Nutarimas skelbtas: Žin., 2005, Nr. 1-4

Neoficialus nutarimo tekstas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

nutarimas

 

DĖL TARPTAUTINIŲ SANKCIJŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2004 m. gruodžio 30 d. Nr. 1679

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 68-2369) 13 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Tarptautinių sankcijų įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Finansų ministras,

pavaduojantis Ministrą Pirmininką                                                   Algirdas Butkevičius

 

 

 

Užsienio reikalų ministras                                                                Antanas Valionis

 

 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2004 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 1679

 

 

TARPTAUTINIŲ SANKCIJŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.   Tarptautinių sankcijų įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašas (toliau vadinama – šis Aprašas) reglamentuoja Lietuvos Respublikos institucijų funkcijas, teises ir pareigas vykdant tarptautinių sankcijų, įgyvendinamų vadovaujantis Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymu (Žin., 2004, Nr. 68-2369), priežiūrą.

2.   Institucijos, vykdydamos tarptautinių sankcijų įgyvendinimo priežiūrą, vadovaujasi Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymu (toliau vadinama – Įstatymas), Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksu (Žin., 1985, Nr. 1-1), Lietuvos Respublikos baudžiamuoju kodeksu (Žin., 2000, Nr. 89-2741), Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksu (Žin., 2002, Nr. 37-1341), kitais įstatymais, taip pat jų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.

 

 

II. TARPTAUTINIŲ SANKCIJŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS INSTITUCIJOS IR JŲ PAREIGOS

 

3.   Už tarptautinių sankcijų įgyvendinimo priežiūrą pagal kompetenciją atsakingos institucijos nustatytos Įstatymo 12 straipsnyje.

4.   Institucijos, atsakingos už tarptautinių sankcijų įgyvendinimo priežiūrą, patvirtina nurodymus dėl tinkamo tarptautinių sankcijų įgyvendinimo priežiūros jų reguliavimo srityje.

5. Apie tarptautinių sankcijų pažeidimo atvejus institucijos, atsakingos už tarptautinių sankcijų įgyvendinimo priežiūrą, per dvi darbo dienas nuo pažeidimo fakto užfiksavimo momento informuoja Užsienio reikalų ministeriją.

6. Institucijos, atsakingos už tarptautinių sankcijų įgyvendinimo priežiūrą, ir finansų įstaigos teikia informaciją apie tarptautinių sankcijų įgyvendinimą, jų pažeidimus ir nagrinėjamas bylas Užsienio reikalų ministerijai.

 

 

III. EKONOMINIŲ SANKCIJŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA

 

7. Užsienio reikalų ministerija pagal kompetenciją vykdo civilinių, dvejopo naudojimo prekių, karinės įrangos, paslaugų ir technologijų importo, eksporto, reeksporto ir tranzito, įskaitant tarpininkavimą, apribojimų priežiūrą ir prižiūri jų atitiktį Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams ir Europos Sąjungos reglamentams dėl tarptautinių sankcijų įgyvendinimo.

8. Ūkio ministerija, vadovaudama strateginių prekių kontrolės darbams Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, prižiūri, kad nebūtų išduodamos eksporto licencijos, skirtos dvejopo naudojimo prekėms ir technologijoms eksportuoti, taip pat eksporto, importo, tranzito ir tarpininkavimo licencijos, skirtos į bendrąjį karinės įrangos prekių sąrašą įtrauktoms prekėms eksportuoti, importuoti, gabenti tranzitu ir tarpininkauti vedant derybas arba rengiant sandorius dėl šių prekių į valstybes ir teritorijas, dėl kurių įgyvendinamos ekonominės sankcijos.

9. Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos prižiūri, kaip muitinės įstaigos atlieka prekių eksporto ir importo kontrolę, atsižvelgdamos į apribojimus subjektams, dėl kurių įgyvendinamos ekonominės sankcijos. Tais atvejais, kai eksportuojamos prekės, kurių eksportui į tam tikras valstybes ar teritorijas taikomi apribojimai, muitinės pareigūnai privalo įspėti eksportuotojus, kad atsakomybė taikoma ir už netiesioginį šių prekių eksportą subjektams, dėl kurių įgyvendinamos ekonominės sankcijos. Vykdydamos neapdorotų deimantų importo kontrolę, muitinės įstaigos privalo konsultuotis su Lietuvos prabavimo rūmais.

 

10. Lietuvos bankas prižiūri, kad nebūtų eksportuojamos draudimo paslaugos subjektams, dėl kurių įgyvendinamos ekonominės sankcijos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1044, 2012-08-29, Žin., 2012, Nr. 103-5237 (2012-09-04)

 

 

IV. FINANSINIŲ SANKCIJŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA

 

11. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos kontroliuoja, taip pat reguliariai tikrina ir renka duomenis apie finansinių sankcijų įgyvendinimą iš:

11.1. finansų įstaigų;

11.2. auditorių;

11.3. investicinių kintamojo kapitalo bendrovių;

11.4. valdymo įmonių;

11.5. buhalterinės apskaitos ar mokesčių konsultavimo paslaugas teikiančių įmonių;

11.6. notarų ir teisę atlikti notarinius veiksmus turinčių asmenų;

11.7.  advokatų ir advokatų padėjėjų;

11.8.  asmenų, kurie verčiasi ūkine komercine veikla;

11.9. pašto paslaugų teikėjų, kurie teikia pašto perlaidų (vidaus ir tarptautinių) paslaugas;

11.10. uždaro tipo investicinių bendrovių.

Punkto pakeitimai:

Nr. 141, 2008-02-20, Žin., 2008, Nr. 24-871 (2008-02-28) [papildyta 11.10 punktu]

 

12. Finansų įstaigos, sustabdžiusios subjektų, dėl kurių įgyvendinamos finansinės sankcijos, disponavimą sąskaitomis, apie tai per dvi darbo dienas informuoja Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą prie Vidaus reikalų ministerijos ir Užsienio reikalų ministeriją.

13. Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos prižiūri, kad muitinės įstaigos atliktų į Lietuvos Respubliką įvežamų iš už Europos Bendrijos muitų teritorijos ribų ir iš jos išvežamų už Europos Bendrijos muitų teritorijos ribų grynųjų pinigų sumų kontrolę, subjektų, dėl kurių įgyvendinamos finansinės sankcijos, atžvilgiu.

 

14. Lietuvos bankas prižiūri, kad nebūtų išmokamos draudimo ir kitos išmokos, susijusios su draudimo sutartimi, asmenims, dėl kurių įgyvendinamos finansinės sankcijos, pagal sutartis, sudarytas iki finansinių sankcijų įgyvendinimo pradžios, jeigu negautas leidimas taikyti išimtį pagal Įstatymo 4 straipsnį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1044, 2012-08-29, Žin., 2012, Nr. 103-5237 (2012-09-04)

 

15. Lietuvos bankas atlieka vertybinių popierių viešosios apyvartos priežiūrą, kad nebūtų sudaromi sandoriai dėl vertybinių popierių vardu ir (ar) sąskaita tų asmenų, dėl kurių įgyvendinamos finansinės sankcijos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1044, 2012-08-29, Žin., 2012, Nr. 103-5237 (2012-09-04)

 

 

V. POLITINIŲ SANKCIJŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA

 

16. Atitinkami ministerijų padaliniai, atsakingi už oficialių ir darbo vizitų rengimą, prižiūri, kad būtų vykdomos Lietuvos Respublikoje įgyvendinamos politinės sankcijos – oficialių vizitų, kelionių į valstybę ar teritoriją, diplomatinių santykių apribojimai ar kitos politinio ir diplomatinio poveikio priemonės.

17. Užsienio reikalų ministerija kontroliuoja Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes ir konsulines įstaigas, kad nebūtų išduodamos vizos atvykti į Lietuvos Respubliką arba vykti per ją tranzitu asmenims, dėl kurių įgyvendinamos politinės sankcijos.

18. Migracijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos kontroliuoja, kad nebūtų išduodamos vizos atvykti į Lietuvos Respubliką arba vykti per ją tranzitu asmenims, dėl kurių įgyvendinamos politinės sankcijos.

19. Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos kontroliuoja, kad į Lietuvos Respubliką nebūtų įleisti asmenys, dėl kurių įgyvendinamos politinės sankcijos, arba jiems nebūtų leista vykti per ją tranzitu, nesvarbu, ar jiems išduotos vizos, ar ne, išskyrus tuos atvejus, kai viza išduota gavus leidimą taikyti išimtį vadovaujantis Įstatymo 4 straipsniu.

20. Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos prižiūri, kad Lietuvos Respublikos kelionių organizatoriai nerengtų grupinių ar individualių kelionių į valstybes ar teritorijas, dėl kurių įgyvendinamos politinės sankcijos, taip pat nerengtų kelionių į Lietuvos Respubliką ar per jos teritoriją asmenims, dėl kurių įgyvendinamos politinės sankcijos.

 

 

VI. SUSISIEKIMO SANKCIJŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA

 

21. Susisiekimo ministerija prižiūri, kad įstaigos prie ministerijos ir jos reguliavimo sričiai priskirtos valstybės įmonės užtikrintų susisiekimo apribojimą su subjektais, dėl kurių įgyvendinamos susisiekimo sankcijos.

22. Užsienio reikalų ministerija kontroliuoja leidimų atlikti karinio oro transporto skrydžius išdavimą.

23. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba prižiūri, kad būtų įgyvendinami susisiekimo su subjektais elektroninio ryšio ir (ar) pašto priemonėmis apribojimai.

24. Civilinės aviacijos administracija prižiūri, kad oro eismo paslaugų teikėjas neleistų į Lietuvos Respubliką atskristi ar jos oro erdvę kirsti subjektų, dėl kurių įgyvendinamos susisiekimo sankcijos, oro transporto priemonėms.

 

 

VII. VISUOMENINIŲ SANKCIJŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA

 

25. Kultūros ministerija prižiūri, kad jos reguliavimo sričiai priskirtos institucijos ir įstaigos apribotų kultūros ryšius su subjektais, dėl kurių įgyvendinamos visuomeninės sankcijos.

26. Švietimo ir mokslo ministerija prižiūri, kad jos reguliavimo sričiai priskirtos institucijos ir įstaigos apribotų mokslo ir švietimo ryšius su subjektais, dėl kurių įgyvendinamos visuomeninės sankcijos.

27. Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės prižiūri, kad Lietuvos Respublikos sporto organizacijos apribotų sporto ryšius su subjektais, dėl kurių įgyvendinamos visuomeninės sankcijos.

28. Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos prižiūri, kad Lietuvos Respublikos turizmo organizacijos ir kelionių organizatoriai apribotų turizmo ryšius su subjektais, dėl kurių įgyvendinamos visuomeninės sankcijos.

 

 

VIII. TARPTAUTINIŲ SANKCIJŲ ĮGYVENDINIMO KOORDINAVIMAS

 

29. Užsienio reikalų ministerija, koordinuodama tarptautinių sankcijų įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje:

29.1. rengia informacinius pranešimus apie tarptautinių sankcijų įsigaliojimą;

29.2. teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims tarptautinių sankcijų įgyvendinimo klausimais;

29.3. teikia informaciją apie tarptautinių sankcijų įgyvendinimą atitinkamai Jungtinėms Tautoms, kitoms tarptautinėms organizacijoms ar Europos Sąjungos institucijoms, kurių nustatytos tarptautinės sankcijos įgyvendinamos pagal šių organizacijų ir institucijų reikalavimus ir jų nustatytą laiką;

29.4. kaupia informaciją apie tarptautinių sankcijų įgyvendinimą;

29.5. informuoja institucijas apie pastebėtus sankcijų įgyvendinimo trūkumus.

30. Užsienio reikalų ministerija atsakinga už nustatytų išimčių įgyvendinimą pagal Įstatymo 4 straipsnį. Dėl šių išimčių suteikimo Užsienio reikalų ministerija konsultuojasi su sankciją nustačiusiomis organizacijomis ar Europos Sąjungos institucijomis ir informuoja jas apie išimčių suteikimo atvejus.

31. Užsienio reikalų ministerija atsakinga už Lietuvos Respublikos pozicijų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo klausimais parengimą, derinimą ir pristatymą Europos Sąjungos Tarybos išorinių santykių patarėjų (sankcijų) darbo grupėje.

 

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 141, 2008-02-20, Žin., 2008, Nr. 24-871 (2008-02-28)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. GRUODŽIO 30 D. NUTARIMO NR. 1679 "DĖL TARPTAUTINIŲ SANKCIJŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAPILDYMO

Nutarimas įsigalioja nuo 2008-03-01.

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1044, 2012-08-29, Žin., 2012, Nr. 103-5237 (2012-09-04)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. GRUODŽIO 30 D. NUTARIMO NR. 1679 "DĖL TARPTAUTINIŲ SANKCIJŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

*** Pabaiga ***

 

 

Redagavo Aušra Bodin (2012-09-04)

                  aubodi@lrs.lt