Suvestinė redakcija nuo 2018-07-27 iki 2020-09-18

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 101-4771, i. k. 111106ANUTA00O3-219

 

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

N U T A R I M A S

 

Dėl ŠILUMOS GAMYBOS, PERDAVIMO, PARDAVIMO, KARŠTO VANDENS TIEKIMO IR ATSISKAITOMŲJŲ KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ APTARNAVIMO VEIKLŲ lyginamosios analizės aprašo patvirtinimo

 

2011 m. liepos 29 d. Nr. O3-219

Vilnius

 

 

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259; 2009, Nr. 61-2402; 2010, Nr. 1-6) 2 straipsnio 13 dalimi, n u t a r i a:

1. Patvirtinti Šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašą (toliau – Aprašas) (pridedama).

2. Nustatyti, kad Aprašas taikomas skaičiuojant 2011 metų ir vėlesnių metų lyginamuosius rodiklius.

 

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                Diana Korsakaitė

 

PATVIRTINTA

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos

2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-219

(Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos

2018 m. liepos 26 d. nutarimo Nr. O3E-237

redakcija)

 

 

ŠILUMOS GAMYBOS, PERDAVIMO, MAŽMENINIO APTARNAVIMO, KARŠTO VANDENS TIEKIMO IR ATSISKAITOMŲJŲ KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ APTARNAVIMO VEIKLŲ LYGINAMOSIOS ANALIZĖS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šilumos gamybos, perdavimo, mažmeninio aptarnavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašu (toliau – Aprašas) siekiama sudaryti prielaidas įgyvendinti Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (toliau – Įstatymas) tikslus: didinti šilumos gamybos ir perdavimo efektyvumą bei mažiausiomis sąnaudomis užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos ir karšto vandens tiekimą vartotojams.

2. Aprašas nustato lyginamuosius šilumos gamybos, perdavimo, mažmeninio aptarnavimo, karšto vandens tiekimo bei atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų efektyvumo rodiklius (toliau – Lyginamieji rodikliai), duomenų, reikalingų šių Lyginamųjų rodiklių apskaičiavimui teikimo tvarką, Lyginamųjų rodiklių apskaičiavimo ir įvertinimo tvarką, Lyginamųjų rodiklių viešo skelbimo tvarką.

3. Apraše nustatyti Lyginamieji rodikliai yra taikomi visiems asmenims, kuriems Įstatymas numato taikyti privalomąjį reguliavimą šilumos ir karšto vandens kainodaros srityje (toliau – Ūkio subjektai).

4. Apraše vartojamos šios sąvokos:

4.1. Ataskaitinis laikotarpis – laikotarpis, sutampantis su praėjusiais finansiniais metais.

4.2. Apmokėtas darbo laikas – nustatytos darbo laiko trukmės ir viršvalandžių suma, įskaitant nedirbtą, bet darbdavio įstatymų ar kolektyvinėje sutartyje nustatyta tvarka apmokėtą laiką. Į apmokėtą darbo laiką neįskaitomos nedarbingumo dėl ligos dienos, už kurias pašalpos mokamos iš darbdavio ar Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų.

4.3. Lyginamoji analizė – Ūkio subjekto veiklos rodiklių palyginimas su grupės ar pogrupio, kuriam priskiriamas Ūkio subjektas, rodikliais.

4.4. Ne visą darbo laiką dirbantis darbuotojas – asmuo, kuris, susitaręs su darbdaviu ar darbuotojo reikalavimu dėl sveikatos būklės, dirba trumpesnį darbo laiką (pusę dienos, tris ketvirtadalius nustatytos darbo laiko trukmės ir pan.), nei teisės aktų ar kolektyvinėje sutartyje nustatyta darbo laiko trukmė.

4.5. Nustatytas darbo laikas – teisės aktų nustatyta darbo laiko trukmė (per savaitę, per mėnesį).

4.6. Sąlyginis kuras (kgne, tne) – kuras, kurio naudojamosios masės žemutinis šilumingumas (šilumos kiekis, išsiskiriantis visiškai sudeginus 1 kg naudojamosios masės) yra lygus 10 000 kcal/kg pagal naftos ekvivalentą.

4.7. Sąlyginis šilumos perdavimo tinklų ilgis (kms) – faktinis šilumos perdavimo tinklus sudarančių skirtingo skersmens vamzdžių ilgis, perskaičiuotas į 100 mm skersmens vamzdžius (t. y. (kmvamzd x skersmuo) / (100 x 2) (skaičiuojant sąlyginį šilumos tinklų ilgį iš dviejų dalijama tik tuo atveju, kai šilumos tinklus sudaro trasos iš dviejų lygiagrečiai paklotų vamzdžių (grįžtamo šilumnešio vamzdžio ir paduodamo šilumnešio vamzdžio).

4.8. Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius – darbuotojų, dirbančių visą darbo laiką, ir darbuotojų, dirbančių ne visą darbo laiką, perskaičiuotų į dirbančius visą darbo laiką, skaičių suma. Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius nustatomas visų darbuotojų per ataskaitinį laikotarpį apmokėtų darbo valandų skaičių dalijant iš įmonėje nustatyto mėnesio darbo laiko ir iš 12.

4.9. Visą darbo laiką dirbantis darbuotojas – asmuo, dirbantis teisės aktų ar kolektyvinėje sutartyje nustatytą visą nustatytą darbo laiko trukmę.

5. Kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka Įstatyme, Šilumos kainų nustatymo metodikoje, patvirtintoje Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“, Karšto vandens kainų nustatymo metodikoje, patvirtintoje Komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. O3-106 „Dėl Karšto vandens kainų nustatymo metodikos“, Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo metodikoje, patvirtintoje Komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. O3-105 „Dėl Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo metodikos“ ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

ŪKIO SUBJEKTŲ SKIRSTYMAS Į GRUPES IR POGRUPIUS

 

6. Ūkio subjektai pagal per metus parduodamą šilumos kiekį skirstomi į penkias grupes:

6.1. I grupė – 150 tūkst. MWh per metus ir didesni šilumos pardavimai;

6.2. II grupė – (150, 90] tūkst. MWh šilumos pardavimai per metus;

6.3. III grupė – (90, 50] tūkst. MWh šilumos pardavimai per metus;

6.4. IV grupė – (50, 25] tūkst. MWh šilumos pardavimai per metus;

6.5. V grupė – šilumos pardavimai mažesni nei 25 tūkst. MWh per metus.

7. Ūkio subjektai pagal gamtinių dujų kiekį kuro struktūroje skirstomi į keturis pogrupius:

7.1. A pogrupis – šilumos gamybos kuro struktūroje gamtinės dujos sudaro daugiau kaip
75 proc. (imtinai);

7.2. B pogrupis – gamtinės dujos šilumos gamybos kuro struktūroje sudaro (75, 50] proc.;

7.3. C pogrupis – gamtinės dujos šilumos gamybos kuro struktūroje sudaro (50, 25] proc.;

7.4. D pogrupis – šilumos gamybos kuro struktūroje gamtinės dujos sudaro mažiau nei
25 proc.

 

III SKYRIUS

LYGINAMIEJI RODIKLIAI

 

PIRMASIS SKIRSNIS

ŠILUMOS GAMYBOS, PERDAVIMO IR MAŽMENINIO APTARNAVIMO RODIKLIAI

 

8. Lyginamieji rodikliai skaičiuojami ir nustatomi kiekvienai Ūkio subjektų grupei, o Aprašo 8.1.2, 8.1.3, 8.1.5, 8.2.1 ir 8.3.2 papunkčių atveju ir pogrupiui − atskirai, įvertinus individualius Ūkio subjektų, priklausančių atitinkamoms grupėms ir (ar) pogrupiams, rodiklius:

8.1. Technologiniai rodikliai:

8.1.1. šilumos nuostoliai šilumos perdavimo tinkluose:

 

 

 

kur:

SL, i – Ūkio subjekto, šilumos nuostolių apimtis, tenkanti vienam sąlyginio šilumos perdavimo tinklo kilometro ilgiui, MWh/kms kur i=1,..., n;

SL – šilumos nuostolių apimtis, tenkanti vienam sąlyginio šilumos perdavimo tinklo kilometro ilgiui, MWh/kms,;

QL, i – Ūkio subjekto šilumos nuostoliai perdavimo tinkluose, MWh, kur i=1,..., n;

ILi – Ūkio subjekto sąlyginis šilumos tinklų ilgis, kms, kur i=1,..., n;

n – Ūkio subjektų skaičius (neįskaitant Ūkio subjektų, kurių mažiausia ir didžiausia rodiklių reikšmės);

 

8.1.2. lyginamosios kuro sąnaudos:

 

 

 

 

kur:

SQ, F, i – Ūkio subjekto sąlyginio kuro kiekis, reikalingas vienai megavatvalandei šilumos pagaminti, kgne/MWh, kur i=1,..., n;

SQ, F – sąlyginio kuro kiekis, reikalingas vienai megavatvalandei šilumos pagaminti, kgne/MWh;

QF, i – Ūkio subjekto sąlyginio kuro kiekis, tne, kur i=1,..., n;

QHG, i – Ūkio subjekto iš nuosavų šilumos šaltinių į tinklą patiektas šilumos kiekis, tūkst. MWh, kur i=1,..., n;

 

8.1.3. lyginamosios šilumos gamybos elektros energijos sąnaudos:

 

 

kur:

SQ, E, HG, i – Ūkio subjekto elektros energijos kiekis, reikalingas vienai megavatvalandei šilumos pagaminti, kWh/MWh.

SQ, E, HG – elektros energijos kiekis, reikalingas vienai megavatvalandei šilumos pagaminti, kWh/MWh;

QE, HG, i – Ūkio subjekto elektros energijos kiekis, reikalingas šilumos gamybai nuosavuose šilumos šaltiniuose, tūkst. kWh, kur i=1,..., n;

 

8.1.4. lyginamosios šilumos perdavimo elektros energijos sąnaudos:

 

 

 

kur:

SQ, E, HT, i – Ūkio subjekto elektros energijos kiekis, reikalingas vienai megavatvalandei šilumos perduoti šilumos perdavimo tinklais, kWh/MWh;

SQ, E, HT – elektros energijos kiekis, reikalingas vienai megavatvalandei šilumos perduoti šilumos perdavimo tinklais, kWh/MWh;

QE, HT, i – Ūkio subjekto elektros energijos kiekis, reikalingas šilumos perdavimo veiklai, tūkst. kWh, kur i=1,..., n;

QH, i – Ūkio subjekto patiektos į tinklą šilumos kiekis, tūkst. MWh, kur i=1,..., n;

 

8.1.5. vandens sąnaudos šilumos gamybos technologinėms reikmėms:

 

 

 

 

kur:

SQ, W, HG, i – Ūkio subjekto vandens kiekis, reikalingas vienai megavatvalandei šilumos pagaminti, m3/MWh, kur i=1,..., n;

SQ, W, HG – vandens kiekis, reikalingas vienai megavatvalandei šilumos pagaminti, m3/MWh;

QW, HG, i Ūkio subjekto vandens kiekis, reikalingas šilumos gamybos veiklai, tūkst. m3, kur i=1,..., n;

 

8.1.6. vandens sąnaudos šilumos perdavimo technologinėms reikmėms:

kur:

SQ, W, HT, i – Ūkio subjekto vandens kiekis, tenkanti vienam sąlyginio šilumos perdavimo tinklo kilometro ilgiui, m3/kms, kur i=1,..., n;

SQ, W, HT – vandens kiekis, tenkanti vienam sąlyginio šilumos perdavimo tinklo kilometro ilgiui, m3/kms;

QW, HT, i – Ūkio subjekto vandens kiekis, reikalingas šilumos perdavimo veiklai, tūkst. m3, kur i=1,..., n.

 

8.2. Darbo našumo rodikliai:

8.2.1. šilumos gamybos įrenginių galia, tenkanti vienam dirbančiajam šilumos gamybos veikloje:

 

kur:

SP, HG, i – Ūkio subjekto šilumos gamybos įrenginių galia, tenkanti vienam dirbančiajam šilumos gamybos veikloje, MW/darb., kur i=1,..., n;

SP, HG – šilumos gamybos įrenginių galia, tenkanti vienam dirbančiajam šilumos gamybos veikloje, MW/darb.;

QC, HG, B, i – Ūkio subjekto šilumos gamybos įrenginių (katilinių) vidutinė valandos galia, kuri turi būti ne didesnė kaip per paskutinius 3 metus užfiksuotos maksimalios šilumos perdavimo tinklo šilumos vidutinės valandos galios ir rezervinę galią užtikrinančių šilumos gamybos įrenginių (katilinių) galios suma, MW, kur i=1,..., n;

PHG, i – Ūkio subjekto šilumos gamybos veiklai priskirtų sąrašinių darbuotojų skaičius (be bendrosios veiklos  darbuotojų), darb., kur i=1,..., n;

PHG, KJ, i – Ūkio subjekto šilumos gamybos veiklai priskirtų kogeneracinių jėgainių įrenginius aptarnaujančių sąrašinių darbuotojų skaičius, darb., kur i=1,..., n;

 

8.2.2. sąlyginis šilumos perdavimo tinklų ilgis, tenkantis vienam dirbančiajam šilumos perdavimo veikloje:

 

 

kur:

SP, HT, i – sąlyginis Ūkio subjekto šilumos perdavimo tinklų ilgis, tenkantis vienam dirbančiajam šilumos perdavimo veikloje, kms/darb., kur i=1,..., n;

SP, HT – sąlyginis šilumos perdavimo tinklų ilgis, tenkantis vienam dirbančiajam šilumos perdavimo veikloje, kms/darb.;

PHT, i – Ūkio subjekto šilumos perdavimo veiklai priskirtų sąrašinių darbuotojų skaičius (be bendrosios veiklos darbuotojų), darb., kur i=1,..., n;

 

8.2.3. šilumos vartotojų skaičius, tenkantis vienam dirbančiajam mažmeninio aptarnavimo veikloje:

 

 

 

kur:

SP, HS, i – Ūkio subjekto šilumos vartotojų skaičius, tenkantis vienam dirbančiajam mažmeninio aptarnavimo veikloje, vart./darb., kur i=1,..., n;

SP, HS – šilumos vartotojų skaičius, tenkantis vienam dirbančiajam mažmeninio aptarnavimo veikloje, vart./darb.;

VŠ, i – Ūkio subjekto šilumos vartotojų skaičius, vart., kur i=1,..., n;

PHS, i – Ūkio subjekto mažmeninio aptarnavimo veiklai priskirtų sąrašinių darbuotojų skaičius (be bendrosios veiklos darbuotojų), darb., kur i=1,..., n;

 

8.2.4. šilumos tiekimo veiklos darbuotojų skaičius, tenkantis vienam bendrosios veiklos darbuotojui:

 

kur:

SP, H, A, i – Ūkio subjekto šilumos tiekimo veiklos darbuotojų skaičius, tenkantis vienam bendrosios veiklos darbuotojui, darb./adm., kur i=1,..., n;

SP, H, A – šilumos tiekimo veiklos darbuotojų skaičius, tenkantis vienam bendrosios veiklos darbuotojui, darb./adm.;

PA, Š, i – Ūkio subjekto bendrosios veiklos (administracijos) sąrašinių darbuotojų, priskirtų šilumos tiekimo veiklai, skaičius, adm., kur i=1,..., n.

 

8.3. Kiti rodikliai:

8.3.1. šilumos tiekimo veiklos vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis:

 

 

 

 

kur:

BDUvid, i – Ūkio subjekto šilumos tiekimo veiklos vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, Eur, kur i=1,..., n;

CDU, i  – metinės būtinosios šilumos tiekimo veiklos darbo užmokesčio sąnaudos (be priskirtų bendrosios veiklos sąnaudų), nustatomos pagal metinę atskaitomybę, numatytą Šilumos kainų nustatyto metodikos 47.1 papunktyje, Eur, i=1,…, n;

PSGH, i – Ūkio subjekto šilumos gamybos veiklai priskirtas vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius (be bendrosios veiklos darbuotojų), darb., kur i=1,..., n;

PSHT, i – Ūkio subjekto šilumos perdavimo veiklai priskirtas vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius (be bendrosios veiklos darbuotojų), darb., kur i=1,..., n;

PSHS, i – Ūkio subjekto mažmeninio aptarnavimo veiklai priskirtas vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius (be bendrosios veiklos  darbuotojų), darb., kur i=1,..., n;

k – vidutinis mėnesinio bruto darbo užmokesčio koregavimo koeficientas, atitinkantis Finansų ministerijos skelbiamo prognozuojamo vidutinio darbo užmokesčio pokyčio, susidariusio po laikotarpio, už kurį apskaičiuojamas vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokesčio rodiklis, ir ateinančių vienerių metų, sumą, proc.;

 

8.3.2. einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos šilumos gamybos veikloje, tenkančios šilumos įrenginių galios vienetui:

 

kur:

SM, HG, i – Ūkio subjekto einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos šilumos gamybos veikloje, tenkančios šilumos įrenginių galios vienetui, Eur/MW, kur i=1,..., n;

SM, HG – einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos šilumos gamybos veikloje, tenkančios šilumos įrenginių galios vienetui, Eur/MW;

CM, HG, i – Ūkio subjekto būtinosios einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos šilumos gamybos veikloje (be priskirtų bendrosios veiklos sąnaudų), nustatomos pagal metinę atskaitomybę, numatytą Šilumos kainų nustatyto metodikos 47.1 papunktyje, Eur, kur i=1,..., n;

QC, HG, i – Ūkio subjekto šilumos gamybos įrenginių vidutinė valandos galia, kuri turi būti ne didesnė kaip per paskutinius 3 metus užfiksuotos maksimalios šilumos perdavimo tinklo šilumos vidutinės valandos galios ir rezervinę galią užtikrinančių šilumos gamybos įrenginių galios suma, MW, kur i=1,..., n;

 

8.3.3. einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos šilumos perdavimo veikloje, tenkančios vienam sąlyginiam šilumos tinklų kilometrui:

 

 

 

kur:

SM, HT, i – Ūkio subjekto einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos šilumos perdavimo veikloje, tenkančios vienam sąlyginiam šilumos tinklų kilometrui, Eur/kms, kur i=1,..., n;

SM, HT – einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos šilumos perdavimo veikloje, tenkančios vienam sąlyginiam šilumos tinklų kilometrui, Eur/kms;

CM, HT, i – Ūkio subjekto būtinosios einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos šilumos perdavimo veikloje (be priskirtų bendrosios veiklos sąnaudų), nustatomos pagal metinę atskaitomybę, numatytą Šilumos kainų nustatyto metodikos 47.1 papunktyje, Eur, kur i=1,..., n;

 

8.3.4. sąskaitų vartotojams parengimo ir pateikimo sąnaudos, tenkančios vienam aptarnaujamam šilumos vartotojui:

 

 

 

kur:

SS, M, ST, i – Ūkio subjekto sąskaitų vartotojams parengimo ir pateikimo sąnaudos, tenkančios vienam aptarnaujamam šilumos vartotojui, Eur/vart., kur i=1,..., n;

SS, M, ST – sąskaitų vartotojams parengimo ir pateikimo sąnaudos, tenkančios vienam aptarnaujamam šilumos vartotojui, Eur/vart.;

CS, M, ST, i – Ūkio subjekto būtinosios sąskaitų parengimo ir pateikimo sąnaudos, priskirtos šilumos tiekimo veiklai (be priskirtų bendrosios veiklos sąnaudų), nustatomos pagal metinę atskaitomybę, numatytą Šilumos kainų nustatyto metodikos 47.1 papunktyje, Eur, kur i=1,..., n;

 

8.3.5. vartotojų mokėjimų administravimo ir surinkimo sąnaudos, tenkančios vienam aptarnaujamam šilumos vartotojui:

 

 

kur:

SS, M, ADM, i – Ūkio subjekto vartotojų mokėjimų administravimo ir surinkimo sąnaudos, tenkančios vienam aptarnaujamam šilumos vartotojui, Eur/vart., kur i=1,..., n;

SS, M, ADM – vartotojų mokėjimų administravimo ir surinkimo sąnaudos, tenkančios vienam aptarnaujamam šilumos vartotojui, Eur/vart.;

CS, M, ADM, i – Ūkio subjekto vartotojų mokėjimų administravimo ir surinkimo sąnaudos, tenkančios šilumos tiekimo veiklai (be priskirtų bendrosios veiklos sąnaudų), Eur, kur i=1,..., n.

 

 

ANTRASIS SKIRSNIS

KARŠTO VANDENS TIEKIMO VEIKLOS RODIKLIAI

 

9. Lyginamieji rodikliai skaičiuojami ir nustatomi kiekvienai Ūkio subjektų grupei atskirai, įvertinus individualius Ūkio subjektų, priklausančių atitinkamoms grupėms, rodiklius:

 

9.1. Darbo našumo rodikliai:

9.1.1. karšto vandens vartotojų skaičius, tenkantis vienam dirbančiajam karšto vandens tiekimo veikloje:

 

 

 

kur:

SP, KV, i – Ūkio subjekto karšto vandens vartotojų skaičius, tenkantis vienam dirbančiajam karšto vandens tiekimo veikloje, vart./darb., kur i=1,..., n;

SP, KV – karšto vandens vartotojų skaičius, tenkantis vienam dirbančiajam karšto vandens tiekimo veikloje, vart./darb.;

VKV, i – Ūkio subjekto karšto vandens vartotojų skaičius, vart., kur i=1,..., n;

PKV, i – Ūkio subjekto karšto vandens tiekimo veiklai priskirtų sąrašinių darbuotojų skaičius (be bendrosios veiklos darbuotojų), darb., kur i=1,..., n;

 

9.1.2. karšto vandens tiekimo veiklos darbuotojų skaičius, tenkantis vienam bendrosios veiklos darbuotojui :

 

 

 

 

kur:

SP, KV, A, i – Ūkio subjekto karšto vandens tiekimo veiklos sąrašinių darbuotojų skaičius, tenkantis vienam bendrosios veiklos darbuotojui, darb./adm., kur i=1,..., n;

SP, KV, A – karšto vandens tiekimo veiklos darbuotojų skaičius, tenkantis vienam bendrosios veiklos darbuotojui, darb./adm.;

PA, KV, i – bendrosios veiklos sąrašinių darbuotojų, priskirtų karšto vandens tiekimo veiklai, skaičius, adm., kur i=1,..., n.

 

9.2. Kiti rodikliai:

9.2.1. sąskaitų parengimo ir pateikimo sąnaudos, tenkančios vienam aptarnaujamam karšto vandens vartotojui:

 

 

 

 

kur:

SS, KV, ST, i – Ūkio subjekto sąskaitų vartotojams parengimo ir pateikimo sąnaudos, tenkančios vienam aptarnaujamam karšto vandens vartotojui, Eur/vart., kur i=1,..., n;

SS, KV, ST – sąskaitų vartotojams parengimo ir pateikimo sąnaudos, tenkančios vienam aptarnaujamam karšto vandens vartotojui, Eur/vart.;

CS, KV, ST, i – Ūkio subjekto sąskaitų parengimo ir pateikimo sąnaudos, priskirtos karšto vandens tiekimo veiklai (be priskirtų bendrosios veiklos sąnaudų), Eur, kur i=1,..., n;

 

9.2.2. vartotojų mokėjimų administravimo ir surinkimo sąnaudos, tenkančios vienam aptarnaujamam karšto vandens vartotojui:

 

 

 

kur:

SS, KV, ADM, i – Ūkio subjekto vartotojų mokėjimų administravimo ir surinkimo sąnaudos, tenkančios vienam aptarnaujamam karšto vandens vartotojui, Eur/vart., kur i=1,..., n;

SS, KV, ADM – vartotojų mokėjimų administravimo ir surinkimo sąnaudos, tenkančios vienam aptarnaujamam karšto vandens vartotojui, Eur/vart.;

CS, KV, AD, i – Ūkio subjekto vartotojų mokėjimų administravimo, surinkimo sąnaudos, tenkančios karšto vandens tiekimo veiklai (be priskirtų bendrosios veiklos sąnaudų), Eur, kur i=1,..., n;

 

9.2.3. einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos karšto vandens tiekimo veikloje, tenkančios 1 m3 realizuoto karšto vandens:

 

 

kur:

SM, KV, i – Ūkio subjekto einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos karšto vandens tiekimo veikloje, tenkančios 1 m3 realizuoto karšto vandens, Eur/m3, kur i=1,..., n;

SM, KV – einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos karšto vandens tiekimo veikloje, tenkančios 1 m3 realizuoto karšto vandens, Eur/m3;

CM, KV, i – būtinosios einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos karšto vandens tiekimo veikloje (be priskirtų bendrosios veiklos sąnaudų), nustatomos pagal metinę atskaitomybę, numatytą Šilumos kainų nustatyto metodikos 47.1 papunktyje, tūkst. Eur, kur i=1,..., n;

QKV, i – Ūkio subjekto realizuoto karšto vandens kiekis, tūkst. m3, kur i=1,..., n.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

ATSISKAITOMŲJŲ KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ APTARNAVIMO VEIKLOS RODIKLIAI

 

10. Lyginamieji rodikliai skaičiuojami ir nustatomi kiekvienai Ūkio subjektų grupei atskirai, įvertinus individualius Ūkio subjektų, priklausančių atitinkamoms grupėms, rodiklius:

10.1. Darbo našumo rodikliai:

10.1.1. karšto vandens apskaitos prietaisų skaičius, tenkantis vienam dirbančiajam atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veikloje:

 

 

 

kur:

SP, SK,i – Ūkio subjekto karšto vandens apskaitos prietaisų skaičius, tenkantis vienam dirbančiajam atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veikloje, vnt./darb., kur i=1,..., n;

SP, SK – karšto vandens apskaitos prietaisų skaičius, tenkantis vienam dirbančiajam atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veikloje, vnt./darb.;

ASK, i – Ūkio subjekto karšto vandens vartotojams įrengtų atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų skaičius, vnt., kur i=1,..., n;

PSK, i – Ūkio subjekto atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklai priskirtų sąrašinių darbuotojų skaičius (be bendrosios veiklos darbuotojų), darb., kur i=1,..., n;

 

10.1.2. atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklos darbuotojų skaičius, tenkantis vienam bendrosios veiklos darbuotojui:

 

 

 

 

kur:

SP, SK, A,i – Ūkio subjekto atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklos darbuotojų skaičius, tenkantis vienam bendrosios veiklos darbuotojui, darb./adm., kur i=1,..., n;

SP, SK, A – atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklos darbuotojų skaičius, tenkantis vienam bendrosios veiklos darbuotojui, darb./adm.;

PSK, i  – Ūkio subjekto atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklai priskirtų sąrašinių darbuotojų skaičius (be bendrosios veiklos darbuotojų), darb., kur i=1,..., n;

PA, SK, i – Ūkio subjekto bendrosios veiklos sąrašinių darbuotojų, priskirtų atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veikloje, skaičius, adm., kur i=1,..., n;

 

10.2. Kiti rodikliai:

Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos, tenkančios aptarnaujamų atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų skaičiui:

 

 

 

 

 

kur:

SM, SK,i – Ūkio subjekto einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veikloje, tenkančios vienam aptarnaujam atsiskaitomajam karšto vandens apskaitos prietaisų skaičiui, Eur/vnt., kur i=1,..., n;

SM, SK – einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veikloje, tenkančios vienam aptarnaujam atsiskaitomajam karšto vandens apskaitos prietaisų skaičiui, Eur/vnt.;

CM, SK, i – Ūkio subjekto būtinosios einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veikloje (be priskirtų bendrosios veiklos sąnaudų), nustatomos pagal metinę atskaitomybę, numatytą Šilumos kainų nustatyto metodikos 47.1 papunktyje, Eur, kur i=1,..., n.

 

IV SKYRIUS

LYGINAMŲJŲ RODIKLIŲ NUSTATYMO PRINCIPAI

 

11. Lyginamiesiems rodikliams nustatyti naudojami apibendrinti šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų (išskyrus nepriklausomų šilumos gamintojų, kurie ilgalaikį turtą ir sąnaudas atskiria pagal Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodiką, patvirtintą Komisijos 2009 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. O3-107 „Dėl Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodikos“, duomenis) ir karšto vandens tiekėjų, kurių kainas reguliuoja Komisija, ataskaitinio laikotarpio duomenys.

12. Skaičiuojant Lyginamuosius rodiklius, Ūkio subjektų priskyrimas Aprašo 6 ir 7 punktuose nurodytoms grupės ir pogrupiams peržiūrimas kiekvienais metais pagal faktinius duomenis:

12.1. Ūkio subjektų duomenys naudojami atitinkamos Aprašo 6 punkte nurodytos grupės Lyginamiesiems rodikliams skaičiuoti, kai Ūkio subjektas mažiausiai dvejus metus iš eilės pagal šilumos pardavimus per metus patenka į atitinkamą grupę;

12.2. Ūkio subjektų duomenys naudojami atitinkamo Aprašo 7 punkte nurodyto pogrupio Lyginamiesiems rodikliams skaičiuoti, kai Ūkio subjektas mažiausiai dvejus metus iš eilės pagal faktinę gamtinių dujų dalį kuro struktūroje patenka į atitinkamą pogrupį, išskyrus atvejus, kai ataskaitinio laikotarpio gamtinių dujų dalis keitėsi dėl atliktų investicijų į atsinaujinančių išteklių platesnį panaudojimą.

13. Ūkio subjektai duomenis teikia pagal skirtingose savivaldybėse esančias centralizuoto šilumos tiekimo sistemas, kurioms Komisija yra nustačiusi skirtingas šilumos bazinių kainų dedamąsias ir skirtingas karšto vandens kainų dedamąsias.

14. Lyginamiesiems rodikliams nustatyti naudojami duomenys, kurių teikimo tvarka ir forma reglamentuota Energetikos, geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklėse, patvirtintose Komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. O3-80 „Dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių“, ir Šilumos kainų nustatymo metodikoje. Lyginamiesiems rodikliams skaičiuoti gali būti naudojami duomenys, kurie iš Ūkio subjektų buvo gauti Komisijos raštiškais paklausimais.

15. Atskirų Ūkio subjektų grupių ir pogrupių Lyginamieji rodikliai skaičiuojami taikant geometrinį vidurkį, eliminuojant didžiausią ir mažiausią vertes.

16. Lyginamiesiems rodikliams skaičiuoti naudojami nepriklausomo audito patikrinti reguliuojamos veiklos sąnaudų duomenys. Ūkio subjekto reguliuojamos veiklos sąnaudų duomenys, dėl kurių nepriklausomas auditorius atsisakė pareikšti nuomonę ar pareiškė neigiamą nuomonę, nenaudojami Lyginamiesiems rodikliams skaičiuoti.

17. Jei atitinkamai grupei ar pogrupiui priskiriamas vienas Ūkio subjektas, tokios grupės ar pogrupio atitinkamas rodiklis skaičiuojamas naudojant toje grupėje ar pogrupyje esančio Ūkio subjekto ir gretimų grupių (skaičiuojant grupės rodiklį) ar grupės gretimų pogrupių, o 8.1.2, 8.1.3 ir 8.1.5 papunkčių atveju to paties pogrupio gretimų grupių (skaičiuojant pogrupio rodiklį) Ūkio subjektų duomenis, atsižvelgiant į Aprašo 15 punkte nustatytus Lyginamųjų rodiklių skaičiavimo principus.

18. Jei apskaičiuotas grupės ar pogrupio atitinkamas rodiklis skiriasi nuo gretimų grupių ar grupės gretimų pogrupių, o 8.1.2, 8.1.3 ir 8.1.5 papunkčių atveju to paties pogrupio gretimų grupių, rodiklių daugiau kaip 30 proc.:

18.1. Skaičiuojant tokios grupės atitinkamą rodiklį naudojami toje grupėje esančių Ūkio subjektų ir gretimų grupių Ūkio subjektų duomenys, atsižvelgiant į Aprašo 15 punkte nustatytus Lyginamųjų rodiklių skaičiavimo principus;

18.2. Skaičiuojant tokio pogrupio atitinkamą rodiklį, išskyrus 8.1.2, 8.1.3 ir
8.1.5 papunkčiuose nurodytus rodiklius, naudojami tame pogrupyje esančių Ūkio subjektų ir tos grupės gretimų pogrupių Ūkio subjektų duomenys, atsižvelgiant į Aprašo 15 punkte nustatytus Lyginamųjų rodiklių skaičiavimo principus. Aprašo 8.1.2, 8.1.3 ir 8.1.5 papunkčiuose nurodytų rodiklių atveju skaičiuojant rodiklius naudojami tame pogrupyje esančių Ūkio subjektų ir to paties pogrupio gretimų grupių Ūkio subjektų duomenys, atsižvelgiant į Aprašo 15 punkte nustatytus Lyginamųjų rodiklių skaičiavimo principus.

 

V SKYRIUS

LYGINAMŲJŲ RODIKLIŲ SKELBIMAS IR TAIKYMAS

 

19. Lyginamieji rodikliai taikomi Ūkio subjektams rengiant bei Komisijai ir (ar) savivaldybėms vertinant šilumos bazinės kainos dedamųjų, perskaičiuotų šilumos kainų dedamųjų, karšto vandens dedamųjų ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio projektus, Šilumos kainų nustatymo metodikoje, Karšto vandens kainų nustatymo metodikoje ir Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo metodikoje nustatyta tvarka.

20. Lyginamieji elektros energijos sąnaudų rodikliai (numatyti Aprašo 8.1.3–8.1.4 papunkčiuose) vertinami atsižvelgiant į suminį atitinkamos grupės ir (ar) atitinkamo pogrupio elektros energijos sąnaudų lyginamąjį rodiklį.

21. Ūkio subjektų, realizuojančių mažiau nei 10 GWh šilumos per metus, veiklos efektyvumas bei sąnaudų pagrįstumas vertinamas palyginus Ūkio subjekto veiklą su V grupės ir atitinkamo pogrupio įmonių veikla.

22. Nepriklausomų šilumos gamintojų veiklos efektyvumas bei sąnaudų pagrįstumas vertinamas palyginus nepriklausomo šilumos gamintojo veiklą su atitinkama Aprašo 6 punkte nurodyta grupe, kuri nustatoma pagal nepriklausomo šilumos gamintojo šilumos tiekėjui parduodamą metinį šilumos kiekį, ir atitinkamu Aprašo 7 punkte nurodytu pogrupiu, nustatomu pagal planuojamą naudoti kuro struktūrą.

23. Šilumos tiekėjo veiklos efektyvumas bei sąnaudų pagrįstumas vertinamas palyginus šilumos tiekėjo veiklą su atitinkama Aprašo 6 punkte nurodyta grupe, kuri nustatoma pagal planuojamą parduoti bazinį šilumos kiekį, ir Aprašo 7 punkte nurodytu pogrupiu, nustatomu pagal planuojamą naudoti kuro struktūrą.

24. Komisija, atlikusi teikiamų duomenų analizę ir nustačiusi Lyginamuosius rodiklius, juos skelbia viešai ne vėliau kaip iki kiekvienų metų rugpjūčio 1 d.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

25. Ūkio subjektai, pažeidę Aprašo reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

26. Komisijos veiksmai ar neveikimas, įgyvendinant Aprašą, gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis.

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. O3E-237, 2018-07-26, paskelbta TAR 2018-07-26, i. k. 2018-12449

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. O3-30, 2013-01-31, Žin., 2013, Nr. 14-721 (2013-02-07), i. k. 113106ANUTA000O3-30

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-219 "Dėl Šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. O3-360, 2014-07-28, paskelbta TAR 2014-07-29, i. k. 2014-10651

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-219 „Dėl Šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. O3-63, 2016-03-10, paskelbta TAR 2016-03-10, i. k. 2016-04538

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-219 „Dėl Šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. O3E-237, 2018-07-26, paskelbta TAR 2018-07-26, i. k. 2018-12449

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-219 „Dėl Šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašo patvirtinimo“ pakeitimo