Suvestinė redakcija nuo 2021-01-01

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 1998, Nr. 67-1957, i. k. 0981100NUTA00000921

 

Nauja redakcija nuo 2019-01-01:

Nr. 1403, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22086

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

1998 m. liepos 23 d. Nr. 921

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 29 straipsnio 8 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė  n u t a r i a:

Patvirtinti Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos nuostatus (pridedama).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                              Gediminas Vagnorius

 

 

 

Ūkio ministras                                                                                            Vincas Babilius

 

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1998 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 921

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2018 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. 1403

redakcija)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTERIJOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija yra Lietuvos Respublikos valstybės įstaiga.

Ekonomikos ir inovacijų ministerija formuoja valstybės politiką, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą, o įstatymų nustatytais atvejais – ją įgyvendina ekonomikos ir inovacijų ministrui (toliau – ministras) pavestose valdymo srityse.

2. Ekonomikos ir inovacijų ministerija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir susitarimais, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, kitais įstatymais ir kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, taip pat Ekonomikos ir inovacijų ministerijos nuostatais (toliau – Nuostatai).

3. Ekonomikos ir inovacijų ministerija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Ministerijos buveinės adresas: Vilnius, Gedimino pr. 38. Sprendimą dėl ministerijos buveinės pakeitimo priima Vyriausybė.

4. Ekonomikos ir inovacijų ministerija yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – valstybės biudžetas). Ministerijos lėšų šaltiniu gali būti kitos teisėtai gautos lėšos.

5. Ekonomikos ir inovacijų ministerijos savininkė yra valstybė. Ekonomikos ir inovacijų ministerijos savininko teises ir pareigas įgyvendina Vyriausybė, kuri koordinuoja ministerijos veiklą, tvirtina ir keičia ministerijos nuostatus, sprendžia kitus įstatymuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

6. Ekonomikos ir inovacijų ministerijos vieši pranešimai skelbiami ministerijos interneto svetainėje (www.eimin.lt) ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.

Punkto pakeitimai:

Nr. 433, 2019-04-30, paskelbta TAR 2019-05-06, i. k. 2019-07340

 

II SKYRIUS

EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTERIJOS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

7. Ekonomikos ir inovacijų ministerijos veiklos tikslai yra:

7.1. formuoti valstybės ekonomikos politiką – bendrąją ekonominę (makroekonominę), konkurencijos, Europos Sąjungos vidaus rinkos, viešųjų pirkimų, pirkimų, atliekamų perkančiosios organizacijos, veikiančios vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srityje, pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje (toliau kartu – viešieji pirkimai), koncesijų, vidaus prekybos (įskaitant alkoholio ir tabako kontrolę), mokėjimų pagal komercines sutartis vėlavimo prevencijos, prekių ir paslaugų reklamos, netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo, žmogiškųjų išteklių plėtros, reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo – ir organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;

7.2. formuoti konkurencingumo didinimo valstybės politiką – palankios aplinkos verslui kūrimo, smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros, geresnio reglamentavimo priemonių taikymo reguliuojant ūkio subjektų veiklą (administracinės ir kitos reguliavimo naštos mažinimo, teisės aktų supaprastinimo, teisinio reguliavimo kokybės gerinimo), verslo priežiūros, įmonių teisės, valstybės valdomų įmonių, valstybei ir savivaldybėms priklausančių akcijų privatizavimo, investicijų, eksporto skatinimo, technologijų, inovacijų, metrologijos, standartizacijos, akreditacijos, kosmoso, pramonės ir paslaugų plėtros, turizmo, kurortų ir kurortinių teritorijų – ir organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 433, 2019-04-30, paskelbta TAR 2019-05-06, i. k. 2019-07340

 

7.3. formuoti valstybės politiką valstybės informacinių išteklių, dokumentų pakartotinio naudojimo ir informacinės visuomenės plėtros srityse ir organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą.

8. Ekonomikos ir inovacijų ministerija, siekdama Nuostatų 7.1 papunktyje nurodyto veiklos tikslo:

8.1. teikia Vyriausybei pasiūlymus dėl ekonomikos plėtros ir konkurencijos politikos formavimo krypčių, dalyvavimo tarptautinėse programose, skatinančiose ūkio plėtrą ir įvairių sričių bendradarbiavimą;

8.2. koordinuoja Lietuvos Respublikos dalyvavimą formuojant Europos Sąjungos politiką bendraisiais Europos Sąjungos vidaus rinkos klausimais

8.3. koordinuoja Europos Sąjungos vidaus rinkos politikos įgyvendinimą Lietuvoje, dalyvauja formuojant Europos Sąjungos politiką Europos Sąjungos vidaus rinkos paslaugų srityje, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą;

8.4. atlieka nacionalinio Europos Sąjungos vidaus rinkos informacinės sistemos koordinatoriaus funkcijas;

8.5. koordinuoja keitimąsi informacija apie techninių reglamentų projektus su Europos Komisija;

8.6. atlieka Europos Sąjungos vidaus rinkos problemų sprendimo tinklo SOLVIT funkcijas Lietuvoje, sprendžiant ūkio subjektams ir piliečiams kylančias problemas, susijusias su Europos Sąjungos vidaus rinkos funkcionavimo trūkumais;

8.7. pagal Europos Sąjungos reikalavimus notifikuoja Europos Komisijai fizinių kliūčių laisvam prekių judėjimui atvejus;

8.8. teikia Vyriausybei pasiūlymus dėl viešųjų pirkimų sistemos ir koncesijų tobulinimo ir plėtros, viešųjų pirkimų ir koncesijų skaidrumo, efektyvumo didinimo, konkurencijos viešuosiuose pirkimuose ir koncesijose skatinimo;

8.9. nagrinėja perkančiųjų organizacijų, tiekėjų ir asocijuotų verslo struktūrų keliamas viešųjų pirkimų ir koncesijų teisinio reguliavimo problemas, analizuoja kitų valstybių patirtį viešųjų pirkimų ir koncesijų srityje;

8.10. dalyvauja vertinant verslo subjektų sąnaudas, atsiradusias dėl klimato kaitos;

8.11. analizuoja prekybos įmonių ir tiekėjų ekonominių santykių problemas ir prireikus rengia atitinkamų teisės aktų projektus;

8.12. koordinuoja ne maisto produktų rinkos priežiūrą;

8.13. nustato privalomuosius produktų saugos reikalavimus srityse, kuriose Ekonomikos ir inovacijų  ministerijai priskirta tvirtinti techninius reglamentus ir kitus teisės aktus, nustatančius privalomuosius produktų saugos reikalavimus;

8.14. analizuoja žmogiškųjų išteklių pokyčius ir poveikį ekonomikos plėtrai, rengia ir teikia Vyriausybei, kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl palankios ir konkurencingos žmogiškųjų išteklių aplinkos formavimo;

8.15. tvarko Lietuvos profesijų klasifikatorių;

8.16. koordinuoja kompetentingų institucijų, atsakingų už užsienyje įgytų profesinių kvalifikacijų pripažinimą Lietuvos Respublikoje, veiklą;

8.17. užtikrina Lietuvos Respublikos pagalbos centro funkcijų atlikimą reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo srityje;

8.18. koordinuoja laisvą paslaugų teikimą pagal reglamentuojamas profesijas, išankstinių deklaracijų priėmimo procesą, kai paslaugos teikėjas atvyksta į Lietuvos Respubliką laikinai ir kartais teikti paslaugų;

8.19. sudaro ir tvarko reglamentuojamų profesijų sąrašą;

8.20. organizuoja savo reguliuojamos srities darbuotojų tęstinį profesinį mokymą;

8.21. organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja žmogiškųjų išteklių politikos įgyvendinimą, rengia, organizuoja ir įgyvendina žmogiškųjų išteklių plėtros priemones: suderinusi su Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto mokslo ministerija ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija nustato žmogiškųjų išteklių plėtros aspektu prioritetines ūkio sritis, organizuoja jose užimtų asmenų tęstinį profesinį mokymą, kvalifikacijos tobulinimą, kompetentingumo plėtrą, aukšto meistriškumo kvalifikacijų tobulinimą, atlieka kitas Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatyme nustatytas funkcijas;

8.22. analizuoja Lietuvos pramonės, prekybos, paslaugų, verslo būklę ir raidos tendencijas;

8.23. koordinuoja Europos Sąjungos Tarybos patvirtintų rekomendacijų Lietuvai dėl nacionalinių reformų įgyvendinimą;

8.24. koordinuoja Nacionalinės reformų darbotvarkės rengimą ir įgyvendinimą.

9. Ekonomikos ir inovacijų ministerija, siekdama Nuostatų 7.2 papunktyje nurodyto veiklos tikslo:

9.1. analizuoja verslo, taip pat ir ūkinės veiklos licencijavimo, sąlygas Lietuvoje, teikia Vyriausybei pasiūlymus dėl jų gerinimo priemonių;

9.2. užtikrina viešųjų paslaugų smulkiajam ir vidutiniam verslui prieinamumą, bendradarbiaujant su savivaldybių institucijomis ir asocijuotomis verslo struktūromis;

9.3. analizuoja ūkio subjektų veiklos priežiūros sąlygas Lietuvoje, organizuoja ir koordinuoja ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių institucijų veiklos ir (ar) funkcijų optimizavimo ir tobulinimo procesą;

9.4. bendradarbiauja su verslininkus vienijančiomis organizacijomis, visuomeninėmis patariamosiomis institucijomis ir kitomis suinteresuotomis šalimis, analizuodama ir vertindama verslo sąlygas Lietuvoje, spręsdama smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų problemas;

9.5. koordinuoja Pasaulio banko tyrimo „Doing Business“ ekspertinį vertinimą, apibendrina analizės rezultatus ir teikia Vyriausybei ir kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms išvadas ir pasiūlymus dėl „Doing Business“ Lietuvos indekso gerinimo;

9.6. teikia Vyriausybei pasiūlymus dėl smulkiojo ir vidutinio verslo aplinkos gerinimo, verslumo lygio didinimo, verslo subjektų konkurencingumo augimo skatinimo, techniškai ir ūkiškai aptarnauja Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos veiklą;

9.7. koordinuoja Europos Sąjungos, o bendradarbiaudama su kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis – ir Lietuvos geresnio reglamentavimo iniciatyvų, skirtų ūkio subjektų administracinei ir kitai reguliavimo naštai mažinti, teisės aktams supaprastinti, teisinio reguliavimo kokybei ir verslo sąlygoms gerinti, įgyvendinimą;

9.8. formuoja valstybės valdomų įmonių gero valdymo gaires ir principus;

9.9. inicijuoja ir koordinuoja teisės aktų bendraisiais valstybei ir savivaldybėms priklausančių akcijų privatizavimo klausimais rengimą ir tobulinimą;

9.10. dalyvauja formuojant Europos Sąjungos politiką bendrovių teisės srityje, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą;

9.11. atlieka ir koordinuoja darbus, susijusius su laisvųjų ekonominių zonų ir pramonės parkų steigimu ir funkcionavimu Lietuvos Respublikoje, analizuoja ir teikia Vyriausybei pasiūlymus dėl laisvųjų ekonominių zonų ir pramonės parkų veiklos gerinimo;

9.12. atlieka Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje esančios žemės paėmimo visuomenės poreikiams suinteresuotos institucijos funkcijas ir priima sprendimus dėl šioje zonoje esančios privačios žemės įsisavinimo;

9.13. teikia valstybės ir savivaldybių institucijoms pasiūlymus dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės ir koncesijų;

9.14. koordinuoja Lietuvos nacionalinio koordinacinio centro veiklą įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos sutartį dėl Lietuvos Respublikos prisijungimo prie 2000 m. birželio 27 d. deklaracijos dėl tarptautinių investicijų ir daugiašalių įmonių;

9.15. teikia Vyriausybei pasiūlymus dėl eksporto skatinimo ir verslo tarptautiškumo plėtros, rengia dvišalius prekybinio ir ekonominio Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių bendradarbiavimo komisijų posėdžius ir (arba) juose dalyvauja;

9.16. administruoja importuojamų prekių kvotas, išduoda importo dokumentus;

9.17. vadovauja dvejopo naudojimo prekių ir technologijų eksporto ir karinės įrangos eksporto, importo, tranzito ir tarpininkavimo kontrolės darbams;

9.18. dalyvauja formuojant nacionalinę mokslinių tyrimų politiką, kuria palankią naujų produktų ir procesų kūrimo versle aplinką ir skatina įmonių inovacinę veiklą, koordinuoja inovacijų paramos infrastruktūros kūrimą ir plėtrą, atlieka kitas Lietuvos Respublikos technologijų ir inovacijų įstatyme ir kituose įstatymuose nustatytas funkcijas mokslo, technologijų ir inovacijų srityse;

9.19. inicijuoja priemones, skatinančias intelektinės nuosavybės kūrimą ir naudojimą versle, intelektinės nuosavybės teisių apsaugą, ir koordinuoja jų įgyvendinimą;

9.20. inicijuoja priemones, skatinančias verslo ir mokslo bendradarbiavimo plėtrą, ir koordinuoja jų įgyvendinimą, prireikus rengia atitinkamų teisės aktų projektus;

9.21. inicijuoja priemones, skatinančias integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) kūrimą ir plėtrą pagal Integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) kūrimo ir plėtros koncepciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 21 d. nutarimu Nr. 321 „Dėl Integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) kūrimo ir plėtros koncepcijos patvirtinimo“, ir šių slėnių programas, ir koordinuoja jų įgyvendinimą;

9.22. inicijuoja priemones, skatinančias klasterių kūrimą ir plėtrą, ir koordinuoja jų įgyvendinimą;

9.23. gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekų tvarkymo srityje koordinuoja pramonės įmonių veiksmus diegiant jose susidarančių atliekų tvarkymo pajėgumus;

9.24. organizuoja iš antrinių žaliavų pagamintų produktų viešinimo konkursą, siekdama skatinti iš antrinių žaliavų pagamintų produktų rinkų kūrimą;

9.25. sudaro sąlygas Lietuvos pramonės įmonėse diegti ir plėtoti naujausias technologijas, leidžiančias mažinti atliekų, taip pat į aplinką išmetamų teršalų poveikį aplinkai;

9.26. sudaro sąlygas Lietuvos Respublikos pramonės įmonėse diegti ir plėtoti modernias technologijas, leidžiančias gamyboje naudoti atsinaujinančius energijos išteklius, didinti įrenginių energijos vartojimo efektyvumą ir taip prisidėti prie Europos Sąjungos iniciatyvų, didinančių pramonės įmonių konkurencingumą Europos Sąjungoje, įgyvendinimo;

9.27. rengia ir teikia Vyriausybei pasiūlymus dėl valstybinės reikšmės turizmo infrastruktūros projektų įgyvendinimo bei kurortų ir kurortinių teritorijų plėtros;

9.28. atlieka Lietuvos Respublikos turizmo įstatyme priskirtas funkcijas;

9.29. Neteko galios nuo 2020-01-01

Papunkčio naikinimas:

Nr. 433, 2019-04-30, paskelbta TAR 2019-05-06, i. k. 2019-07340

 

9.30. užtikrina atitikties įvertinimo įstaigų akreditacijos sistemos Lietuvoje veikimą;

9.31. atlieka Lietuvos Respublikos metrologijos įstatyme išvardytas Ekonomikos ir inovacijų ministerijai priskirtas funkcijas;

9.32. įgyvendina priemones, mažinančias administracinę ir kitą reguliavimo naštą ir skatinančias vidaus prekybos plėtrą.                 

10. Ekonomikos ir inovacijų ministerija, siekdama Nuostatų 7.3 papunktyje nurodyto veiklos tikslo:

10.1. rengia ir teikia siūlymus Vyriausybei dėl valstybės informacinių išteklių veiklos prioritetų, plėtros krypčių, siektinų rezultatų ir jų pasiekimo būdų, taikomų informacinių ir ryšių technologijų tobulinimo ir plėtros krypčių, rekomenduojamų taikyti techninių reikalavimų (standartų);

10.2. koordinuoja ir derina valstybės institucijų tarpžinybinius veiksmus, joms formuojant ir įgyvendinant valstybės informacinių išteklių politiką;

10.3. planuoja lėšų paskirstymą valstybės informacinių išteklių plėtrai;                 

10.4. koordinuoja valstybės informacinių išteklių sąveikumą ir pakartotinį naudojimą užtikrinančių technologinių priemonių kūrimą ir funkcionavimą;

10.5. derina registrų ir valstybės informacinių sistemų nuostatų projektus;

10.6. konsultuoja registrų ir valstybės informacinių sistemų valdytojus ir tvarkytojus, prireikus – ir kitas valstybės institucijas registrų ir valstybės informacinių sistemų veiklos klausimais;

10.7. teikia pasiūlymus dėl registrų ir valstybės informacinių sistemų steigimo ir likvidavimo tikslingumo;

10.8. teikia Vyriausybei pasiūlymus dėl dokumentų pakartotinio naudojimo plėtros krypčių, siektinų rezultatų ir jų pasiekimo būdų;

10.9. koordinuoja ir derina valstybės institucijų veiksmus, joms įgyvendinant valstybės politiką dokumentų pakartotinio naudojimo srityje;

10.10. rengia dokumentų, skirtų pakartotinai naudoti, prieinamumo, sąlygų, kuriomis šie dokumentai prieinami, ir pareiškėjų teisės gynimo priemonių ataskaitą ir pateikia ją Europos Komisijai;

10.11. dalyvauja organizuojant informacinės aplinkos pritaikymą neįgaliesiems;

10.12. atlieka Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas, susijusias su valstybės informacinės visuomenės plėtros politikos formavimu.

11. Ekonomikos ir inovacijų ministerija taip pat atlieka šias funkcijas:

11.1. planuoja ir įgyvendina Ekonomikos ir inovacijų ministerijos kompetencijai priskirtas Europos Sąjungos struktūrinės paramos programas ir priemones;

11.2. atstovauja valstybei akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse, įgyvendina viešųjų įstaigų dalininko ar savininko teises ir pareigas, taip pat Vyriausybės pavedimu ministrui priklausančiose valdymo srityse įgyvendina valstybės įmonių savininko teises ir pareigas;

11.3. atlieka Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų valdymo ir kontrolės sistemos tarpinės institucijos funkcijas;

11.4. koordinuoja ir kontroliuoja valstybės rezervo sudarymą, kaupimą ir tvarkymą, teikia Vyriausybei projektus teisės aktų dėl valstybės rezervo sukaupimo laiko, materialinių išteklių atsargų nomenklatūros, kiekio, valstybės biudžeto asignavimų ir kitų valstybės lėšų skyrimo valstybės rezervui sudaryti, kaupti ir tvarkyti;

11.5. organizuoja ministerijai priskirto valstybės rezervo sudarymą, saugojimą, atnaujinimą, kaupimą ir apskaitą;

11.6. atlieka krizių valdymo, civilinės saugos ir mobilizacijos užduotis;

11.7. rengia Lietuvos Respublikos Seimo priimamų teisės aktų, Vyriausybės nutarimų, sprendimų ir rezoliucijų, kitų teisės aktų Ekonomikos ir inovacijų ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais projektus ir koordinuoja (organizuoja) jų įgyvendinimą bei analizuoja šių teisės aktų taikymo praktiką;

11.8. rengia ir derina Lietuvos Respublikos pozicijas Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais, koordinuoja ir organizuoja ministrui pavestose valdymo srityse valstybės institucijų ir įstaigų pozicijų Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais rengimą ir derinimą, taip pat dalyvauja, kai pozicijas rengia kitos institucijos;

11.9. užtikrina efektyvų atstovavimą Lietuvos interesams Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose;

11.10. perkelia į nacionalinę teisę ir įgyvendina Europos Sąjungos teisę (acquis communautaire), vykdo kitus Lietuvos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimus, Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka apie tai informuoja Europos Sąjungos institucijas;

11.11. palaiko ryšius su užsienio valstybių institucijomis, užsienio valstybių diplomatinėmis atstovybėmis, bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis ir (arba) dalyvauja jų veikloje;

11.12. Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių atstovavimo Lietuvos Respublikai procedūras, nustatyta tvarka atstovauja Lietuvos Respublikai:

11.12.1. ir vykdo Lietuvos įsipareigojimus pagal tarptautinių neplatinimo režimų (Vasenaro susitarimo, Australijos grupės, Branduolinių tiekėjų grupės) nuostatas;

11.12.2. ir koordinuoja Konvencijos dėl cheminio ginklo kūrimo, gamybos, kaupimo ir panaudojimo uždraudimo bei jo sunaikinimo įgyvendinimą Lietuvoje;

11.12.3. pagal kompetenciją Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje;

11.12.3. Jungtinių Tautų Pasaulio turizmo organizacijoje, Europos kelionių komisijoje ir kitose su turizmu susijusiose tarptautinėse organizacijose;

11.12.4. Šiaurės Atlanto sutarties organizacijoje – pramonės plėtros klausimais;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 570, 2020-06-03, paskelbta TAR 2020-06-05, i. k. 2020-12411

 

11.12.5. Europos kosmoso agentūroje;

11.12.6. kitose tarptautinėse organizacijose – Vyriausybės ar Ministro Pirmininko pavedimu;

11.13. Neteko galios nuo 2021-01-01

Papunkčio naikinimas:

Nr. 570, 2020-06-03, paskelbta TAR 2020-06-05, i. k. 2020-12411

 

11.14. ministrui pavestose valdymo srityse rengia planavimo dokumentus ir dalyvauja juos rengiant, koordinuoja jų įgyvendinimą.

12. Ekonomikos ir inovacijų ministerija atlieka ir kitas teisės aktų jai pavestas funkcijas.

 

 

 

III SKYRIUS

EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTERIJOS TEISĖS

 

13. Ekonomikos ir inovacijų ministerija, siekdama jai nustatytų veiklos tikslų ir atlikdama jos kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:

13.1. gauti iš ministerijų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, mokslo įstaigų ir organizacijų informaciją, būtiną jai pavestoms funkcijoms atlikti;

13.2. iš ministerijų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, mokslo ir mokymo įstaigų ir organizacijų atstovų ir specialistų (suderinusi su jų vadovais), taip pat užsienio specialistų sudaryti komisijas, darbo grupes ir priežiūros komitetus ministerijos funkcijoms atlikti;

13.3. koordinuoti Lietuvos Respublikoje ir užsienyje rengiamas valstybinės svarbos parodas ir muges;

13.4. organizuoti seminarus, konferencijas ir kitus renginius, dalyvauti Lietuvos Respublikoje ir kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse, kitose užsienio valstybėse organizuojamuose seminaruose ir konferencijose, mugėse, parodose, prekybos dienose ir kituose renginiuose, skirtuose užsienio investicijoms pritraukti, vidaus ir užsienio prekybai plėtoti;

13.5. dalyvauti į užsienį vykstančių Lietuvos Respublikos valstybinių ir vyriausybinių delegacijų darbe, taip pat priimant užsienio valstybines ir vyriausybines delegacijas Lietuvos Respublikoje;

13.6. pagal kompetenciją sudaryti sutartis ir susitarimus su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių juridiniais asmenimis.

14. Ekonomikos ir inovacijų ministerija turi ir kitų teisės aktų jai suteiktų teisių.

 

IV SKYRIUS

EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTERIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

15. Ekonomikos ir inovacijų ministerijos veikla organizuojama vadovaujantis ministro patvirtintais ministerijos strateginiais ir metiniais veiklos planais, kitais planavimo dokumentais. Ministerijos strateginiai ir metiniai veiklos planai skelbiami ministerijos interneto svetainėje. Ministerijos strateginių ir metinių veiklos planų vykdymą vertina Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Centralizuotas vidaus audito skyrius.

16. Ekonomikos ir inovacijų ministerijos veikla reguliuojama ministro tvirtinamais Ekonomikos ir inovacijų ministerijos darbo reglamentu, Vidaus tvarkos taisyklėmis, ministerijos administracijos padalinių nuostatais, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (toliau – darbuotojai), pareigybių aprašymais.

17. Ekonomikos ir inovacijų ministerijai vadovauja ministras, kurį pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų Respublikos Prezidentas Ministro Pirmininko teikimu. Ministrą laikinai pavaduoti gali tik Ministro Pirmininko paskirtas kitas Vyriausybės narys.

18. Ministras yra atsakingas už jam pavestas valdymo sritis, kurias nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymas, kiti įstatymai ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimas Nr. 330 „Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“. Ministras, vadovaudamas ministerijos veiklai, yra atsakingas Lietuvos Respublikos Seimui, Respublikos Prezidentui ir tiesiogiai pavaldus Ministrui Pirmininkui.

19. Ministras atlieka Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatyme nustatytas funkcijas. Pavaduojantysis ministras neatlieka funkcijų, nurodytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 26 straipsnio 2 dalyje.

20. Ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai – viceministrai, ministro patarėjas (patarėjai), ministro atstovas spaudai, kiti ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai – padeda ministrui suformuoti politines nuostatas ir prioritetus, priimti sprendimus ir juos įgyvendinti.

Ministras savo įgaliojimų laikotarpiu gali turėti visuomeninių konsultantų, kurie jo prašymu teikia jam konsultacijas, pasiūlymus, išvadas ir kitą informaciją.

Viceministrų skaičių ministro teikimu tvirtina Vyriausybė. Ministerijoje negali būti daugiau negu 4 viceministrai.

20. Viceministrai ministro nustatytose veiklos srityse atlieka Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatyme nustatytas funkcijas.

21. Laikinai nesant viceministro, visas jo funkcijas arba jų dalį ministro pavedimu atlieka kitas viceministras (viceministrai).

22. Ekonomikos ir inovacijų ministerija turi savo administraciją. Jai vadovauja ministerijos kancleris.

23. Ministerijos kancleris yra karjeros valstybės tarnautojas, ministerijos administracijos vadovas, pavaldus ministrui. Ministerijos kancleris atlieka Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatyme nustatytas funkcijas.

24. Jeigu ministerijos kanclerio laikinai nėra, visas jo funkcijas arba jų dalį ministras paveda atlikti vienam iš ministerijos administracijos padalinių vadovų.

25. Ministerijos kancleris, o kai jo laikinai nėra, – ministro paskirtas ministerijos administracijos padalinio vadovas pagal kompetenciją priima potvarkius.

26. Ministerijos kancleris saugo ministerijos antspaudą ir atsako už antspaudo naudojimą. Ministras saugoti ministerijos antspaudą gali įgalioti kitą ministerijos valstybės tarnautoją. Šiuo atveju už antspaudo naudojimą atsako ministro įgaliotas ministerijos valstybės tarnautojas.

27. Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje sudaroma kolegija – ministro patariamoji institucija. Kolegijos nariai yra ministras (kolegijos pirmininkas), viceministrai ir ministerijos kancleris. Į kolegijos sudėtį gali būti įtraukiami kiti ministerijos ir kitų institucijų atstovai.

Ministerijos kolegijos narių skaičių nustato, kolegijos personalinę sudėtį ir darbo reglamentą tvirtina ministras. Jis taip pat teikia kolegijai svarstyti klausimus.

28. Valstybės politikai ministrui pavestose valdymo srityse įgyvendinti ir šios politikos formavimui ir įgyvendinimui aptarnauti gali būti steigiamos įstaigos prie ministerijos. Dalyvauti formuojant valstybės politiką ministrui pavestose valdymo srityse ir jai įgyvendinti taip pat gali būti steigiamos Vyriausybės įstaigos.

 

V SKYRIUS

EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTERIJOS VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

 

29. Ekonomikos ir inovacijų ministerijos finansų kontrolę atlieka ministro paskirti ministerijos valstybės tarnautojai arba darbuotojai.

30. Ekonomikos ir inovacijų ministerijos vidaus auditą atlieka Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Centralizuotas vidaus audito skyrius.

31. Ekonomikos ir inovacijų ministerijos valstybinį (finansinį ir veiklos) auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.

32. Ministerijos strateginio ir metinio veiklos plano įgyvendinimo kontrolę atlieka ministras arba ministro sudaryta strateginio planavimo darbo grupė.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

33. Ekonomikos ir inovacijų ministerija gali būti reorganizuojama arba likviduojama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.

 

––––––––––––––––––––

Priedo pakeitimai:

Nr. 846, 2001-07-10, Žin., 2001, Nr. 61-2186 (2001-07-13), i. k. 1011100NUTA00000846

Nr. 345, 2008-04-09, Žin., 2008, Nr. 46-1734 (2008-04-22), i. k. 1081100NUTA00000345

Nr. 1478, 2010-10-13, Žin., 2010, Nr. 125-6400 (2010-10-23), i. k. 1101100NUTA00001478

Nr. 359, 2015-04-08, paskelbta TAR 2015-04-15, i. k. 2015-05812

Nr. 1403, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22086

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 846, 2001-07-10, Žin., 2001, Nr. 61-2186 (2001-07-13), i. k. 1011100NUTA00000846

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 23 d. nutarimo Nr. 921 "Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo" dalinio pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1257, 2001-10-25, Žin., 2001, Nr. 92-3214 (2001-10-31), i. k. 1011100NUTA00001257

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 23 d. nutarimo Nr. 921 "Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo" dalinio pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1569, 2001-12-21, Žin., 2001, Nr. 108-3931 (2001-12-28), i. k. 1011100NUTA00001569

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 23 d. nutarimo Nr. 921 "Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo" papildymo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 955, 2002-06-21, Žin., 2002, Nr. 64-2615 (2002-06-26), i. k. 1021100NUTA00000955

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 23 d. nutarimo Nr. 921 "Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1317, 2002-08-21, Žin., 2002, Nr. 83-3585 (2002-08-28), i. k. 1021100NUTA00001317

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 23 d. nutarimo Nr. 921 "Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 350, 2003-03-25, Žin., 2003, Nr. 29-1194 (2003-03-26), i. k. 1031100NUTA00000350

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 23 d. nutarimo Nr. 921 "Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1001, 2003-08-12, Žin., 2003, Nr. 80-3638 (2003-08-16), i. k. 1031100NUTA00001001

Dėl Europos komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės reorganizavimo

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1544, 2004-12-02, Žin., 2004, Nr. 175-6489 (2004-12-07), i. k. 1041100NUTA00001544

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 23 d. nutarimo Nr. 921 "Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 345, 2008-04-09, Žin., 2008, Nr. 46-1734 (2008-04-22), i. k. 1081100NUTA00000345

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 23 d. nutarimo Nr. 921 "Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 87, 2009-02-11, Žin., 2009, Nr. 19-756 (2009-02-19), i. k. 1091100NUTA00000087

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 23 d. nutarimo Nr. 921 "Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 434, 2009-05-20, Žin., 2009, Nr. 60-2376 (2009-05-23), i. k. 1091100NUTA00000434

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 23 d. nutarimo Nr. 921 "Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1478, 2010-10-13, Žin., 2010, Nr. 125-6400 (2010-10-23), i. k. 1101100NUTA00001478

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 23 d. nutarimo Nr. 921 "Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 159, 2011-02-09, Žin., 2011, Nr. 18-857 (2011-02-12), i. k. 1111100NUTA00000159

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 23 d. nutarimo Nr. 921 "Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 797, 2011-07-07, Žin., 2011, Nr. 84-4094 (2011-07-12), i. k. 1111100NUTA00000797

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 23 d. nutarimo Nr. 921 "Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 598, 2014-06-25, paskelbta TAR 2014-06-30, i. k. 2014-09321

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 23 d. nutarimo Nr. 921 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

16.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 359, 2015-04-08, paskelbta TAR 2015-04-15, i. k. 2015-05812

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 23 d. nutarimo Nr. 921 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

17.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 902, 2015-08-26, paskelbta TAR 2015-08-27, i. k. 2015-13071

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 23 d. nutarimo Nr. 921 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

18.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 497, 2018-05-16, paskelbta TAR 2018-05-29, i. k. 2018-08617

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 23 d. nutarimo Nr. 921 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

19.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 902, 2018-09-04, paskelbta TAR 2018-09-13, i. k. 2018-14455

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 23 d. nutarimo Nr. 921 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

20.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1403, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22086

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 23 d. nutarimo Nr. 921 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

21.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 433, 2019-04-30, paskelbta TAR 2019-05-06, i. k. 2019-07340

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 23 d. nutarimo Nr. 921 „Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

22.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 570, 2020-06-03, paskelbta TAR 2020-06-05, i. k. 2020-12411

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 23 d. nutarimo Nr. 921 „Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo