Suvestinė redakcija nuo 2007-01-27 iki 2008-05-15

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 1999, Nr. 63-2065, i. k. 099301MISAK00000217

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

1999 m. liepos 14 d. Nr. 217

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo (Žin.,1992, Nr. 5-75; 1996, Nr. 57-1325; 1997, Nr. 65-1540) 23 straipsniu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų (Žin., 1998, Nr. 84-2353) 6.4, 6.13 ir 11.5 punktais ir įgyvendindamas Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 61-1726) nuostatas bei Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo įgyvendinimo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 61-1729) 1 straipsnio 1 dalies reikalavimus:

1. Tvirtinu Atliekų tvarkymo taisykles (pridedama).

2. Nustatau Atliekų tvarkymo taisyklių atskirų punktų įgyvendinimo terminus:

2.1. atliekų tvarkymo planai pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 11-18 punktų reikalavimus turi būti parengti ir pateikti tvirtinti:

2.1.1. valstybinis strateginis atliekų tvarkymo planas – iki 2001 m. gruodžio 31 d.;

2.1.2. apskričių atliekų tvarkymo planai – iki 2002 m. birželio 30 d.;

2.1.3. savivaldybių atliekų tvarkymo planai – iki 2002 m. gruodžio 31 d.;

2.2. esamos atliekų tvarkymo būklės apžvalgos pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 13 punkto reikalavimus turi būti parengtos ir pateiktos tvirtinti iki 2000 m. gruodžio 31 d.;

2.3. atliekas tvarkančių įmonių registre pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 21-27 punktų reikalavimus turi įsiregistruoti:

2.3.1. veikiančios įmonės – iki 1999 m. gruodžio 31 d.;

2.3.2. naujai susikūrusios įmonės, prieš pradėdamos atliekų surinkimo, vežimo, naudojimo ir šalinimo veiklą;

2.3.3. įmonės, turinčios gamtos išteklių naudojimo leidimus, kurie galioja iki 1999 m. gruodžio 31 d., – iki 1999 m. gruodžio 31 d.;

2.4. įmonės, nurodytos Atliekų tvarkymo taisyklių 30 punkte, turi pradėti pildyti pirminės atliekų apskaitos žurnalus pagal šių taisyklių 31-34 punktų reikalavimus nuo 2000 m. sausio 1 d;

2.5. pirmąsias metines valstybinės atliekų apskaitos ataskaitas apie 2000 metus pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 37 punkto reikalavimus atliekas naudojančios, šalinančios ir eksportuojančios įmonės turi pateikti Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentams iki 2001 m. sausio 25 d.;

2.6. atliekų naudojimo ar šalinimo techniniai reglamentai pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 42-43 punktų reikalavimus turi būti parengti iki 1999 m. gruodžio 31 d.;

2.7. Atliekų tvarkymo taisyklių 63 punkto reikalavimas dėl rinkliavų ir tarifų, padengiančių visas atliekų tvarkymo sistemos išlaidas, nustatymo turi būti įgyvendintas iki 2004 m. gruodžio 31 d. Šio reikalavimo įgyvendinimas turi būti numatytas ir pagrįstas atliekų tvarkymo planuose;

2.8. pavojingos atliekos turi būti ženklinamos pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 69 punkto reikalavimus nuo 2000 m. sausio 1 d.;

2.9. perduodant vežti pavojingas atliekas, pavojingų atliekų lydraštį pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 70-72 punktų reikalavimus privaloma turėti nuo 2000 m. sausio 1 d.;

2.10. atliekas naudojančios ir šalinančios įmonės visus pavojingų atliekų naudojimo ar šalinimo darbo etapus turi registruoti pavojingų atliekų naudojimo ir šalinimo darbo žurnale pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 73-74 punktų reikalavimus nuo 2000 m. sausio 1 d.

3. Siūlau:

3.1. savivaldybių taryboms parengti ir patvirtinti Atliekų tvarkymo taisyklių 51 punkte nurodytas savivaldybių atliekų tvarkymo taisykles iki 2000 metų gruodžio 31 d.;

3.2. Atliekų tvarkymo taisyklių 52-55 punktų reikalavimų dėl miestų ir gyvenviečių aprūpinimo atliekų surinkimo, išvežimo, rūšiavimo priemonėmis įgyvendinimą numatyti savivaldybių atliekų tvarkymo planuose ne vėliau kaip:

3.2.1. miestuose, kuriuose yra daugiau kaip 100 000 gyventojų, – iki 2001 m. gruodžio 31 d.;

3.2.2. miestuose, kuriuose yra nuo 10 000 iki 100 000 gyventojų, – iki 2005 m. gruodžio 31 d.;

3.2.3. miestuose ir gyvenvietėse, kuriose yra nuo 1000 iki 10 000 gyventojų, – iki 2010 m. gruodžio 31 d.

4. Įpareigoju Aplinkos ministerijos Jungtinį tyrimų centrą parengti:

4.1. atliekas tvarkančių įmonių registracijai vykdyti būtiną taikomąją programinę įrangą – iki 1999 m. gruodžio 31 d.;

4.2. valstybinei atliekų apskaitai vykdyti būtiną taikomąją programinę įrangą – iki 2000 m. birželio 30 d.

5. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos 1997 m. birželio 25 d. įsakymas Nr. 111 „Dėl atliekų klasifikatoriaus patvirtinimo“ (Žin., 1997, Nr. 70-1791) galioja tiek, kiek neprieštarauja Atliekų tvarkymo taisyklių 1, 2, 3, 5 ir 6 priedams, ir taikomas iki 2000 m. sausio 25 d. Valstybinės statistinės ataskaitos formai 3-Atliekos (atliekų tvarkymo ataskaitai), patvirtintai Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos departamento 1992 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. 106, pildyti.

6. Laikau netekusiu galios Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1998 m. gruodžio 31 d. įsakymą Nr. 297 „Dėl Pavojingų atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

7. Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimų vykdymo kontrolę pavedu Aplinkos ministerijos Valstybinei aplinkos apsaugos inspekcijai ir regionų aplinkos apsaugos departamentams bei rajonų (miestų) agentūroms.

8. Šio įsakymo vykdymo kontrolę pavedu aplinkos viceministrui A. Daubarui.

9. Aplinkos ministerijos informacijos kompiuterinėje sistemoje vadovautis reikšminiais žodžiais: „atliekos“, „valdymo sistema“.

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                                        DANIUS LYGIS

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 722

 

ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Atliekų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato atliekų surinkimo, saugojimo, vežimo, naudojimo, šalinimo, apskaitos, identifikavimo, deklaravimo, rūšiavimo, ženklinimo tvarką.

2. Atliekas naudoti ir šalinti šiose taisyklėse nenurodytais būdais draudžiama.

3. Šios taisyklės netaikomos:

3.1. išmetimams į orą;

3.2. radioaktyviosioms atliekoms;

3.3. atliekoms, susidarančioms žvalgant, išgaunant, apdorojant ir saugant mineralinius išteklius, ir atliekoms iš eksploatuojamų karjerų;

3.4. kritusiems gyvuliams ir šioms žemės ūkio atliekoms: išmatoms ir kitoms natūralioms, nepavojingoms, naudojamoms žemės ūkyje medžiagoms;

3.5. nuotekoms į vandenį, išskyrus skystas atliekas;

3.6. netinkamiems naudoti sprogmenims.

4. Taisyklėse yra pateiktos nuorodos į šiuos teisės aktus:

4.1. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymą (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016);

4.2. Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002–02-27 įsakymu Nr. 80 (Žin., 2002, Nr. 81-3498; 2002, Nr. 85-3684);

4.3. Gamtos išteklių naudojimo leidimų išdavimo ir gamtos išteklių naudojimo limitų bei leistinos taršos į aplinką normatyvų nustatymo tvarką (LAND 32-99), patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999-11-30 įsakymu Nr. 387 (Žin., 1999, Nr. 106-3087; 2002, Nr. 17-705, Nr. 81-3497);

4.4. Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003-12-19 įsakymu Nr. 684;

4.5. Bendrąsias cheminių medžiagų ir preparatų sandėliavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1998-12-22 įsakymu Nr. 272 (Žin., 1999, Nr. 31-896);

4.6. Informacijos apie aplinką Lietuvos Respublikoje teikimo visuomenei tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-10-22 nutarimu Nr. 1175 (Žin., 1999, Nr. 90-2660).

5. Pagrindinės šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

5.1. Taisyklėse vartojamos sąvokos: antrinės žaliavos, atliekų gamintojas, atliekų perdirbimas, atliekų surinkimas, atliekų susidarymo vieta, atliekų turėtojas, atliekų tvarkymas, atliekų tvarkytojas, atliekų vežėjas, komunalinės atliekos, komunalinių atliekų tvarkymo sistema, nepavojingos atliekos, pakuočių atliekos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme [4.1];

5.2. Atliekos – bet kokios medžiagos ar daiktai, kurių atliekų turėtojas atsikrato, nori atsikratyti ar privalo atsikratyti ir kurie priklauso atliekų kategorijoms, nurodytoms Taisyklių 1 priede, bei patenka į Atliekų sąrašą, nurodytą Taisyklių 2 priede;

5.3. Atliekų naudojimas – atliekų tvarkymo būdas, nurodytas Taisyklių 5 priedo B dalyje;

5.4. Atliekų šalinimas – atliekų tvarkymo būdas, nurodytas Taisyklių 5 priedo A dalyje;

5.5. Biodegraduojamos atliekos – bet kokios atliekos, kurios gali būti suskaidytos aerobiniu ar anaerobiniu būdu, pvz., sodo atliekos, popierius ar kartonas;

5.6. Gavėjas – juridinis ar fizinis asmuo, kuriam atliekos vežamos šalinti ar naudoti;

5.7. Laikinasis saugojimas – pavojingų atliekų saugojimas ne ilgiau kaip tris mėnesius, o nepavojingų atliekų – ne ilgiau kaip vienerius metus jų susidarymo vietoje iki jų surinkimo;

5.8. Leidimas – taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas [4.2.] ar gamtos išteklių naudojimo leidimas [4.3.];

5.9. Pavojingos atliekos – atliekos, Atliekų sąraše, pateiktame Taisyklių 2 priede, pažymėtos kaip pavojingos, pasižyminčios viena ar keliomis pavojingumą lemiančiomis savybėmis, nurodytomis Taisyklių 3 priede, o šio priedo H3-H8, H10, H11 savybėmis pasižyminčios atliekos, atitinkančios Taisyklių 4 priede nurodytus atliekų pavojingumo kriterijus, bei kitos atliekos, Atliekų sąraše nepažymėtos kaip pavojingos, tačiau pasižyminčios viena ar keliomis pavojingumą lemiančiomis savybėmis, o H3-H8, H10, H11 savybėmis pasižyminčios atliekos atitinkančios atliekų pavojingumo kriterijus;

5.10. Saugojimas – atliekų kaupimas, laikymas nepriklausomai nuo trukmės specialiame tam skirtame įrenginyje ar teritorijoje, siekiant jas naudoti ar šalinti.

 

II. ATLIEKAS TVARKANČIŲ ĮMONIŲ REGISTRACIJA

 

6. Atliekas tvarkančių įmonių registracijos tikslas yra sukurti informacinę bazę apie atliekas tvarkančias įmones.

7. Registracija Atliekas tvarkančių įmonių registre (toliau – Registras) nesuteikia teisės užsiimti atliekų tvarkymo veikla, jeigu įmonė neturi Leidimo, Pavojingų atliekų tvarkymo licencijos (toliau – Licencija) [4.4.] arba kitų dokumentų, kurie yra būtini, norint verstis atliekų tvarkymo veikla.

8. Įmonės turi registruotis Registre, jeigu:

8.1. užsiima atliekų surinkimo, vežimo (įskaitant importą ir eksportą), apdorojimo, naudojimo, šalinimo veikla, nurodyta Taisyklių 5 priede;

8.2. saugo savo pagamintas pavojingas atliekas ilgiau kaip tris mėnesius, o nepavojingas – ilgiau kaip vienerius metus jų susidarymo vietoje iki jų surinkimo.

9. Įmonės, išvardintos Taisyklių 10 punkte, kartu su paraiška Leidimui gauti papildomai regionų aplinkos apsaugos departamentams (toliau – RAAD) turi pateikti paraišką (Taisyklių 6 priedas) registruotis Registre.

10. Įmonės, kurios privalo gauti Leidimą, bet neturi gauti Licencijos, įregistruojamos Registre, išduodant Leidimą.

11. Įmonės, kurios privalo gauti Leidimą ir Licenciją, išduodant Leidimą įregistruojamos Registre tik tai veiklai, kuriai nereikia Licencijos.

12. Licenciją išdavusi institucija ne vėliau kaip per 2 savaites turi informuoti RAAD apie įmonei išduotą Licenciją. RAAD ne vėliau kaip per 2 savaites šias įmones turi įregistruoti Registre tai veiklai, kuriai yra išduota Licencija.

13. Įmonės, užsiimančios atliekų surinkimo, vežimo veikla, kurioms nereikia gauti Leidimo, prieš pradėdamos veiklą, turi RAAD pateikti paraišką (Taisyklių 6 priedas) registruotis Registre. Šios įmonės įregistruojamos per dvi savaites nuo paraiškos gavimo datos. Šių įmonių registracija Registre galioja vienerius metus.

14. Įmonė, kuriai nereikia gauti Leidimo ar Licencijos, likus ne mažiau kaip 2 savaitėms iki registracijos Registre pabaigos (Taisyklių 13 punkte numatytam galiojimo terminui), turi RAAD pateikti paraišką (Taisyklių 6 priedas) registruotis Registre.

15. Įmonės, užsiimančios atliekų vežimo veikla, turi atitikti krovinių vežimui būtinus Lietuvos Respublikos įstatymais, kodeksais bei kitais teisės aktais nustatytus reikalavimus.

16. RAAD registruoja įmones Registre ir šios registracijos duomenis teikia Aplinkos apsaugos agentūrai (toliau – AAA) Atliekas tvarkančių įmonių registracijos instrukcijoje nustatyta tvarka.

17. Įmonės registracija Registre panaikinama, jeigu atliekas tvarkanti įmonė:

17.1. nutraukė atliekų tvarkymo veiklą;

17.2. nustatyta tvarka įmonei yra panaikintas ar neatnaujintas Leidimas ar Licencija;

17.3. tvarko atliekas ir naudoja atliekų tvarkymo būdus, kuriems neturi Leidimo ar Licencijos, nenurodytus Registre, ar siūlo tokias atliekų tvarkymo paslaugas atliekų turėtojams;

17.4. pakeitė tvarkomų atliekų rūšis ar atliekų tvarkymo būdus, tačiau nesikreipė dėl persiregistravimo nustatyta tvarka;

17.5. vykdydama atliekų tvarkymo veiklą, pažeidžia nustatytus atliekų tvarkymo reikalavimus ir nesiima priemonių tokiems pažeidimams pašalinti.

18. Registracijos Registre duomenys, informacija apie registracijos panaikinimą skelbiami AAA Interneto tinklapyje.

 

III. Pirminės atliekų apskaitos žurnalas

 

19. Pirminės atliekų apskaitos žurnalus (forma pateikta Taisyklių 7 priede) turi pildyti įmonės:

19.1. gaminančios ir tvarkančios atliekas (taikoma įmonėms, kurioms privaloma gauti Leidimą);

19.2. užsiimančios variklinių transporto priemonių technine priežiūra bei remontu, kurių veiklos metu susidaro pavojingos atliekos;

19.3. užsiimančios statinių rekonstravimu ar statinių kapitaliniu remontu;

19.4. užsiimančios atliekų importu ir eksportu;

19.5. kitais teisės aktais įpareigotos pildyti pirminės atliekų apskaitos žurnalus.

20. Pirminės atliekų apskaitos žurnalo pildymo tvarka įmonėje turi būti nustatyta bei patvirtinta įmonės vadovo įsakymu, kuriame turi būti nurodyti už kiekvieno atliekų apskaitos žurnalo pildymą atsakingi asmenys, jo saugojimo (pildymo) vieta, žurnalų skaičius ir konkretūs įmonės padaliniai, kurių atliekos registruojamos žurnale.

21. Įmonės padaliniai, filialai (atliekų tvarkymo įrenginiai) turi pildyti atskirus pirminės atliekų apskaitos žurnalus.

22. Pirminės atliekų apskaitos žurnalas turi būti pateikiamas Aplinkos ministerijos ir kitų institucijų įgaliotiems pareigūnams, jiems pareikalavus.

23. Pirminės atliekų apskaitos žurnalo duomenys, vedant juos kompiuteryje, turi būti kartą per 3 mėnesius atspausdinami bei patvirtinami įmonės atsakingų asmenų parašais.

24. Pirminės atliekų apskaitos žurnale susidaręs ar sutvarkytas atliekų kiekis registruojamas ne rečiau kaip kartą per savaitę. Jei atliekos susidaro arba sutvarkomos rečiau kaip kartą per savaitę, atliekų susidaręs ar sutvarkytas kiekis registruojamas iš karto po susidarymo ar sutvarkymo.

TAR pastaba. III skyrius įsigalioja 2004-07-01.

 

IV. pirminės atliekų apskaitos ataskaita

 

25. Įmonės, kurios pagal Taisyklių 19 punktą pildo pirminės atliekų apskaitos žurnalus, bet pagal Taisyklių 30 punktą nerengia atliekų apskaitos ataskaitos, pirminės atliekų apskaitos duomenų pagrindu turi teikti pirminės atliekų apskaitos ataskaitas RAAD.

26. Įmonės padaliniai, filialai (atliekų tvarkymo įrenginiai), esantys kitu adresu nei pagrindinė įmonė, turi teikti atskiras pirminės atliekų apskaitos ataskaitas.

27. Įmonės padaliniai, filialai (atliekų tvarkymo įrenginiai), esantys tuo pačiu adresu kaip pagrindinė įmonė, turi teikti vieną pirminės atliekų apskaitos ataskaitą.

28. Pirminės atliekų apskaitos ataskaita, kurios forma pateikta Taisyklių 8 priede, apie praėjusius metus pateikiama iki kitų metų sausio 25 d.

29. Pirminės atliekų apskaitos tvarkytojai yra RAAD, kurie apskaitos duomenis teikia Aplinkos apsaugos agentūrai, jos nustatyta tvarka.

 

V. atliekų apskaitos ataskaita

 

30. Atliekų apskaitos ataskaitas turi rengti įmonės:

30.1. užsiimančios atliekų naudojimo ir (ar) šalinimo veikla (Taisyklių 5 priedo A ir B dalys);

30.2. išvežančios (eksportuojančios) iš Lietuvos Respublikos atliekas;

30.3. kitais teisės aktais įpareigotos teikti atliekų apskaitos ataskaitas.

31. Atliekų apskaitos tvarkytojas yra AAA.

32. Įmonės padaliniai, filialai (atliekų tvarkymo įrenginiai), esantys kitu adresu nei pagrindinė įmonė, turi parengti atskiras atliekų apskaitos ataskaitas.

33. Įmonės padaliniai, filialai (atliekų tvarkymo įrenginiai), esantys tuo pačiu adresu kaip pagrindinė įmonė, turi teikti vieną atliekų apskaitos ataskaitą.

34. Atliekų apskaitos ataskaitos (ataskaitos forma pateikta Taisyklių 12 priede) parengiamos remiantis įmonėje vykdomos pirminės atliekų apskaitos duomenų pagrindu.

35. Parengtos atliekų apskaitos ataskaitos apie praėjusius metus pateikiamos RAAD iki kitų metų sausio 25 dienos.

36. RAAD, AAA nustatyta tvarka apdoroję įmonių pateiktas atliekų apskaitos ataskaitas, pateikia jas AAA, kuri parengia atliekų apskaitos duomenų suvestinę.

37. Atliekų apskaitos duomenis Aplinkos ministerija skelbia visuomenei savo metinėje ataskaitoje.

38. AAA atliekų apskaitos duomenis teikia juridiniams bei fiziniams asmenims pagal raštu gautas užklausas.

 

VI. Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas

 

39. Atliekas naudojanti ar šalinanti įmonė privalo turėti atliekų naudojimo ar šalinimo techninį reglamentą. Atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento forma pateikta Taisyklių 13 priede.

40. Atliekų naudojimo ar šalinimo techninį reglamentą turi patvirtinti atliekas naudojančios ar šalinančios įmonės vadovas.

41. Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas yra neatsiejama Leidimo dalis ir pateikiamas kartu su paraiška Leidimui gauti, atnaujinti ar koreguoti.

42. Atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente turi būti nurodyta:

42.1. naudojamos ar šalinamos atliekos: kodas, pavadinimas (pagal Taisyklių 2 priedą), apibūdinimas, pavojingumą lemiančios savybės, pavojingumo kriterijai (pagal Taisyklių 3, 4 priedus);

42.2. po naudojimo ar šalinimo liekančios atliekos: kodas, pavadinimas (Taisyklių 2 priedas), apibūdinimas, pavojingumą lemiančios savybės, pavojingumo kriterijai (Taisyklių 3, 4 priedai), kiekis (kg);

42.3. po naudojimo ar šalinimo liekančių atliekų tvarkymas:

42.3.1. susidarymo vietoje: atliekų kodas, pavadinimas (pagal Taisyklių 2 priedą), apibūdinimas, tvarkymo būdas (pagal Taisyklių 5 priedą);

42.3.2. perdavimas tvarkyti kitoms atliekas naudojančioms (šalinančioms) įmonėms: atliekų kodas, pavadinimas (pagal Taisyklių 2 priedą), atliekų naudojimo (šalinimo) įmonės pavadinimas, tvarkymo būdas (pagal Taisyklių 5 priedą);

42.4. atliekų priėmimo, laikymo, naudojimo (šalinimo), monitoringo ir kontrolės procedūrų, užtikrinančių aplinkos apsaugą ir visuomenės sveikatos saugą, aprašymas;

42.5. atliekų vežimo nuo priėmimo vietos iki jų naudojimo (šalinimo) vietos aprašymas;

42.6. atliekoms naudoti (šalinti) eksploatuojamų mechanizmų (įrenginių), jų pajėgumų aprašymas;

42.7. atliekų saugojimo (sandėlių įrengimo, konteinerių (talpų) apibūdinimas ir pan.) aprašymas;

42.8. schema, kurioje nurodytas saugomų atliekų kiekis, konteinerių (talpų) pastatymo vietos ir pan.;

42.9. mechanizmus (įrenginius) prižiūrinčio personalo veiksmai nuo atliekų priėmimo iki jų galutinio sutvarkymo;

42.10. kita informacija.

43. Atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente gali būti pateikiama ne visa reikalaujama informacija tuo atveju, jei atliekas naudojanti ar šalinanti įmonė atitinkama veikla neužsiima.

TAR pastaba. VI skyrius įsigalioja 2004-07-01.

 

VII. ATLIEKŲ surinkimas, saugojimas, rūšiavimas ĮMONĖSE IR ORGANIZACIJOSE

 

44. Atliekos turi būti surenkamos, saugomos ir rūšiuojamos taip, kad nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai.

45. Pavojingų atliekų saugojimui yra taikomos bendrosios cheminių medžiagų ir preparatų sandėliavimo nuostatos [4.5.] bei atskirų pavojingų atliekų srautų tvarkymo (alyvų, akumuliatorių, ir pan.) taisyklių reikalavimai. Šios taisyklės neapriboja fizinių ir juridinių asmenų teisių imtis papildomų priemonių, užtikrinančių saugų šių atliekų saugojimą, atsižvelgiant į jų savybes, kiekį ir kitus rizikos faktorius.

46. Įmonės ir organizacijos, kurių veikloje susidaro atliekos, privalo jas rūšiuoti susidarymo vietoje.

47. Įmonės, turinčios Leidimą, šiame Leidime nurodytas atliekas turi surinkti atskirai ir perduoti tvarkyti Leidime nurodytoms atliekų naudojimo ir (ar) šalinimo įmonėms.

48. Atliekų turėtojas Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo [4.1.] bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka turi tvarkyti atliekas pats arba perduoti jas atliekų tvarkytojui, išskyrus atvejus, kai nepavojingos atliekos, jų papildomai neapdorojus, gali būti naudojamos žemės ūkyje, gyvūnams šerti, energijai gauti ar kitoms reikmėms aplinkai saugiu būdu.

49. Įmonėse ir organizacijose, kuriose susidaro antrinės žaliavos, turi būti organizuotas šių atliekų atskiras surinkimas.

50. Įmonės, kurių ūkinėje – komercinėje veikloje susidaro komunalinės atliekos, tačiau joms nereikia gauti Leidimo, privalo naudotis savivaldybių organizuojamomis komunalinių atliekų tvarkymo sistemomis ir rūšiuoti atliekas savivaldybių atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka.

51. Atliekos, kurių susidarymas nėra tiesiogiai susijęs su gamybos procesais ir kurios susidaro nereguliariai (remonto metu, biuro įrangos keitimo ir priežiūros metu ir t. t.), jei jų tvarkymas nėra apibrėžtas Leidime, įmonėse ir organizacijose turi būti rūšiuojamos ir tvarkomos, vadovaujantis šių atliekų tvarkymo reikalavimais arba savivaldybių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimais.

 

VIII. PAVOJINGŲ ATLIEKŲ IDENTIFIKAVIMAS IR DEKLARAVIMAS

 

52. Pavojingų atliekų gamintojas privalo identifikuoti turimas pavojingas atliekas, nustatyti jų sudėtį ir deklaruoti jų susidarymą paraiškoje Leidimui gauti.

53. Identifikuojant susidarančias pavojingas atliekas, rekomenduojama naudotis pavojingų atliekų kategorijomis ir rūšimis, išvardintomis pagal pobūdį ir veiklą, kurios metu jos susidaro (pagal Taisyklių 17 priedą), ir atliekų sudedamosiomis dalimis, nuo kurių atliekos tampa pavojingomis (pagal Taisyklių 18 priedą).

54. Jeigu įmonės ūkinėje veikloje susidaro atliekos, priskiriamos pavojingoms atliekoms pagal Taisyklių 2 priedą, bet neturinčios atliekų pavojingumą lemiančių savybių, išvardintų Taisyklių 3 priede, bei neatitinkančios Taisyklių 4 priede nurodytų atliekų pavojingumo kriterijų, tai įmonė privalo pateikti atitinkamam RAAD duomenis, įrodančius, kad šios atliekos neturi pavojingumą lemiančių savybių, išvardintų Taisyklių 3 priede, ir neatitinka Taisyklių 4 priede nurodytų pavojingumo kriterijų.

 

IX. PAVOJINGŲ ATLIEKŲ PAKAVIMAS IR ŽENKLINIMAS

 

55. Saugomos, vežamos pavojingos atliekos turi būti supakuotos taip, kad nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai:

55.1. pakuotės, konteineriai turi būti sukonstruoti ir pagaminti taip, kad juose esančios pavojingos atliekos negalėtų išsipilti, išsibarstyti, išgaruoti ar kitaip patekti į aplinką;

55.2. pakuočių, konteinerių medžiagos turi būti atsparios juose supakuotų pavojingų atliekų ir atskirų jų komponentų poveikiui ir nereaguoti su šiomis atliekomis ar jų komponentais;

55.3. pakuočių, konteinerių dangčiai ir kamščiai turi būti tvirti ir sandarūs, sukonstruoti ir pagaminti taip, kad juos būtų galima saugiai atidaryti ir uždaryti, saugojimo, perkėlimo ar vežimo metu nesutrūktų, neatsilaisvintų ir neatsidarytų, ir juose esančios medžiagos nepatektų į aplinką.

56. Visi saugomų, vežamų pavojingų atliekų konteineriai ar pakuotės turi būti paženklinti. Pavojingų atliekų ženklinimo etiketės forma pateikta Taisyklių 14 priede.

57. Pavojingų atliekų ženklinimo etiketė ir joje pateikta informacija turi būti aiškiai matoma, atspari aplinkos poveikiui.

 

X. PAVOJINGŲ ATLIEKŲ LYDRAŠTIS

 

58. Vežant pavojingas atliekas būtina turėti pavojingų atliekų lydraštį, kuris pridedamas kaip priedas prie krovinio važtaraščio, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-52, 2007-01-23, Žin., 2007, Nr. 11-461 (2007-01-26), i. k. 107301MISAK000D1-52

 

59. Pavojingų atliekų lydraščio forma pateikta Taisyklių 15 priede.

60. Pavojingų atliekų lydraščio 1–4 ir 6–16 langelius pildo pavojingų atliekų siuntėjas. Užpildomi šeši pavojingų atliekų lydraščio egzemplioriai, kuriuos visus 16 langelyje pasirašo pavojingų atliekų siuntėjas. Pavojingų atliekų siuntėjas privalo užtikrinti, kad informacija ant visų šešių pavojingų atliekų lydraščio egzempliorių būtų aiškiai perskaitoma ir teisinga.

61. Kiekvienai pavojingų atliekų siuntai pildomas atskiras pavojingų atliekų lydraštis. Tuo atveju, kai iš įmonių, organizacijų ar gyventojų yra surenkamas mažas pavojingų atliekų kiekis (pvz., apvažiavimo būdu surenkant buityje susidarančias pavojingas atliekas, surenkant pavojingas atliekas iš įmonių, užsiimančių variklinių transporto priemonių technine priežiūra ir remontu ir pan.), pildomas vienas bendras pavojingų atliekų lydraštis. Jeigu surenkamos kelios atliekų rūšys ar atliekų gamintojų (turėtojų) yra daugiau negu vienas, pavojingų atliekų lydraščio atitinkamai 3 ir 7 langeliuose įrašomi žodžiai „žr. pridedamą sąrašą“ ir pridedamas sąrašas.

62. Perimdamas pavojingas atliekas, vežėjas ar atsakingas vežėjo atstovas (toliau – Vežėjas) užpildo pavojingų atliekų lydraščio 5 langelį bei pasirašo ant visų šešių pavojingų atliekų lydraščio egzempliorių (5 langelyje). Vežėjas privalo užtikrinti, kad informacija ant visų šešių pavojingų atliekų lydraščio egzempliorių būtų aiškiai perskaitoma ir teisinga. Vežėjas neturi teisės perimti pavojingų atliekų, jei jam nepateikiamas pavojingų atliekų lydraštis, ar nustatoma, kad pavojingų atliekų lydraštyje pateikta informacija yra neteisinga.

63. Pirmuosius keturis pavojingų atliekų lydraščio egzempliorius pavojingų atliekų siuntėjas kartu su atliekomis perduoda Vežėjui. Penktąjį pavojingų atliekų lydraščio egzempliorių pavojingų atliekų siuntėjas per tris darbo dienas nuo pavojingų atliekų išsiuntimo perduoda RAAD, kurio teritorijoje yra pavojingų atliekų siuntėjas, o šeštąjį egzempliorių pasilieka sau ir prideda prie pavojingų atliekų tvarkymo dokumentacijos.

64. Pavojingų atliekų gavėjas – naudojimo ar šalinimo įmonės atstovas gaunamas atliekas turi atidžiai patikrinti. Jei pavojingų atliekų priėmimo metu nustatyta esminių skirtumų tarp pavojingų atliekų lydraštyje pateiktų duomenų ir jų patikrinimo rezultatų, pavojingų atliekų naudojimo ar šalinimo įmonės atstovas turi nedelsdamas apie tai informuoti pavojingų atliekų siuntėją ir RAAD, kurio teritorijoje yra pavojingų atliekų siuntėjas. Vėliau surašomas protokolas, kurį pasirašo pavojingų atliekų naudojimo ar šalinimo įmonės atstovas ir atliekų Vežėjas. Sprendimą dėl pavojingų atliekų priėmimo ar nepriėmimo šiuo atveju priima pavojingų atliekų gavėjas, suderinęs jį su RAAD. Jeigu pavojingų atliekų jų gavėjas nepriima, siuntėjas privalo pasiimti šias atliekas ir sprendimą dėl šių atliekų sutvarkymo suderinti su RAAD.

65. Patikrinęs pavojingas atliekas, atliekų naudojimo ar šalinimo įmonės atstovas užpildo ir pasirašo pavojingų atliekų lydraščio 17 langelį keturiuose egzemplioriuose. Pavojingų atliekų naudojimo ar šalinimo įmonės atstovas turi užtikrinti, kad informacija ant visų keturių pavojingų atliekų lydraščio egzempliorių būtų aiškiai perskaitoma ir teisinga.

66. Pirmąjį pasirašytą pavojingų atliekų lydraščio egzempliorių pavojingų atliekų naudojimo ar šalinimo įmonės atstovas per tris darbo dienas nuo atliekų priėmimo perduoda RAAD, kurio teritorijoje yra siuntėjas. Antrąjį pasirašytą pavojingų atliekų lydraščio egzempliorių pavojingų atliekų naudojimo ar šalinimo įmonės atstovas pasilieka sau ir saugo kartu su kitais pavojingų atliekų tvarkymo dokumentais. Trečiąjį pasirašytą pavojingų atliekų lydraščio egzempliorių pavojingų atliekų naudojimo ar šalinimo įmonės atstovas per tris darbo dienas nuo atliekų priėmimo perduoda pavojingų atliekų siuntėjui. Ketvirtąjį pasirašytą pavojingų atliekų lydraščio egzempliorių pavojingų atliekų naudojimo ar šalinimo įmonės atstovas per tris darbo dienas nuo pavojingų atliekų priėmimo perduoda atliekų Vežėjui, nurodytam pavojingų atliekų lydraščio 4 langelyje.

67. Jeigu pavojingų atliekų siuntėjas ir pavojingų atliekų gavėjas yra ne vieno RAAD teritorijoje, tuomet RAAD, kurio teritorijoje yra pavojingų atliekų siuntėjas, gavęs iš pavojingų atliekų siuntėjo ir iš pavojingų atliekų gavėjo pavojingų atliekų lydraščio egzempliorius, jų kopijas per vieną darbo dieną privalo perduoti tam RAAD, kurio teritorijoje yra pavojingų atliekų gavėjas.

68. Pavojingų atliekų siuntėjas, gavėjas ir Vežėjas privalo nedelsiant parodyti pavojingų atliekų lydraščio egzempliorius Aplinkos ministerijos ir kitų institucijų įgaliotiems pareigūnams, jiems pareikalavus.

TAR pastaba. X skyrius įsigalioja 2004-07-01.

 

XI. PAVOJINGŲ ATLIEKŲ NAUDOJIMO AR ŠALINIMO ĮMONĖS DARBO ŽURNALAS

 

69. Pavojingas atliekas naudojančios ar šalinančios įmonės visus pavojingų atliekų naudojimo ar šalinimo darbo etapus turi registruoti pavojingų atliekų naudojimo ar šalinimo įmonės darbo žurnale, kurio forma pateikta Taisyklių 16 priede.

70. Pavojingų atliekų naudojimo ar šalinimo darbo žurnalo pildymo tvarka įmonėje turi būti nustatyta bei patvirtinta įmonės vadovo įsakymu, kuriame turi būti nurodyti už kiekvieno pavojingų atliekų naudojimo ar šalinimo darbo žurnalo pildymą atsakingi asmenys, jo saugojimo (pildymo) vieta, žurnalų skaičius ir konkretūs įmonės padaliniai, kurių pavojingos atliekos registruojamos žurnale.

71. Įmonės padaliniai, filialai (pavojingų atliekų tvarkymo įrenginiai), esantys kitu adresu nei pagrindinė įmonė, turi pildyti atskirus pavojingų atliekų naudojimo ar šalinimo darbo žurnalus.

72. Pavojingų atliekų naudojimo ar šalinimo įmonės darbo žurnale registruojama ši informacija:

72.1. kiekvienos gautos pavojingų atliekų siuntos charakteristika, atliekų gamintojo pavadinimas ir adresas, pavojingų atliekų lydraščio numeris ir pastabos dėl lydraščio informacijos, pavojingų atliekų kodai ir pavadinimai pagal Taisyklių 2 priedą, pavojingų atliekų kiekis ir fizinis būvis, pavojingų atliekų pakuotė, pavojingų atliekų patikrinimo ar analizės duomenys bei kiti duomenys;

72.2. kiekvienas pavojingų atliekų perkėlimas į kitą saugojimo vietą;

72.3. kiekvienos pavojingų atliekų naudojimo ar šalinimo operacijos atlikimo laikas, panaudotas ar pašalintas pavojingų atliekų kiekis bei už kiekvienos operacijos atlikimą atsakingi asmenys; jei atliekų tvarkymo operacija atliekama nuolatos, informacija darbo žurnale užrašoma ne rečiau kaip vieną kartą per pamainą;

72.4. pavojingų atliekų priėmimo ir tvarkymo metu įvykusių avarijų ar kitokių nenumatytų atsitikimų, konfliktų ir ginčų su atliekų gamintoju bei atliekų vežėju apibūdinimas ir pan.;

72.5. kita informacija.

73. Prie pavojingų atliekų naudojimo ar šalinimo įmonės darbo žurnalo pridedamas detalus pavojingas atliekas naudojančios ar šalinančios įmonės planas ir kiekvienas atliekų perkėlimas ar pervežimas įmonės teritorijos ribose aprašomas, pateikiant nuorodą į šį planą.

74. Pavojingų atliekų naudojimo ar šalinimo įmonės darbo žurnalas gali būti pildomas įvedant į kompiuterinę duomenų bazę atitinkamus duomenis. Pavojingų atliekų naudojimo ar šalinimo įmonės darbo žurnalas turi būti nedelsiant atspausdinamas, patvirtinamas įgalioto įmonės atstovo parašu ir pateikiamas Aplinkos ministerijos ir kitų institucijų įgaliotiems pareigūnams, jiems pareikalavus.

TAR pastaba. XI skyrius įsigalioja 2004-07-01.

 

XII. ATLIEKŲ TVARKYMO DOKUMENTŲ saugojimas

 

75. Nepavojingų atliekų gamintojas, turėtojas, vežėjas, naudotojas pirminės atliekų apskaitos žurnalus, atliekų pirminės apskaitos ir atliekų apskaitos formas, patikrinimų, susijusių su nepavojingų atliekų tvarkymu atitinkamoje įmonėje, dokumentus, kitus nepavojingų atliekų tvarkymo dokumentus, taip pat RAAD ar kita institucija, gavusi šiuos dokumentus, turi saugoti trejus metus.

76. Pavojingų atliekų gamintojas, turėtojas, vežėjas, naudotojas pirminės atliekų apskaitos žurnalus, atliekų pirminės apskaitos ir atliekų apskaitos formas, pavojingų atliekų naudojimo ar šalinimo darbo žurnalus, pavojingų atliekų lydraščius, pavojingų atliekų naudojimo ar šalinimo darbo žurnalus, pavojingų atliekų identifikacijos ir deklaracijos dokumentus, patikrinimų, susijusių su pavojingų atliekų tvarkymu atitinkamoje įmonėje, dokumentus, kitus pavojingų atliekų tvarkymo dokumentus, taip pat RAAD ar kita institucija, gavusi šiuos dokumentus, turi saugoti penkerius metus.

77. Sąvartyno operatorius atliekų pridavimo į sąvartyną dokumentus turi saugoti iki sąvartyno priežiūros po uždarymo vykdymo pabaigos.

78. Jei įmonė likviduojama, visi atliekų tvarkymo dokumentai turi būti perduoti vietos savivaldos institucijų archyvams.

79. Visi atliekų tvarkymo dokumentai turi būti nedelsiant pateikiami Aplinkos ministerijos ir kitų institucijų įgaliotiems pareigūnams, jiems pareikalavus.

 

XIII. REGIONINIAI IR SAVIVALDYBIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PLANAI

 

80. Regioniniuose atliekų tvarkymo planuose turi būti nustatytos priemonės, užtikrinančios valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane nustatytų užduočių įgyvendinimą.

81. Regioninių atliekų tvarkymo planų rengimą organizuoja apskričių viršininkai, jų rengimą koordinuoja ir juos tvirtina regionų plėtros tarybos.

82. Savivaldybių atliekų tvarkymo planuose turi būti nustatytos priemonės, užtikrinančios valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane bei regioniniuose atliekų tvarkymo planuose nustatytų užduočių įgyvendinimą bei numatytos tokios komunalinių atliekų tvarkymo sistemų organizavimo priemonės, kurios užtikrintų viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos pasiūlą visiems savivaldybės teritorijoje esantiems asmenims.

83. Regioniniai ir savivaldybių atliekų tvarkymo planai turi turėti atskiras dalis, skirtas komunalinėms atliekoms, buityje susidarančioms pavojingoms atliekoms, antrinėms žaliavoms ir biodegraduojamoms atliekoms tvarkyti, juose turi būti numatytas bendradarbiavimas su pakuočių atliekų tvarkymą organizuojančiomis organizacijomis ir/ar atliekų tvarkytojais, vykdančiais pakuočių atliekų tvarkymo užduotis, arba šioms atliekoms tvarkyti turi būti rengiami atskiri planai.

84. Regioniniuose ir savivaldybių atliekų tvarkymo planuose turi būti šios pagrindinės dalys:

84.1. esamos atliekų tvarkymo būklės apžvalga;

84.2. atliekų tvarkymo užduotys planuojamam laikotarpiui;

84.3. ilgalaikė strateginė veiksmų programa;

84.4. trumpalaikė veiksmų programa.

85. Esamos atliekų tvarkymo būklės apžvalgoje turi būti:

85.1. duomenys apie susidarantį, įvežamą, išvežamą, naudojamą ir šalinamą atliekų kiekį, suskirstyti pagal atliekų rūšis ir susidarymo šaltinius;

85.2. duomenys apie atliekų tvarkymo paslaugų teikimą gyventojams, įmonėms ir organizacijoms bei jų poreikių patenkinimą;

85.3. komunalinių atliekų bei antrinių žaliavų tvarkymo sistemų charakteristika ir įvertinimas;

85.4. informacija apie atliekų šalinimo įrenginius (sąvartynus ir atliekų deginimo įrenginius);

85.5. informacija apie atliekų surinkimo, perkrovimo, rūšiavimo, naudojimo įmones ir įrenginius.

86. Atliekų tvarkymo užduotys planuojamam laikotarpiui turi apibrėžti siekiamus atliekų susidarymo, antrinių žaliavų atskiro surinkimo bei atliekų tvarkymo sistemos plėtros tikslus ir terminus.

87. Ilgalaikėje strateginėje veiksmų programoje turi būti pagrįsta ir apibrėžta ilgalaikė atliekų tvarkymo sistemos plėtra, įskaitant organizacinius pertvarkymus bei naujų atliekų naudojimo ir šalinimo įrenginių poreikį ir išdėstymą.

88. Trumpalaikėje veiksmų programoje turi būti:

88.1. atliekų tvarkymo sistemos ir atskirų jos komponentų plėtros bei tobulinimo priemonės, reikalingos Taisyklių 87 punkte nurodytoms užduotims įgyvendinti, ir jų įtaka atliekų srautams;

88.2. priemonių diegimo kalendorinis grafikas;

88.3. finansavimo poreikio ir finansavimo šaltinių įvertinimas;

88.4. plano įgyvendinimo poveikio tarifų dydžiui įvertinimas.

89. Ilgalaikė strateginė veiksmų programa rengiama ne mažiau kaip dešimties metų laikotarpiui ir atnaujinama kas ketveri metai.

90. Trumpalaikė veiksmų programa rengiama ketverių metų laikotarpiui.

91. Savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos turi būti organizuotos taip, kad jos skatintų atliekų rūšiavimą, naudojimą ir perdirbimą, kad miestai, miesteliai bei kaimai būtų aprūpinti:

91.1. atliekų surinkimo ir išvežimo priemonėmis (pastatant konteinerius, organizuojant atskirų atliekų srautų surinkimą apvažiavimo būdu ir pan.);

91.2. atliekų rūšiavimo jų susidarymo vietose priemonėmis (pakuočių atliekų ir kitų antrinių žaliavų surinkimu);

91.3. atskirų komunalinių atliekų srautų – buityje susidarančių statybos ir griovimo atliekų, didžiųjų atliekų (baldų, buitinės technikos ir pan.), elektros ir elektronikos įrangos, panaudotų padangų – atskiro surinkimo priemonėmis;

91.4. buityje susidarančių pavojingų atliekų atskiro surinkimo priemonėmis;

91.5. biodegraduojamų atliekų surinkimo ir naudojimo priemonėmis;

91.6. priemonėmis kitiems aktualiems specifinių komunalinių atliekų srautams tvarkyti.

92. Įgyvendindamos principą „teršėjas moka“, savivaldybės turi nustatyti tokias vietines rinkliavas už atliekų surinkimą ir tvarkymą arba tarifus už atliekų tvarkymo paslaugas, kad gaunamos pajamos padengtų visas atliekų tvarkymo sistemos išlaidas, įskaitant atliekų šalinimo įrenginių uždarymą ir jų priežiūrą po uždarymo.

93. Parengti atliekų tvarkymo planai turi būti paskelbti visuomenei pagal [4.6.] nustatytus reikalavimus.

 

XIV. ATSAKOMYBĖ UŽ PAŽEIDIMĄ

 

94. Asmenys, pažeidę Taisyklių reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

______________

 

Atliekų tvarkymo taisyklių

1 priedas

 

ATLIEKŲ KATEGORIJOS

 

Q1 Gamybos ar vartojimo liekanos, nenurodytos žemiau

Q2 Produktai, neatitinkantys gaminio charakteristikos

Q3 Produktai, kurių vartojimo laikas pasibaigęs

Q4 Išsipylusios, išsibarsčiusios ar kitaip nelaimingo atsitikimo metu pasklidusios medžiagos, įskaitant medžiagas, įrenginius ir t. t.

užterštus tokio nelaimingo atsitikimo metu

Q5 Medžiagos, užterštos vykdant planuotą veiklą (pvz., valymo operacijų liekanos, pakuočių medžiagos, konteineriai ir t. t.)

Q6 Nenaudojamos dalys (pvz., netinkamos baterijos, išnaudoti katalizatoriai ir t. t.)

Q7 Medžiagos, kurios toliau naudoti netinka (pvz., užterštos rūgštys, užteršti tirpikliai, naudotos grūdinimo druskos ir t. t.)

Q8 Pramoninių procesų liekanos (pvz., šlakai, distiliavimo nuosėdos ir t. t.)

Q9 Teršalų valymo liekanos (pvz., skruberių nuosėdos, filtrų dulkės, naudoti filtrai ir t. t.)

Q10 Mechaninio apdirbimo ir apdailos liekanos (pvz., tekinimo, frezavimo darbų atliekos ir t. t.)

Q11 Žaliavų gavybos ir apdorojimo liekanos (pvz., kasybos atliekos, naftotiekių paplavos ir t. t.)

Q12 Medžiagos su priemaišomis (pvz., naftos produktai, užteršti polichlorintais bifenilais, ir t. t.)

Q13 Bet kurios medžiagos, junginiai ar produktai, kuriuos vartoti draudžia įstatymas

Q14 Gaminiai, kurių jų turėtojas daugiau nebenaudoja (pvz., žemės ūkio, namų ūkio, biuro, komercinės ir prekybos atliekos ir t. t.)

Q15 Užterštos medžiagos, junginiai ar produktai, susidarę valant žemę ir gruntą

Q16 Bet kurios medžiagos, junginiai ar produktai, neminimi aukščiau išvardintose kategorijose

______________

 

Atliekų tvarkymo taisyklių

2 priedas

 

Atliekų sąrašas

 

Įvadas

Atliekų sąrašas atitinka Europos atliekų katalogą (Komisijos sprendimas 94/3/EEC) ir Pavojingų atliekų sąrašą (Komisijos sprendimas 94/904/EC), sudarytus pagal Tarybos direktyvos dėl atliekų (75/442/EEC) ir Direktyvos dėl pavojingų atliekų (91/689/EEC) reikalavimus, bei patikslintus pagal pakeitimus (Tarybos sprendimas 2001/118/EB, Tarybos sprendimas 2001/119/EB, Tarybos sprendimas 2001/573/EB).

Atliekų sąrašas nėra galutinis ir bus periodiškai peržiūrimas.

Jei medžiaga ar daiktas įrašytas į Atliekų sąrašą, tai dar nereiškia, kad jis bet kokiomis sąlygomis yra atliekos. Medžiagos ir daiktai yra atliekos tik tada, kai atitinka atliekų apibrėžimą Taisyklių 5 punkte.

Atliekos, kurios Atliekų sąraše yra pažymėtos * (žvaigždute), laikomos pavojingomis atliekomis, jei jos pasižymi viena ar keliomis pavojingumą sąlygojančiomis savybėmis, išvardintomis Taisyklių 3 priede, ir atitinka Taisyklių 4 priede nurodytus kriterijus.

Atliekos pavadinimas Atliekų sąraše žymimas šešių skaitmenų kodu ir visada turi būti siejamas su poskyrių pavadinimais, žymimais keturių reikšminių skaitmenų kodais, ir skyrių pavadinimais, žymimais dviejų reikšminių skaitmenų kodais.

Norint nustatyti atliekų rūšį Atliekų sąraše, turėtų būti laikomasi toliau nurodytos tvarkos:

1. Nustatomas atliekų, nurodytų 01–12 arba 17–20 skyriuose, šaltinis bei nustatomas šešių skaitmenų atliekų kodas (išskyrus kodus, kurie šiuose skyriuose baigiasi 99). Tam tikrų gamybos rūšių padaliniams gali reikėti savo veiklą klasifikuoti pagal kelis skyrius. Pavyzdžiui, lengvųjų automobilių gamintojas savo atliekas gali rasti 12 skyriaus sąraše (metalų formavimo ir paviršių apdirbimo atliekos), 11 (neorganinės atliekos, kurių sudėtyje yra metalų iš metalų tvarkymo ir metalinių dangų) ir 08 (dangų atliekos) skyrių sąrašuose, priklausomai nuo skirtingų proceso etapų.

Pastaba. Atskirai surenkamos pakavimo atliekos (įskaitant įvairių pakavimo medžiagų mišinius) yra klasifikuojamos 15 01 poskyryje, o ne 20 01.

2. Jeigu 01–12 arba 17–20 skyriuose tinkamo kodo neįmanoma rasti, atliekoms nustatyti turi būti patikrinami 13, 14 ir 15 skyriai.

3. Jeigu netinka nė vienas šių atliekų kodų, atliekos turi būti nustatomos pagal 16 skyrių.

4. Jeigu atliekų nėra ir 16 skyriuje, sąrašo skirsnyje, atitinkančiame pirmajame etape nurodytą veiklą, turi būti naudojamas kodas 99 (kitaip neapibrėžtos atliekos) ir įrašomas esamas atliekos pavadinimas.

 

Atliekų sąrašo skyriai

 

01 Mineralų žvalgymo, kasybos, karjerų eksploatavimo, fizinio ir cheminio apdorojimo atliekos

02 Žemės ūkio, sodininkystės, akvakultūros, miškininkystės, medžioklės ir žūklės, maisto gaminimo ir perdirbimo atliekos

03 Medienos perdirbimo ir plokščių bei baldų, medienos masės, popieriaus ir kartono gamybos atliekos

04 Odos, kailių ir tekstilės pramonės atliekos

05 Naftos perdirbimo, gamtinių dujų valymo ir anglių pirolizinio apdorojimo atliekos

06 Neorganinių cheminių procesų atliekos

07 Organinių cheminių procesų atliekos

08 Dangų (dažai, lakas ir stiklo emalis), klijų, hermetikų ir spaustuvinių dažų gamybos, maišymo, tiekimo ir naudojimo (GMTN) atliekos

09 Fotografijos pramonės atliekos

10 Terminių procesų atliekos

11 Metalų ir kitų medžiagų paviršiaus cheminio apdorojimo ir dengimo atliekos; spalvotosios hidrometalurgijos atliekos

12 Metalų ir plastikų formavimo, fizinio ir mechaninio jų paviršiaus apdorojimo atliekos

13 Naftos produktų atliekos ir skystojo kuro atliekos (išskyrus maistinį aliejų ir tą, kuris nenurodytas 05, 12 ir 19)

14 Organinių tirpiklių, aušalų ir propelentų atliekos (išskyrus 07 ir 08)

15 Kitaip neapibrėžtos pakavimo atliekos, absorbentai, pašluostės, filtrų medžiagos ir apsauginiai drabužiai

16 Kitaip sąraše neapibrėžtos atliekos

17 Statybinės ir griovimo atliekos (įskaitant iš užterštų vietų iškastą gruntą)

18 Žmonių ar gyvūnų sveikatos priežiūros ir (arba) su ja susijusių mokslinių tyrimų atliekos (išskyrus virtuvių ir restoranų atliekas,

tiesiogiai nesusijusias su sveikatos priežiūra)

19 Atliekos iš atliekų tvarkymo įrenginių ir iš nuotekų valymo įrenginių, esančių už jų susidarymo vietos ribų, ir žmonėms vartoti bei

pramonei skirto vandens ruošimo atliekos

20 Komunalinės atliekos (buitinės atliekos ir panašios verslo, gamybinės ir organizacijų atliekos), įskaitant atskirai surenkamas frakcijas

______________


Atliekų sąrašas

 

01 MINERALŲ ŽVALGYMO, KASYBOS, KARJERŲ EKSPLOATAVIMO, FIZINIO IR CHEMINIO APDOROJIMO ATLIEKOS

01 01 mineralų kasybos atliekos

01 01 01 mineralų kasybos atliekos, kuriose yra metalų

01 01 02 mineralų kasybos atliekos, kuriose nėra metalų

01 03 mineralų, kuriuose yra metalų, fizinio ir cheminio apdorojimo atliekos

01 03 04* rūgštis išskiriančios sulfidinės rūdos perdirbimo liekanos

01 03 05* kitos liekanos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

01 03 06 liekanos, nenurodytos 01 03 04 ir 01 03 05

01 03 07* kitos atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų, susidarančių fiziniu ir cheminiu būdu apdorojant metalų rūdas

01 03 08 dulkių ir miltelių pavidalo atliekos, nenurodytos 01 03 07

01 03 09 aliuminio oksido gamybos raudonasis dumblas, atliekos, nenurodytos 01 03 07

01 03 99 kitaip neapibrėžtos atliekos

01 04 mineralų, kuriuose nėra metalų, fizinio ir cheminio apdorojimo atliekos

01 04 07* mineralų, kuriuose nėra metalų, fizinio ir cheminio apdorojimo atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

01 04 08 žvyro ir skaldos atliekos, nenurodytos 01 04 07

01 04 09 smėlio ir molio atliekos

01 04 10 dulkių ir miltelių pavidalo atliekos, nenurodytos 01 04 07

01 04 11 potašo ir akmens druskos perdirbimo atliekos, nenurodytos 01 04 07

01 04 12 mineralų plovimo ir valymo atliekos bei kitos atliekos, nenurodytos 01 04 07 ir 01 04 11

01 04 13 akmenų skaldymo ir pjaustymo atliekos, nenurodytos 01 04 07

01 04 99 kitaip neapibrėžtos atliekos

01 05 gręžinių dumblas ir kitos gręžinių atliekos

01 05 04 gėlo vandens gręžinių dumblas ir atliekos

01 05 05* gręžinių dumblas ir atliekos, kuriuose yra naftos

01 05 06* gręžinių dumblas ir atliekos, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

01 05 07 gręžinių dumblas ir atliekos, kuriuose yra barito, nenurodyti 01 05 05 ir 01 05 06

01 05 08 gręžinių dumblas ir atliekos, kuriuose yra chloridų, nenurodyti 01 05 05 ir 01 05 06

01 05 99 kitaip neapibrėžtos atliekos

02 ŽEMĖS ŪKIO, SODININKYSTĖS, AKVAKULTŪROS, MIŠKININKYSTĖS, MEDŽIOKLĖS IR ŽŪKLĖS, MAISTO GAMINIMO IR PERDIRBIMO ATLIEKOS

02 01 žemės ūkio, sodininkystės, akvakultūros, miškininkystės, medžioklės ir žūklės atliekos

02 01 01 plovimo ir valymo dumblas

02 01 02 gyvulių audinių atliekos

02 01 03 augalų audinių atliekos

02 01 04 plastikų atliekos (išskyrus pakuotę)

02 01 06 gyvulių ekskrementai, šlapimas ir mėšlas (įskaitant panaudotus šiaudus), srutos, atskirai surinkti ir tvarkomi už susidarymo vietos

02 01 07 miškininkystės atliekos

02 01 08* agrochemijos atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

02 01 09 agrochemijos atliekos, nenurodytos 02 01 08

02 01 10 metalų atliekos

02 01 99 kitaip neapibrėžtos atliekos

02 02 mėsos, žuvies ir kito gyvūninės kilmės maisto gamybos ir perdirbimo atliekos

02 02 01 plovimo ir valymo dumblas

02 02 02 gyvulių audinių atliekos

02 02 03 vartoti ar perdirbti netinkamos medžiagos

02 02 04 nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas

02 02 99 kitaip neapibrėžtos atliekos

02 03 vaisių, daržovių, grūdų, maistinio aliejaus, kakavos, kavos, arbatos ir tabako paruošimo ir perdirbimo atliekos, konservų gamybos, mielių ir mielių ekstrakto gamybos, melasos gamybos ir fermentavimo atliekos

02 03 01 plovimo, valymo, lupimo, centrifugavimo ir separavimo dumblas

02 03 02 konservantų atliekos

02 03 03 tirpiklių ekstrahavimo atliekos

02 03 04 medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti

02 03 05 nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas

02 03 99 kitaip neapibrėžtos atliekos

02 04 cukraus gamybos atliekos

02 04 01 purvas, likęs nuvalius ir nuplovus runkelius

02 04 02 naudoti netinkamas kalcio karbonatas

02 04 03 nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas

02 04 99 kitaip neapibrėžtos atliekos

02 05 pieno pramonės atliekos

02 05 01 medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti

02 05 02 nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas

02 05 99 kitaip neapibrėžtos atliekos

02 06 kepimo ir konditerijos pramonės atliekos

02 06 01 medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti

02 06 02 konservantų atliekos

02 06 03 nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas

02 06 99 kitaip neapibrėžtos atliekos

02 07 alkoholinių ir nealkoholinių gėrimų (išskyrus kavą, arbatą ir kakavą) gamybos atliekos

02 07 01 žaliavų plovimo, valymo ir mechaninio smulkinimo atliekos

02 07 02 spirito distiliavimo atliekos

02 07 03 cheminio apdorojimo atliekos

02 07 04 medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti

02 07 05 nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas

02 07 99 kitaip neapibrėžtos atliekos

03 MEDIENOS PERDIRBIMO IR PLOKŠČIŲ BEI BALDŲ, MEDIENOS MASĖS, POPIERIAUS IR KARTONO GAMYBOS ATLIEKOS

03 01 medienos perdirbimo ir plokščių bei baldų gamybos atliekos

03 01 01 medžio žievės ir kamščiamedžio atliekos

03 01 04* pjuvenos, drožlės, skiedros, mediena, medienos drožlių plokštės ir fanera, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

03 01 05 pjuvenos, drožlės, skiedros, mediena, medienos drožlių plokštės ir fanera, nenurodyti 03 01 04

03 01 99 kitaip neapibrėžtos atliekos

03 02 medienos konservavimo atliekos

03 02 01* nehalogenintieji organiniai medienos konservantai

03 02 02* organiniai chlorintieji medienos konservantai

03 02 03* organiniai medienos konservantai, kuriuose yra metalų

03 02 04* neorganiniai medienos konservantai

03 02 05* kiti medienos konservantai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

03 02 99 kitaip neapibrėžti medienos konservantai

03 03 medienos masės, popieriaus bei kartono gamybos ir perdirbimo atliekos

03 03 01 medžio žievės ir medienos atliekos

03 03 02 žaliųjų nuovirų šlamas (tvarkant juodąsias nuoviras)

03 03 05 spaustuvinių dažų šalinimo perdirbant makulatūrą dumblas

03 03 07 mechaniškai atskirtas popieriaus ir kartono atliekų virinimo brokas

03 03 08 perdirbti skirto popieriaus ir kartono rūšiavimo atliekos

03 03 09 kalkių dumblo atliekos

03 03 10 pluošto atliekos, pluošto, užpildo ir dengimo dumblas atliekant mechaninį atskyrimą

03 03 11 nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas

03 03 99 kitaip neapibrėžtos atliekos

04 ODOS, KAILIŲ IR TEKSTILĖS PRAMONĖS ATLIEKOS

04 01 odos ir kailių pramonės atliekos

04 01 01 kaišos (mėzdros) ir kalkinio skėlimo atliekos

04 01 02 kalkinimo atliekos

04 01 03* riebalų šalinimo atliekos, kuriose yra tirpiklių be skystosios fazės

04 01 04 rauginimo skysčiai, kuriuose yra chromo

04 01 05 rauginimo skysčiai, kuriuose nėra chromo

04 01 06 dumblas, ypač nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra chromo

04 01 07 dumblas, ypač nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame nėra chromo

04 01 08 raugintos odos atliekos (likučiai su oksidavimo liekanomis, atraižos, drožlės, poliravimo dulkės), kuriose yra chromo

04 01 09 odos išdirbimo ir apdailos atliekos

04 01 99 kitaip neapibrėžtos atliekos

04 02 tekstilės pramonės atliekos

04 02 09 sudėtinių medžiagų (impregnuoti tekstilės gaminiai, elastomerai, termoplastikai) atliekos

04 02 10 organinės medžiagos iš natūralių produktų (pvz., riebalai, vaškas)

04 02 14* odos apdailos atliekos, kuriose yra organinių tirpiklių

04 02 15 apdailos atliekos, nenurodytos 04 02 14

04 02 16* dažančios medžiagos ir pigmentai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

04 02 17 dažančios medžiagos ir pigmentai, nenurodyti 04 02 16

04 02 19* nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų

04 02 20 nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 04 02 19

04 02 21 neperdirbto tekstilės pluošto atliekos

04 02 22 perdirbto tekstilės pluošto atliekos

04 02 99 kitaip neapibrėžtos atliekos

05 NAFTOS PERDIRBIMO, GAMTINIŲ DUJŲ VALYMO IR ANGLIŲ PIROLIZINIO APDOROJIMO ATLIEKOS

05 01 naftos perdirbimo atliekos

05 01 02* druskos šalinimo dumblas

05 01 03* rezervuarų dugno dumblas

05 01 04* rūgštinis alkilinis dumblas

05 01 05* išsiliejusi nafta

05 01 06* įmonės arba įrangos eksploatavimo tepaluotas dumblas

05 01 07* rūgštieji gudronai

05 01 08* kiti gudronai

05 01 09* nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų

05 01 10 nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 05 01 09

05 01 11* kuro valymo šarminiais tirpalais atliekos

05 01 12* rūgštys, kuriose yra tepalų

05 01 13 garo katilams tiekiamo vandens dumblas

05 01 14 aušinimo bokštų atliekos

05 01 15* panaudotas filtrų molis

05 01 16 sieros šalinimo iš naftos atliekos, kuriose yra sieros

05 01 17 bitumas

05 01 99 kitaip neapibrėžtos atliekos

05 06 anglių pirolizinio apdorojimo atliekos

05 06 01* rūgštieji gudronai

05 06 03* kiti gudronai

05 06 04 aušinimo bokštų atliekos

05 06 99 kitaip neapibrėžtos atliekos

05 07 gamtinių dujų valymo ir transportavimo atliekos

05 07 01* atliekos, kuriose yra gyvsidabrio

05 07 02 atliekos, kuriose yra sieros

05 07 99 kitaip neapibrėžtos atliekos

06 NEORGANINIŲ CHEMINIŲ PROCESŲ ATLIEKOS

06 01 rūgščių gamybos, maišymo, tiekimo ir naudojimo (GMTN) atliekos

06 01 01* sieros rūgštis ir sulfito rūgštis

06 01 02* druskos rūgštis

06 01 03* vandenilio fluoridas

06 01 04* fosforo rūgštis ir fosfito rūgštis

06 01 05* azoto rūgštis ir nitrito rūgštis

06 01 06* kitos rūgštys

06 01 99 kitaip neapibrėžtos atliekos

06 02 šarminių tirpalų GMTN atliekos

06 02 01* kalcio hidroksidas

06 02 03* amoniakas

06 02 04* natrio hidroksidas ir kalio hidroksidas

06 02 05* kitos bazės

06 02 99 kitaip neapibrėžtos atliekos

06 03 druskų ir jų tirpalų bei metalų oksidų GMTN atliekos

06 03 11* kietosios druskos ir tirpalai, kuriuose yra cianidų

06 03 13* kietosios druskos ir tirpalai, kuriuose yra sunkiųjų metalų

06 03 14 kietosios druskos ir tirpalai, nenurodyti 06 03 11 ir 06 03 13

06 03 15* metalų oksidai, kuriuose yra sunkiųjų metalų

06 03 16 metalų oksidai, nenurodyti 06 03 15

06 03 99 kitaip neapibrėžtos atliekos

06 04 atliekos, kuriose yra metalų, nenurodytos 06 03

06 04 03* atliekos, kuriose yra arseno

06 04 04* atliekos, kuriose yra gyvsidabrio

06 04 05* atliekos, kuriose yra kitų sunkiųjų metalų

06 04 99 kitaip neapibrėžtos atliekos

06 05 nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas

06 05 02* nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų

06 05 03 nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 06 05 02

06 06 sieros cheminių medžiagų GMTN, sieros cheminių procesų ir sieros šalinimo procesų atliekos

06 06 02* atliekos, kuriose yra pavojingų sulfidų

06 06 03 atliekos, kuriose yra sulfidų, nenurodytos 06 06 02

06 06 99 kitaip neapibrėžtos atliekos

06 07 halogenų GMTN ir halogeninių cheminių procesų atliekos

06 07 01* elektrolizės atliekos, kuriose yra asbesto

06 07 02* chloro gamybos aktyvintos anglys

06 07 03* bario sulfato dumblas, kuriame yra gyvsidabrio

06 07 04* tirpalai ir rūgštys, pvz., kontaktinė (sulfato) rūgštis

06 07 99 kitaip neapibrėžtos atliekos

06 08 silicio ir silicio junginių GMTN atliekos

06 08 02* atliekos, kuriose yra pavojingų polisiloksanų

06 08 99 kitaip neapibrėžtos atliekos

06 09 fosforo cheminių medžiagų GMTN ir fosforo cheminių procesų atliekos

06 09 02 fosfitinis šlakas

06 09 03* reakcijų su kalciu atliekos, užterštos pavojingomis cheminėmis medžiagomis arba jose yra pavojingų cheminių medžiagų

06 09 04 reakcijų su kalciu atliekos, nenurodytos 06 09 03

06 09 99 kitaip neapibrėžtos atliekos

06 10 azoto cheminių medžiagų GMTN, azoto cheminių procesų ir trąšų gamybos atliekos

06 10 02* atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

06 10 99 kitaip neapibrėžtos atliekos

06 11 neorganinių pigmentų ir drumstiklių gamybos atliekos

06 11 01 titano dioksido gamybos metu vykstančių reakcijų su kalciu atliekos

06 11 99 kitaip neapibrėžtos atliekos

06 13 kitaip neapibrėžtos neorganinių cheminių procesų atliekos

06 13 01* neorganiniai augalų apsaugos produktai, medienos konservantai ir kiti biocidai

06 13 02* naudotos aktyvintos anglys (išskyrus 06 07 02)

06 13 03 dujų suodžiai

06 13 04* asbesto perdirbimo atliekos

06 13 05* paišai (suodžiai)

06 13 99 kitaip neapibrėžtos atliekos

07 ORGANINIŲ CHEMINIŲ PROCESŲ ATLIEKOS

07 01 pagrindinių organinių cheminių medžiagų gamybos, maišymo, tiekimo ir naudojimo (GMTN) atliekos

07 01 01* vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 01 03* organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 01 04* kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 01 07* halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

07 01 08* kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

07 01 09* halogenintieji filtrų papločiai ir naudoti absorbentai

07 01 10* kiti filtrų papločiai ir naudoti absorbentai

07 01 11* nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų

07 01 12 nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 01 11

07 01 99 kitaip neapibrėžtos atliekos

07 02 plastikų, sintetinės gumos ir dirbtinio pluošto GMTN atliekos

07 02 01* vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 02 03* organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 02 04* kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 02 07* halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

07 02 08* kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

07 02 09* halogenintieji filtrų papločiai ir naudoti absorbentai

07 02 10* kiti filtrų papločiai ir naudoti absorbentai

07 02 11* nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų

07 02 12 nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 02 11

07 02 13 plastikų atliekos

07 02 14* priedų, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų, atliekos

07 02 15 priedų atliekos, nenurodytos 07 02 14

07 02 16* atliekos, kuriose yra pavojingų polisiloksanų

07 02 17 atliekos, kuriose yra polisiloksanų, nenurodytos 07 02 16

07 02 99 kitaip neapibrėžtos atliekos

07 03 organinių dažiklių ir pigmentų (išskyrus 06 11) GMTN atliekos

07 03 01* vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 03 03* organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 03 04* kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 03 07* halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

07 03 08* kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

07 03 09* halogenintieji filtrų papločiai ir naudoti absorbentai

07 03 10* kiti filtrų papločiai ir naudoti absorbentai

07 03 11* nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų

07 03 12 nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 03 11

07 03 99 kitaip neapibrėžtos atliekos

07 04 organinių augalų apsaugos produktų (išskyrus 02 01 08 ir 02 01 09), medienos konservantų (išskyrus 03 02)

ir kitų biocidų GMTN atliekos

07 04 01* vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 04 03* organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 04 04* kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 04 07* halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

07 04 08* kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

07 04 09* halogenintieji filtrų papločiai ir naudoti absorbentai

07 04 10* kiti filtrų papločiai ir naudoti absorbentai

07 04 11* nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų

07 04 12 nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 04 11

07 04 13* kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

07 04 99 kitaip neapibrėžtos atliekos

07 05 medikamentų GMTN atliekos

07 05 01* vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 05 03* organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 05 04* kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 05 07* halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

07 05 08* kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

07 05 09* halogenintieji filtrų papločiai ir naudoti absorbentai

07 05 10* kiti filtrų papločiai ir naudoti absorbentai

07 05 11* nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų

07 05 12 nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 05 11

07 05 13* kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

07 05 14 kietosios atliekos, nenurodytos 07 05 13

07 05 99 kitaip neapibrėžtos atliekos

07 06 riebalų, taukų, muilo, ploviklių, dezinfekavimo priemonių ir kosmetikos GMTN atliekos

07 06 01* vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 06 03* organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 06 04* kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 06 07* halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

07 06 08* kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

07 06 09* halogenintieji filtrų papločiai ir naudoti absorbentai

07 06 10* kiti filtrų papločiai ir naudoti absorbentai

07 06 11* nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų

07 06 12 nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 06 11

07 06 99 kitaip neapibrėžtos atliekos

07 07 kitaip neapibrėžtų grynųjų cheminių medžiagų ir cheminių produktų GMTN atliekos

07 07 01* vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 07 03* organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 07 04* kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 07 07* halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

07 07 08* kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

07 07 09* halogenintieji filtrų papločiai ir naudoti absorbentai

07 07 10* kiti filtrų papločiai ir naudoti absorbentai

07 07 11* nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų

07 07 12 nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 07 11

07 07 99 kitaip neapibrėžtos atliekos

08 DANGŲ (DAŽAI, LAKAS IR STIKLO EMALIS), KLIJŲ, HERMETIKŲ IR SPAUSTUVINIŲ DAŽŲ GAMYBOS, MAIŠYMO, TIEKIMO IR NAUDOJIMO (GMTN) ATLIEKOS

08 01 dažų ir lako GMTN bei jų šalinimo atliekos

08 01 11* dažų ir lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų, atliekos

08 01 12 dažų ir lako atliekos, nenurodytos 08 01 11

08 01 13* dažų ir lako dumblas, kuriame yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų

08 01 14 dažų ir lako dumblas, nenurodytas 08 01 13

08 01 15* vandeninis dumblas, kuriame yra dažų ar lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų

08 01 16 vandeninis dumblas, kuriame yra dažų ar lako, nenurodytas 08 01 15

08 01 17* dažų ar lako šalinimo atliekos, kuriose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų

08 01 18 dažų ir lako šalinimo atliekos, nenurodytos 08 01 17

08 01 19* vandeninės suspensijos, kuriose yra dažų ar lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų

08 01 20 vandeninės suspensijos, kuriose yra dažų ar lako, nenurodytos 08 01 19

08 01 21* dažų ar lako nuėmiklių atliekos

08 01 99 kitaip neapibrėžtos atliekos

08 02 kitų dangų (įskaitant keramines medžiagas) GMTN atliekos

08 02 01 dangos miltelių atliekos

08 02 02 vandeninis dumblas, kuriame yra keraminių medžiagų

08 02 03 vandeninės suspensijos, kuriose yra keraminių medžiagų

08 02 99 kitaip neapibrėžtos atliekos

08 03 spaustuvinių dažų GMTN atliekos

08 03 07 vandeninės suspensijos, kuriose yra dažų

08 03 08 vandeninės skystosios atliekos, kuriose yra dažų

08 03 12* dažų atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

08 03 13 dažų, nenurodytų 08 03 12, atliekos

08 03 14* dažų dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų

08 03 15 dažų dumblas, nenurodytas 08 03 14

08 03 16* ėsdinimo tirpalų atliekos

08 03 17* spaustuvinio dažiklio atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

08 03 18 spaustuvinio dažiklio atliekos, nenurodytos 08 03 17

08 03 19* dispersinė alyva

08 03 99 kitaip neapibrėžtos atliekos

08 04 klijų ir hermetikų (įskaitant hidroizoliacines medžiagas) GMTN atliekos

08 04 09* klijų ir hermetikų, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų, atliekos

08 04 10 klijų ir hermetikų atliekos, nenurodytos 08 04 09

08 04 11* klijų ir hermetikų dumblas, kuriame yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų

08 04 12 klijų ir hermetikų dumblas, nenurodytas 08 04 11

08 04 13* vandeninis dumblas, kuriame yra klijų ir hermetikų, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų

08 04 14 vandeninis dumblas, kuriame yra klijų ir hermetikų, nenurodytas 08 04 13

08 04 15* vandeninės skystosios atliekos, kuriose yra klijų ir hermetikų, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų

cheminių medžiagų

08 04 16 vandeninės skystosios atliekos, kuriose yra klijų ir hermetikų, nenurodytos 08 04 15

08 04 17* kanifolijos alyva

08 04 99 kitaip neapibrėžtos atliekos

08 05 kitaip 08 neapibrėžtos atliekos

08 05 01* izocianatų atliekos

09 FOTOGRAFIJOS PRAMONĖS ATLIEKOS

09 01 fotografijos pramonės atliekos

09 01 01* vandeniniai ryškalų ir aktyvatorių tirpalai

09 01 02* vandeniniai ofseto plokščių ryškalų tirpalai

09 01 03* ryškalų tirpalai su tirpikliais

09 01 04* fiksažų tirpalai

09 01 05* balinimo tirpalai ir balinimo fiksažų tirpalai

09 01 06* fotografijos atliekų apdorojimo jų susidarymo vietoje atliekos, kuriose yra sidabro

09 01 07 fotografijos juostos ir popierius, kuriuose yra sidabro ar sidabro junginių

09 01 08 fotografijos juostos ir popierius, kuriuose nėra sidabro ar sidabro junginių

09 01 10 vienkartinio naudojimo fotoaparatai be baterijų

09 01 11* vienkartinio naudojimo fotoaparatai su baterijomis, nurodytomis 16 06 01, 16 06 02 arba 16 06 03

09 01 12 vienkartinio naudojimo fotoaparatai su baterijomis, nenurodytomis 09 01 11

09 01 13* vandeninės skystosios atliekos, susidarančios sidabro regeneravimo vietoje, nenurodytos 09 01 06

09 01 99 kitaip neapibrėžtos atliekos

10 TERMINIŲ PROCESŲ ATLIEKOS

10 01 elektrinių bei kitų kurą deginančių įrenginių atliekos (išskyrus 19)

10 01 01 dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės (išskyrus garo katilų dulkes, nurodytas 10 01 04)

10 01 02 lakieji anglių pelenai

10 01 03 lakieji durpių ir neapdorotos medienos pelenai

10 01 04* lakieji naftos pelenai ir garo katilų dulkės

10 01 05 sieros iš išmetamųjų dujų šalinimo kalcio junginiais reakcijų kietosios atliekos

10 01 07 sieros iš išmetamųjų dujų šalinimo kalcio junginiais reakcijų dumblo pavidalo atliekos

10 01 09* sieros rūgštis

10 01 13* kurui naudotų emulsintų angliavandenilių lakieji pelenai

10 01 14* bendrojo deginimo dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 01 15 bendrojo deginimo dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės, nenurodyti 10 01 14

10 01 16* bendrojo deginimo lakieji pelenai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 01 17 bendrojo deginimo lakieji pelenai, nenurodyti 10 01 16

10 01 18* dujų valymo atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 01 19 dujų valymo atliekos, nenurodytos 10 01 05, 10 01 07 ir 10 01 18

10 01 20* nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų

10 01 21 nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 10 01 20

10 01 22* garo katilų valymo vandeninis dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų

10 01 23 garo katilų valymo vandeninis dumblas, nenurodytas 10 01 22

10 01 24 smėlis iš pseudoverdančiųjų sluoksnių

10 01 25 kuro saugojimo ir ruošimo atliekos anglimis kūrenamose elektrinėse

10 01 26 aušinimo vandens valymo atliekos

10 01 99 kitaip neapibrėžtos atliekos

10 02 geležies ir plieno pramonės atliekos

10 02 01 šlako apdorojimo atliekos

10 02 02 neapdorotas šlakas

10 02 07* dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 02 08 dujų valymo kietosios atliekos, nenurodytos 10 02 07

10 02 10 antrinės nuodegos

10 02 11* aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos

10 02 12 aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 02 11

10 02 13* dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 02 14 dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, nenurodyti 10 02 13

10 02 15 kitas dumblas ir filtrų papločiai

10 02 99 kitaip neapibrėžtos atliekos

10 03 aliuminio terminės metalurgijos atliekos

10 03 02 anodų atliekos

10 03 04* pirminio lydymo šlakas

10 03 05 aliuminio atliekos

10 03 08* antrinio lydymo druskų šlakas

10 03 09* antrinio lydymo juodosios nuodegos

10 03 15* degios lengvosios frakcijos arba frakcijos, kurios, susilietusios su vandeniu, gali išskirti pavojingai didelius degių dujų kiekius

10 03 16 lengvosios frakcijos, nenurodytos 10 03 15

10 03 17* anodų gamybos atliekos, kuriose yra dervų

10 03 18 anodų gamybos atliekos, kuriose yra anglies, nenurodytos 10 03 17

10 03 19* išmetamųjų dujų dulkės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 03 20 išmetamųjų dujų dulkės, nenurodytos 10 03 19

10 03 21* kitos dalelės ir dulkės (įskaitant rutulinių malūnų dulkes), kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 03 22 kitos dalelės ir dulkės (įskaitant rutulinių malūnų dulkes), nenurodytos 10 03 21

10 03 23* dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 03 24 dujų valymo kietosios atliekos, nenurodytos 10 03 23

10 03 25* dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 03 26 dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, nenurodyti 10 03 25

10 03 27* aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos

10 03 28 aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 03 27

10 03 29* druskų šlako ir juodųjų nuodegų apdorojimo atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 03 30 druskų šlako ir juodųjų nuodegų apdorojimo atliekos, nenurodytos 10 03 29

10 03 99 kitaip neapibrėžtos atliekos

10 04 švino terminės metalurgijos atliekos

10 04 01* pirminio ir antrinio lydymo šlakas

10 04 02* pirminio ir antrinio lydymo nuodegos ir šlakas

10 04 03* kalcio arsenatas

10 04 04 * išmetamųjų dujų dulkės

10 04 05* kitos dalelės ir dulkės

10 04 06* dujų valymo kietosios atliekos

10 04 07* dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai

10 04 09* aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos

10 04 10 aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 04 09

10 04 99 kitaip neapibrėžtos atliekos

10 05 cinko terminės metalurgijos atliekos

10 05 01 pirminio ir antrinio lydymo šlakas

10 05 03* išmetamųjų dujų dulkės

10 05 04 kitos dalelės ir dulkės

10 05 05* dujų valymo kietosios atliekos

10 05 06* dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai

10 05 09 aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 05 08

10 05 10* nuodegos ir šlakas, kurie, susilietę su vandeniu, gali išskirti pavojingai didelius degių dujų kiekius

10 05 11 nuodegos ir šlakas, nenurodyti 10 05 10

10 05 99 kitaip neapibrėžtos atliekos

10 06 vario terminės metalurgijos atliekos

10 06 01 pirminio ir antrinio lydymo šlakas

10 06 02 pirminio ir antrinio lydymo nuodegos ir šlakas

10 06 03* išmetamųjų dujų dulkės

10 06 04 kitos dalelės ir dulkės

10 06 06* dujų valymo kietosios atliekos

10 06 07* dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai

10 06 09* aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos

10 06 10 aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 06 09

10 06 99 kitaip neapibrėžtos atliekos

10 07 sidabro, aukso ir platinos terminės metalurgijos atliekos

10 07 01 pirminio ir antrinio lydymo šlakas

10 07 02 pirminio ir antrinio lydymo nuodegos ir šlakas

10 07 03 dujų valymo kietosios atliekos

10 07 04 kitos dalelės ir dulkės

10 07 05 dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai

10 07 07* aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos

10 07 08 aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 07 07

10 07 99 kitaip neapibrėžtos atliekos

10 08 spalvotųjų metalų terminės metalurgijos atliekos

10 08 04 dalelės ir dulkės

10 08 08* pirminio ir antrinio lydymo druskų šlakas

10 08 09 kitas dumblas

10 08 10* nuodegos ir šlakas, kurie, susilietę su vandeniu, gali išskirti pavojingai didelius degių dujų kiekius

10 08 11 nuodegos ir šlakas, nenurodyti 10 08 10

f10 08 12* anodų gamybos atliekos, kuriose yra dervų

10 08 13 anodų gamybos atliekos, kuriose yra anglies, nenurodytos 10 08 12

10 08 14 anodų atliekos

10 08 15* išmetamųjų dujų dulkės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 08 16 išmetamųjų dujų dulkės, nenurodytos 10 08 15

10 08 17* išmetamųjų dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 08 18 išmetamųjų dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, nenurodyti 10 08 17

10 08 19* aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos

10 08 20 aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 08 19

10 08 99 kitaip neapibrėžtos atliekos

10 09 metalo liejinių gamybos atliekos

10 09 03 krosnių šlakas

10 09 05* strypai ir šablonai, kurie nebuvo naudoti liejimui ir kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 09 06 strypai ir šablonai, kurie nebuvo naudoti liejimui, nenurodyti 10 09 05

10 09 07* strypai ir šablonai, kurie buvo naudoti liejimui ir kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 09 08 strypai ir šablonai, kurie buvo naudoti liejimui, nenurodyti 10 09 07

10 09 09* išmetamųjų dujų dulkės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 09 10 išmetamųjų dujų dulkės, nenurodytos 10 09 09

10 09 11* kitos dalelės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 09 12 kitos dalelės, nenurodytos 10 09 11

10 09 13* rišiklių atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 09 14 rišiklių atliekos, nenurodytos 10 09 13

10 09 15* plyšiams nustatyti naudojamų junginių komponentai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 09 16 plyšiams nustatyti naudojamų junginių komponentai, nenurodyti 10 09 15

10 09 99 kitaip neapibrėžtos atliekos

10 10 spalvotųjų metalų liejinių gamybos atliekos

10 10 03 krosnių šlakas

10 10 05* strypai ir šablonai, kurie nebuvo naudoti liejimui ir kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 10 06 strypai ir šablonai, kurie nebuvo naudoti liejimui, nenurodyti 10 10 05

10 10 07* strypai ir šablonai, kurie buvo naudoti liejimui ir kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 10 08 strypai ir šablonai, kurie buvo naudoti liejimui, nenurodyti 10 10 07

10 10 09* išmetamųjų dujų dulkės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 10 10 išmetamųjų dujų dulkės, nenurodytos 10 10 09

10 10 11* kitos dalelės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 10 12 kitos dalelės, nenurodytos 10 10 11

10 10 13* rišiklių atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 10 14 rišiklių atliekos, nenurodytos 10 10 13

10 10 15* plyšiams nustatyti naudojamų junginių komponentai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 10 16 plyšiams nustatyti naudojamų junginių komponentai, nenurodyti 10 10 15

10 10 99 kitaip neapibrėžtos atliekos

10 11 stiklo ir stiklo gaminių gamybos atliekos

10 11 03 stiklo pluošto medžiagų atliekos

10 11 05 dalelės ir dulkės

10 11 09* mišinio ruošimo prieš terminį apdorojimą atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 11 10 mišinio ruošimo prieš terminį apdorojimą atliekos, nenurodytos 10 11 09

10 11 11* smulkios stiklo atliekos ir stiklo milteliai, kuriuose yra sunkiųjų metalų (pvz., iš elektroninių vamzdelių)

10 11 12 stiklo atliekos, nenurodytos 10 11 11

10 11 13* stiklo poliravimo ir stiklo šlifavimo atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 11 14 stiklo poliravimo ir stiklo šlifavimo atliekos, nenurodytos 10 11 13

10 11 15* išmetamųjų dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 11 16 išmetamųjų dujų valymo kietosios atliekos, nenurodytos 10 11 15

10 11 17* išmetamųjų dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 11 18 išmetamųjų dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, nenurodyti 10 11 17

10 11 19* nuotekų valymo jų susidarymo vietoje kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 11 20 nuotekų valymo jų susidarymo vietoje kietosios atliekos, nenurodytos 10 11 19

10 11 99 kitaip neapibrėžtos atliekos

10 12 keramikos gaminių, plytų, čerpių ir statybinių konstrukcijų gamybos atliekos

10 12 01 mišinio ruošimo prieš terminį apdorojimą atliekos

10 12 03 dalelės ir dulkės

10 12 05 dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai

10 12 06 brokuoti šablonai

10 12 08 keramikos, plytų, čerpių ir statybinių konstrukcijų gamybos atliekos (po terminio apdorojimo)

10 12 09* dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 12 10 dujų valymo kietosios atliekos, nenurodytos 10 12 09

10 12 11* glazūravimo atliekos, kuriose yra sunkiųjų metalų

10 12 12 glazūravimo atliekos, nenurodytos 10 12 11

10 12 13 nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas

10 12 99 kitaip neapibrėžtos atliekos

10 13 cemento, kalkių ir gipso bei iš jų pagamintų dirbinių ir gaminių atliekos

10 13 01 mišinio ruošimo prieš terminį apdorojimą atliekos

10 13 04 kalkių kalcinavimo ir hidratacijos atliekos

10 13 06 dalelės ir dulkės (išskyrus 10 13 12 ir 10 13 13)

10 13 07 dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai

10 13 09* asbesto-cemento gamybos liekanos, kuriose yra asbesto

10 13 10 asbesto-cemento gamybos liekanos, nenurodytos 10 13 09

10 13 11 sudėtinių medžiagų, kuriose yra cemento, atliekos, nenurodytos 10 13 09 ir 10 13 10

10 13 12* dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 13 13 dujų valymo kietosios atliekos, nenurodytos 10 13 12

10 13 14 cemento ir cemento šlako atliekos

10 13 99 kitaip neapibrėžtos atliekos

10 14 krematoriumų atliekos

10 14 01* dujų valymo atliekos, kuriose yra gyvsidabrio

11 METALŲ IR KITŲ MEDŽIAGŲ PAVIRŠIAUS CHEMINIO APDOROJIMO IR DENGIMO ATLIEKOS; SPALVOTOSIOS HIDROMETALURGIJOS ATLIEKOS

11 01 metalų paviršiaus cheminio apdorojimo bei metalų ir kitų medžiagų dengimo atliekos (pvz., galvaniniai procesai, dengimo

cinku procesai, ėsdinimo procesai, išėsdinimas, fosfatavimas, šarminis riebalų šalinimas, anodavimas)

11 01 05* ėsdinimo rūgštys

11 01 06* kitaip neapibrėžtos rūgštys

11 01 07* ėsdinimo šarmai

11 01 08* fosfitinis šlakas

11 01 09* dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

11 01 10 dumblas ir filtrų papločiai, nenurodyti 11 01 09

11 01 11* vandeniniai skalavimo skysčiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

11 01 12 vandeniniai skalavimo skysčiai, nenurodyti 11 01 11

11 01 13* riebalų šalinimo atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

11 01 14 riebalų šalinimo atliekos, nenurodytos 11 01 13

11 01 15* membraninių sistemų arba jonitinių sistemų eliuatai ir dumblas, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

11 01 16* sočiosios arba naudotos jonitinės dervos

11 01 98* kitos atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

11 01 99 kitaip neapibrėžtos atliekos

11 02 spalvotųjų metalų hidrometalurgijos procesų atliekos

11 02 02* cinko hidrometalurgijos dumblas (įskaitant jarozitą, getitą)

11 02 03 anodų, skirtų vandeniniams elektrolitiniams procesams, gamybos atliekos

11 02 05* vario hidrometalurgijos procesų atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

11 02 06 vario hidrometalurgijos procesų atliekos, nenurodytos 11 02 05

11 02 07* kitos atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

11 02 99 kitaip neapibrėžtos atliekos

11 03 grūdinimo procesų dumblas ir dalelės

11 03 01* atliekos, kuriose yra cianido

11 03 02* kitos atliekos

11 05 karštojo galvanizavimo procesų atliekos

11 05 01 sunkusis cinkas

11 05 02 cinko pelenai

11 05 03* dujų valymo kietosios atliekos

11 05 04* naudotas fliusas

11 05 99 kitaip neapibrėžtos medžiagos

12 METALŲ IR PLASTIKŲ FORMAVIMO, FIZINIO IR MECHANINIO JŲ PAVIRŠIAUS APDOROJIMO ATLIEKOS

12 01 metalų ir plastikų formavimo, fizinio ir mechaninio jų paviršiaus apdorojimo atliekos

12 01 01 juodųjų metalų šlifavimo ir tekinimo atliekos

12 01 02 juodųjų metalų dulkės ir dalelės

12 01 03 spalvotųjų metalų šlifavimo ir tekinimo atliekos

12 01 04 spalvotųjų metalų dulkės ir dalelės

12 01 05 plastiko drožlės ir nuopjovos

12 01 06* mineralinės mašininės alyvos, kuriose yra halogenų (išskyrus emulsijas ir tirpalus)

12 01 07* mineralinės mašininės alyvos, kuriose nėra halogenų (išskyrus emulsijas ir tirpalus)

12 01 08* mašininės emulsijos, kuriose yra halogenų

12 01 09* mašininės emulsijos, kuriose nėra halogenų

12 01 10* sintetinės mašininės alyvos

12 01 12* naudotas vaškas ir riebalai

12 01 13 suvirinimo atliekos

12 01 14* mašininis dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų

12 01 15 mašininis dumblas, nenurodytas 12 02 14

12 01 16* sprogstamųjų medžiagų atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

12 01 17 sprogstamųjų medžiagų atliekos, nenurodytos 12 01 16

12 01 18* metalų nuosėdos (šlifavimo, galandimo ir poliravimo nuosėdos), kuriose yra alyvos

12 01 19* lengvai biologiškai suyranti mašininė alyva

12 01 20* naudotos šlifavimo dalys ir šlifavimo medžiagos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

12 01 21 naudotos šlifavimo dalys ir šlifavimo medžiagos, nenurodytos 12 01 20

12 01 99 kitaip neapibrėžtos atliekos

12 03 riebalų šalinimo vandeniu ir garais atliekos (išskyrus 11)

12 03 01* vandeniniai plovimo skysčiai

12 03 02* riebalų šalinimo garais atliekos

13 NAFTOS PRODUKTŲ ATLIEKOS IR SKYSTOJO KURO ATLIEKOS (išskyrus maistinį aliejų ir tą, kuris nenurodytas 05, 12 ir 19)

13 01 alyvos hidraulinėms sistemoms atliekos

13 01 01* alyva hidraulinėms sistemoms, kurioje yra PCB1

13 01 04* chlorintosios emulsijos

13 01 05* nechlorintosios emulsijos

13 01 09* chlorintoji alyva hidraulinėms sistemoms, kurioje yra mineralų

13 01 10* nechlorintoji alyva hidraulinėms sistemoms, kurioje yra mineralų

13 01 11* sintetinė alyva hidraulinėms sistemoms

13 01 12* lengvai biologiškai suyranti alyva hidraulinėms sistemoms

13 01 13* kita alyva hidraulinėms sistemoms

13 02 variklių, pavarų dėžės ir tepalinės alyvos atliekos

13 02 04* mineralinė chlorintoji variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva

13 02 05* mineralinė nechlorintoji variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva

13 02 06* sintetinė variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva

13 02 07* lengvai biologiškai suyranti variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva

13 02 08* kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva

13 03 izoliacinės ir šilumą perduodančios alyvos atliekos

13 03 01* izoliacinė ar šilumą perduodanti alyva, kurioje yra PCB

13 03 06* mineralinė chlorintoji izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva, nenurodyta 13 03 01

13 03 07* mineralinė nechlorintoji izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva

13 03 08* sintetinė izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva

13 03 09* lengvai biologiškai suyranti izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva

13 03 10* izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva

13 04 lijaliniai vandenys

13 04 01* vidaus laivininkystės lijaliniai vandenys

13 04 02* lijaliniai vandenys iš prieplaukų nuotakyno

13 04 03* kitų laivininkystės rūšių lijaliniai vandenys

13 05 naftos produktų/vandens separatorių turinys

13 05 01* žvyro gaudyklės ir naftos produktų/vandens separatorių kietosios medžiagos

13 05 02* naftos produktų/vandens separatorių dumblas

13 05 03* kolektoriaus dumblas

13 05 06* naftos produktų/vandens separatorių naftos produktai

13 05 07* naftos produktų/vandens separatorių tepaluotas vanduo

13 05 08* žvyro gaudyklės ir naftos produktų/vandens separatorių atliekų mišiniai

13 07 skystojo kuro atliekos

13 07 01* mazutas ir dyzelinis kuras

13 07 02* benzinas

13 07 03* kitos kuro rūšys (įskaitant mišinius)

13 08 kitaip neapibrėžtos naftos atliekos

13 08 01* druskų šalinimo dumblas ar emulsijos

13 08 02* kitos emulsijos

13 08 99* kitaip neapibrėžtos atliekos

14 ORGANINIŲ TIRPIKLIŲ, AUŠALŲ IR PROPELENTŲ ATLIEKOS (išskyrus 07 ir 08)

14 06 organinių tirpiklių, aušalų ir putų/aerozolinių propelentų atliekos

14 06 01* chlorfluorangliavandeniliai, HCFC, HFC

14 06 02* kiti halogenintieji tirpikliai ir tirpiklių mišiniai

14 06 03* kiti tirpikliai ir tirpiklių mišiniai

14 06 04* dumblas arba kietosios atliekos, kuriuose yra halogenintųjų tirpiklių

14 06 05* dumblas arba kietosios atliekos, kuriuose yra kitų tirpiklių

 

 

1 Šiame atliekų sąraše PCB apibrėžiama taip, kaip Direktyvoje 96/59/EB

 

15 KITAIP NEAPIBRĖŽTOS PAKAVIMO ATLIEKOS, ABSORBENTAI, PAŠLUOSTĖS, FILTRŲ MEDŽIAGOS IR APSAUGINIAI DRABUŽIAI

15 01 pakavimas (įskaitant atskirai surinktas komunalines pakavimo atliekas)

15 01 01 popieriaus ir kartono pakuotės

15 01 02 plastikinės pakuotės

15 01 03 medinės pakuotės

15 01 04 metalinės pakuotės

15 01 05 kombinuotosios pakuotės

15 01 06 mišrios pakuotės

15 01 07 stiklo pakuotės

15 01 09 pakuotės iš tekstilės

15 01 10* pakuotės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos

15 01 11* metalinės pakuotės, įskaitant suslėgto oro talpyklas, kuriose yra pavojingų kietų poringų rišamųjų medžiagų (pvz., asbesto)

15 02 absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės ir apsauginiai drabužiai

15 02 02* absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti

pavojingomis cheminėmis medžiagomis

15 02 03 absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės ir apsauginiai drabužiai, nenurodyti 15 02 02

16 KITAIP SĄRAŠE NEAPIBRĖŽTOS ATLIEKOS

16 01 eksploatuoti netinkamos įvairios paskirties transporto priemonės (įskaitant nesavaeiges mašinas) ir atliekos išardžius eksploatuoti netinkamas transporto priemones bei transporto priemonių aptarnavimo atliekos (išskyrus 13, 14, 16 06 ir 16 08)

16 01 03 naudotos padangos

16 01 04* eksploatuoti netinkamos transporto priemonės

16 01 06 eksploatuoti netinkamos transporto priemonės, kuriose nebėra nei skysčių, nei kitų pavojingų sudedamųjų dalių

16 01 07* tepalų filtrai

16 01 08* sudedamosios dalys, kuriose yra gyvsidabrio

16 01 09* sudedamosios dalys, kuriose yra polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT)

16 01 10* sprogios sudedamosios dalys (pvz., oro pagalvės)

16 01 11* stabdžių trinkelės, kuriose yra asbesto

16 01 12 stabdžių trinkelės, nenurodytos 16 01 11

16 01 13* stabdžių skystis

16 01 14* aušinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

16 01 15 aušinamieji skysčiai, nenurodyti 16 01 14

16 01 16 suskystintų dujų balionai

16 01 17 juodieji metalai

16 01 18 spalvotieji metalai

16 01 19 plastikai

16 01 20 stiklas

16 01 21* pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07 – 16 01 11, 16 01 13 ir 16 01 14

16 01 22 kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys

16 01 99 kitaip neapibrėžtos atliekos

16 02 elektros ir elektroninės įrangos atliekos

16 02 09* transformatoriai ir kondensatoriai, kuriuose yra polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT)

16 02 10* nebenaudojama įranga, kurioje yra ar kuri yra užteršta polichlorintais bifenilais ir polichlorintais terfenilais (PCB/PCT),

nenurodyta 16 02 09

16 02 11* nebenaudojama įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenilių, hidrochlorfluorangliavandenilių,

hidrofluorangliavandenilių(HCFC, HFC)

16 02 12* nebenaudojama įranga, kurioje yra grynojo asbesto

16 02 13* nebenaudojama įranga, kurioje yra pavojingų sudedamųjų dalių2, nenurodytų 16 02 09 – 16 02 12

 

 

2 Elektros ir elektroninės įrangos pavojingose sudedamosiose dalyse gali būti akumuliatorių ir baterijų, nurodytų 16 06 ir pažymėtų pavojingais; gyvsidabriniai jungikliai, elektroniniai vamzdeliai ir kitas aktyvintas stiklas ir pan.

 

16 02 14 nebenaudojama įranga, nenurodyta 16 02 09 – 16 02 13

16 02 15* pavojingos sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos

16 02 16 sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos, nenurodytos 16 02 15

16 03 netinkamos naudoti gaminių partijos ir nenaudoti gaminiai

16 03 03* neorganinės atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

16 03 04 neorganinės atliekos, nenurodytos 16 03 03

16 03 05* organinės atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

16 03 06 organinės atliekos, nenurodytos 16 03 05

16 04 sprogmenų atliekos

16 04 01* šaudmenų atliekos

16 04 02* pirotechnikos atliekos

16 04 03* kitų sprogmenų atliekos

16 05 slėginiuose konteineriuose esančios dujos ir nebereikalingos cheminės medžiagos

16 05 04* dujos slėginiuose konteineriuose, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų (įskaitant halonus)

16 05 05 dujos slėginiuose konteineriuose, nenurodytos 16 05 04

16 05 06* laboratorinės cheminės medžiagos, įskaitant laboratorinių cheminių medžiagų mišinius, sudarytos iš pavojingų cheminių

medžiagų arba jų turinčios

16 05 07* nebereikalingos neorganinės cheminės medžiagos, sudarytos iš pavojingų cheminių medžiagų arba jų turinčios

16 05 08* nebereikalingos organinės cheminės medžiagos, sudarytos iš pavojingų cheminių medžiagų arba jų turinčios

16 05 09 nebereikalingos cheminės medžiagos, nenurodytos 16 05 06, 16 05 07 arba 16 05 08

16 06 baterijos ir akumuliatoriai

16 06 01* švino akumuliatoriai

16 06 02* nikelio-kadmio akumuliatoriai

16 06 03* gyvsidabrio baterijos

16 06 04 šarminės baterijos (išskyrus 16 06 03)

16 06 05 kitos baterijos ir akumuliatoriai

16 06 06* atskirai surinkti baterijų ir akumuliatorių elektrolitai

16 07 transportavimo talpyklų, rezervuarų ir statinių valymo atliekos (išskyrus 05 ir 13)

16 07 08* atliekos, kuriose yra tepalų

16 07 09* atliekos, kuriose yra kitų pavojingų cheminių medžiagų

16 07 99 kitaip neapibrėžtos atliekos

16 08 panaudoti katalizatoriai

16 08 01 panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra aukso, sidabro, renio, rodžio, paladžio, iridžio arba platinos (išskyrus 16 08 07)

16 08 02* panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra pavojingų pereinamųjų metalų3 arba pavojingų pereinamųjų metalų junginių

16 08 03 kitaip neapibrėžti panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra pereinamųjų metalų arba pereinamųjų metalų junginių

16 08 04 panaudoti skysto katalizinio krekingo katalizatoriai (išskyrus 16 08 07)

16 08 05* panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra fosforo rūgšties

16 08 06* panaudoti skysčiai, naudoti kaip katalizatoriai

16 08 07* panaudoti katalizatoriai, užteršti pavojingomis cheminėmis medžiagomis

16 09 oksiduojančios medžiagos

16 09 01* permanganatai, pvz., kalio permanganatas

16 09 02* chromatai, pvz., kalio chromatas, kalio arba natrio dichromatas

16 09 03* peroksidai, pvz., vandenilio peroksidas

16 09 04* kitaip neapibrėžtos oksiduojančios medžiagos

16 10 vandeninės skystosios atliekos, kurias numatyta valyti už jų susidarymo vietos ribų

16 10 01* vandeninės skystosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

16 10 02 vandeninės skystosios atliekos, neapibrėžtos 16 10 01

 

 

3 Šiame įraše pereinamieji metalai: skandis, vanadis, manganas, kobaltas, varis, itris, niobis, hafnis, volframas, titanas, chromas, geležis, nikelis, cinkas, cirkonis, molibdenas ir tantalas. Šie metalai arba jų junginiai yra pavojingi, jeigu jie yra klasifikuojami kaip pavojingos cheminės medžiagos. Pagal pavojingų cheminių medžiagų klasifikaciją yra nustatoma, kuris iš šių pereinamųjų metalų ir kurie pereinamųjų metalų junginiai yra pavojingi.

16 10 03* vandeniniai koncentratai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

16 10 04 vandeniniai koncentratai, nenurodyti 16 10 03

16 11 iškloja ir ugniai atsparių medžiagų atliekos

16 11 01* metalurgijos procesų anglies iškloja ir ugniai atsparios medžiagos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

16 11 02 metalurgijos procesų anglies iškloja ir ugniai atsparios medžiagos, nenurodytos 16 11 01

16 11 03* kita metalurgijos procesų iškloja ir kitos ugniai atsparios medžiagos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

16 11 04 kita metalurgijos procesų iškloja ir kitos ugniai atsparios medžiagos, nenurodytos 16 11 03

16 11 05* ne metalurgijos procesų iškloja ir ugniai atsparios medžiagos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

16 11 06 ne metalurgijos procesų iškloja ir ugniai atsparios medžiagos, nenurodytos 16 11 05

17 STATYBINĖS IR GRIOVIMO ATLIEKOS (ĮSKAITANT IŠ UŽTERŠTŲ VIETŲ IŠKASTĄ GRUNTĄ)

17 01 betonas, plytos, čerpės ir keramika

17 01 01 betonas

17 01 02 plytos

17 01 03 čerpės ir keramika

17 01 06* betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai arba atskiros dalys, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

17 01 07 betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai, nenurodyti 17 01 06

17 02 medis, stiklas ir plastikas

17 02 01 medis

17 02 02 stiklas

17 02 03 plastikas

17 02 04* stiklas, plastikas ir mediena, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų arba kurie yra jomis užteršti

17 03 bituminiai mišiniai, akmens anglių derva ir gudronuotieji gaminiai

17 03 01* bituminiai mišiniai, kuriuose yra akmens anglių dervos

17 03 02 bituminiai mišiniai, nenurodyti 17 03 01

17 03 03* akmens anglių derva ir gudronuotieji gaminiai

17 04 metalai (įskaitant jų lydinius)

17 04 01 varis, bronza, žalvaris

17 04 02 aliuminis

17 04 03 švinas

17 04 04 cinkas

17 04 05 geležis ir plienas

17 04 06 alavas

17 04 07 metalų mišiniai

17 04 09* metalų atliekos, užterštos pavojingomis cheminėmis medžiagomis

17 04 10* kabeliai, kuriuose yra alyvos, akmens anglių dervos ir kitų pavojingų cheminių medžiagų

17 04 11 kabeliai, nenurodyti 17 04 10

17 05 žemė (įskaitant iš užterštų vietų iškastą gruntą), akmenys ir išsiurbtas dumblas

17 05 03* gruntas ir akmenys, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

17 05 04 gruntas ir akmenys, nenurodyti 17 05 03

17 05 05* išsiurbtas dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų

17 05 06 išsiurbtas dumblas, nenurodytas 17 05 05

17 05 07* kelių skalda, kurioje yra pavojingų cheminių medžiagų

17 05 08 kelių skalda, nenurodyta 17 05 07

17 06 izoliacinės medžiagos ir statybinės medžiagos, kuriose yra asbesto

17 06 01* izoliacinės medžiagos, kuriose yra asbesto

17 06 03* kitos izoliacinės medžiagos, sudarytos iš pavojingų cheminių medžiagų arba jų turinčios

17 06 04 izoliacinės medžiagos, nenurodytos 17 06 01 ir 17 06 03

17 06 05* statybinės medžiagos, turinčios asbesto

17 08 gipso izoliacinės statybinės medžiagos

17 08 01* gipso izoliacinės statybinės medžiagos

17 08 02 gipso izoliacinės statybinės medžiagos, nenurodytos 17 08 01

17 09 kitos statybinės ir griovimo atliekos

17 09 01* statybinės ir griovimo atliekos, kuriose yra gyvsidabrio

17 09 02* statybinės ir griovimo atliekos, kuriose yra polichlorintųjų bifenilų (PCB) (pvz., hermetikai, kuriuose yra PCB, polimerinės

dangos, kuriose yra PCB, hermetiški glazūravimo gaminiai, kuriuose yra PCB, kondensatoriai, kuriuose yra PCB)

17 09 03* kitos statybinės ir griovimo atliekos (įskaitant mišrias atliekas), kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

17 09 04 mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03

18 ŽMONIŲ AR GYVŪNŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR (ARBA) SU JA SUSIJUSIŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ ATLIEKOS (išskyrus virtuvių ir restoranų atliekas, tiesiogiai nesusijusias su sveikatos priežiūra)

18 01 gimdymų priežiūros, žmonių ligų diagnostikos, gydymo ar prevencijos atliekos

18 01 01 aštrūs daiktai (išskyrus 18 01 03)

18 01 02 kūno dalys ir organai, įskaitant kraujo paketus ir konservuotą kraują (išskyrus 18 01 03)

18 01 03* atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui taikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos

18 01 04 atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui netaikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos (pvz., tvarsliava, gipso

tvarsčiai, skalbiniai, vienkartiniai drabužiai, vystyklai)

18 01 06* cheminės medžiagos, sudarytos iš pavojingų cheminių medžiagų arba jų turinčios

18 01 07 cheminės medžiagos, nenurodytos 18 01 06

18 01 08* citotoksiniai arba citostatiniai vaistai

18 01 09 vaistai, nenurodyti 18 01 08

18 01 10* dantų gydymo procese naudojamų metalo lydinių su gyvsidabriu atliekos

18 02 mokslinių tyrimų bei gyvūnų ligų diagnostikos, gydymo ar prevencijos atliekos

18 02 01 aštrūs daiktai (išskyrus 18 02 02)

18 02 02* atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui taikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos

18 02 03 atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui netaikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos

18 02 05* cheminės medžiagos, sudarytos iš pavojingų cheminių medžiagų arba jų turinčios

18 02 06 cheminės medžiagos, nenurodytos 18 02 05

18 02 07* citotoksiniai arba citostatiniai vaistai

18 02 08 vaistai, nenurodyti 18 02 07

19 ATLIEKOS IŠ ATLIEKŲ TVARKYMO ĮRENGINIŲ IR IŠ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ UŽ JŲ SUSIDARYMO VIETOS RIBŲ, IR ŽMONĖMS VARTOTI BEI PRAMONEI SKIRTO VANDENS RUOŠIMO ATLIEKOS

19 01 deginimo arba pirolizės atliekos

19 01 02 iš dugno pelenų išskirtos medžiagos, kuriose yra geležies

19 01 05* dujų valymo filtrų papločiai

19 01 06* dujų valymo vandeninės skystosios atliekos ir kitos vandeninės skystosios atliekos

19 01 07* dujų valymo kietosios atliekos

19 01 10* išmetamosioms dujoms valyti naudotos aktyvintos anglys

19 01 11* dugno pelenai ir šlakas, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

19 01 12 dugno pelenai ir šlakas, nenurodyti 19 01 11

19 01 13* lakieji pelenai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

19 01 14 lakieji pelenai, nenurodyti 19 01 13

19 01 15* garo katilų dulkės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

19 01 16 garo katilų dulkės, nenurodytos 19 01 15

19 01 17* pirolizės atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

19 01 18 pirolizės atliekos, nenurodytos 19 01 17

19 01 19 smėlis iš pseudoverdančiųjų sluoksnių

19 01 99 kitaip neapibrėžtos atliekos

19 02 atliekos po specialaus fizinio/cheminio atliekų apdorojimo (įskaitant dechromaciją, decianidaciją, neutralizavimą)

19 02 03 iš anksto sumaišytos atliekos, sudarytos tik iš nepavojingų atliekų

19 02 04* iš anksto sumaišytos atliekos, kuriose yra bent vienos rūšies pavojingų atliekų

19 02 05* fizinio/cheminio apdorojimo dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų

19 02 06 fizinio/cheminio apdorojimo dumblas, nenurodytas 19 02 05

19 02 07* atskyrimo būdu gauta alyva ir koncentratai

19 02 08* skystosios degios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

19 02 09* kietosios degios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

19 02 10 degios atliekos, nenurodytos 19 02 08 ir 19 02 09

19 02 11* kitos atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

19 02 99 kitaip neapibrėžtos atliekos

19 03 stabilizuotos/sukietintos atliekos4

19 03 04* atliekos, pažymėtos kaip pavojingos, iš dalies5 stabilizuotos

19 03 05 stabilizuotos atliekos, nenurodytos 19 03 04

19 03 06* sukietintos atliekos, pažymėtos kaip pavojingos

19 03 07 sukietintos atliekos, nenurodytos 19 03 06

19 04 sustiklintos atliekos ir stiklėjimo atliekos

19 04 01 sustiklintos atliekos

19 04 02* lakieji pelenai ir kitos išmetamųjų dujų valymo atliekos

19 04 03* nestiklinta kietoji fazė

19 04 04 vandeninės skystosios stiklintų atliekų grūdinimo atliekos

19 05 aerobinio kietųjų atliekų apdorojimo atliekos

19 05 01 nekompostuotos komunalinių ar panašių atliekų frakcijos

19 05 02 nekompostuotos gyvūninių ir augalinių atliekų frakcijos

19 05 03 netinkamas naudoti kompostas

19 05 99 kitaip neapibrėžtos atliekos

19 06 anaerobinio atliekų apdorojimo atliekos

19 06 03 komunalinių atliekų anaerobinio apdorojimo skystis

19 06 04 anaerobinio komunalinių atliekų apdorojimo raugas

19 06 05 gyvūninių ir augalinių atliekų anaerobinio apdorojimo skystis

19 06 06 gyvūninių ir augalinių atliekų anaerobinio apdorojimo raugas

19 06 99 kitaip neapibrėžtos atliekos

19 07 sąvartynų filtratas

19 07 02* sąvartynų filtratas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų

19 07 03 sąvartynų filtratas, nenurodytas 19 07 02

19 08 kitaip neapibrėžtos nuotekų valymo įrenginių atliekos

19 08 01 rūšiavimo atliekos

19 08 02 smėliagaudžių atliekos

19 08 05 miesto buitinių nuotekų valymo dumblas

19 08 06* prisotintos arba naudotos jonitinės dervos

19 08 07* jonitų regeneravimo tirpalai ir dumblas

19 08 08* membraninių sistemų atliekos, kuriose yra sunkiųjų metalų

19 08 09 atskyrus alyvą/vandenį gautas riebalų ir alyvos mišinys, kuriame yra tik maistinio aliejaus ir riebalų

19 08 10* atskyrus alyvą/vandenį gautas riebalų ir alyvos mišinys, nenurodytas 19 08 09

19 08 11* biologinio pramoninių nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų

19 08 12 biologinio pramoninių nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 19 08 11

19 08 13* kitokio pramoninių nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų

19 08 14 kitokio pramoninių nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 19 08 13

19 08 99 kitaip neapibrėžtos atliekos

19 09 žmonėms vartoti skirto vandens arba pramoninio vandens ruošimo atliekos

19 09 01 pirminio filtravimo ir košimo kietosios atliekos

19 09 02 vandens skaidrinimo dumblas

19 09 03 dekarbonizavimo dumblas

19 09 04 naudotos aktyvintos anglys

 

4 Stabilizavimo procesai pakeičia atliekose esančių sudedamųjų dalių pavojingumo lygį ir pavojingą cheminę medžiagą paverčia nepavojinga. Kietinimo procesai naudojant priedus tik pakeičia fizinę atliekų būklę (pvz., skystą į kietą) nepakeisdami cheminių atliekų savybių.

5 Atliekos laikomos iš dalies stabilizuotomis, jeigu stabilizavimo procesui pasibaigus pavojingos sudedamosios dalys, kurios nebuvo iki galo paverstos nepavojingomis sudedamosiomis dalimis, galėtų būti išleistos į aplinką greitai, per vidutiniškos trukmės laikotarpį ir per ilgą laiką.

 

19 09 05 prisotintos arba naudotos jonitinės dervos

19 09 06 jonitų regeneravimo tirpalai ir dumblas

19 09 99 kitaip neapibrėžtos atliekos

19 10 atliekų, kuriose yra metalų, smulkinimo atliekos

19 10 01 geležies ir plieno atliekos

19 10 02 geležies neturinčios atliekos

19 10 03* dulkių pavidalo frakcijos ir dulkės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

19 10 04 dulkių pavidalo frakcijos ir dulkės, nenurodytos 19 10 03

19 10 05* kitos frakcijos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

19 10 06 kitos frakcijos, nenurodytos 19 10 05

19 11 naftos perdirbimo atliekos

19 11 01* panaudotas filtrų molis

19 11 02* rūgštieji gudronai

19 11 03* vandeninės skystosios atliekos

19 11 04* kuro valymo šarmais atliekos

19 11 05* nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų

19 11 06 nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 19 11 05

19 11 07* išmetamųjų dujų valymo atliekos

19 11 99 kitaip neapibrėžtos atliekos

19 12 kitaip neapibrėžtų atliekų mechaninio apdorojimo (pvz., rūšiavimas, smulkinimas, suslėgimas, granuliavimas) atliekos

19 12 01 popierius ir kartonas

19 12 02 juodieji metalai

19 12 03 spalvotieji metalai

19 12 04 plastikai ir guma

19 12 05 stiklas

19 12 06* mediena, kurioje yra pavojingų cheminių medžiagų

19 12 07 mediena, nenurodyta 19 12 06

19 12 08 tekstilės dirbiniai

19 12 09 mineralinės medžiagos (pvz., smėlis, akmenys)

19 12 10 degiosios atliekos (iš atliekų gautas kuras)

19 12 11* kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos (įskaitant medžiagų mišinius), kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

19 12 12 kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos (įskaitant medžiagų mišinius), nenurodytos 19 12 11

19 13 grunto ir požeminio vandens regeneravimo atliekos

19 13 01* grunto regeneravimo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

19 13 02 grunto regeneravimo kietosios atliekos, nenurodytos 19 13 01

19 13 03* grunto regeneravimo dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų

19 13 04 grunto regeneravimo dumblas, nenurodytas 19 13 03

19 13 05* požeminio vandens regeneravimo dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų

19 13 06 požeminio vandens regeneravimo dumblas, nenurodytas 19 13 05

19 13 07* požeminio vandens regeneravimo vandeninės skystosios atliekos ir vandeniniai koncentratai, kuriuose yra pavojingų

cheminių medžiagų

19 13 08 požeminio vandens regeneravimo vandeninės skystosios atliekos ir vandeniniai koncentratai, nenurodyti 19 13 07

20 KOMUNALINĖS ATLIEKOS (BUITINĖS ATLIEKOS IR PANAŠIOS VERSLO, GAMYBINĖS IR ORGANIZACIJŲ ATLIEKOS), ĮSKAITANT ATSKIRAI SURENKAMAS FRAKCIJAS

20 01 atskirai surenkamos frakcijos (išskyrus 15 01)

20 01 01 popierius ir kartonas

20 01 02 stiklas

20 01 08 biologiškai suyrančios virtuvių ir valgyklų atliekos

20 01 10 drabužiai

20 01 11 tekstilės gaminiai

20 01 13* tirpikliai

20 01 14* rūgštys

20 01 15* šarmai

20 01 17* fotografijos cheminės medžiagos

20 01 19* pesticidai

20 01 21* dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio

20 01 23* nebenaudojama įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenilių

20 01 25 maistinis aliejus ir riebalai

20 01 26* aliejus ir riebalai, nenurodyti 20 01 25

20 01 27* dažai, rašalas, klijai ir dervos, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

20 01 28 dažai, rašalas, klijai ir dervos, nenurodyti 20 01 27

20 01 29* plovikliai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

20 01 30 plovikliai, nenurodyti 20 01 29

20 01 31* citotoksiniai ir citostatiniai vaistai

20 01 32 vaistai, nenurodyti 20 01 31

20 01 33* baterijos ir akumuliatoriai, nurodyti 16 06 01, 16 06 02 arba 16 06 03, nerūšiuotos baterijos ar akumuliatoriai,

kuriuose yra tos baterijos

20 01 34 baterijos ir akumuliatoriai, nenurodyti 20 01 33

20 01 35* nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21 ir 20 01 23, kurioje yra pavojingų sudedamųjų dalių6

20 01 36 nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21, 20 01 23 ir 20 01 35

20 01 37* mediena, kurioje yra pavojingų cheminių medžiagų

20 01 38 mediena, nenurodyta 20 01 37

20 01 39 plastikai

20 01 40 metalai

20 01 41 kaminų valymo atliekos

20 01 99 kitaip neapibrėžtos frakcijos

20 02 sodų ir parkų atliekos (įskaitant kapinių atliekas)

20 02 01 biologiškai suyrančios atliekos

20 02 02 gruntas ir akmenys

20 02 03 kitos biologiškai nesuyrančios atliekos

20 03 kitos komunalinės atliekos

20 03 01 mišrios komunalinės atliekos

20 03 02 turgaviečių atliekos

20 03 03 gatvių valymo liekanos

20 03 04 septinių rezervuarų dumblas

20 03 06 nuotakyno valymo atliekos

20 03 07 didžiosios atliekos

20 03 99 kitaip neapibrėžtos komunalinės atliekos

 

 

6 Elektros ir elektronikos įrangos pavojingose sudedamosiose dalyse gali būti akumuliatorių ir baterijų, nurodytų 16 06 ir pažymėtų pavojingais; gyvsidabriniai jungikliai, dienos šviesos lempų stiklas ir kitas aktyvintas stiklas ir pan.

 

______________

 

Atliekų tvarkymo taisyklių

3 priedas

 

 

ATLIEKŲ PAVOJINGUMĄ LEMIANČIOS SAVYBĖS

 

H1 Sprogstamosios: medžiagos ir preparatai, kurie nuo liepsnos gali sprogti arba kurie yra jautresni smūgiui ar trinčiai negu

dinitrobenzenas

H2 Oksiduojamosios: medžiagos ir preparatai, kurie nuo sąlyčio su kitomis medžiagomis, ypač degiomis, sukelia stiprią egzoterminę

reakciją

H3-A Labai degios:

– skystos medžiagos ir preparatai, kurių pliūpsnio temperatūra žemesnė negu 21 °C (įskaitant itin degius skysčius), arba

– medžiagos ir preparatai, kurie nuo sąlyčio su oru aplinkos temperatūros ir slėgio sąlygomis gali įkaisti ir galiausiai savaime

užsidegti, arba

– kietos medžiagos ir preparatai, kurie nuo trumpo sąlyčio su ugnies šaltiniu gali lengvai užsidegti ir kurie pašalinus ugnies šaltinį

dega toliau arba sudega, arba

– dujinės medžiagos ir preparatai, kurie gali užsidegti ore esant normaliam slėgiui, arba

– medžiagos ir preparatai, kurie nuo sąlyčio su vandeniu ar drėgnu oru skleidžia pavojingai dideliais kiekiais labai degias dujas

H3-B Degios: skystos medžiagos ir preparatai, kurių pliūpsnio temperatūra lygi arba aukštesnė negu 21 °C ir lygi arba žemesnė negu 55 °C

H4 Dirginančios: medžiagos ir preparatai, neturintys ėdžių savybių, kurie nuo staigaus, ilgesnio ar pakartotinio sąlyčio su oda ar

gleivine gali sukelti uždegimą

H5 Kenksmingos: medžiagos ir preparatai, kurie įkvėpti, praryti ar prasiskverbę per odą gali iš dalies pakenkti sveikatai

H6 Toksiškos: medžiagos ir preparatai (įskaitant labai toksiškus), kurie įkvėpti, praryti ar prasiskverbę per odą gali sukelti sunkią

ūmią arba chronišką ligą ar net mirtį

H7 Kancerogeninės: medžiagos ir preparatai, kurie įkvėpti, praryti ar prasiskverbę per odą gali sukelti vėžį arba padidinti susirgimo

vėžiu tikimybę

H8 Ėdžios: medžiagos ir preparatai, prie kurių prisilietus gali būti sunaikinti gyvieji audiniai

H9 Infekcinės: medžiagos, turinčios gyvybingų mikroorganizmų arba jų toksinų, kurie, kaip žinoma arba pagrįstai tikima, sukelia

žmonių ar kitų gyvųjų organizmų ligas

H10 Toksiškos reprodukcijai: medžiagos ir preparatai, kurie įkvėpti, praryti ar prasiskverbę per odą gali sukelti įgimtus nepaveldimus

išsigimimus arba padidinti jų skaičių

H11 Mutageninės: medžiagos ir preparatai, kurie įkvėpti, praryti ar prasiskverbę per odą gali sukelti paveldimus genetinius išsigimimus

arba padidinti jų tikimybę

H12 Medžiagos ir preparatai, kurie nuo sąlyčio su vandeniu, oru ar rūgštimi išskiria toksiškas arba labai toksiškas dujas

H13 Medžiagos ir preparatai, kuriuos šalinant gali susidaryti kita medžiaga (pvz., filtratas), turinti kurią nors aukščiau minėtų savybių

H14 Pavojingos aplinkai: medžiagos ir preparatai, kurie sukelia arba gali sukelti staigų ar uždelstą pavojų vienam ar daugiau aplinkos

komponentų

______________

 

Atliekų tvarkymo taisyklių

4 priedas

 

ATLIEKŲ PAVOJINGUMO KRITERIJAI

 

Atliekos klasifikuojamos kaip pavojingos atliekos, jei turi vieną ar kelias Taisyklių 3 priede išvardintas savybes ir, vartojant šio priedo H3-H8, H10, H11 terminus, turi vieną ar kelias šias savybes:

- pliūpsnio temperatūra £ 55oC;

- vieną arba kelias medžiagas, kurios klasifikuojamos* kaip labai toksiškos, kai bendroji koncentracija ³ 0,1 proc.;

- vieną arba kelias medžiagas, kurios klasifikuojamos kaip toksiškos, kai bendroji koncentracija ³ 3 proc.;

- vieną arba kelias medžiagas, kurios klasifikuojamos kaip kenksmingos, kai bendroji koncentracija ³ 25 proc.;

- vieną arba kelias ardančiąsias (ėsdinančiąsias) medžiagas, kurios klasifikuojamos priskiriant R35, kai bendroji koncentracija ³ 1 proc.;

- vieną arba kelias ardančiąsias (ėsdinančiąsias) medžiagas, kurios klasifikuojamos priskiriant R34, kai bendroji koncentracija ³ 5 proc.;

- vieną arba kelias dirginančias medžiagas, kurios klasifikuojamos priskiriant R41, kai bendroji koncentracija ³ 10 proc.;

- vieną arba kelias dirginančias medžiagas, kurios klasifikuojamos priskiriant R36, R37, R38, kai bendroji koncentracija ³ 20 proc.;

- vieną medžiagą, kai žinoma, kad ji yra 1 arba 2 kategorijos kancerogeninė medžiaga, kai bendroji koncentracija ³ 0,1 proc.;

- vieną medžiagą, kai žinoma, kad ji yra 3 kategorijos kancerogeninė medžiaga, kai koncentracija ³ 1 proc.;

- vieną 1 arba 2 kategorijos toksišką reprodukcijai medžiagą, kuri klasifikuojama priskiriant R60, R61, kai koncentracija ³ 0,5 proc.;

- vieną 3 kategorijos toksišką reprodukcijai medžiagą, kuri klasifikuojama priskiriant R62, R63, kai koncentracija ³ 5 proc.;

- vieną 1 arba 2 kategorijos mutageninę medžiagą, kuri klasifikuojama priskiriant R46, kai koncentracija ³ 0,1 proc.;

- vieną 3 kategorijos mutageninę medžiagą, kuri klasifikuojama priskiriant R40, kai koncentracija ³ 1 proc.

 

 

* Šis klasifikavimas, kaip ir R rizikos frazės yra nurodytos Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarkoje, patvirtintoje LR aplinkos ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro 2002-06-27 įsakymu Nr. 345/313 (Žin., 2002, Nr. 81-3501).

______________

 

Atliekų tvarkymo taisyklių

5 priedas

 

Atliekų tvarkymo būdai

 

5 priedo A dalis

 

ATLIEKŲ ŠALINIMO BŪDAI

 

D1 Išvertimas ant žemės ar po žeme (pvz., sąvartynuose ir t. t.)

D2 Apdorojimas žemėje (pvz., biologinis skystųjų atliekų ar dumblo skaidymas dirvožemyje ir t. t.)

D3 Giluminis įpurškimas (pvz., pumpuojamų atliekų įpurškimas į šulinius, šachtas, druskos olas ar natūraliai susidariusias ertmes ir t. t.)

D4 Surinkimas į tvenkinius ant žemės paviršiaus (pvz., skystųjų atliekų ar dumblo supylimas į duobes, baseinus ar lagūnas ir t. t.)

D5 Šalinimas specialiai įrengtuose sąvartynuose (pvz., dėjimas į atskiras sekcijas, kurios uždengiamos ir izoliuojamos viena nuo kitos ir nuo

aplinkos, ir t. t.)

D6 Išmetimas į vandens telkinį, išskyrus jūras (vandenynus)

D7 Išmetimas į jūras (vandenynus), įskaitant įterpimą į jūros dugną

D8 Šiame sąraše smulkiau neapibūdintas biologinis apdorojimas, kurio metu gaunami galutiniai junginiai ar mišiniai šalinami bet kuriuo

D1-D12 nurodytu būdu

D9 Šiame sąraše smulkiau neapibūdintas fizikinis-cheminis apdorojimas, kurio metu gaunami galutiniai junginiai ar mišiniai šalinami bet

kuriuo D1-D12 nurodytu būdu (pvz., garinimas, džiovinimas, kalcinavimas ir t. t.)

D10 Deginimas sausumoje

D11 Deginimas jūroje

D12 Nuolatinis saugojimas (pvz., konteinerių laikymas šachtose ir t. t.)

D13 Maišymas prieš naudojant bet kurį D1-D12 nurodytą būdą

D14 Perpakavimas prieš naudojant bet kurį D1-D13 nurodytą būdą

D15 D1-D14 nurodytais būdais šalinti skirtų atliekų saugojimas (išskyrus laikinąjį saugojimą susidarymo vietoje iki jų surinkimo)

______________


5 priedo B dalis

 

ATLIEKŲ NAUDOJIMO BŪDAI

 

R1 Naudojimas kurui ar kitais būdais energijai gauti

R2 Tirpiklių atnaujinimas (regeneracija)

R3 Organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas (atnaujinimas) (įskaitant kompostavimą ir kitus biologinio pakeitimo procesus)

R4 Metalų ir metalų junginių perdirbimas (atnaujinimas)

R5 Kitų neorganinių medžiagų perdirbimas (atnaujinimas)

R6 Rūgščių arba bazių regeneracija

R7 Taršai mažinti naudojamų komponentų naudojimas

R8 Katalizatorių komponentų naudojimas

R9 Pakartotinis naftos rafinavimas arba kitoks pakartotinis naftos produktų naudojimas

R10 Apdorojimas žemėje, naudingas žemės ūkiui ar gerinantis aplinkos būklę

R11 Atliekų, gautų R1–R10 naudojimo būdais, panaudojimas

R12 Pasikeitimas atliekomis, siekiant taikyti joms bet kurį iš R1–R11 naudojimo būdų

R13 R1-R12 nurodytais būdais naudoti skirtų atliekų saugojimas (išskyrus laikinąjį saugojimą susidarymo vietoje iki jų surinkimo)

______________


5 priedo C dalis

 

ATLIEKŲ surinkimo, vEžIMO, apdorojimo būdai

 

S1 Surinkimas

S2 Vežimas

S3 Importas

S4 Eksportas

S5 Apdorojimas, kurio metu išardomos, sukarpomos, susmulkinamos eksploatuoti netinkamos transporto priemonės, elektros ir elektroninė įranga, tepalo filtrai, amortizatoriai, akumuliatoriai ir pan., atskiriant potencialiai teršiančias aplinką jų sudedamąsias dalis

______________

 

Atliekų tvarkymo taisyklių

6 priedas

 

 

 

 

Aplinkos ministerijos

 

(įmonės pavadinimas)

Įmonės kodas registre

 

regiono aplinkos apsaugos departamentui

paraiška

Įmonės adresas

 

 

registruotis ATLIEKAS TVARKANČIų ĮMONių REGISTRe

Telefonas, faksas, http://, el. paštas

 

 

Nr.

 

 

 

 

(užpildymo data)

 

 

 

ATLIEKŲ TVARKYMAS

Eil.

Atliekos

Tvarkymo būdas

Tvarkymo vieta

Nr.

pavadinimas

sąrašo kodas

statistinis kodas

kodas

pavadinimas

pavadinimas, adresas

atsakingas asmuo

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________         ______________                    ________________________

       (vadovo pareigų pavadinimas)     A. V.   (parašas)                                             (vardas, pavardė)

______________________________________________________________________________________________

(paraišką užpildžiusiojo vardas, pavardė, telefonas, faksas, el. paštas)

 

______________

 


Atliekų tvarkymo duomenų pildymo tvarka

Skiltis

Paaiškinimas

1

Eil. Nr.

Atliekos eilės numeris eilės tvarka.

 

Atliekos

Atliekų pavadinimas ir kodas.

2

pavadinimas

Atliekų (srauto) pavadinimas, kuo tiksliau apibūdinantis atliekų prigimtį ir sudėtį. Rekomenduojama naudoti Atliekų statistinės klasifikacijos trijų skaitmenų kodo (Taisyklių 11 priedas) pavadinimą. Negalima vartoti tokių pavadinimų, kaip „kitaip neapibūdintos atliekos“.

3

sąrašo kodas

Atliekų sąrašo šešių skaitmenų atliekų kodas(*) (Taisyklių 2 priedas). Būtina pažymėti ar atliekos yra pavojingos, ar nepavojingos.

4

statistinis kodas

Atliekų statistinės klasifikacijos keturių skaitmenų kodas(*) (Taisyklių 11 priedas).

 

Tvarkymo būdas

Atliekų tvarkymo būdas.

5

kodas

Tvarkymo būdo kodas (Taisyklių 5 priedas).

6

pavadinimas

Tikslus atliekų tvarkymo būdo pavadinimas, kuris gali skirtis nuo Taisyklių 5 priede esamo pavadinimo.

 

Tvarkymo vieta

Atliekų tvarkymo vieta.

7

pavadinimas, adresas

Atliekų tvarkymo (apdorojimas, naudojimas ar šalinimas) veiklos vietos, t. y. įmonės padalinio, filialo (atliekų tvarkymo įrenginio), kur bus tvarkomos atliekos, pavadinimas, adresas. Eksporto, importo atveju – šalies pavadinimas pagal Taisyklių 9 priedą.

8

atsakingas asmuo

Už atliekų tvarkymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefonas, faksas, el. paštas. Eksporto, importo atveju – šalies kodas pagal Taisyklių 9 priedą.

 

____________________

*Vienoje eilutėje įrašomi visi atliekų kodai, kurie atitinka pasirinktą atliekų srauto pavadinimą.

______________

 

Atliekų tvarkymo taisyklių

7 priedas

 

PIRMINĖS ATLIEKŲ APSKAITOS ŽURNALAS

 

1. Įmonė:

Pavadinimas, kodas __________________________________________________________

Adresas ___________________________________________________________________

Telefonas ____________________________________  Faksas _______________________

Atliekas tvarkančios įmonės registracijos kodas ____________________________________

2. Asmuo, atsakingas už pirminės atliekų apskaitos žurnalo pildymą:

Vardas, pavardė _____________________ Pareigos ________________________________

Telefonas _______________ Faksas ________________

3. Žurnalo užvedimo data: ____________ m. _______________ d.

4. Padaliniai ar technologiniai procesai, kurių atliekos apskaitomos šiame žurnale:

1. ________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________________

4. ________________________________________________________________________

5. ________________________________________________________________________

 

5. Iki žurnalo užvedimo sukauptos (saugomos) atliekos

Sąrašo kodas

Stat. kodas

Pavadinimas

Kiekis, tonos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Atliekų susidarymas ir tvarkymas

Data

Perio

Šaltinis

Atliekos

Kiekis, t

Tvar

Gavėjas

Parašas

 

 

das

geogr. kodas

kilmės kodas

pavadinimas, kodas

sąrašo kodas

stat. kodas

pavadinimas

gautas (susidar.)

sutvarkytas

perduotas

liko

kymo kodas

dokumentas

kodas

pavadinimas

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________

 


Atliekų susidarymo ir tvarkymo duomenų pildymas

 

Pirminės atliekų apskaitos žurnalo 6 dalyje „Atliekų susidarymas ir tvarkymas“ registruojamos įmonėje susidariusios, gautos iš kitur (įskaitant importą), atiduotos (įskaitant eksportą), panaudotos ir pašalintos bei likusios saugoti atliekos.

 

Skiltis

Paaiškinimas

1

Data

Įrašo pirminės atliekų apskaitos žurnale data (metai, mėnuo, diena).

2

Periodas

Periodas, kurio metu susidarė, gautos, atiduotos, panaudotos ar pašalintos atliekos (ne ilgesnis kaip savaitė). Jei atliekos susidaro arba tvarkomos rečiau kaip kartą per savaitę, atliekų susidaręs ar sutvarkytas kiekis registruojamas iš karto po susidarymo ar tvarkymo.

 

Šaltinis

Atliekų gamintojas (įmonė, kurioje atliekos susidarė), teritorija (kurioje atliekos surinktos, pvz., atliekos iš gyventojų arba komunalinės atliekos), atliekų tiekėjas (atliekos, gautos iš kitur).

3

geogr. kodas

Atliekų geografinės kilmės kodas (Taisyklių 9 priedas).

4

kilmės kodas

Atliekų kilmės kodas (Taisyklių 10 priedas), nurodomas konkrečiai gamybai, kurios metu susidarė atliekos.

5

pavadinimas, kodas

Atliekų gamintojo arba tiekėjo pavadinimas, jo kodas įmonių registre. Apskaitant atliekas iš gyventojų arba komunalines ir panašias atliekas, kurios susidarė tvarkant įvairias visuomeninės paskirties teritorijas (gatvės, parkai, miškai), ši skiltis nepildoma.

 

Atliekos

Atliekų kodas ir pavadinimas.

6

sąrašo kodas

Atliekų sąrašo šešių skaitmenų atliekų kodas (Taisyklių 2 priedas).

7

stat. kodas

Atliekų statistinės klasifikacijos keturių skaitmenų kodas (Taisyklių 11 priedas).

8

pavadinimas

Atliekų pavadinimas įrašomas iš Atliekų sąrašo (Taisyklių 2 priedas). Jeigu atliekų pavadinimas nepakankamai gerai charakterizuoja atliekas, tuomet skliausteliuose įrašomas atliekų pavadinimas, esantis Atliekų statistinėje klasifikacijoje (Taisyklių 11 priedas), arba kitas atliekų pavadinimas, kuo tiksliau apibūdinantis atliekų prigimtį ir sudėtį. Negalima vartoti tokių pavadinimų, kaip „kitaip neapibūdintos atliekos“.

 

Kiekis, t

Atliekų kiekis tonomis (trys ženklai po kablelio).

9

gautas (susidar.)

Gautas (importuotas), susidaręs atliekų kiekis.

10

sutvarkytas

Sutvarkytas (panaudotas, pašalintas ar eksportuotas) atliekų kiekis.

11

perduotas

Perduotas atliekų tvarkytojui toliau tvarkyti atliekų kiekis.

12

liko

Periodo pabaigoje likęs netvarkytas atliekų kiekis.

13

Tvarkymo kodas

Sutvarkytas (panaudotas, pašalintas ar eksportuotas) atliekų tvarkymo metodo kodas pagal Taisyklių 5 priedą (pildomas 10 skilties atliekų tvarkymo atveju).

 

Gavėjas

Perduotų atliekų gavėjas.

14

dokumentas

Pavojingoms atliekoms būtina įrašyti sąskaitos faktūros Nr., datą. Kitoms atliekoms gali būti nurodomas kitas dokumentas (pavadinimas, Nr., data) atliekų priėmimo/perdavimo faktui patvirtinti.

15

kodas

Gavėjo kodas įmonių registre (asmens kodas). Eksporto atveju – šalies kodas pagal Taisyklių 9 priedą.

16

pavadinimas

Gavėjo pavadinimas (v., pavardė), adresas. Eksporto atveju – šalies pavadinimas pagal Taisyklių 9 priedą.

17

Parašas

Duomenis surašiusio atsakingo asmens parašas.

______________

 

Atliekų tvarkymo taisyklių

8 priedas

 

 

 

 

Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 722

 

(įmonės pavadinimas)

 

 

Aplinkos ministerijos

 

 

Įmonės kodas registre

 

regiono aplinkos apsaugos departamentui

Pirminės atliekų apskaitos cccc m. ataskaita

Įmonės adresas

 

 

METINĖ

 

 

 

 

Nr.

 

 

Padalinio adresas

 

 

(užpildymo data)

 

 

 

Eil.

Atliekos

Kiekis, t

Tvar

Gavėjas

 

Nr.

sąrašo kodas

stat. kodas

pavadinimas

metų pradžioje

susidarė

sutvarkytas

perduotas

metų pabaigoje

kymo kodas

kodas

pavadinimas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASTABA. pateikiama iki sausio 25 d.

 

________________________                        __________________       ________________________

       (vadovo pareigų pavadinimas) A. V.                     (parašas)                                (vardas, pavardė)

______________________________________________________________________________________________

(ataskaitą užpildžiusiojo vardas, pavardė, telefonas, faksas, el. paštas)

______________

 


Pirminės atliekų apskaitos ataskaitos užpildymo tvarka

 

Skiltis

Paaiškinimas

1

Eil. Nr.

Atliekos eilės numeris, eilės tvarka.

 

Atliekos

Atliekų kodas ir pavadinimas.

2

sąrašo kodas

Atliekų sąrašo šešių skaitmenų atliekų kodas (Taisyklių 2 priedas).

3

stat. kodas

Atliekų statistinės klasifikacijos keturių skaitmenų kodas (11 priedas).

4

pavadinimas

Atliekų pavadinimas įrašomas iš Atliekų sąrašo (Taisyklių 2 priedas). Jeigu atliekų pavadinimas nepakankamai gerai charakterizuoja atliekas, tuomet skliausteliuose įrašomas atliekų pavadinimas, esantis Atliekų statistinėje klasifikacijoje (Taisyklių 11 priedas), arba kitas atliekų pavadinimas, kuo tiksliau apibūdinantis atliekų prigimtį ir sudėtį. Negalima vartoti tokių pavadinimų, kaip „kitaip neapibūdintos atliekos“.

 

Kiekis, t

Atliekų kiekis tonomis (trys ženklai po kablelio).

5

metų pradžioje

Ataskaitinių metų pradžioje įmonėje sukauptas atliekų kiekis.

6

susidarė

Per ataskaitinius metus susidaręs atliekų kiekis.

7

sutvarkytas

Per ataskaitinius metus panaudotas, pašalintas arba eksportuotas atliekų kiekis.

8

perduotas

Per ataskaitinius metus perduotas gavėjui atliekų kiekis.

9

metų pabaigoje

Ataskaitinių metų pabaigoje įmonėje sukauptas atliekų kiekis (nesutvarkytas arba saugomas atliekų kiekis).

10

Tvarkymo kodas

Tvarkymo būdo kodas (Taisyklių 5 priedas), nurodomas 7 skiltyje tvarkytoms atliekoms.

 

Gavėjas

Perduotų atliekų gavėjas.

11

kodas

Gavėjo kodas įmonių registre (asmens kodas). Eksporto atveju – šalies kodas pagal Taisyklių 9 priedą.

12

pavadinimas

Gavėjo pavadinimas (v. pavardė), adresas. Eksporto atveju – šalies pavadinimas pagal Taisyklių 9 priedą.

 

______________

 

Atliekų tvarkymo taisyklių

9 priedas

 

Atliekų geografinės kilmės kodai

 

9 priedo 1 dalis

 

Savivaldybių kodai

Savivaldybių kodai yra skirti nustatyti atliekų susidarymo teritoriją.

Kodas

Pavadinimas

Apskritis

 

Kodas

Pavadinimas

Apskritis

32

Akmenės r. sav.

6

 

25

Palangos m. sav.

3

11

Alytaus m. sav.

1

 

27

Panevėžio m. sav.

5

33

Alytaus r. sav.

1

 

66

Panevėžio r. sav.

5

34

Anykščių r. sav.

9

 

67

Pasvalio r. sav.

5

12

Birštono sav.

2

 

68

Plungės r. sav.

8

36

Biržų r. sav.

5

 

69

Prienų r. sav.

2

15

Druskininkų sav.

1

 

71

Radviliškio r. sav.

6

42

Elektrėnų sav.

10

 

72

Raseinių r. sav.

2

45

Ignalinos r. sav.

9

 

74

Rietavo sav.

8

46

Jonavos r. sav.

2

 

73

Rokiškio r. sav.

5

47

Joniškio r. sav.

6

 

75

Skuodo r. sav.

3

94

Jurbarko r. sav.

7

 

84

Šakių r. sav.

4

49

Kaišiadorių r. sav.

2

 

85

Šalčininkų r. sav.

10

48

Kalvarijos sav.

4

 

29

Šiaulių m. sav.

6

19

Kauno m. sav.

2

 

91

Šiaulių r. sav.

6

52

Kauno r. sav.

2

 

87

Šilalės r. sav.

7

58

Kazlų Rūdos sav.

4

 

88

Šilutės r. sav.

3

53

Kėdainių r. sav.

2

 

89

Širvintų r. sav.

10

54

Kelmės r. sav.

6

 

86

Švenčionių r. sav.

10

21

Klaipėdos m. sav.

3

 

77

Tauragės r. sav.

7

55

Klaipėdos r. sav.

3

 

78

Telšių r. sav.

8

56

Kretingos r. sav.

3

 

79

Trakų r. sav.

10

57

Kupiškio r. sav.

5

 

81

Ukmergės r. sav.

10

59

Lazdijų r. sav.

1

 

82

Utenos r. sav.

9

18

Marijampolės sav.

4

 

38

Varėnos r. sav.

1

61

Mažeikių r. sav.

8

 

39

Vilkaviškio r. sav.

4

62

Molėtų r. sav.

9

 

13

Vilniaus m. sav.

10

23

Neringos sav.

3

 

41

Vilniaus r. sav.

10

63

Pagėgių sav.

7

 

30

Visagino m. sav.

9

65

Pakruojo r. sav.

6

 

43

Zarasų r. sav.

9

 


9 priedo 2 dalis

 

Užsienio valstybių kodai

 

Pasaulio šalių ir teritorijų registras

 

Šalies pavadinimas

Kodas

Afganistanas

AF

Airija

IE

Albanija

AL

Alžyras

DZ

Amerikos Samoa

AS

Andora

AD

Angilija

AI

Angola

AO

Antarktis

AQ

Antigva ir Barbuda

AG

Argentina

AR

Armėnija

AM

Aruba

AW

Australija

AU

Austrija

AT

Azerbaidžanas

AZ

Bahamos

BS

Bahreinas

BH

Baltarusija

BY

Bangladešas

BD

Barbadosas

BB

Belgija

BE

Belizas

BZ

Beninas

BJ

Bermuda

BM

Bisau Gvinėja

GW

Bolivija

BO

Bosnija ir Hercegovina

BA

Botsvana

BW

Bouvet sala

BV

Brazilija

BR

Brunėjus

BN

Bulgarija

BG

Burkina Fasas

BF

Burundis

BI

Butanas

BT

Makedonija

MK

Centrinės Afrikos Respublika

CF

Čadas

TD

Čekija

CZ

Čilė

CL

Danija

DK

Didžioji Britanija

GB

Didžiosios Britanijos Mergelių salos

VG

Dominikos Respublika

DO

Dominika

DM

Dramblio Kaulo Krantas

CI

Džibutis

DJ

Egiptas

EG

Ekvadoras

EC

Eritrėja

ER

Estija

EE

Etiopija

ET

Falklando salos

FK

Farerų salos

FO

Fidžis

FJ

Filipinai

PH

Gabonas

GA

Gajana

GY

Gambija

GM

Gana

GH

Gibraltaras

GI

Graikija

GR

Grenada

GD

Grenlandija

GL

Gruzija

GE

Guamas

GU

Gvatemala

GT

Gvinėja

GN

Haitis

HT

Heardo salos

HM

Hondūras

HN

Honkongas

HK

Indija

IN

Indijos vandenyno britų sritis

IO

Indonezija

ID

Irakas

IQ

Iranas

IR

Islandija

IS

Ispanija

ES

Italija

IT

Izraelis

IL

Jamaika

JM

Japonija

JP

Jemenas

YE

Jordanija

JO

Jungtinės Valstijos

US

Jungtiniai Arabų Emyratai

AE

Jungtinių Valstijų mažosios aplinkinės salos

UM

Kaimanų salos

KY

Kalėdų sala

CX

Kambodža

KH

Kamerūnas

CM

Kanada

CA

Kataras

QA

Kazachstanas

KZ

Kenija

KE

Kinija

CN

Kipras

CY

Kirgizija

KG

Kiribatis

KI

Kokosų (Keelingo) salos

CC

Kolumbija

CO

Komorai

KM

Kongo Demokratinė Respublika

CD

Kongas

CG

Šiaurės Korėja

KP

Pietų Korėja

KR

Kosta Rika

CR

Kroatija

HR

Kuba

CU

Kuko salos

CK

Kuveitas

KW

Laosas

LA

Latvija

LV

Lenkija

PL

Lesotas

LS

Libanas

LB

Liberija

LR

Libija

LY

Lichtenšteinas

LI

Lietuva

LT

Liuksemburgas

LU

Macao

MO

Madagaskaras

MG

Mayotte’as

YT

Malaizija

MY

Malavis

MW

Maldyvai

MV

Malis

ML

Malta

MT

Marianos šiaurinės salos

MP

Marokas

MA

Maršalo Salos

MH

Mauricijus

MU

Mauritanija

MR

Meksika

MX

Mergelių salos (JAV)

VI

Mianmaras

MM

Mikronezija

FM

Moldova

MD

Mongolija

MN

Montserratas

MS

Mozambikas

MZ

Namibija

NA

Naujoji Kaledonija

NC

Naujoji Zelandija

NZ

Nauru Respublika

NR

Nepalas

NP

Nigerija

NG

Nigeris

NE

Nikaragva

NI

Niue

NU

Nyderlandai

NL

Norfolko sala

NF

Norvegija

NO

Palestinos teritorija, okupuota

PS

Olandijos Antilai

AN

Omanas

OM

Pakistanas

PK

Palau

PW

Panama

PA

Papua Naujoji Gvinėja

PG

Paragvajus

PY

Peru

PE

Pietų Afrika

ZA

Pietų Georgijos ir Pietų Sandwicho Salos

GS

Pitcairnas

PN

Portugalija

PT

Prancūzija

FR

Prancūzijos Pietų sritys

TF

Prancūzijos Polinezija

PF

Pusiaujo Gvinėja

GQ

Ruanda

RW

Rumunija

RO

Rusija

RU

Saliamono salos

SB

Salvadoras

SV

Samoa

WS

San Marinas

SM

San Tomė ir Prinsipė

ST

Saudo Arabija

SA

Seišeliai

SC

Senegalas

SN

Sen Pjeras ir Mikelonas

PM

Sent Kitsas ir Nevis

KN

Sent Lusija

LC

Sent Vinsentas ir Grenadinai

VC

Serbija ir Juodkalnija

CS

Siera Leonė

SL

Singapūras

SG

Sirija

SY

Slovakija

SK

Slovėnija

SI

Somalis

SO

Sudanas

SD

Suomija

FI

Surinamas

SR

Svazilandas

SZ

Šri Lanka

LK

Švedija

SE

Šveicarija

CH

Šv. Elenos sala

SH

Vatikanas

VA

Tadžikistas

TJ

Tailandas

TH

Taivanas

TW

Tanzanija

TZ

Rytų Timoras

TL

Togas

TG

Tokelau

TK

Tonga

TO

Trinidadas ir Tobagas

TT

Tunisas

TN

Turkija

TR

Turkmėnistanas

TM

Turkso ir Caicoso salos

TC

Tuvalu

TV

Uganda

UG

Ukraina

UA

Urugvajus

UY

Uzbekistanas

UZ

Vanuatu

VU

Venesuela

VE

Vengrija

HU

Vietnamas

VN

Vokietija

DE

Wallisas ir Futuna

WF

Zambija

ZM

Zimbabvė

ZW

Žaliasis Kyšulys

CV

 

Registras parengtas remiantis Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2003 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1B-1125.

 

______________

 

Atliekų tvarkymo taisyklių

10 priedas

ATLIEKŲ KILMĖ

Pirminės atliekų apskaitos žurnale, pirminės atliekų apskaitos ataskaitoje bei atliekų apskaitos ataskaitoje kodais, nurodytais 1 lentelėje, žymima kiekvienos atliekų rūšies kilmė.

Atliekų (viešųjų vietų atliekos, iš gyventojų surinktos buitinės atliekos, buityje susidariusios pavojingos atliekos ir pan.) kilmė žymima kodais, nurodytais 2 lentelėje.

 

1 lentelė. Atliekų pramoninės kilmės rūšys

Kodas

Kilmė

A

Žemės ūkis, medžioklė ir miškininkystė

 

 

Žemės ūkis, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla

 

 

Miškininkystė, medienos ruoša ir susijusių paslaugų veikla

B

Žuvininkystė

 

 

Žuvininkystė, žuvivaisos ir žuvų ūkių darbas; paslaugų veikla, būdinga žvejybai

C

Kasyba ir karjerų eksploatavimas

 

 

Akmens ir rusvųjų anglių kasyba, durpių gamyba

 

 

Nevalytos naftos ir gamtinių dujų gavyba; paslaugų veikla, būdinga naftos ir dujų gavybai, išskyrus žvalgybą

 

 

Metalo rūdų kasyba

 

 

Kita kasyba ir karjerų eksploatavimas

DA

Maisto produktų, gėrimų ir tabako gamyba

 

 

Maisto produktų ir gėrimų gamyba

 

 

Tabako gaminių gamyba

DB

Tekstilės ir tekstilės gaminių gamyba

 

 

Tekstilės gaminių gamyba

 

 

Drabužių siuvimas (gamyba); kailių išdirbimas ir dažymas

DC

Odos ir jos gaminių gamyba

 

 

Odų rauginimas ir išdirbimas; lagaminų, rankinių, balno reikmenų, pakinktų ir avalynės gamyba

DD

Medienos ir medinių gaminių gamyba

 

 

Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių bei dirbinių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba

DE

Plaušienos, popieriaus ir popierinių gaminių gamyba; leidyba ir spausdinimas

 

 

Plaušienos, popieriaus ir popierinių gaminių gamyba

 

 

Leidyba, spausdinimas ir įrašytų laikmenų atgaminimas

DF

Kokso ir rafinuotų naftos produktų ir branduolinio kuro gamyba

DG

Chemikalų, chemijos pramonės gaminių ir cheminių pluoštų gamyba

DH

Guminių ir plastikinių gaminių gamyba

DI

Kitų nemetalinių mineralinių gaminių gamyba

 

 

Stiklo, keraminių gaminių, cemento, kalkių ir gipso gamyba

 

 

Betono, cemento, akmens gaminių bei gaminių gamyba

DJ

Pagrindinių metalų ir metalo gaminių gamyba

 

 

Pagrindinių metalų gamyba

 

 

Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrangą, gamyba

DK

Niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba

 

 

Mašinų mechaninei jėgai gaminti ir naudoti, išskyrus orlaivių, transporto priemonių ir motociklų variklius, gamyba

 

 

Žemės ir miškų ūkio mašinų gamyba

 

 

Staklių, ginklų ir šaudmenų gamyba

DL

Elektrinės ir optinės įrangos gamyba

 

 

Įstaigos įrangos ir kompiuterių gamyba

 

 

Kitų niekur kitur nepriskirtų elektros mašinų ir aparatūros gamyba

 

 

Radijo, televizijos ir ryšių įrangos bei aparatūros gamyba

 

 

Medicinos, tiksliųjų ir optinių prietaisų, įvairių tipų laikrodžių gamyba

DM

Transporto priemonių gamyba

 

 

Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamyba

 

 

Kitos transporto įrangos gamyba

DN1

Kita niekur kitur nepriskirta gamyba

 

 

Baldų gamyba; kita niekur kitur nepriskirta gamyba

DN2

Antrinis perdirbimas

 

 

Atliekų ir laužo perdirbimas

E

Elektros, dujų ir vandens tiekimas

F

Statyba

G1

Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas, asmeninių ir buitinių daiktų taisymas

 

 

Variklinių transporto priemonių ir motociklų pardavimas, techninė priežiūra ir remontas; automobilių degalų mažmeninė prekyba

 

 

Didmeninė, komisinė ir mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą

 

 

Asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas

G2

Atliekų ir laužo didmeninė prekyba

H

Viešbučiai ir restoranai

I

Transportas, sandėliavimas ir nuotoliniai ryšiai (telekomunikacijos)

 

 

Sausumos transportas; transportavimas vamzdynais

 

 

Vandens transportas

 

 

Oro transportas

 

 

Papildomoji ir pagalbinė transporto veikla

 

 

Paštas ir nuotoliniai ryšiai

J

Finansinis tarpininkavimas

K

Nekilnojamasis turtas, nuoma ir kita verslo veikla

L

Viešasis valdymas ir gynimas; privalomasis socialinis draudimas

M

Švietimas

N

Sveikatos priežiūra ir socialinis darbas

O1

Kita komunalinė, socialinė ir asmeninė aptarnavimo veikla

O2

Nuotekų ir atliekų šalinimas; sanitarinių sąlygų užtikrinimo ir panaši veikla

P

Privačių namų ūkio, turinčių samdinių, veikla

Q

Tarptautinių organizacijų ir jų padalinių veikla

 

2 lentelė. Atliekų kitos kilmės rūšys

 

Kodas

Kilmė

ZN

Namų ūkių atliekos

ZS

Sodų bendrijų atliekos

ZV

Viešųjų vietų (gatvė, parkas ir pan.) atliekos

 

______________

 

Atliekų tvarkymo taisyklių

11 priedas

 

ATLIEKŲ STATISTINĖ KLASIFIKACIJA

Atliekų statistinė klasifikacija parengta pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą 2002/2150/EB dėl atliekų statistikos.

Kodas

Pavadinimas

01

 

 

Cheminių junginių atliekos

 

01.1

 

Panaudoti tirpikliai

 

 

01.11

Halogeninti naudoti tirpikliai

 

 

01.12

Nehalogeninti naudoti tirpikliai

 

01.2

 

Rūgščių, šarmų arba druskų atliekos

 

 

01.21

Rūgščių atliekos

 

 

01.22

Šarmų atliekos

 

 

01.24

Kitos druskų atliekos

 

01.3

 

Panaudota alyva

 

 

01.31

Panaudota variklių alyva

 

 

01.32

Kita panaudota alyva

 

01.4

 

Panaudoti cheminiai katalizatoriai

 

 

01.41

Panaudoti cheminiai katalizatoriai

02

 

 

Cheminių preparatų atliekos

 

02.1

 

Į specifikaciją neįtrauktos cheminės atliekos

 

 

02.11

Agrocheminių medžiagų atliekos

 

 

02.12

Nepanaudoti vaistai

 

 

02.13

Dažų, lako, rašalo ir klijų atliekos

 

 

02.14

Kitos cheminių preparatų atliekos

 

02.2

 

Nenaudojami sprogmenys

 

 

02.21

Sprogmenų ir pirotechnikos gaminių atliekos

 

 

02.22

Šaudmenų atliekos

 

02.3

 

Mišrios cheminės atliekos

 

 

02.31

Smulkios mišrios cheminės atliekos

 

 

02.32

Sumaišytos apdorotos cheminės atliekos

 

 

02.33

Pavojingomis medžiagomis užterštos pakuotės

03

 

 

Kitos cheminės atliekos

 

03.1

 

Cheminės nuosėdos ir likučiai

 

 

03.11

Gudronas ir anglių atliekos

 

 

03.12

Naftos/vandens emulsijos dumblas

 

 

03.13

Cheminių reakcijų liekanos

 

 

03.14

Naudotos filtravimo ir absorbentų medžiagos

 

03.2

 

Pramoninių nuotekų valymo dumblas

 

 

03.21

Pramoninių procesų ir nuotekų valymo dumblas

 

 

03.22

Dumblas, kuriame yra angliavandenilių

05

 

 

Sveikatos priežiūros ir biologinės atliekos

 

05.1

 

Užkrečiamos sveikatos priežiūros atliekos

 

 

05.11

Užkrečiamos žmonių sveikatos priežiūros atliekos

 

 

05.12

Užkrečiamos gyvūnų sveikatos priežiūros atliekos

 

05.2

 

Neužkrečiamos sveikatos priežiūros atliekos

 

 

05.21

Neužkrečiamos žmonių sveikatos priežiūros atliekos

 

 

05.22

Neužkrečiamos gyvūnų sveikatos priežiūros atliekos

06

 

 

Metalų atliekos

 

06.1

 

Juodųjų metalų laužas

 

 

06.11

Juodųjų metalų laužas

 

06.2

 

Spalvotųjų metalų laužas

 

 

06.21

Brangiųjų metalų atliekos

 

 

06.23

Kitos aliuminio atliekos

 

 

06.24

Vario atliekos

 

 

06.25

Švino atliekos

 

 

06.26

Kitos metalo atliekos

 

06.3

 

Mišrios metalo atliekos

 

 

06.31

Mišrios metalo pakuotės

 

 

06.32

Kitos mišrios metalo atliekos

07

 

 

Ne metalų atliekos

 

07.1

 

Stiklo atliekos

 

 

07.11

Stiklo pakuotės

 

 

07.12

Kitos stiklo atliekos

 

07.2

 

Popieriaus ir kartono atliekos

 

 

07.21

Popieriaus ir kartono pakuočių atliekos

 

 

07.23

Kitos popieriaus ir kartono atliekos

 

07.3

 

Gumos atliekos

 

 

07.31

Panaudotos padangos

 

07.4

 

Plastikų atliekos

 

 

07.41

Plastikinių pakuočių atliekos

 

 

07.42

Kitos plastikų atliekos

 

07.5

 

Medienos atliekos

 

 

07.51

Medienos pakuotės

 

 

07.52

Pjuvenos ir drožlės

 

 

07.53

Kitos medienos atliekos

 

07.6

 

Tekstilės atliekos

 

 

07.61

Dėvėti drabužiai

 

 

07.62

Įvairios tekstilės atliekos

 

 

07.63

Odos atliekos

 

07.7

 

Atliekos, kuriose yra PCB/PCT

 

 

07.71

Alyva, kurioje yra PCB/PCT

 

 

07.72

Įranga, kurioje yra ar kuri turi PCB/PCT

 

 

07.73

Statybinės ir griovimo atliekos, kuriose yra PCB/PCT

08

 

 

Nebenaudojama įranga

 

08.1

 

Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės

 

 

08.12

Kitos eksploatuoti netinkamos transporto priemonės

 

08.2

 

Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga

 

 

08.21

Nebenaudojama didesnė buitinė įranga

 

 

08.23

Kita nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga

 

08.4

 

Nebenaudojami mechanizmai ir įrenginių sudedamosios dalys

 

 

08.41

Baterijų ir akumuliatorių atliekos

 

 

08.43

Kiti nebenaudojami mechanizmai ir įrangos sudedamosios dalys

09

 

 

Gyvūninės ir augalinės atliekos

 

09.1

 

Maisto ruošimo ir perdirbimo atliekos

 

 

09.11

Gyvūninės kilmės produktų perdirbimo atliekos

 

 

09.12

Daržovių produktų perdirbimo atliekos

 

 

09.13

Mišrios maisto ruošimo ir perdirbimo atliekos

 

09.2

 

Parkų ir sodų tvarkymo atliekos

 

 

09.21

Parkų ir sodų tvarkymo atliekos

 

09.3

 

Gyvūnų ekskrementai, šlapimas ir mėšlas

 

 

09.31

Srutos ir mėšlas

10

 

 

Mišrios atliekos

 

10.1

 

Buitinės ir panašios atliekos

 

 

10.11

Buitinės atliekos

 

 

10.12

Gatvių valymo liekanos

 

10.2

 

Mišrios ir neišrūšiuotos medžiagos

 

 

10.21

mišrios pakuotės

 

 

10.22

Kitos mišrios ir neišrūšiuotos medžiagos

 

10.3

 

Rūšiavimo likučiai

 

 

10.32

Kiti rūšiavimo likučiai

11

 

 

Paprastas dumblas

 

11.1

 

Nuotekų valymo įrenginių dumblas

 

 

11.11

Komunalinių nuotekų valymo dumblas

 

 

11.12

Biologiškai suyrantis kitų nuotekų valymo dumblas

 

11.2

 

Geriamojo ir pramoninio vandens valymo dumblas

 

 

11.21

Geriamojo ir pramoninio vandens valymo dumblas

 

11.3

 

Neužterštos žemsiurbių iškasos

 

 

11.31

Neužterštos žemsiurbių iškasos

 

11.4

 

Atmatų duobių turinys

 

 

11.41

Atmatų duobių turinys

12

 

 

Mineralinės atliekos

 

12.1

 

Statybos ir griovimo darbų atliekos

 

 

12.11

Betono, plytų ir gipso atliekos

 

 

12.12

Smaluotos (asfaltuotos) kelių dangų atliekos

 

 

12.13

Mišrios statybinės atliekos

 

12.2

 

Asbesto atliekos

 

 

12.21

Asbesto atliekos

 

12.3

 

Natūralių gamtinių medžiagų atliekos

 

 

12.31

Natūralių gamtinių medžiagų atliekos

 

12.4

 

Deginimo atliekos

 

 

12.41

pramoninių išmetamųjų dujų valymo atliekos

 

 

12.42

Terminio apdorojimo ir deginimo šlakas ir pelenai

 

12.5

 

Įvairios mineralinės atliekos

 

 

12.51

Dirbtinių mineralų atliekos

 

 

12.52

Ugniai atsparių medžiagų atliekos

 

12.6

 

Užteršta žemė ir užterštos žemkasių iškasos

 

 

12.61

Užteršta žemė ir skalda

 

 

12.62

Užterštos žemkasių iškasos

13

 

 

Sukietintos, stabilizuotos arba sustiklintos atliekos

 

13.1

 

Sukietintos arba stabilizuotos atliekos

 

 

13.11

Sukietintos arba stabilizuotos atliekos

 

13.2

 

Sustiklintos atliekos

 

 

13.21

Sustiklintos atliekos

______________

 

Atliekų tvarkymo taisyklių

12 priedas

 

 

 

 

Forma patvirtinta Lietuvos

Respublikos aplinkos ministro

2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 722

 

(įmonės pavadinimas)

 

 

Aplinkos ministerijos

 

 

Įmonės kodas registre

 

regiono aplinkos apsaugos departamentui

atliekų apskaitos cccc m. ataskaita

Įmonės adresas

 

 

METINĖ