Suvestinė redakcija nuo 2011-09-01

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 89-4268, i. k. 1111100NUTA00000842

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimO Nr. 728 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2011 m. liepos 13 d. Nr. 842

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“ (Žin., 1994, Nr. 63-1238; 2009, Nr. 109-4650):

1.1. Papildyti 30 punktą antrąja pastraipa:

„Vyriausybės sprendimai, Vyriausybės rezoliucijos pasirašomi Vyriausybės elektroninio pasirašymo informacinėje sistemoje (toliau vadinama – ELPAS) pagal Ministro Pirmininko kanclerio patvirtintus ELPAS nuostatus saugiu elektroniniu parašu, kuris sukurtas saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintas galiojančiu  kvalifikuotu sertifikatu.“

1.2. Papildyti 31 punktą antrąja pastraipa:

„Vyriausybės sprendimai, Vyriausybės rezoliucijos Seimui teikiami elektroniniu būdu per ELPAS.“

1.3. Papildyti 47 punktą antrąja pastraipa:

„Vyriausybės nutarimai pasirašomi ELPAS saugiu elektroniniu parašu, kuris sukurtas saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintas galiojančiu  kvalifikuotu sertifikatu.“

1.4. Išdėstyti 49 punktą taip:

49. Ministrui Pirmininkui teikiami pasirašyti priimti Vyriausybės nutarimų projektai turi būti pasirašyti atitinkamos valdymo srities ministro. Kai nutarimą pasirašo pavaduojantis ministras, nutarimą prieš  tai elektroniniu parašu vizuoja tos ministerijos, kurios ministras pavaduojamas, viceministras.

Įstatymo ar kito Seimo teisės akto projektą, kuriam buvo pritarta Vyriausybės nutarimu, elektroniniu parašu vizuoja atitinkamos valdymo srities ministras ir Ministras Pirmininkas. Aiškinamąjį raštą paprastai elektroniniu parašu vizuoja atitinkamos valdymo srities ministras. Ministras Pirmininkas nevizuoja įstatymo ar kito Seimo teisės akto projekto lyginamojo varianto. Įstatymų ar kitų Seimo teisės aktų projektai Seimui, o Respublikos Prezidento dekretų projektai Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijai teikiami elektroniniu būdu per ELPAS.“

2. Pavesti Ministro Pirmininko tarnybai iki šio nutarimo įsigaliojimo įsteigti, įteisinti ir valdyti ELPAS, skirtą Vyriausybės nutarimų, Vyriausybės sprendimų, Vyriausybės rezoliucijų elektroniniam pasirašymui.

3. Pavesti Vidaus reikalų ministerijai organizuoti valstybės tarnautojų pažymėjimų blankų pagrindu elektroninio pasirašymo priemonių su kvalifikuotais elektroninio parašo sertifikatais Ministrui Pirmininkui, ministrams ir paskirtiems dirbti su Vyriausybės elektroninio pasirašymo informacine sistema darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, pagaminimą ir jų aprūpinimą šiomis priemonėmis. Nustatyti, kad šioms priemonėms pagaminti reikalingi duomenys tvarkomi Valstybės tarnautojų registre.

Punkto pakeitimai:

Nr. 942, 2011-08-17, Žin., 2011, Nr. 104-4875 (2011-08-20), i. k. 1111100NUTA00000942

 

4. Šis nutarimas, išskyrus 2 ir 3 punktus, įsigalioja 2011 m. rugsėjo 1 dieną.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

TEISINGUMO MINISTRAS,

PAVADUOJANTIS VIDAUS REIKALŲ MINISTRĄ                   REMIGIJUS ŠIMAŠIUS

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 942, 2011-08-17, Žin., 2011, Nr. 104-4875 (2011-08-20), i. k. 1111100NUTA00000942

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. liepos 13 d. nutarimo Nr. 842 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 728 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo" pakeitimo