Įsakymas netenka galios 2013-02-21:

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-132, 2013-02-08, Žin., 2013, Nr. 19-959 (2013-02-20), i. k. 1132310ISAK001V-132

Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios

 

Suvestinė redakcija nuo 2011-07-29 iki 2013-02-20

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2010, Nr. 81-4255, i. k. 1102310ISAK001V-451

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ MOKYMO ORGANIZAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2010 m. liepos 2 d. Nr. 1V-451

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-130; 2002, Nr. 45-1708) 47 straipsnio 3 dalimi:

1. T v i r t i n u Valstybės tarnautojų mokymo organizavimo taisykles (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. liepos 11 d. įsakymą Nr. 340 „Dėl Valstybės tarnautojų mokymo organizavimo tvarkos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 77-3311);

2.2. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. gegužės 26 d. įsakymą Nr. 1V-166 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. 340 „Dėl Valstybės tarnautojų mokymo organizavimo tvarkos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 69-2487);

2.3. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2006 m. kovo 16 d. įsakymą Nr. 1V-110 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. 340 „Dėl Valstybės tarnautojų mokymo organizavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr. 32-1147);

2.4. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. vasario 2 d. įsakymą Nr. 1V-40 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. 340 „Dėl Valstybės tarnautojų mokymo organizavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 17-651);

2.5. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymą Nr. 1V-739 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. 340 „Dėl Valstybės tarnautojų mokymo organizavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 3-132).

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                 Raimundas Palaitis


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2010 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 1V-451

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ MOKYMO ORGANIZAVIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybės tarnautojų mokymo organizavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato valstybės tarnautojų mokymo programų (toliau – mokymo programos) tvirtinimo, pripažinimo negaliojančiomis ir valstybės tarnautojų mokymo organizavimo procedūras.

2. Mokymo programas rengti ir pagal parengtas mokymo programas valstybės tarnautojus gali mokyti Asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, tvirtinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1V-735 (Žin., 2010, Nr. 3-131), nustatyta tvarka patvirtintos valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigos (toliau – kvalifikacijos tobulinimo įstaigos) ar fiziniai asmenys (toliau – fiziniai asmenys).

3. Mokymo programos rengiamos pagal Valstybės tarnautojų mokymo programų turinio reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 339 (Žin., 2002, Nr. 77-3310; 2006, Nr. 60-2144; 2009, Nr. 88-3760).

4. Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos (toliau – įstaigos) gali inicijuoti mokymo programų parengimą, pirkdamos mokymo programų parengimo paslaugas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) nustatyta tvarka iš Taisyklių 2 punkte nurodytų subjektų. Inicijuotų mokymo programų parengimo išlaidas įstaigos apmoka iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ar savivaldybių biudžetų lėšų ar iš kitų lėšų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

II. MOKYMO PROGRAMŲ TVIRTINIMAS

 

5. Mokymo programos, kurių trukmė viršija 8 akademines valandas, teikiamos tvirtinti Valstybės tarnybos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Valstybės tarnybos departamentas).

6. Valstybės tarnybos departamentui teikiamos tvirtinti mokymo programos turi būti recenzuotos dviejų recenzentų (vieno – atitinkamos srities praktiko, kito – atitinkamos srities mokslininko). Recenzijose turi būti išnagrinėta ir įvertinta metodinė mokymo programos medžiaga ir jos atitikimas mokymo programos turiniui; atskleistas mokymo programos mokymo metodikos taikymo tikslingumas; įvertintas mokymo programos aktualumas tikslinei mokymo dalyvių grupei; aptarti dalykiniai ir taikomieji aspektai, užtikrinantys iškeltų mokymo programos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą; pateiktos rekomendacijos (jei reikia) dėl mokymo programos tobulinimo.

7. Recenzentai turi atitikti šiuos reikalavimus:

7.1. recenzentas praktikas mokymo programos recenzavimo laikotarpiu turi vykdyti darbinę veiklą, susijusią su mokymo programos (-ų) turiniu, ir turi turėti ne trumpesnę kaip 4 metų darbo patirtį šioje srityje;

7.2. recenzentas mokslininkas turi turėti su recenzuojamos mokymo programos (-ų) turiniu susijusios mokslo srities ir (ar) mokslo krypties daktaro ar habilituoto daktaro laipsnį;

7.3. recenzentai negali:

7.3.1. dirbti kvalifikacijos tobulinimo įstaigoje, kuri teikia tvirtinti mokymo programą;

7.3.2. mokymo programos recenzavimo laikotarpiu būti sudarę autorinę ar preliminarią sutartį dėl mokymo paslaugų teikimo su kvalifikacijos tobulinimo įstaiga, kuri teikia tvirtinti mokymo programą;

7.3.3. būti mokymo programos rengėjais ar mokymo programos dėstytojais.

8. Kartu su mokymo programos recenzijomis Valstybės tarnybos departamentui turi būti pateikiami dokumentai, patvirtinantys, kad recenzentai atitinka Taisyklių 7 punkte nustatytus reikalavimus.

9. Jei recenzijose buvo pateiktos rekomendacijos dėl mokymo programos tobulinimo, Valstybės tarnybos departamentui turi būti pateikta kvalifikacijos tobulinimo įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens arba fizinio asmens motyvuota pažyma, kurioje būtų nurodyta, kaip buvo atsižvelgta į pateiktas rekomendacijas.

10. Valstybės tarnybos departamentas per 7 darbo dienas nuo mokymo programos pateikimo dienos įvertina, ar ji atitinka Valstybės tarnautojų mokymo programų turinio reikalavimus, ir ją patvirtina arba su pastabomis grąžina koreguoti jos rengėjams. Gavęs pagal pastabas pakoreguotą mokymo programą, Valstybės tarnybos departamentas per 5 darbo dienas įvertina, ar ji atitinka Valstybės tarnautojų mokymo programų turinio reikalavimus, ir ją patvirtina arba su pastabomis grąžina jos rengėjams.

11. Mokymo programos tvirtinamos Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymu.

12. Patvirtintos mokymo programos įrašomos į mokymo programų sąrašą Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje ir į Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos (toliau – VATIS) duomenų bazę.

13. Valstybės tarnybos departamentas per 2 darbo dienas nuo mokymo programos patvirtinimo dienos apie tai raštu informuoja jos rengėją.

 

III. MOKYMO PROGRAMŲ PRIPAŽINIMAS NEGALIOJANČIOMIS

 

14. Valstybės tarnybos departamentas mokymo programą pripažįsta negaliojančia, jeigu:

14.1. kvalifikacijos tobulinimo įstaiga ar fizinis asmuo raštu kreipiasi į Valstybės tarnybos departamentą dėl mokymo programos pripažinimo negaliojančia;

14.2. pasikeitus mokymo programų turinio reikalavimams, mokymo programa jų nebeatitinka;

14.3. ją parengusi kvalifikacijos tobulinimo įstaiga išbraukiama iš Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašo;

14.4. ją parengęs fizinis asmuo išbraukiamas iš Fizinių asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, sąrašo.

15. Mokymo programos pripažįstamos negaliojančiomis Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymu.

16. Mokymo programas pripažinus negaliojančiomis, jos išbraukiamos iš mokymo programų sąrašo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje ir VATIS duomenų bazėje.

17. Valstybės tarnybos departamentas per 3 darbo dienas nuo mokymo programos pripažinimo negaliojančia dienos apie tai raštu informuoja jos rengėją.

 

IV. VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ MOKYMO METINIŲ PLANŲ RENGIMAS IR VERTINIMAS

 

18. Įstaigose rengiamas einamųjų metų valstybės tarnautojų mokymo planas (toliau – mokymo planas).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-537, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4582 (2011-07-28), i. k. 1112310ISAK001V-537

 

19. Mokymo plane pateikiami duomenys apie įstaigos valstybės tarnautojų numatomas išklausyti mokymo programas pagal atskiras mokymo rūšis, įstaigos valstybės tarnautojų, dalyvausiančių mokymuose, skaičių, lėšas, kurios bus skiriamos valstybės tarnautojų mokymui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-537, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4582 (2011-07-28), i. k. 1112310ISAK001V-537

 

20. Mokymo planą rengia įstaigos struktūrinis padalinys arba valstybės tarnautojai, atliekantys personalo administravimo funkcijas (toliau – personalo administravimo tarnyba).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-537, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4582 (2011-07-28), i. k. 1112310ISAK001V-537

 

21. Personalo administravimo tarnyba, rengdama mokymo planą, atlieka šiuos veiksmus:

21.1. atsižvelgdama į valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo rezultatus, apibendrina valstybės tarnautojų tiesioginių vadovų bei valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijų siūlymus (rekomendacijas) dėl valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo;

21.2. nustato prioritetinius valstybės tarnautojų mokymo tikslus ir prioritetines valstybės tarnautojų mokymo grupes, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvirtinamą Valstybės tarnautojų mokymo strategiją (toliau – Strategija), įstaigos strateginius tikslus bei finansines galimybes.

22. Neteko galios nuo 2011-07-29

Punkto naikinimas:

Nr. 1V-537, 2011-07-20, Žin. 2011, Nr. 97-4582 (2011-07-28), i. k. 1112310ISAK001V-537

 

23. Suderintas su įstaigos vadovu mokymo planas kasmet iki kovo 1 d. pateikiamas Valstybės tarnybos departamentui per VATIS.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-537, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4582 (2011-07-28), i. k. 1112310ISAK001V-537

 

24. Valstybės tarnybos departamentas analizuoja įstaigų pateiktus mokymo planus bei vertina jų atitiktį Strategijos nuostatoms. Nustatęs mokymo planų ir Strategijos nuostatų neatitikimų, apie tai kasmet iki kovo 14 d. per VATIS informuoja įstaigas. Įstaigos patikslintus mokymo planus vėl per VATIS pateikia Valstybės tarnybos departamentui iki einamųjų metų balandžio 1 d.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-537, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4582 (2011-07-28), i. k. 1112310ISAK001V-537

 

V. VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ MOKYMO ATASKAITOS

 

25. Įstaigos kasmet iki vasario 1 d. teikia ataskaitą apie valstybės tarnautojų mokymą praėjusiais metais Valstybės tarnybos departamentui per VATIS. Ataskaitoje pateikiami duomenys apie įstaigos valstybės tarnautojų skaičių ir mokymuose pagal atskiras mokymo rūšis dalyvavusių valstybės tarnautojų skaičių, mokymui skirtas lėšas ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų lėšų, skirtų valstybės tarnautojų mokymui, procentą nuo įstaigos valstybės tarnautojų darbo užmokesčiui nustatytų asignavimų.

26. Kvalifikacijos tobulinimo įstaigos ir fiziniai asmenys kasmet iki vasario 1 d. teikia savo metinę veiklos ataskaitą Valstybės tarnybos departamentui per VATIS. Ataskaitoje pateikiami duomenys apie vykdytas mokymo programas ir jų trukmę, mokytų valstybės tarnautojų skaičių bei dėstytojus, nurodomos už mokymus gautos lėšos ir įstaigos, kurių valstybės tarnautojams buvo teikiamos mokymo paslaugos, pateikiama informacija apie valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimą užsienyje bei dalyvavusių mokymuose valstybės tarnautojų atsiliepimai apie mokymo kokybę.

27. Valstybės tarnybos departamentas:

27.1. analizuoja įstaigų pateiktas ataskaitas apie valstybės tarnautojų mokymą;

27.2. analizuoja kvalifikacijos tobulinimo įstaigų ir fizinių asmenų pateiktas metines veiklos ataskaitas ir prireikus teikia jiems pastabas dėl mokymo programų įgyvendinimo, o nustatęs, kad kvalifikacijos tobulinimo įstaiga ar fizinis asmuo nevykdė valstybės tarnautojų mokymų, vadovaudamasis Asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, tvirtinimo tvarkos aprašu, teikia vidaus reikalų ministrui pasiūlymą išbraukti fizinį asmenį iš Fizinių asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, sąrašo arba kvalifikacijos tobulinimo įstaigą – iš Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašo;

27.3. apibendrintus įstaigų ataskaitų, kvalifikacijos tobulinimo įstaigų ir fizinių asmenų metinių veiklos ataskaitų duomenis apie valstybės tarnautojų mokymą ir apibendrintus VATIS duomenis apie valstybės tarnautojų mokymo kokybę įrašo į bendrą ataskaitą apie Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) ir su juo susijusių teisės aktų taikymą ir įgyvendinimą, kuri skelbiama Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-537, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4582 (2011-07-28), i. k. 1112310ISAK001V-537

 

VI. VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ MOKYMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO KOKYBĖS PRIEŽIŪRA

 

28. Valstybės tarnybos departamentas, vykdydamas mokymo programų įgyvendinimo kokybės priežiūrą, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975) nuostatomis, reglamentuojančiomis ūkio subjektų veiklos priežiūrą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-577, 2010-09-08, Žin., 2010, Nr. 108-5575 (2010-09-14), i. k. 1102310ISAK001V-577

 

29. Neteko galios nuo 2010-09-15

Punkto naikinimas:

Nr. 1V-577, 2010-09-08, Žin. 2010, Nr. 108-5575 (2010-09-14), i. k. 1102310ISAK001V-577

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

30. Neteko galios nuo 2011-07-29

Punkto naikinimas:

Nr. 1V-537, 2011-07-20, Žin. 2011, Nr. 97-4582 (2011-07-28), i. k. 1112310ISAK001V-537

 

31. Kvalifikacijos tobulinimo įstaigos ir fiziniai asmenys gali mokyti valstybės tarnautojus pagal visą mokymo programą arba pagal atskirus mokymo programos modulius.

32. Valstybės tarnautojams, išklausiusiems atitinkamą mokymo programą arba atskirus mokymo programos modulius, kvalifikacijos tobulinimo įstaigos arba fiziniai asmenys išduoda tai patvirtinantį dokumentą (toliau – pažymėjimas). Jeigu valstybės tarnautojai išklauso atskirus mokymo programos modulius, pažymėjime nurodoma, kokios mokymo programos kokie mokymo moduliai buvo išklausyti.

33. Pažymėjimo duomenis personalo administravimo tarnyba per 5 darbo dienas po mokymų pabaigos įrašo į Valstybės tarnautojų registrą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-537, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4582 (2011-07-28), i. k. 1112310ISAK001V-537

 

34. Kvalifikacijos tobulinimo įstaigos ir fiziniai asmenys po mokymų privalo atlikti valstybės tarnautojų apklausą apie mokymo kokybę, kurios apibendrinti duomenys įrašomi į kvalifikacijos tobulinimo įstaigų ir fizinių asmenų metines veiklos ataskaitas.

341. Po mokymo pabaigos VATIS Savitarnos posistemėje valstybės tarnautojams pateikiamas klausimynas apie mokymo kokybę, kurį valstybės tarnautojai gali užpildyti per 5 darbo dienas nuo elektroninio pranešimo apie jo pateikimą VATIS Savitarnos posistemėje gavimo dienos.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-537, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4582 (2011-07-28), i. k. 1112310ISAK001V-537

 

35. Ginčai, kylantys dėl mokymo programų tvirtinimo, jų pripažinimo negaliojančiomis ir valstybės tarnautojų mokymo, nagrinėjami teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-577, 2010-09-08, Žin., 2010, Nr. 108-5575 (2010-09-14), i. k. 1102310ISAK001V-577

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2010 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 1V-451 "Dėl Valstybės tarnautojų mokymo organizavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-537, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4582 (2011-07-28), i. k. 1112310ISAK001V-537

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2010 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 1V-451 "Dėl Valstybės tarnautojų mokymo organizavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo