Suvestinė redakcija nuo 2011-12-18

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 6-121, i. k. 1032250ISAK000V-712

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL OBJEKTŲ, KURIUOSE VYKDOMA VEIKLA SU JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS ŠALTINIAIS, EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2003 m. gruodžio 5 d. Nr. V-712

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 11-239) 6 straipsniu bei siekdamas užtikrinti žmonių ir aplinkos radiacinę saugą nutraukiant objektų, kuriuose vykdoma veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, eksploatavimą:

1. Tvirtinu Objektų, kuriuose vykdoma veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, eksploatavimo nutraukimo taisykles (pridedama).

2. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal administravimo sritį.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1054, 2011-12-09, Žin., 2011, Nr. 154-7303 (2011-12-17), i. k. 1112250ISAK00V-1054

 

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                            JUOZAS OLEKAS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2003 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. V-712

 

OBJEKTŲ, KURIUOSE VYKDOMA VEIKLA SU JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS ŠALTINIAIS, EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Objektų, kuriuose vykdoma veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, eksploatavimo nutraukimo taisyklės (toliau – taisyklės) reglamentuoja objektų, kuriuose Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės arba Europos ekonominės erdvės valstybės (toliau – valstybė narė) piliečiai, kiti fiziniai asmenys, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, Lietuvos Respublikoje įsteigti juridiniai asmenys arba kitoje valstybėje narėje įsteigti juridiniai asmenys, kitos organizacijos ar jų filialai, taip pat kitos užsienio valstybės juridinio asmens ar kitos organizacijos filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje (toliau – asmenys), planuoja vykdyti ar vykdo veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, išskyrus branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, eksploatavimo nutraukimo reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1054, 2011-12-09, Žin., 2011, Nr. 154-7303 (2011-12-17), i. k. 1112250ISAK00V-1054

 

2. Šios taisyklės netaikomos:

2.1. asmenims, planuojantiems vykdyti ir vykdantiems veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės generatoriais, kurių eksploatavimo baigimą nustato Jonizuojančiosios spinduliuotės generatorių eksploatacijos baigimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. 102 (Žin., 1999, Nr. 23-672), išskyrus dalelių greitintuvus, kuriuose greitinamų dalelių energija didesnė negu 2 MeV ir dalelių pluošto vidutinė galia ne mažesnė negu 100 W;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1054, 2011-12-09, Žin., 2011, Nr. 154-7303 (2011-12-17), i. k. 1112250ISAK00V-1054

 

2.2. asmenims, planuojantiems vykdyti ar vykdantiems veiklą su IV ir (ar) V pavojingumo kategorijos jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, nurodytais Valstybinės radiacinės saugos priežiūros reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 285 (Žin., 2000, Nr. 44-1279; 2011, Nr. 139-6565), 1 priede, išskyrus atviruosius jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, naudojamus branduolinėje medicinoje (in vitro), mokslui, pramonėje ir kitose srityse, bei statinio elektros krūvio neutralizavimo prietaisus;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1054, 2011-12-09, Žin., 2011, Nr. 154-7303 (2011-12-17), i. k. 1112250ISAK00V-1054

 

2.3. branduolinės energetikos objektams.

 

II. SĄVOKOS

 

3. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. objekto, kuriame vykdoma veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, eksploatavimo nutraukimas (toliau – objekto eksploatavimo nutraukimas) – teisinių, organizacinių ir techninių priemonių taikymas, siekiant nutraukti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais ir taip sutvarkyti objektą, kad būtų užtikrinta žmonių ir aplinkos radiacinė sauga;

3.2. objekto sutvarkymas – šiose taisyklėse reiškia objekto deaktyvavimą, jei reikia, išmontavimą, radioaktyviųjų atliekų, susidariusių nutraukiant objekto eksploatavimą, tvarkymą, patalpų, kuriose buvo naudojami jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai, ištyrimą, įvertinimą, sutvarkymą ir kitus veiksmus, atliekamus siekiant neriboto objekto panaudojimo radiacinės saugos požiūriu;

