Suvestinė redakcija nuo 2019-01-24

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 106-5011, i. k. 111203NISAK0001-207

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ENERGETIKOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL VALSTYBĖS ĮMONĖS IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO FONDO NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2011 m. rugpjūčio 18 d. Nr. 1-207

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo įstatymo (Žin., 2001, Nr. 64-2331; 2006, Nr. 77-2960; 2007, Nr. 140-5753; 2009, Nr. 10-357) 2 straipsniu,

tvirtinu Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo nuostatų įgyvendinimo taisykles (pridedama).

 

 

 

Energetikos ministras                                                         Arvydas Sekmokas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2011 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. 1-207

 

 

VALSTYBĖS ĮMONĖS IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO FONDO NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo nuostatų įgyvendinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato reikalavimus priemonių vykdytojams ir išlaidoms, paraiškų pateikimo, vertinimo, atrankos, sprendimo priėmimo bei sutarčių dėl priemonių įgyvendinimo sudarymo procedūras, reglamentuoja atsiskaitymo, ataskaitų rengimo, lėšų planavimo ir kontrolės mechanizmus.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo įstatymo (Žin., 2001, Nr. 64-2331; 2006, Nr. 77-2960) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimo Nr. 745 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 17 d. nutarimo Nr. 536 „Dėl Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2002, Nr. 42-1565; 2008, Nr. 86-3413) nuostatomis.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. Fondas – valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondas yra valstybės pinigų fondas, įsteigtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo įstatymu.

3.2Fondo lėšų skyrimo intensyvumas – procentais išreikštas fondo lėšomis apmokamų priemonės tinkamų išlaidų sumos ir bendros priemonės tinkamų išlaidų sumos santykis.

3.3. Fondo valdytojas – Lietuvos Respublikos energetikos ministerija.

3.4. Fondo administratorius – administratorius, nustatytas Lietuvos Respublikos valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo įstatyme.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-17, 2019-01-22, paskelbta TAR 2019-01-23, i. k. 2019-00987

 

3.5. Veiklos planasIgnalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinis veiklos planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu.

3.6. PriemonėIgnalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo tarpinstituciniame veiklos plane nustatyta priemonė. Viena priemonė gali apimti keletą projektų.

3.7. Priemonės vykdytojasIgnalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo tarpinstituciniame plane nustatytas viešasis ar privatus juridinis asmuo, atsakingas už priemonės vykdymą, kuris iki nustatytos datos teikia tinkamai užpildytą paraišką fondo lėšoms gauti ir kuriam skirta fondo lėšų priemonei įgyvendinti.

3.8Projektas – ekonomiškai nedalomų ir tikslią funkciją atliekančių veiklos rūšių visuma, kuria siekiama užsibrėžtų priemonės uždavinių, su apibrėžtu biudžetu, įgyvendinimo laikotarpiu ir aiškiai nustatytais tikslais. Projektą gali sudaryti keli etapai.

3.9Paraiška – priemonės vykdytojo, siekiančio gauti finansavimą iš fondo, užpildytas nustatytos formos dokumentas.

3.10. Sutartis dėl priemonės įgyvendinimo – sutartis, sudaryta tarp fondo valdytojo, fondo administratoriaus ir priemonės vykdytojo, kuriam skiriamos fondo lėšos priemonėms įgyvendinti.

3.11. Tinkamos priemonės išlaidos – išlaidos, tiesiogiai susijusios su priemonės vykdymu ir atitinkančios Taisyklėse nustatytus reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-208, 2014-07-30, paskelbta TAR 2014-07-31, i. k. 2014-10738

 

II. REIKALAVIMAI PRIEMONIŲ VYKDYTOJAMS

 

4. Priemonių vykdytojai yra Veiklos plane numatytų priemonių vykdytojai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-208, 2014-07-30, paskelbta TAR 2014-07-31, i. k. 2014-10738

Nr. 1-223, 2015-09-25, paskelbta TAR 2015-10-01, i. k. 2015-14622

 

5. Priemonių vykdytojai yra netinkami ir jiems negali būti skiriama Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo (toliau – Fondas) lėšų, jeigu jie:

5.1. teikdami informaciją, kurios reikalaujama kaip būtinos sąlygos teikiant paraiškas arba pasirašant sutartį dėl priemonės įgyvendinimo, sąmoningai pateikia klaidingus duomenis arba visai nepateikia šios informacijos;

5.2. bandė gauti konfidencialią informaciją arba daryti įtaką Fondo valdytojui, priimančiam sprendimą dėl Fondo lėšų skyrimo, arba Fondo administratoriui, vertinančiam paraiškas.

 

III. IŠLAIDŲ REIKALAVIMAI

 

6. Tinkamos išlaidos, kurios gali būti priskirtos priemonės vykdymo sąnaudoms ir kurioms padengti Taisyklėse nustatyta tvarka gali būti skiriamos Fondo lėšos, privalo būti patirtos įgyvendinant Veiklos plane iškeltus uždavinius bei priemones.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-223, 2015-09-25, paskelbta TAR 2015-10-01, i. k. 2015-14622

 

7. Išlaidos turi būti aiškios, pagrįstos ir realios.

8. Tinkamos išlaidos veiklai finansuoti, patirtos per priemonės įgyvendinimo laikotarpį:

8.1. priemonės vykdymas:

8.1.1. darbo užmokestis;

8.1.2. socialinio draudimo įmokos;

8.1.3. išeitinės išmokos atleistiems darbuotojams, jei jų darbo užmokestis buvo finansuojamas Fondo lėšomis;

Papildyta punktu:

Nr. 1-223, 2015-09-25, paskelbta TAR 2015-10-01, i. k. 2015-14622

 

8.1.4. įmokos į Garantinį fondą;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-223, 2015-09-25, paskelbta TAR 2015-10-01, i. k. 2015-14622

 

8.1.5. komandiruotės;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-223, 2015-09-25, paskelbta TAR 2015-10-01, i. k. 2015-14622

 

8.1.6. kvalifikacijos kėlimas;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-223, 2015-09-25, paskelbta TAR 2015-10-01, i. k. 2015-14622

 

8.1.7. pašto paslaugos;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-223, 2015-09-25, paskelbta TAR 2015-10-01, i. k. 2015-14622

 

8.1.8. paslaugos;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-223, 2015-09-25, paskelbta TAR 2015-10-01, i. k. 2015-14622

 

8.1.9. konsultantų, ekspertų ir lektorių paslaugos, iš jų:

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-223, 2015-09-25, paskelbta TAR 2015-10-01, i. k. 2015-14622

 

8.1.9.1. pagal autorines sutartis;

8.1.9.2. pagal paslaugų sutartis;

8.1.10. įrankių ir įrangos, įrenginių ir mechanizmų nuoma;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-223, 2015-09-25, paskelbta TAR 2015-10-01, i. k. 2015-14622

 

8.1.11. kuro, medžiagų ir atsarginių dalių pirkimas;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-223, 2015-09-25, paskelbta TAR 2015-10-01, i. k. 2015-14622

 

8.1.12. prekės, atsargos;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-223, 2015-09-25, paskelbta TAR 2015-10-01, i. k. 2015-14622

 

8.1.13. patalpų nuoma;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-223, 2015-09-25, paskelbta TAR 2015-10-01, i. k. 2015-14622

 

8.1.14. elektra, dujos, ryšiai ir komunalinės paslaugos;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-223, 2015-09-25, paskelbta TAR 2015-10-01, i. k. 2015-14622

 

8.1.15. viešuosius interesus atitinkančios paslaugos (VIAP), kai mokestis už elektrą finansuojamas Ignalinos programos Europos Sąjungos lėšomis;

TAR pastaba. 8.1.15 papunkčio nuostata taikoma tinkamoms išlaidoms už 2016 metus ir vėlesnius ataskaitinius laikotarpius.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1-213, 2016-07-28, paskelbta TAR 2016-08-01, i. k. 2016-21186

 

8.1.16. mokesčiai (už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise, aplinkos taršą ir kiti);

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-223, 2015-09-25, paskelbta TAR 2015-10-01, i. k. 2015-14622

Nr. 1-213, 2016-07-28, paskelbta TAR 2016-08-01, i. k. 2016-21186

 

8.1.17. kitos ūkio sąnaudos;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-223, 2015-09-25, paskelbta TAR 2015-10-01, i. k. 2015-14622

Nr. 1-213, 2016-07-28, paskelbta TAR 2016-08-01, i. k. 2016-21186

 

8.2. Neteko galios nuo 2013-03-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1-42, 2013-02-26, Žin. 2013, Nr. 22-1107 (2013-02-28), i. k. 113203NISAK00001-42

 

8.3. ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos:

8.3.1. ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos;

8.3.2. ilgalaikio nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos;

8.4. ilgalaikio turto kūrimo išlaidos:

8.4.1. ilgalaikio materialiojo turto kūrimo išlaidos;

8.5. papildomų užimtumo ir socialinių garantijų finansavimo išlaidos, patirtos įgyvendinant priemonę „Taikyti papildomas socialines ir užimtumo garantijas atleidžiamiems ir atleistiems Ignalinos AE darbuotojams ir jų šeimos nariams“:

8.5.1. papildomos išeitinės išmokos (įskaitant socialinio draudimo įmokas ir pajamų mokestį) mokėjimas;

8.5.2. priešpensinės bedarbio išmokos mokėjimas;

8.5.3. persikėlimo išmokos mokėjimas;

8.5.4. kompensuojamų darbo vietų finansavimas;

8.5.5. lietuvių kalbos mokymas; šias išlaidas sudaro ne tik mokymo paslaugų, bet ir mokymo stipendijų, kelionių išlaidos;

8.5.6. profesinis mokymas, perkvalifikavimas ar kvalifikacijos kėlimas; šias išlaidas sudaro mokymo paslaugų, mokymo stipendijų, apgyvendinimo, kelionių, sveikatos patikrinimo išlaidos;

8.6. kompensaciniai mechanizmai taikant elektros ir šilumos energijos kainų lengvatas:

8.6.1. kompensuoti elektros energijos tiekimo ir skirstymo įmonėms negautas pajamas dėl elektros energijos tarifo lengvatų Ignalinos AE regione;

8.6.2. kompensuoti šilumos tiekimo įmonei negautas pajamas už realizuotą šilumos energiją dėl papildomų šilumos kainų lengvatų Visagino savivaldybėje.

9. Netinkamos išlaidos:

9.1. baudos, finansinės sankcijos ir bylinėjimosi išlaidos;

9.2. premijos, mokėjimai į pensijų fondus (išskyrus privalomuosius mokėjimus);

9.3. atidėjimas galimiems ateities nuostoliams ir skoloms;

9.4. palūkanos;

9.5. žemės ir pastatų pirkimas, nebent tai būtina priemonei įgyvendinti.

10. Darbo užmokesčiui skirtos Fondo lėšos yra maksimalios.

11. Fondo lėšų priemonės veiklai finansuoti, išskyrus išlaidas pagal autorines sutartis, skyrimo intensyvumas gali siekti iki 100 procentų. Fondo lėšų priemonės veiklai finansuoti, skiriamų išlaidoms pagal autorines sutartis padengti, skyrimo intensyvumas negali viršyti 50 procentų.

12. Neteko galios nuo 2013-03-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1-42, 2013-02-26, Žin. 2013, Nr. 22-1107 (2013-02-28), i. k. 113203NISAK00001-42

 

13. Priemonės vykdymas, susijęs tik su ilgalaikio turto kūrimu ir (arba) įsigijimu, gali būti finansuojamas Fondo lėšomis iki 100 procentų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-42, 2013-02-26, Žin., 2013, Nr. 22-1107 (2013-02-28), i. k. 113203NISAK00001-42

 

14. Priemonių vykdytojai, pirkdami prekes ir paslaugas, įsigydami arba kurdami ilgalaikį turtą, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2001, Nr. 118-5296; 2006, Nr. 4-102) nuostatomis, jeigu jie yra perkančiosios organizacijos.

 

IV. PVM MOKĖJIMAS

 

15. Pirkimo (importo) PVM, kurį priemonės vykdytojas pagal teisės aktus turi galimybę įtraukti į PVM atskaitą, net jei tokio PVM į atskaitą neįtraukė, yra priskiriamas prie netinkamų išlaidų.

16. Priemonių vykdytojai, gavę Fondo lėšas neteisėtai arba neteisėtai susigrąžinę iš Fondo lėšų priemonės veiklai finansuoti sumokėto pirkimo (importo) PVM, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

V. PARAIŠKŲ PATEIKIMAS

 

17. Priemonės vykdytojas, siekiantis gauti Fondo lėšų, pateikia atsakingam už pasirinktą priemonę Fondo administratoriui tinkamai užpildytą paraišką (1 priedas). Jeigu paraiškoje nurodyti neišsamūs ar netikslūs duomenys, Fondo administratorius gali paprašyti priemonės vykdytojo patikslinti tokius duomenis ar pateikti papildomus dokumentus.

18. Paraiškos ateinančių metų finansavimui teikiamos Fondo administratoriui iki einamųjų metų birželio 1 d. Paraiškos einamųjų metų papildomoms Fondo lėšoms gauti gali būti teikiamos Fondo administratoriui iki einamųjų metų rugsėjo 15 d. Patikslintos paraiškos ateinančių metų Fondo lėšoms gauti (neviršijant ankstesnėje paraiškoje nurodyto lėšų poreikio ateinantiems metams) gali būti teikiamos Fondo administratoriui iki einamųjų metų lapkričio 15 d. Pasikeitus teisės aktams, reglamentuojantiems paraiškoje pateikiamą informaciją, paraiškos ateinančių metų Fondo lėšoms gauti gali būti tikslinamos po lapkričio 15 d., bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų pabaigos. Paraiškos pateikimo data laikoma data, kai paraišką užregistruoja Fondo administratorius. Paraiškos, pateiktos po nurodytų terminų, nevertinamos ir grąžinamos priemonės vykdytojui.

Punkto pakeitimai:

Nr.  1-341, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21062

 

19. Paraiškos Fondo lėšoms gauti priemonėms, susijusioms su kompensaciniais mechanizmais, įgyvendinti gali būti teikiamos Fondo administratoriui ir kitais terminais nei nustatyta 18 punkte.

20. Per 5 darbo dienas nuo galutinės paraiškų pateikimo dienos Fondo administratorius patikrina gautas paraiškas. Tuo atveju, jeigu paraiškoje nustatomos klaidos arba neatitikimai, Fondo administratorius faksu ir elektroniniu paštu pateikia priemonių vykdytojams nurodymus dėl paraiškų tikslinimo ir nurodo paraiškų tikslinimo terminą. Paraiškos, patikslintos po nurodyto termino, nenagrinėjamos.

21. Priemonės vykdytojas iki 18 punkte nurodytos paraiškų pateikimo galutinės datos Fondo administratoriui gali teikti paklausimus raštu ir žodžiu dėl paraiškos pateikimo sąlygų ir tvarkos bei kitus su Fondo lėšų teikimu susijusius klausimus.

22. Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba kompiuteriu, išspausdinta ir tvarkingai susegta.

23. Paraiška iki 18 punkte nustatytos datos turi būti įteikta Fondo administratoriui asmeniškai, pristatyta pašto kurjerio arba atsiųsta paštu. Už paraiškos pristatymą laiku atsako priemonės vykdytojas.

24. Priemonės vykdytojas privalo pateikti vieną paraiškos originalą, kurio pirmajame lape nurodoma ORIGINALAS, ir vieną patvirtintą paraiškos kopiją, kurios pirmajame lape nurodoma KOPIJA. Paraiškos ORIGINALO lapai turi būti pasirašyti. Visi paraiškos lapai turi būti sunumeruoti. Fondo administratoriui raštu arba žodžiu paprašius, priemonės vykdytojas pateikia elektroninę paraiškos kopiją.

25. Gavus paraišką, Fondo administratoriaus paskirtas darbuotojas nedelsdamas ją užregistruoja vadovaudamasis nustatyta vidaus tvarka. Įteikusiam ar atsiuntusiam paraišką priemonės vykdytojui Fondo administratorius išsiunčia arba įteikia užregistruotos paraiškos rašto kopiją, jei priemonės vykdytojas pareikalauja.

 

VI. PARAIŠKŲ VERTINIMAS IR SUTARČIŲ DĖL PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO SUDARYMAS

 

26. Paraiškų vertinimą atlieka Fondo administratorius.

27. Paraiškos vertinamos ir atrenkamos vykdant Fondo administratoriaus vidiniuose dokumentuose nustatytą nuolatinę procedūrą.

Punkto pakeitimai:

Nr.  1-341, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21062

 

28. Nuolatinės vertinimo ir atrankos procedūros metu paraiškų vertinimas pradedamas administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimu Fondo administratoriui gavus pirmąją paraišką.

Punkto pakeitimai:

Nr.  1-341, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21062

 

29. Jeigu Fondo administratorius, atlikęs administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimą, remdamasis paraiška ir papildoma informacija, nustato, kad paraiška neatitinka Taisyklėse nustatytų reikalavimų, paraiška Fondo administratoriaus vadovo sprendimu atmetama.

30. Atlikęs administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimą ir priėmęs sprendimą dėl paraiškos priėmimo arba atmetimo, Fondo administratorius per 5 darbo dienas apie tai informuoja priemonės vykdytoją. Paraiškos atmetimo atveju nurodomos atmetimo priežastys.

31. Jeigu po Fondo administratoriaus pakartotinio paklausimo per nustatytą laiką priemonės vykdytojas nepateikia papildomos informacijos arba jei ji yra nepakankama, priemonė vertinama tik pagal priemonės vykdytojo pateiktą informaciją.

32. Fondo administratorius, atlikęs nuolatinę paraiškų vertinimo procedūrą, per 15 darbo dienų nuo priemonių vykdytojų paraiškų tikslinimo termino pabaigos parengia vertintų paraiškų suvestinę ir ją pateikia Fondo valdytojui kartu su visų gautų paraiškų kopijomis. Fondo valdytojui raštu arba žodžiu pareikalavus, Fondo administratorius pateikia gautų paraiškų originalus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-208, 2014-07-30, paskelbta TAR 2014-07-31, i. k. 2014-10738

Nr.  1-341, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21062

Nr. 1-17, 2019-01-22, paskelbta TAR 2019-01-23, i. k. 2019-00987

 

33. Fondo valdytojas per 10 darbo dienų nuo vertintų paraiškų suvestinės ir paraiškų kopijų gavimo dienos, reikalui esant, teikia Fondo administratoriui pastabas ar paklausimus dėl vertintų paraiškų suvestinės.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-208, 2014-07-30, paskelbta TAR 2014-07-31, i. k. 2014-10738

 

34. Visos nuolatinės paraiškų vertinimo procedūros metu teigiamai įvertintos paraiškos kartu su Fondo administratoriaus rekomendacijomis dėl finansavimo skyrimo teikiamos Fondo tarybai.

Punkto pakeitimai:

Nr.  1-341, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21062

 

35. Fondo administratorius numato Fondo tarybos posėdžio datą ir derina ją su Fondo valdytoju ir Fondo tarybos nariais, rengia posėdžiui reikalingus dokumentus, sudaro posėdžio darbotvarkę ir Tarybos darbo reglamento nustatyta tvarka informuoja Fondo tarybos narius apie įvyksiantį posėdį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-17, 2019-01-22, paskelbta TAR 2019-01-23, i. k. 2019-00987

 

36. Fondo taryba, apsvarsčiusi paraiškas, teikia rekomendaciją Fondo valdytojui dėl Fondo lėšų skyrimo.

37. Posėdžio metu Fondo tarybai nusprendus, kad dėl papildomos informacijos poreikio turi būti atliktas papildomas paraiškos vertinimas, paraiška grąžinama pakartotinai vertinti Fondo administratoriui. Apie tai Fondo administratorius informuoja priemonės vykdytoją.

38. Fondo valdytojas, atsižvelgdamas į Fondo tarybos rekomendacijas, priima sprendimą dėl Fondo lėšų skyrimo ir apie tai informuoja Fondo administratorių. Fondo administratorius praneša priemonės vykdytojui apie Fondo valdytojo sprendimą.

39. Fondo valdytojui priėmus sprendimą dėl Fondo lėšų skyrimo, Fondo administratorius per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo datos, vadovaudamasis sutarties dėl priemonės įgyvendinimo forma (2 priedas), parengia sutarties dėl priemonės įgyvendinimo tarp priemonės vykdytojo, Fondo valdytojo ir Fondo administratoriaus projektą (3 egzemplioriai) pagal savo administruojamas priemones. Parengta ir Fondo administratoriaus pasirašyta sutartis dėl priemonės įgyvendinimo priemonės vykdytojui pasirašyti siunčiama registruotu laišku. Priemonės vykdytojas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo sutarties dėl priemonės įgyvendinimo gavimo dienos su lydraščiu registruotu paštu, per kurjerį arba asmeniškai grąžina Fondo administratoriui visus tris pasirašytos sutarties dėl priemonės įgyvendinimo egzempliorius. Fondo administratorius, gavęs priemonės vykdytojo pasirašytą sutartį dėl priemonės įgyvendinimo, teikia ją pasirašyti ir registruoti Fondo valdytojui, po to vieną sutarties dėl priemonės įgyvendinimo egzempliorių grąžina priemonės vykdytojui.

40. Priemonės vykdytojui nepasirašius sutarties dėl priemonės įgyvendinimo per 39 punkte nurodytą terminą, Fondo administratorius gali teikti Fondo valdytojui pasiūlymą dėl sprendimo skirti Fondo lėšų panaikinimo.

 

VII. REIKALAVIMAI, SUSIJĘ SU ILGALAIKIU TURTU

 

41. Priemonės vykdytojas, įsigijęs ilgalaikio turto, turi teisę jį perleisti, įkeisti, parduoti, pakeisti jo naudojimo paskirtį jo nenudėvėjęs per nusidėvėjimo arba amortizacijos laikotarpį, ne trumpesnį negu nustatyta Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatyme (Žin., 2001, Nr. 110-3992), tik gavęs Fondo valdytojo sutikimą.

42. Privatus juridinis asmuo ir viešasis juridinis asmuo, kurio dalyvio teisių ir pareigų valstybė ir (arba) savivaldybė (-ės) neįgyvendina ir kuriam skirta Fondo lėšų, privalo už gautas Fondo lėšas įsigytą ilgalaikį materialųjį turtą apdrausti savo lėšomis Fondo valdytojo naudai maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų, nuo kurių draudžia gavusio Fondo lėšų priemonės vykdytojo pasirinkta bendrovė, ne mažiau kaip 5 (penkerius) metus nuo turto įsigijimo (sukūrimo). Jeigu įsigyto ilgalaikio turto nusidėvėjimo laikotarpis pagal Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymą yra trumpesnis negu 5 (penkeri) metai, minėtą turtą reikia apdrausti savo lėšomis laikotarpiui, nustatytam Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatyme. Įvykus draudimo įvykiui, dėl kurio už gautas Fondo lėšas įsigytas turtas sunaikinamas ar nepataisomai sugadinamas, Fondo valdytojui atitenka draudimo išmokos dalis, lygi Fondo lėšų, skirtų apdraustam turtui įsigyti, sumai. Abiem šalims susitarus, draudimo išmokos dalis gali būti skirta turtui ar turto daliai atkurti.

 

VIII. ATSISKAITYMAS, MOKĖJIMAS

 

43. Fondo valdytojas Fondo lėšas priemonėms vykdyti perveda į priemonės vykdytojo specialiai tam atidarytą banko sąskaitą.

44. Fondo valdytojas priemonės vykdytojui, kuris yra viešasis juridinis asmuo, kurio dalininko teises ir pareigas įgyvendina valstybė ir (arba) savivaldybė (-ės), Fondo lėšas perveda avansiniu mokėjimo būdu (ketvirčiais).

45. Fondo valdytojas dėl sutarties įgyvendinimo užtikrinimo turi teisę pareikalauti priemonės vykdytojo pateikti sutarties kainos sumos banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą, kurių galiojimo laikas ne trumpesnis kaip sutarties dėl priemonės įgyvendinimo galiojimo terminas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-42, 2013-02-26, Žin., 2013, Nr. 22-1107 (2013-02-28), i. k. 113203NISAK00001-42

 

46. Pirmojo avansinio mokėjimo Fondo lėšos pervedamos per 10 darbo dienų nuo sutarties dėl priemonės įgyvendinimo įsigaliojimo pagal metinę priemonių vykdymo išlaidų sąmatą, kurią priemonių vykdytojai pateikia kartu su paraiška. Kitų ketvirčių Fondo lėšos priemonei vykdyti pervedamos per 10 darbo dienų nuo Fondo lėšų mokėjimo prašymo ir atsiskaitymo dokumentų, nurodytų sutartyje dėl priemonės įgyvendinimo, pateikimo dienos Fondo administratoriui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-42, 2013-02-26, Žin., 2013, Nr. 22-1107 (2013-02-28), i. k. 113203NISAK00001-42

 

47. Fondo lėšų mokėjimo, ketvirtinių ir metinių ataskaitų pateikimo procedūros yra numatytos pavyzdinėje sutarties formoje. Sutartyje dėl priemonės įgyvendinimo pridedamos reikalingų dokumentų formos ir nurodomi jų pateikimo terminai (2 priedas).

48. Einamaisiais metais per vieną mėnesį nuo Fondo lėšų gavimo dienos priemonės vykdytojui nepradėjus naudoti Fondo lėšų, per 5 darbo dienas jos turi būti grąžintos į Lietuvos Respublikos valstybės iždo specialiąją sąskaitą, atidarytą Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos banke. Priemonės vykdytojas, gavęs Fondo lėšas, per vieną mėnesį nuo Fondo lėšų gavimo dienos privalo raštu informuoti Fondo administratorių apie pradėtas naudoti lėšas ir pateikti tai patvirtinančių dokumentų kopijas arba praėjus vienam mėnesiui nuo Fondo lėšų gavimo dienos per penkias darbo dienas raštu informuoti Fondo administratorių apie per vieną mėnesį nepradėtų naudoti lėšų grąžinimą į valstybės iždo specialiąją sąskaitą ir pateikti tai patvirtinančių dokumentų kopijas. Įvykdžius priemones sutaupytos nepanaudotos Fondo lėšos ir sukauptos palūkanos turi būti grąžintos į Lietuvos Respublikos valstybės iždo specialiąją sąskaitą, atidarytą Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos banke.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-42, 2013-02-26, Žin., 2013, Nr. 22-1107 (2013-02-28), i. k. 113203NISAK00001-42

Nr. 1-166, 2015-06-23, paskelbta TAR 2015-08-28, i. k. 2015-13122

 

49. Priemonės vykdytojas pateikia Fondo administratoriui pagal atitinkamas priemones ketvirtines ir metines ataskaitas bei mokėjimus patvirtinančius dokumentus už kiekvieną ketvirtį. Ketvirtinės ataskaitos ir mokėjimus patvirtinantys dokumentai Fondo administratoriui pateikiami ketvirčiui pasibaigus iki einamojo ketvirčio pirmojo mėnesio 13 d. Metinės ataskaitos ir mokėjimus patvirtinantys dokumentai Fondo administratoriui yra pateikiami iki einamųjų metų sausio 15 d. Ketvirtinių ir metinių ataskaitų bei mokėjimus patvirtinančių dokumentų pateikimo terminas numato, kad Fondo administratorius privalo juos gauti iki nurodytos dienos arba tą pačią dieną.

50. Pagal gautus iš priemonių vykdytojų ataskaitų duomenis Fondo administratorius sudaro administruojamų priemonių Fondo lėšų naudojimo ataskaitų suvestinę. Priemonių vykdytojų pateiktų ataskaitų originalai, patikrinti ir patvirtinti Fondo administratoriaus, ir ataskaitų suvestinė pateikiami Fondo valdytojui ketvirčiui pasibaigus iki einamojo ketvirčio pirmojo mėnesio 18 d.; metinės ataskaitos ir ataskaitų suvestinė yra pateikiamos iki einamųjų metų sausio 18 d.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-208, 2014-07-30, paskelbta TAR 2014-07-31, i. k. 2014-10738

 

51. Kitos atsiskaitymo sąlygos gali būti atskirai nustatytos sutartyje dėl priemonės įgyvendinimo.

52. Fondo administratorius pagal savo vidiniuose teisės aktuose nustatytas procedūras vertina pateiktų mokėjimus patvirtinančių dokumentų atitiktį priemonės vykdytojo ataskaitose nurodytoms faktinėms ir kasinėms išlaidoms, šių dokumentų atitiktį Taisyklių reikalavimams, tikrina, ar išlaidos yra patirtos vykdant priemonę ir ar jos yra tinkamos apmokėti. Fondo administratorius atsako už atsiskaitymui pateiktų dokumentų atitiktį Taisyklių reikalavimams ir patikrintų priemonės vykdytojo ataskaitų pateikimą Fondo valdytojui laiku.

Punkto pakeitimai:

Nr.  1-341, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21062

 

53. Fondo administratorius, tikrindamas ataskaitas ir mokėjimus patvirtinančius dokumentus, turi teisę kreiptis į priemonės vykdytoją dėl dokumentuose pateiktos informacijos paaiškinimo, patikslinimo ar papildomų dokumentų pateikimo.

54. Jei priemonės vykdytojas sutartyje dėl priemonės įgyvendinimo nurodytu terminu nepateikia 49 punkte nurodytų atsiskaitymo dokumentų ir dėl ne laiku atlikto atsiskaitymo neinformuoja Fondo administratoriaus, Fondo administratorius turi teisę siūlyti Fondo valdytojui nutraukti su priemonės vykdytoju sudarytą sutartį dėl priemonės įgyvendinimo. Per 10 kalendorinių dienų nuo sutarties dėl priemonės įgyvendinimo nutraukimo priemonės vykdytojas turi grąžinti gautas Fondo lėšas į Lietuvos Respublikos valstybės iždo specialiąją sąskaitą, atidarytą Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos banke. Jeigu priemonės vykdytojas aukščiau nustatytu terminu negrąžina gautų Fondo lėšų, Fondo valdytojas už kiekvieną uždelstą dieną turi teisę skaičiuoti delspinigius nuo grąžintinos Fondo lėšų sumos, kurių dydį ir apskaičiavimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos finansų ministras, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nuostatomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-42, 2013-02-26, Žin., 2013, Nr. 22-1107 (2013-02-28), i. k. 113203NISAK00001-42

 

IX. ataskaitų rengimas ir Fondo lėšų planavimas

 

55. Neteko galios nuo 2015-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1-208, 2014-07-30, paskelbta TAR 2014-07-31, i. k. 2014-10738

 

56. Neteko galios nuo 2015-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1-208, 2014-07-30, paskelbta TAR 2014-07-31, i. k. 2014-10738

 

57. Fondo administratorius pagal administruojamas priemones rengia Fondo lėšų sąmatos vykdymo ataskaitos projektą (3 priedas), kurį teikia Fondo valdytojui iki einamųjų metų sausio 25 d. Esant reikalui, Fondo valdytojas gali grąžinti projektą Fondo administratoriui tikslinti. Fondo lėšų sąmatos vykdymo ataskaitose rodomos pinigų, gautų ir išmokėtų per ataskaitinius metus, sumos, įvertinus užbaigiamųjų apyvartų, kai Fondo lėšų gavėjai išmoka ir grąžina į Fondo sąskaitą nepanaudotas metinio ataskaitinio laikotarpio Fondo lėšas, įskaitant Fondo lėšų gavėjų atsiskaitomosiose sąskaitose sukauptas ir pervestas palūkanas, iki kitų metų sausio 15 dienos, poveikį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-208, 2014-07-30, paskelbta TAR 2014-07-31, i. k. 2014-10738

Nr. 1-31, 2015-02-04, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06355

 

58. Fondo administratorius suderinta tvarka ir terminais teikia Fondo valdytojui planuojamų piniginių srautų ir išlaidų prognozes, kurios yra reikalingos Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atliekamai laikinai laisvų Fondo lėšų investavimo funkcijai atlikti.

59. Fondo administratorius už administravimui skirtas Fondo lėšas atsiskaito Fondo valdytojui Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo lėšų pavedimui vykdyti administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-42, 2013-02-26, Žin., 2013, Nr. 22-1107 (2013-02-28), i. k. 113203NISAK00001-42

 

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

60. Už informacijos ir pateiktų duomenų tikslumą, gautų Fondo lėšų buhalterinės apskaitos tvarkymą atsako priemonės vykdytojas.

61. Fondo administratorius pagal savo vidiniuose teisės aktuose nustatytas procedūras, atsižvelgdamas į priemonių įgyvendinimo riziką, įsipareigoja atlikti patikrą vietoje ne mažiau kaip 25 % nuo skirtų priemonės vykdytojui Fondo lėšų sumos priemonėms įgyvendinti.

Punkto pakeitimai:

Nr.  1-341, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21062

 

62. Patikros vietoje metu gali būti tikrinama, ar priemonės vykdytojo priemonės vykdymo ataskaitose pateikta informacija teisinga, ar suteiktos paslaugos ar įsigytos prekės, už kurias priemonės vykdytojas atsiskaitė, ar vykdoma sutartyje dėl priemonės įgyvendinimo numatyta veikla ir kita informacija.

63. Jei nustatoma neatitikimų, kurie nepažeidžia sutarties dėl priemonės įgyvendinimo, tačiau yra taisytini, Fondo administratorius raštu informuoja priemonės vykdytoją apie neatitikimus ir nurodo jų pašalinimo terminus.

64. Jei nustatoma sutarties dėl priemonės įgyvendinimo pažeidimų, apie patikrinimo rezultatus Fondo administratorius informuoja Fondo valdytoją, kuris turi teisę nutraukti su priemonės vykdytoju sudarytą sutartį dėl priemonės įgyvendinimo ir (ar) pareikalauti grąžinti pervestas Fondo lėšas (ar jų dalį).

 

_________________

 

 

 

Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo nuostatų įgyvendinimo taisyklių

1 priedas

 

(Paraiškos formos pavyzdys)

 

 

 

 

(institucijos pavadinimas)

 

 

 

(kodas, adresas, telefono Nr., fakso Nr., el. paštas)

____________________

(adresatas)

 

PARAIŠKA SKIRTI VALSTYBĖS ĮMONĖS IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS EKSPLOATAVIMO

NUTRAUKIMO FONDO LĖŠŲ

 

 

 

Nr.

 

 

 

(data)

 

 

Prašome skirti lėšų    ………..    Lėšų poreikis nurodytas _____ m. priemonės (-ių) apraše (-uose) (1 priedas) ir _____ m. priemonių vykdymo išlaidų sąmatos projekte (2 priedas).

 

 

Duomenys apie priemones

 

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas (kartu nurodomas Eil. Nr.)*

 

Fondo lėšų sąmatos punktas **

Numatoma veikla

Sąmatinė vertė***

(Eur)

Anksčiau gautas finansavimas iš Fondo****

(Eur)

Prašoma iš Fondo lėšų suma

(Eur)

Kiti finansavimo šaltiniai

Įgyvendinimo terminai

(metai)

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Eil. Nr. Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo tarpinstituciniame veiklos plane.
**              metų Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo lėšų sąmatos punkto numeris.

*** ______ metų Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo tarpinstituciniame veiklos plane numatyta asignavimų suma.

**** Nurodoma praėjusiais metais gauta Fondo lėšų suma ir bendra Fondo lėšų suma nuo priemonės finansavimo Fondo lėšomis pradžios. 

 

PRIDEDAMA:

1. Priemonės (-ių) aprašas (-ai), ____ lapų.

2. Priemonių vykdymo išlaidų sąmatos projektas, ____ lapų.

3. Derinimo raštai, jei priemones vykdo ne viena institucija, ____ lapų.

Pasirašydamas šią paraišką, pareiškėjas garantuoja, kad visa pateikta informacija yra teisinga ir neklaidinanti, o pareiškėjas nepriklauso nė vienai VĮ IAE eksploatavimo nutraukimo fondo nuostatų įgyvendinimo taisyklių 5 punkte išvardytų kategorijų.

 

 

 

(vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)                                                                                  (vardas ir pavardė)

 

 

____________ METŲ PRIEMONĖS APRAŠAS

 

Priemonės pavadinimas:

 

Pareiškėjo pavadinimas:

 

Atstovaujantis asmuo:

Vardas ir pavardė

 

Pareigos

 

Telefonas

 

Faksas

 

Elektroninio pašto adresas

 

 

Projekto partneriai:

Eil. Nr.

Partneris

1.

 

 

Finansavimo šaltiniai:

 

Eur

%

- valstybės biudžeto lėšos

 

 

- VĮ IAE eksploatavimo nutraukimo fondas

 

 

- pareiškėjo lėšos

 

 

- partnerio lėšos

 

 

- TIENRF

 

 

- Ignalinos programos ES lėšos (per CPVA)

 

 

- kiti tarptautiniai fondai (nurodyti, kokie)

 

 

- dvišalės paramos fondai (nurodyti, kokie)

 

 

- kiti šaltiniai (nurodyti, kokie)

 

 

Iš viso:

 

 

 

Priemonės aprašymas:

1.

Priemonės pavadinimas (gali atspindėti specifinius priemonės tikslus)

2.

Įgyvendinimo vieta (regionas, savivaldybė)

3.

Problemos iškėlimas

4.

Tikslas

5.

Tikslinės grupės

6.

Priemonės įgyvendinimo numatoma veikla (detalus veiklos aprašymas)

7.

Priemonės įgyvendinimo planas (aprašymas su numatomomis datomis)

8.

Numatomi rezultatai ir jų rodikliai (kiekybine ir / ar kokybine išraiška pateikiami konkretūs ir pamatuojami ketvirčių ir metiniai su priemonės įgyvendinimo numatomomis veiklomis susieti rodikliai, leidžiantys stebėti ir vertinti priemonės įgyvendinimo eigą)

9.

Tęstinumas

10.

Kita svarbi informacija

 

Data

Pareiškėjo ir partnerių parašai

 

 

 

 

(institucijos pavadinimas)

 

______ METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO IŠLAIDŲ SĄMATOS PROJEKTAS

 

 

 

Nr.

 

 

 

(data)

 

 

 

 

(sudarymo vieta)

 

 

Eil. Nr.

Fondo lėšų sąmatos punktas*

Sąmatos straipsnio pavadinimas

Lėšų poreikis metams (Eur)

Lėšų poreikis (Eur)

I ketvirtis

II ketvirtis

III ketvirtis

IV ketvirtis

 

 

Fondo lėšos, skirtos priemonei (-ėms) vykdyti

 

 

 

 

 

 

 

iš to skaičiaus:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

*              metų Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo lėšų sąmatos punkto numeris.

 

 

 

(vadovo pareigų pavadinimas)                         (parašas)                                  (vardas, pavardė)

 

Vyriausiasis buhalteris

 

 

(parašas)                                  (vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

 

(institucijos pavadinimas)

 

______ METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO IŠLAIDŲ SĄMATOS PROJEKTE NURODYTO LĖŠŲ POREIKIO PAGRINDIMAS

 

 

 

Nr.

 

 

 

(data)

 

 

 

Eil. Nr.

Sąmatos straipsnio pavadinimas

 

Fondo lėšų poreikis metams

(Eur)

Fondo lėšų poreikio pagrindimas ir apskaičiavimas*

 

Fondo lėšos, skirtos priemonei (-ėms) vykdyti

 

 

 

iš to skaičiaus:

 

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

 

* Pateikiama prašomų lėšų dydį pagrindžianti informacija (planuojamų išlaidų būtinumas ir sąsaja su priemonės įgyvendinimu) ir lėšų poreikio skaičiavimai atsižvelgiant į galiojančius teisės aktus, tokios pat ar panašios į planuojamą veiklos rinkos kainas, priemonės vykdytojo vidines tvarkas, planus ir kt. dokumentus bei kitas lėšų poreikiui įtakos turinčias aplinkybes, nurodant (jei taikytina) darbuotojų, kuriems Fondo lėšomis planuojama mokėti atlyginimus, skaičių ir jų darbo laiko dalį, numatomą skirti priemonei įgyvendinti, prekių ar paslaugų įsigijimo, patalpų nuomos ir kt. išlaidų dalį, tenkančią priemonei įgyvendinti, ir jos skaičiavimą rinkos kainomis, planuojamų suteikti kompensacijų (jei taikytina) skaičiavimus ir kt.

 

 

Vyriausiasis buhalteris

 

 

(parašas)                                  (vardas, pavardė)

 

 

 

 

Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo nuostatų įgyvendinimo taisyklių

 

2 priedas

 

 

 

(Sutarties forma)

 

 

SUTARTIS

 

_____ m. ___________ __ d. Nr. ____

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Fondo valdytojas), atstovaujama (pareigos, vardas, pavardė), veikiančio pagal __________________, (Fondo administratoriaus pavadinimas) (toliau – Fondo administratorius), atstovaujamas (-a) (pareigos, vardas, pavardė), veikiančio (-ios) pagal _________________, ir (priemonės vykdytojo pavadinimas) (toliau – priemonės vykdytojas), atstovaujamas (-a) (pareigos, vardas, pavardė), veikiančio (-ios) pagal _____________, sudarė Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo tarpinstituciniame veiklos plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės _____ m. ___________ __ d. nutarimu Nr. ___ (toliau – veiklos planas), ____ punkte nustatytos priemonės „_______________________“, ____ punkte nustatytos priemonės „_____________“, ____ punkte nustatytos priemonės „_______________________“ ir t.t. (toliau – priemonės) sutartį dėl priemonės įgyvendinimo (toliau – sutartis).

 

 

1. SUTARTIES DALYKAS

 

1.1. Fondo valdytojas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos ministro _____ m. ___________ __ d. įsakymo Nr. ___ „Dėl valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo lėšų skyrimo“ ____ punktu, šioje sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis skiria priemonės vykdytojui iki _____________ eurų (suma žodžiais) valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo (toliau – Fondas) lėšų (su pirkimo PVM arba be pirkimo PVM), (_____ m. ___________ __ d. paraiškos rašto registracijos Nr. ___), pagal _____ m. Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo lėšų sąmatos (toliau – Fondo sąmata), patvirtintos Lietuvos Respublikos _____ metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, ____ punktą „_______________________“, priemonėms įgyvendinti, iš šios sumos:

1.1.1. _____________ eurų veiklos plano ____ punkte nustatytos priemonės „_______________________“ įgyvendinimo išlaidoms padengti (Fondo sąmatos ____ punktas „______________________“), Fondo lėšų dalis (intensyvumas) iki ___ proc.;

1.1.2. _____________ eurų veiklos plano ____ punkte nustatytos priemonės „_______________________“ įgyvendinimo išlaidoms padengti (Fondo sąmatos ____ punktas „______________________“), Fondo lėšų dalis (intensyvumas) iki ___ proc.;

1.1.3. _____________ eurų veiklos plano ____ punkte nustatytos priemonės „_______________________“ įgyvendinimo išlaidoms padengti (Fondo sąmatos ____ punktas „______________________“), Fondo lėšų dalis (intensyvumas) iki ___ proc., iš jų;

1.1.3.1. _____________ eurų ___________________;

1.1.3.2. _____________ eurų ___________________.

1.2. Priemonių įgyvendinimo Fondo lėšomis pradžia _____ m. ___________ __ d.

1.3. Priemonių įgyvendinimo Fondo lėšomis pabaiga _____ m. ___________ __ d.

 

 

2. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

2.1. Priemonės vykdytojas įsipareigoja:

2.1.1. įgyvendinti priemones vadovaudamasis priemonių aprašu (1 priedas) ir priemonių vykdymo išlaidų sąmata (2 priedas);

2.1.2. gautas Fondo lėšas priemonėms įgyvendinti pripažinti ir registruoti buhalterinėje apskaitoje Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

2.1.3. naudoti gautas Fondo lėšas priemonėms įgyvendinti pagal tikslinę paskirtį;

2.1.4. pirkdamas prekes ir paslaugas laikytis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų;

2.1.5. jeigu priemonės dėl tam tikrų objektyvių priežasčių nevykdomos laiku, ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų informuoti Fondo valdytoją ir Fondo administratorių apie priemonių vykdymo terminų nesilaikymo faktą;

2.1.6. atsiskaityti už priemonių įvykdymą iki _____ m. ___________ __ d. sutarties 3.6–3.9 punktuose nustatyta tvarka. Atsiskaitymas įforminamas sutarties šalių pasirašomu priemonių įvykdymo aktu (6 priedas);

2.1.7. dėl Fondo valdytojo ar Fondo administratoriaus klaidos gautą didesnę Fondo lėšų, skirtų priemonei įgyvendinti, sumą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo klaidos fakto nustatymo dienos grąžinti į Lietuvos Respublikos valstybės iždo specialiąją sąskaitą, atidarytą Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Lietuvos banke, Nr. _____________;

2.1.8. nepanaudotų Fondo lėšų likutį priemonėms vykdyti ir palūkanas už išmokėtas Fondo lėšas grąžinti į Lietuvos Respublikos valstybės iždo specialiąją sąskaitą, atidarytą Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Lietuvos banke, Nr. _____________ iki _____ m. ___________ __ d.;

2.1.9. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas informuoti Fondo valdytoją ir Fondo administratorių apie sutarties 1.1 punkte skirtoms Fondo lėšoms laikyti atidarytos sąskaitos banke duomenų ar priemonės vykdytojo rekvizitų pasikeitimą;

2.1.10. tiksliai laikytis ir nepažeisti šios sutarties nuostatų;

2.1.11. Fondo administratoriaus prašymu teikti informaciją apie sutarties vykdymo eigą, jei priemonės vykdytojui atsiskaitant pateiktos informacijos apie priemonių įvykdymą nepakanka. Už informacijos teikimą atsakingas asmuo yra (vardas, pavardė, pareigos), tel. (8-__) ______, el. p. __________;

2.1.12. per 5 darbo dienas grąžinti gautas Fondo lėšas į Lietuvos Respublikos valstybės iždo specialiąją sąskaitą, atidarytą Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Lietuvos banke, Nr. _____________, jeigu per vieną mėnesį nuo Fondo lėšų gavimo dienos priemonės vykdytojas nepradeda vykdyti priemonės ir/ar nepatiria išlaidų.

2.2. Fondo administratorius įsipareigoja:

2.2.1. priimti ir patikrinti sutarties 3.6–3.9 punktuose priemonės vykdytojo atsiskaitymui pateiktus dokumentus;

2.2.2. teikti priemonės vykdytojui metodinę pagalbą sutarties 3.6 punkte nurodytų dokumentų rengimo klausimais;

2.2.3. teikti Fondo valdytojui priemonės vykdytojo atsiskaitymui pateiktų dokumentų originalus ir informaciją reikalingą Fondo lėšoms pervesti.

2.3. Fondo valdytojas įsipareigoja:

2.3.1. pervesti priemonės vykdytojui iš Fondo lėšų šios sutarties 3.3 ir 3.4 punktuose nustatyta tvarka, _____ metais iki _____________ eurų (suma žodžiais).

2.4. Sutarties sąlygos yra konfidencialios ir viešai neskelbiamos be kitos šalies sutikimo, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytus atvejus.

 

 

3. ATSISKAITYMŲ IR MOKĖJIMO TVARKA

 

3.1. Priemonės vykdytojas Fondo lėšas priemonėms vykdyti apskaito atskiroje banko sąskaitoje.

3.2. Fondo valdytojas Fondo lėšas priemonėms vykdyti perveda avansiniais mokėjimais (ketvirčiais).

3.3. Pirmojo ketvirčio Fondo lėšos pervedamos pagal metinę priemonių vykdymo išlaidų sąmatą (2 priedas) per 10 darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo.

3.4. Priemonės vykdytojui kitų ketvirčių Fondo lėšos priemonei vykdyti pervedamos pagal Fondo lėšų mokėjimo prašymą (4 priedas) per 10 darbo dienų nuo dokumentų, nurodytų 3.6 punkte, pateikimo dienos Fondo administratoriui. Priemonės vykdytojui pavėlavus pateikti Fondo administratoriui 3.6 punkte nustatytus dokumentus, kito ketvirčio Fondo lėšos pervedamos per 30 dienų nuo dokumentų gavimo datos.

3.5. Fondo lėšomis numatytuose dengti priemonių vykdymo išlaidų straipsniuose priemonės vykdytojo sąnaudos gali viršyti numatytąsias priemonių išlaidas ne daugiau kaip 20 procentų, neviršijant bendros priemonių įgyvendinimui skirtos Fondo lėšų sumos.

3.6. Ketvirčiui pasibaigus, priemonės vykdytojas už praėjusį ketvirtį iki einamojo ketvirčio pirmojo mėnesio 13 dienos Fondo administratoriui (atsakingas asmuo, vardas, pavardė, pareigos, kabinetas, tel. numeris) pateikia priemonių vykdymo išlaidų sąmatos ataskaitą (3 priedas), Fondo lėšų panaudojimą pagrindžiančių dokumentų kopijas ir Fondo lėšų mokėjimo prašymą (4 priedas), įvertinęs nepanaudotų Fondo lėšų likutį ir kito ketvirčio faktinį Fondo lėšų poreikį. Fondo administratorius priemonės vykdytojo pateiktų ataskaitų originalus pateikia Fondo valdytojui (atsakingas asmuo, vardas, pavardė, pareigos, kabinetas, tel. numeris) iki einamojo ketvirčio pirmojo mėnesio 18 dienos Priemonių vykdymo išlaidų sąmatos ataskaitoje Fondo lėšų panaudojimas pildomas didėjančia tvarka nuo metų pradžios.

3.7. Priemonės vykdytojas einamaisiais metais gali teikti patikslintą Fondo lėšų mokėjimo prašymą (4 priedas), kartu pateikiant raštišką paaiškinimą ir lėšų poreikį pagrindžiančius dokumentus Fondo administratoriui, kuris per 3 darbo dienas gautą prašymą įvertina ir pateikia savo išvadą kartu su gautų dokumentų originalais Fondo valdytojui. Fondo lėšų mokėjimo prašyme nurodytas lėšų poreikis negali viršyti metinėje priemonių vykdymo išlaidų sąmatoje ketvirčiui numatytos sumos. Fondo valdytojas, gavęs Fondo administratoriaus išvadą, per 5 darbo dienas perveda mokėjimo prašyme nurodytą sumą.

3.8. Metams pasibaigus, metinė priemonių vykdymo išlaidų sąmatos ataskaita (3 priedas) ir Fondo lėšų panaudojimą pagrindžiančių dokumentų kopijos Fondo administratoriui yra pateikiami iki einamųjų metų sausio 15 dienos. Fondo administratorius priemonės vykdytojo pateiktų ataskaitų originalus ir administratoriaus parengtą ataskaitų suvestinę pateikia Fondo valdytojui iki einamųjų metų sausio 18 dienos. Priemonės vykdytojas iki einamųjų metų sausio 18 dienos Fondo valdytojui pateikia banko sąskaitos, skirtos Fondo lėšoms priemonėms vykdyti, praėjusių metų gruodžio 31 dienos ir einamųjų metų sausio 15 dienos išrašus ir į Lietuvos Respublikos valstybės iždo specialiąją sąskaitą, atidarytą Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Lietuvos banke, Nr. _____________ iki _____ m. ___________ __ d. grąžintų nepanaudotų Fondo lėšų ir palūkanų sumų mokėjimo nurodymo kopijas.

3.9. Įvykdęs priemonę, priemonės vykdytojas kartu su galutine metine priemonių vykdymo išlaidų sąmatos ataskaita (3 priedas) ir Fondo lėšų panaudojimą pagrindžiančių dokumentų kopijomis Fondo administratoriui taip pat pateikia priemonių įgyvendinimo ataskaitą (5 priedas) ir priemonių įvykdymo aktą (6 priedas), kurį pasirašęs administratorius pateikia Fondo valdytojui.

 

 

 

4. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

 

4.1. Už Fondo lėšų priemonėms įgyvendinti panaudojimą pagal tikslinę paskirtį bei įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymą atsako priemonės vykdytojas Lietuvos Respublikos teisės aktų ir šios sutarties nustatyta tvarka.

4.2. Fondo administratorius atsako už atsiskaitymui pateiktų dokumentų atitiktį Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo nuostatų įgyvendinimo taisyklių reikalavimams ir patikrintų priemonės vykdytojo dokumentų pateikimą Fondo valdytojui laiku.

4.3. Priemonės vykdytojo ne pagal tikslinę paskirtį panaudotos gautos Fondo lėšos priemonėms įgyvendinti turi būti pervestos į Lietuvos Respublikos valstybės iždo specialiąją sąskaitą, atidarytą Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Lietuvos banke, Nr. _____________ ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo tokio fakto išaiškėjimo dienos.

4.4. Jeigu priemonės vykdytojas sutarties 4.3 punkte nustatytu terminu negrąžina ne pagal tikslinę paskirtį panaudotų gautų Fondo lėšų, Fondo valdytojas turi teisę skaičiuoti ___ procento dydžio delspinigius nuo grąžintinos Fondo lėšų sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

4.5. Jeigu priemonės vykdytojas nepateikia Fondo administratoriui atsiskaitymo dokumentų sutarties 2.1.6 punkte nustatytu terminu, Fondo administratorius gali rekomenduoti Fondo valdytojui nutraukti sutartį su priemonės vykdytoju. Apie ketinimą nutraukti sutartį Fondo valdytojas informuoja priemonės vykdytoją raštu. Sutartis negali būti nutraukta anksčiau nei po 30 kalendorinių dienų po raštiško Fondo valdytojo įspėjimo apie ketinimą nutraukti sutartį išsiuntimo dienos. Nutraukus sutartį, jei pagal ją buvo išmokėta visa skirtų Fondo lėšų priemonei įgyvendinti suma arba jos dalis, priemonės vykdytojas privalo per 30 kalendorinių dienų nuo sutarties nutraukimo grąžinti gautą Fondo lėšų sumą. Jei per 30 kalendorinių dienų nuo šios sutarties nutraukimo dienos priemonės vykdytojas negrąžina į Lietuvos Respublikos valstybės iždo specialiąją sąskaitą, atidarytą Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Lietuvos banke, Nr. _____________ pagal šią sutartį gautas Fondo lėšas, Fondo valdytojas turi teisę skaičiuoti .___ procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo priemonės vykdytojui išmokėtos pagal šią sutartį Fondo lėšų sumos. Jei priemonės vykdytojas negrąžina jam pagal šią sutartį išmokėtos Fondo lėšų sumos per 60 kalendorinių dienų po šios sutarties nutraukimo, Fondo valdytojas turi teisę išmokėtą priemonės vykdytojui pagal šią sutartį Fondo lėšų sumą ir apskaičiuotus delspinigius išieškoti teisme Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

4.6. Už informacijos ir pateiktų duomenų tikslumą, gautų Fondo lėšų buhalterinės apskaitos tvarkymą atsako priemonės vykdytojas. Priemonės vykdytojas, pateikęs suklastotus dokumentus ir neteisėtai gavęs Fondo lėšas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

 

 

5. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

 

5.1. Atsiradus nuo šios sutarties šalių nepriklausančių aplinkybių, kurios trukdo vykdyti šią sutartį, šalys privalo nedelsdamos apie tai informuoti viena kitą.

5.2. Jei dėl priemonės vykdytojo kaltės nustatoma sutarties pažeidimų, Fondo valdytojas turi teisę vienašališkai nutraukti su priemonės vykdytoju sudarytą sutartį ir pareikalauti grąžinti pervestas Fondo lėšas (ar jų dalį). Fondo lėšos turi būti grąžinamos sutarties 4.3 punkte nustatyta tvarka.

5.3. Fondo valdytojas ir Fondo administratorius taip pat turi teisę prašyti priemonės vykdytojo pateikti papildomos informacijos, jei priemonės vykdytojui atsiskaitant pateiktos informacijos apie priemonių įvykdymą nepakanka.

5.4. Bet kokie šios sutarties ir (ar) jos priedų, kurie yra neatsiejamos sutarties dalys, pakeitimai ir papildymai galioja tik tada, jeigu jie sudaryti raštu ir tinkamai pasirašyti šalių įgaliotųjų atstovų.

5.5. Ginčai tarp šalių, kylantys vykdant šią sutartį, sprendžiami derybomis. Nepavykus ginčų išspręsti derybomis, jie sprendžiami teisme Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

5.6. Sutartis įsigalioja nuo visų šalių pasirašymo dienos ir nustoja galioti šalims įvykdžius visus sutartinius įsipareigojimus arba nutraukus sutartį.

5.7. Sutartis ir jos priedai sudaryti trimis egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną egzempliorių kiekvienai sutarties šaliai.

 

6. SUTARTIES PRIEDAI

 

6.1. Priemonių aprašas (1 priedas).

6.2. Priemonių vykdymo išlaidų sąmata (2 priedas).

6.3. Priemonių vykdymo išlaidų sąmatos ataskaita (3 priedas).

6.4. Fondo lėšų mokėjimo prašymas (4 priedas);

6.5. Priemonių įgyvendinimo ataskaita (5 priedas);

6.6. Priemonių įvykdymo aktas (6 priedas).

 


7. JURIDINIAI ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

 

 

 

Fondo valdytojas:

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija

 

Gedimino pr. 38, LT-01104, Vilnius

Kodas 302308327

A. s. LT09 7300 0101 1464 9626

Swedbank AB

Banko kodas 73000

Tel. (8 706) 64 715
Faksas (8 706) 64 820

 

(Pareigos)

(Vardas, pavardė)

 

__________________

(parašas)

 

A.V.

 

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

(pasirašymo data)

 

Fondo administratorius:

 

(pavadinimas)

 

 

(adresas, pašto kodas)

 

Kodas _______

A. s.LT________________

(bankas)

Banko kodas ________

Tel. (8-_) _______,

Faksas (8-_) ________

 

(Pareigos)

(Vardas, pavardė)

 

__________________

(parašas)

 

A.V.

 

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

(pasirašymo data)

Priemonės vykdytojas:

 

(pavadinimas)

 

 

(adresas, pašto kodas)

 

Kodas _______

A. s. LT_______________

(bankas)

Banko kodas ________

Tel. (8-_) _______,

Faksas (8-_) ________

 

(Pareigos)

(Vardas, pavardė)

 

__________________

(parašas)

 

A.V.

 

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

(pasirašymo data)

 

 

 

Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo ____m. _____d. sutarties Nr. __

 

1 priedas

 

 

________ METŲ PRIEMONĖS APRAŠAS

 

Priemonės pavadinimas:

 

Pareiškėjo pavadinimas:

 

Atstovaujantis asmuo:

Vardas ir pavardė

 

Pareigos

 

Telefonas

 

Faksas

 

Elektroninio pašto adresas

 

 

Projekto partneriai:

Eil. Nr.

Partneris

1.

 

 

Finansavimo šaltiniai:

 

Eur

%

- valstybės biudžeto lėšos

 

 

- VĮ IAE eksploatavimo nutraukimo fondas

 

 

- pareiškėjo lėšos

 

 

- partnerio lėšos

 

 

- TIENRF

 

 

- Ignalinos programos ES lėšos (per CPVA)

 

 

- kiti tarptautiniai fondai (nurodyti, kokie)

 

 

- dvišalės paramos fondai (nurodyti, kokie)

 

 

- kiti šaltiniai (nurodyti, kokie)

 

 

Iš viso:

 

 

 

Priemonės aprašymas:

1.

Priemonės pavadinimas (gali atspindėti specifinius priemonės tikslus)

2.

Įgyvendinimo vieta (regionas, savivaldybė)

3.

Problemos iškėlimas

4.

Tikslas

5.

Tikslinės grupės

6.

Priemonės įgyvendinimo numatoma veikla (detalus veiklos aprašymas)

7.

Priemonės įgyvendinimo planas (aprašymas su numatomomis datomis)

8.

Numatomi rezultatai ir jų rodikliai (kiekybine ir / ar kokybine išraiška pateikiami konkretūs ir pamatuojami ketvirčių ir metiniai su priemonės įgyvendinimo numatomomis veiklomis susieti rodikliai, leidžiantys stebėti ir vertinti priemonės įgyvendinimo eigą)

9.

Tęstinumas

10.

Kita svarbi informacija

 

Data

 

Pareiškėjo ir partnerių parašai

 

Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo ____ m. _____ d. sutarties Nr. __

 

2 priedas

 

 

 

 

(priemonės (-ių) vykdytojo pavadinimas)

 

_______ METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO IŠLAIDŲ SĄMATA

 

 

 

 

 

Nr.

 

 

 

(data)

 

 

 

 

 

(sudarymo vieta)

 

(Eur)

Eil. Nr.

Fondo lėšų sąmatos punktas*

Sąmatos straipsnio pavadinimas

Lėšų poreikis metams

I  ketvirtis

II ketvirtis

III ketvirtis

IV ketvirtis

 

 

Fondo lėšos, skirtos priemonei (-ėms) vykdyti

 

 

 

 

 

 

 

iš to skaičiaus:

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

*              metų Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo lėšų sąmatos punkto numeris.

 

 

 

 

(vadovo pareigų pavadinimas)                                   (parašas)                            (vardas, pavardė)

 

 

Vyriausiasis buhalteris

 

(parašas)                            (vardas, pavardė)

 

 

 

 

Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo ____ m. _____ d. sutarties Nr. __

 

3 priedas

___________________________________

(priemonės vykdytojo pavadinimas)

_________________________________________________________________________

(ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metų)

 

PRIEMONĖS „_______________________________________________________________________________________________“

VYKDYMO IŠLAIDŲ SĄMATOS ATASKAITA

 

PRIEMONĖS VYKDYMO IŠLAIDOS APMOKAMOS IŠ ______METŲ FONDO LĖŠŲ SĄMATOS___PUNKTO „________________________________________________________“

 

____________

(data)

 

Eil. Nr.

Tinkamos priemonės išlaidos

Sutartys, aktai, sąskaitos faktūros, jų data, serija ir Nr., mokėjimo pavedimo data (arba nurodomas kitas dokumentas, patvirtinantis mokėjimą)

Priemonės biudžetas (Eur)

Priemonės vykdymo išlaidų sąmatos ataskaita (Eur)

Bendra tinkamų išlaidų suma be pirkimo PVM (su pirkimo PVM)

Iš jos dengiama fondo lėšomis be pirkimo PVM (su pirkimo PVM)

Fondo lėšų intensy-vumas (%)

Bendra faktinių priemonės vykdymo sąnaudų suma be pirkimo PVM (su pirkimo PVM)

Iš jos dengiama fondo lėšomis

Gautos iš EM lėšos priemonės vykdymui

Panaudota fondo lėšų (kasinės išlaidos)

Gautų nepanaudotų fondo lėšų likutis

(10-11)

iš viso

 

intensy-

vumas (%)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

PRIEMONĖS VYKDYMAS, IŠ VISO (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8+1.9+1.10+1.11+1.12+1.13+1.14+1.15):

 

 

 

 

 

 

1.1.

Darbo užmokestis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

Socialinio draudimo įmokos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.

Įmokos į garantinį fondą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.

Komandiruotės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.

Kvalifikacijos kėlimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.

Pašto paslaugos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.

Paslaugos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.

Konsultantų, ekspertų ir lektorių paslaugos, iš jų:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.1.

pagal autorines sutartis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.2.

pagal paslaugų sutartis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9.

Įrankių ir įrangos, įrenginių ir mechanizmų nuoma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10.

Kuro, medžiagų ir atsarginių dalių pirkimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.11.

Prekės, atsargos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.12.

Patalpų nuoma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.13.

Elektra, dujos, ryšiai ir komunalinės paslaugos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.14.

Mokesčiai (už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise, aplinkos taršą ir kiti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.15.

Kitos ūkio sąnaudos*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

ILGALAIKIO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (2.1+2.2):

 

 

 

 

 

 

2.1.

Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

Ilgalaikio nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

ILGALAIKIO TURTO KŪRIMO IŠLAIDOS:

 

 

 

 

 

 

3.1.

Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo išlaidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

PAPILDOMŲ UŽIMTUMO IR SOCIALINIŲ GARANTIJŲ FINANSAVIMO IŠLAIDOS (4.1+4.2+4.3+4.4+4.5+4.6):

 

 

 

 

 

 

4.1.

Papildomoms išeitinėms išmokoms finansuoti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.

Priešpensinėms bedarbio išmokoms finansuoti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.

Persikėlimo išmokoms finansuoti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.

Kompensuojamoms darbo vietoms finansuoti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.

Lietuvių kalbos kursų išlaidoms padengti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.

Profesinio mokymo, perkvalifikavimo ar kvalifikacijos kėlimo išlaidoms padengti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

IŠLAIDOS, IŠ VISO (1+2+3+4):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastaba: ataskaitos straipsniai, apimantys kelis tai pačiai išlaidų kategorijai priskiriamus objektus (darbuotojus, prekes, paslaugas, turtą), turi būti detalizuoti.

 

 

 

 

(vadovo pareigų pavadinimas)                               (parašas)                                  (vardas, pavardė)

 

 

Vyriausiasis buhalteris

 

(parašas)                                  (vardas, pavardė)

 

 

 

 

Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo ____ m. _____ d. sutarties Nr. __

 

4 priedas

 

 

 

___________________________________

(priemonės vykdytojo pavadinimas)

_________________________________________________________

(kodas, adresas, telefono Nr., fakso Nr., el. paštas)

 

 

(adresatas)

FONDO LĖŠŲ MOKĖJIMO PRAŠYMAS

 

 

 

Nr.

 

 

 

(data)

 

 

Prašome išmokėti Fondo lėšų ..........……….. Eur (suma žodžiais).

Eil. Nr.

Fondo lėšų sąmatos punktas

Sąmatos planas įskaitant patikslinimus

Gautos Fondo lėšos per ataskaitinį laikotarpį*

(Eur)

Grąžintos Fondo lėšos į valstybės iždo sąskaitą per ataskaitinį laikotarpį*

(Eur)

Prašoma pervesti suma

(Eur)

Metinė suma

(Eur)

Ataskaitinio laikotarpio suma*

(Eur)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

*Fondo lėšų suma pildoma didėjančia tvarka nuo metų pradžios.

 

 

 

 

(vadovo pareigų pavadinimas)                  (parašas)                      (vardas, pavardė)

 

Vyriausiasis buhalteris

 

 

(parašas)                      (vardas, pavardė)

 

 

SUDERINTA

 

SUDERINTA

 

SUDERINTA

 

Fondo administratorius

 

IAE eksploatavimo nutraukimo skyriaus vedėjas

 

IAE eksploatavimo nutraukimo skyriaus darbuotojas

 

 

 

 

 

 

 

(parašas)

 

(parašas)

 

(parašas)

 

 

 

 

 

 

 

(vardas, pavardė)

 

(vardas, pavardė)

 

(vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

 

Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo ____ m. _____ d. sutarties Nr. __

 

5 priedas

 

 

(priemonės vykdytojo pavadinimas)

 

(priemonės pavadinimas)

 

PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

 

___________

(data)

 

1. Priemonės pavadinimas

 

 

2. Priemonės tikslų pasiekimas (Ar visi priemonės apraše nurodyti tikslai buvo pasiekti? Kokiu lygiu? Jeigu tikslai nepasiekti arba pasiekti ne iki galo, nurodykite priežastis)

 

 

3. Priemonių įgyvendinimas (Ar visos priemonės apraše numatytos veiklos buvo įgyvendintos? Kokios veiklos rūšys buvo įgyvendintos? Kokiu lygiu? Pagrįsdami faktais, aprašykite, kaip ir kokiais būdais buvo įgyvendinta priemonė. Nurodykite priemonės (atskirų projektų) vykdymo datas, dalyvių skaičių ir kitą informaciją, pagrindžiančią priemonės įgyvendinimą. Pridėkite dokumentus (dalyvių sąrašas, skelbimas apie renginį, parengtos medžiagos kopija ir pan.), įrodančius priemonės įgyvendinimą. Jeigu priemonė neįgyvendinta arba įgyvendinta ne iki galo, nurodykite priežastis)

 

 

 

4. Priemonės įgyvendinimo terminai (Ar priemonė įgyvendinta laikantis priemonės apraše pateiktame įgyvendinimo plane numatytų terminų? Jeigu ne, nurodykite nukrypimo nuo terminų priežastis)

 

 

 

5. Priemonės rezultatai (Nurodykite priemonės apraše numatytų rezultatų ir jų rodiklių pasiekimą)

Veikla

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Planuotas rezultatas

Pasiektas rezultatas

 

 

 

 

 

 

 

 

(vadovo pareigų pavadinimas)                         (parašas)                                  (vardas, pavardė)

 

Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo ____ m. _____ d. sutarties Nr. __

 

6 priedas

 

 

 

PRIEMONIŲ ĮVYKDYMO

 

AKTAS

 

_____ m. ___________ d. Nr. ____

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, atstovaujama (pareigos, vardas, pavardė), (Fondo administratoriaus pavadinimas), atstovaujamas (-a) (pareigos, vardas, pavardė) ir (priemonės vykdytojo pavadinimas), atstovaujamas (-a) (pareigos, vardas, pavardė), šiuo aktu patvirtiname, kad šalys _____ m. ___________ __ d. sutartyje Nr. _______ numatytus įsipareigojimus įvykdė.

 

 

 

(Pareigos)

(Vardas, pavardė)

 

 

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

(parašas)

 

A.V.

 

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

(pasirašymo data)

 

(Pareigos)

(Vardas, pavardė)

 

 

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

(parašas)

 

A.V.

 

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

(pasirašymo data)

 

(Pareigos)

(Vardas, pavardė)

 

 

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

(parašas)

 

A.V.

 

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

(pasirašymo data)

 

 

 

 

 

 

Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo nuostatų įgyvendinimo taisyklių

3 priedas

 

(Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo lėšų sąmatos ir jos vykdymo ataskaitos formos)

 

–––––––– METŲ VALSTYBĖS ĮMONĖS IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS

EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO FONDO LĖŠŲ SĄMATA

 

(Eur)

Eil. Nr.

Straipsnio pavadinimas

Ataskaitinio laikotarpio Fondo lėšų sąmata

1

2

3

I.

Lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje

 

 

Iš jo:

 

I.1.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

 

I.2.

Finansinis turtas

 

II.

ĮPLAUKOS

 

II.1.

Užsienio šalių, tarptautinių organizacijų ir finansinių institucijų bei Lietuvos Respublikos juridinių ir fizinių asmenų savanoriški tiksliniai įnašai

 

II.2.

Lėšos, gautos už valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės parduotą turtą

 

II.3.

Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo lėšų palūkanos

 

II.4.

Palūkanos už Vyriausybės vertybinius popierius

 

II.5.

Kitos lėšos*

 

III.

IŠLAIDOS

 

III.1.

Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo techniniams projektams įgyvendinti

 

III.2.

Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės sustabdytų blokų priežiūrai ir fizinei saugai užtikrinti

 

III.3.

Neigiamiems socialiniams ir ekonominiams valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo padariniams Lietuvos Respublikos Ignalinos atominės elektrinės regione sušvelninti

 

III.4.

Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės radioaktyviosioms atliekoms, įskaitant panaudotą branduolinį kurą, tvarkyti, saugoti ir laidoti

 

III.5.

Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo administravimo išlaidoms padengti

 

III.6.

Kitos išlaidos**

 

IV.

Lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

 

 

Iš jo:

 

IV.1.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

 

IV.2.

Finansinis turtas

 

* Priemonių vykdytojų grąžintos nepanaudotos arba netinkamai panaudotos praeitų metų Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo lėšos, Vyriausybės vertybinių popierių nominalios vertės ir pirkimo kainos skirtumas ir kitos lėšos.

** Mokėjimo pavedimų užsienio valiuta išlaidos, komisinis mokestis Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybiniams popieriams įsigyti ir saugoti, valiutos keitimo paslaugų išlaidos, Vyriausybės vertybinių popierių nominalios vertės ir pirkimo kainos skirtumas, palūkanų išlaidos ir kitos išlaidos.

 


 

 

VALSTYBĖS ĮMONĖS IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS

EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO FONDO LĖŠŲ SĄMATOS VYKDYMO

ATASKAITA

 

Už metus, pasibaigusius 20__ gruodžio 31 d.

 

(Eur)

Eil. Nr.

Straipsnio pavadinimas

Ataskaitinio laikotarpio Fondo lėšų sąmata

Ataskaitinio laikotarpio Fondo lėšų sąmatos vykdymas

Praėjusio ataskaitinio laikotarpio Fondo lėšų sąmata

Praėjusio ataskaitinio laikotarpio Fondo lėšų sąmatos vykdymas

1

2

3

4

5

6

I.

Lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje

 

 

 

 

 

 

Iš jo:

 

 

 

 

 

I.1.

 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

 

 

 

 

I.2.

Finansinis turtas

 

 

 

 

II.

ĮPLAUKOS

 

 

 

 

II.1.

Užsienio šalių, tarptautinių organizacijų ir finansinių institucijų bei Lietuvos Respublikos juridinių ir fizinių asmenų savanoriški tiksliniai įnašai

 

 

 

 

II.2.

Lėšos, gautos už valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės parduotą turtą

 

 

 

 

II.3.

Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo lėšų palūkanos

 

 

 

 

II.4.

Palūkanos už Vyriausybės vertybinius popierius

 

 

 

 

II.5.

Kitos lėšos*

 

 

 

 

III.

IŠLAIDOS

 

 

 

 

III.1.

Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo techniniams projektams įgyvendinti

 

 

 

 

III.2.

Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės sustabdytų blokų priežiūrai ir fizinei saugai užtikrinti

 

 

 

 

III.3.

Neigiamiems socialiniams ir ekonominiams valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo padariniams Lietuvos Respublikos Ignalinos atominės elektrinės regione sušvelninti

 

 

 

 

III.4.

Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės radioaktyviosioms atliekoms, įskaitant panaudotą branduolinį kurą, tvarkyti, saugoti ir laidoti

 

 

 

 

III.5.

Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo administravimo išlaidoms padengti

 

 

 

 

III.6.

Kitos išlaidos**

 

 

 

 

IV.

Lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

 

 

 

 

 

Iš jo:

 

 

 

 

IV.1.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

 

 

 

 

IV.2.

Finansinis turtas

 

 

 

 

* Priemonių vykdytojų grąžintos nepanaudotos arba netinkamai panaudotos praeitų metų Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo lėšos, Vyriausybės vertybinių popierių nominalios vertės ir pirkimo kainos skirtumas ir kitos lėšos.

** Mokėjimo pavedimų užsienio valiuta išlaidos, komisinis mokestis Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybiniams popieriams įsigyti ir saugoti, valiutos keitimo paslaugų išlaidos, Vyriausybės vertybinių popierių nominalios vertės ir pirkimo kainos skirtumas, palūkanų išlaidos ir kitos išlaidos.

 

 

 

(Įstaigos vadovas arba jo įgaliotas                        (Parašas)          (Vardas, pavardė)

administracijos vadovas)

 

(Vyriausiasis buhalteris (buhalteris))                     (Parašas)          (Vardas, pavardė)

Priedo pakeitimai:

Nr. 1-208, 2014-07-30, paskelbta TAR 2014-07-31, i. k. 2014-10738

Nr. 1-31, 2015-02-04, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06355

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-42, 2013-02-26, Žin., 2013, Nr. 22-1107 (2013-02-28), i. k. 113203NISAK00001-42

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. rugpjūčio 18 d. įsakymo Nr. 1-207 "Dėl Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo nuostatų įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-208, 2014-07-30, paskelbta TAR 2014-07-31, i. k. 2014-10738

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. rugpjūčio 18 d. įsakymo Nr. 1-207 „Dėl Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo nuostatų įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-166, 2015-06-23, paskelbta TAR 2015-08-28, i. k. 2015-13122

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. rugpjūčio 18 d. įsakymo Nr. 1-207 „Dėl Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo nuostatų įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-223, 2015-09-25, paskelbta TAR 2015-10-01, i. k. 2015-14622

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. rugpjūčio 18 d. įsakymo Nr. 1-207 „Dėl valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo nuostatų įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-31, 2015-02-04, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06355

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. rugpjūčio 18 d. įsakymo Nr. 1-207 „Dėl valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo nuostatų įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-213, 2016-07-28, paskelbta TAR 2016-08-01, i. k. 2016-21186

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. rugpjūčio 18 d. įsakymo Nr. 1-207 „Dėl valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo nuostatų įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr.  1-341, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21062

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. rugpjūčio 18 d. įsakymo Nr. 1-207 „Dėl Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo nuostatų įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-17, 2019-01-22, paskelbta TAR 2019-01-23, i. k. 2019-00987

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. rugpjūčio 18 d. įsakymo Nr. 1-207 „Dėl Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo nuostatų įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo