Suvestinė redakcija nuo 2012-11-11

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 1999, Nr. 62-2047, i. k. 0991100NUTA00000822

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

1999 m. liepos 12 d. Nr. 822

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos nuostatus (pridedama).

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. spalio 21 d. nutarimo Nr. 785 „Dėl Valstybinės kainų ir konkurencijos tarnybos bei Konkurencijos tarybos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1992, Nr. 32-1003) 2 punktą;

2.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. liepos 27 d. nutarimo Nr. 1058 „Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir potvarkių nuostatų, susijusių su Valstybine konkurencijos ir vartotojų teisių gynimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, dalinio pakeitimo“ (Žin., 1995, Nr. 63-1597) 1 punktą;

2.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gruodžio 1 d. nutarimą Nr. 1518 „Dėl Konkurencijos tarybos sudarymo“ (Žin., 1995, Nr. 100-2235);

2.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. vasario 7 d. nutarimą Nr. 96 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gruodžio 1 d. nutarimo Nr. 1518 „Dėl Konkurencijos tarybos sudarymo“dalinio pakeitimo „ (Žin., 1997, Nr. 13-269).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                       Rolandas Paksas

 

 

 

Valdymo reformų ir savivaldybių

reikalų ministras                                                                                      Sigitas Kaktys

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1999 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 822

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2012 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1337

redakcija)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba) yra savarankiška valstybės įstaiga, atskaitinga Lietuvos Respublikos Seimui (toliau – Seimas), vykdanti valstybinę konkurencijos politiką ir prižiūrinti, kaip laikomasi įstatymų, kurių priežiūra pavesta Konkurencijos tarybai, reikalavimų.

2. Konkurencijos taryba vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymu (Žin., 1999, Nr. 30-856; 2012, Nr. 42-2041) (toliau – Konkurencijos įstatymas), kitais įstatymais ir Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nutarimais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

3. Konkurencijos tarybos savininkė yra valstybė, savininko teises ir pareigas įgyvendina Vyriausybė. Ji teisės aktų nustatyta tvarka tvirtina ir keičia Konkurencijos tarybos nuostatus, priima sprendimą dėl Konkurencijos tarybos buveinės pakeitimo, sprendžia kitus įstatymų jos kompetencijai priskirtus klausimus.

4. Konkurencijos taryba yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

5. Konkurencijos tarybos buveinė: Vilnius, Jogailos g. 14.

6. Konkurencijos tarybos vieši pranešimai, kita teisės aktuose nurodyta informacija, susijusi su Konkurencijos tarybos veikla, skelbiama Konkurencijos tarybos interneto svetainėje (www.kt.gov.lt). Teisės aktų numatytais atvejais informacija gali būti skelbiama ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.

 

II. KONKURENCIJOS TARYBOS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

7. Konkurencijos tarybos veiklos tikslai:

7.1. vykdyti valstybinę konkurencijos politiką;

7.2. prižiūrėti, kaip laikomasi Konkurencijos įstatymo ir kitų įstatymų, kurių priežiūra pavesta Konkurencijos tarybai, reikalavimų, Europos Sąjungos teisės aktuose numatytais atvejais taikyti Europos Sąjungos konkurencijos taisykles.

8. Konkurencijos taryba atlieka šias funkcijas:

8.1. prižiūri, kaip ūkio subjektai ir viešojo administravimo subjektai laikosi Konkurencijos įstatymo nustatytų reikalavimų;

8.2. nustato atitinkamos rinkos apibrėžimo ir dominuojančios padėties nustatymo kriterijus bei tvarką, savo funkcijoms atlikti tiria ir apibrėžia atitinkamas rinkas, nustato ūkio subjektų rinkos dalį ir jų padėtį atitinkamoje rinkoje;

8.3. nagrinėja, ar viešojo administravimo subjektų priimti teisės aktai ar kiti sprendimai atitinka Konkurencijos įstatymo 4 straipsnyje nustatytus reikalavimus ir, jeigu yra pagrindas, kreipiasi į viešojo administravimo subjektus su reikalavimu pakeisti ar panaikinti teisės aktus ar kitus konkurenciją ribojančius sprendimus. Jeigu reikalavimas neįvykdytas, Konkurencijos taryba turi teisę valstybinio administravimo subjektų sprendimus, išskyrus Vyriausybės norminius teisės aktus, apskųsti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, savivaldybių administravimo subjektų ir kitų viešojo administravimo subjektų sprendimus – apygardos administraciniam teismui;

8.4. nagrinėja pranešimus apie koncentraciją;

8.5. tiria ir nagrinėja Konkurencijos įstatymo ir kitų įstatymų pažeidimus ir taiko pažeidėjams sankcijas įstatymų numatytais atvejais ir tvarka;

8.6. kreipiasi į teismą, kad būtų apginti Konkurencijos įstatymo saugomi viešieji interesai;

8.7. pagal kompetenciją atlieka įstatymų ir kitų teisės aktų projektų ekspertizę, teikia Seimui ir Vyriausybei išvadas dėl šių aktų poveikio konkurencijai;

8.8. teikia Vyriausybei siūlymus, kuriuos ji turi įvertinti, dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, ribojančių konkurenciją, pakeitimo, kai tokius konkurencijos ribojimus Konkurencijos taryba nustato atlikdama jai pavestas funkcijas;

8.9. atlieka konkurencijos veiksmingumo rinkose stebėseną ir teikia išvadas bei pasiūlymus Seimui arba Vyriausybei dėl atitinkamų priemonių veiksmingai konkurencijai užtikrinti;

8.10. bendradarbiauja su kitomis Lietuvos Respublikos, užsienio ir tarptautinėmis institucijomis ir organizacijomis teisės aktų ir bendradarbiavimo susitarimų nustatyta tvarka;

8.11. atlieka kitas Konkurencijos įstatyme ir kituose įstatymuose bei Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytas funkcijas.

9. Konkurencijos taryba, siekdama nustatytų veiklos tikslų ir atlikdama jai priskirtas funkcijas, naudojasi teisės aktų suteiktomis teisėmis ir įgaliojimais.

 

III. KONKURENCIJOS TARYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

10. Konkurencijos tarybos veikla organizuojama vadovaujantis Konkurencijos tarybos pirmininko patvirtintais strateginiais veiklos planais. Šie planai rengiami vadovaujantis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 (Žin., 2002, Nr. 57-2312; 2010, Nr. 102-5279), ir skelbiami Konkurencijos tarybos interneto svetainėje.

11. Konkurencijos tarybą sudaro pirmininkas ir keturi nariai. Konkurencijos tarybos pirmininką ir narius Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko teikimu šešeriems metams skiria Respublikos Prezidentas. Konkurencijos tarybos pirmininku ar Konkurencijos tarybos nariu tas pats asmuo gali būti paskirtas ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės.

12. Pasibaigus Konkurencijos tarybos pirmininko ar Konkurencijos tarybos nario kadencijai, šie asmenys eina pareigas tol, kol į atitinkamas pareigas yra paskiriamas tas pats ar kitas asmuo. Konkurencijos tarybos pirmininkas ar Konkurencijos tarybos nariai atleidžiami iš pareigų Konkurencijos įstatyme numatytais atvejais.

13. Konkurencijos tarybos darbo tvarka ir jos atliekamų procedūrų dėl įstatymų pažeidimų taisyklės nustatomos Konkurencijos tarybos nutarimu priimtame Konkurencijos tarybos darbo reglamente.

14. Konkurencijos taryba jos kompetencijai priskirtus klausimus sprendžia kolegialiai, Konkurencijos tarybos pirmininkui ir Konkurencijos tarybos nariams balsuojant Konkurencijos įstatyme, kituose įstatymuose, Europos Sąjungos teisės aktuose ir Konkurencijos tarybos darbo reglamente numatytais atvejais ir tvarka. Konkurencijos tarybos pirmininkas ir nariai balsuoja nepriklausomai ir savarankiškai.

15. Konkurencijos tarybos pirmininkas iš paskirtų Konkurencijos tarybos narių skiria du Konkurencijos tarybos pirmininko pavaduotojus. Laikinai nesant Konkurencijos tarybos pirmininko, jo pavedimu jį pavaduoja Konkurencijos tarybos pirmininko pavaduotojas.

16. Konkurencijos tarybos pirmininkas:

16.1. organizuoja ir vadovauja Konkurencijos tarybos darbui;

16.2. atstovauja Konkurencijos tarybai Lietuvos Respublikoje ir užsienyje;

16.3. priima į darbą ir atleidžia iš darbo Konkurencijos tarybos administracijos darbuotojus;

16.4. kiekvienais metais teikia Seimui ir Vyriausybei Konkurencijos tarybos veiklos ataskaitas;

16.5. pasirašo Konkurencijos tarybos nutarimus;

16.6. spręsdamas savo kompetencijai priskirtus klausimus, leidžia įsakymus;

16.7. atlieka kitas įstatymuose nustatytas ir Konkurencijos tarybos pavestas funkcijas.

17. Konkurencijos tarybos nariai dalyvauja Konkurencijos tarybos posėdžiuose svarstant ir priimant sprendimus Konkurencijos tarybos kompetencijai priskirtais klausimais, atsako už jiems pavestas veiklos sritis ir atlieka kitas Konkurencijos tarybos ar Konkurencijos tarybos pirmininko pavestas funkcijas.

18. Konkurencijos tarybos funkcijas atlikti padeda Konkurencijos tarybos administracija. Jos struktūrą, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašus, Konkurencijos tarybos administracijos nuostatus, kuriuose nustatomos Konkurencijos tarybos administracijos funkcijos, nutarimu tvirtina Konkurencijos taryba.

19. Konkurencijos tarybos administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų priėmimo į pareigas Konkurencijos taryboje tvarką, atsakomybę, darbo užmokesčio mokėjimo, socialinių ir kitų garantijų suteikimo ir kitas nuostatas nustato Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708), Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (Žin., 2002, Nr. 64-2569) ir kiti teisės aktai.

 

IV. KONKURENCIJOS TARYBOS VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

 

20. Konkurencijos tarybos valstybinį auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.

21. Konkurencijos tarybos vidaus auditą atlieka Konkurencijos tarybos pirmininko įgaliotas asmuo (asmenys) teisės aktų nustatyta tvarka.

22. Konkurencijos tarybos strateginio veiklos plano įgyvendinimo kontrolę atlieka Konkurencijos tarybos pirmininkas arba jo įgaliotas asmuo (asmenys).

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

23. Konkurencijos taryba reorganizuojama ar likviduojama įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1337, 2012-11-07, Žin., 2012, Nr. 130-6559 (2012-11-10), i. k. 1121100NUTA00001337

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1178, 1999-10-22, Žin., 1999, Nr. 91-2675 (1999-10-27), i. k. 0991100NUTA00001178

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. liepos 12 d. nutarimo Nr. 822 "Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos nuostatų patvirtinimo" dalinio pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1171, 2004-09-15, Žin., 2004, Nr. 140-5119 (2004-09-18), i. k. 1041100NUTA00001171

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. liepos 12 d. nutarimo Nr. 822 "Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1207, 2009-09-30, Žin., 2009, Nr. 118-5084 (2009-10-03), i. k. 1091100NUTA00001207

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. liepos 12 d. nutarimo Nr. 822 "Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1337, 2012-11-07, Žin., 2012, Nr. 130-6559 (2012-11-10), i. k. 1121100NUTA00001337

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. liepos 12 d. nutarimo Nr. 822 "Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo