Suvestinė redakcija nuo 2013-12-22

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2008, Nr. 35-1261, i. k. 1082210ISAK00003-85

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL ANTŽEMINIŲ PASLAUGŲ TEIKĖJO UAB PONTEM PATVIRTINIMO

 

2008 m. kovo 17 d. Nr. 3-85

Vilnius

 

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. 3-641, 2013-12-19, Žin., 2013, Nr. 133-6806 (2013-12-21), i. k. 1132210ISAK0003-641

 

Vadovaudamasis Antžeminių paslaugų teikimo oro uostuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 3-144 „Dėl Antžeminių paslaugų teikimo oro uostuose taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 40-1510), 40 punktu,

tvirtinu UAB „PONTEM“ antžeminių paslaugų teikėju trečiosioms šalims tarptautiniame Vilniaus oro uoste teikti šias paslaugas:

Pastraipos pakeitimai:

Nr. 3-641, 2013-12-19, Žin., 2013, Nr. 133-6806 (2013-12-21), i. k. 1132210ISAK0003-641

 

1. Maitinimo paslaugas.

2. Rampos paslaugas (maisto produktų ir gėrimų vežimą, pakraunant juos į orlaivį ar iškraunant iš jo).

 

 

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS                                                     ALGIRDAS BUTKEVIČIUS

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-641, 2013-12-19, Žin., 2013, Nr. 133-6806 (2013-12-21), i. k. 1132210ISAK0003-641

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. kovo 17 d. įsakymo Nr. 3-85 "Dėl antžeminių paslaugų teikėjo UAB "Smulkus urmas" patvirtinimo" pakeitimo