3.3. preliminarus objekto eksploatavimo nutraukimo planas – dokumentas, kuriame aprašyti preliminarūs objekto eksploatavimo nutraukimo veiksmai. Jis pateikiamas kartu su dokumentais veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencijai ar laikinajam leidimui gauti;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1054, 2011-12-09, Žin., 2011, Nr. 154-7303 (2011-12-17), i. k. 1112250ISAK00V-1054

 

3.4. galutinis objekto eksploatavimo nutraukimo planas – dokumentas, kuriame aprašyti objekto eksploatavimo nutraukimo veiksmai, patvirtinantis, kad objekto eksploatavimo nutraukimas radiacinės saugos požiūriu bus atliekamas saugiai;

3.5. kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatyme (Žin., 1999, Nr. 11-239), Lietuvos higienos normoje HN 73:2001 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 663 (Žin., 2002, Nr. 11-388), ir Lietuvos higienos normoje HN 89:2001 „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. 121 (Žin., 2001, Nr. 18-565).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1054, 2011-12-09, Žin., 2011, Nr. 154-7303 (2011-12-17), i. k. 1112250ISAK00V-1054

 

III. OBJEKTO EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO PLANAVIMAS

 

4. Objekto eksploatavimo nutraukimo planavimo tikslas – pasirengti nutraukti objekto eksploatavimą, numatant teisines, technines, technologines ir kitas priemones, kad objekto eksploatavimo nutraukimas radiacinės saugos požiūriu būtų atliktas saugiai.

5. Preliminarus objekto eksploatavimo nutraukimo planas Radiacinės saugos centrui turi būti pateiktas kartu su kitais dokumentais veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencijai ar laikinajam leidimui gauti.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1054, 2011-12-09, Žin., 2011, Nr. 154-7303 (2011-12-17), i. k. 1112250ISAK00V-1054

 

IV. LEIDIMŲ NUTRAUKTI OBJEKTO EKSPLOATAVIMĄ IŠDAVIMAS

 

6. Asmenys, turintys licenciją ar laikinąjį leidimą Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodytai veiklai su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, išskyrus branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais (toliau – licencijos turėtojas), planuodami nutraukti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, ne vėliau kaip 90 kalendorinių dienų iki objekto eksploatavimo nutraukimo pradžios Radiacinės saugos centrui privalo pateikti nustatytos formos prašymą išduoti leidimą nutraukti objekto, kuriame vykdoma veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, eksploatavimą (1 priedas). Kartu su prašymu pateikiamas Galutinis objekto eksploatavimo nutraukimo planas (2 priedas).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1054, 2011-12-09, Žin., 2011, Nr. 154-7303 (2011-12-17), i. k. 1112250ISAK00V-1054

 

7. Radiacinės saugos centras, išnagrinėjęs prašymą išduoti leidimą nutraukti objekto, kuriame vykdoma veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, eksploatavimą, įvertinęs Galutinį objekto eksploatavimo nutraukimo planą bei įsitikinęs, kad licencijos turėtojas tinkamai pasirengęs pradėti objekto eksploatavimo nutraukimą, per 30 kalendorinių dienų licencijos turėtojui išduoda Leidimą nutraukti objekto, kuriame vykdoma veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, eksploatavimą (toliau – leidimas, 3 priedas).

8. Išduoti leidimą atsisakoma, kai:

8.1. pateikti ne visi dokumentai, kurių reikia leidimui išduoti;

8.2. pateikti dokumentai neatitinka jiems keliamų reikalavimų;

8.3. pateikti klaidingi, netikslūs, neišsamūs duomenys.

9. Atsisakęs išduoti leidimą, Radiacinės saugos centras per 30 kalendorinių dienų apie tai raštu praneša licencijos turėtojui, nurodydamas leidimo neišdavimo priežastis.

 

V. LEIDIMO NUTRAUKTI OBJEKTO EKSPLOATAVIMĄ GALIOJIMAS

 

10. Leidimo galiojimas sustabdomas, jeigu:

10.1. vykdant objekto eksploatavimo nutraukimą pažeidžiami radiacinės saugos ir jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių fizinės saugos reikalavimai, dėl ko kyla grėsmė žmonių sveikatai ar gyvybei bei aplinkai;

10.2. per Radiacinės saugos centro nurodytą laikotarpį nepašalinami licencijuotos veiklos pažeidimai ar trūkumai;

10.3. išdavus leidimą, per vienerius metus nepradedamas objekto eksploatavimo nutraukimas;

10.4. licencijos turėtojas pats kreipiasi su prašymu sustabdyti leidimo galiojimą.

11. Sustabdžius leidimo galiojimą, pasibaigus leidimo galiojimo laikui ar nepradėjus objekto eksploatavimo nutraukimo, licencijos turėtojas privalo gauti naują leidimą šių taisyklių nustatyta tvarka.

 

VI. RADIACINĖS SAUGOS REIKALAVIMAI

 

12. Ruošiantis nutraukti objekto eksploatavimą turi būti parengta radiacinės saugos programa (2 priedas).

13. Radiacinės saugos programos sudedamosios dalys nurodytos Lietuvos higienos normos HN 73:2001 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ 40 punkte.

14. Objekto eksploatavimo nutraukimo metu radiacinės saugos programa turi būti peržiūrima ir, jei reikia, koreguojama.

15. Planuodamas tinkamas radiacinės saugos priemones bei įgyvendindamas radiacinės saugos programą nutraukiant objekto eksploatavimą, licencijos turėtojas privalo:

15.1. numatyti ir užtikrinti apšvitos optimizavimo ir ribojimo principų taikymą;

15.2. atlikti darbuotojų apšvitos bei darbo vietų monitoringą, analizuoti gautus duomenis bei jų rezultatus pateikti Radiacines saugos centrui teisės aktų nustatyta tvarka;

15.3. kur tikslinga, atlikti įrangos ir komponentų deaktyvavimą ir išmontavimą;

15.4. įvertinti planuojamų išmesti į aplinką radioaktyviųjų teršalų kiekį, kontroliuoti jų išmetimą bei neviršyti leistinų lygių, nustatytų teisės aktais;

15.5. sutvarkyti objekto eksploatavimo nutraukimo metu susidariusias radioaktyviąsias atliekas. Jos turi būti laikinai saugomos ir tvarkomos laikantis teisės aktų, reglamentuojančių radioaktyviųjų atliekų tvarkymą, nustatytų reikalavimų.

16. Objekte, kurio eksploatavimas nutraukiamas, turi būti:

16.1. prie išėjimo iš kontroliuojamosios zonos – priemonės, užkertančios kelią radioaktyviajai taršai sklisti už kontroliuojamosios zonos ribų;

16.2. sudarytos sąlygos darbuotojams persirengti, individualiosioms saugos priemonėms saugoti ir deaktyvuoti;

16.3. įrengtos radioaktyviųjų atliekų surinkimo vietos.

17. Licencijos turėtojas privalo užtikrinti, kad darbuotojai mokėtų:

17.1. naudotis individualiaisiais dozimetrais;

17.2. naudotis individualiosiomis ir kolektyvinėmis saugos priemonėmis;

17.3. dirbti su dozių ir radioaktyviosios taršos matavimo įranga;

17.4. deaktyvuoti žmones, įrangą ir patalpas;

17.5. laikytis valgymo, rūkymo, kosmetikos priemonių naudojimo ir pan. apribojimų visose objekto kontroliuojamosios ir stebimosios zonų patalpose.

18. Licencijos turėtojas privalo įvertinti patalpų, įrangos, daiktų paviršiaus radioaktyviąją taršą bei objekto teritorijos radioaktyviąją taršą. Radioaktyviosios taršos lygiai neturi viršyti nekontroliuojamųjų, nustatytų teisės aktais.

19. Jeigu yra radioaktyviosios taršos tikimybė, licencijos turėtojas privalo deaktyvuoti užterštas patalpas, įrangą bei objekto teritoriją tol, kol bus pasiekti nekontroliuojamieji lygiai. Jei dėl padidėjusios radioaktyviosios taršos pakartotinis deaktyvavimas netikslingas, užterštos medžiagos ir įranga turi būti tvarkomos kaip radioaktyviosios atliekos.

20. Objekto eksploatavimo nutraukimo darbus turi atlikti kompetentingi darbuotojai. Jie, laikantis teisės aktų nustatytų reikalavimų, turi būti mokomi ir instruktuojami radiacinės saugos bei profesinio tobulinimosi klausimais. Darbuotojų mokymas turi atitikti objekto eksploatavimo nutraukimo mastą ir pobūdį.

21. Kritinės gyventojų grupės apribotoji metinė efektinė dozė nutraukiant objektų eksploatavimą neturi viršyti 0,2 mSv.

 

VII. BAIGIAMOSIOS EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO PROCEDŪROS

 

22. Baigęs objekto eksploatavimo nutraukimo darbus bei įvykdęs Galutinį objekto eksploatavimo nutraukimo planą, licencijos turėtojas privalo įvertinti objekto radiacinę saugą ir Radiacinės saugos centrui pateikti Galutinę objekto eksploatavimo nutraukimo ataskaitą (4 priedas).

23. Radiacinės saugos centras, gavęs ir išnagrinėjęs Galutinę objekto eksploatavimo nutraukimo ataskaitą, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo jos gavimo priima sprendimą dėl veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencijos ar laikinojo leidimo galiojimo panaikinimo. Jeigu reikalinga papildoma ekspertizė, Radiacinės saugos centras informuoja licencijos turėtoją. Tokiu atveju sprendimas priimamas per 10 kalendorinių dienų nuo ekspertizės akto pateikimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1054, 2011-12-09, Žin., 2011, Nr. 154-7303 (2011-12-17), i. k. 1112250ISAK00V-1054

 

24. Objektas, kurio eksploatavimas nutrauktas, nebevykdančiu veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais laikomas tik po to, kai gaunamas Radiacinės saugos centro sprendimas panaikinti veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencijos ar laikinojo leidimo galiojimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1054, 2011-12-09, Žin., 2011, Nr. 154-7303 (2011-12-17), i. k. 1112250ISAK00V-1054

 

VIII. DOKUMENTAI

 

25. Licencijos turėtojas privalo registruoti objekto eksploatavimo nutraukimo dokumentus ir užtikrinti, kad šie dokumentai būtų patikimai saugomi nutraukus objekto eksploatavimą ir panaikinus licencijos ar laikinojo leidimo galiojimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1054, 2011-12-09, Žin., 2011, Nr. 154-7303 (2011-12-17), i. k. 1112250ISAK00V-1054

 

26. Objekto eksploatavimo nutraukimo dokumentai saugomi 75 metus.

27. Darbuotojų apšvitos dokumentai saugomi iki darbuotojui sukaks (arba turi sukakti) 75 metai, tačiau ne mažiau kaip 30 metų, baigus dirbti su profesine apšvita susijusius darbus.

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

28. Leidimai nutraukti objektų, kuriuose vykdoma veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, eksploatavimą registruojami Radiacinės saugos centro Leidimų nutraukti objektų, kuriuose vykdoma veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, eksploatavimą registre (5 priedas).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1054, 2011-12-09, Žin., 2011, Nr. 154-7303 (2011-12-17), i. k. 1112250ISAK00V-1054

 

29. Už šių taisyklių reikalavimų nesilaikymą asmenys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1054, 2011-12-09, Žin., 2011, Nr. 154-7303 (2011-12-17), i. k. 1112250ISAK00V-1054

 

30. Licencijos turėtojas neatleidžiamas nuo pareigų ir atsakomybės saugiai sutvarkyti radioaktyviąsias atliekas net ir sustabdžius ar panaikinus licencijos ar laikinojo leidimo galiojimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1054, 2011-12-09, Žin., 2011, Nr. 154-7303 (2011-12-17), i. k. 1112250ISAK00V-1054

 

______________


Objektų, kuriuose vykdoma veikla su

jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais,

eksploatavimo nutraukimo taisyklių

1 priedas

(Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2011 m. gruodžio 9 d. įsakymo

Nr. V-1054 redakcija)

 

(Prašymo išduoti leidimą nutraukti objekto, kuriame vykdoma veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, eksploatavimą forma)

 

__________________________________________________________________________

(juridinio asmens, kitos organizacijos, jų filialo pavadinimas/ fizinio asmens vardas, pavardė)

__________________________________________________________________________

(juridinio asmens, kitos organizacijos, jų filialo teisinė forma, buveinės adresas, telefonas, faksas, el. paštas, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys, pavadinimas, juridinio asmens kodas / asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

 

Radiacinės saugos centrui

 

P R A Š Y M A S

IŠDUOTI LEIDIMĄ NUTRAUKTI OBJEKTO, KURIAME VYKDOMA VEIKLA SU JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS ŠALTINIAIS, EKSPLOATAVIMĄ

 

__________ Nr. _______

(data)

 

Prašau išduoti leidimą nutraukti objekto, kuriame vykdoma veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais (toliau – objektas), eksploatavimą

 

__________________________________________________________________________ .

(tikslus objekto pavadinimas)

__________________________________________________________________________ .

(objekto padalinio pavadinimas)

 

Objektas _____________________________________________________________

__________________________________________________________________________

(Objekto, kuriame vykdoma veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, pavadinimas, adresas)

 

Licencijos ar laikinojo leidimo Nr. _____ , išdavimo data _______________________ .

 

_______________

(pareiškėjo pareigų pavadinimas)

_______

(parašas)

___________

(vardas ir pavardė)

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-1054, 2011-12-09, Žin., 2011, Nr. 154-7303 (2011-12-17), i. k. 1112250ISAK00V-1054

 


 

Objektų, kuriuose vykdoma veikla su

jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais,

eksploatavimo nutraukimo taisyklių

2 priedas

(Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2011 m. gruodžio 9 d. įsakymo

Nr. V-1054 redakcija)

 

(Galutinio objekto eksploatavimo nutraukimo plano forma)

 

__________________________________________________________________________

(juridinio asmens, kitos organizacijos, jų filialo pavadinimas/ fizinio asmens vardas, pavardė)

__________________________________________________________________________

(juridinio asmens, kitos organizacijos, jų filialo teisinė forma, buveinės adresas, telefonas, faksas, el. paštas, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys, pavadinimas, juridinio asmens kodas / asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

 

Radiacinės saugos centrui

 

GALUTINIS OBJEKTO EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO PLANAS

 

__________ Nr. _______

(data)

 

I. ĮVADAS

 

(Nurodomi objekto, kuriame vykdoma veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais (toliau – objektas), eksploatavimo nutraukimo priežastys, tikslai)

 

II. OBJEKTO APIBŪDINIMAS

 

(Pateikiamas objekto, licencijuotos ar pagal laikinąjį leidimą vykdomos veiklos aprašymas, brėžiniai, nurodomas naudotų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir radioaktyviųjų medžiagų kiekis bei aktyvumas)

 

III. EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO VEIKSMAI

 

(Pateikiamas eksploatavimo nutraukimo veiksmų aprašymas, jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių išmontavimo ir tolesnio tvarkymo grafikas, nurodomi dezaktyvavimo, įrangos išmontavimo veiksmai, radioaktyviųjų atliekų kiekis ir jų tvarkymo planas)

 

IV. KOKYBĖS LAIDAVIMAS

 

(Pateikiamas dozimetrinės, radiometrinės ir kt. įrangos bei prietaisų, kurie bus naudojami nutraukiant objekto eksploatavimą, aprašymas, įskaitant dozimetrinės, radiometrinės ir kt. įrangos efektyvumo įvertinimą; išmontavimo ir ardymo darbus atliksiančių darbuotojų kvalifikacijos dokumentai)

 

V. RADIACINĖS SAUGOS PROGRAMA

 

(Radiacinės saugos programos sudedamosios dalys nurodytos Lietuvos higienos normos HN 73:2001 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 663 (Žin., 2002, Nr. 11-388), 40 punkte. Objekto eksploatavimo nutraukimo radiacinės saugos programos pagrindu gali būti radiacinės saugos programa, kuri įgyvendinama vykdant veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, tačiau būtina atsižvelgti į galimą papildomą radioaktyviąją taršą dėl dulkių, aerozolių ar skysčių, radioaktyviųjų išmetų bei kitų veiksnių. Taip pat privalo būti nurodytos planuojamos dozės, kurias gaus darbuotojai, atliksiantys objekto eksploatavimo nutraukimo darbus)

 

VI. RADIACINĖS SAUGOS ĮVERTINIMAS

 

(Pateikiamas objekto, kurio eksploatavimas nutraukiamas, bei jo teritorijos radiacinės saugos įvertinimas (dozės galios, paviršinės radioaktyviosios taršos pasiskirstymas, patalpų išdėstymo planai)

PRIDEDAMA: (nurodomi pridedami dokumentai)

1. ...

2. ...

 

_______________

(pareiškėjo pareigų pavadinimas)

_______

(parašas)

___________

(vardas ir pavardė)

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-1054, 2011-12-09, Žin., 2011, Nr. 154-7303 (2011-12-17), i. k. 1112250ISAK00V-1054

 


Objektų, kuriuose vykdoma veikla su

jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais,

eksploatavimo nutraukimo taisyklių

3 priedas

(Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2011 m. gruodžio 9 d. įsakymo

Nr. V-1054 redakcija)

 

(Leidimo nutraukti objekto, kuriame vykdoma veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, eksploatavimą forma)

 

(herbas)

 

RADIACINĖS SAUGOS CENTRAS

 

L E I D I M A S

NUTRAUKTI OBJEKTO, KURIAME VYKDOMA VEIKLA SU JONIZUOJANČIOSIOS  SPINDULIUOTĖS ŠALTINIAIS, EKSPLOATAVIMĄ

 

__________ Nr. _______

(data)

 

_______________________

(sudarymo vieta)

 

Leidžiama nutraukti

 

__________________________________________________________________________

(juridinio asmens, kitos organizacijos, jų filialo pavadinimas/ fizinio asmens vardas, pavardė)

__________________________________________________________________________

(juridinio asmens, kitos organizacijos, jų filialo kodas, buveinės adresas, telefonas, faksas, el. paštas/ asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

eksploatavimą.

 

Licencijos ar laikinojo leidimo Nr. ______, išdavimo data _______________________ .

 

Leidžiama nutraukti objekto, kuriame vykdoma veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, eksploatavimą:

 

Eil. Nr.

Objekto pavadinimas

Objekto adresas

1

2

3

 

 

 

 


Leidimas galioja iki _______________________.

(data)

 

_______________

(pareigų pavadinimas)

_______

(parašas)

___________

(vardas ir pavardė)

 

(A.V.)

 

_________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. V-1054, 2011-12-09, Žin., 2011, Nr. 154-7303 (2011-12-17), i. k. 1112250ISAK00V-1054

 


Objektų, kuriuose vykdoma veikla su

jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais,

eksploatavimo nutraukimo taisyklių

4 priedas

(Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2011 m. gruodžio 9 d. įsakymo

Nr. V-1054 redakcija)

 

(Galutinės objekto eksploatavimo nutraukimo ataskaitos forma)

 

__________________________________________________________________________

(juridinio asmens, kitos organizacijos, jų filialo pavadinimas/ fizinio asmens vardas, pavardė)

__________________________________________________________________________

(juridinio asmens, kitos organizacijos, jų filialo teisinė forma, buveinės adresas, telefonas, faksas, el. paštas, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys, pavadinimas, juridinio asmens kodas / asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

 

Radiacinės saugos centrui

 

GALUTINĖ OBJEKTO EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO ATASKAITA

 

__________ Nr. _______

(data)

 

(Galutinėje objekto eksploatavimo nutraukimo ataskaitoje pateikiami:

1. Objekto, kuriame vykdoma veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais (toliau – objektas), aprašymas (su patalpų, kuriose buvo vykdoma veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, brėžiniais).

2. Objekto eksploatavimo nutraukimo tikslai.

3. Objekto eksploatavimo nutraukimo veiksmų aprašymas.

4. Įrangos, patalpų, statinių, susijusių su turėtų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių naudojimu, jeigu jiems nebuvo taikyti eksploatavimo nutraukimo veiksmai, arba taikyti tik iš dalies, aprašymas.

5. Objekto galutinio radiacinės saugos įvertinimo ataskaita (dozės galios, paviršiaus radioaktyviosios taršos patalpose ir objekto teritorijoje pasiskirstymas).

6. Objekto eksploatavimo nutraukimo metu susidariusių radioaktyviųjų atliekų kiekiai, radionuklidų aktyvumas, jų laikinojo saugojimo bei galutinio laidojimo vietos.

7. Medžiagų, įrangos, kuriai taikyti nekontroliuojamieji lygiai, sąrašas.

8. Avarijų (jei buvo) tyrimų protokolai ir kita medžiaga, parodanti, kokios priemonės taikytos.

9. Darbuotojų, atlikusių objekto eksploatavimo nutraukimą, profesinės apšvitos duomenys.

10. Objekto eksploatavimo nutraukimo metu sukaupta patirtis).

PRIDEDAMA: (nurodomi pridedami dokumentai)

1. ...

2. ...

 

_______________

(pareiškėjo pareigų pavadinimas)

_______

(parašas)

___________

(vardas ir pavardė)

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-1054, 2011-12-09, Žin., 2011, Nr. 154-7303 (2011-12-17), i. k. 1112250ISAK00V-1054

 

 

 

Objektų, kuriuose vykdoma veikla su jonizuojančiosios

spinduliuotės šaltiniais, eksploatavimo nutraukimo

taisyklių

5 priedas

(Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2011 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. V-1054 redakcija)

 

(Leidimų nutraukti objekto, kuriame vykdoma veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, eksploatavimą, registro forma)

 

RADIACINĖS SAUGOS CENTRAS

 

LEIDIMŲ NUTRAUKTI OBJEKTŲ, KURIUOSE VYKDOMA VEIKLA SU JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS ŠALTINIAIS, EKSPLOATAVIMĄ REGISTRAS

________________

(identifikavimo žymuo)

 

Reg. Nr.

Leidimo registravimo data

Leidimo galiojimo data

Radiacinės saugos centro išduotos licencijos ar laikinojo leidimo rūšis

Radiacinės saugos centro išduotos licencijos ar laikinojo leidimo numeris, išdavimo data

Licencijos ar laikinojo leidimo turėtojas

(pavadinimas, juridinio asmens, kitos organizacijos, jų filialo kodas, buveinės adresas, telefonas, faksas, el. paštas / fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

Pastabos

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________

(pareiškėjo pareigų pavadinimas)

_______

(parašas)

___________

(vardas ir pavardė)

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-1054, 2011-12-09, Žin., 2011, Nr. 154-7303 (2011-12-17), i. k. 1112250ISAK00V-1054

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1054, 2011-12-09, Žin., 2011, Nr. 154-7303 (2011-12-17), i. k. 1112250ISAK00V-1054

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-712 "Dėl Objektų, kuriuose vykdoma veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, eksploatavimo nutraukimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo