26.2.2.   nurodytus Nuostatų 21.5.1 papunktyje draudžiamuosius – šių asmenų privalomosios pradinės karo tarnybos pradžios ir pabaigos datas, kartu su Nuostatų 18.3–18.5 papunkčiuose nurodytais duomenimis;

26.2.3. nurodytus Nuostatų 21.5.7 papunktyje draudžiamuosius – šių asmenų karinių mokymų pradžios ir pabaigos datas, kartu su Nuostatų 18.3–18.5 papunkčiuose nurodytais duomenimis;

Papildyta punktu:

Nr. 1403, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21123

 

26.3. Neteko galios nuo 2015-12-31

Punkto naikinimas:

Nr. 1403, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21123

 

26.4. Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateikia duomenis apie nurodytus Nuostatų 21.4.3 papunktyje draudžiamuosius – šių asmenų atitinkamo statuso registravimo pradžios ir pabaigos datas, kartu su Nuostatų 18.3–18.5 papunkčiuose nurodytais duomenimis;

26.5. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateikia duomenis apie nurodytus Nuostatų 21.4.18 papunktyje draudžiamuosius – šiems asmenims nustatyto darbingumo lygio (jeigu jis buvo nustatomas), nustatyto neįgalumo lygio (jeigu jis buvo nustatomas), nustatytų bendrų pirminių specialiųjų poreikių pradžios ir pabaigos datas, kartu su Nuostatų 18.3–18.5 papunkčiuose nurodytais duomenimis;

26.6. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras pateikia duomenis apie nurodytus Nuostatų 21.4.20, 21.4.22, 21.4.23 ir 21.4.25 papunkčiuose draudžiamuosius – šių asmenų atitinkamo teisinio statuso pradžios ir pabaigos datas, kartu su Nuostatų 18.3–18.5 papunkčiuose nurodytais duomenimis;

26.7. valstybės pripažįstamos tradicinės religinės bendrijos pateikia duomenis apie nurodytus Nuostatų 21.4.24 papunktyje draudžiamuosius – šių asmenų atitinkamo teisinio statuso pradžios ir pabaigos datas, kartu su Nuostatų 18.3–18.5 papunkčiuose nurodytais duomenimis;

26.8. Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija pateikia duomenis apie nurodytą Nuostatų 21.4.27 papunktyje draudžiamąjį – Nuostatų 18.3–18.5 papunkčiuose nurodytus šio asmens duomenis, kartu su Lietuvos Respublikos Prezidento kadencijos laikotarpio pradžios ir pabaigos datomis;

26.9. viešoji įstaiga Rokiškio psichiatrijos ligoninė pateikia duomenis apie nurodytus Nuostatų 21.5.6 papunktyje draudžiamuosius – šiems asmenims taikomų priverčiamųjų medicinos priemonių pradžios ir pabaigos datas, kartu su Nuostatų 18.3–18.5 papunkčiuose nurodytais duomenimis;

26.10Socialinio aprūpinimo skyrius prie Rusijos Federacijos ambasados Lietuvos Respublikoje pateikia Rusijos Federacijos kariškių pensininkų ir jų šeimos narių duomenis, nurodytus Nuostatų 21.6 papunktyje, kartu su Nuostatų 18.3–18.5 papunkčiuose nurodytais duomenimis.

27.  Registro duomenų teikėjai, nurodyti Nuostatų 26 punkte, duomenis teikia automatiniu būdu elektroninių ryšių tinklais pagal sudarytas su Valstybine ligonių kasa duomenų teikimo sutartis.

28.  Registro duomenų teikėjai, nurodyti Nuostatų 26 punkte, privalo:

28.1. teikti duomenis Valstybinei ligonių kasai teisės aktų ir Nuostatų nustatyta tvarka pagal duomenų teikimo sutartyse, sudarytose su Valstybine ligonių kasa, nustatytus terminus ir duomenų formatus;

28.2. užtikrinti, kad teikiami duomenys būtų tikslūs ir nuolat atnaujinami;

28.3. atsakyti už teikiamų duomenų teisingumą;

28.4. Valstybinės ligonių kasos ar teritorinio registro tvarkytojo prašymu pateikti patikslintus (atnaujintus) duomenis.

29.  Duomenis apie draudžiamuosius teritoriniams registro tvarkytojams Valstybinės ligonių kasos nustatyta tvarka teikia kiti registro duomenų teikėjai:

29.1. draudžiamosios nedirbančios moterys pateikia teritoriniam registro tvarkytojui duomenis apie save: asmens kodą, vardą (vardus), pavardę (pavardes), asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenis (dokumento rūšis, serija, numeris, išdavimo data, galiojimo data), dokumentą su duomenimis apie nėštumo laikotarpį (nėštumo savaičių skaičių, numatomą gimdymo datą) draudimo laikotarpiui apskaičiuoti (Nuostatų 18.3–18.5 papunkčiai, 19 ir 23 punktai);

29.2. šeimos pasirinkimu vienas iš tėvų (įtėvių), auginantis vaiką iki aštuonerių metų arba du ir daugiau nepilnamečių vaikų, pageidaujantis būti draudžiamas valstybės lėšomis, pateikia teritoriniam registro tvarkytojui duomenis apie save ir savo vaiką (-us): asmens kodus, vardus, pavardes, vaikų gimimo datas, asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų duomenis (dokumento rūšis, serija, numeris, išdavimo data, galiojimo data) (Nuostatų 18.3–18.6 papunkčiai, 19 punktas);

29.3. vienas iš globėjų (rūpintojų), nustatyta tvarka paskirtas vaiko globėju (rūpintoju), šeimoje globojantis vaiką iki aštuonerių metų arba du ir daugiau nepilnamečių vaikų, pageidaujantis būti draudžiamas valstybės lėšomis, pateikia teritoriniam registro tvarkytojui globėjo ir globojamųjų asmens duomenis: asmens kodus, vardus, pavardes, globojamųjų gimimo datas, globėjo ir globojamųjų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų duomenis (dokumento rūšis, serija, numeris, išdavimo data, galiojimo data), dokumentus su duomenimis apie pripažinimą globėju ir globos laikotarpiais (Nuostatų 18.3–18.6 papunkčiai, 19 ir 23 punktai);

29.4. draudžiamieji Lietuvos Respublikos piliečiai ir kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje ir studijuojantys ES valstybių narių aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose, pageidaujantys būti draudžiami valstybės lėšomis, pateikia teritoriniam registro tvarkytojui duomenis apie save: asmens kodą, vardą (vardus), pavardę (pavardes), asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenis (dokumento rūšis, serija, numeris, išdavimo data, galiojimo data) ir dokumentą su duomenimis apie studijas ES valstybės narės aukštojoje mokykloje (studijų vieta, studijų forma, studijų pradžios ir pabaigos datos) draudimo laikotarpiui apskaičiuoti (Nuostatų 18.3–18.5 papunkčiai, 19 ir 23 punktai);

29.5. šeimos pasirinkimu vienas iš tėvų (įtėvių), slaugantis namuose asmenį, kuriam nustatytas neįgalumo lygis (vaiką invalidą), arba neįgalų asmenį, pripažintą nedarbingu (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės invalidu) iki 24 metų, arba asmenį, pripažintą nedarbingu (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės invalidu) iki 26 metų dėl ligų, atsiradusių iki 24 metų, arba asmenį, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis (iki 2005 m. liepos 1 d. – visiška negalia), ir pageidaujantis būti draudžiamas valstybės lėšomis, pateikia teritoriniam registro tvarkytojui duomenis apie save ir slaugomą asmenį (savo vaiką): asmens kodus, vardus, pavardes, asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų duomenis (dokumento rūšis, serija, numeris, išdavimo data, galiojimo data), dokumentus su duomenimis apie neįgalumo (nedarbingumo) lygio nustatymą arba nurodytais specialiojo nuolatinės slaugos poreikio laikotarpiais (Nuostatų 18.3–18.6 papunkčiai, 19 ir 23 punktai);

29.6. draudžiamasis globėjas ar rūpintojas, paskirtas globėju (rūpintoju) ir slaugantis namuose neįgalų asmenį, kuriam nustatytas neįgalumo lygis (vaiką invalidą), arba asmenį, pripažintą nedarbingu (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės invalidu) iki 24 metų, arba asmenį, pripažintą nedarbingu (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės invalidu) iki 26 metų dėl ligų, atsiradusių iki 24 metų, arba asmenį, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis (iki 2005 m. liepos 1 d. – visiška negalia), pateikia teritoriniam registro tvarkytojui duomenis apie save ir slaugomą neįgalų asmenį: asmens kodus, vardus, pavardes, asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų duomenis (dokumento rūšis, serija, numeris, išdavimo data, galiojimo data), dokumentus su duomenimis apie pripažinimą globėju (rūpintoju), globos (rūpybos) laikotarpius, taip pat dokumentus su duomenimis apie neįgalumo (nedarbingumo) lygio nustatymą arba specialiojo nuolatinės slaugos poreikio laikotarpius (Nuostatų 18.3–18.5 papunkčiai, 19 ir 23 punktai);

Punkto pakeitimai:

Nr. 903, 2017-11-08, paskelbta TAR 2017-11-14, i. k. 2017-17925

 

29.7. draudžiamieji, nukentėję per 1991 m. sausio 13-osios ar kitus įvykius gindami Lietuvos nepriklausomybę ir valstybingumą, pageidaujantys būti draudžiami valstybės lėšomis, pateikia teritoriniam registro tvarkytojui duomenis apie save: asmens kodą, vardą (vardus), pavardę (pavardes), asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenis (dokumento rūšis, serija, numeris, išdavimo data, galiojimo data) ir dokumentą su duomenimis apie teisinio statuso suteikimo arba galiojimo laikotarpiais (Nuostatų 18.3–18.5 papunkčiai, 19 ir 23 punktai);

29.8. užsieniečiai, pateikę prašymą suteikti jiems prieglobstį Lietuvos Respublikoje, pateikia teritoriniam registro tvarkytojui duomenis apie save: vardą (vardus), pavardę (pavardes), dokumentą, patvirtinantį prieglobsčio prašytojo statusą (Nuostatų 18.3–18.5 papunkčiai ir 23 punktas);

Punkto pakeitimai:

Nr. 1403, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21123

 

29.9. nelydimų nepilnamečių užsieniečių teisėti atstovai, įstaigos ar tarnybos, nustačiusios Lietuvos Respublikoje esantį nelydimą nepilnametį užsienietį, pateikia teritoriniam registro tvarkytojui nelydimo nepilnamečio užsieniečio duomenis: jam suteikto teisinio statuso pradžios ir pabaigos datas, kartu su Nuostatų 18.3 (jeigu yra), 18.4–18.7, 18.8 (jeigu nustatyta) papunkčiuose nurodytais duomenimis;

29.10.  draudžiamieji, nurodyti Nuostatų 21.7 papunktyje ir turintys teisę būti apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu, pateikia teritoriniam registro tvarkytojui duomenis apie save: vardą (vardus), pavardę (pavardes), asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenis (dokumento rūšis, serija, numeris, išdavimo data, galiojimo data) ir Europos ekonominės erdvės valstybės kompetentingos įstaigos išduotą E formos pažymą, kurioje nurodyti privalomojo sveikatos draudimo galiojimo laikotarpiai (Nuostatų 18.2–18.8 papunkčiai, 19, 20 ir 23 punktai);

29.11.  draudžiamieji, nurodyti Nuostatų 21.8 ir 21.9 papunkčiuose ir turintys teisę būti apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu, pateikia teritoriniam registro tvarkytojui duomenis, nuodytus Nuostatų 18.2–18.8 papunkčiuose, 19, 20 ir 23 punktuose.

29.12. leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje turintys draudžiamieji užsieniečiai, kurie dirbo Lietuvos Respublikoje ne trumpiau nei 6 mėnesius ir yra įsiregistravę teritorinėse darbo biržose kaip bedarbiai, pateikia teritoriniam registro tvarkytojui duomenis apie save ir savo nepilnamečius šeimos narius: asmens kodus, vardus, pavardes, nepilnamečių šeimos narių gimimo datas, asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų ir leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje duomenis (nurodomi dokumento rūšis, serija, numeris, išdavimo data, galiojimo data) (Nuostatų 18.3–18.6 papunkčiai ir 19 punktas).

Papildyta punktu:

Nr. 1403, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21123

 

30.  Nuostatų 29 punkte nurodyti duomenys pateikiami tiesiogiai, per įgaliotą asmenį, elektroniniu būdu arba paštu.

31.  Pateikiami dokumentai turi būti surašyti valstybine kalba (ši nuostata netaikoma Europos ekonominės erdvės valstybių kompetentingų įstaigų išduotoms E formos pažymoms, struktūrizuotiems elektroniniams dokumentams ir dokumentams, siunčiamiems paštu). Jeigu dokumentai surašyti ne valstybine kalba, turi būti pridėti jų vertimai, pasirašyti vertėjo.

32Paštu gauto nevalstybine kalba surašyto dokumento tekstą į lietuvių kalbą išsiverčia teritorinis registro tvarkytojas, kuriam pagal kompetenciją priklauso jį nagrinėti.

33.  Registro duomenų teikėjai, nurodyti Nuostatų 29 punkte, privalo:

33.1. atsakyti už pateiktų duomenų teisingumą;

33.2. pakitus pateiktiesiems duomenims, pateikti patikslintus duomenis.

34.  Registro duomenų teikėjai, nurodyti Nuostatų 29 punkte, turi teisę susipažinti su registre tvarkomais savo duomenimis. Pastebėję netikslumų, registro duomenų teikėjai turi teisę reikalauti, kad būtų ištaisyti neteisingi, netikslūs ir papildyti neišsamūs duomenys.

35.  Jeigu registrui teikiami duomenys netikslūs ir (ar) neišsamūs, Valstybinė ligonių kasa ar teritorinis registro tvarkytojas turi pareikalauti, kad registro duomenų teikėjas per 5 darbo dienas juos patikslintų ar papildomai pateiktų šių duomenų tikrumą patvirtinančius dokumentus.

36.  Valstybinė ligonių kasa registruoja:

36.1. Lietuvos Respublikos piliečius – nuo Lietuvos Respublikos gyventojų registre įrašytos gimimo datos; arba nuo Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo (galiojimo pradžios) datos (kai pilietybė buvo suteikta ne nuo gimimo); arba nuo gyvenamosios vietos deklaravimo Lietuvoje datos (kai Lietuvos Respublikos pilietis buvo deklaravęs išvykimą iš Lietuvos); arba nuo datos, kai pagal Sveikatos draudimo įstatymo 8  straipsnio 2 dalį sumoka visas nesumokėtas privalomojo sveikatos draudimo įmokas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 903, 2017-11-08, paskelbta TAR 2017-11-14, i. k. 2017-17925

 

36.2. nuolat gyvenančius Lietuvos Respublikoje užsieniečius:

36.2.1. užsieniečius, kurie yra vienos iš Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiai, – nuo sprendimo išduoti pažymą ES valstybės narės piliečio teisei nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinti priėmimo datos; arba nuo teisės aktų nustatyta tvarka gyvenamosios vietos deklaravimo Lietuvoje datos (kai turintis teisę nuolat gyventi Lietuvoje užsienietis buvo deklaravęs išvykimą iš Lietuvos);

36.2.2. užsieniečius, kurie yra trečiųjų šalių piliečiai, – nuo Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimo gyventi Europos Sąjungoje (toliau – leidimas nuolat gyventi) arba ES kortelės galiojimo pradžios datos; arba nuo teisės aktų nustatyta tvarka gyvenamosios vietos deklaravimo Lietuvoje datos (kai turintis leidimą nuolat gyventi arba ES kortelę užsienietis buvo deklaravęs išvykimą iš Lietuvos);

Punkto pakeitimai:

Nr. 1403, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21123

 

36.3. laikinai gyvenančius Lietuvos Respublikoje užsieniečius:

36.3.1. užsieniečius, kurie yra vienos iš Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiai (tik draudžiamus privalomuoju sveikatos draudimu ir turinčius galiojančias pažymas ES valstybės narės piliečio teisei laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinti), – nuo registro duomenų teikėjų teikiamo atitinkamo teisinio statuso įsigaliojimo datos; arba nuo sprendimo išduoti ES pažymą priėmimo datos (kai ES pažyma išduota vėliau, nei užsieniečiui suteiktas atitinkamas teisinis statusas); arba nuo teisės aktų nustatyta tvarka gyvenamosios vietos deklaravimo Lietuvoje datos (kai turintis teisę laikinai gyventi Lietuvoje ir turintis teisę į privalomąjį sveikatos draudimą užsienietis buvo deklaravęs išvykimą iš Lietuvos);

36.3.2. užsieniečius, kurie yra trečiųjų šalių piliečiai (tik teisėtai dirbančius, turinčius darbo arba jų esmę atitinkančius santykius, arba tuos, kurie dirbo Lietuvos Respublikoje ne trumpiau nei 6 mėnesius, yra įsiregistravę teritorinėse darbo biržose kaip bedarbiai ir turi galiojančius leidimus laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (toliau – leidimas laikinai gyventi) arba ES korteles), – nuo registro duomenų teikėjų teikiamo atitinkamo teisinio statuso įsigaliojimo datos; arba nuo leidimo laikinai gyventi, ES kortelės galiojimo pradžios datos (kai leidimas laikinai gyventi arba ES kortelė yra išduota vėliau, nei užsieniečiui suteiktas atitinkamas teisinis statusas); arba nuo teisės aktų nustatyta tvarka gyvenamosios vietos deklaravimo Lietuvoje datos (kai turintis leidimą laikinai gyventi arba ES kortelę ir turintis teisę į privalomąjį sveikatos draudimą užsienietis buvo deklaravęs išvykimą iš Lietuvos);

Punkto pakeitimai:

Nr. 1403, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21123

 

36.4.    nelydimus nepilnamečius užsieniečius – nuo teisinio statuso suteikimo datos;

36.5.    užsieniečius, kuriems suteikta papildoma apsauga Lietuvos Respublikoje, – nuo papildomos apsaugos suteikimo datos.

37. Laikinai gyvenančių Lietuvoje draudžiamųjų užsieniečių nepilnamečiai šeimos nariai, turintys galiojančius leidimus laikinai gyventi arba ES korteles, registre registruojami kartu su draudžiamaisiais šeimos nariais – nuo vieno draudžiamojo šeimos nario įregistravimo registre datos; arba nuo leidimo laikinai gyventi, ES kortelės galiojimo pradžios datos (kai leidimas laikinai gyventi ar ES kortelė išduoti vėliau); arba nuo teisės aktų nustatyta tvarka gyvenamosios vietos deklaravimo datos (kai turintis teisę laikinai gyventi draudžiamojo užsieniečio nepilnametis šeimos narys buvo deklaravęs išvykimą iš Lietuvos).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1403, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21123

 

38.  Draudžiamuosius, nurodytus Nuostatų 21.7–21.9 papunkčiuose, Valstybinės ligonių kasos nustatyta tvarka registruoja teritoriniai registro tvarkytojai nuo datos, kai draudžiamasis pirmą kartą pradedamas drausti privalomuoju sveikatos draudimu.

39.  Kai duomenys apie draudžiamąjį įrašomi į registrą pirmą kartą, Valstybinė ligonių kasa ir teritoriniai registro tvarkytojai draudžiamajam suteikia unikalų identifikavimo kodą (kodas sudarytas atsitiktine tvarka iš 11 skaitmenų), kuris vėliau naudojamas draudžiamajam identifikuoti registre ir sąveikai su susijusiais registrais ir valstybės informacinėmis sistemomis užtikrinti. Šis kodas yra unikalus ir nekeičiamas visą draudžiamojo duomenų tvarkymo registre laiką. Išregistravus draudžiamąjį, identifikavimo kodas negali būti panaudotas kitam draudžiamajam identifikuoti.

40.  Registro objektai į registrą įregistruojami per 3 darbo dienas nuo duomenų ar dokumentų gavimo iš registro duomenų teikėjo.

41.  Draudžiamasis laikomas įregistruotu, kai jam suteikiamas draudžiamojo identifikavimo kodas ir Nuostatų 18.3–18.7 papunkčiuose, 18.10 papunktyje (tik draudžiamiesiems, kurie iki registravimo registre datos deklaravo išvykimą iš Lietuvos), 18.15 ir 18.16 papunkčiuose, 19 ir 20 punktuose ir 24.2 papunktyje nurodyti duomenys suformuojami ir įrašomi į registrą.

42.  Įregistruotų draudžiamųjų duomenys papildomi registro suformuotais privalomojo sveikatos draudimo laikotarpių duomenimis, nurodytais Nuostatų 21.2, 21.4, 21.5–21.9 papunkčiuose ir 22 punkte. Privalomojo sveikatos draudimo laikotarpiai nustatomi automatiniu būdu pagal registro duomenų teikėjų, nurodytų Nuostatų 26 ir 29 punktuose, pateiktus duomenis.

43.  Draudžiamieji automatiniu būdu išregistruojami iš registro šiais atvejais:

43.1. mirę arba teisės aktų nustatyta tvarka paskelbti mirę draudžiamieji – nuo Lietuvos Respublikos gyventojų registre įrašytos mirties datos arba paskelbimo mirusiu datos (mirę užsienyje draudžiamieji, kai Lietuvos Respublikos gyventojų registre neįrašyta mirties data, iš registro išregistruojami nuo mirties datos pagal užsienyje išduotą mirties liudijimą arba po 5 metų nuo Lietuvos Respublikoje išduoto asmens dokumento galiojimo pabaigos);

43.2. Lietuvos Respublikos piliečiai išregistruojami iš registro:

43.2.1.   netekę (atsisakę) Lietuvos Respublikos pilietybės – nuo pilietybės galiojimo pabaigos datos (šiame Nuostatų punkte nurodyti draudžiamieji, kurie vykdo apmokestinamąją veiklą Lietuvoje, iš registro išregistruojami nuo apmokestinamosios veiklos nutraukimo datos);

43.2.2.   išvykę iš Lietuvos – nuo teisės aktų nustatyta tvarka išvykimo deklaravimo datos (šiame Nuostatų punkte nurodyti draudžiamieji, vykdantys apmokestinamąją veiklą Lietuvoje ir deklaruojantys išvykimą į vieną iš Europos ekonominės erdvės valstybių, iš registro išregistruojami nuo darbo arba jų esmę atitinkančių santykių nutraukimo datos);

43.3. draudžiamieji Lietuvoje nuolat gyvenantys užsieniečiai, kurie yra vienos iš Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiai, išregistruojami iš registro:

43.3.1. panaikinus teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje – nuo teisės nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje panaikinimo datos;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1403, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21123

 

43.3.2.   išvykę iš Lietuvos – nuo teisės aktų nustatyta tvarka išvykimo deklaravimo datos (šiame Nuostatų punkte nurodyti draudžiamieji, vykdantys apmokestinamąją veiklą Lietuvoje ir deklaruojantys išvykimą į vieną iš Europos ekonominės erdvės valstybių, iš registro išregistruojami nuo darbo arba jų esmę atitinkančių santykių nutraukimo datos);

43.4. draudžiamieji Lietuvoje nuolat gyvenantys užsieniečiai, kurie yra trečiųjų šalių piliečiai, išregistruojami iš registro:

43.4.1. panaikinus leidimą nuolat gyventi arba pasibaigus leidimo nuolat gyventi, ES kortelės galiojimui – nuo leidimo nuolat gyventi panaikinimo arba leidimo nuolat gyventi, ES kortelės galiojimo pabaigos datos;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1403, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21123

 

43.4.2.   išvykę iš Lietuvos – nuo teisės aktų nustatyta tvarka išvykimo deklaravimo datos (šiame Nuostatų punkte nurodyti draudžiamieji, vykdantys apmokestinamąją veiklą Lietuvoje ir deklaruojantys išvykimą į vieną iš Europos ekonominės erdvės valstybių, iš registro išregistruojami nuo darbo arba jų esmę atitinkančių santykių nutraukimo datos);

43.5. draudžiamieji Lietuvoje laikinai gyvenantys užsieniečiai, kurie yra vienos iš Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiai, išregistruojami iš registro:

43.5.1. panaikinus teisę laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje arba pasibaigus pažymos ES valstybės narės piliečio teisei laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinti galiojimui – nuo teisės laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje panaikinimo datos arba pažymos ES valstybės narės piliečio teisei laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinti galiojimo pabaigos datos;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1403, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21123

 

43.5.2.   išvykę iš Lietuvos – nuo teisės aktų nustatyta tvarka išvykimo deklaravimo datos (vykdantys apmokestinamąją veiklą Lietuvoje ir deklaruojantys išvykimą į vieną iš Europos ekonominės erdvės valstybių iš registro išregistruojami nuo darbo arba jų esmę atitinkančių santykių nutraukimo datos);

43.5.3.   pasibaigus privalomojo sveikatos draudimo galiojimo laikotarpiui Lietuvoje nuo privalomojo sveikatos draudimo galiojimo pabaigos datos;

43.6. draudžiamieji Lietuvoje laikinai gyvenantys užsieniečiai, kurie yra trečiųjų šalių piliečiai, išregistruojami iš registro:

43.6.1. panaikinus leidimą laikinai gyventi arba pasibaigus leidimo laikinai gyventi, ES kortelės galiojimui – nuo leidimo laikinai gyventi panaikinimo arba leidimo laikinai gyventi, ES kortelės galiojimo pabaigos datos;

43.6.2. baigę vykdyti apmokestinamąją veiklą Lietuvoje arba panaikinus bedarbio statusą – nuo šios veiklos nutraukimo datos arba bedarbio statuso panaikinimo datos;

43.6.3. išvykę iš Lietuvos – nuo teisės aktų nustatyta tvarka išvykimo deklaravimo datos;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1403, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21123

 

43.7. Lietuvoje laikinai gyvenančių užsieniečių, kurie yra trečiųjų šalių piliečiai, nepilnamečiai šeimos nariai išregistruojami iš registro kartu su savo draudžiamaisiais šeimos nariais – nuo vieno draudžiamojo šeimos nario išregistravimo iš registro datos, nuo leidimo laikinai gyventi ar ES kortelės galiojimo pabaigos datos (kai leidimo laikinai gyventi ar ES kortelės galiojimas pasibaigia) arba nuo išvykimo iš Lietuvos datos (kai laikinai gyvenančio Lietuvoje draudžiamojo užsieniečio nepilnametis šeimos narys teisės aktų nustatyta tvarka deklaruoja išvykimą iš Lietuvos);

Punkto pakeitimai:

Nr. 1403, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21123

 

43.8. draudžiamieji nelydimi nepilnamečiai užsieniečiai ir užsieniečiai, kuriems suteikta papildoma apsauga Lietuvos Respublikoje, iš registro išregistruojami nuo atitinkamo teisinio statuso pabaigos datos arba išvykimo iš Lietuvos datos (kai minėti užsieniečiai teisės aktų nustatyta tvarka deklaruoja išvykimą iš Lietuvos);

43.9. draudžiamieji, nurodyti Nuostatų 21.7–21.9 papunkčiuose, iš registro išregistruojami pasibaigus privalomojo sveikatos draudimo laikotarpiui Lietuvoje nuo privalomojo sveikatos draudimo pabaigos datos.

44.  Registro duomenys keičiami ir kaupiami registre senus įrašus papildant naujais. Ištaisomi tik neteisingi, netikslūs duomenys. Registro duomenys laikomi teisingais, kol neįrodyta priešingai.

45.  Teisinėmis, administracinėmis, organizacinėmis, techninėmis ir kitomis priemonėmis užtikrinama, kad tvarkant registrą būtų įrašyti teisingi, tikslūs ir išsamūs duomenys, atitinkantys registro duomenų teikėjų pateiktus duomenis.

46.  Išregistruojant registro objektą iš registro, įrašoma jo išregistravimo data ir išregistravimo pagrindas.

47.  Registro duomenys registro duomenų bazės archyve saugomi 100 metų po registro objekto išregistravimo. Pasibaigus registro duomenų saugojimo registro duomenų bazės archyve terminui, registro duomenys sunaikinami.

 

V SKYRIUS

REGISTRO DUOMENŲ TAISYMAS

 

48.  Registro duomenys taisomi:

48.1. Valstybinės ligonių kasos ar teritorinio registro tvarkytojo iniciatyva;

48.2. gavus suinteresuoto asmens (duomenų subjekto, registro duomenų teikėjo, registro duomenų gavėjo, susijusio registro ar valstybės informacinės sistemos tvarkytojo) prašymą (raštu, el. paštu) ištaisyti neteisingus ir netikslius, papildyti neišsamius, pašalinti nereikalingus ar neteisėtai surinktus registro duomenis ir juos pagrindžiančius dokumentus.

49.  Jeigu nustatoma, kad dėl Valstybinės ligonių kasos ar teritorinio registro tvarkytojo kaltės į registro duomenų bazę įrašyti neteisingi, netikslūs ar neišsamūs duomenys, Valstybinė ligonių kasa ar teritorinis registro tvarkytojas privalo ne vėliau kaip per 24 valandas nuo netikslumų nustatymo savo iniciatyva juos ištaisyti ir neatlygintinai pranešti (raštu, el. būdu) apie tai registro duomenų gavėjams ir kitiems, kuriems neteisingi, netikslūs ar neišsamūs duomenys perduoti.

50.  Jeigu nustatoma, kad sąveikos būdu gauti susijusio registro ar informacinės sistemos duomenys skiriasi nuo registro duomenų teikėjo pateiktų duomenų, registro objekto registravimo procedūra nestabdoma. Susijusio registro ar informacinės sistemos tvarkytojas Nuostatų 51 punkte nustatyta tvarka neatlygintinai informuojamas apie pastebėtus jo pateiktų duomenų netikslumus, jam persiunčiamos dokumentų, įrodančių, kad duomenys neatitinka, kopijos. Tolesnė registro duomenų tikslinimo procedūra atliekama Nuostatų 53 punkte nustatyta tvarka.

51.  Jeigu nustatoma, kad registro duomenų teikėjo, informacinės sistemos ar susijusio registro duomenys, gauti sąveikos būdu, gali būti netikslūs ir (ar) neišsamūs, teritorinis registro tvarkytojas ne vėliau kaip per 24 valandas nuo tariamų netikslumų nustatymo informuoja apie tai (raštu, el. būdu) Valstybinę ligonių kasą. Valstybinė ligonių kasa ne vėliau kaip per 5 darbo dienas apie tai praneša registro duomenų teikėjui arba susijusio registro ar informacinės sistemos tvarkytojui, pareikalauja ištaisyti netikslumus ir pateikti patikslintus duomenis. Registro duomenų teikėjas arba susijusio registro ar informacinės sistemos tvarkytojas, gavęs Valstybinės ligonių kasos prašymą, privalo pateikti patikslintus duomenis arba motyvuotą atsisakymą juos patikslinti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. Tolesnė registro duomenų tikslinimo procedūra atliekama Nuostatų 53 punkte nustatyta tvarka.

52.  Gavusi registro duomenų teikėjo, informacinės sistemos ar susijusio registro, kurio duomenys į registrą įrašyti sąveikos būdu, motyvuotą atsisakymą pateikti patikslintus duomenis, Valstybinė ligonių kasa per 3 darbo dienas nuo atsisakymo gavimo apie tai praneša (raštu, el. būdu) informaciją dėl tariamų netikslumų pateikusiam teritoriniam registro tvarkytojui, o teritorinis registro tvarkytojas privalo apie tai informuoti asmenį, kurio duomenys gali būti netikslūs ir (ar) neišsamūs, per 3 darbo dienas nuo Valstybinės ligonių kasos atsakymo gavimo.

53.  Neteisingi, netikslūs registro duomenų teikėjo, informacinės sistemos arba susijusio registro duomenys, kurie į registrą įrašyti sąveikos būdu, taisomi automatiškai, registro duomenų teikėjui, informacinei sistemai arba susijusiam registrui sąveikos būdu pateikus duomenų patikslinimus (atnaujinimus, papildymus).

54.  Duomenų subjektas, patvirtinęs asmens tapatybę, turi teisę:

54.1. susipažinti su registre tvarkomais savo, nepilnamečių savo vaikų, o pateikęs atitinkamą dokumentą, patvirtinantį, kad jis yra globėjas, rūpintojas ar įtėvis, – įvaikių ir asmenų, kuriems paskirta globa ar rūpyba, duomenimis;

54.2. pateikęs prašymą (raštu, el. paštu) ir netikslumus pagrindžiančius dokumentus, reikalauti patikslinti neteisingus, netikslius ar papildyti neišsamius duomenis, pašalinti nereikalingus arba neteisėtai surinktus duomenis.

55.  Gavęs duomenų subjekto ar registro duomenų teikėjo prašymą (raštu, el. paštu) ištaisyti neteisingus, netikslius, papildyti neišsamius, pašalinti nereikalingus ar neteisėtai surinktus registro duomenis, kai duomenys į registrą įrašyti ne sąveikos būdu, registro tvarkytojas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo suinteresuoto asmens reikalavimą ištaisyti duomenis pagrindžiančių dokumentų gavimo ištaiso prašyme nurodytus netikslumus ir informuoja (raštu, el. paštu) apie tai reikalavusį to asmenį. Jeigu dėl netikslumų ištaisymo registro tvarkytojas turi kreiptis į kitą registro duomenų teikėją, jis turi teisę pratęsti šį terminą dar iki 20 darbo dienų, privalo apie tai ne vėliau kaip kitą darbo dieną pranešti (raštu, el. paštu) suinteresuotam asmeniui ir nurodyti pratęsimo priežastis.

56.  Jeigu nustatoma, kad suinteresuoto asmens prašymas ištaisyti neteisingus ir netikslius, papildyti neišsamius, pašalinti nereikalingus ar neteisėtai surinktus registro duomenis nepagrįstas, registro tvarkytojas atsisako ištaisyti duomenis ir apie tai praneša (raštu, el. paštu) prašymą pateikusiam suinteresuotam asmeniui, nurodydamas atsisakymo motyvus.

57.  Gavę registro duomenų gavėjo informaciją apie nustatytus jam perduotų duomenų netikslumus ir aplinkybių paaiškinimus (netikslumus pagrindžiančius dokumentus), Valstybinė ligonių kasa ar teritorinis registro tvarkytojas privalo per 5 darbo dienas pateiktą informaciją patikrinti. Jeigu informacija pasitvirtina, Valstybinė ligonių kasa ar teritorinis registro tvarkytojas turi ištaisyti netikslumus ir informuoti apie tai registro duomenų gavėją. Jeigu dėl netikslumų ištaisymo reikia kreiptis į registro duomenų teikėją, Valstybinė ligonių kasa ar teritorinis registro tvarkytojas turi teisę pratęsti šį terminą dar iki 20 darbo dienų, apie tai ne vėliau kaip kitą darbo dieną pranešti (raštu, el. paštu) registro duomenų gavėjui ir nurodyti pratęsimo priežastis. Informacijai nepasitvirtinus, informaciją pateikusiam registro duomenų gavėjui pranešama (raštu, el. paštu) apie atsisakymą ištaisyti netikslumus.

58.  Nuostatų 53, 55 ir 57 punktuose nurodytais atvejais ištaisyti registro duomenys neatlygintinai perduodami (raštu, el. būdu) registro duomenų gavėjams ir tiems, kuriems anksčiau perduoti neteisingi, netikslūs ar neišsamūs duomenys.

 

VI SKYRIUS

REGISTRO SĄVEIKA SU KITAIS REGISTRAIS IR VALSTYBĖS INFORMACINĖMIS SISTEMOMIS

 

59.  Į registrą jo funkcionavimui užtikrinti įrašomi šių registrų, klasifikatorių ir valstybės informacinių sistemų duomenys arba pagal juos patikslinami jau įrašyti atitinkami registro duomenys:

59.1. Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenys, nurodyti Nuostatų 18.3–18.12 papunkčiuose ir 19 punkte;

59.2. Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenys:

59.2.1.   duomenys apie dirbančius draudžiamuosius, nurodytus Nuostatų 21.2.1 papunktyje, kartu su Nuostatų 18.3–18.5 ir 18.6–18.8 (tik užsieniečiams) papunkčiuose nurodytais duomenimis, taip pat Nuostatų 21.10 papunktyje nurodyti duomenys apie šių asmenų nedraudiminius laikotarpius (jeigu tokių laikotarpių yra);

59.2.2.   duomenys apie draudžiamuosius, nurodytus Nuostatų 21.2.2 papunktyje, – už kiek mėnesių išmokėta (apskaičiuota) vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka arba kompensacija, kartu su Nuostatų 18.3–18.5 papunkčiuose nurodytais duomenimis;

59.2.3. duomenys apie draudžiamuosius, nurodytus Nuostatų 21.2.3, 21.2.5–21.2.11 ir 21.2.14 papunkčiuose, – šių asmenų sumokėtų privalomojo sveikatos draudimo įmokų mokėjimo duomenys, nurodyti Nuostatų 21.3 papunktyje, kartu su Nuostatų 18.3–18.5 papunkčiuose nurodytais duomenimis;

Punkto pakeitimai:

Nr. 210, 2016-03-02, paskelbta TAR 2016-03-14, i. k. 2016-04622

 

59.2.4.   duomenys apie draudžiamuosius, nurodytus Nuostatų 21.2.4 papunktyje, – šių asmenų meno kūrėjo statuso atsiradimo ir netekimo datos, kartu su Nuostatų 18.3–18.5 papunkčiuose nurodytais duomenimis;

59.2.5.   duomenys apie draudžiamuosius, nurodytus Nuostatų 21.2.12 papunktyje, – šiame papunktyje nurodytų paslaugų teikimo metai ir mėnuo, kartu su Nuostatų 18.3–18.5 papunkčiuose nurodytais duomenimis;

59.2.6.   duomenys apie draudžiamuosius, nurodytus Nuostatų 21.2.13 papunktyje, – šių asmenų Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme nurodytų pašalpų gavimo pradžios ir pabaigos datos, kartu su Nuostatų 18.3–18.5 papunkčiuose nurodytais duomenimis;

59.2.7.   duomenys apie draudžiamuosius, nurodytus Nuostatų 21.4.1 papunktyje, – šių asmenų pensijų gavimo pradžios ir pensijų mokėjimo pabaigos datos, kartu su Nuostatų 18.3–18.5 papunkčiuose nurodytais duomenimis;

59.2.8.   duomenys apie draudžiamuosius, nurodytus Nuostatų 21.4.4 papunktyje, – šių asmenų valstybinio socialinio pensijų draudimo stažo apskaičiavimo datos, kartu su Nuostatų 18.3–18.5 papunkčiuose nurodytais duomenimis;

59.2.9.   duomenys apie draudžiamuosius, nurodytus Nuostatų 21.4.28 papunktyje, – šių asmenų savanoriškos praktikos atlikimo laikotarpiai, kartu su Nuostatų 18.3–18.5 papunkčiuose nurodytais duomenimis;

59.3. Neteko galios nuo 2016-03-15

Punkto naikinimas:

Nr. 210, 2016-03-02, paskelbta TAR 2016-03-14, i. k. 2016-04622

 

59.4. Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenys apie Nuostatų 21.5.4 ir 21.5.5 papunkčiuose nurodytus draudžiamuosius – šių asmenų atitinkamo teisinio statuso pradžios ir pabaigos datos, kartu su Nuostatų 18.3 (jeigu yra), 18.4, 18.5 ir 18.6 (kai draudžiamajam nesuteiktas asmens kodas) papunkčiuose nurodytais duomenimis;

59.5. Mokinių registro duomenys apie Nuostatų 21.4.12 papunktyje nurodytus draudžiamuosius – šių asmenų mokinio statuso įgijimo pradžios ir pabaigos datos, kartu su Nuostatų 18.3–18.5 papunkčiuose nurodytais duomenimis;

59.6. Studentų registro duomenys apie Nuostatų 21.4.13 papunktyje nurodytus draudžiamuosius – šių asmenų studento statuso įgijimo pradžios ir pabaigos datos, kartu su Nuostatų 18.3–18.5 papunkčiuose nurodytais duomenimis;

59.7. Užsieniečių registro duomenys, nurodyti Nuostatų 18.3–18.5, 19.1, 19.3, 19.4 papunkčiuose ir 20 punkte, apie Nuostatų 21.5.3, 36.2.1, 36.2.2, 36.3.1, 36.3.2 ir 36.5 papunkčiuose nurodytus draudžiamuosius;

59.8.    Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos duomenys:

59.8.1.   duomenys apie draudžiamuosius, nurodytus Nuostatų 21.4.1 ir 21.4.2 papunkčiuose, – šių asmenų pensijų ar šalpos kompensacijų gavimo pradžios ir pabaigos datos, kartu su Nuostatų 18.3–18.5 papunkčiuose nurodytais duomenimis;

59.8.2.   duomenys apie Nuostatų 21.4.9 ir 21.4.10 papunkčiuose nurodytus draudžiamuosius – šių asmenų Nuostatų 18.3–18.5 papunkčiuose nurodyti duomenys, kartu su vaikui (vaikams) nustatytos globos pradžios ir pabaigos datomis;

59.8.3.   duomenys apie Nuostatų 21.4.15 papunktyje nurodytus valstybės remiamus draudžiamuosius – šių asmenų socialinių pašalpų gavimo pradžios ir pabaigos datos, kartu su Nuostatų 18.3–18.5 papunkčiuose nurodytais duomenimis;

59.9. privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos „Sveidra“ duomenys apie Nuostatų 21.4.19 papunktyje nurodytus draudžiamuosius – šių asmenų atitinkamo teisinio statuso įgijimo pradžios ir pabaigos datos, kartu su Nuostatų 18.3–18.5 papunkčiuose nurodytais duomenimis;

59.10Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Europos Sąjungos socialinės apsaugos duomenų mainų informacinės sistemos duomenys apie Nuostatų 21.7 papunktyje nurodytus draudžiamuosius kartu su Nuostatų 18.2–18.9, 18.14 papunkčiuose ir 19 ir 23 punktuose nurodytais duomenimis.

60.  Registrų, valstybės informacinių sistemų ir klasifikatorių duomenys gaunami pagal duomenų teikimo sutartis, kurias sudaro Valstybinė ligonių kasa ir atitinkamų registrų, valstybės informacinių sistemų ir klasifikatorių valdytojai.

 

VII SKYRIUS

REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMAS IR NAUDOJIMAS

 

61.  Registre esantys asmens duomenys viešai neskelbiami.

62.  Registre esantys asmens duomenys duomenų gavėjams teikiami Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

63.  Registro duomenys teikiami šiais būdais:

63.1. perduodami registro išrašai ir (ar) registro duomenų bazės išrašai, apimantys visus registro duomenų bazėje saugomus registro duomenis ir (ar) registro duomenų pasikeitimus;

63.2. teikiamos pagal registro duomenis parengtos pažymos, patvirtinančios juridinius faktus;

63.3. teikiami pagal registro duomenis parengti registro duomenų išrašai ir (ar) kiti dokumentai;

63.4. teikiama pagal registro duomenis parengta apibendrinta, susisteminta ar kitaip apdorota informacija.

64.  Registro informacija, registro duomenų išrašai, pažymos, kiti pagal registro duomenis parengti dokumentai gali būti:

64.1. pateikiami peržiūrėti leidžiamosios kreipties būdu internetu arba kitais elektroninių ryšių tinklais;

64.2. perduodami automatiniu būdu elektroninių ryšių tinklais;

64.3. pateikiami raštu, žodžiu ir (arba) elektroninių ryšių priemonėmis;

64.4. pateikiami kitais Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytais būdais.

65.  Registro duomenys visiems registro duomenų gavėjams teikiami neatlygintinai.

66.  Registro duomenų teikimas negali būti apribotas kitaip, negu nustatyta įstatymuose. Atsisakymas teikti registro duomenis turi būti pagrįstas įstatymų nuostatomis. Atsisakymą teikti registro duomenis galima skųsti įstatymų nustatyta tvarka.

67.  Registro duomenys registro duomenų gavėjams teikiami tik tokios apimties, kokia būtina teisėtam tikslui, kuriuo duomenys teikiami, pasiekti.

68.  Registro duomenų gavėjas negali keisti iš registro gautų duomenų ir juos naudodamas privalo nurodyti duomenų šaltinį.

69.  Registro duomenų gavėjai gautus registro duomenis tretiesiems asmenims gali teikti tik duomenų teikimo sutarčių ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka. Ši nuostata netaikoma, kai draudžiamasis naudoja iš registro gautus asmens duomenis apie save.

70.  Draudžiamasis gali kreiptis į bet kurį registro tvarkytoją ir pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą gauti pažymą, patvirtinančią apdraustojo statusą. Šioje pažymoje gali būti nurodomi ir draudžiamojo privalomojo sveikatos draudimo laikotarpiai.

71.  Draudžiamasis turi teisę susipažinti su savo privalomojo sveikatos draudimo statusu (apdraustas ar neapdraustas), kuris pagal identifikuotas vienkartines užklausas pateikiamas peržiūrėti leidžiamosios kreipties būdu internetu.

72.  Valstybinė ligonių kasa visuomenės informavimo tikslais turi teisę skelbti interneto svetainėje statistinius (apibendrintus ir nuasmenintus) registro objektų duomenis.

73.  Valstybinės ligonių kasos interneto svetainėje pateikiama informacija apie registro duomenų tvarkymo tikslus, registro duomenų teikėjus ir gavėjus, registro tvarkytojų pavadinimus, jų adresus, telefono, fakso numerius, interneto svetainių adresus, asmenų teises susipažinti su registre tvarkomais jų duomenimis, taip pat apie neteisingų, netikslių, neišsamių duomenų taisymo tvarką.

74.  Registro duomenys į užsienio valstybes teikiami Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatyta tvarka.

 

VIII SKYRIUS

REGISTRO DUOMENŲ SAUGA

 

75.  Už registro duomenų saugą atsako Valstybinė ligonių kasa ir teritoriniai registro tvarkytojai.

76. Valstybinė ligonių kasa ir teritoriniai registro tvarkytojai užtikrina registro duomenų saugą, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro duomenų saugos nuostatais ir kitais saugos dokumentais, kurie rengiami, derinami ir tvirtinami Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 903, 2017-11-08, paskelbta TAR 2017-11-14, i. k. 2017-17925

 

77.  Valstybinė ligonių kasa ir teritoriniai registro tvarkytojai teisinėmis, administracinėmis, organizacinėmis, techninėmis ir kitomis priemonėmis užtikrina, kad tvarkant registrą nebūtų įrašyti neteisingi, netikslūs ar neišsamūs registro duomenys.

78.  Valstybinės ligonių kasos ir teritorinių registro tvarkytojų darbuotojai, dalyvaujantys tvarkant registro duomenis, taip pat Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 41 straipsnyje nustatyto paslaugos teikėjo, jeigu jam teisės aktų nustatyta tvarka perduotos registro techninės ir programinės įrangos priežiūros ir (arba) registro duomenų tvarkymo funkcijos, darbuotojai, dalyvaujantys tvarkant asmens duomenis, privalo saugoti asmens duomenų paslaptį, jeigu šie asmens duomenys neskirti skelbti viešai. Ši pareiga galioja pasitraukus iš valstybės tarnybos, perėjus dirbti į kitas pareigas arba pasibaigus darbo, sutartiniams ar kitiems santykiams.

 

IX SKYRIUS

REGISTRO FINANSAVIMAS

 

79.  Registras finansuojamas Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis.

 

X SKYRIUS

REGISTRO REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

80.  Registras reorganizuojamas ir likviduojamas Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo, kitų įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

81.  Likviduojamo registro duomenys perduodami kitam registrui, archyvui arba sunaikinami Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

––––––––––––––––––––

Priedo pakeitimai:

Nr. 116, 2015-02-04, paskelbta TAR 2015-02-12, i. k. 2015-02088

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 116, 2015-02-04, paskelbta TAR 2015-02-12, i. k. 2015-02088

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugsėjo 11 d. nutarimo Nr. 968 „Dėl Lietuvos Respublikos draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1403, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21123

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugsėjo 11 d. nutarimo Nr. 968 „Dėl Lietuvos Respublikos draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 210, 2016-03-02, paskelbta TAR 2016-03-14, i. k. 2016-04622

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugsėjo 11 d. nutarimo Nr. 968 „Dėl Lietuvos Respublikos draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 903, 2017-11-08, paskelbta TAR 2017-11-14, i. k. 2017-17925

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugsėjo 11 d. nutarimo Nr. 968 „Dėl Lietuvos Respublikos draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“ pakeitimo