Suvestinė redakcija nuo 2015-07-01

 

Įstatymas paskelbtas: Žin. 1994, Nr. 59-1162, i. k. 0941010ISTA000I-576

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

Į S T A T Y M A S

DĖL SOCIALINĖS PARAMOS ASMENIMS, SUŽALOTIEMS ATLIEKANT BŪTINĄJĄ KARINĘ TARNYBĄ SOVIETINĖJE ARMIJOJE, IR ŠIOJE ARMIJOJE ŽUVUSIŲJŲ ŠEIMOMS (1945-07-22 – 1991-12-31)

 

1994 m. liepos 20 d. Nr. I-576

Vilnius

 

1 straipsnis.

Asmenys, žuvę ar mirę būtinosios karinės tarnybos ir karinių apmokymų metu sovietinėje armijoje ar mirę vėliau dėl ligų, susijusių su tarnyba, yra laikomi žuvusiais.

 

2 straipsnis. Sužalotais karinėje tarnyboje laikomi asmenys, kurie buvo pašaukti į būtinąją karinę tarnybą ar karinius apmokymus sovietinėje armijoje ir dėl sužalojimų ar ligų, susijusių su karine tarnyba ar kariniais apmokymais:

1) pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidais) arba netekusiais 20–40 procentų darbingumo;

2) karo gydytojų sprendimu pripažinti netinkamais karo tarnybai.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-295, 2005-06-30, Žin., 2005, Nr. 85-3139 (2005-07-14), i. k. 1051010ISTA000X-295

Nr. XII-1627, 2015-04-21, paskelbta TAR 2015-04-28, i. k. 2015-06450

 

3 straipsnis. Neteko galios nuo 1995-01-01

Straipsnio naikinimas:

Nr. I-731, 1994-12-22, Žin. 1994, Nr. 101-2019 (1994-12-30), i. k. 0941010ISTA000I-731

 

4 straipsnis. Neteko galios nuo 1995-01-01

Straipsnio naikinimas:

Nr. I-731, 1994-12-22, Žin. 1994, Nr. 101-2019 (1994-12-30), i. k. 0941010ISTA000I-731

 

5 straipsnis. Išmokėti žuvusiųjų būtinojoje karinėje tarnyboje sovietinėje armijoje šeimoms 4 171 euro dydžio vienkartinę kompensaciją. Kompensacija mokama žuvusiųjų tėvams (įtėviams), kitos santuokos nesudariusiems sutuoktiniams, vaikams (įvaikiams) ir kitiems išlaikytiniams lygiomis dalimis.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. VIII-241, 1997-06-05, Žin., 1997, Nr. 63-1467 (1997-07-02), i. k. 0971010ISTAVIII-241

Nr. XII-1210, 2014-10-07, paskelbta TAR 2014-10-15, i. k. 2014-14115

 

6 straipsnis. 2 straipsnyje nurodytiems asmenims išmokamos šių dydžių vienkartinės kompensacijos:

1) pripažintiems netekusiais 75–100 procentų darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės invalidais) – 2 086 eurai;

2) pripažintiems netekusiais 60–70 procentų darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. – II grupės invalidais) – 1 669 eurai;

3) pripažintiems netekusiais 45–55 procentų darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. – III grupės invalidais) – 1 252 eurai;

4) pripažintiems netekusiais 20–40 procentų darbingumo – 835 eurai;

5) karo gydytojų sprendimu pripažintiems netinkamais karo tarnybai – 835 eurai.

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. XII-1627, 2015-04-21, paskelbta TAR 2015-04-28, i. k. 2015-06450

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. VIII-241, 1997-06-05, Žin., 1997, Nr. 63-1467 (1997-07-02), i. k. 0971010ISTAVIII-241

Nr. X-295, 2005-06-30, Žin., 2005, Nr. 85-3139 (2005-07-14), i. k. 1051010ISTA000X-295

Nr. XII-1210, 2014-10-07, paskelbta TAR 2014-10-15, i. k. 2014-14115

 

7 straipsnis.

5 ir 6 straipsniuose nurodyta kompensacija Černobylio AE avarijos likvidavimo dalyviams ar jų šeimoms mažinama dydžiu, kuris buvo išmokėtas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. balandžio 22 d. nutarimo Nr.281 1 straipsnį.

 

8 straipsnis. Vienkartinės kompensacijos išmokamos iš valstybės biudžeto asmenims, nuolat gyvenantiems Lietuvos Respublikoje, jeigu sužaloti ar žuvę asmenys į būtinąją karinę tarnybą ar karinius apmokymus sovietinėje armijoje buvo pašaukti iš Lietuvos teritorijos. Kompensacijas skiria ir moka šiame įstatyme nurodytų asmenų gyvenamosios vietos savivaldybės. Savivaldybėms skiriami 2 procentai nuo kompensacijoms mokėti skirtų lėšų administravimo išlaidoms padengti. Kompensacijų mokėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. VIII-241, 1997-06-05, Žin., 1997, Nr. 63-1467 (1997-07-02), i. k. 0971010ISTAVIII-241

Nr. IX-1984, 2004-01-27, Žin., 2004, Nr. 25-755 (2004-02-14), i. k. 1041010ISTA0IX-1984

Nr. X-295, 2005-06-30, Žin., 2005, Nr. 85-3139 (2005-07-14), i. k. 1051010ISTA000X-295

 

9 straipsnis.

Išmokėtos kompensacijos Lietuvos Respublikos Vyriausybės registruojamos kaip Rusijos, SSRS teisių ir pareigų perėmėjos, skola Lietuvai.

 

10 straipsnis.

Skiriant ir mokant vienkartines kompensacijas, šio įstatymo 5, 6 ir 7 straipsniuose nustatyti kompensacijų dydžiai taikomi nuo 1995 m. sausio 1 d. ir neindeksuojami.

Šiame įstatyme nurodytiems asmenims neišmokėtos kompensacijos nepaveldimos.

Papildyta straipsniu:

Nr. VIII-241, 1997-06-05, Žin., 1997, Nr. 63-1467 (1997-07-02), i. k. 0971010ISTAVIII-241

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                       ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. I-731, 1994-12-22, Žin., 1994, Nr. 101-2019 (1994-12-30), i. k. 0941010ISTA000I-731

Dėl Lietuvos Respublikos įstatymo "Dėl socialinės paramos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms (1945 07 22 - 1991 12 31)" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. VIII-241, 1997-06-05, Žin., 1997, Nr. 63-1467 (1997-07-02), i. k. 0971010ISTAVIII-241

Lietuvos Respublikos įstatymo "Dėl socialinės paramos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms (1945 07 22 - 1991 12 31)" pakeitimo įstatymas

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1984, 2004-01-27, Žin., 2004, Nr. 25-755 (2004-02-14), i. k. 1041010ISTA0IX-1984

Lietuvos Respublikos įstatymo dėl socialinės paramos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms (1945 07 22-1991 12 31) 8 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

4.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-295, 2005-06-30, Žin., 2005, Nr. 85-3139 (2005-07-14), i. k. 1051010ISTA000X-295

Lietuvos Respublikos valstybės paramos ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams įstatymo, Įstatymo "Dėl socialinės paramos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms (1945 07 22 - 1991 12 31)", Nepriklausomybės gynėjų ir kitų nukentėjusių nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmenų teisinio statuso pripažinimo įstatymo, Įstatymo "Dėl papildomų socialinių garantijų šeimoms asmenų, nukentėjusių, kovojant už Lietuvos Respublikos laisvę, nuo 1991 m. sausio 11-13 d. vykdytos agresijos ir po to buvusių įvykių" pakeitimo įstatymas

 

5.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-1210, 2014-10-07, paskelbta TAR 2014-10-15, i. k. 2014-14115

Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl socialinės paramos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms (1945 07 22 – 1991 12 31)“ Nr. I-576 5 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

6.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-1627, 2015-04-21, paskelbta TAR 2015-04-28, i. k. 2015-06450

Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl socialinės paramos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms (1945 07 22–1991 12 31)“ Nr. I-576 2 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymas