Suvestinė redakcija nuo 2013-02-08 iki 2014-12-31

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 101-4771, i. k. 111106ANUTA00O3-219

 

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

N U T A R I M A S

 

Dėl ŠILUMOS GAMYBOS, PERDAVIMO, PARDAVIMO, KARŠTO VANDENS TIEKIMO IR ATSISKAITOMŲJŲ KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ APTARNAVIMO VEIKLŲ lyginamosios analizės aprašo patvirtinimo

 

2011 m. liepos 29 d. Nr. O3-219

Vilnius

 

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259; 2009, Nr. 61-2402; 2010, Nr. 1-6) 2 straipsnio 13 dalimi, n u t a r i a:

1. Patvirtinti Šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašą (toliau – Aprašas) (pridedama).

2. Nustatyti, kad Aprašas taikomas skaičiuojant 2011 metų ir vėlesnių metų lyginamuosius rodiklius.

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                Diana Korsakaitė

 


Patvirtinta

Valstybinės kainų ir energetikos

kontrolės komisijos

2011 m. liepos 29 d.

nutarimu Nr. O3-219

 

ŠILUMOS GAMYBOS, PERDAVIMO, PARDAVIMO, KARŠTO VANDENS TIEKIMO IR ATSISKAITOMŲJŲ KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ APTARNAVIMO VEIKLŲ lyginamosios analizės aprašas

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašu (toliau – Aprašas) siekiama sudaryti prielaidas įgyvendinti Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (toliau – Įstatymas) tikslus: didinti šilumos gamybos ir perdavimo efektyvumą, skatinti karšto vandens ruošimo ir tiekimo konkurenciją bei mažiausiomis sąnaudomis užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos ir karšto vandens tiekimą vartotojams.

2. Aprašas nustato lyginamuosius šilumos gamybos, perdavimo ir pardavimo, karšto vandens tiekimo bei atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų efektyvumo rodiklius (toliau – Lyginamieji rodikliai), duomenų, reikalingų šių Lyginamųjų rodiklių apskaičiavimui teikimo tvarką, Lyginamųjų rodiklių apskaičiavimo ir įvertinimo tvarką, Lyginamųjų rodiklių viešo skelbimo tvarką.

3. Apraše nustatyti Lyginamieji rodikliai yra taikomi visiems asmenims, kuriems Įstatymas numato taikyti privalomąjį reguliavimą šilumos ir karšto vandens kainodaros srityje (toliau – Ūkio subjektai).

4. Apraše naudojamos šios sąvokos:

Ataskaitinis laikotarpis – laikotarpis, sutampantis su praėjusiais kalendoriniais metais.

Lyginamoji analizė – Ūkio subjekto veiklos rodiklių palyginimas su kitų Ūkio subjektų, vykdančių atitinkamą veiklą pagal iš anksto žinomus kriterijus priskirtų atitinkamai Ūkio subjektų grupei, rodikliais.

Sąlyginis šilumos tinklų ilgis (kms) – faktinis šilumos tinklus sudarančių skirtingo skersmens vamzdžių ilgis, perskaičiuotas į 100 mm skersmens vamzdžius (t. y. (kmvamzd x skersmuo) / (100 x 2) (skaičiuojant sąlyginį šilumos tinklų ilgį iš dviejų dalijama tik tuo atveju, kai šilumos tinklus sudaro trasos iš dviejų lygiagrečiai paklotų vamzdžių (grįžtamo šilumnešio vamzdžio ir paduodamo šilumnešio vamzdžio).

Sutartinis kuras (kgne, tne) – kuras, kurio naudojamosios masės žemutinis šilumingumas (šilumos kiekis, išsiskiriantis visiškai sudeginus 1 kg naudojamosios masės) yra lygus 10 000 kcal/kg pagal naftos ekvivalentą.

5. Kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Įstatyme, Šilumos kainų nustatymo metodikoje, patvirtintoje Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 (Žin., 2009, Nr. 92-3959), Karšto vandens kainų nustatymo metodikoje, patvirtintoje Komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. O3-106 (Žin., 2009, Nr. 93-4012), ir Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo metodikoje, patvirtintoje Komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. O3-105 (Žin., 2009, Nr. 93-4011).

 

II. ŪKIO SUBJEKTŲ SKIRSTYMAS Į GRUPES

 

6. Šilumos tiekėjai pagal per metus parduodamą šilumos kiekį skirstomi į penkias grupes:

6.1. I grupė – 150 tūkst. MWh per metus ir didesni šilumos pardavimai;

6.2. II grupė – (150, 90] tūkst. MWh šilumos pardavimai per metus;

6.3. III grupė – (90, 50] tūkst. MWh šilumos pardavimai per metus;

6.4. IV grupė – (50, 25] tūkst. MWh šilumos pardavimai per metus;

6.5. V grupė – šilumos pardavimai mažesni nei 25 tūkst. MWh per metus.

7. Šilumos tiekėjai pagal gamtinių dujų kiekį kuro struktūroje skirstomi į keturis pogrupius:

7.1. A pogrupis – šilumos gamybos kuro struktūroje gamtinės dujos sudaro virš 75 proc. (imtinai);

7.2. B pogrupis – gamtinės dujos šilumos gamybos kuro struktūroje sudaro (75, 50] proc.;

7.3. C pogrupis – gamtinės dujos šilumos gamybos kuro struktūroje sudaro (50, 25] proc.;

7.4. D pogrupis – šilumos gamybos kuro struktūroje gamtinės dujos sudaro mažiau nei 25 proc.

8. Karšto vandens tiekėjai priklausomai nuo butuose esančių atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenų nuskaitymo būdo skirstomi į dvi grupes:

8.1. I grupė – atsiskaitomieji karšto vandens apskaitos prietaisai be nuotolinės duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemos;

8.2. II grupė – atsiskaitomieji karšto vandens prietaisai su nuotoline duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema.

 

III. Lyginamieji rodikliai

I skirsnis. šilumos gamybos, perdavimo ir pardavimo rodikliai

 

9. Ūkio subjektų šilumos bazinės kainos ir perskaičiuotos kainos dedamųjų projektai, pateikti Šilumos kainų nustatymo metodikoje numatyta tvarka, yra vertinami kiekvienai Ūkio subjektų grupei ir (ar) pogrupiui atskirai, vadovaujantis Lyginamaisiais rodikliais, apskaičiuotais įvertinus individualius Ūkio subjektų, priklausančių atitinkamoms grupėms ir (ar) pogrupiams, rodiklius:

9.1. Technologiniai rodikliai:

9.1.1. šilumos technologiniai nuostoliai šilumos perdavimo tinkluose (Slyg tn)

(formulė); (MWh/kms)                                                                                                   (1)

čia:

Qtn – technologiniai šilumos perdavimo nuostoliai, MWh;

IL – sąlyginis šilumos tinklų ilgis, kms;

9.1.2. lyginamosios kuro sąnaudos (Slyg kuro ):

 (formulė); (kgne/MWh)                                                                                                   (2)

čia:

Okuro – sutartinio kuro kiekis, tne;

Q – iš nuosavų šilumos šaltinių į tinklą patiektas šilumos kiekis, tūkst. MWh;

Lyginamasis rodiklis nustatomas ir Ūkio subjektų pogrupiams, atsižvelgiant į šilumos gamyboje naudojamo kuro struktūrą;

9.1.3. lyginamosios šilumos gamybos elektros energijos sąnaudos (Slyg nš  el):

 

 (kWh/MWh)                                                                                           (3)

 

čia:

J el – elektros energijos šilumos gamybai nuosavuose šilumos šaltiniuose sąnaudos, tūkst. kWh;

Q – iš nuosavų šilumos šaltinių į tinklą patiektas šilumos kiekis, tūkst. MWh.

Lyginamasis rodiklis nustatomas ir Ūkio subjektų pogrupiams, atsižvelgiant į šilumos gamyboje naudojamo kuro balansą;

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-30, 2013-01-31, Žin., 2013, Nr. 14-721 (2013-02-07), i. k. 113106ANUTA000O3-30

 

9.1.4. lyginamosios šilumos perdavimo elektros energijos sąnaudos (Slyg pr el):

 (formulė); (kWh/MWh)                                                                                                 (4)

 

čia:

Jpr el – elektros energijos šilumos perdavimo veiklai sąnaudos, tūkst. kWh;

Qpt – patiektos į tinklą šilumos kiekis, tūkst. MWh;

9.1.5. vandens sąnaudos šilumos perdavimo technologinėms reikmėms (Slyg pr vand):

 (formulė); (m3/kms)                                                                                                        (5)

čia:

Jpr vand – vandens šilumos perdavimo veiklai sąnaudos, tūkst. m3;

IL – sąlyginis šilumos tinklų ilgis, kms;

9.2. Darbo našumo rodikliai:

9.2.1. vienam dirbančiajam gamybos veikloje tenkanti eksploatuojamų įrenginių instaliuota šilumos generavimo galia (DNR):

 

 (MW/darb.)                                                                              (6)

 

čia:

P inst – eksploatuojamų įrenginių instaliuota galia, MW;

Pkg inst – eksploatuojamų kogeneracinių jėgainių įrenginių instaliuota šilumos generavimo galia, MW;

DB– gamybos veiklai priskirtų darbuotojų skaičius (be veiklos (administracijos) darbuotojų), darb.;

DBkg  – šilumos gamybos veiklai priskirtų kogeneracinių jėgainių įrenginius aptarnaujančių darbuotojų skaičius, darb.

Lyginamasis rodiklis nustatomas ir Ūkio subjektų pogrupiams, atsižvelgiant į šilumos gamyboje naudojamo kuro balansą;

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-30, 2013-01-31, Žin., 2013, Nr. 14-721 (2013-02-07), i. k. 113106ANUTA000O3-30

 

9.2.2. vienam dirbančiajam perdavimo veikloje tenkantis sąlyginis šilumos tinklų ilgis (DNRpr):

 

 (kms/darb.)                                                                                            (7)

 

čia:

IL – sąlyginis šilumos tinklų ilgis, kms;

DBpr  – perdavimo veiklai priskirtų darbuotojų skaičius (be veiklos (administracijos) darbuotojų), darb.;

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-30, 2013-01-31, Žin., 2013, Nr. 14-721 (2013-02-07), i. k. 113106ANUTA000O3-30

 

9.2.3. vienam dirbančiajam pardavimo veikloje tenkantis vartotojų skaičius (DNRprd.):

 (formulė); (vart./darb.)                                                                                                   (8)

čia:

A – vartotojų skaičius, vart.;

DBprd. – pardavimo veiklai priskirtų darbuotojų skaičius (be veiklos (administracijos) darbuotojų), darb.;

9.2.4. Neteko galios nuo 2013-02-08

Punkto naikinimas:

Nr. O3-30, 2013-01-31, Žin. 2013, Nr. 14-721 (2013-02-07), i. k. 113106ANUTA000O3-30

 

9.2.5. vienam veiklos (administracijos) darbuotojui tenkantis šilumos tiekimo veiklos darbuotojų skaičius (DNRveikl.):

 (formulė); (darb./adm.)                                                                                                  (10)

čia:

DB– gamybos veiklai priskirtų darbuotojų skaičius (be veiklos (administracijos) darbuotojų), darb.;

DBpr – perdavimo veiklai priskirtų darbuotojų (nevertinant 9.2.4 punktui priskiriamų darbuotojų) skaičius (be veiklos (administracijos) darbuotojų), darb.;

DBprd. – pardavimo veiklai priskirtų darbuotojų skaičius (be veiklos (administracijos) darbuotojų), darb.;

ADBš – veiklai (administracijai) priskirtų darbuotojų skaičius šilumos tiekimo veikloje;

9.3. Kiti rodikliai:

9.3.1. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (DUvid):

 (formulė); (Lt/mėn.)                                                                                                       (11)

čia:

DU f – metinis šilumos tiekimo veiklos darbo užmokesčio fondas bruto;

DB – šilumos tiekimo veiklai priskirtų darbuotojų skaičius (be veiklos (administracijos) darbuotojų), darb.;

9.3.2. materialinės sąnaudos gamybos veikloje, tenkančios eksploatuojamų įrenginių instaliuotos galios vienetui (Slyg mat nš):

 (formulė); (Lt/MW)                                                                                                       (12)

čia:

Smat nš – materialinės sąnaudos gamybos veikloje (be veiklos (administracijos) materialinių sąnaudų), Lt;

Srem nš – remonto sąnaudos gamybos veikloje (be veiklos (administracijos) remonto sąnaudų), Lt;

P inst – eksploatuojamų įrenginių instaliuota galia, MW.

Lyginamasis rodiklis nustatomas ir Ūkio subjektų pogrupiams, atsižvelgiant į šilumos gamyboje naudojamo kuro struktūrą;

9.3.3. remonto sąnaudos gamybos veikloje, tenkančios eksploatuojamų įrenginių instaliuotos galios vienetui (Slyg rem nš):

 

 (Lt/MW)                                                                                          (13)

 

čia:

Srem nš  – remonto sąnaudos gamybos veikloje (be veiklos (administracijos) remonto sąnaudų), Lt;

P inst – eksploatuojamų įrenginių instaliuota galia, MW.

Lyginamasis rodiklis nustatomas ir Ūkio subjektų pogrupiams, atsižvelgiant į šilumos gamyboje naudojamo kuro balansą;

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-30, 2013-01-31, Žin., 2013, Nr. 14-721 (2013-02-07), i. k. 113106ANUTA000O3-30

 

9.3.4. materialinės sąnaudos perdavimo veikloje, tenkančios vienam sąlyginiam šilumos tinklų kilometrui (Slyg mat pr):

 

 (tūkst. Lt/kms)                                                                    (14)

 

čia:

Smat pr – materialinės sąnaudos perdavimo veikloje (be veiklos (administracijos) materialinių sąnaudų), tūkst. Lt;

Srem pr  – remonto sąnaudos perdavimo veikloje (be veiklos (administracijos) remonto sąnaudų), tūkst. Lt;

IL – sąlyginis šilumos tinklų ilgis, kms;

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-30, 2013-01-31, Žin., 2013, Nr. 14-721 (2013-02-07), i. k. 113106ANUTA000O3-30

 

9.3.5. remonto sąnaudos perdavimo veikloje, tenkančios vienam sąlyginiam šilumos tinklų kilometrui (Slyg rem pr):

 

 (Lt/kms)                                                                                           (15)

 

čia:

Srem pr – remonto sąnaudos perdavimo veikloje (be veiklos (administracijos) remonto sąnaudų), tūkst. Lt;

IL – sąlyginis šilumos tinklų ilgis, kms;

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-30, 2013-01-31, Žin., 2013, Nr. 14-721 (2013-02-07), i. k. 113106ANUTA000O3-30

 

9.3.6. Neteko galios nuo 2013-02-08

Punkto naikinimas:

Nr. O3-30, 2013-01-31, Žin. 2013, Nr. 14-721 (2013-02-07), i. k. 113106ANUTA000O3-30

 

9.3.7. Neteko galios nuo 2013-02-08

Punkto naikinimas:

Nr. O3-30, 2013-01-31, Žin. 2013, Nr. 14-721 (2013-02-07), i. k. 113106ANUTA000O3-30

 

9.3.8. veiklos (administracijos) materialinės sąnaudos, tenkančios šilumos tiekimo veiklos materialinėms sąnaudoms (Slyg mat veikl.):

 (formulė); (proc.)                                                                                                           (18)

čia:

Smat veikl. – materialinės sąnaudos veiklai (administracijai), tūkst. Lt;

Srem veikl. – remonto sąnaudos veiklai (administracijai), tūkst. Lt;

Smat nš – materialinės sąnaudos gamybos veikloje (be veiklos (administracijos) materialinių sąnaudų), tūkst. Lt;

Smat pr – materialinės sąnaudos perdavimo veikloje (be veiklos (administracijos) materialinių sąnaudų), tūkst. Lt;

Srem nš – remonto sąnaudos gamybos veikloje (be veiklos (administracijos) remonto sąnaudų), tūkst. Lt;

Srem pr – remonto sąnaudos perdavimo veikloje (be veiklos (administracijos) remonto sąnaudų), tūkst. Lt;

9.3.9. veiklos (administracijos) remonto sąnaudos, tenkančios šilumos tiekimo veiklos remonto sąnaudoms (Slyg rem veikl.):

 (formulė); (proc.)                                                                                                           (19)

čia:

Srem veikl – remonto sąnaudos veiklai (administracijai), tūkst. Lt;

Srem nš – remonto sąnaudos gamybos veikloje (be veiklos (administracijos) remonto sąnaudų), tūkst. Lt;

Srem pr – remonto sąnaudos perdavimo veikloje (be veiklos (administracijos) remonto sąnaudų), tūkst. Lt.

 

II skirsnis. karšto vandens tiekimo veiklos rodikliai

 

10. Ūkio subjektų karšto vandens dedamųjų projektai, pateikti Karšto vandens kainų nustatymo metodikoje numatyta tvarka, yra vertinami kiekvienai Ūkio subjektų grupei atskirai, vadovaujantis Lyginamaisiais rodikliais, apskaičiuotais įvertinus individualius Ūkio subjektų, priklausančių atitinkamoms grupėms, rodiklius:

10.1. Technologiniai rodikliai:

10.1.1. lyginamosios elektros energijos sąnaudos (Slyg el):

 (formulė); (kWh/m3)                                                                                                      (20)

čia:

Jel – elektros energijos sąnaudos, tūkst. kWh;

Ggv – nupirktas geriamojo vandens kiekis karštam vandeniui ruošti, tūkst. m3;

10.2. Darbo našumo rodikliai:

10.2.1. vienam dirbančiajam karšto vandens tiekimo veikloje tenkančių vartotojų skaičius (DNRkv):

 (formulė); (vart./darb.)                                                                                                   (21)

čia:

Vsk – karšto vandens vartotojų skaičius, vart.;

DBkv – karšto vandens tiekimo veiklai priskirtų darbuotojų skaičius (be veiklos (administracijos) darbuotojų), darb.;

10.2.2. vienam veiklos (administracijos) darbuotojui tenkantis karšto vandens tiekimo veiklos darbuotojų skaičius (DNRveikl. kv)

 (formulė); (darb./adm.)                                                                                                  (22)

čia:

DBkv – karšto vandens tiekimo veiklai priskirtų darbuotojų skaičius (be veiklos (administracijos) darbuotojų), darb.;

ADBkv – veiklai (administracijai) priskirtų darbuotojų skaičius karšto vandens veikloje, adm.;

10.3. Kiti rodikliai:

10.3.1. sąskaitų parengimo ir pateikimo bei gyventojų įmokų administravimo sąnaudos, tenkančios vienam aptarnaujamam karšto vandens vartotojui (Skv vart):

 

 (tūkst. Lt/vart.)                                                                                        (23)

 

čia:

Skv – sąskaitų parengimo ir pateikimo bei gyventojų įmokų administravimo sąnaudos karšto vandens tiekimo veikloje (be veiklos (administracijos) materialinių sąnaudų), tūkst. Lt;

Vsk  – karšto vandens vartotojų skaičius, vart.;

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-30, 2013-01-31, Žin., 2013, Nr. 14-721 (2013-02-07), i. k. 113106ANUTA000O3-30

 

10.3.2. Neteko galios nuo 2013-02-08

Punkto naikinimas:

Nr. O3-30, 2013-01-31, Žin. 2013, Nr. 14-721 (2013-02-07), i. k. 113106ANUTA000O3-30

 

10.3.3. veiklos (administracijos) materialinės sąnaudos, tenkančios karšto vandens tiekimo veiklos materialinėms sąnaudoms (Slyg mat veikl. kv):

 (formulė); (proc.)                                                                                                           (25)

čia:

Smat veikl. kv – materialinės sąnaudos veiklai (administracijai) karšto vandens tiekimo veikloje, tūkst. Lt;

Srem veikl. kv – remonto sąnaudos veiklai (administracijai) karšto vandens tiekimo veikloje, tūkst. Lt;

Smat kv – materialinės sąnaudos karšto vandens tiekimo veikloje (be veiklos (administracijos) materialinių sąnaudų), tūkst. Lt;

Srem kv – remonto sąnaudos karšto vandens tiekimo veikloje (be veiklos (administracijos) materialinių sąnaudų), tūkst. Lt;

10.3.4. veiklos (administracijos) remonto sąnaudos, tenkančios karšto vandens tiekimo veiklos remonto sąnaudoms (Slyg rem veikl. kv):

 (formulė); (proc.)                                                                                                           (26)

čia:

Srem veikl. kv – remonto sąnaudos veiklai (administracijai) karšto vandens tiekimo veikloje, tūkst. Lt;

Srem kv – remonto sąnaudos karšto vandens tiekimo veikloje (be veiklos (administracijos) materialinių sąnaudų), tūkst. Lt.

 

III skirsnis. Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklos rodikliai

 

11. Ūkio subjektų atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio projektai, pateikti Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo metodikoje numatyta tvarka, yra vertinami kiekvienai Ūkio subjektų grupei atskirai, vadovaujantis Lyginamaisiais rodikliais, apskaičiuotais įvertinus individualius Ūkio subjektų, priklausančių atitinkamoms grupėms, rodiklius:

11.1. Darbo našumo rodikliai:

11.1.1. vienam dirbančiajam atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veikloje tenkantis aptarnaujamų atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų skaičius (DNRapsk.):

 (formulė); (a. p./darb.)                                                                                                   (27)

 

čia:

Ask – karšto vandens vartotojams įrengtų apskaitos prietaisų skaičius, a. p.;

DBapsk. – atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklai priskirtų darbuotojų skaičius (be veiklos (administracijos) darbuotojų);

11.1.2. vienam veiklos (administracijos) darbuotojui tenkantis atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklos darbuotojų skaičius (DNRveikl. apsk.):

 (formulė); (darb./adm.)                                                                                                  (28)

čia:

DBapsk. – atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklai priskirtų darbuotojų skaičius (be veiklos (administracijos) darbuotojų);

ADBapsk – veiklai (administracijai) priskirtų darbuotojų skaičius atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veikloje.

11.2. Kiti rodikliai:

11.2.1. materialinės sąnaudos, tenkančios aptarnaujamų atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų skaičiui (Slyg mat apsk.):

 (formulė); (Lt/a.p.)                                                                                                         (29)

čia:

Smat apsk. – materialinės sąnaudos atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veikloje (be veiklos (administracijos) materialinių sąnaudų), Lt;

Srem apsk. – remonto sąnaudos atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veikloje (be veiklos (administracijos) materialinių sąnaudų), Lt;

Ask – karšto vandens vartotojams įrengtų apskaitos prietaisų skaičius, a. p.;

11.2.2. remonto sąnaudos, tenkančios aptarnaujamų atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų skaičiui (Slyg rem apsk.):

 (formulė); (Lt/a. p.)                                                                                                        (30)

čia:

Srem apsk. – remonto sąnaudos atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veikloje (be veiklos (administracijos) materialinių sąnaudų), Lt;

Ask – karšto vandens vartotojams įrengtų apskaitos prietaisų skaičius, a. p.;

11.2.3. veiklos (administracijos) materialinės sąnaudos, tenkančios atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklos materialinėms sąnaudoms (Slyg mat veikl. apsk):

 (formulė); (proc.)                                                                                                           (31)

čia:

Smat veikl. apsk – materialinės sąnaudos veiklai (administracijai) atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veikloje, Lt;

Srem veikl. apsk. – remonto sąnaudos veiklai (administracijai) atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veikloje, Lt;

Smat apsk. – materialinės sąnaudos atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veikloje (be veiklos (administracijos) materialinių sąnaudų), Lt;

Srem apsk. – remonto sąnaudos atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veikloje (be veiklos (administracijos) materialinių sąnaudų), Lt;

11.2.4. veiklos (administracijos) remonto sąnaudos, tenkančios atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklos remonto sąnaudoms (Slyg rem veikl. apsk):

 (formulė); (proc.)                                                                                                           (32)

čia:

Srem veikl. apsk. – remonto sąnaudos veiklai (administracijai) atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veikloje, Lt;

Srem apsk. – remonto sąnaudos atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veikloje (be veiklos (administracijos) materialinių sąnaudų), Lt.

 

IV. lyginamųjų rodiklių nustatymo principai

 

12. Apskaičiuojant individualius Ūkio subjektų ir Lyginamuosius rodiklius, įvertinamos ir paslaugų, perkamų pagal sutartis, sąnaudos.

13. Lyginamiesiems rodikliams nustatyti naudojami apibendrinti šilumos tiekėjų, kuriems Komisija yra išdavusi šilumos tiekimo licenciją, ir karšto vandens tiekėjų, kurių kainas reguliuoja Komisija, duomenys.

14. Ūkio subjektai duomenis teikia pagal skirtingose savivaldybėse esančias šilumos tiekimo sistemas, kurioms Komisija yra nustačiusi skirtingas šilumos bazines kainas ir skirtingas karšto vandens kainų dedamąsias.

15. Lyginamiesiems rodikliams nustatyti naudojami duomenys, kurių teikimo tvarka ir forma reglamentuota Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklėse, patvirtintose Komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. O3-80 (Žin., 2008, Nr. 76-3039; 2009, Nr. 93-4010).

16. Atskirų Ūkio subjektų grupių ir pogrupių Lyginamieji rodikliai skaičiuojami taikant geometrinį vidurkį, eliminuojant ekstremalias (didžiausią ir mažiausią) vertes.

 

V. LYGINAMŲJŲ RODIKLIŲ SKELBIMAS IR TAIKYMAS

 

17. Lyginamieji rodikliai taikomi Ūkio subjektams rengiant bei Komisijai ir (ar) savivaldybėms vertinant šilumos bazinės kainos dedamųjų, perskaičiuotų šilumos kainų dedamųjų, karšto vandens dedamųjų ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio projektus, Šilumos kainų nustatymo metodikoje, Karšto vandens kainų nustatymo metodikoje ir Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo metodikoje nustatyta tvarka.

18. Ūkio subjektų, realizuojančių mažiau nei 10 GWh šilumos per metus, veiklos efektyvumas bei sąnaudų pagrįstumas vertinamas palyginus Ūkio subjekto veiklą su V grupės ir atitinkamo pogrupio įmonių veikla.

19. Komisija, atlikusi teikiamų duomenų analizę ir nustačiusi Lyginamuosius rodiklius, juos skelbia viešai, bet ne vėliau kaip iki kiekvienų metų liepos 1 d.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20. Komisija, atsižvelgdama į situaciją rinkoje, gali:

20.1. nustatyti pagal 9.3.2–9.3.9, 10.3.1–10.3.4 ir 11.2.1–11.2.4 punktuose nurodytų rodiklių reikšmes apskaičiuotus Lyginamuosius rodiklius taip, kad šie atitiktų praėjusio ataskaitinio laikotarpio Lyginamųjų rodiklių reikšmes, įvertinus atitinkamo laikotarpio infliacijos (defliacijos) įtaką, jei apskaičiuojama, kad šio ataskaitinio laikotarpio atitinkamų Lyginamųjų rodiklių pokytis, palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, viršija infliacijos (defliacijos) įtaką:

 (formulė);                                                                                                                       (33)

čia:

Spersk n – nagrinėjamojo laikotarpio Lyginamasis rodiklis, perskaičiuotas įvertinus atitinkamo laikotarpio infliacijos įtaką;

Sn-1 – praėjusio ataskaitinio laikotarpio Lyginamasis rodiklis;

Iv – infliacija (defliacija, proc.), suskaičiuota įvertinus Lietuvos statistikos departamento paskelbtų atitinkamų laikotarpių metinių vartotojų kainų indeksų pokytį;

20.2. esant motyvuotam sprendimui, nustatyti tam tikriems Ūkio subjektams papildomus Lyginamuosius rodiklius bei jų vertes ir įpareigoti Ūkio subjektus laikytis nustatytų Lyginamųjų rodiklių verčių.

21. Komisijai nustačius tam tikriems Ūkio subjektams papildomus Lyginamuosius rodiklius bei jų vertes, numatomas pereinamasis laikotarpis, kuriam pasibaigus šie Ūkio subjektai privalės vykdyti nustatytus papildomus reikalavimus ir neviršyti nustatytų Lyginamųjų rodiklių verčių.

22. Asmenys, pažeidę Aprašo reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

23. Komisijos veiksmai ar neveikimas, įgyvendinant Aprašą, gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis.

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. O3-30, 2013-01-31, Žin., 2013, Nr. 14-721 (2013-02-07), i. k. 113106ANUTA000O3-30

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-219 "Dėl Šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašo patvirtinimo" pakeitimo