Suvestinė redakcija nuo 2020-11-12

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 22-678, i. k. 1051100NUTA00000152

 

Nauja redakcija nuo 2020-01-10:

Nr. 4, 2020-01-08, paskelbta TAR 2020-01-09, i. k. 2020-00273

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL PACIENTŲ SVEIKATAI PADARYTOS ŽALOS NUSTATYMO KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2005 m. vasario 10 d. Nr. 152

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 26 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Patvirtinti Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos nuostatus (pridedama).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                     ŽILVINAS PADAIGA

 

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2005 m. vasario 10 d. nutarimu Nr. 152 

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

nutarimo 2020 m. sausio 8 d. Nr. 4

redakcija)

 

PACIENTŲ SVEIKATAI PADARYTOS ŽALOS NUSTATYMO KOMISIJOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos (toliau – Komisija) uždavinį, funkcijas, Komisijos sudarymo ir darbo organizavimo, sprendimų įforminimo, Komisijos darbo apmokėjimo tvarką ir Komisijos sekretoriaus funkcijas.

2. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymu (toliau – Įstatymas), Vyriausybės patvirtintu Turtinės ir neturtinės žalos, atsiradusios dėl paciento sveikatai padarytos žalos, atlyginimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais ir Nuostatais.

3. Komisijos veikla grindžiama kolegialaus klausimų svarstymo, demokratijos, teisėtumo, lygiateisiškumo principais, taip pat asmenine Komisijos narių atsakomybe.

4. Visa Komisijai pateikta informacija apie pacientą, asmenį, kuris buvo mirusio paciento išlaikomas arba jo mirties dieną turėjo teisę gauti iš jo išlaikymą (nepilnamečius vaikus (įvaikius), sutuoktinį, nedarbingus tėvus (įtėvius) ir kitus faktinius nedarbingus išlaikytinius), mirusio paciento vaiką, gimusį po jo mirties, taip pat mirusio paciento darbingus tėvus (įtėvius) ir pilnamečius vaikus (įvaikius) (toliau kartu – kitas asmuo, turintis teisę į žalos atlyginimą), asmens sveikatos priežiūros įstaigą (įstaigas) ir asmens sveikatos priežiūros specialistus laikoma konfidencialia ir tvarkoma pacientų ir kitų asmenų, turinčių teisę į žalos atlyginimą, prašymų dėl turtinės ir (ar) neturtinės žalos, atsiradusios dėl paciento sveikatai padarytos žalos, (toliau – žala) atlyginimo (toliau – prašymas) nagrinėjimo ir sprendimų dėl žalos atlyginimo pacientams ir kitiems asmenims, turintiems teisę į žalos atlyginimą, priėmimo tikslais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, reguliuojančiuose tokios informacijos tvarkymą, nustatytais pagrindais ir tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1247, 2020-11-04, paskelbta TAR 2020-11-11, i. k. 2020-23703

 

II SKYRIUS

KOMISIJOS UŽDAVINYS IR FUNKCIJOS

 

5. Komisijos uždavinys – vertinti pacientų ir kitų asmenų, turinčių teisę į žalos atlyginimą, prašymus dėl turtinės ir (ar) neturtinės žalos, atsiradusios dėl paciento sveikatai padarytos žalos, (toliau – žala) atlyginimo (toliau – prašymas) ir priimti sprendimus dėl žalos atlyginimo pacientams ir kitiems asmenims, turintiems teisę į žalos atlyginimą.

6. Komisija atlieka šias funkcijas:

6.1. nagrinėja pacientų ir kitų asmenų, turinčių teisę į žalos atlyginimą, prašymus;

6.2. nustato, ar prašyme nurodyta žala atitinka Įstatymo 24 straipsnio 6 dalyje nurodytas žalos atlyginimo sąlygas;

6.3. priima sprendimus dėl žalos atlyginimo ir nustato atlygintinos žalos dydį;

6.4. priimtus sprendimus teikia vykdyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai, administruojančiai sąskaitą, kurioje kaupiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigų įmokos žalai atlyginti (toliau – sąskaita);

6.5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka rengia ir teikia savo veiklos ataskaitą sveikatos apsaugos ministro sudarytai Žalos pacientų sveikatai prevencijos komisijai.

III SKYRIUS

KOMISIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

7. Komisija, vykdydama savo funkcijas, turi teisę:

7.1. kreiptis į valstybės ir savivaldybių institucijas, įstaigas, įmones, kitus asmenis, tvarkančius informaciją, reikalingą prašymui nagrinėti ir sprendimui priimti, dėl šios informacijos pateikimo;

7.2. gauti dokumentus (įskaitant paciento medicinos dokumentų kopijas ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos bei asmens sveikatos priežiūros specialistų paaiškinimus), kuriuose pateikta visa informacija apie pacientą (įskaitant informaciją apie paciento buvimą asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą), reikalingus prašymui nagrinėti ir sprendimui dėl prašymo priimti;

7.3. kreiptis į sveikatos priežiūros specialistus, nurodytus sveikatos apsaugos ministro patvirtintame ekspertų sąraše, (toliau – ekspertai) dėl išvadų, kurioms padaryti reikalingos specialios žinios, gavimo ir pateikti ekspertams visą reikiamą informaciją (įskaitant informaciją apie paciento buvimą asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visą kitą asmeninio pobūdžio informaciją apie pacientą), reikalingą išvadai pateikti;

7.4. priimti sprendimą dėl prašymo nedalyvaujant pacientui, kitam asmeniui, turinčiam teisę į žalos atlyginimą, ir (arba) jų atstovui, sveikatos priežiūros įstaigos, teikusios asmens sveikatos priežiūros paslaugas, nurodytas prašyme, darbuotojams ir išvadas pateikusiam (pateikusiems) ekspertui (ekspertams), jei jiems apie Komisijos posėdžio datą, laiką ir vietą buvo pranešta Aprašo nustatyta tvarka;

7.5. kviesti pacientą, kitą asmenį, turintį teisę į žalos atlyginimą, ir (arba) jų atstovą, sveikatos priežiūros įstaigos, teikusios asmens sveikatos priežiūros paslaugas, nurodytas prašyme, darbuotojus ir išvadas pateikusį (pateikusius) ekspertą (ekspertus) dalyvauti Komisijos posėdžiuose.

8. Komisija, vykdydama savo funkcijas, privalo:

8.1. informuoti pacientą, kitą asmenį, turintį teisę į žalos atlyginimą, ir (arba) jų atstovą, sveikatos priežiūros įstaigos, teikusios asmens sveikatos priežiūros paslaugas, nurodytas prašyme, darbuotojus ir išvadą (-as) pateikusį (pateikusius) ekspertą (ekspertus) apie Komisijos posėdžius;

8.2. sprendimą dėl žalos atlyginimo priimti įvertinus Nuostatų 7.3 papunktyje nurodytas ekspertų išvadas, Nuostatų 7.1 papunktyje ir 23 punkte nurodytų asmenų, ekspertų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos, kuri prašyme nurodyta kaip įstaiga, kurioje padaryta žala, pateiktus dokumentus bei Nuostatų 23 punkte nurodytų asmenų, dalyvaujančių Komisijos posėdyje,  Komisijos posėdžio metu pateiktą informaciją;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1247, 2020-11-04, paskelbta TAR 2020-11-11, i. k. 2020-23703

 

8.3. išnagrinėti prašymus per Įstatyme nustatytą terminą.

 

IV SKYRIUS

KOMISIJOS SUDARYMO TVARKA

 

9. Likus ne mažiau kaip 40 dienų iki Komisijos kadencijos pabaigos, sveikatos apsaugos ministras:

9.1. kreipiasi į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministeriją su prašymu į Komisiją deleguoti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ar Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įgaliotos institucijos atstovą, atitinkantį Įstatymo 26 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus;

9.2. viešai paskelbia kvietimą teikti pacientų teises ginančių nevyriausybinių organizacijų ir sveikatos priežiūros specialistų nevyriausybinių organizacijų kandidatus į Komisiją, atitinkančius Įstatymo 26 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus. Viena nevyriausybinė organizacija gali teikti tik vieną kandidatą.

10. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ar socialinės apsaugos ir darbo ministro įgaliotos institucijos atstovą deleguoja, o Nuostatų 9.2 papunktyje nurodytos nevyriausybinės organizacijos sveikatos apsaugos ministrui kandidatus pateikia ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Nuostatų 9 punkte nurodyto prašymo gavimo ar kvietimo paskelbimo dienos. Teikiant atstovą ir kandidatus pateikiamas kandidato gyvenimo aprašymas, pasirašytas atstovo ar kandidato, ir atstovo ar kandidato užpildyta Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaracijos forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – deklaracija). Deklaracijos pildyti nereikia, jei atstovas ar kandidatas yra valstybės tarnautojas.

11. Už gyvenimo aprašyme ir deklaracijoje pateiktos informacijos tikrumą yra atsakingas kandidatas.

12. Po du pacientų teises ginančių nevyriausybinių organizacijų ir sveikatos priežiūros specialistų nevyriausybinių organizacijų atstovus iš Nuostatų 9.2 papunktyje nustatyta tvarka pateiktų kandidatūrų pasirenka sveikatos apsaugos ministras, atsižvelgdamas į sveikatos apsaugos ministro iš ne mažiau kaip 3 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, sudarytos Kandidatų į Komisijos narius atrankos komisijos siūlymus. Kandidatų į Komisijos narius atrankos komisija siūlymus dėl kandidatų skyrimo Komisijos nariais teikia įvertinusi kandidatų profesinę kvalifikaciją, profesinę patirtį ir, jei profesinė kvalifikacija ir profesinė patirtis vienoda, motyvaciją dirbti Komisijoje, taip pat tai, kad Komisijoje būtų kuo įvairesnių sveikatos priežiūros specialybių atstovų.

13. Sveikatos apsaugos ministerijos ir (ar) sveikatos apsaugos ministro įgaliotos institucijos atstovai nurodomi sveikatos apsaugos ministro įsakyme, kuriuo tvirtinama Komisijos sudėtis.

14. Paaiškėjus Įstatymo 26 straipsnio 4 dalyje nurodytiems Komisijos nario įgaliojimų nutrūkimo pagrindams, sveikatos apsaugos ministras kuo skubiau, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo dienos, kurią paaiškėjo Komisijos nario įgaliojimų nutrūkimo pagrindas, pakeičia Komisijos sudėtį Įstatymo 26 straipsnio 1 dalyje ir šiame skyriuje nustatyta tvarka. Šiame punkte nurodytu atveju Nuostatų 9 punkte nurodytos įstaigos ir nevyriausybinės organizacijos kandidatus pateikia ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Nuostatų 9 punkte nurodyto prašymo gavimo ar kvietimo paskelbimo dienos.

15. Komisijos darbui vadovauja pirmininkas, o jo laikinai nesant – Komisijos pirmininko pavaduotojas. Jie renkami pirmajame naujai sudarytos Komisijos posėdyje, kuris organizuojamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Komisijos sudėties patvirtinimo. Komisijos pirmininkas ir jo pavaduotojas renkami Komisijos posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių bendru sutarimu, o  jeigu Komisijos nariai nepasiekia bendro sutarimo – posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių balsų dauguma. Jei renkant Komisijos pirmininką Komisijos narių balsai pasiskirsto po lygiai, rengiamas pakartotinis balsavimas dėl dviejų daugiausia balsų surinkusių Komisijos narių. Jei ir po pakartotinio balsavimo abu kandidatai surenka vienodą Komisijos narių balsų skaičių, išrinktu Komisijos pirmininku laikomas Komisijos narys, turintis ilgesnę darbo  Komisijoje patirtį, o jei abiejų patirtis vienoda arba abu jos neturi – turintis ilgesnę vadovaujamo darbo patirtį. Vadovaujamo darbo patirtis suprantama taip, kaip nustatyta Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“, 1 priede. Jei renkant Komisijos pirmininko pavaduotoją, Komisijos narių balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamas yra Komisijos pirmininko balsas. Komisijos narius į pirmąjį posėdį kviečia sveikatos apsaugos ministras arba jo įgaliotas asmuo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1247, 2020-11-04, paskelbta TAR 2020-11-11, i. k. 2020-23703

 

V SKYRIUS

KOMISIJOS NARIŲ IR KOMISIJOS SEKRETORIAUS FUNKCIJOS

 

16. Komisijos pirmininkas, o jo laikinai nesant – Komisijos pirmininko pavaduotojas:

16.1. organizuoja Komisijos darbą ir atsako už jos veiklą ir sprendimų priėmimą per Įstatyme nustatytą terminą;

16.2. šaukia Komisijos posėdžius ir jiems vadovauja;

16.3. paskiria Komisijos narius pranešėjais, atsakingais už konkretaus prašymo ir kitų Komisijoje gautų su prašymo nagrinėjimu susijusių dokumentų pristatymą Komisijos posėdyje (toliau – pranešėjas);

16.4. skelbia balsavimą ir balsuoja priimant Komisijos sprendimus;

16.5. pasirašo Komisijos protokolus ir Komisijos vardu siunčiamus dokumentus, išskyrus informacinio pobūdžio;

16.6. atsako už Komisijos veiklos ataskaitų parengimą ir pateikimą Žalos pacientų sveikatai prevencijos komisijai.

17. Komisijos nariai:

17.1. nagrinėja prašymus;

17.2. dalyvauja Komisijos posėdžiuose ir pristato prašymą ir kitus Komisijoje gautus su prašymo nagrinėjimu susijusius dokumentus, kurių pranešėju jis paskirtas;

17.3. balsuoja priimant Komisijos sprendimus;

17.4. rengia klausimų ekspertams ir Komisijos sprendimų dėl prašymo ir kitų Komisijoje gautų su prašymo nagrinėjimu susijusių dokumentų, kurių pranešėju jis paskirtas, projektus;

17.5. Komisijos pirmininko pavedimu surašo sprendimų projektus.

18. Sveikatos apsaugos ministro arba jo įgalioto asmens paskirtas Komisijos sekretorius:

18.1. registruoja prašymus ir su prašymu pateiktus dokumentus ir apie gavimą informuoja prašymą pateikusį asmenį;

18.2. rengia medžiagą Komisijos posėdžiams;

18.3. siunčia kvietimus į Komisijos posėdį Komisijos nariams, prašymą pateikusiam asmeniui ir (arba) jo atstovui ir asmens sveikatos priežiūros įstaigai, teikusiai asmens sveikatos priežiūros paslaugas, nurodytas prašyme, ir ekspertams;

18.4. Komisijos pavedimu kreipiasi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, teikusią asmens sveikatos priežiūros paslaugas, nurodytas prašyme, dėl dokumentų, kuriuose pateikta informacija apie pacientą, reikalinga prašymui nagrinėti ir sprendimui priimti, pateikimo;

18.5. Komisijos pavedimu kreipiasi į ekspertus dėl išvadų ir fizinius bei juridinius asmenis, tvarkančius informaciją, reikalingą sprendimui dėl prašymo priimti, dėl šios informacijos pateikimo;

18.6. pateikia Komisijos sprendimą prašymą pateikusiam asmeniui ir (ar) jo atstovui, asmens sveikatos priežiūros įstaigai, dėl kurios teiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų priimtas Komisijos sprendimas, ir, jeigu priimtas sprendimas atlyginti žalą, Vyriausybės įgaliotai institucijai, administruojančiai sąskaitą, kurioje kaupiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigų įmokos žalai atlyginti (toliau – sąskaita);

18.7. vykdo kitus Komisijos ar Komisijos pirmininko pavedimus, susijusius su Komisijos veikla.

19. Komisijos pavedimu Komisijos siunčiamus informacinio pobūdžio dokumentus pasirašo Komisijos sekretorius.

 

VI SKYRIUS

KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS IR SPRENDIMŲ ĮFORMINIMAS

 

20. Komisijos posėdžiai rengiami pagal poreikį atsižvelgiant į Įstatymo 24 straipsnio 5 dalyje nustatytą prašymų nagrinėjimo Komisijoje terminą, tačiau ne rečiau kaip kartą per mėnesį.

201. Ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino, Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtų dėl ypač pavojingos užkrečiamosios ligos, metu Komisijos posėdžiai Komisijos sprendimu gali būti organizuojami vaizdo ir garso konferencijos būdu naudojantis perduodamų duomenų šifravimą užtikrinančiomis elektroninėmis bendravimo programomis,  kurių licencijas turi įsigijusi Sveikatos apsaugos ministerija (toliau – nuotolinis posėdis).

Nuostatų 23 punkte nurodyti asmenys, kurie pageidauja dalyvauti nuotoliniame posėdyje, likus ne mažiau kaip 2 darbo dienoms iki nuotolinio posėdžio dienos apie tai  informuoja elektroniniu paštu Komisijos sekretorių. Komisijos sekretorius likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki nuotolinio posėdžio dienos Nuostatų 23 punkte nurodytiems asmenims, kurie pageidauja  dalyvauti Komisijos posėdyje, ir Nuostatų 23 punkte nurodytiems asmenims, kurių Komisijos sprendimu bus prašoma pateikti paaiškinimus dėl prašyme, eksperto išvadoje ir (ar) kituose pateiktuose dokumentuose nurodytų aplinkybių (toliau – Komisijos kviečiami asmenys), elektroniniu paštu išsiunčia prisijungimo prie nuotolinio posėdžio laiką ir nuorodą.

Jei Nuostatų 23 punkte nurodyti asmenys per šiame punkte nurodytą terminą neinformuoja apie tai, kad pageidauja dalyvauti nuotoliniame posėdyje, arba jame nedalyvauja, taip pat jei nuotoliniame posėdyje nedalyvauja Komisijos kviečiami asmenys, Komisija sprendimą gali priimti jiems nedalyvaujant Apraše nustatyta tvarka.

Nuotolinio posėdžio dalyviai savo tapatybę patvirtina tiesioginio vaizdo perdavimo metu parodydami savo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento originalą.

Papildyta punktu:

Nr. 1247, 2020-11-04, paskelbta TAR 2020-11-11, i. k. 2020-23703

 

21. Komisijos posėdį šaukia, išskyrus Nuostatų 15 punkte nurodytą atvejį, ir jam vadovauja Komisijos pirmininkas, jam nesant – pirmininko pavaduotojas.

22. Komisijos sekretorius apie Komisijos posėdį ne vėliau kaip prieš 5 kalendorines dienas iki Komisijos posėdžio dienos praneša Komisijos nariams, prašyme nurodytu būdu – prašymą pateikusiam asmeniui ir (arba) jo atstovui ir raštu asmens sveikatos priežiūros įstaigai, teikusiai asmens sveikatos priežiūros paslaugas, nurodytas prašyme. Kartu su šiuo pranešimu Komisijos sekretorius Komisijos nariams pateikia prašymus, kuriuos numatoma nagrinėti Komisijos posėdyje, ir dokumentus, reikalingus prašymui nagrinėti.

23. Komisijos posėdyje turi teisę dalyvauti pacientas, kitas asmuo, turintis teisę į žalos atlyginimą, ir (arba) jų atstovas, sveikatos priežiūros įstaigos, teikusios asmens sveikatos priežiūros paslaugas, nurodytas prašyme, darbuotojai ir išvadas pateikęs (pateikę) ekspertas (ekspertai).

24. Komisijos posėdžiai teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip 6 Komisijos nariai. Negalintis dalyvauti Komisijos posėdyje Komisijos narys ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki posėdžio pradžios turi pranešti apie tai Komisijos pirmininkui.

25. Komisijos narys privalo užpildyti ir pasirašyti Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos nario pasižadėjimą neviešinti informacijos (Nuostatų priedas) ir pateikti jį Komisijos pirmininkui iki pirmo kalendorinių metų Komisijos posėdžio pradžios, taip pat Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruoti privačius interesus.

251. Komisijos posėdžio eigai fiksuoti ir prašymo nagrinėjimo objektyvumui užtikrinti Komisijos posėdžio sekretorius daro skaitmeninį Komisijos posėdžio garso įrašą, o nuotolinio posėdžio eigai fiksuoti, prašymo nagrinėjimo objektyvumui užtikrinti bei nuotoliniame posėdyje dalyvaujančių asmenų tapatybei nustatyti – nuotolinio posėdžio skaitmeninį vaizdo ir garso įrašą. Kitiems Komisijos posėdžio dalyviams daryti posėdžio garso bei vaizdo ir garso įrašus, fotografuoti, transliuoti posėdį bei posėdžio metu naudoti kitas technines vaizdo fiksavimo priemones draudžiama. Laikmena su skaitmeniniu garso ar vaizdo ir garso įrašu pridedama prie Komisijos posėdžio protokolo. Komisijos posėdžių protokolai, jų išrašai ir garso bei vaizdo ir garso įrašai ar jų dalys gali būti teikiami susipažinti tik asmenims, kuriems tokią teisę suteikia įstatymai. Su Komisijos posėdžių protokolais, jų išrašais, Komisijos posėdžių garso bei vaizdo ir garso įrašais ar jų dalimis taip pat galima susipažinti įgyvendinant duomenų subjekto teises, numatytas 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

Papildyta punktu:

Nr. 1247, 2020-11-04, paskelbta TAR 2020-11-11, i. k. 2020-23703

 

26. Komisija sprendimus priima Komisijos posėdyje dalyvaujančių nenusišalinusių Komisijos narių bendru sutarimu. Jeigu Komisijos nariai nepasiekia bendro sutarimo, Komisija sprendimus priima Komisijos posėdyje dalyvaujančių nenusišalinusių Komisijos narių balsų dauguma. Kiekvienas Komisijos narys turi po vieną balsą. Komisijos narių balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas yra Komisijos pirmininko balsas, o kai jo nėra – Komisijos pirmininko pavaduotojo balsas. Komisijos narys turi teisę pateikti atskirąją nuomonę dėl Komisijos posėdyje svarstomų klausimų, kuri įrašoma į Komisijos posėdžio protokolą.

27. Komisija sprendimus dėl žalos atlyginimo priima ir įformina, o Komisijos sekretorius prašymą pateikusiam asmeniui ir (ar) jo atstovui, asmens sveikatos priežiūros įstaigai, dėl kurios teiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų priimtas Komisijos sprendimas, ir Vyriausybės įgaliotai institucijai, administruojančiai sąskaitą, pateikia Įstatyme ir Apraše nustatyta tvarka. Kiti Komisijos sprendimai įforminami Komisijos posėdžio protokole.

28. Komisijos posėdžio sekretorius Komisijos posėdžio protokolą parengia ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Komisijos posėdžio dienos. Protokole nurodoma Komisijos posėdžio data ir vieta, Komisijos pirmininko ir Komisijos posėdžio sekretoriaus (-ų) vardas (-ai) ir pavardė (-ės), posėdžio dalyviai, posėdyje svarstomi klausimai, posėdžio dalyvių pasisakymai, sprendimo priėmimo būdas (bendru sutarimu arba balsuojant), balsavimo rezultatai, sprendimai. Protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir Komisijos posėdžio sekretorius.

 

282. Komisijos posėdžių protokolai, garso bei vaizdo ir garso įrašai ir kiti Komisijos gauti dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytais terminais.

Papildyta punktu:

Nr. 1247, 2020-11-04, paskelbta TAR 2020-11-11, i. k. 2020-23703

 

VII SKYRIUS

KOMISIJOS NARIŲ DARBO APMOKĖJIMAS

 

29. Su Komisijos nariais, išskyrus valstybės tarnautojus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.716–6.724 straipsnių nuostatomis, sudaromos atlygintinų paslaugų teikimo sutartys, kurias Sveikatos apsaugos ministerijos vardu pasirašo  sveikatos apsaugos ministras arba jo įgaliotas asmuo. Sutarties kopija pateikiama Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai, administruojančiai sąskaitą.

30. Komisijos sekretorius, remdamasis Komisijos posėdžių protokolais, tvarko Komisijos veiklos apskaitą, kurioje pažymimas kiekvieno Komisijos nario darbo posėdžiuose laikas valandomis, Komisijos nario nagrinėtų prašymų skaičius, ir jos suvestinę kiekvieno ketvirčio pabaigoje teikia Vyriausybės įgaliotai institucijai, administruojančiai sąskaitą

31. Komisijos nariams, išskyrus valstybės tarnautojus, mokamas 0,082 pareiginės algos bazinio dydžio, nustatyto Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatyme nustatyta tvarka (toliau – pareiginės algos bazinis dydis), atlygis už vieną Komisijos posėdžio valandą ir 0,14 pareiginės algos bazinio dydžio atlygis už pasiruošimą Komisijos posėdyje nagrinėti vieną prašymą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1247, 2020-11-04, paskelbta TAR 2020-11-11, i. k. 2020-23703

 

 

––––––––––––––––––––

 

 

Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos nuostatų

priedas

 

 

(Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos nario pasižadėjimo neviešinti informacijos forma)

 

 

PACIENTŲ SVEIKATAI PADARYTOS ŽALOS NUSTATYMO KOMISIJOS NARIO PASIŽADĖJIMAS NEVIEŠINTI INFORMACIJOS

 

___________

(data)

____________

(vieta)

 

Aš, ______________________________, būdamas (-a) Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos (toliau – Komisija) nariu (-e), pasižadu:

1) saugoti ir tik Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme, Vyriausybės patvirtintame Turtinės ir neturtinės žalos, atsiradusios dėl paciento sveikatai padarytos žalos, atlyginimo tvarkos apraše, kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose, reguliuojančiuose su Komisijos veikla susijusią veiklą, ir Komisijos nuostatuose nustatytais tikslais ir tvarka naudoti būnant Komisijos posėdžio dalyviu gautą informaciją ir neskleisti jos kitiems asmenims;

2) saugoti man patikėtus dokumentus, kuriuose pateikiama konfidenciali informacija, taip, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės su jais susipažinti ar jais pasinaudoti.

___________________________________________________________________________

(užpildžiusio Komisijos nario pasižadėjimą neviešinti informacijos asmens parašas, vardas, pavardė, užpildymo data)

 

___________________________________________________________________________

(priėmusio Komisijos nario pasižadėjimą neviešinti informacijos asmens parašas, vardas, pavardė, priėmimo data)

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 315, 2013-04-10, Žin., 2013, Nr. 40-1946 (2013-04-18), i. k. 1131100NUTA00000315

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. vasario 10 d. nutarimo Nr. 152 "Dėl Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 4, 2020-01-08, paskelbta TAR 2020-01-09, i. k. 2020-00273

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. vasario 10 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1247, 2020-11-04, paskelbta TAR 2020-11-11, i. k. 2020-23703

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. vasario 10 d. nutarimo Nr. 152 "Dėl Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo