Suvestinė redakcija nuo 2010-07-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2010, Nr. 31-1468, i. k. 1102210ISAK0003-146

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2007 m. LIEPOS 9 d. ĮSAKYMO Nr. 3-245 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS VANDENŲ LAIVŲ REGISTRE ĮREGISTRUOTŲ VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ TECHNINĖS APŽIŪROS ATLIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. kovo 10 d. Nr. 3-146

Vilnius

 

1. Pakeičiu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. liepos 9 d. įsakymą Nr. 3-245 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre įregistruotų vidaus vandenų transporto priemonių techninės apžiūros atlikimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 83-3398; 2009, Nr. 11-423):

1.1. Išdėstau preambulę taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 16 straipsnio 4 dalimi (Žin., 1996, Nr. 105-2393; 2000, Nr. 75-2267, Nr. 85-2585; 2008, Nr. 88-3548, Nr. 134-5177):“

1.2. Nurodytuoju įsakymu patvirtintose Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre įregistruotų vidaus vandenų transporto priemonių techninės apžiūros atlikimo taisyklėse:

1.2.1. Išdėstau 3 punktą taip:

3. Laivų pirmines, kasmetes, neeilines ir dokines technines apžiūras atlieka Lietuvos saugios laivybos administracija (toliau – Administracija). Laivų techninius patikrinimus pagal šių taisyklių 129–132 punktų nuostatas atlieka tikrinimo įstaigos, kaip nurodyta Minimaliuose techniniuose reikalavimuose. Mažųjų laivų, kurių ilgis mažesnis kaip

10 metrų, pramoginių, sportinių ir asmeninių laivų techninių apžiūrų atlikimo tvarką nustato Administracijos direktorius.“

1.2.2. Įrašau 4, 9, 13, 15, 16, 27, 65, 98, 120, 121, 122, 140 ir 141 punktuose vietoj žodžio „Inspekcija“ žodį „Administracija“ (atitinkamu linksniu).

1.2.3. Įrašau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13 prieduose vietoj žodžių „Valstybinė vidaus vandenų laivybos inspekcija“ žodžius „Lietuvos saugios laivybos administracija“ ir vietoj žodžių „Valstybinės vidaus vandenų laivybos inspekcijos pareigūnas“ – žodžius „Lietuvos saugios laivybos administracijos pareigūnas“ (atitinkamu linksniu).

1.2.4. Įrašau 7 priede vietoj žodžių „Valstybinė vidaus vandenų laivybos inspekcija“ žodžius „Lietuvos saugios laivybos administracija“, vietoj žodžių „Valstybinės vidaus vandenų laivybos inspekcijos pareigūnas“ – žodžius „Lietuvos saugios laivybos administracijos pareigūnas“ (atitinkamu linksniu) ir vietoj žodžių „State Inland Waterways Navigation Inspectorate“ – žodžius „Lithuanian Maritime Safety Administration“.

1.2.5. Įrašau 9 priedo „Laivo žurnalas“ Žurnalo pildymo taisyklių 3 punkte vietoj žodžių „Valstybinė vidaus vandenų laivybos inspekcija (toliau – Inspekcija)“ žodžius „Lietuvos saugios laivybos administracija (toliau – Administracija)“ ir vietoj žodžių „Inspekcija“ – žodžius „Administracija“ (atitinkamu linksniu).

1.2.6. Įrašau 10 priedo „Plūdriojo doko jėgainės žurnalas“ Plūdriojo doko jėgainės žurnalo pildymo taisyklių 1 ir 11 punktuose vietoj žodžių „Valstybinė vidaus vandenų laivybos inspekcija (toliau – Inspekcija)“ žodžius „Lietuvos saugios laivybos administracija (toliau – Administracija)“ ir vietoj žodžių „Inspekcija“ – žodžius „Administracija“ (atitinkamu linksniu).

1.2.7. Įrašau 11 priedo „Plūdriojo doko budėjimų žurnalas“ Plūdriojo doko budėjimų žurnalo pildymo taisyklių 2 ir 12 punktuose vietoj žymos „Valstybinė vidaus vandenų laivybos inspekcija (toliau – Inspekcija)“ žymą „Lietuvos saugios laivybos administracija (toliau – Administracija)“.

1.2.8. Įrašau 12 priedo „Žemkasės, žemsiurbės ir nesavaeigio plaukiojančio krano darbo žurnalas“ Žemkasės, žemsiurbės ir nesavaeigio plaukiojančio krano darbo žurnalo pildymo taisyklių 3 punkte vietoj žymos „Valstybinė vidaus vandenų laivybos inspekcija (toliau – Inspekcija)“ žymą „Lietuvos saugios laivybos administracija (toliau – Administracija)“.

2. Nustatau, kad iki šio įsakymo įsigaliojimo išduoti keleivinio vidaus vandenų laivo liudijimai, vienkartinio reiso liudijimai bei vidaus vandenų laivo, žvejybos laivo, plūduriuojančio įrenginio ar plūduriuojančios priemonės žurnalų (dienynų) registravimo liudijimai galioja iki juose nurodytos datos.

3. Šis įsakymas įsigalioja 2010 m. liepos 1 d.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-199, 2010-03-31, Žin., 2010, Nr. 38-1809 (2010-04-03), i. k. 1102210ISAK0003-199

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                Eligijus Masiulis

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-199, 2010-03-31, Žin., 2010, Nr. 38-1809 (2010-04-03), i. k. 1102210ISAK0003-199

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. 3-146 "Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. 3-245 "Dėl Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre įregistruotų vidaus vandenų transporto priemonių techninės apžiūros atlikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo" pakeitimo