Suvestinė redakcija nuo 2020-12-05

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2008, Nr. 71-2752, i. k. 1082310ISAK001V-230

 

Nauja redakcija nuo 2019-05-07:

Nr. 1V-426, 2019-05-06, paskelbta TAR 2019-05-06, i. k. 2019-07308

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIDAUS TARNYBOS SISTEMOS PAREIGŪNŲ PRIVALOMŲ PERIODINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2008 m. birželio 16 d. Nr. 1V-230

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 58 straipsnio 4 dalimi,

tvirtinu Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų privalomų periodinių profilaktinių sveikatos patikrinimų tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                              REGIMANTAS ČIUPAILA

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras

 

Rimvydas Turčinskas

2008 m. birželio 16 d.

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministro 2008 m. birželio 16 d.

įsakymu Nr. 1V-230

(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministro 2019 m. gegužės 6 d.

įsakymo Nr. 1V-426 redakcija)

 

VIDAUS TARNYBOS SISTEMOS PAREIGŪNŲ privalomų periodinių profilaktinių sveikatos patikrinimų tvarkos APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų privalomų periodinių profilaktinių sveikatos patikrinimų tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja vidaus tarnybos sistemos pareigūnų ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, įtrauktų į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kadrų rezervą ir einančių nestatutines pareigas Vidaus reikalų ministerijoje ar Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaigoje (toliau – pareigūnai), privalomų periodinių profilaktinių sveikatos patikrinimų (toliau – sveikatos patikrinimai) organizavimo, atlikimo, kontrolės ir apskaitos tvarką.

Apraše vartojamos sąvokos, apibrėžtos Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statute.

2. Pareigūnų sveikatos patikrinimų tikslas – sistemingai vertinti, ar pareigūnų sveikatos būklė leidžia jiems eiti pareigas vidaus tarnyboje, taip pat laiku nustatyti ligas ar sveikatos sutrikimus, susijusius su vidaus tarnyba, kad būtų laiku taikomos pareigūnų sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo priemonės.

3. Pareigūnų sveikatos patikrinimų mastą ir periodiškumą lemia jų lytis (1 priedas) ir galimi profesinės rizikos veiksniai (2 priedas). Kiekvieno pareigūno sveikatos patikrinimų periodiškumą nustato statutinės įstaigos, kurioje eina pareigas pareigūnas, vadovas, vadovaudamasis aprašo 1 ir 2 prieduose nustatytais kriterijais ir atsižvelgdamas į rekomendacijas, pateiktas atlikus sveikatos patikrinimus.

4. Pareigūnų sveikatos patikrinimai apmokami iš Vidaus reikalų ministerijai skirtų valstybės biudžeto lėšų.

5. Aprašas netaikomas statutinių įstaigų padalinių, įgaliotų vykdyti kriminalinę žvalgybą, pareigūnų, kurių tarnybinė priklausomybė kriminalinės žvalgybos subjektams yra įslaptinta ir užšifruota, sveikatos patikrinimams organizuoti. Šių pareigūnų sveikatos patikrinimai organizuojami atskira tvarka, kurią nustato vidaus reikalų ministras, suderinęs su Lietuvos Respublikos teisingumo ministru, Lietuvos Respublikos finansų ministru ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministru.

 

II skyrius

SVEIKATOS PATIKRINIMŲ ORGANIZAVIMAS, ATLIKIMAS, KONTROLĖ IR APSKAITA

 

6. Pareigūnų, išskyrus centrinių statutinių įstaigų vadovų, jų pavaduotojų, pareigūnų, įtrauktų į Vidaus reikalų ministerijos kadrų rezervą ir einančių nestatutines pareigas Vidaus reikalų ministerijoje, sveikatos patikrinimus organizuoja Vidaus tarnybos statuto 58 straipsnio 3 dalyje nurodytos įstaigos, kuriose pareigūnai eina pareigas. Centrinių statutinių įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų sveikatos patikrinimus organizuoja atitinkamai Vidaus reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija ir Lietuvos Respublikos finansų ministerija. Pareigūnų, įtrauktų į Vidaus reikalų ministerijos kadrų rezervą ir einančių nestatutines pareigas Vidaus reikalų ministerijoje, sveikatos patikrinimus organizuoja Vidaus reikalų ministerija.

7. Pareigūnų sveikatos patikrinimai vadovaujantis aprašu atliekami Vidaus reikalų ministerijos Medicinos centre (toliau – Medicinos centras).

8. Pareigūnų sveikatos patikrinimų išvados ir rekomendacijos įrašomos Medicinos centro Konsultacijų skyriaus internetinėje registracijos sistemoje (toliau – internetinė registracijos sistema) adresu https://mcks.vrm.lt/index.php. Taip pat pareigūnų sveikatos patikrinimo dokumentas yra forma Nr. 048/a „Asmens medicininė knygelė (sveikatos pasas)“, nurodyta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakyme Nr. 515 „Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ (toliau – sveikatos pasas), jeigu statutinė įstaiga, Vidaus reikalų ministerija, Teisingumo ministerija ar Finansų ministerija sveikatos pasą užpildo ir jį išduoda pareigūnui.

9. Asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis statutinėje profesinio mokymo įstaigoje, statutinės profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursuose, pareigūno statusą atkuriantiems asmenims ir buvusiems pareigūnams, grąžinamiems į vidaus tarnybą, sveikatos patikrinimas, atliktas Medicinos centro Centrinėje medicinos ekspertizės komisijoje (toliau – Centrinė medicinos ekspertizės komisija), laikomas pirmuoju sveikatos patikrinimu.

10. Finansų ministerija, Teisingumo ministerija ir Vidaus reikalų ministerija pagal kompetenciją koordinuoja ir kontroliuoja atliekamus pareigūnų sveikatos patikrinimus.

11. Statutinės įstaigos:

11.1. kasmet iki einamųjų metų lapkričio 1 d. elektroniniu būdu (internetu) pateikia Medicinos centrui bendrą pareigūnų, kurių sveikatos patikrinimai turi būti atlikti, skaičių;

11.2. sudaro ir suderina su Medicinos centru pareigūnų sveikatos patikrinimų atvykimo grafikus;

11.3. gavusios patvirtinimą iš Medicinos centro, kasmet nuo sausio 1 d. iki gruodžio 15 d. registruoja pareigūnus sveikatos patikrinimams elektroniniu būdu (internetu), naudodamosi internetine registracijos sistema;

11.4. užtikrina, kad pareigūnai nustatytu laiku atvyktų į Medicinos centrą atlikti sveikatos patikrinimą;

11.5. į internetinę registracijos sistemą ir sveikatos pasą (jei išduotas), pasirašytą statutinės įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens, įrašo šiuos duomenis apie kiekvieną pareigūną, kuris siunčiamas atlikti sveikatos patikrinimą:

11.5.1. pareigūno vardas, pavardė;

11.5.2. pareigūno gimimo data;

11.5.3. Sveikatos būklės reikalavimų sąvado, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618 „Dėl Sveikatos būklės reikalavimų sąvado patvirtinimo“, (toliau – Sąvadas) skiltis, pagal kurią pareigybės aprašyme nustatyti sveikatos būklės reikalavimai pareigūnui, einančiam tas pareigas;

11.5.4. pareigūno vidaus tarnybos stažas (metais);

11.5.5. galimos profesinės rizikos veiksniai (kenksmingi veiksniai ir pavojingi darbai), nurodyti aprašo 2 priede ir Asmenų, dirbančių darbo aplinkoje, kurioje galima profesinė rizika (kenksmingų veiksnių poveikis ir (ar) pavojingas darbas), privalomo sveikatos tikrinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“;

11.5.6. metinės apšvitos dozės bei apšvitos dozės, gautos pareigūnams, dirbantiems su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, dirbant ypatingomis sąlygomis, vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 663 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ patvirtinimo“;

11.5.7. ar pareigūno tarnyba yra susijusi su darbu naktį ir pamaininiu darbu;

11.6. kasmet iki einamųjų metų vasario 1 d. teikia Medicinos centrui aprašo 3 priede nurodytus duomenis.

12. Statutinės įstaigos vadovas ar pagal kompetenciją – vidaus reikalų, teisingumo ar finansų ministras, susipažinęs su Medicinos centro Gydytojų konsultacinės komisijos (toliau – Gydytojų konsultacinė komisija) rekomendacijomis, įrašytomis į pareigūno sveikatos pasą ir (arba) internetinę registracijos sistemą, privalo užtikrinti šių rekomendacijų įgyvendinimą.

13. Pareigūno tarnybos metu pastebėjus neigiamą vidaus tarnybos aplinkos poveikį pareigūno sveikatai ar kitokį pareigūno sveikatos sutrikimą, trukdantį atlikti pareigas, tačiau dėl kurio jis nėra pripažintas nedarbingu, pareigūnas nedelsiant siunčiamas į Centrinę medicinos ekspertizės komisiją Specializuotosios medicininės ekspertizės organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr. 1V-299 „Dėl Specializuotosios medicininės ekspertizės organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

14. Pareigūnas:

14.1. privalo pasitikrinti sveikatą statutinės įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens nurodytoje sveikatos priežiūros įstaigoje nustatytu laiku, turėdamas:

14.1.1. statutinės įstaigos išduotą ir pagal kompetenciją užpildytą sveikatos pasą (jei išduotas);

14.1.2. medicinos dokumentų išrašą (forma Nr. 027/a „Medicinos dokumentų išrašas/siuntimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-120 „Dėl Privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų patvirtinimo“) (toliau – Išrašas) iš asmens sveikatos priežiūros įstaigos, kurioje pareigūnas yra prisirašęs, ar iš gydytojo specialisto, jei sveikatos patikrinimas atliekamas kitoje, nei jis yra prisirašęs, sveikatos priežiūros įstaigoje;

14.2. atliekant sveikatos patikrinimą, sveikatą tikrinančio šeimos medicinos paslaugas teikiančio gydytojo arba gydytojo specialisto prašymu pateikia pareigūno tarnybinį pažymėjimą;

14.3. užpildo Pareigūno privalomo periodinio profilaktinio sveikatos patikrinimo klausimyną (4 priedas) ir jį pasirašo;

14.4. vykdo sveikatos pase (jei išduotas) ir internetinėje registracijos sistemoje įrašytas Gydytojų konsultacinės komisijos rekomendacijas.

15. Tais atvejais, kai Išraše yra pateikta ne vėliau kaip prieš 60 kalendorinių dienų iki sveikatos patikrinimo dienos atlikta elektrokardiograma, bendras kraujo tyrimas, bendras šlapimo tyrimas, gliukozės kiekio kraujyje ištyrimas, cholesterolio kiekio kraujyje ištyrimas, tiesiosios žarnos ir su ja susijusių organų tyrimas pirštu, lytinių organų apžiūros rezultatai ir ne vėliau kaip prieš vienus metus atliktas plaučių rentgenologinis ištyrimas, Medicinos centre šie tyrimai neatliekami, išskyrus tuos atvejus, kai yra indikacijų pakartoti tyrimą.

16. Medicinos centras:

16.1. atlieka pareigūnų sveikatos patikrinimus;

16.2. į pareigūno ambulatorinę asmens sveikatos istoriją (forma Nr. 025/a „Ambulatorinė asmens sveikatos istorija“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-120 „Dėl Privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų patvirtinimo“ (toliau – pareigūno asmens sveikatos istorija), įrašo visus sveikatos patikrinimų duomenis ir įdeda į pareigūno asmens sveikatos istoriją Pareigūno privalomo periodinio profilaktinio sveikatos patikrinimo klausimyną (4 priedas);

16.3. į pareigūno asmens sveikatos istoriją, sveikatos pasą (jei išduotas) ir internetinę registracijos sistemą įrašo sveikatos patikrinimo išvadą (ar pareigūnas gali eiti atitinkamas pareigas vidaus tarnyboje) ir rekomendacijas; šiame papunktyje nurodyta išvada ir rekomendacijos pareigūno sveikatos pase (jei išduotas) patvirtinamos sveikatą patikrinusio gydytojo specialisto arba Gydytojų konsultacinės komisijos pirmininko parašu ir asmeniniu spaudu bei Medicinos centro Konsultacijų skyriaus antspaudu;

16.4. nurodęs priežastį, nustato pareigūnui dažnesnį, negu nurodytas aprašo 1 ir (ar) 2 prieduose, sveikatos patikrinimo periodiškumą, ir šią rekomendaciją, kuri galioja iki kito pareigūno sveikatos patikrinimo, įrašo į pareigūno asmens sveikatos istoriją, sveikatos pasą (jei išduotas) ir internetinę registracijos sistemą;

16.5. užbaigęs pareigūno sveikatos patikrinimą ir nustatęs, kad jo sveikata neatitinka Sąvado skilties, nurodytos pareigūno sveikatos pase ar internetinėje registracijos sistemoje, reikalavimų, įrašo į pareigūno asmens sveikatos istoriją, sveikatos pasą (jei išduotas) ir internetinę registracijos sistemą rekomendaciją statutinei įstaigai siųsti pareigūną į Centrinę medicinos ekspertizės komisiją dėl tinkamumo vidaus tarnybai nustatymo;

16.6. nustatęs medicininių indikacijų, siunčia pareigūną konsultuotis su atitinkamais gydytojais specialistais;

16.7. atlikdamas pareigūnų, sergančių lėtinėmis progresuojančiomis ir recidyvuojančiomis ligomis, sveikatos patikrinimus, siekdamas išvengti jų paūmėjimo ir komplikacijų ateityje, nustato medicininės reabilitacijos poreikį;

16.8. įrašo informaciją apie užbaigtus pareigūnų sveikatos patikrinimus internetinėje registracijos sistemoje, kurioje su šia informacija gali susipažinti statutinė įstaiga;

16.9. jeigu pareigūno sveikatos patikrinimas yra neužbaigtas praėjus vienam mėnesiui po atvykimo į Medicinos centro Konsultacijų skyrių, statutinei įstaigai siunčiamas pareigūno sveikatos pasas (jei išduotas) su įrašu „sveikatos patikrinimas neužbaigtas“ ir apie tai pažymima internetinėje registracijos sistemoje;

16.10. kasmet iki einamųjų metų kovo 1 d. atitinkamai Vidaus reikalų ministerijai, Teisingumo ministerijai ir Finansų ministerijai pateikia duomenis apie praėjusiais metais Medicinos centre atliktus pareigūnų sveikatos patikrinimus (patikrinimų skaičių, eigą, rezultatus) (5 ir 6 priedai) bei pasiūlymus dėl pareigūnų saugos ir sveikatos valdymo sprendimų priėmimo;

16.11. atlikęs sveikatos patikrinimą, pareigūno sveikatos pasą (jei išduotas) perduoda statutinei įstaigai ar jos įgaliotam atstovui.

17. Pareigūno sveikatos pase (jei išduotas) ir internetinėje registracijos sistemoje rašomas nustatytos ligos ar sveikatos sutrikimo kodas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. V-164 „Dėl Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtojo pataisyto ir papildyto leidimo „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija, TLK‑10-AM) įdiegimo“.

18. Pareigūnų sveikatos patikrinimai atliekami jų tarnybos metu.

19. Jei pareigūnas yra laikinai nedarbingas, sveikatos patikrinimas atidedamas, kol pareigūnas taps darbingas. Jei pareigūnas yra tarnybinėje komandiruotėje arba yra nusiųstas į užsienio valstybes atlikti patarėjo, stebėtojo ir kitų funkcijų tarptautinėje organizacijoje ar institucijoje, Europos Sąjungos institucijoje ar įstaigoje, Europos Komisijos ar Tarybos įsteigtoje institucijoje, Europos Komisijos ir Europos Sąjungos valstybių narių kartu įsteigtoje organizacijoje (konsorciume) (toliau – tarptautinė institucija), civilinėje tarptautinėje operacijoje ar užsienio valstybės institucijoje arba tarptautinės institucijos ar humanitarinės pagalbos teikimo misijoje, specialiojoje misijoje, taip pat Jungtinių Tautų, kitų tarptautinių organizacijų, Europos Sąjungos, užsienio valstybių operacijose ir misijose, sveikatos patikrinimas atidedamas, kol pareigūnas grįš iš tarnybinės komandiruotės arba kol pasibaigs jo siuntimo į užsienio valstybes laikotarpis.

20. Esant poreikiui, sveikatos patikrinimo metu pareigūnas gali būti siunčiamas ištirti jį į Medicinos centro stacionarą.

21. Jei pareigūnas sveikatos patikrinimo metu buvo pasiųstas į Medicinos centro stacionarą, gali būti atliekamas jo sveikatos patikrinimas jam būnant (gydantis) stacionare.

22. Centrinėje medicinos ekspertizės komisijoje atlikta specializuotoji pareigūno medicininė ekspertizė įskaitoma kaip sveikatos patikrinimas.

 

III skyrius

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

23. Pareigūnų sveikatos pasai (jei išduodami) saugomi statutinėje įstaigoje. Kai pareigūnas yra perkeliamas į kitą statutinę įstaigą, jo sveikatos pasas (jei išduotas) kartu su pareigūno tarnybos byla perduodamas statutinei įstaigai, į kurią pareigūnas yra perkeliamas. Kai pareigūnas atleidžiamas iš vidaus tarnybos, sveikatos pasas (jei išduotas) paliekamas pareigūno tarnybos byloje.

24. Pareigūnas, kuris nevykdo aprašo 14.1 papunktyje nustatyto reikalavimo ir nepasitikrino sveikatos, traukiamas tarnybinėn atsakomybėn.

____________________

 

Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų privalomų

periodinių profilaktinių sveikatos patikrinimų

tvarkos aprašo

1 priedas

 

VIDAUS TARNYBOS SISTEMOS PAREIGŪNŲ PRIVALOMŲ PERIODINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ MASTAS IR PERIODIŠKUMAS

 

Eilės Nr.

Pareigūnai

Sveikatos patikrinimų periodiškumas

Tikrinančių gydytojų pareigybių pavadinimai

Būtinieji tyrimai

Pastabos

1.

Vyrai

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantis gydytojas1

1. Tiesiosios žarnos ir su ja susijusių organų tyrimas pirštu2.

2. Plaučių rentgenologinis ištyrimas3.

3. Svorio, ūgio matavimas.

4. Elektrokardiogra-ma2.

5. Regėjimo aštrumo nustatymas.

6. Akispūdžio matavimas.

7. Klausos tikrinimas kalba ir šnabždesiu.

8. Bendras kraujo tyrimas2.

9. Bendras šlapimo tyrimas2.

10. Gliukozės kiekio kraujyje ištyrimas2.

11. Cholesterolio kiekio kraujyje ištyrimas2.

12. Lytinių organų apžiūra2.

Šeimos medicinos paslaugas teikiančiam gydytojui arba gydytojui specialistui rekomendavus, pareigūnas gali būti siunčiamas pasitikrinti sveikatos pas kitus gydytojus specialistus ir (ar) atlikti papildomus tyrimus. Tyrimai gali būti atliekami ir pareigūną nusiuntus ištirti į stacionarą.

2.

Moterys

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantis gydytojas1

1. Tiesiosios žarnos ir su ja susijusių organų tyrimas pirštu2.

2. Plaučių rentgenologinis ištyrimas3.

3. Svorio, ūgio matavimas.

4. Elektrokardiogra-ma2.

5. Regėjimo aštrumo nustatymas.

6. Akispūdžio matavimas.

7. Klausos tikrinimas kalba ir šnabždesiu.

8. Bendras kraujo tyrimas2.

9. Bendras šlapimo tyrimas2.

10. Gliukozės kiekio kraujyje ištyrimas2.

11. Cholesterolio kiekio kraujyje ištyrimas2.

12. Ginekologinė apžiūra (esant indikacijų – diagnostinis citologinis tyrimas)2.

13. Krūtų apžiūra ir apčiuopa.

 

 

 

1 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centre šio masto vidaus tarnybos sistemos pareigūnų sveikatos patikrinimą gali atlikti šeimos medicinos paslaugas teikiantis gydytojas, išklausęs ne mažiau kaip 36 valandų darbo medicinos kursą, kurio programa suderinta su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, gydytojas chirurgas, gydytojas oftalmologas, otorinolaringologas, neurologas, psichiatras, gydytojas akušeris ginekologas (moterims).

2 Būtinasis tyrimas neatliekamas, jeigu šio tyrimo, atlikto ne daugiau kaip prieš 60 kalendorinių dienų iki sveikatos patikrinimo pirmosios dienos, rezultatai pateikti medicinos dokumentų išraše (forma Nr. 027/a „Medicinos dokumentų išrašas / siuntimas“), patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-120 „Dėl Privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų patvirtinimo“), (toliau – Išrašas) išskyrus atvejus, kai yra indikacijų tyrimą pakartoti.

3 Tyrimas neatliekamas, jeigu šio tyrimo, atlikto ne daugiau kaip prieš vienus metus iki sveikatos patikrinimo pirmosios dienos, rezultatai pateikti Išraše, išskyrus atvejus, kai yra indikacijų tyrimą pakartoti.

 

_________________________

 

Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų privalomų

periodinių profilaktinių sveikatos patikrinimų

tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

VIDAUS TARNYBOS SISTEMOS PAREIGŪNŲ, VEIKIAMŲ GALIMOS PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ, PRIVALOMŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ MASTAS IR PERIODIŠKUMAS

 

Eil. Nr.

