Suvestinė redakcija nuo 2020-09-19

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 101-4771, i. k. 111106ANUTA00O3-219

 

Nauja redakcija nuo 2020-09-19:

Nr. O3E-853, 2020-09-18, paskelbta TAR 2020-09-18, i. k. 2020-19497

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL ŠILUMOS GAMYBOS, PERDAVIMO, MAŽMENINIO APTARNAVIMO, KARŠTO VANDENS TIEKIMO IR ATSISKAITOMŲJŲ KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ APTARNAVIMO VEIKLŲ LYGINAMOSIOS ANALIZĖS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2011 m. liepos 29 d. Nr. O3-219

Vilnius

 

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2 straipsnio 15 dalimi, n u t a r i a:

Patvirtinti Šilumos gamybos, perdavimo, mažmeninio aptarnavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašą (toliau – Aprašas) (pridedama).

 

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                Diana Korsakaitė

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos

2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-219

(2020 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. O3E-853

redakcija)

 

ŠILUMOS GAMYBOS, PERDAVIMO, MAŽMENINIO APTARNAVIMO, KARŠTO VANDENS TIEKIMO IR ATSISKAITOMŲJŲ KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ APTARNAVIMO VEIKLŲ LYGINAMOSIOS ANALIZĖS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šilumos gamybos, perdavimo, mažmeninio aptarnavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašu (toliau – Aprašas) siekiama sudaryti prielaidas įgyvendinti Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (toliau – Įstatymas) tikslus: didinti šilumos gamybos ir perdavimo efektyvumą bei mažiausiomis sąnaudomis užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos ir karšto vandens tiekimą vartotojams.

2. Aprašas nustato lyginamuosius šilumos gamybos, perdavimo, mažmeninio aptarnavimo, karšto vandens tiekimo bei atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų efektyvumo rodiklius (toliau – Lyginamieji rodikliai), duomenų, reikalingų šių Lyginamųjų rodiklių apskaičiavimui teikimo tvarką, Lyginamųjų rodiklių apskaičiavimo ir įvertinimo tvarką, Lyginamųjų rodiklių viešo skelbimo tvarką.

3. Apraše nustatyti Lyginamieji rodikliai yra taikomi asmenims, kuriems Įstatymas numato taikyti privalomąjį reguliavimą šilumos ir karšto vandens kainodaros srityje (toliau – Ūkio subjektai).

4. Apraše vartojamos šios sąvokos:

4.1. Ataskaitinis laikotarpis – laikotarpis, sutampantis su praėjusiais finansiniais metais.

4.2. Administracijos darbuotojai – darbuotojai, kurių darbo užmokestis priskiriamos bendrųjų sąnaudų kategorijai, kaip tai nustatyta Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo, patvirtinto Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) 2018 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. O3E-470 „Dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašas), 32.3 papunktyje ir (arba) kurių skaičius yra nurodomas Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių, patvirtintų Tarybos 2008 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. O3-80 (toliau – Informacijos teikimo taisyklės), 32 priedo „Darbuotojų skaičiaus ataskaita“ 1.2 eilutėje.

4.3. Kitos pastovios sąnaudos – Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo 28.9 (be darbo užmokesčio sąnaudų ir darbdavio įmokų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai sąnaudų pogrupių sąnaudų), 28.11 – 28.13 ir 28.15 papunkčiuose nurodytų sąnaudų grupių sąnaudų suma.

4.4. Leistinų priskirti šilumos gamybos įrenginių galia (MW) – reguliuojamai veiklai naudojamų šilumos generavimo įrenginių (įskaitant piko šilumos gamybos, šilumos gamybos rezervinius įrenginius, ekonomaizerius, bet be kogeneracinių jėgainių įrenginių) nominali galia, kuri, pagal Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo ir Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo, patvirtinto Tarybos 2010 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. O3-202 „Dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo ir Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Supirkimo tvarka) nuostatas, neturi viršyti 150 procentų ataskaitinio laikotarpio maksimalaus centralizuoto šilumos tiekimo sistemų šilumos poreikio.

4.5. Sąlyginis kuras (kgne, tne) – kuras, kurio naudojamosios masės žemutinis šilumingumas (šilumos kiekis, išsiskiriantis visiškai sudeginus 1 kg naudojamosios masės) yra lygus 10 000 kcal/kg pagal naftos ekvivalentą.

4.6. Sąlyginis šilumos perdavimo tinklų ilgis (kms) – faktinis, reguliuojamai veiklai naudojamų, šilumos perdavimo tinklus sudarančių skirtingo skersmens vamzdžių ilgis, perskaičiuotas į 100 mm skersmens vamzdžių ilgį (t. y. (kmvamzd × skersmuo) / 100 / 2 (skaičiuojant sąlyginį šilumos tinklų ilgį iš dviejų dalijama tik tuo atveju, kai šilumos tinklus sudaro trasos iš dviejų lygiagrečiai paklotų vamzdžių (grįžtamo šilumnešio vamzdžio ir paduodamo šilumnešio vamzdžio).

5. Kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka Įstatyme, Šilumos kainų nustatymo metodikoje, patvirtintoje  Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau –  Komisija)  2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ (toliau – Šilumos kainų nustatymo metodika), Karšto vandens kainų nustatymo metodikoje, patvirtintoje Komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. O3-106 „Dėl Karšto vandens kainų nustatymo metodikos“ (toliau – Karšto vandens kainų nustatymo metodika), Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo metodikoje, patvirtintoje Komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. O3-105 „Dėl Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo metodikos“ (toliau – Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo metodika), Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų apraše ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

ŪKIO SUBJEKTŲ SKIRSTYMAS Į GRUPES IR POGRUPIUS

 

6. Ūkio subjektai pagal per ataskaitinį laikotarpį parduodamą šilumos kiekį skirstomi į penkias grupes:

6.1. I grupė – 150 tūkst. MWh per metus ir didesni šilumos pardavimai;

6.2. II grupė – (150, 90] tūkst. MWh šilumos pardavimai per metus;

6.3. III grupė – (90, 50] tūkst. MWh šilumos pardavimai per metus;

6.4. IV grupė – (50, 25] tūkst. MWh šilumos pardavimai per metus;

6.5. V grupė – šilumos pardavimai mažesni nei 25 tūkst. MWh per metus.

7. Ūkio subjektai pagal gamtinių dujų kiekį ataskaitinio laikotarpio kuro struktūroje skirstomi į du pogrupius:

7.1. A pogrupis – šilumos gamybos kuro struktūroje gamtinės dujos sudaro daugiau kaip 50 proc. (imtinai);

7.2. B pogrupis – šilumos gamybos kuro struktūroje gamtinės dujos sudaro mažiau nei 50 proc.

8. Ūkio subjektai, kurių finansiniai metai nesutampa su kalendoriniais metais ir ūkio subjektai, kurie reguliuojamą veiklą vykdo nepilnus metus į Lyginamųjų rodiklių skaičiavimą nėra traukiami.

 

III SKYRIUS

LYGINAMIEJI RODIKLIAI

 

PIRMASIS SKIRSNIS

ŠILUMOS GAMYBOS, PERDAVIMO IR MAŽMENINIO APTARNAVIMO RODIKLIAI

 

9. Lyginamieji rodikliai skaičiuojami ir nustatomi kiekvienai Ūkio subjektų grupei, o Aprašo 9.1.1, 9.1.2, 9.1.4, 9.2.1, 9.3.1 ir 9.3.3 papunkčių atveju ir pogrupiui − atskirai, įvertinus individualius Ūkio subjektų, priklausančių atitinkamoms grupėms ir (ar) pogrupiams, rodiklius:

 

9.1. Technologiniai rodikliai:

 

9.1.1. lyginamosios kuro sąnaudos:

 

(1)

(2)

 

kur:

SQ, F, i – Ūkio subjekto sąlyginio kuro kiekis, reikalingas vienai megavatvalandei šilumos pagaminti, kgne/MWh, kur i=1,..., n;

SQ, F – sąlyginio kuro kiekis, reikalingas vienai megavatvalandei šilumos pagaminti, kgne/MWh;

QF, i – Ūkio subjekto sąlyginio kuro kiekis, tne, kur i=1,..., n;

QHG, i – Ūkio subjekto nuosavuose šilumos šaltiniuose pagamintas šilumos kiekis, tūkst. MWh, kur i=1,..., n.

 

9.1.2. lyginamosios šilumos gamybos elektros energijos sąnaudos:

 

(3)

(4)

 

kur:

SQ, E, HG, i – Ūkio subjekto elektros energijos kiekis, reikalingas vienai megavatvalandei šilumos pagaminti, kWh/MWh.

SQ, E, HG – elektros energijos kiekis, reikalingas vienai megavatvalandei šilumos pagaminti, kWh/MWh;

QE, HG, i – Ūkio subjekto elektros energijos kiekis, reikalingas šilumos gamybai nuosavuose šilumos šaltiniuose, tūkst. kWh, kur i=1,..., n;

QHG, i – Ūkio subjekto nuosavuose šilumos šaltiniuose pagamintas šilumos kiekis, tūkst. MWh, kur i=1,..., n.

 

9.1.3. lyginamosios šilumos perdavimo elektros energijos sąnaudos:

 

(5)

(6)

 

kur:

SQ, E, HT, i – Ūkio subjekto elektros energijos kiekis, reikalingas vienai megavatvalandei šilumos perduoti šilumos perdavimo tinklais, kWh/MWh;

SQ, E, HT – elektros energijos kiekis, reikalingas vienai megavatvalandei šilumos perduoti šilumos perdavimo tinklais, kWh/MWh;

QE, HT, i – Ūkio subjekto elektros energijos kiekis, reikalingas šilumos perdavimo veiklai, tūkst. kWh, kur i=1,..., n;

QH, i – Ūkio subjekto patiektos į tinklą šilumos kiekis, tūkst. MWh, kur i=1,..., n.

 

9.1.4. vandens sąnaudos šilumos gamybos technologinėms reikmėms:

 

 

(7)

 

(8)

 

kur:

SQ, W, HG, i – Ūkio subjekto vandens kiekis, reikalingas vienai megavatvalandei šilumos pagaminti, m3/MWh, kur i=1,..., n;

SQ, W, HG – vandens kiekis, reikalingas vienai megavatvalandei šilumos pagaminti, m3/MWh;

QW, HG, i Ūkio subjekto vandens kiekis, reikalingas šilumos gamybos veiklai, tūkst. m3, kur i=1,..., n;

QHG, i – Ūkio subjekto nuosavuose šilumos šaltiniuose pagamintas šilumos kiekis, tūkst. MWh, kur i=1,..., n.

 

9.1.5. vandens sąnaudos šilumos perdavimo technologinėms reikmėms:

 

 

(9)

 

(10)

 

kur:

SQ, W, HT, i – Ūkio subjekto vandens kiekis, tenkanti vienam sąlyginio šilumos perdavimo tinklo kilometro ilgiui, m3/kms, kur i=1,..., n;

SQ, W, HT – vandens kiekis, tenkanti vienam sąlyginio šilumos perdavimo tinklo kilometro ilgiui, m3/kms;

QW, HT, i – Ūkio subjekto vandens kiekis, reikalingas šilumos perdavimo veiklai, tūkst. m3, kur i=1,..., n.

ILi – Ūkio subjekto sąlyginis šilumos tinklų ilgis, kms, kur i=1,..., n.

 

9.2. Darbo našumo rodikliai:

 

9.2.1. šilumos gamybos įrenginių galia, tenkanti vienam šilumos gamybos veikloje priskirtam sąrašiniam darbuotojui:

 

;                                                                                  (11)

 

                                                                          (12)

 

kur:

SP, HG, i – Ūkio subjekto šilumos gamybai (be šilumos gamybos kogeneracinėse jėgainėse) ir šilumos poreikio piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugai leistinų priskirti šilumos gamybos įrenginių galia, tenkanti vienam sąrašiniam darbuotojui šilumos gamybos veikloje, MW/darb., kur i=1,..., n;

SP, HG – šilumos gamybai (be šilumos gamybos kogeneracinėse jėgainėse) ir šilumos poreikio piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugai leistinų priskirti šilumos gamybos įrenginių galia, tenkanti vienam sąrašiniam darbuotojui šilumos gamybos veikloje, MW/darb.;

QC, HG, i – Ūkio subjekto šilumos gamybai (be šilumos gamybos kogeneracinėse jėgainėse) ir šilumos poreikio piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugai leistinų priskirti šilumos gamybos įrenginių galia, MW, kur i=1,..., n;

PHG, i – Ūkio subjekto šilumos gamybos veiklai priskirtas (be administracijos darbuotojų) vidutinis metinis sąrašinių darbuotojų skaičius, darb., kur i=1,..., n;

PHG, KJ, i – Ūkio subjekto kogeneracinių jėgainių įrenginių aptarnavimui priskirtas vidutinis metinis sąrašinių darbuotojų skaičius, darb., kur i=1,..., n.

 

9.2.2. sąlyginis šilumos perdavimo tinklų ilgis, tenkantis vienam šilumos perdavimo veikloje priskirtam sąrašiniam darbuotojui:

 

;                                                                                                                                (13)

 

;                                                                                (14)

 

kur:

SP, HT, i – sąlyginis Ūkio subjekto šilumos perdavimo tinklų ilgis, tenkantis vienam sąrašiniam darbuotojui šilumos perdavimo veikloje, kms/darb., kur i=1,..., n;

SP, HT – sąlyginis šilumos perdavimo tinklų ilgis, tenkantis vienam sąrašiniam darbuotojui šilumos perdavimo veikloje, kms/darb.;

ILi- Ūkio subjekto sąlyginis šilumos tinklų ilgis, kms, kur i=1,..., n;

PHT, i – Ūkio subjekto šilumos perdavimo veiklai priskirtas (be administracijos darbuotojų) vidutinis metinis sąrašinių darbuotojų skaičius, darb., kur i=1,..., n.

 

9.2.3. šilumos vartotojų skaičius, tenkantis vienam mažmeninio aptarnavimo veikloje priskirtam sąrašiniam darbuotojui:

 

;                                                                                                             (15)

 

;                                                                                (16)

 

kur:

SP, HS, i – Ūkio subjekto šilumos vartotojų skaičius, tenkantis vienam mažmeninio aptarnavimo veikloje priskirtam sąrašiniam darbuotojui, vart./darb., kur i=1,..., n;

SP, HS – šilumos vartotojų skaičius, tenkantis vienam mažmeninio aptarnavimo veikloje priskirtam sąrašiniam darbuotojui, vart./darb.;

VŠ, i – Ūkio subjekto šilumos vartotojų skaičius, vart., kur i=1,..., n;

PHS, i – Ūkio subjekto mažmeninio aptarnavimo veiklai priskirtas (be administracijos darbuotojų) vidutinis metinis sąrašinių darbuotojų skaičius, darb., kur i=1,..., n.

 

9.2.4. šilumos gamybos ir tiekimo veiklos darbuotojų skaičius, tenkantis vienam administracijos darbuotojui:

 

;                                                                         (17)

 

;                                                                             (18)            

kur:

SP, H, A, i – Ūkio subjekto šilumos gamybos ir tiekimo veiklos darbuotojų skaičius, tenkantis vienam administracijos darbuotojui, darb./adm., kur i=1,..., n;

SP, H, A – šilumos gamybos ir tiekimo veiklos darbuotojų skaičius, tenkantis vienam administracijos darbuotojui, darb./adm.;

PA, Š, i –vidutinis metinis sąrašinių administracijos darbuotojų, priskirtų šilumos gamybos ir tiekimo veiklai, skaičius, adm., kur i=1,..., n;

PHG, i – Ūkio subjekto šilumos gamybos veiklai priskirtų (be administracijos darbuotojų) vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius, darb., kur i=1,..., n;

PHT, i – Ūkio subjekto šilumos perdavimo veiklai priskirtas (be administracijos darbuotojų) vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius, darb., kur i=1,..., n;

PHS, i – Ūkio subjekto mažmeninio aptarnavimo veiklai priskirtas (be administracijos darbuotojų) vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius, darb., kur i=1,..., n.

 

9.3. Kiti rodikliai:

 

9.3.1. einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos šilumos gamybos veikloje, tenkančios šilumos įrenginių galios vienetui:

 

;                                                                                                   (19)

 

                                                                        (20)

 

kur:

SM, HG, i – Ūkio subjekto einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos šilumos gamybos veikloje, tenkančios šilumos įrenginių galios vienetui, Eur/MW, kur i=1,..., n;

SM, HG – einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos šilumos gamybos veikloje, tenkančios šilumos įrenginių galios vienetui, Eur/MW;

CM, HG, i – Ūkio subjekto einamojo remonto ir aptarnavimo paskirstomosios sąnaudos šilumos gamybos veikloje, Eur, kur i=1,..., n;

QC, HG, i – Ūkio subjekto šilumos gamybai (be šilumos gamybos kogeneracinėse jėgainėse) ir šilumos poreikio piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugai leistinų priskirti šilumos gamybos įrenginių galia, MW, kur i=1,..., n.

 

9.3.2. einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos šilumos perdavimo veikloje, tenkančios vienam sąlyginiam šilumos tinklų kilometrui:

 

;                                                                                                    (21)

 

;                                                                            (22)

 

kur:

SM, HT, i – Ūkio subjekto einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos šilumos perdavimo veikloje, tenkančios vienam sąlyginiam šilumos tinklų kilometrui, Eur/kms, kur i=1,..., n;

SM, HT – einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos šilumos perdavimo veikloje, tenkančios vienam sąlyginiam šilumos tinklų kilometrui, Eur/kms;

CM, HT, i – Ūkio subjekto paskirstomosios einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos šilumos perdavimo veikloje, Eur, kur i=1,..., n;

ILi- Ūkio subjekto sąlyginis šilumos tinklų ilgis, kms, kur i=1,..., n.

 

9.3.3. einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos mažmeninio aptarnavimo veikloje, tenkančios vienam vartotojui:

 

;                                                                                                   (23)

 

;                                                                             (24)

 

kur:

SM, Hs, i – Ūkio subjekto einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos mažmeninio aptarnavimo veikloje, tenkančios vienam vartotojui, Eur/vart., kur i=1,..., n;

SM, HS – einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos mažmeninio aptarnavimo veikloje, tenkančios vienam vartotojui, Eur/vart.;

CM, HS, i – Ūkio subjekto paskirstomosios einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos mažmeninio aptarnavimo veikloje, Eur, kur i=1,..., n;

VŠ, i – Ūkio subjekto šilumos vartotojų skaičius, vart., kur i=1,..., n;

 

9.3.4. Kitos pastoviosios sąnaudos šilumos gamybos veikloje, tenkančios šilumos įrenginių galios vienetui:

 

;                                                                                                      (25)

 

                                                                          (26)

 

kur:

SK, HG, i – Ūkio subjekto kitos pastoviosios paskirstamosios sąnaudos šilumos gamybos veikloje, tenkančios šilumos įrenginių galios vienetui, Eur/MW, kur i=1,..., n;

SM, HG – kitos pastoviosios paskirstomosios sąnaudos šilumos gamybos veikloje, tenkančios šilumos įrenginių galios vienetui, Eur/MW;

CK, HG, i – kitos pastoviosios paskirstomosios sąnaudos šilumos gamybos veikloje, Eur, kur i=1,..., n;

QC, HG, i – Ūkio subjekto šilumos gamybai (be šilumos gamybos kogeneracinėse jėgainėse) ir šilumos poreikio piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugai leistinų priskirti šilumos gamybos įrenginių galia, MW, kur i=1,..., n.

 

9.3.5. Kitos pastoviosios sąnaudos šilumos perdavimo veikloje, tenkančios vienam sąlyginiam šilumos tinklų kilometrui:

 

;                                                                                                      (27)

 

                                                                           (28)

 

kur:

SK, HT, i – Ūkio subjekto kitos pastoviosios paskirstomosios sąnaudos šilumos perdavimo veikloje, tenkančios vienam sąlyginiam šilumos tinklų kilometrui, Eur/kms, kur i=1,..., n;

SK, HT – kitos pastoviosios paskirstomosios sąnaudos šilumos perdavimo veikloje, tenkančios vienam sąlyginiam šilumos tinklų kilometrui, Eur/kms;

CK, HT, i – Ūkio subjekto kitos pastoviosios paskirstomosios sąnaudos šilumos perdavimo veikloje, Eur, kur i=1,..., n;

ILi- Ūkio subjekto sąlyginis šilumos tinklų ilgis, kms, kur i=1,..., n.

 

9.3.6. Kitos pastoviosios sąnaudos mažmeninio aptarnavimo veikloje, tenkančios vienam vartotojui:

 

;                                                                                                        (29)

 

                                                                            (30)

 

kur:

SK, HS, i – Ūkio subjekto kitos pastoviosios paskirstomosios sąnaudos mažmeninio aptarnavimo veikloje, tenkančios vienam vartotojui, Eur/vart., kur i=1,..., n;

SK, HS – kitos pastoviosios paskirstomosios sąnaudos mažmeninio aptarnavimo veikloje, tenkančios vienam vartotojui, Eur/vart;

CK, HS, i – Ūkio subjekto kitos pastoviosios paskirstomosios sąnaudos šilumos perdavimo veikloje, Eur, kur i=1,..., n;

VŠ, i – Ūkio subjekto šilumos vartotojų skaičius, vart., kur i=1,..., n;

 

ANTRASIS SKIRSNIS

KARŠTO VANDENS TIEKIMO VEIKLOS RODIKLIAI

 

10. Lyginamieji rodikliai skaičiuojami ir nustatomi kiekvienai Ūkio subjektų grupei atskirai, eliminuojant metrologinės patikros sąnaudas ir įvertinus individualius Ūkio subjektų, priklausančių atitinkamoms grupėms, rodiklius:

 

10.1. Darbo našumo rodikliai:

 

10.1.1. karšto vandens vartotojų skaičius, tenkantis vienam karšto vandens tiekimo veikloje priskirtam sąrašiniam darbuotojui:

 

                                                                                                         (31)

;                                                                             (32)

 

kur:

SP, KV, i – Ūkio subjekto karšto vandens vartotojų skaičius, tenkantis vienam sąrašiniam darbuotojui karšto vandens tiekimo veikloje, vart./darb., kur i=1,..., n;

SP, KV – karšto vandens vartotojų skaičius, tenkantis vienam sąrašiniam darbuotojui karšto vandens tiekimo veikloje, vart./darb.;

VKV, i – Ūkio subjekto karšto vandens vartotojų skaičius, vart., kur i=1,..., n;

PKV, i – Ūkio subjekto karšto vandens tiekimo veiklai priskirtas vidutinis metinis sąrašinių darbuotojų skaičius (be administracijos darbuotojų), darb., kur i=1,..., n.

 

10.1.2. karšto vandens tiekimo veiklos darbuotojų skaičius, tenkantis vienam administracijos darbuotojui :

 

;                                                                                                  (33)

 

;                                                                      (34)            

kur:

SP, KV, A, i – Ūkio subjekto karšto vandens tiekimo veiklos sąrašinių darbuotojų skaičius, tenkantis vienam administracijos darbuotojui, darb./adm., kur i=1,..., n;

SP, KV, A – karšto vandens tiekimo veiklos darbuotojų skaičius, tenkantis vienam administracijos darbuotojui, darb./adm.;

PKV, i – Ūkio subjekto karšto vandens tiekimo veiklai priskirtų sąrašinių darbuotojų skaičius (be administracijos darbuotojų), darb., kur i=1,..., n;

PA, KV, i vidutinis metinis sąrašinių administracijos darbuotojų, priskirtų karšto vandens tiekimo veiklai, skaičius, adm., kur i=1,..., n.

 

10.2. Kiti rodikliai:

 

10.2.1. einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos karšto vandens tiekimo veikloje, tenkančios 1 m3 realizuoto karšto vandens:

 

;                                                                                                  (35)

 

                                                                         (36)             

kur:

SM, KV, i – Ūkio subjekto einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos karšto vandens tiekimo veikloje, tenkančios 1 m3 realizuoto karšto vandens, Eur/m3, kur i=1,..., n;

SM, KV – einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos karšto vandens tiekimo veikloje, tenkančios 1 m3 realizuoto karšto vandens, Eur/m3;

CM, KV, i – paskirstomosios einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos karšto vandens tiekimo veikloje, tūkst. Eur, kur i=1,..., n;

QKV, i – Ūkio subjekto realizuoto karšto vandens kiekis, tūkst. m3, kur i=1,..., n.

 

10.2.2. Kitos pastoviosios sąnaudos karšto vandens tiekimo veikloje, tenkančios 1 m3 realizuoto karšto vandens:

 

;                                                                                                      (37)

                                                                           (38)

 

kur:

SK, KV, i – Ūkio subjekto kitos pastoviosios paskirstomosios sąnaudos karšto vandens tiekimo veikloje, tenkančios 1 m3 realizuoto karšto vandens, Eur/m3, kur i=1,..., n;

SK, KV – kitos pastoviosios paskirstomosios sąnaudos karšto vandens tiekimo veikloje, tenkančios 1 m3 realizuoto karšto vandens, Eur/m3;

CK, KV, i – kitos pastoviosios paskirstomosios sąnaudos karšto vandens tiekimo veikloje, tūkst. Eur, kur i=1,..., n;

QKV, i – Ūkio subjekto realizuoto karšto vandens kiekis, tūkst. m3, kur i=1,..., n.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

ATSISKAITOMŲJŲ KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ APTARNAVIMO VEIKLOS RODIKLIAI

 

11. Lyginamieji rodikliai skaičiuojami ir nustatomi kiekvienai Ūkio subjektų grupei atskirai, eliminavus metrologinės patikros sąnaudas ir įvertinus individualius Ūkio subjektų, priklausančių atitinkamoms grupėms, rodiklius:

 

11.1. Darbo našumo rodikliai:

 

11.1.1. karšto vandens apskaitos prietaisų skaičius, tenkantis vienam atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veikloje priskirtam sąrašiniam darbuotojui:

 

;                                                                                                            (39)

(40)                                                                          (40)

 

kur:

SP, SK,i – Ūkio subjekto karšto vandens apskaitos prietaisų skaičius, tenkantis vienam sąrašiniam darbuotojui atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veikloje, vnt./darb., kur i=1,..., n;

SP, SK – karšto vandens apskaitos prietaisų skaičius, tenkantis vienam sąrašiniam darbuotojui atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veikloje, vnt./darb.;

ASK, i – Ūkio subjekto karšto vandens vartotojams įrengtų atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų skaičius, vnt., kur i=1,..., n;

PSK, i – Ūkio subjekto atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklai priskirtas vidutinis metinis sąrašinių darbuotojų skaičius (be administracijos darbuotojų), darb., kur i=1,..., n.

 

11.1.2. atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklos darbuotojų skaičius, tenkantis vienam administracijos darbuotojui:

 

;                                                                                                   (41)

 

;                                                                       (42)

 

kur:

SP, SK, A,i – Ūkio subjekto atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklos darbuotojų skaičius, tenkantis vienam administracijos darbuotojui, darb./adm., kur i=1,..., n;

SP, SK, A – atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklos darbuotojų skaičius, tenkantis vienam administracijos darbuotojui, darb./adm.;

PSK, i  – Ūkio subjekto atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklai priskirtų darbuotojų skaičius (be administracijos darbuotojų), darb., kur i=1,..., n;

PA, SK, i – vidutinis metinis sąrašinių administracijos darbuotojų, priskirtų atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklai, skaičius, adm., kur i=1,..., n.

 

11.2. Kiti rodikliai:

 

11.2.1. Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos, tenkančios vienam aptarnaujamam atsiskaitomajam karšto vandens apskaitos prietaisui:

 

;                                                                                                     (43)

 

                                                                          (44)             

kur:

SM, SK,i – Ūkio subjekto einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veikloje, tenkančios vienam aptarnaujam atsiskaitomajam karšto vandens apskaitos prietaisui, Eur/vnt., kur i=1,..., n;

SM, SK – einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veikloje, tenkančios vienam aptarnaujam atsiskaitomajam karšto vandens apskaitos prietaisui, Eur/vnt.;

ASK, i – Ūkio subjekto karšto vandens vartotojams įrengtų atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų skaičius, vnt., kur i=1,..., n;

CM, SK, i – Ūkio subjekto paskirstomosios einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veikloje, Eur, kur i=1,..., n.

 

11.2.2. Kitos pastoviosios  sąnaudos  atsiskaitomųjų   karšto   vandens apskaitos prietaisų  aptarnavimo  veikloje,   tenkančios  vienam aptarnaujamam atsiskaitomajam karšto vandens apskaitos prietaisui:

 

;                                                                                                        (45)

                                                                            (46) 

 

kur:

SK, SK,i – Ūkio subjekto kitos pastoviosios paskirstomosios sąnaudos atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veikloje, tenkančios vienam aptarnaujam atsiskaitomajam karšto vandens apskaitos prietaisui, Eur/vnt., kur i=1,..., n;

SK, SK – kitos pastoviosios paskirstomosios sąnaudos atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veikloje, tenkančios vienam aptarnaujam atsiskaitomajam karšto vandens apskaitos prietaisui, Eur/vnt.;

ASK, i – Ūkio subjekto karšto vandens vartotojams įrengtų atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų skaičius, vnt., kur i=1,..., n;

CK, SK, i – Ūkio subjekto kitos pastoviosios paskirstomosios sąnaudos atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veikloje, Eur, kur i=1,..., n.

 

IV SKYRIUS

LYGINAMŲJŲ RODIKLIŲ NUSTATYMO PRINCIPAI

 

12. Lyginamiesiems rodikliams nustatyti naudojami apibendrinti šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų ir karšto vandens tiekėjų, kurių kainas reguliuoja Taryba, ataskaitinio laikotarpio duomenys. Šilumos tiekėjų ir nepriklausomų šilumos gamintojų, kogeneracinių jėgainių technologiniai duomenys, darbuotojų skaičius ir sąnaudų dalis atskiriama pagal Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodiką, patvirtintą Komisijos 2009 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. O3-107 „Dėl Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodikos“, į Lyginamųjų rodiklių skaičiavimus nėra traukiama.

13. Lyginamiesiems rodikliams nustatyti naudojami duomenys, kurių teikimo tvarka ir forma reglamentuota Energetikos, geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių Informacijos teikimo taisyklėse ir Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų apraše. Lyginamiesiems rodikliams skaičiuoti gali būti naudojami duomenys, kurie iš Ūkio subjektų buvo gauti Tarybos raštiškais paklausimais.

14. Atskirų Ūkio subjektų grupių ir pogrupių Lyginamieji rodikliai skaičiuojami taikant geometrinį vidurkį, eliminuojant didžiausią ir mažiausią vertes. Tais atvejais, kai grupėje ar pogrupyje yra trys arba du Ūkio subjektai, Lyginamieji rodikliai skaičiuojami taikant geometrinį vidurkį.

15. Jei grupei ar pogrupiui priskiriamas vienas Ūkio subjektas, tokios grupės ar pogrupio atitinkamas rodiklis skaičiuojamas naudojant Ūkio subjekto ir artimiausios (pagal 6 punkte nustatytus kriterijų) grupės (skaičiuojant grupės rodiklį) ar artimiausios (pagal 6 punkte nustatytą kriterijų) grupės atitinkamo pogrupio (skaičiuojant pogrupio rodiklį) Ūkio subjektų duomenis.

16. Lyginamiesiems rodikliams skaičiuoti naudojami pagal Tarybos patvirtintą ar pratęstą galioti techninę užduotį patikrinti reguliuojamosios veiklos ataskaitų duomenys. Nustačius, kad Ūkio subjekto teikiami duomenys gali būti klaidingi ar nepatikimi, Taryba turi teisę tokius duomenis eliminuoti iš Lyginamųjų rodiklių skaičiavimų.

17. Rezervinės galios užtikrinimo paslaugos įsigijimo iš kitų asmenų sąnaudos eliminuojamos iš lyginamųjų rodiklių skaičiavimo.

18. Jeigu paslaugai (produktui) darbuotojai nėra priskiriami, darbo našumo rodikliai nėra skaičiuojami.

 

V SKYRIUS

LYGINAMŲJŲ RODIKLIŲ SKELBIMAS IR TAIKYMAS

 

19. Lyginamieji rodikliai naudojami siektino pastoviųjų paskirstomųjų sąnaudų, būtinų reguliuojamai veiklai vykdyti, dydžio nustatymui ir taikomi Ūkio subjektams rengiant bei Tarybai ir (ar) savivaldybėms vertinant šilumos bazinės kainos dedamųjų, perskaičiuotų šilumos kainų dedamųjų, karšto vandens dedamųjų ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio projektus, Šilumos kainų nustatymo metodikoje, Karšto vandens kainų nustatymo metodikoje ir Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo metodikoje nustatyta tvarka.

20. Ūkio subjektų, realizuojančių mažiau nei 10 GWh šilumos per metus, veiklos efektyvumas bei sąnaudų pagrįstumas vertinamas palyginus Ūkio subjekto veiklą su V grupės ir atitinkamo pogrupio įmonių veikla.

21. Nepriklausomų šilumos gamintojų veiklos efektyvumas vertinamas palyginus nepriklausomo šilumos gamintojo veiklą su atitinkama Aprašo 6 punkte nurodyta grupe, kuri nustatoma pagal nepriklausomo šilumos gamintojo šilumos tiekėjui parduodamą metinį šilumos kiekį, ir atitinkamu Aprašo 7 punkte nurodytu pogrupiu, nustatomu pagal planuojamą naudoti kuro struktūrą.

22. Šilumos tiekėjo veiklos efektyvumas vertinamas palyginus šilumos tiekėjo veiklą su atitinkama Aprašo 6 punkte nurodyta grupe, kuri nustatoma pagal planuojamą parduoti bazinį šilumos kiekį, ir Aprašo 7 punkte nurodytu pogrupiu, nustatomu pagal planuojamą naudoti kuro struktūrą.

23. Taryba, atlikusi teikiamų duomenų analizę ir nustačiusi Lyginamuosius rodiklius, juos skelbia viešai ne vėliau kaip iki kiekvienų metų rugsėjo 1 d.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

24. Taryba gali nustatyti lyginamųjų rodiklių reikšmes indeksuodama Tarybos paskelbtus ankstesnių metų lyginamuosius rodiklius šia tvarka:

24.1. Aprašo 9.3, 10.2, 11.2 papunkčiuose nurodyti rodikliai gali būti indeksuojami Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės skelbiamu atitinkamų metų vidutiniu metiniu vartotojų kainų indeksu. Indeksavimas atliekamas atitinkamą Rodiklį dauginant iš vidutinio metinio vartotojų kainų indekso, išreikšto vieneto dalimis.

24.2 Aprašo 9.1, 9.2, 10.1, 11.1 papunkčiuose nurodytiems rodikliams indeksavimas netaikomas.

25. Ūkio subjektai, pažeidę Aprašo reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

26. Tarybos veiksmai ar neveikimas, įgyvendinant Aprašą, gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis

 

Papildyta priedu:

TAR pastaba. Aprašas taikomas atliekant šilumos gamybos, perdavimo, mažmeninio aptarnavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamąją analizę pagal 2019 ir vėlesnių metų ūkio subjektų duomenis.

Nr. O3E-853, 2020-09-18, paskelbta TAR 2020-09-18, i. k. 2020-19497

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. O3-30, 2013-01-31, Žin., 2013, Nr. 14-721 (2013-02-07), i. k. 113106ANUTA000O3-30

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-219 "Dėl Šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. O3-360, 2014-07-28, paskelbta TAR 2014-07-29, i. k. 2014-10651

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-219 „Dėl Šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. O3-63, 2016-03-10, paskelbta TAR 2016-03-10, i. k. 2016-04538

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-219 „Dėl Šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. O3E-237, 2018-07-26, paskelbta TAR 2018-07-26, i. k. 2018-12449

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-219 „Dėl Šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, Nutarimas

Nr. O3E-853, 2020-09-18, paskelbta TAR 2020-09-18, i. k. 2020-19497

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-219 „Dėl Šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašo patvirtinimo“ pakeitimo