Įstatymas paskelbtas: Žin., 1995, Nr. 104-2322

Neoficialus įstatymo tekstas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ

ĮSTATYMAS

 

1995 m. gruodžio 5 d. Nr. I-1113

Vilnius

 

            1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

            Šis įstatymas nustato iš Lietuvos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų lėšų visiškai arba iš dalies išlaikomų įstaigų steigimą, reorganizavimą ir likvidavimą, valdymą, finansavimą ir kitus su jų veikla susijusius pagrindus.

 

            2 straipsnis. Biudžetinė įstaiga

            Biudžetinė įstaiga yra valstybės arba savivaldybės institucija, steigiama įstatymų nustatyta tvarka, visiškai arba iš dalies išlaikoma iš biudžeto ir taip įvardyta steigimo akte bei nuostatuose.

 

            3 straipsnis. Biudžetinių įstaigų steigimas

            Biudžetinių įstaigų, išlaikomų iš Lietuvos valstybės biudžeto, steigimo teisinis pagrindas yra įstaigos steigimo aktas, kurį gali priimti Lietuvos Respublikos Seimas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė, ministerijos, apskričių viršininkai arba kitos valstybinės institucijos. Steigdami biudžetinę įstaigą, steigėjai, išskyrus Lietuvos Respublikos Seimą, Lietuvos Respublikos Prezidentūrą, Lietuvos Respublikos Vyriausybę, Konstitucinį Teismą ir Aukščiausiąjį Teismą, privalo steigimo aktą suderinti su Finansų ministerija.

            Biudžetinių įstaigų, išlaikomų iš savivaldybių biudžetų, steigimo aktus priima vietos savivaldybių tarybos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. VIII-322, 97.06.26, Žin., 1997, Nr.66-1601 (97.07.11)

 

4 straipsnis. Biudžetinių įstaigų reorganizavimas ir likvidavimas

1. Biudžetinių įstaigų veikla pasibaigia likvidavimo arba reorganizavimo būdu.

2. Biudžetinės įstaigos gali būti likviduojamos tik Civilinio kodekso nustatytais pagrindais.

3. Biudžetinės įstaigos gali būti reorganizuojamos į šių formų juridinio asmens teises turinčias įstaigas ar įmones:

1) biudžetines įstaigas (sujungus ar išskaidžius);

2) valstybės ar savivaldybės įmones;

3) viešąsias įstaigas.

4. Sprendimą dėl biudžetinės įstaigos reorganizavimo priima valstybinė ar savivaldybės institucija, įstaiga, priėmusi teisės aktą dėl biudžetinės įstaigos steigimo.

5. Reorganizuojamos biudžetinės įstaigos, kuri išlaikoma iš valstybės biudžeto, įvertintas turtas perduodamas Vyriausybės nustatyta tvarka steigiamai valstybės įmonei valdyti, naudoti ir juo disponuoti patikėjimo teise.

6. Reorganizuojamos biudžetinės įstaigos, kuri išlaikoma iš savivaldybės biudžeto, įvertintas turtas perduodamas Vyriausybės nustatyta tvarka steigiamai savivaldybės įmonei valdyti, naudoti ir juo disponuoti patikėjimo teise.

7. Kai biudžetinė įstaiga reorganizuojama į viešąją įstaigą, jos įvertintas turtas Vyriausybės nustatyta tvarka steigėjo sprendimu perduodamas steigiamai viešajai įstaigai panaudos sutarties pagrindais.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. VIII-1919, 00.09.12, Žin., 2000, Nr.83-2511 (00.10.04)

 

5 straipsnis. Biudžetinių įstaigų nuostatai

Biudžetinių įstaigų nuostatus tvirtina jų steigėjai. Nuostatai yra teisinis dokumentas, kuriuo biudžetinė įstaiga vadovaujasi savo veikloje.

Biudžetinės įstaigos nuostatuose turi būti nurodyta:

įstaigos pavadinimas;

įstaigos veiklos pobūdis ir tikslai;

valdymo institucijų sudarymo tvarka, jų kompetencija, funkcijos ir atsakomybė;

darbuotojų priėmimo į darbą tvarka;

darbo apmokėjimo tvarka;

lėšų šaltiniai ir lėšų naudojimo tvarka;

finansinės veiklos kontrolė;

nuostatos, susijusios su biudžetinės įstaigos ypatybėmis (specifika), neprieštaraujančios Lietuvos Respublikos įstatymams.

Biudžetinės įstaigos buveinė turi būti nurodyta steigimo akte. Sprendimą dėl biudžetinės įstaigos buveinės pakeitimo priima steigėjas.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-609, 2009-12-22, Žin., 2010, Nr. 1-20 (2010-01-05)

 

            6 straipsnis. Biudžetinių įstaigų valdymas

            Biudžetinei įstaigai vadovauja vadovas, kurį skiria pareigoms ir atleidžia iš jų steigėjas, jeigu įstatymai nenustato kitaip.

 

            7 straipsnis. Biudžetinių įstaigų finansavimas

            Biudžetinės įstaigos yra finansuojamos iš valstybės biudžeto arba savivaldybių biudžetų, atsižvelgiant į tai, kas yra steigėjas, pagal asignavimų valdytojų patvirtintas sąmatas, laikantis Finansų ministerijos nustatytų finansavimo taisyklių ir iždo procedūrų.

 

8 straipsnis. Biudžetinių įstaigų asignavimų valdymas

Biudžetinių įstaigų asignavimų valdytojai turi teisę naudoti biudžeto lėšas savo vadovaujamai įstaigai išlaikyti ir sąmatose numatytoms priemonėms finansuoti, taip pat paskirstyti jiems skirtas biudžeto lėšas pavaldžioms įstaigoms.

Asignavimų valdytojai organizuoja socialinių ekonominių programų finansavimą ir tvirtina jų išlaidų apmokėjimo įkainius, normas bei sąlygas.

Biudžetinių įstaigų asignavimų valdytojai yra atsakingi už teisingą pavaldžių įstaigų išlaidų sąmatų bei  piniginių lėšų, gautų ne kaip biudžeto asignavimai,  sąmatų sudarymą. Jie turi užtikrinti, kad biudžetinės įstaigos laiku išmokėtų darbuotojams apskaičiuotus atlyginimus, laiku atsiskaitytų su biudžetu ir valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigomis, taip pat už įstaigose sunaudotą visų rūšių energiją ir kitas paslaugas.

Valstybės biudžeto asignavimų valdytojai turi:

rengti pavaldžioms įstaigoms darbų, paslaugų, valdymo ir aptarnaujančio personalo etatų normatyvus, materialinių vertybių atsargų, inventoriaus, mitybos, medikamentų finansinius normatyvus ir, suderinę su Finansų ministerija, juos tvirtinti bei taikyti;

prižiūrėti apskaitos tvarkymą, kontroliuoti įsiskolinimus bei imtis visų priemonių jiems išvengti ir analizuoti pavaldžių įstaigų  finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius;

garantuoti pavaldžių įstaigų bei savo finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių  ir statistinių ataskaitų teisingumą.

Iš asignavimų valdytojų gautus biudžeto asignavimus įstaigos naudoja racionaliai ir taupiai ir tik pagal asignavimų valdytojų patvirtintas išlaidų sąmatas.

Valstybės ir savivaldybių biudžetų asignavimų valdytojai, taip pat jiems pavaldžių biudžetinių įstaigų vadovai, pažeidę biudžetų asignavimų paskirstymo ir naudojimo tvarką, atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. VIII-127, 97.02.25, Žin., 1997, Nr.20-449 (97.03.07)

Nr. IX-2536, 2004-11-04, Žin., 2004, Nr. 171-6296 (2004-11-26)

Nr. X-1216, 2007-06-26, Žin., 2007, Nr. 77-3048 (2007-07-12)

Nr. X-1824, 2008-11-14, Žin., 2008, Nr. 137-5373 (2008-11-29)

 

            9 straipsnis. Biudžetinių įstaigų išlaidos

Išlaidų sandarą nustato asignavimų valdytojai, neviršydami jiems patvirtintų bendrųjų asignavimų, tarp jų – išlaidoms, iš jų – darbo užmokesčiui ir turtui įsigyti.

            Biudžetinių įstaigų darbuotojų tarnybiniai atlyginimai ir darbo apmokėjimo sąlygos tvirtinamos Lietuvos Respublikos įstatymų ir Vyriausybės nutarimų nustatyta tvarka.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-1216, 2007-06-26, Žin., 2007, Nr. 77-3048 (2007-07-12)

Nr. X-1824, 2008-11-14, Žin., 2008, Nr. 137-5373 (2008-11-29)

 

10 straipsnis. Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita, finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

Biudžetinės įstaigos buhalterinę apskaitą tvarko ir finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius sudaro Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-1216, 2007-06-26, Žin., 2007, Nr. 77-3048 (2007-07-12)

Nr. X-1824, 2008-11-14, Žin., 2008, Nr. 137-5373 (2008-11-29)

 

11 straipsnis. Biudžetinių įstaigų piniginės lėšos, gautos ne kaip biudžeto asignavimai

Biudžetinės įstaigos gali turėti piniginių lėšų, gautų ne kaip biudžeto asignavimai.

Šių lėšų naudojimo taisykles nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė, o savivaldybių biudžetinėms įstaigoms – savivaldybių tarybos.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-1216, 2007-06-26, Žin., 2007, Nr. 77-3048 (2007-07-12)

Nr. X-1824, 2008-11-14, Žin., 2008, Nr. 137-5373 (2008-11-29)

 

            12 straipsnis. Materialinių vertybių nurašymas ir realizavimas

            Biudžetinės įstaigos susidėvėjusias ar joms nereikalingas materialines vertybes nurašo ar realizuoja ir gautas pajamas naudoja Lietuvos Respublikos įstatymų ar Vyriausybės nustatyta tvarka.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. VIII-639, 98.02.24, Žin., 1998, Nr.25-635 (98.03.13)

 

            13 straipsnis. Biudžetinių įstaigų registravimas

            Biudžetinės įstaigos įregistruojamos, perregistruojamos ir išregistruojamos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

            14 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

            Šis įstatymas įsigalioja nuo 1996 m. sausio 1 dienos.

 

            Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                            ALGIRDAS BRAZAUSKAS

________________

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. VIII-127, 97.02.25, Žin., 1997, Nr.20-449 (97.03.07)

LIETUVOS RESPUBLIKOS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO 8 STRAIPSNIO PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. VIII-322, 97.06.26, Žin., 1997, Nr.66-1601 (97.07.11)

LIETUVOS RESPUBLIKOS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. VIII-639, 98.02.24, Žin., 1998, Nr.25-635 (98.03.13)

LIETUVOS RESPUBLIKOS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO 12 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

4.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. VIII-1919, 00.09.12, Žin., 2000, Nr.83-2511 (00.10.04)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

5.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-2536, 2004-11-04, Žin., 2004, Nr. 171-6296 (2004-11-26)

VALSTYBĖS TARNYBOS ĮSTATYMO, VIDAUS TARNYBOS STATUTO, BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO, DIPLOMATINĖS TARNYBOS ĮSTATYMO, KRAŠTO APSAUGOS SISTEMOS ORGANIZAVIMO IR KARO TARNYBOS ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šis įstatymas įsigalioja nuo 2005 m. sausio 1 d.

 

6.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-1216, 2007-06-26, Žin., 2007, Nr. 77-3048 (2007-07-12)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO 8, 9, 10, 11 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šis įstatymas įsigalioja tų metų, kurių ataskaitų rinkinius viešojo sektoriaus subjektai privalo sudaryti pagal Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą, sausio 1 dieną.

Šio įstatymo įsigaliojimas keistas:

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-1824, 2008-11-14, Žin., 2008, Nr. 137-5373 (2008-11-29)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO 8, 9, 10, 11 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

7.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-609, 2009-12-22, Žin., 2010, Nr. 1-20 (2010-01-05)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

*** Pabaiga ***

 

 

Redagavo Aušrinė Trapinskienė (2010-01-11)

                  autrap@lrs.lt