Pareigūnai

Sveikatos patikrinimų periodišku-mas

Tikrinančių gydytojų specialistų pareigybės pavadinimas

Būtinieji tyrimai

Pastabos

1.

Pareigūnai, kurie pagal pareigybių aprašymus patruliuoja, saugo asmenis, vykdo mobiliąsias palydas, konvojuoja

1 kartą per 2 metus

1. Šeimos gydytojas1, vidaus ligų gydytojas2 arba darbo medicinos gydytojas.

2. Oftalmologas.

3. Neurologas3

4. Psichiatras.

5. Otorinolaringolo-gas3

6. Chirurgas3.

7. Ginekologas moterims3.

1. Audiograma (esant indikacijų).

2. Vestibulinės funkcijos ištyrimas4.

3. Akipločio ištyrimas.

4. Akispūdžio matavimas.

5. Refrakcijos ištyrimas.

Sveikatos patikrinimo metu nustatomas stacionarinės medicininės reabilitacijos, prevencinės ar postvencinės medicininės psichologinės reabilitacijos, sveikatos grąžinamojo, antirecidyvinio gydymo poreikis.

2.

Pareigūnai, kurie pagal pareigybių aprašymus vykdo organizuotas ginkluotas (specialią-sias) operacijas ne karo metu

1 kartą per 2 metus

1. Šeimos gydytojas1, vidaus ligų gydytojas2 arba darbo medicinos gydytojas.

2. Otorinolaringolo-gas.

3. Oftalmologas.

4. Neurologas3.

5. Psichiatras.

6. Chirurgas3

7. Ginekologas moterims3

1. Audiogra-ma4.

2. Vestibulinės funkcijos ištyrimas4.

3. Akipločio ištyrimas.

4. Akispūdžio matavimas.

5. Refrakcijos ištyrimas.

Sveikatos patikrinimo metu nustatomas stacionarinės medicininės reabilitacijos, prevencinės ar postvencinės medicininės psichologinės reabilitacijos, sveikatos grąžinamojo, antirecidyvinio gydymo poreikis.

3.

Ugniagesiai gelbėtojai, dirbantys kvėpuoti netinkamoje aplinkoje su autonominiu atvirojo kvėpavimo suslėgto oro aparatu

1 kartą per 2 metus

1. Šeimos gydytojas1, vidaus ligų gydytojas2 arba darbo medicinos gydytojas.

2. Odontologas3.

3. Otorinolaringolo-gas3.

4. Oftalmologas.

5. Neurologas3.

6. Psichiatras.

7. Chirurgas3

8. Ginekologas moterims3.

1. Audiogra-ma4.

2. Vestibulinės funkcijos ištyrimas4.

3. Akipločio ištyrimas.

4. Akispūdžio matavimas.

5. Refrakcijos ištyrimas.

6. Išorinio kvėpavimo funkcijos ištyrimas4.

Sveikatos patikrinimo metu nustatomas stacionarinės medicininės reabilitacijos, prevencinės ar postvencinės medicininės psichologinės reabilitacijos, sveikatos grąžinamojo, antirecidyvinio gydymo poreikis.

Po kiekvieno nelaimingą atsitikimą sukėlusio įregistruoto įvykio, kurio metu dirbta kvėpuoti netinkamoje aplinkoje.

Psichologas, psichiatras (psichologui rekomendavus).

 

Sveikatos patikrinimo metu nustatomas stacionarinės medicininės reabilitacijos, prevencinės ar postvencinės medicininės psichologinės reabilitacijos, sveikatos grąžinamojo, antirecidyvinio gydymo poreikis.

4.

Skraidantis aviacijos personalas

Po 70 valandų skraidymo sraigtaspar-niais, po 100 valandų – kitais orlaiviais, bet ne rečiau kaip 1 kartą per metus.

1. Šeimos gydytojas1, vidaus ligų gydytojas2 arba darbo medicinos gydytojas.

2. Psichiatras.

3. Otorinolaringolo-gas3.

4. Oftalmologas.

5. Odontologas3.

6. Neurologas3.

7. Psichologas.

8. Chirurgas3.

1. Audiogra-ma4.

2. Vestibulinės funkcijos ištyrimas4.

3. Akipločio ištyrimas.

4. Akispūdžio matavimas.

5. Refrakcijos ištyrimas.

6. Išorinio kvėpavimo funkcijos ištyrimas4.

Po 70 valandų skraidymo sraigtasparniais, po 100 valandų – kitais orlaiviais, po kiekvieno nelaimingą atsitikimą sukėlusio įregistruoto įvykio skrydžio metu nustatomas stacionarinės medicininės reabilitacijos, prevencinės ar postvencinės medicininės psichologinės reabilitacijos, sveikatos grąžinamojo, antirecidyvinio gydymo poreikis.

Vertinant aviacijos specialistų sveikatos būklę, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618 „Dėl Sveikatos būklės reikalavimų sąvado patvirtinimo“ ir 2011 m. lapkričio 3 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1178/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su civilinės aviacijos orlaivių įgula susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros.

Po kiekvieno nelaimingą atsitikimą sukėlusio įregistruoto įvykio skrydžio metu.

Psichologas, psichiatras (psichologui rekomendavus).

5.

Narai, dirbantys po vandeniu su autonominiu atvirojo kvėpavimo suslėgto oro aparatu

Po 60 darbo valandų, bet ne rečiau kaip 1 kartą per metus.

1. Šeimos gydytojas1, vidaus ligų gydytojas2 arba darbo medicinos gydytojas.

2. Oftalmologas.

3. Otorinolaringolo-gas3.

4. Odontologas3.

5. Psichiatras.

6. Psichologas.

7. Neurologas3.

8. Chirurgas3.

1. Audiogra-ma4.

2. Vestibulinės funkcijos ištyrimas4.

3. Akipločio ištyrimas.

4. Akispūdžio matavimas.

5. Akių dugno ištyrimas.

6. Refrakcijos ištyrimas.

7. Išorinio kvėpavimo funkcijos ištyrimas4.

Po 60 valandų darbo, po kiekvieno nelaimingą atsitikimą sukėlusio įregistruoto įvykio, dirbant po vandeniu su autonominiu atvirojo kvėpavimo suslėgto oro aparatu, nustatomas stacionarinės medicininės reabilitacijos, prevencinės ar postvencinės medicininės psichologinės reabilitacijos, sveikatos grąžinamojo, antirecidyvinio gydymo poreikis.

Po kiekvieno sukėlusio nelaimingą atsitikimą įregistruoto įvykio dirbant po vandeniu.

Psichologas, psichiatras (psichologui rekomendavus).

6.

Laivų įgulų nariai ir kitas plaukiojantis personalas

 

 

 

Tikrinami vadovaujantis Jūrininkų ir vidaus vandenų transporto specialistų bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžių sveikatos tikrinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“.

Po kiekvieno nelaimingą atsitikimą sukėlusio įregistruoto įvykio jūroje.

Psichologas, psichiatras (psichologui rekomendavus).

 

Po kiekvieno nelaimingą atsitikimą sukėlusio įregistruoto įvykio jūroje nustatomas stacionarinės medicininės reabilitacijos, prevencinės ar postvencinės medicininės psichologinės reabilitacijos, sveikatos grąžinamojo, antirecidyvinio gydymo poreikis.

7.

Pareigūnai, turintys tarnybinį šaunamąjį ginklą

Po kiekvieno tarnybinio šaunamojo ginklo panaudojimo pataikius į žmogų.

Psichologas, psichiatras (psichologui rekomendavus).

Atliekami psichologiniai testai.

Nustatomas stacionarinės medicininės reabilitacijos, prevencinės ar postvencinės medicininės psichologinės reabilitacijos, sveikatos grąžinamojo, antirecidyvinio gydymo poreikis, jei konstatuojama, kad tarnybinis šaunamasis ginklas buvo panaudotas teisėtai.

8.

Pareigūnai, atliekantys objektų patikrą, kurios tikslas – aptikti, nustatyti ir neutralizuoti ginklus ir (ar) šaudmenis, sprogstamą-sias medžiagas ir (ar) užtaisus

1 kartą per 2 metus

1. Šeimos gydytojas1, vidaus ligų gydytojas2 arba darbo medicinos gydytojas.

2. Otorinolaringolo-gas3.

3. Oftalmologas.

4. Neurologas3.

5. Psichiatras.

6. Chirurgas3.

1. Audiogra-ma4.

2. Vestibulinės funkcijos ištyrimas4.

3. Akipločio ištyrimas.

4. Akispūdžio matavimas.

5. Akių dugno ištyrimas.

6. Refrakcijos ištyrimas.

Kartą per kalendorinius metus pareigūnams, neutralizavusiems ginklus ir (ar) šaudmenis, sprogstamąsias medžiagas ir (ar) užtaisus, nustatomas stacionarinės medicininės reabilitacijos, prevencinės ar postvencinės medicininės psichologinės reabilitacijos, sveikatos grąžinamojo, antirecidyvinio gydymo poreikis.

9.

Pareigūnai, vykdantys tarnybines pareigas aplinkoje, kurioje veikia sveikatai kenksmingi veiksniai ir medžiagos, dirbantys pavojingą darbą5

 

 

 

Papildomo tikrinimo periodiškumas ir mastas nustatytas vadovaujantis Asmenų, dirbančių darbo aplinkoje, kurioje galima profesinė rizika (kenksmingų veiksnių poveikis ir (ar) pavojingas darbas), privalomo sveikatos tikrinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“.

 

1 Šeimos gydytojas atlieka sveikatos patikrinimą pagal Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų privalomų periodinių profilaktinių sveikatos patikrinimų tvarkos aprašo 1 priede nustatytą sveikatos patikrinimo mastą. Šeimos gydytojas turi būti išklausęs ne mažiau kaip 36 valandų darbo medicinos kursą, kurio programa suderinta su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija.

2 Vidaus ligų gydytojas turi būti išklausęs ne mažiau kaip 36 valandų darbo medicinos kursą, kurio programa suderinta su Sveikatos apsaugos ministerija.

3 Dėl žmonių užkrečiamųjų ligų plitimo grėsmės Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus valstybės lygio ekstremaliąją situaciją ar (ir) karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, šių gydytojų specialistų apžiūra skiriama tais atvejais, kai yra nustatytų lėtinių ligų ar yra indikacijų skirti šio gydytojo specialisto apžiūrą.

4 Dėl žmonių užkrečiamųjų ligų plitimo grėsmės Vyriausybei paskelbus valstybės lygio ekstremaliąją situaciją ar (ir) karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, šie tyrimai atliekami tik esant indikacijoms.

5 Jei aplinka, kurioje veikia sveikatai kenksmingi veiksniai ir medžiagos, ar pavojingas darbas nėra nurodyti šio priedo 1–8 punktuose.

 

_____________________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1V-1253, 2020-12-04, paskelbta TAR 2020-12-04, i. k. 2020-26303

 

 

Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų privalomų

periodinių profilaktinių sveikatos patikrinimų

tvarkos aprašo

3 priedas

___________________________________________________________________________________________

(statutinės įstaigos pavadinimas, buveinės adresas, telefono numeris)

 

VIDAUS TARNYBOS SISTEMOS PAREIGŪNŲ ____________METŲ PRIVALOMŲ PERIODINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENYS

 

Eil. Nr.

Pareigūnų skaičius

Su sveikatos patikrinimu susijusios statutinės įstaigos išlaidos (Eur)

Su sveikatos patikrinimu tiesiogiai susijusios pareigūnų asmeninės išlaidos

Kita informacija

Turėjo pasitik-rinti sveikatą

Gali eiti pareigas vidaus tarnybo-je

Sveikatos patikri-nimas neužbaig-tas

Pasiųsta į Centrinę medici-nos eksperti-zės komisiją

Tiesiogiai susijusios

Netiesio-giai susijusios

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vadovo (jo įgalioto asmens) vardas, pavardė ir parašas

Užpildymo data

_________________________________________

 

Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų (toliau – pareigūnai) __________ metų privalomų periodinių profilaktinių sveikatos patikrinimų (toliau – sveikatos patikrinimai) duomenų pildymo tvarka:

 

1. Statutinės įstaigos pateikia jose pareigas einančių pareigūnų sveikatos patikrinimų duomenis (toliau – duomenys).

2. Šio priedo 2 stulpelyje rašomas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centrui (toliau – Medicinos centras) pateiktuose pareigūnų sąrašuose nurodytas pareigūnų skaičius.

3. Šio priedo 3 stulpelyje nurodomas skaičius pareigūnų, kurie po atlikto sveikatos patikrinimo pateikė statutinės įstaigos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui sveikatos pasą (jeigu statutinė įstaiga jį išdavė) su palankia Medicinos centro išvada, kad gali eiti atitinkamas pareigas vidaus tarnyboje, arba tokia išvada, pateikta internetinėje registracijos sistemoje.

4. Šio priedo 4 stulpelyje nurodomas skaičius pareigūnų, kurie po atlikto sveikatos patikrinimo nepateikė sveikatos paso (jeigu statutinė įstaiga jį išdavė) statutinės įstaigos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui arba jame ar internetinėje registracijos sistemoje nėra įrašytos palankios Medicinos centro išvados.

5. Šio priedo 5 stulpelyje nurodomas skaičius pareigūnų, kuriems pagal Medicinos centro rekomendaciją išduotas siuntimas į Centrinę medicinos ekspertizės komisiją.

6. Šio priedo 6 stulpelyje nurodomos statutinės įstaigos lėšos Medicinos centrui už sveikatos patikrinimus ar jų sudedamuosius komponentus.

7. Šio priedo 7 stulpelyje nurodomos apytikrės statutinės įstaigos išlaidos, patirtos dėl pareigūnų kelionės į Medicinos centrą atlikti sveikatos patikrinimą ir iš Medicinos centro.

8. Šio priedo 8 stulpelyje pliuso ženklu pažymima, jei visi pareigūnai ar dalis jų už sveikatos patikrinimus ar jų sudedamuosius komponentus Medicinos centrui turėjo mokėti savo lėšomis.

9. Jei šio priedo 6, 7 ar 8 stulpeliuose nurodomų išlaidų nebuvo, šie langeliai pažymimi minuso ženklu.

10. Šio priedo 9 stulpelyje įrašomos kitos svarbios aplinkybės, pastabos, susijusios su sveikatos patikrinimu.

________________________________

 

Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų privalomų

periodinių profilaktinių sveikatos patikrinimų

tvarkos aprašo

4 priedas

 

PAREIGŪNO PRIVALOMO PERIODINIO PROFILAKTINIO SVEIKATOS PATIKRINIMO KLAUSIMYNAS

(įdedamas į pareigūno asmens sveikatos istoriją, forma Nr. 025/a)

 

___________________________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, gimimo data)

 

1. Ar esate šiuo metu gydomas nuo kokios nors ligos? __________  Jei taip, nuo kokios? ___

________________________________________________________________________________

2. Ar vartojate kokius nors vaistus reguliariai? __________________  Kokius? ___________

3. Ar vartojate alkoholį? _____________ Kaip dažnai? ______________________________

4. Ar rūkote? _____ Kiek metų? ______ Kiek cigarečių per dieną? ____________________

5. Ar turite nusiskundimų dėl psichikos sveikatos? _________________________________

6. Ar kada nors konsultavotės su gydytoju psichiatru, psichoterapeutu (kur, kada, kodėl)? __

________________________________________________________________________________

7. Ar teko vartoti gydytojo nepaskirtų raminamųjų ar kitokių psichiką veikiančių vaistų? ___

8. Ar pastaruoju metu patiriate stresą (darbe, buityje, šeimoje)? _______________________

9. Ar vidaus tarybos metu yra tekę panaudoti šaunamąjį ginklą? _______________________

10. Dirbate dienos metu, pamainomis ar naktimis? __________________________________

11. Ar manote, kad pailsite, atgaunate jėgas per laisvadienius? ________________________

12. Ar turite miego sutrikimų? _________________________________________________

13. Ar jaučiate nerimą pabudęs ryte, kyla nerimas be priežasties dienos metu? ____________

14. Ar pasitaiko atkreipiančių Jūsų dėmesį nuotaikos svyravimų? ______________________

15. Ar galite teigti, kad esate nusivylęs savo gyvenimo raida? _________________________

16. Ar manote, kad jūsų ateitis beviltiška ir niekas negali pagerėti? _____________________

17. Ar tarp Jūsų artimų giminaičių buvo asmenų, baigusių gyvenimą savižudybe? _________

18. Ar esate vairavęs transporto priemonę neblaivus? Jeigu taip, tai kiek kartų per pastaruosius 12 mėnesių? ________________________________________________________________________________

19. Ar, Jūsų manymu, Jums reikia psichologo, gydytojo psichiatro ar psichoterapeuto konsultacijų?  

 

Pateiktus klausimus supratau ir atsakiau į juos sąžiningai ir laisva valia.

Visi čia mano nurodyti duomenys yra teisingi.

 

      _____________________                   ___________________            _____________________

               (data)                                                                  (parašas)                                            (vardas, pavardė)

 

 

________________________________

 

Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų privalomų

periodinių profilaktinių sveikatos patikrinimų

tvarkos aprašo

5 priedas

 

________________________________________________________________________________

(sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas)

 

ATLIKTI VIDAUS TARNYBOS SISTEMOS PAREIGŪNŲ PRIVALOMI PERIODINIAI PROFILAKTINIAI SVEIKATOS PATIKRINIMAI

(PER __________ METŲ ____________ MĖNESIUS (-IŲ)

 

Statutinės įstaigos pavadinimas1

Pareigūnų skaičius

Turėjo atvykti pasitikrinti sveikatą pagal pateiktus sąrašus

Sveikatos patikrinimas atliktas

Sveikatos patikrinimas neužbaigtas

Medicininės apskaitos dokumentuose užregistruotos ligos ar sveikatos sutrikimai2

Rekomenduota pasiųsti į Centrinę medicinos ekspertizės komisiją

Pastabos, komentarai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Rašomi visų statutinių įstaigų, kuriose pareigas einančių pareigūnų sveikata buvo tikrinama sveikatos priežiūros įstaigoje, pavadinimai.

2 Rašomas pareigūnų, kuriems nustatyta viena ar daugiau ligų ar sveikatos sutrikimų, skaičius.

 

Vadovo (jo įgalioto asmens) vardas, pavardė ir parašas

 

 

Užpildymo data

________________________________

 

Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų privalomų

periodinių profilaktinių sveikatos patikrinimų

tvarkos aprašo

6 priedas

 

________________________________________________________________________________

(sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas)

 

 

VIDAUS TARNYBOS SISTEMOS PAREIGŪNŲ PRIVALOMŲ PERIODINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ METU UŽREGISTRUOTI SVEIKATOS SUTRIKIMAI

(PER _________ METŲ ________ MĖNESIUS (-IŲ)

 

Pareigūnų ligų ir sveikatos sutrikimų grupės pavadinimas

Pareigūnų ligų ir sveikatos sutrikimų skaičius1

Iš viso

Centrinės statutinės įstaigos

PD2

VSAT2

PAGD2

FNTT2

VST2

VAD2

KD2

MD2

Visos priežastys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endokrininės, mitybos ir medžiagų apykaitos ligos

Iš jų:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antsvoris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nutukimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skydliaukės ligos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cukrinis diabetas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psichikos ir elgesio sutrikimai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nervų sistemos ligos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akies ir jos priedinių organų ligos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klausos ir klausos nervo ligos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraujotakos sistemos ligos

Iš jų:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirminė arterinė hipertenzija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvėpavimo sistemos ligos

Iš jų:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lėtinė obstrukcinė plaučių liga ir panašios būklės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virškinimo sistemos ligos

Iš jų:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepenų ligos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jungiamojo audinio, skeleto ir raumenų sistemos ligos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traumų, kitų išorinių priežasčių padariniai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kita (įrašyti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Rašomas nustatytų ligų ir sveikatos sutrikimų, kurie užregistruoti medicininės apskaitos dokumentuose (sveikatos pase ir kt.), skaičius.

2PD – Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos;

VSAT – Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos;

PAGD – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos;

FNTT – Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos;

VAD – Vadovybės apsaugos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos;

VST – Viešojo saugumo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos;

KD – Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos;

MD – Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos.

 

 

 

 

 

____________________________________________

Vadovo (jo įgalioto asmens) vardas, pavardė ir parašas

 

______________

Užpildymo data

 

________________________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-728, 2009-12-28, Žin., 2010, Nr. 2-69 (2010-01-07), i. k. 1092310ISAK001V-728

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 1V-230 "Dėl Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų privalomų periodinių profilaktinių sveikatos patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-538, 2010-08-12, Žin., 2010, Nr. 99-5136 (2010-08-19), i. k. 1102310ISAK001V-538

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 1V-230 "Dėl Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų privalomų periodinių profilaktinių sveikatos patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-608, 2017-08-29, paskelbta TAR 2017-08-29, i. k. 2017-13733

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 1V-230 „Dėl Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų privalomų periodinių profilaktinių sveikatos patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-426, 2019-05-06, paskelbta TAR 2019-05-06, i. k. 2019-07308

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 1V-230 „Dėl Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų privalomų periodinių profilaktinių sveikatos patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-1253, 2020-12-04, paskelbta TAR 2020-12-04, i. k. 2020-26303

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 1V-230 „Dėl Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų privalomų periodinių profilaktinių sveikatos patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo