Įstatymas skelbtas: Žin., 1995, Nr. 15-347

Neoficialus įstatymo tekstas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮSTATYMAS

 

1995 m. vasario 7 d. Nr.I-789

Vilnius

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS KALBOS

ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO

 

1 straipsnis

Lietuvos Respublikos Vyriausybė per du mėnesius nuo šio įstatymo įsigaliojimo patvirtina Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos vartojimo ir ugdymo programą, nustato, kokia tvarka taisyklingos valstybinės kalbos reikalavimai taikomi valstybės pareigūnams, tarnautojams, pedagogams, visuomenės informavimo priemonių ir leidybos darbuotojams.

 

2 straipsnis

Valstybinė lietuvių kalbos komisija prie Lietuvos Respublikos Seimo privalo nustatyti informacijos kitomis kalbomis pateikimo tarptautiniams reikalams transporte, muitinėse, viešbučiuose, bankuose, turizmo agentūrose, taip pat reklamos elementuose tvarką.

Neoficialus tautinių bendrijų ir kitų kalbų vartojimas nereglamentuojamas.

 

3 straipsnis

Visagino atominės elektrinės dokumentuose leidžiama vartoti Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) nustatytas kalbas.

3 straipsnio redakcija nuo 2011 m. spalio 1 d.:

3 straipsnis

Veiklos branduolinės energetikos srityje ir kitos veiklos, susijusios su branduolinių ir (arba) branduolinio kuro ciklo medžiagų naudojimu, dokumentuose, išskyrus viešojo administravimo subjektų priimtus administracinius sprendimus, leidžiama vartoti Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) oficialiąsias kalbas. Kai tokie dokumentai teikiami valstybinį reglamentavimą ir priežiūrą atliekančioms institucijoms, susirašinėjama valstybine kalba – lietuvių kalba, o pridedami dokumentai gali būti pateikti viena iš TATENA oficialiųjų kalbų. Valstybinį reglamentavimą ir priežiūrą vykdančios institucijos reikalavimu privaloma pateikti pridedamų dokumentų vertimus į valstybinę kalbą – lietuvių kalbą.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                 ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

______________

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-1547, 2011-06-28, Žin., 2011, Nr. 91-4324 (2011-07-19)

ĮSTATYMO "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS KALBOS ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO" 3 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šis įstatymas įsigalioja 2011 m. spalio 1 d.

 

*** Pabaiga ***

 

 

Redagavo Aušrinė Trapinskienė (2011-07-29)

ausrine.trapinskiene@lrs.lt