Suvestinė redakcija nuo 2022-01-01

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 86-3119, i. k. 1041100NUTA00000634

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL BEŠEIMININKIO, KONFISKUOTO, VALSTYBĖS PAVELDĖTO, VALSTYBEI PERDUOTO TURTO, DAIKTINIŲ ĮRODYMŲ, LOBIŲ IR RADINIŲ PERDAVIMO, APSKAITYMO, SAUGOJIMO, REALIZAVIMO, GRĄŽINIMO IR PRIPAŽINIMO ATLIEKOMIS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2004 m. gegužės 26 d. Nr. 634

Vilnius

 

 

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. 1190, 2006-11-30, Žin., 2006, Nr. 132-4996 (2006-12-05), i. k. 1061100NUTA00001190

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. 259, 2015-03-13, paskelbta TAR 2015-03-19, i. k. 2015-03963

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 5 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.58, 4.62 ir 4.63 straipsniais ir Lietuvos Respublikos civilinio turto konfiskavimo įstatymo 13 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 13, 2016-01-06, paskelbta TAR 2016-01-12, i. k. 2016-00540

Nr. 457, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-07, i. k. 2020-09822

 

1. Patvirtinti Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisykles (pridedama).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1190, 2006-11-30, Žin., 2006, Nr. 132-4996 (2006-12-05), i. k. 1061100NUTA00001190

Nr. 259, 2015-03-13, paskelbta TAR 2015-03-19, i. k. 2015-03963

 

2. Įpareigoti:

2.1. Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos – patvirtinti su bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimu, apskaitymu, saugojimu, realizavimu, grąžinimu ir pripažinimu atliekomis susijusių dokumentų formas.

2.2. Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos ir centralizuotai valdomo valstybės turto valdytoją – patvirtinti su jiems perduodamo (perduotino) turto perdavimu, įvertinimu ir apskaita susijusių dokumentų formas.

2.3. Valstybės ir savivaldybių institucijas, šio nutarimo ir juo patvirtintų taisyklių nustatytais atvejais ir tvarka atliekančias atitinkamas funkcijas, – mutatis mutandis naudoti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos patvirtintas su bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimu, apskaitymu, saugojimu, realizavimu, grąžinimu ir pripažinimu atliekomis susijusių dokumentų formas, atsižvelgiant į atliekamų funkcijų ar šių institucijų veiklos specifiką.

Punkto pakeitimai:

Nr. 73, 2011-01-17, Žin., 2011, Nr. 10-442 (2011-01-25), i. k. 1111100NUTA00000073

Nr. 259, 2015-03-13, paskelbta TAR 2015-03-19, i. k. 2015-03963

 

3. Pripažinti netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1990 m. spalio 4 d. nutarimą Nr. 305 „Dėl konfiskuoto turto realizavimo ir kontroliuojančiųjų organizacijų skatinimo“ (Žin., 1990, Nr. 30-733);

3.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. liepos 1 d. nutarimą Nr. 510 „Dėl kontroliuojančiųjų organizacijų darbuotojų skatinimo tvarkos“ (Žin., 1992, Nr. 25-759).

4. Šis nutarimas, išskyrus 2 punktą, įsigalioja nuo 2004 m. liepos 1 dienos.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                               ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

FINANSŲ MINISTRAS                                                                        ALGIRDAS BUTKEVIČIUS

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2004 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 634

 

BEŠEIMININKIO, KONFISKUOTO, VALSTYBĖS PAVELDĖTO, VALSTYBEI PERDUOTO TURTO, DAIKTINIŲ ĮRODYMŲ, LOBIŲ IR RADINIŲ PERDAVIMO, APSKAITYMO, SAUGOJIMO, REALIZAVIMO, GRĄŽINIMO IR PRIPAŽINIMO ATLIEKOMIS TAISYKLĖS

 

 

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. 1190, 2006-11-30, Žin., 2006, Nr. 132-4996 (2006-12-05), i. k. 1061100NUTA00001190

Nr. 259, 2015-03-13, paskelbta TAR 2015-03-19, i. k. 2015-03963

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklėse (toliau – šios Taisyklės) reglamentuojamas bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas paimto, valstybei perduoto turto, daiktinių įrodymų, valstybei priklausančių lobių ir radinių perdavimas, traukimas į apskaitą, įkainojimas, saugojimas, realizavimas ir atsiskaitymas už juos, grąžinimas, pripažinimas atliekomis ir pripažinto atliekomis turto nurašymas. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:

1.1. Mažavertis turtas – turtas, kurio vertė mažesnė kaip 15 eurų.

1.2. Turtas bešeimininkis, konfiskuotas, valstybės paveldėtas, į valstybės pajamas paimtas, valstybei perduotas turtas, radinys, lobio dalis, priklausanti valstybei, daiktiniai įrodymai.

1.3. Turto administravimas – turto perdavimas, perėmimas, traukimas į apskaitą, vertinimo organizavimas, saugojimas (jeigu reikia saugoti), realizavimas ir lėšų, pardavus turtą, paskirstymas, taip pat turto grąžinimas, pripažinimas atliekomis, pripažinto atliekomis turto nurašymas ir kitos veiklos, būtinos atlikti pagal teisės aktus, kuriais nustatomas tokio turto perdavimas, valdymas, naudojimas ir disponavimas juo.

1.4. Turto realizavimas – turto pardavimas konkurse, įskaitant elektroninį konkursą, elektroninėje parduotuvėje, elektroniniame aukcione, pardavimas per įmones, su kuriomis Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – mokesčių inspekcija) konkurso būdu yra sudariusi turto realizavimo sutartis, perdavimas patikėjimo teise ar realizavimas kita įstatymų nustatyta tvarka ir būdais.

1.5. Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme, Lietuvos Respublikos centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo įstatyme, Lietuvos Respublikos žemės įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybei ir savivaldybėms priklausančių akcijų privatizavimo įstatyme, Lietuvos Respublikos tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinės priežiūros įstatyme, Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme, Lietuvos Respublikos strateginių prekių kontrolės įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatyme, Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatyme, Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1190, 2006-11-30, Žin., 2006, Nr. 132-4996 (2006-12-05), i. k. 1061100NUTA00001190

Nr. 1313, 2014-11-26, paskelbta TAR 2014-11-28, i. k. 2014-18095

Nr. 259, 2015-03-13, paskelbta TAR 2015-03-19, i. k. 2015-03963

Nr. 13, 2016-01-06, paskelbta TAR 2016-01-12, i. k. 2016-00540

Nr. 457, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-07, i. k. 2020-09822

 

2. Turtą administruoja:

2.1. centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas – nekilnojamąjį turtą – statinius ar jų dalis, įskaitant jiems priskirtą žemės sklypą, jeigu jis įstatymų nustatyta tvarka gali būti parduodamas, ir akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių akcijas (toliau – akcijos) (toliau – centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo administruojamas turtas);

2.2. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinė žemės tarnyba) teritoriniai padaliniai – žemės sklypą (jo dalis), ant kurio nėra statinių ar kitų nekilnojamojo turto objektų, kuriems šis sklypas (jo dalys) būtų priskirtas, žemės sklypą (jo dalis), ant kurio yra statinių ar kitų nekilnojamojo turto objektų ir kuris įstatymų nustatyta tvarka neparduodamas, taip pat žemės sklypą (jo dalis), kai žemės sklypo (jo dalies) savininkas nėra jame esančių statinių ar kitų nekilnojamojo turto objektų savininkas (toliau – Nacionalinės žemės tarnybos teritorinių padalinių administruojamas turtas);

2.3. mokesčių inspekcija – turtą, kurio neadministruoja šių Taisyklių 2.1, 2.2 ir 2.4 papunkčiuose nurodytos institucijos;

2.4. kita valstybės ar savivaldybės institucija – turtą, kuris pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, šias Taisykles ar kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus traukiamas į kitų, nei nurodyta šių Taisyklių 2.1–2.3 papunkčiuose, valstybės ar savivaldybių institucijų apskaitą. Šioms valstybės ar savivaldybių institucijoms šių Taisyklių nuostatos taikomos mutatis mutandis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 970, 2005-09-05, Žin., 2005, Nr. 109-3978 (2005-09-08), i. k. 1051100NUTA00000970

Nr. 1190, 2006-11-30, Žin., 2006, Nr. 132-4996 (2006-12-05), i. k. 1061100NUTA00001190

Nr. 73, 2011-01-17, Žin., 2011, Nr. 10-442 (2011-01-25), i. k. 1111100NUTA00000073

Nr. 259, 2015-03-13, paskelbta TAR 2015-03-19, i. k. 2015-03963

Nr. 457, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-07, i. k. 2020-09822

 

 

II. TURTO IR DAIKTINIŲ ĮRODYMŲ PERDAVIMO PAGRINDAI

 

3. Valstybei perduotinas turtas apskaitomas taip:

3.1. Konfiskuotas turtas apskaitomas pagal teismų nuosprendžius baudžiamosiose bylose, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse nurodytais atvejais priimtus teismų, kitų valstybės institucijų (pareigūnų) nutarimus ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekse nurodytais atvejais priimtus prokurorų, ikiteisminio tyrimo teisėjų (teismo) nutarimus (sprendimus).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1190, 2006-11-30, Žin., 2006, Nr. 132-4996 (2006-12-05), i. k. 1061100NUTA00001190

Nr. 13, 2016-01-06, paskelbta TAR 2016-01-12, i. k. 2016-00540

 

3.2. Bešeimininkis daiktas kaip valstybei perduotinas turtas perimamas pagal įsigaliojusį teismo sprendimą, kuriuo daiktas, neturintis savininko (ar jo savininkas nežinomas), pripažintas bešeimininkiu ir perduotas valstybei ar savivaldybei. Daikto pripažinimo bešeimininkiu procesą inicijuoja ta savivaldybės ar valstybės institucija ar įstaiga, tas fizinis ar juridinis asmuo (toliau kartu – asmuo), kurių žinioje toks daiktas yra arba kurie sužino apie tokio daikto buvimą, šių Taisyklių 4 punkte nustatyta tvarka raštu pranešdami apie bešeimininkio daikto buvimą šių Taisyklių 2 punkte nurodytai institucijai, kurios pareiškimu, teismui paduodamu suėjus vieniems metams nuo tos dienos, kurią bešeimininkis daiktas įtrauktas į jos apskaitą (jeigu įstatymai nenustato ko kita), teismas gali priimti sprendimą perduoti bešeimininkį daiktą valstybei ar savivaldybei. Iki perduodamas valstybei ar savivaldybei, bešeimininkis daiktas šių Taisyklių 2 punkte nurodytoje institucijoje turi būti užregistruotas nebalansinėje apskaitoje. Bešeimininkis daiktas perimamas surašant šio Nutarimo 2.1 ir 2.2 papunkčiuose nurodytos institucijos nustatytos formos turto apskaitos dokumentą. Perėmimo šių Taisyklių 2 punkte nurodytoje institucijoje, siekiant, kad šis turtas teismo sprendimu Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka būtų perduotas valstybei ar savivaldybei, pagrindas – asmens, kurio žinioje toks daiktas yra arba kuris sužino apie tokio daikto buvimą, pranešimas (šiose Taisyklėse pranešimas suprantamas kaip asmens kreipimasis raštu į kompetentingą instituciją dėl atitinkamų veiksmų atlikimo) šių Taisyklių 2 punkte nurodytai institucijai apie bešeimininkio daikto buvimą. Statinius ar jų dalis, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), šių Taisyklių nustatyta tvarka traukia į apskaitą:

3.2.1. centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas – realizuotinus statinius ar jų dalis;

3.2.2. kitos valstybės ar savivaldybių institucijos, teisės aktų nustatyta tvarka įpareigotos atlikti atitinkamos paskirties statinių valdymą, priežiūrą ar kitas turto administravimo funkcijas, – nerealizuotinus statinius ar jų dalis. Savivaldybės, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui pritarus, gali įtraukti į savo apskaitą savivaldybių funkcijoms vykdyti reikalingus realizuotinus statinius ar jų dalis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 970, 2005-09-05, Žin., 2005, Nr. 109-3978 (2005-09-08), i. k. 1051100NUTA00000970

Nr. 1190, 2006-11-30, Žin., 2006, Nr. 132-4996 (2006-12-05), i. k. 1061100NUTA00001190

Nr. 1141, 2010-08-12, Žin., 2010, Nr. 97-5032 (2010-08-14), i. k. 1101100NUTA00001141

Nr. 73, 2011-01-17, Žin., 2011, Nr. 10-442 (2011-01-25), i. k. 1111100NUTA00000073

Nr. 259, 2015-03-13, paskelbta TAR 2015-03-19, i. k. 2015-03963

Nr. 457, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-07, i. k. 2020-09822

 

3.3. Neatlygintinai valstybei perduotas turtas traukiamas į apskaitą pagal dovanojimo sutartį, sudarytą tarp dovanotojo ir mokesčių inspekcijos arba centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo, arba Nacionalinės žemės tarnybos teritorinių padalinių, atsižvelgiant į administruojamo turto rūšis, nurodytas šių Taisyklių 2.1–2.3 papunkčiuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. 259, 2015-03-13, paskelbta TAR 2015-03-19, i. k. 2015-03963

Nr. 457, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-07, i. k. 2020-09822

 

3.4. Valstybės paveldėtas turtas apskaitomas pagal notaro išduotą paveldėjimo teisės liudijimą.

3.5. Lobis (lobio dalis) apskaitomas (–a) pagal asmens, radusio lobį, pranešimą.

3.6. Radinys apskaitomas pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.62 straipsnyje nustatyta tvarka pateiktą radusio daiktą asmens ar policijos pranešimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1190, 2006-11-30, Žin., 2006, Nr. 132-4996 (2006-12-05), i. k. 1061100NUTA00001190

 

3.7. Daiktiniai įrodymai apskaitomi pagal teismų nuosprendžius baudžiamosiose bylose, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse nurodytais atvejais – pagal priimtus teismų, kitų valstybės institucijų (pareigūnų) nutarimus ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekse nurodytais atvejais – pagal priimtus prokurorų, ikiteisminio tyrimo teisėjų (teismo) nutarimus (sprendimus).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1190, 2006-11-30, Žin., 2006, Nr. 132-4996 (2006-12-05), i. k. 1061100NUTA00001190

Nr. 13, 2016-01-06, paskelbta TAR 2016-01-12, i. k. 2016-00540

 

4. Valstybei perduotinas turtas perduodamas taip:

4.1. Asmuo, turintis valstybei perduotiną turtą (išskyrus radinį, apie kurį kompetentingai institucijai turi būti pranešta Civilinio kodekso 4.62 straipsnyje nustatyta tvarka), privalo per 10 darbo dienų nuo sužinojimo apie tą turtą momento raštu pranešti apie jį mokesčių inspekcijai, kai valstybei perduotinas turtas yra mokesčių inspekcijos administruojamas turtas, Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniam padaliniui, kai valstybei perduotinas turtas yra Nacionalinės žemės tarnybos teritorinių padalinių administruojamas turtas, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui, kai valstybei perduotinas turtas yra centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo administruojamas turtas, arba šioms ar šių Taisyklių 2.4 papunktyje nurodytoms institucijoms pagal administruojamo turto rūšis, nurodytas šių Taisyklių 2.1–2.4 papunkčiuose, kai valstybei perduotinas turtas yra bešeimininkis daiktas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1190, 2006-11-30, Žin., 2006, Nr. 132-4996 (2006-12-05), i. k. 1061100NUTA00001190

Nr. 259, 2015-03-13, paskelbta TAR 2015-03-19, i. k. 2015-03963

Nr. 457, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-07, i. k. 2020-09822

 

4.2. Neteko galios nuo 2020-05-08

Punkto naikinimas:

Nr. 457, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-07, i. k. 2020-09822

Punkto pakeitimai:

Nr. 259, 2015-03-13, paskelbta TAR 2015-03-19, i. k. 2015-03963

 

4.3. Neteko galios nuo 2020-05-08

Punkto naikinimas:

Nr. 457, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-07, i. k. 2020-09822

 

4.4. Mokesčių inspekcija, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas, Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padalinys, gavę pranešimą apie valstybei perduotiną turtą, per 10 darbo dienų nuo šio pranešimo gavimo turi iš perduodančiojo asmens jį perimti, įvertinti, prireikus atlikti jo ekspertizę ir surašyti turto perėmimo dokumentą. Jeigu mokesčių inspekcijai, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui, Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniam padaliniui kyla abejonių dėl valstybei perduotino turto vertės, mokesčių inspekcija, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas, Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padalinys turi teisę su turtą vertinančia įmone Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka sudaryti rašytinę sutartį dėl šio valstybei perduotino turto vertinimo. Šiuo atveju mokesčių inspekcija, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas, Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padalinys valstybei perduotiną turtą perima per 20 darbo dienų nuo pranešimo gavimo, surašydami turto perėmimo dokumentą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1190, 2006-11-30, Žin., 2006, Nr. 132-4996 (2006-12-05), i. k. 1061100NUTA00001190

Nr. 73, 2011-01-17, Žin., 2011, Nr. 10-442 (2011-01-25), i. k. 1111100NUTA00000073

Nr. 259, 2015-03-13, paskelbta TAR 2015-03-19, i. k. 2015-03963

Nr. 457, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-07, i. k. 2020-09822

 

4.5. Asmuo, perduodamas mokesčių inspekcijai, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui, Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniam padaliniui valstybei perduotiną turtą, kartu su turtu pateikia turimus su valstybei perduotinu turtu susijusius dokumentus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 457, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-07, i. k. 2020-09822

 

4.6. Jeigu mokesčių inspekcijai perduodamos įregistruotos, identifikuotos ir pripažintos tinkamomis eksploatuoti (techninė būklė, konstrukcija, sistemų, agregatų ir mazgų veikimas atitinka gamintojo ir teisės aktų reikalavimus) transporto priemonės, turi būti pateikti atitinkami turto arešto arba aprašo aktai, turimi transporto priemonių registravimo dokumentai ir kiti su perduodamomis transporto priemonėmis susiję dokumentai, kurių pagrindu minėtos transporto priemonės galės būti naudojamos pagal tiesioginę paskirtį. Jeigu valstybei perduotinos transporto priemonės neturi registravimo, identifikavimo ir kitų tinkamumą eksploatuoti patvirtinančių dokumentų, kurių pagrindu minėtos transporto priemonės galės būti naudojamos pagal tiesioginę paskirtį, tokių transporto priemonių identifikavimą ir (ar) pripažinimą tinkamomis eksploatuoti turi organizuoti institucija, kurios žinioje yra valstybei perduotinos transporto priemonės. Jeigu institucija, kurios žinioje yra valstybei perduotinos transporto priemonės, negali šių transporto priemonių identifikuoti ir (ar) pateikti pripažinimo tinkamomis eksploatuoti dokumentų arba jei minėtos transporto priemonės yra mažavertės, jos mokesčių inspekcijai neperduodamos, išskyrus atvejus, kai transporto priemonės atitinka šių Taisyklių 6 punkto antrojoje pastraipoje nustatytus kriterijus. Tokias transporto priemones savo sprendimu pripažįsta atliekomis institucijos, kurios žinioje yra valstybei perduotinos transporto priemonės, vadovas arba jo įgaliotas asmuo, surašydamas mokesčių inspekcijos patvirtintos formos turto pripažinimo atliekomis aktą (toliau – turto pripažinimo atliekomis aktas).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1190, 2006-11-30, Žin., 2006, Nr. 132-4996 (2006-12-05), i. k. 1061100NUTA00001190

Nr. 451, 2010-04-21, Žin., 2010, Nr. 50-2433 (2010-04-30), i. k. 1101100NUTA00000451

Nr. 78, 2012-01-25, Žin., 2012, Nr. 13-558 (2012-01-28), i. k. 1121100NUTA00000078

Nr. 457, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-07, i. k. 2020-09822

 

4.7. Neteko galios nuo 2006-12-06

Punkto naikinimas:

Nr. 1190, 2006-11-30, Žin. 2006, Nr. 132-4996 (2006-12-05), i. k. 1061100NUTA00001190

 

4.8. Jeigu valstybei perduodamas turtas yra greitai gendantis turtas, apie jį turi būti pranešta raštu nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo šio turto sulaikymo (sužinojimo apie jį) momento. Mokesčių inspekcija nedelsdama, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo raštiško pranešimo gavimo dienos perima savo žinion tik tokį greitai gendantį turtą, kurį dar galima realizuoti. Jeigu greitai gendančio turto realizuoti nėra galimybės, mokesčių inspekcija tokio turto savo žinion neperima. Tokio turto pripažinimą atliekomis privalo organizuoti ta valstybės ar savivaldybės institucija, kurios žinioje šis turtas yra.

Punkto pakeitimai:

Nr. 970, 2005-09-05, Žin., 2005, Nr. 109-3978 (2005-09-08), i. k. 1051100NUTA00000970

Nr. 1190, 2006-11-30, Žin., 2006, Nr. 132-4996 (2006-12-05), i. k. 1061100NUTA00001190

 

4.9. Jeigu sulaikytas greitai gendantis turtas netinkamas naudoti arba greitai gendantis turtas yra mažavertis, jį pripažįsta atliekomis pareigūnas, sulaikęs turtą, savo (turtą sulaikiusios institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens) sprendimu, apie tai neinformavęs mokesčių inspekcijos.

4.10. Turtas įvertinamas šių Taisyklių 15, 16, 19, 26, 27, 41, 64–66 ir 70–75 punktuose nustatyta tvarka.

4.11. Jeigu įvertinus turtą paaiškėja, kad jis yra mažavertis, praradęs savo prekinę vertę, netinkamas panaudoti pagal paskirtį arba saugojimo išlaidos viršija jo vertę, mokesčių inspekcija jo neapskaito.

4.12. Greitai gendantis turtas, kuris netinkamas naudoti arba yra mažavertis, pripažįstamas atliekomis, o mažavertis ir toks turtas, kurio apyvarta uždrausta, saugomas ir pripažįstamas atliekomis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

5. Tais atvejais, kai valstybei perduotiną turtą būtina saugoti, valstybės institucijos, kurių žinioje yra valstybei perduotinas turtas, privalo užtikrinti, kad su asmenimis, teikiančiais saugojimo paslaugas, būtų sudaromos ekonomiškai pagrįstos saugojimo sutartys, t. y. kad teikiamų saugojimo paslaugų kaina būtų nustatyta vadovaujantis protingumo kriterijais ir atitiktų rinkoje teikiamų analogiškų saugojimo paslaugų kainą.

Valstybės institucijų, kurių žinioje yra valstybei perduotinas turtas, patirtos išlaidos, susijusios su šio turto saugojimu, apmokamos tokia tvarka: turto saugojimo išlaidas, susidariusias iki šio turto perdavimo mokesčių inspekcijai ir įtraukimo į apskaitą joje surašant turto perėmimo dokumentą dienos, apmoka ta valstybės institucija, kurios žinioje yra valstybei perduotinas turtas, iš jai skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų; turto saugojimo išlaidas, susidariusias nuo šio turto perėmimo mokesčių inspekcijoje ir įtraukimo į apskaitą joje surašant turto perėmimo dokumentą dienos, apmoka mokesčių inspekcija iš jai skirtų valstybės biudžeto asignavimų; turto saugojimo išlaidas, susidariusias iki šio turto pripažinimo atliekomis, kai mokesčių inspekcija neperima šio turto kaip nerealizuotino, apmoka ta valstybės institucija, kurios žinioje yra valstybei perduotinas turtas, iš jai skirtų valstybės biudžeto asignavimų.

Tuo atveju, kai teismas priima sprendimą, pagal kurį turtas konfiskuojamas ir perduodamas valstybės nuosavybėn, sprendimą dėl šio turto sulaikymo priėmusi valstybės institucija yra laikoma valstybės institucija, kurios žinioje yra valstybei perduotinas turtas, tol, kol mokesčių inspekcija, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas, Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padalinys šių Taisyklių nustatyta tvarka perima šį pagal teismo sprendimą konfiskuotą turtą ir jį įtraukia į apskaitą surašydami turto perėmimo dokumentą. Valstybės institucija, kurios žinioje yra valstybei perduotinas turtas, per 10 darbo dienų nuo teismo sprendimo konfiskuoti ir perduoti valstybės nuosavybėn turtą įsiteisėjimo dienos apie tai raštu informuoja mokesčių inspekciją, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytoją, Nacionalinės žemės tarnybos teritorinį padalinį.

Jeigu mokesčių inspekcija šių Taisyklių nustatyta tvarka atsisako perimti šį turtą kaip nerealizuotiną, valstybės institucija, kurios žinioje yra valstybei perduotinas turtas, privalo šį turtą pripažinti atliekomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 457, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-07, i. k. 2020-09822

 

III. TURTO APSKAITYMAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

6. Jeigu teisės aktuose nenustatyta kitaip, mokesčių inspekcija apskaito tik tokį valstybės nuosavybėn perduotiną turtą, kuris yra realizuotinas.

Tais atvejais, kai valstybės nuosavybėn perduotinas turtas pagal tiesioginę paskirtį yra nerealizuotinas, tačiau jo vertė viršija 3 000 eurų ir šis turtas gali būti panaudotas (realizuotas) pagal netiesioginę paskirtį (detalėms, mokymams ir panašiai), mokesčių inspekcija apskaito tokį valstybės nuosavybėn perduotiną turtą.

Jeigu mokesčių inspekcija neapskaito valstybės nuosavybėn perduotino nerealizuotino turto, tokį valstybės nuosavybėn perduotiną nerealizuotiną turtą privalo apskaityti kitos valstybės ar savivaldybės institucijos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 970, 2005-09-05, Žin., 2005, Nr. 109-3978 (2005-09-08), i. k. 1051100NUTA00000970

Nr. 78, 2012-01-25, Žin., 2012, Nr. 13-558 (2012-01-28), i. k. 1121100NUTA00000078

Nr. 1313, 2014-11-26, paskelbta TAR 2014-11-28, i. k. 2014-18095

 

7. Mokesčių inspekcija, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas, Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padalinys valstybės nuosavybėn perduotiną turtą ir (ar) valstybei perduotiną turtą, kuris nuosavybės teise nepriklauso valstybei, traukia į apskaitą surašydami turto perėmimo dokumentą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 73, 2011-01-17, Žin., 2011, Nr. 10-442 (2011-01-25), i. k. 1111100NUTA00000073

Nr. 457, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-07, i. k. 2020-09822

 

8. Neteko galios nuo 2011-01-26

Punkto naikinimas:

Nr. 73, 2011-01-17, Žin. 2011, Nr. 10-442 (2011-01-25), i. k. 1111100NUTA00000073

 

9. Alkoholio produktai į mokesčių inspekcijos apskaitą neįtraukiami, o naikinami pagal Areštuoto (paimto), konfiskuoto ar kitaip valstybei perduoto etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų sunaikinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 178 „Dėl Areštuoto (paimto), konfiskuoto ar kitaip valstybei perduoto etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų sunaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (išskyrus atvejus, kai minėtieji produktai teisės aktų nustatyta tvarka naudojami biodegalų gamybai).

Punkto pakeitimai:

Nr. 457, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-07, i. k. 2020-09822

 

10. Tabakas ir tabako gaminiai į mokesčių inspekcijos apskaitą neįtraukiami, o naikinami pagal Konfiskuotų ir valstybės naudai perduotų tabako gaminių sunaikinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. spalio 5 d. nutarimu Nr. 1116 „Dėl Konfiskuotų ir valstybės naudai perduotų tabako gaminių sunaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. 13, 2016-01-06, paskelbta TAR 2016-01-12, i. k. 2016-00540

 

101. Konfiskuoti ar kitaip valstybei perduotini ginklai, ginklų priedėliai, šaudmenys ir jų dalys (toliau kartu – ginklai ir šaudmenys) perimami ir traukiami į apskaitą šių Taisyklių IV skyriaus VI skirsnyje nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. 1190, 2006-11-30, Žin., 2006, Nr. 132-4996 (2006-12-05), i. k. 1061100NUTA00001190

Punkto pakeitimai:

Nr. 457, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-07, i. k. 2020-09822

 

102. Neteko galios nuo 2015-03-20

Punkto naikinimas:

Nr. 259, 2015-03-13, paskelbta TAR 2015-03-19, i. k. 2015-03963

Papildyta punktu:

Nr. 1190, 2006-11-30, Žin., 2006, Nr. 132-4996 (2006-12-05), i. k. 1061100NUTA00001190

Punkto pakeitimai:

Nr. 73, 2011-01-17, Žin., 2011, Nr. 10-442 (2011-01-25), i. k. 1111100NUTA00000073

 

103. Konfiskuoti ar kitaip valstybei perduotini gyvi ar negyvi pagal Lietuvos Respublikos arba Europos Sąjungos teisės aktus ar tarptautinius susitarimus saugomų rūšių laukiniai augalai ar gyvūnai, jų dalys ar gaminiai iš jų (toliau – gyvi ar negyvi laukiniai augalai ar gyvūnai, jų dalys ar gaminiai iš jų), taip pat konfiskuoti ar kitaip valstybei perduotini ūkiniai gyvūnai ir gyvūnai augintiniai, naminiai gyvūnai į mokesčių inspekcijos apskaitą neįtraukiami. Konfiskuotų ar kitaip valstybei perduotų ūkinių gyvūnų ir gyvūnų augintinių, naminių gyvūnų perėmimo, įtraukimo į apskaitą, įkainojimo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo, nugaišinimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras.

Konfiskuotus ar kitaip valstybei perduotinus gyvus ar negyvus laukinius augalus ar gyvūnus, jų dalis ar gaminius iš jų privalo traukti į apskaitą valstybės ar savivaldybės institucija, kurios žinioje jie yra.

Konfiskuotų ar kitaip valstybei perduotinų gyvų ar negyvų laukinių augalų ar gyvūnų, jų dalių ar gaminių iš jų perdavimo mokslo ir (ar) mokymo institucijoms mokslo ir (ar) mokymo tikslais tvarką nustato Lietuvos Respublikos aplinkos ministras. Atvejus, kuriais juos būtina sunaikinti (negyvi laukiniai augalai ar gyvūnai, jų dalys ar gaminiai iš jų yra sugedę, mažaverčiai, jų negalima panaudoti mokslo ir (ar) mokymo tikslams, o gyvi laukiniai augalai ar gyvūnai užkrėsti pavojingų ligų sukėlėjais, ligoti, smarkiai sužaloti, yra kitų priežasčių) nustato aplinkos ministras.

Valstybės ar savivaldybės institucija, kurios žinioje yra konfiskuoti ar kitaip valstybei perduotini negyvi laukiniai augalai ar gyvūnai, jų dalys ar gaminiai iš jų, per 30 dienų nuo šių daiktų patekimo jų žinion privalo kreiptis į Lietuvos Respublikos aplinkos ministeriją (ar jos įgaliotą instituciją) dėl šių daiktų laikymo, tolesnio perdavimo sąlygų; o gyvų augalų ar gyvūnų konfiskavimo ar kitokio perdavimo atveju – nedelsdama, t. y. ne vėliau kaip kitą darbo dieną. Aplinkos ministerija (ar jos įgaliota institucija), gavusi tokį paklausimą, per 30 dienų (o gyvų augalų ar gyvūnų konfiskavimo ar kitokio perdavimo atveju – nedelsdama, t. y. tą pačią darbo dieną) nuo paklausimo gavimo privalo informuoti valstybės ar savivaldybės instituciją, kurios žinioje yra konfiskuoti ar kitaip valstybei perduotini gyvi ar negyvi laukiniai augalai ar gyvūnai, jų dalys ar gaminiai iš jų, kur ir kokiomis sąlygomis privaloma šį turtą laikyti, kada, kur ir kokiomis sąlygomis perduoti arba sunaikinti teisės aktų nustatyta tvarka.

Gyvų laukinių augalų ar gyvūnų saugų perkėlimą į tinkamą jiems laikyti ir Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos nurodytą vietą, kurioje jie būtų naudojami mokslo ir (ar) mokymo tikslams, arba sunaikinimą savo lėšomis privalo organizuoti ta valstybės ar savivaldybės institucija, kurios žinioje jie yra.

Papildyta punktu:

Nr. 1101, 2008-10-29, Žin., 2008, Nr. 128-4904 (2008-11-08), i. k. 1081100NUTA00001101

Punkto pakeitimai:

Nr. 457, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-07, i. k. 2020-09822

 

104. Neidentifikuoti konfiskuoti ar kitaip valstybei perduotini naftos produktai į mokesčių inspekcijos apskaitą neįtraukiami.

Atitinkamų valstybės (savivaldybių) institucijų (pareigūnų) žinioje esantys konfiskuoti ar kitaip valstybei perduotini naftos produktai (toliau vadinama – naftos produktai) per 10 darbo dienų nuo sprendimo (veiksmo), kurio pagrindu naftos produktai įgyja valstybei perduotino turto statusą, įsiteisėjimo (atlikimo) momento perduodami Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau vadinama – Policijos departamentas) naudoti pagal tiesioginę paskirtį. Naftos produktų perdavimas ir perėmimas įforminami turto perdavimo ir perėmimo dokumentu, kurį dviem egzemplioriais surašo naftos produktus perduodanti institucija, pasirašo naftos produktus perduodančios institucijos ir Policijos departamento atstovai.

Policijos departamentas atitinkamų valstybės (savivaldybių) institucijų (pareigūnų) perduotus ir savo žinioje esančius naftos produktus įtraukia į apskaitą, saugo, naudoja ar pripažįsta atliekomis teisės aktų nustatyta tvarka.

Jeigu Policijos departamentas jam perduotinus identidikuotus naftos produktus perimti atsisako, institucija, kurios žinioje yra naftos produktai, per 3 darbo dienas nuo Policijos departamento raštu pateikto atsisakymo gavimo dienos apie naftos produktus raštu praneša mokesčių inspekcijai. Tokiais atvejais naftos produktai įtraukiami į apskaitą, realizuojami ar pripažįstami atliekomis šių Taisyklių nustatyta tvarka.

Jeigu Policijos departamentas jam perduotinus neidentifikuotus naftos produktus perimti atsisako, institucija, kurios žinioje yra naftos produktai, juos įtraukia į apskaitą ir pripažįsta atliekomis šių Taisyklių nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. 641, 2011-06-01, Žin., 2011, Nr. 70-3317 (2011-06-09), i. k. 1111100NUTA00000641

 

105. Šių Taisyklių 2.1 papunktyje nurodytą turtą į apskaitą traukia centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka, o šių Taisyklių 2.2 papunktyje nurodytą turtą į apskaitą traukia Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniai padaliniai pagal žemės sklypų (jų dalių) buvimo vietą.

Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo administruojamo turto perėmimui, įvertinimui ir apskaitai taikomos šių Taisyklių II ir III skyrių nuostatos, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymuose nenustatyta kitaip.

Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo administruojamas turtas, taip pat Nacionalinės žemės tarnybos teritorinių padalinių administruojamas turtas valdomas, naudojamas ir juo disponuojama Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo, Žemės įstatymo ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių valstybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, nustatyta tvarka.

Valstybei perduotinos akcijos įtraukiamos į privatizuojamų objektų sąrašą ir privatizuojamos Valstybei ir savivaldybėms priklausančių akcijų privatizavimo įstatymo ir kitų valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų privatizavimą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Nacionalinės žemės tarnybos teritorinių padalinių turėtos išlaidos, susijusios su Nacionalinės žemės tarnybos teritorinių padalinių administruojamo turto administravimu, apmokamos iš bendrųjų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai skiriamų valstybės biudžeto asignavimų.

Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo išlaidos, susijusios su centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo administruojamo turto administravimu, pardavimu ir (arba) privatizavimu, apmokamos centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo atlygį reglamentuojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. 259, 2015-03-13, paskelbta TAR 2015-03-19, i. k. 2015-03963

Punkto pakeitimai:

Nr. 457, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-07, i. k. 2020-09822

 

II. KONFISKUOTO TURTO APSKAITYMAS

 

11. Mokesčių inspekcija, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas ar Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniai padaliniai valstybės institucijų konfiskuotą turtą perima per 10 darbo dienų nuo įsiteisėjusio sprendimo konfiskuoti turtą ir su juo susijusių dokumentų gavimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 259, 2015-03-13, paskelbta TAR 2015-03-19, i. k. 2015-03963

Nr. 457, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-07, i. k. 2020-09822

 

12. Kompetentingas asmuo, perduodamas mokesčių inspekcijai, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui, Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniam padaliniui teismo nuosprendžiu (nutarimu) konfiskuotą turtą, turi pateikti patvirtintą nuosprendžio kopiją (administracinio nusižengimo bylos protokolo, kuriame nurodyta apie turto paėmimą, kopiją) ir turto arešto (turto aprašymo) faktą patvirtinančius dokumentus (turto arešto akto, daiktų paėmimo, administracinio nusižengimo, asmens apžiūros, daiktų patikrinimo ar administracinio sulaikymo protokolo kopiją).

Punkto pakeitimai:

Nr. 259, 2015-03-13, paskelbta TAR 2015-03-19, i. k. 2015-03963

Nr. 13, 2016-01-06, paskelbta TAR 2016-01-12, i. k. 2016-00540

Nr. 457, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-07, i. k. 2020-09822

 

13. Jeigu Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse nurodytais atvejais nutarimą konfiskuoti turtą priėmė kitos institucijos pareigūnas, išnagrinėjęs administracinio nusižengimo bylą, mokesčių inspekcijai, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui, Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniam padaliniui kartu su pranešimu apie perduodamą konfiskuotą turtą turi būti pateiktos administracinio nusižengimo protokolo, o jeigu turto paėmimas įforminamas daiktų paėmimo, asmens apžiūros, daiktų patikrinimo ar administracinio sulaikymo protokolu, atitinkamo protokolo, paimto (areštuoto) daikto aprašo (turto aprašo), jeigu toks daikto aprašas (turto aprašas) buvo padarytas, ir nutarimo konfiskuoti turtą patvirtintos kopijos. Jeigu Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekse nurodytais atvejais nutarimus (sprendimus) konfiskuoti turtą priėmė prokurorai, ikiteisminio tyrimo teisėjai (teismai), mokesčių inspekcijai, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui, Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniam padaliniui kartu su pranešimu apie perduodamą konfiskuotą turtą turi būti pateiktos atitinkamų šių pareigūnų priimtų nutarimų (sprendimų) kopijos ir perduodamų daiktų aprašai (turto aprašai), jeigu jie buvo padaryti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1190, 2006-11-30, Žin., 2006, Nr. 132-4996 (2006-12-05), i. k. 1061100NUTA00001190

Nr. 259, 2015-03-13, paskelbta TAR 2015-03-19, i. k. 2015-03963

Nr. 13, 2016-01-06, paskelbta TAR 2016-01-12, i. k. 2016-00540

 

14. Valstybei perduodamą konfiskuotą turtą mokesčių inspekcijos, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo, Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio padalinio darbuotojai (pareigūnai) turi įkainoti (įvertinti) šių Taisyklių nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 259, 2015-03-13, paskelbta TAR 2015-03-19, i. k. 2015-03963

 

15. Mokesčių inspekcija, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas, Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padalinys tokį turtą įkainoja (įvertina) rinkos kainomis, atsižvelgdami į jo būklę, kokybę, nusidėvėjimo laipsnį, prekinę išvaizdą, paklausą, realias pardavimo galimybes ir kitas svarbias aplinkybes, nuo kurių priklauso jo kaina.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1313, 2014-11-26, paskelbta TAR 2014-11-28, i. k. 2014-18095

Nr. 259, 2015-03-13, paskelbta TAR 2015-03-19, i. k. 2015-03963

Nr. 457, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-07, i. k. 2020-09822

 

16. Atsižvelgdami į konfiskuoto turto paskirtį, vertę ir rūšį, mokesčių inspekcijos, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo, Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio padalinio darbuotojai (pareigūnai), priimdami konfiskuotą turtą, turi surašyti turto perėmimo dokumentą, kuriame nurodomi šie duomenys:

16.1. Jeigu konfiskuotas nekilnojamasis turtas, nurodoma nekilnojamojo turto įregistravimo Nekilnojamojo turto registre pažymėjimo išdavimo data, turto buvimo vieta, valstybės įmonės Registrų centro pateikti konkretūs duomenys apie įregistruotą nekilnojamąjį turtą. Kai tokių dokumentų nėra arba jie nepateikti, Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio padalinio darbuotojai, kai konfiskuotas Nacionalinės žemės tarnybos teritorinių padalinių administruojamas turtas, arba centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo darbuotojai, kai konfiskuotas centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo administruojamas turtas, patys turi kreiptis į valstybės įmonę Registrų centrą, kad konfiskuotas nekilnojamasis turtas būtų inventorizuotas, įregistruotas ir įvertintas. Jeigu teisinės registracijos dokumentai buvo pateikti, tačiau juose nustatyta konfiskuoto nekilnojamojo turto kaina faktiškai neatitinka toje vietovėje galiojančios rinkos kainos ir Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio padalinio ar centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo darbuotojai nesutinka su pateiktu turto įkainojimu, jie turi teisę su turto vertinimo įmone Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka sudaryti rašytinę sutartį dėl šio nekilnojamojo turto vertinimo. Nekilnojamasis turtas turi būti iš naujo įkainotas pagal jų skaičiavimus. Turto vertinimo ataskaita turi būti pridėta prie turto perėmimo dokumento. Konfiskuotas nekilnojamasis turtas įvertinamas rinkos kainomis. Jeigu konfiskuotas nekilnojamasis turtas yra nedalomas, turto apyraše turi būti nurodytas visas turtas arba jo vertė pinigais. Jeigu konfiskuojama nekilnojamojo dalomo turto dalis ir teismo sprendime (vykdomajame rašte) nurodyta šios turto dalies vertė pinigais, turto perėmimo dokumente turi būti pažymėta, kuri turto dalis konfiskuota, kokią viso turto dalį sudaro konfiskuojamoji dalis, kokia jos vertė.

Punkto pakeitimai:

Nr. 259, 2015-03-13, paskelbta TAR 2015-03-19, i. k. 2015-03963

Nr. 457, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-07, i. k. 2020-09822

 

16.2 Jeigu konfiskuota transporto priemonė yra identifikuota ir pripažinta tinkama eksploatuoti pagal tiesioginę paskirtį, nurodoma transporto priemonės rūšis, pavadinimas, pagaminimo metai, spalva, kėbulo numeriai, kiti požymiai. Transporto priemonė įvertinama surašant įvertinimo (apžiūros) aktą, o turto perėmimo dokumente nurodoma įvertinimo (apžiūros) akto data ir numeris.

16.3. Jeigu konfiskuoti taurieji metalai lydinių, grynuolių ir laužo pavidalu ar tauriųjų metalų gaminiai, taip pat brangakmeniai ir jų gaminiai, nurodoma metalo (brangakmenio) pavadinimas, kiekis vienetais, praba (karatai), masė gramais ir ypatingieji požymiai. Taurieji metalai, brangakmeniai ir jų gaminiai įvertinami vadovaujantis tauriųjų metalų ir brangakmenių prabavimo valstybinės priežiūros institucijos pateiktu atitinkamu kokybės pažymėjimu arba ekspertizės išvada.

Punkto pakeitimai:

Nr. 457, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-07, i. k. 2020-09822

 

16.4. Jeigu konfiskuoti pinigai, nurodoma valiutos pavadinimas, banknotų (monetų) kiekis, nominalas, bendra suma, banknotų serijos ir numeriai. Užsienio valiuta įvertinama pagal turto perėmimo dokumento surašymo dieną Europos centrinio banko paskelbtą orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį, o tais atvejais, kai orientacinio užsienio valiutos ir euro santykio Europos centrinis bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį.

16.5. Jeigu konfiskuojami vertybiniai popieriai, kelionės čekiai, nurodoma jų pavadinimai, kiekis, numeriai, serijos, nominalo vertės.

16.6. Jeigu konfiskuojami netaurieji metalai, nurodoma metalo rūšis, kiekis, kokybė, kiti požymiai ir įmonės, įstatymų nustatyta tvarka turinčios teisę prekiauti netauriaisiais metalais, pateiktas šių metalų įvertinimas.

16.7. Jeigu konfiskuojami naftos produktai, nurodoma naftos produktų markė, rūšis, kokybė (pagal įsigijimo dokumentus, jeigu jie yra), kiekis ir vertė.

16.8. Jeigu konfiskuojama kilnojamojo nedalomo turto dalis, kuri negali būti atskirta nuo viso turto, nurodoma šios turto dalies vertė pinigais.

16.9. Jeigu konfiskuojamas šių Taisyklių 16.1-16.8 punktuose nepaminėtas turtas, nurodomi jį identifikuojantys požymiai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 73, 2011-01-17, Žin., 2011, Nr. 10-442 (2011-01-25), i. k. 1111100NUTA00000073

Nr. 259, 2015-03-13, paskelbta TAR 2015-03-19, i. k. 2015-03963

 

17. Jeigu konfiskuojamas žemės sklypas (jo dalis), valstybės ar savivaldybės institucija, gavusi teismo sprendimą konfiskuoti žemės sklypą (jo dalį) ir turto arešto (turto aprašymo) faktą patvirtinančius dokumentus, per 10 darbo dienų nuo teismo sprendimo ir turto arešto (turto aprašymo) faktą patvirtinančių dokumentų gavimo turi perduoti esamus dokumentus, susijusius su tuo žemės sklypu (jo dalimi), atitinkamai Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniam padaliniui pagal žemės sklypo (jo dalies) buvimo vietą arba centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui, išskyrus tuos atvejus, kai minėti dokumentai buvo pateikti tiesiogiai Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniam padaliniui pagal žemės sklypo (jo dalies) buvimo vietą arba centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1141, 2010-08-12, Žin., 2010, Nr. 97-5032 (2010-08-14), i. k. 1101100NUTA00001141

Nr. 259, 2015-03-13, paskelbta TAR 2015-03-19, i. k. 2015-03963

Nr. 457, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-07, i. k. 2020-09822

 

18. Jeigu mokesčių inspekcijai perduodamos strateginės prekės, ji per 3 darbo dienas nuo turto perėmimo dokumento surašymo turi informuoti Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministeriją ir kitas valstybės institucijas bei įstaigas, kurių veiklos sričiai priskiriama šių strateginių prekių ar technologijų naudojimo kontrolė (priežiūra), apie perduotas strategines prekes.

Punkto pakeitimai:

Nr. 67, 2005-01-24, Žin., 2005, Nr. 12-376 (2005-01-27), i. k. 1051100NUTA00000067

Nr. 1190, 2006-11-30, Žin., 2006, Nr. 132-4996 (2006-12-05), i. k. 1061100NUTA00001190

Nr. 73, 2011-01-17, Žin., 2011, Nr. 10-442 (2011-01-25), i. k. 1111100NUTA00000073

Nr. 457, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-07, i. k. 2020-09822

 

19. Jeigu mokesčių inspekcijai perduodamas greitai gendantis konfiskuotas turtas, ne vėliau kaip per 24 valandas nuo sprendimo konfiskuoti greitai gendantį turtą gavimo dienos mokesčių inspekcijos pareigūnai surašo turto perėmimo dokumentą, įkainoja šį greitai gendantį turtą ir skubos tvarka organizuoja jo pardavimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 73, 2011-01-17, Žin., 2011, Nr. 10-442 (2011-01-25), i. k. 1111100NUTA00000073

 

20. Jeigu konfiskuoto turto realizavimo terminas pasibaigęs arba nustatoma, kad šis turtas sugedęs, sugadintas, neidentifikuojamas ar pripažintas nerealizuotinu (netinkamu eksploatuoti, naudoti) turtu ir dėl to negali būti parduodamas, toks turtas į mokesčių inspekcijos apskaitą neįtraukiamas.

Šių Taisyklių 20 punkto pirmosios pastraipos nuostatos netaikomos, jeigu valstybės nuosavybėn perduotinas turtas atitinka šių Taisyklių 6 punkto antrojoje pastraipoje nustatytus kriterijus.

Atlikusi konfiskuoto turto apžiūrą ir surašiusi (priėmusi) šio turto neapskaitymo dokumentą, mokesčių inspekcija per 10 darbo dienų nuo šio dokumento surašymo (priėmimo), pateikia jį institucijai, kurios žinioje yra konfiskuotas turtas. Šios institucijos sprendimu konfiskuotas turtas pripažįstamas atliekomis, surašomas turto pripažinimo atliekomis dokumentas. Šį dokumentą pasirašo visi asmenys, dalyvavę jį surašant.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1190, 2006-11-30, Žin., 2006, Nr. 132-4996 (2006-12-05), i. k. 1061100NUTA00001190

Nr. 451, 2010-04-21, Žin., 2010, Nr. 50-2433 (2010-04-30), i. k. 1101100NUTA00000451

Nr. 73, 2011-01-17, Žin., 2011, Nr. 10-442 (2011-01-25), i. k. 1111100NUTA00000073

Nr. 78, 2012-01-25, Žin., 2012, Nr. 13-558 (2012-01-28), i. k. 1121100NUTA00000078

 

21. Pasižymintis tam tikromis savybėmis turtas, kurio ribotą apyvartą sąlygoja saugumo, sveikatos apsaugos ar kiti visuomenės poreikiai (ribotos apyvartos turtas), mokesčių inspekcijoje apskaitomas tik tuo atveju, kai jis perduodančiosios institucijos pripažįstamas tinkamu parduoti ar kitaip panaudoti (pvz., pagal netiesioginę paskirtį).

22. Jeigu mokesčių inspekcijai, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui ar atitinkamam Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniam padaliniui perduotinas konfiskuotas turtas nebuvo išsaugotas arba saugojimo metu buvo sugadintas ir tapo nerealizuotinas, už jo neišsaugojimą arba sugadinimą atsako turtą perduodanti institucija. Tokiu atveju padaryta žala iš šių institucijų išieškoma Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 259, 2015-03-13, paskelbta TAR 2015-03-19, i. k. 2015-03963

 

III. TURTO, KURIS NETURI SAVININKO (AR SAVININKAS NEŽINOMAS), APSKAITYMAS

 

23. Mokesčių inspekcijai, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui ar atitinkamam Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniam padaliniui gavus asmens pranešimą apie turtą, kuris neturi savininko (ar kurio savininkas nežinomas), mokesčių inspekcijos, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo ar atitinkamo Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio padalinio darbuotojas (pareigūnas) per 10 darbo dienų nuo šio pranešimo gavimo turi nuvykti į turto buvimo vietą.

Nerealizuotinus statinius ar jų dalis į apskaitą įtraukia valstybės ar savivaldybių institucijos, nurodytos šių Taisyklių 3.2.2 papunktyje. Valstybės ar savivaldybės institucija, įtraukusi nerealizuotinus statinius ar jų dalis į apskaitą, turi teisę sudaryti atitinkamas sutartis su įmonėmis, įstaigomis ar organizacijomis dėl nerealizuotinų statinių ar jų dalių priežiūros, saugojimo ir naudojimo. Valstybės institucija, įtraukusi nerealizuotinus statinius ar jų dalis į apskaitą, apmoka šių statinių ar jų dalių priežiūros, saugojimo ir kitas išlaidas iš jai skirtų valstybės biudžeto asignavimų.

Jeigu savininko neturi žemės sklypas (jo dalis) (ar žemės sklypo (jo dalies) savininkas nežinomas), valstybės ar savivaldybės institucija, gavusi dokumentus, susijusius su žemės sklypu (jo dalimi) ir įrodančius, kad šis žemės sklypas (jo dalis) neturi savininko (ar jų savininkas nežinomas), per 10 darbo dienų nuo šių dokumentų gavimo turimus dokumentus turi perduoti Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniam padaliniui pagal žemės sklypo (jo dalies) buvimo vietą, išskyrus tuos atvejus, kai minėti dokumentai buvo pateikti tiesiogiai Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniam padaliniui pagal žemės sklypo (jo dalies) buvimo vietą. Šiuo atveju neforminamas turto perėmimo dokumentas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 970, 2005-09-05, Žin., 2005, Nr. 109-3978 (2005-09-08), i. k. 1051100NUTA00000970

Nr. 1141, 2010-08-12, Žin., 2010, Nr. 97-5032 (2010-08-14), i. k. 1101100NUTA00001141

Nr. 73, 2011-01-17, Žin., 2011, Nr. 10-442 (2011-01-25), i. k. 1111100NUTA00000073

Nr. 259, 2015-03-13, paskelbta TAR 2015-03-19, i. k. 2015-03963

Nr. 457, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-07, i. k. 2020-09822

 

231. Statinių ar jų dalių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), apskaita atliekama taip:

231.1. Valstybės ar savivaldybių institucijos, nurodytos šių Taisyklių 3.2.2 papunktyje, sudaro, nuolat pildo ir tikslina visų statinių ar jų dalių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), sąrašus.

231.2. Valstybės ar savivaldybių institucijos, nurodytos šių Taisyklių 3.2.2 papunktyje, nuolat informuoja centralizuotai valdomo valstybės turto valdytoją apie į šių Taisyklių 231.1 papunktyje nurodytus sąrašus įtrauktus naujus statinius ar jų dalis, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi).

231.3. Gavęs šių Taisyklių 231.2 papunktyje nurodytą informaciją, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas per 10 dienų kreipiasi į tokią informaciją pateikusias valstybės ar savivaldybių institucijas dėl statinių ar jų dalių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), apžiūros organizavimo ir apskaitos aktų surašymo. Be centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo atstovo, statinių apžiūroje taip pat turi dalyvauti valstybės ar savivaldybių institucijų, nurodytų šių Taisyklių 3.2.2 papunktyje, Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (kai apžiūrimi statiniai yra kultūros paveldo objekto (nekilnojamosios kultūros vertybės) teritorijoje ar jo apsaugos zonoje) atstovai.

231.4. Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo atstovai nustato, ar statiniai ar jų dalys realizuotini, ar nerealizuotini.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1141, 2010-08-12, Žin., 2010, Nr. 97-5032 (2010-08-14), i. k. 1101100NUTA00001141

Nr. 259, 2015-03-13, paskelbta TAR 2015-03-19, i. k. 2015-03963

Nr. 457, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-07, i. k. 2020-09822

 

24. Mokesčių inspekcijos, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo, Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio padalinio darbuotojas (pareigūnas), nuvykęs į turto buvimo vietą, turi jį apžiūrėti, nustatyti, ar tuo turtu naudojamasi. Apklausus turto naudotojus (jeigu jie yra), būtina sužinoti, ar yra išlikę su turtu susiję dokumentai, ar žinomi buvę turto savininkai, ir nustatyti, ar turtas bus tinkamas parduoti, ar nepraras savo vertės ir kokybės, kol bus saugomas įstatymo nustatytą laiką.

Jeigu mokesčių inspekcijos pareigūnas nustato, kad turtas netinkamas parduoti, tokio turto mokesčių inspekcijos pareigūnas į apskaitą netraukia ir turto perėmimo dokumento nesurašo. Mokesčių inspekcijai turto neįtraukus į apskaitą, tokį turtą į apskaitą įtraukia ta institucija, kurios žinioje yra toks turtas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 73, 2011-01-17, Žin., 2011, Nr. 10-442 (2011-01-25), i. k. 1111100NUTA00000073

Nr. 259, 2015-03-13, paskelbta TAR 2015-03-19, i. k. 2015-03963

Nr. 457, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-07, i. k. 2020-09822

 

25. Įsitikinę, kad turto perėmimas neprieštaraus norminių teisės aktų reikalavimams, mokesčių inspekcijos, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo ar atitinkamo Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio padalinio darbuotojai (pareigūnai) surašo turto perėmimo dokumentą. Surašant turto perėmimo dokumentą turi dalyvauti ir jį pasirašyti asmuo, pateikęs pranešimą, ir mokesčių inspekcijos, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo ar atitinkamo Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio padalinio darbuotojai (pareigūnai). Jeigu pasirašyti turto perėmimo dokumentą atsisakoma, tai būtina nurodyti turto perėmimo dokumente.

Punkto pakeitimai:

Nr. 73, 2011-01-17, Žin., 2011, Nr. 10-442 (2011-01-25), i. k. 1111100NUTA00000073

Nr. 259, 2015-03-13, paskelbta TAR 2015-03-19, i. k. 2015-03963

 

26. Turto perėmimo dokumente turtas aprašomas ir įvertinamas taip:

26.1. Nekilnojamasis turtas aprašomas ir įvertinamas pagal turimus nekilnojamojo turto registravimo duomenis. Jeigu nekilnojamasis turtas neįregistruotas, nurodomi jį identifikuojantys požymiai ir šis turtas įvertinamas rinkos kaina.

Visų nerealizuotinų statinių rinkos vertę nustato jų perėmimo dokumentus surašantys asmenys, vadovaudamiesi Komisijos privalomam registruoti turtui įvertinti, sudarytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. lapkričio 24 d. nutarimu Nr. 1276 „Dėl Komisijos privalomam registruoti turtui įvertinti sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“, nutarimais tvirtinamomis nekilnojamojo turto vidutinėmis rinkos kainomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 13, 2016-01-06, paskelbta TAR 2016-01-12, i. k. 2016-00540

 

26.2. Aprašant identifikuotą ir pripažintą tinkama eksploatuoti, t. y. realizuoti, transporto priemonę, nurodoma jos rūšis, pavadinimas, pagaminimo metai, spalva, kėbulo numeriai ir kiti požymiai.

26.3. Nenurodytas šių Taisyklių 26.1 ir 26.2 punktuose turtas aprašomas ir įvertinamas pagal bendruosius principus, išdėstytus šių Taisyklių III skyriaus II skirsnyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 73, 2011-01-17, Žin., 2011, Nr. 10-442 (2011-01-25), i. k. 1111100NUTA00000073

 

27. Jeigu pagal pranešimą apie turtą, kuris neturi savininko (ar kurio savininkas nežinomas), neįmanoma tiksliai nustatyti, koks tai turtas ir (ar) kokia jo vertė, turto perėmimo dokumente pakanka surašyti bendruosius požymius (tai yra spalvą, rūšį, kiekį ir panašiai). Mokesčių inspekcijos, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo ar atitinkamo Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio padalinio darbuotojai (pareigūnai), surašę turto perėmimo dokumentą, kuriame turto tiksliai neįvardija, po dokumento surašymo turi skirti ekspertizę ar kreiptis į turto vertinimo įmonę, kad būtų tiksliai nustatyta, koks turtas perimtas, ir patikslinti turto apskaitos duomenys.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1190, 2006-11-30, Žin., 2006, Nr. 132-4996 (2006-12-05), i. k. 1061100NUTA00001190

Nr. 73, 2011-01-17, Žin., 2011, Nr. 10-442 (2011-01-25), i. k. 1111100NUTA00000073

Nr. 259, 2015-03-13, paskelbta TAR 2015-03-19, i. k. 2015-03963

 

28. Jeigu pagal asmens pateiktą pranešimą nuvykus į turto buvimo vietą įtariama, kad turtas pavojingas žmonių sveikatai ar gyvybei, būtina skubiai (tą pačią dieną) kviesti kompetentingus pareigūnus, kad šie pateiktų išvadą apie turto pavojingumo laipsnį ir prireikus neutralizuotų pavojų.

29. Jeigu įtariama, kad turtas yra nusikaltimo padarymo įrankis ar ieškomas kaip vogtas, turi būti užklaustos atitinkamos institucijos.

30. Jeigu turtas, kuris neturi savininko (ar savininkas nežinomas), yra tinkamas parduoti, bet greitai gendantis, mokesčių inspekcija surašo turto perėmimo dokumentą ir gavusi kompetentingos institucijos išvadą apie tinkamumą parduoti skubos tvarka organizuoja tokio turto pardavimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 73, 2011-01-17, Žin., 2011, Nr. 10-442 (2011-01-25), i. k. 1111100NUTA00000073

 

31. Mokesčių inspekcijos, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo ar atitinkamo Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio padalinio darbuotojai (pareigūnai), surašydami turto perėmimo dokumentą, turi išspręsti turto, kuris neturi savininko (ar kurio savininkas nežinomas), saugojimo klausimą. Jeigu įmanoma, mokesčių inspekcijos perimtas turtas turi būti saugomas mokesčių inspekcijos patalpose. Jeigu dėl tam tikrų priežasčių to turto saugoti mokesčių inspekcijos patalpose neįmanoma (dėl didelių matmenų, pavojingumo ar didelės vertės), su turto saugotoju turi būti sudaryta pasaugos sutartis. Gali būti sudaroma ir centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo administruojamo turto, taip pat Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio padalinio administruojamo turto pasaugos sutartis. Turto saugotojui paliekamas vienas turto perėmimo dokumento egzempliorius. Saugotojo atsakomybė nustatoma pagal Civilinio kodekso šeštosios knygos XLII skyriaus nuostatas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 73, 2011-01-17, Žin., 2011, Nr. 10-442 (2011-01-25), i. k. 1111100NUTA00000073

Nr. 259, 2015-03-13, paskelbta TAR 2015-03-19, i. k. 2015-03963

Nr. 457, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-07, i. k. 2020-09822

 

32. Jeigu perimto turto saugojimas įstatymų nustatytą laiką kainuotų daugiau už turto vertę, mokesčių inspekcijos, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo ar atitinkamo Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio padalinio darbuotojai (pareigūnai) turto perėmimo dokumente turi pažymėti, kad tą laikotarpį, kai saugojimo išlaidos viršija saugomo turto vertę, turtas nebus saugomas. Apie tai, kad apskaitytas turtas nebus saugomas iki jo pripažinimo bešeimininkiu daiktu, turi būti pasirašytinai informuotas asmuo, pranešęs apie turtą, kuris neturi savininko (ar kurio savininkas nežinomas).

Punkto pakeitimai:

Nr. 73, 2011-01-17, Žin., 2011, Nr. 10-442 (2011-01-25), i. k. 1111100NUTA00000073

Nr. 259, 2015-03-13, paskelbta TAR 2015-03-19, i. k. 2015-03963

 

33. Turto, kuris neturi savininko (ar savininkas nežinomas), saugojimo išlaidas, susidariusias iki šio turto perdavimo mokesčių inspekcijai, apmoka valstybės institucijos, kurių žinioje buvo šis saugomas turtas, iš joms skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų. Mokesčių inspekcija jai perduoto turto, kuris neturi savininko (ar savininkas nežinomas), saugojimo išlaidas apmoka iš jai skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų.

34. Jeigu turto, kuris neturi savininko (ar savininkas nežinomas), saugojimo metu (iki kreipimosi į teismą arba teismo posėdžio metu) atsirado ar buvo nustatytas savininkas, jis, atsiimdamas iš saugotojo savo turtą, privalo atlyginti turto saugojimo, transportavimo ir kitas su turtu susijusias išlaidas.

341. Siekiant nustatyti turto, kurio savininkas nežinomas, savininkus, šio turto perėmimo ar apskaitos dokumentus surašęs subjektas 6 mėnesius savo interneto svetainėje, savivaldybės ir (ar) seniūnijos, kurių teritorijoje yra turtas, interneto svetainėje kviečia atsiliepti savininkus ir asmenis, turinčius turtinių teisių į šį turtą.

Papildyta punktu:

Nr. 970, 2005-09-05, Žin., 2005, Nr. 109-3978 (2005-09-08), i. k. 1051100NUTA00000970

Punkto pakeitimai:

Nr. 73, 2011-01-17, Žin., 2011, Nr. 10-442 (2011-01-25), i. k. 1111100NUTA00000073

Nr. 388, 2012-04-11, Žin., 2012, Nr. 46-2229 (2012-04-19), i. k. 1121100NUTA00000388

Nr. 457, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-07, i. k. 2020-09822

 

35. Jeigu turto savininkas neatsirado ir praėjo įstatymo nustatytas terminas nuo tos dienos, kurią turtas buvo perimtas mokesčių inspekcijos, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo ar atitinkamo Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio padalinio, mokesčių inspekcija, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas ar atitinkamas Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padalinys per 10 darbo dienų turi kreiptis į teismą su pareiškimu dėl tokio turto pripažinimo bešeimininkiu. Prie pareiškimo teismui turi būti pridėtas turto perėmimo dokumentas, ekspertizės išvados, turto vertinimo ataskaita, registracijos dokumentai, atitinkamų institucijų (policijos, prokuratūros ir panašiai) atsakymai, kad šis turtas nėra pavogtas ar slepiamas kaip nusikaltimo įrankis, ir kiti dokumentai.

Valstybės ar savivaldybių institucijos, nurodytos šių Taisyklių 3.2.2 papunktyje, dėl jų į apskaitą įtrauktų statinių ar jų dalių pripažinimo bešeimininkiais ir perdavimo savivaldybės ar valstybės nuosavybėn kreipiasi į teismą, pateikdamos jam prašymą (pareiškimą), statinio apskaitos aktą, skelbimus apie statinio savininko paiešką, rašytinį patvirtinimą, kad informacija 6 mėnesius skelbta interneto svetainėje, ir kitus dokumentus apie statinį, jeigu institucija jų turi; nerealizuotini statiniai Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.

Punkto pakeitimai:

Nr. 970, 2005-09-05, Žin., 2005, Nr. 109-3978 (2005-09-08), i. k. 1051100NUTA00000970

Nr. 1190, 2006-11-30, Žin., 2006, Nr. 132-4996 (2006-12-05), i. k. 1061100NUTA00001190

Nr. 1141, 2010-08-12, Žin., 2010, Nr. 97-5032 (2010-08-14), i. k. 1101100NUTA00001141

Nr. 73, 2011-01-17, Žin., 2011, Nr. 10-442 (2011-01-25), i. k. 1111100NUTA00000073

Nr. 388, 2012-04-11, Žin., 2012, Nr. 46-2229 (2012-04-19), i. k. 1121100NUTA00000388

Nr. 259, 2015-03-13, paskelbta TAR 2015-03-19, i. k. 2015-03963

Nr. 457, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-07, i. k. 2020-09822

 

36. Jeigu turto savininkas atsiranda po to, kai įsigalioja teismo sprendimas pripažinti turtą bešeimininkiu ir turtas jau parduotas, tokį turtą administruojanti institucija grąžina savininkui parduoto turto vertės pinigų sumą, išskaičiusi patirtas išlaidas (ekspertizės, turto vertinimo, saugojimo, transportavimo ir kitas išlaidas, susijusias su turto pardavimu). Jeigu turtas neparduodamas, savininkas iki turto grąžinimo privalo atlyginti visas valstybės, savivaldybės ar kitų institucijų patirtas išlaidas, susijusias su šio turto ekspertize, vertinimu, saugojimu, transportavimu ir pardavimu. Jeigu turtas buvo saugomas natūra, savininkui turi būti grąžintas tas pats turtas, kuris saugotas. Jeigu surašytas turto nuvertinimo dokumentas, grąžinama turto nuvertinimo dokumente nurodytos vertės pinigų suma.

Punkto pakeitimai:

Nr. 970, 2005-09-05, Žin., 2005, Nr. 109-3978 (2005-09-08), i. k. 1051100NUTA00000970

Nr. 1190, 2006-11-30, Žin., 2006, Nr. 132-4996 (2006-12-05), i. k. 1061100NUTA00001190

Nr. 73, 2011-01-17, Žin., 2011, Nr. 10-442 (2011-01-25), i. k. 1111100NUTA00000073

Nr. 457, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-07, i. k. 2020-09822

 

37. Turto (arba pinigų už parduotą turtą) grąžinimą būtina pažymėti turto perėmimo dokumente bei kituose turto apskaitos dokumentuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. 73, 2011-01-17, Žin., 2011, Nr. 10-442 (2011-01-25), i. k. 1111100NUTA00000073

Nr. 457, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-07, i. k. 2020-09822

 

38. Jeigu šių Taisyklių 32 punkte numatytais atvejais mokesčių inspekcijos, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo ar atitinkamo Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio padalinio perimtas turtas nebuvo saugomas, taip pat tais atvejais, kai šis turtas buvo saugomas, bet per įstatymo nustatytą saugojimo laiką sunaikintas ar smarkiai sugadintas, vadovaudamasis kompetentingos institucijos (policijos, prokuratūros) pateikta išvada (pažyma), mokesčių inspekcijos, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo ar atitinkamo Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio padalinio darbuotojas (pareigūnas) apie turto sunaikinimą arba sugadinimą turi pažymėti turto perėmimo dokumente.

Punkto pakeitimai:

Nr. 73, 2011-01-17, Žin., 2011, Nr. 10-442 (2011-01-25), i. k. 1111100NUTA00000073

Nr. 259, 2015-03-13, paskelbta TAR 2015-03-19, i. k. 2015-03963

 

39. Mokesčių inspekcijos, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo ar Nacionalinės žemės tarnybos darbuotojas (pareigūnas), tvarkantis valstybei perduotino turto nebalansinę apskaitą, užveda tokio turto bylą, į kurią sega turto perėmimo dokumentą, raštišką pranešimą apie esantį turtą, kuris neturi savininko arba kurio savininkas nežinomas, ir kitus dokumentus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 73, 2011-01-17, Žin., 2011, Nr. 10-442 (2011-01-25), i. k. 1111100NUTA00000073

Nr. 259, 2015-03-13, paskelbta TAR 2015-03-19, i. k. 2015-03963

 

40. Neteko galios nuo 2020-05-08

Punkto naikinimas:

Nr. 457, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-07, i. k. 2020-09822

Punkto pakeitimai:

Nr. 73, 2011-01-17, Žin., 2011, Nr. 10-442 (2011-01-25), i. k. 1111100NUTA00000073

 

IV. BEŠEIMININKIO DAIKTO APSKAITYMAS

 

41. Bešeimininkio daikto perėmimas įforminamas taip:

41.1. Šių Taisyklių 2 punkte nurodyta institucija, gavusi teismo sprendimą dėl daikto, kuris neturi savininko arba kurio savininkas nežinomas, pripažinimo bešeimininkiu ir perdavimo valstybei, per 10 darbo dienų nuo įsiteisėjusio teismo sprendimo gavimo dienos turi surašyti turto perėmimo dokumentą.

41.2. Jeigu bešeimininkiu daiktu pripažįstamas nekilnojamasis turtas ar kitas privalomai registruotinas turtas, šių Taisyklių 2 punkte nurodyta institucija privalo šį turtą teisės aktų nustatyta tvarka įregistruoti Nekilnojamojo turto registre ar kitame registre.

41.3. Jeigu iki pripažinimo bešeimininkiu daiktas buvo saugomas natūra ir nei fizinė, nei prekinė jo būklė nepakito, tačiau per saugojimo laiką sumažėjo vertė, toks turtas gali būti įvertintas suma, iki 30 procentų mažesne už turto perėmimo dokumente nustatytą jo vertę. Daikto vertė nustatoma vadovaujantis turto vertinimo ataskaita. Daikto vertės pokytis po jo pripažinimo bešeimininkiu įforminamas turto nuvertinimo dokumentu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 259, 2015-03-13, paskelbta TAR 2015-03-19, i. k. 2015-03963

Nr. 457, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-07, i. k. 2020-09822

 

42. Jeigu įmonė, įstaiga ar organizacija (toliau – įmonė) saugo daiktą, kurį jo savininkas per nustatytą laiką privalėjo atsiimti, tačiau neatsiėmė, toks daiktas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.843 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka turi būti parduodamas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 259, 2015-03-13, paskelbta TAR 2015-03-19, i. k. 2015-03963

 

V. VALSTYBĖS PAVELDĖTO TURTO APSKAITYMAS

 

43. Kai turtas valstybės nuosavybėn gali pereiti paveldėjimo teise, kompetentingos valstybės (savivaldybės) institucijos atstovai (pareigūnai) privalo informuoti mokesčių inspekciją apie numatomą palikimo perėjimą valstybei, jeigu paveldimas mokesčių inspekcijos administruojamas turtas, Nacionalinės žemės tarnybos teritorinį padalinį (pagal turto buvimo vietą), jeigu paveldimas Nacionalinės žemės tarnybos teritorinių padalinių administruojamas turtas, arba centralizuotai valdomo valstybės turto valdytoją, jeigu paveldimas centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo administruojamas turtas.

Jeigu pranešimus apie valstybės paveldėtiną turtą gauna ir mokesčių inspekcija, ir centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas, o valstybės paveldėtinas turtas yra šių Taisyklių nustatyta tvarka administruotinas tiek centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo, tiek ir mokesčių inspekcijos, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas inicijuoja viso paveldėtino turto paveldėjimą valstybės vardu. Tokiu atveju centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas, gavęs paveldėjimo teisės liudijimą, per 10 darbo dienų nuo šio dokumento gavimo dienos turi šį dokumentą (jo kopiją) perduoti mokesčių inspekcijai, kad mokesčių inspekcija šių Taisyklių nustatyta tvarka galėtų pradėti paveldėtą turtą administruoti. Šiuo atveju turto perėmimo dokumentas neforminamas.

Jeigu pranešimus apie valstybės paveldėtiną turtą gauna ir centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas, ir Nacionalinė žemės tarnyba, o valstybės paveldėtinas turtas yra šių Taisyklių nustatyta tvarka administruotinas ir centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo, ir Nacionalinės žemės tarnybos, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas inicijuoja viso paveldėtino turto paveldėjimą valstybės vardu. Tokiu atveju centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas, gavęs paveldėjimo teisės liudijimą, per 10 darbo dienų nuo šio dokumento gavimo dienos turi šį dokumentą (jo kopiją) perduoti Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniam padaliniui pagal žemės sklypų (jų dalių) buvimo vietą, kad Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padalinys šių Taisyklių nustatyta tvarka galėtų pradėti administruoti paveldėtus žemės sklypus. Šiuo atveju turto perėmimo dokumentas neforminamas.

Jeigu pranešimus apie valstybės paveldėtiną turtą gauna ir mokesčių inspekcija, ir Nacionalinė žemės tarnyba, o valstybės paveldėtinas turtas yra šių Taisyklių nustatyta tvarka administruotinas ir mokesčių inspekcijos, ir Nacionalinės žemės tarnybos, mokesčių inspekcija inicijuoja viso paveldėtino turto paveldėjimą valstybės vardu. Tokiu atveju mokesčių inspekcija, gavusi paveldėjimo teisės liudijimą, per 10 darbo dienų nuo šio dokumento gavimo dienos turi šį dokumentą (jo kopiją) perduoti Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniam padaliniui pagal žemės sklypų (jų dalių) buvimo vietą, kad Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padalinys šių Taisyklių nustatyta tvarka galėtų pradėti administruoti paveldėtus žemės sklypus. Šiuo atveju turto perėmimo dokumentas neforminamas.

Jeigu valstybė paveldi centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo administruojamą turtą arba Nacionalinės žemės tarnybos teritorinių padalinių administruojamą turtą, atitinkamai centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas ar Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padalinys įgyja ir privalo vykdyti visas Civiliniame kodekse nustatytas su palikimo priėmimu susijusias pareigas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 259, 2015-03-13, paskelbta TAR 2015-03-19, i. k. 2015-03963

Nr. 457, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-07, i. k. 2020-09822

 

44. Mokesčių inspekcija, kai valstybė paveldi mokesčių inspekcijos administruojamą turtą, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas, kai valstybė paveldi centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo administruojamą turtą, Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padalinys, kai valstybė paveldi Nacionalinės žemės tarnybos teritorinių padalinių administruojamą turtą, gavę pranešimą apie numatomą palikimo perėjimą valstybei, prireikus gali kreiptis į palikimo atsiradimo vietos apylinkės teismą dėl palikimo apsaugos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1712, 2009-12-16, Žin., 2009, Nr. 154-6967 (2009-12-28), i. k. 1091100NUTA00001712

Nr. 259, 2015-03-13, paskelbta TAR 2015-03-19, i. k. 2015-03963

Nr. 457, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-07, i. k. 2020-09822

 

45. Neteko galios nuo 2020-05-08

Punkto naikinimas:

Nr. 457, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-07, i. k. 2020-09822

Punkto pakeitimai:

Nr. 1141, 2010-08-12, Žin., 2010, Nr. 97-5032 (2010-08-14), i. k. 1101100NUTA00001141

Nr. 73, 2011-01-17, Žin., 2011, Nr. 10-442 (2011-01-25), i. k. 1111100NUTA00000073

Nr. 259, 2015-03-13, paskelbta TAR 2015-03-19, i. k. 2015-03963

 

46. Jeigu saugant ar naudojant palikimą padaryta tam tikrų išlaidų, mokesčių inspekcijai, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui ar Nacionalinei žemės tarnybai turi būti pateikti išlaidas patvirtinantys dokumentai: sąskaitos faktūros, saugojimo sutarčių kopijos, kasos išlaidų orderiai ir kiti dokumentai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1712, 2009-12-16, Žin., 2009, Nr. 154-6967 (2009-12-28), i. k. 1091100NUTA00001712

Nr. 259, 2015-03-13, paskelbta TAR 2015-03-19, i. k. 2015-03963

 

47. Visos mokesčių inspekcijos turėtos su palikimų administravimu susijusios išlaidos apmokamos iš mokesčių inspekcijai skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų.

Visos Nacionalinės žemės tarnybos teritorinių padalinių turėtos su palikimų administravimu susijusios išlaidos apmokamos iš bendrųjų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų.

Visos centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo turėtos su palikimų administravimu susijusios išlaidos apmokamos centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo lėšomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 259, 2015-03-13, paskelbta TAR 2015-03-19, i. k. 2015-03963

 

48. Mokesčių inspekcijos, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo ar Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio padalinio darbuotojai (pareigūnai), gavę paveldėjimo teisės liudijimą, turi nuvykti į turto buvimo vietą, jį patikrinti ir surašyti turto perėmimo dokumentą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1712, 2009-12-16, Žin., 2009, Nr. 154-6967 (2009-12-28), i. k. 1091100NUTA00001712

Nr. 73, 2011-01-17, Žin., 2011, Nr. 10-442 (2011-01-25), i. k. 1111100NUTA00000073

Nr. 259, 2015-03-13, paskelbta TAR 2015-03-19, i. k. 2015-03963

 

49. Jeigu į palikimą įeina įkeistas turtas, kurio įkeitimas įregistruotas Nekilnojamojo turto registre arba Sutarčių ir teisių suvaržymų registre, mokesčių inspekcijos pareigūnas, jeigu paveldimas turtas, kurį šių Taisyklių nustatyta tvarka administruoja mokesčių inspekcija, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo darbuotojas, jeigu paveldimas centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo administruojamas turtas, ar Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio padalinio darbuotojas, jeigu paveldimas Nacionalinės žemės tarnybos teritorinių padalinių administruojamas turtas, gavęs paveldėjimo teisės liudijimą, turi surašyti turto perėmimo dokumentą ir įregistruoti turtą valstybės vardu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 73, 2011-01-17, Žin., 2011, Nr. 10-442 (2011-01-25), i. k. 1111100NUTA00000073

Nr. 259, 2015-03-13, paskelbta TAR 2015-03-19, i. k. 2015-03963

Nr. 457, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-07, i. k. 2020-09822

Nr. 1130, 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-28, i. k. 2021-27251

 

491. Jeigu į palikimą įeina turtas, kuris yra areštuotas, išskyrus atvejus, kai vykdomas išieškojimas iš įkeisto turto, mokesčių inspekcijos pareigūnas, jeigu paveldimas turtas, kurį šių Taisyklių nustatyta tvarka administruoja mokesčių inspekcija, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo darbuotojas, jeigu paveldimas centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo administruojamas turtas, ar Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio padalinio darbuotojas, jeigu paveldimas Nacionalinės žemės tarnybos teritorinių padalinių administruojamas turtas, gavęs paveldėjimo teisės liudijimą, turi surašyti turto perėmimo dokumentą, įregistruoti turtą valstybės vardu ir per 10 darbo dienų nuo įregistravimo visus dokumentus pateikti turtą areštavusiam antstoliui, kad būtų panaikintas valstybės paveldėto turto areštas, sustabdyta vykdomoji byla ir tokį turtą būtų galima realizuoti šių Taisyklių nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. 457, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-07, i. k. 2020-09822

 

50. Jeigu valstybė paveldi dalį nedalomo turto, atsižvelgiant į turto pobūdį ir kitų įpėdinių poreikius, kiti šio nedalomo paveldėto turto savininkai (įpėdiniai) valstybei kompensuoja pinigais turto dalies, priklausančios valstybei, vertę arba šis turtas pasidalijamas kitais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 5.70 straipsnyje nurodytais būdais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 259, 2015-03-13, paskelbta TAR 2015-03-19, i. k. 2015-03963

 

51. Mokesčių inspekcija, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas, Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padalinys, gavę paveldėjimo teisės liudijimą, valstybės paveldėtą turtą realizuoja šių Taisyklių IV skyriaus nustatyta tvarka. Testatoriui nurodžius sąlygas, kurias privalo įvykdyti valstybė, kad galėtų paveldėti atitinkamą testatoriaus turtą, ir kompetentingoms valstybės institucijoms priėmus sprendimą prisiimti atitinkamus įsipareigojimus, susijusius su šiomis sąlygomis, mokesčių inspekcija, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas, Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padalinys testatoriaus sąlygas įvykdo iki palikimo priėmimo ir paveldėjimo teisės liudijimo gavimo.

Mokesčių inspekcija, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas, Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padalinys valstybės paveldėtą turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja patikėjimo teise.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1190, 2006-11-30, Žin., 2006, Nr. 132-4996 (2006-12-05), i. k. 1061100NUTA00001190

Nr. 259, 2015-03-13, paskelbta TAR 2015-03-19, i. k. 2015-03963

Nr. 457, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-07, i. k. 2020-09822

 

 

VI. DAIKTINIŲ ĮRODYMŲ APSKAITYMAS

 

52. Mokesčių inspekcija per 10 darbo dienų nuo nutarimo perduoti mokesčių inspekcijai daiktinius įrodymus parduoti (toliau šiame skirsnyje vadinama – nutarimas) gavimo dienos surašo turto perėmimo dokumentą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 73, 2011-01-17, Žin., 2011, Nr. 10-442 (2011-01-25), i. k. 1111100NUTA00000073

 

53. Mokesčių inspekcijos surašomame turto perėmimo dokumente daiktiniai įrodymai turi būti įkainoti, detaliai aprašyti, nurodyta jų kiekis, kokybė, rūšis, kiti požymiai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 73, 2011-01-17, Žin., 2011, Nr. 10-442 (2011-01-25), i. k. 1111100NUTA00000073

 

54. Jeigu prie nutarimo pateiktieji dokumentai neatitinka faktiškai perduodamų daiktinių įrodymų kiekio, rūšies, kokybės ir kitų požymių, apie tai mokesčių inspekcija privalo pranešti perduodančiosios institucijos vadovui.

55. Mokesčių inspekcijos pareigūnas, surašęs turto perėmimo dokumentą, daiktinius įrodymus, kurie yra greitai gendantis turtas, turi per 24 valandas nuo nutarimo gavimo dienos perduoti juos parduoti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 73, 2011-01-17, Žin., 2011, Nr. 10-442 (2011-01-25), i. k. 1111100NUTA00000073

 

56. Perduoti mokesčių inspekcijai daiktiniai įrodymai parduodami šių Taisyklių IV skyriuje nustatyta tvarka.

57. Jeigu daiktiniai įrodymai yra baudžiamojoje byloje (ikiteisminiame tyrime) esantys daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, gali greitai sugesti ar prarasti vertę arba juos saugoti, prižiūrėti ir laikyti būtų akivaizdžiai per brangu ir šie daiktai negali būti grąžinami savininkui, jie parduodami ar perduodami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 691 straipsnyje nustatyta areštuoto turto realizavimo tvarka. Jeigu daiktiniai įrodymai administracinio nusižengimo byloje yra mediena ir jos grąžinimas savininkui gali apsunkinti nutarimo administracinio nusižengimo byloje vykdymą, mediena realizuojama kaip greitai gendantis turtas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1190, 2006-11-30, Žin., 2006, Nr. 132-4996 (2006-12-05), i. k. 1061100NUTA00001190

Nr. 13, 2016-01-06, paskelbta TAR 2016-01-12, i. k. 2016-00540

 

58. Jeigu teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, priima sprendimą konfiskuoti daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, arba nutraukia bylos nagrinėjimą, o daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, pripažįsta konfiskuotu turtu, arba kitais atvejais, kai daiktai konfiskuojami, įsigaliojus teismo sprendimui, mokesčių inspekcija, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas, Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padalinys per 10 darbo dienų nuo vykdomojo rašto ir įsigaliojusiojo teismo sprendimo kopijos gavimo dienos pažymi tai turto perėmimo dokumente.

Punkto pakeitimai:

Nr. 73, 2011-01-17, Žin., 2011, Nr. 10-442 (2011-01-25), i. k. 1111100NUTA00000073

Nr. 457, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-07, i. k. 2020-09822

 

59. Jeigu daiktiniai įrodymai, perduoti mokesčių inspekcijai parduoti, iki pardavimo buvo saugomi pagal pasaugos sutartį, sudarytą tarp saugotojo ir mokesčių inspekcijos ar kitos valstybės institucijos, saugotojui už daiktinių įrodymų saugojimą apmokama taip:

59.1. Visos valstybės institucijų patirtos su daiktiniais įrodymais susijusios išlaidos, mokėtinos saugotojui už jo suteiktas saugojimo paslaugas, apmokamos iš valstybės institucijoms skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų.

59.2. Saugojimo išlaidos, apmokamos šių Taisyklių 59.1 punkte nustatyta tvarka, negali viršyti daiktinių įrodymų vertės.

 

VII. VALSTYBEI PERDUOTO (DOVANOTO) TURTO APSKAITYMAS

 

Pakeistas skirsnio pavadinimas:

Nr. 259, 2015-03-13, paskelbta TAR 2015-03-19, i. k. 2015-03963

 

60. Savininkas, kurio turtą saugo kiti asmenys pagal turto pasaugos sutartį, apie savo pageidavimą perduoti turtą valstybei informuoja saugotoją ir mokesčių inspekciją, kai valstybei perduodamas mokesčių inspekcijos administruojamas turtas, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytoją, kai valstybei perduodamas centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo administruojamas turtas, arba atitinkamą Nacionalinės žemės tarnybos teritorinį padalinį, kai valstybei perduodamas Nacionalinės žemės tarnybos teritorinių padalinių administruojamas turtas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 259, 2015-03-13, paskelbta TAR 2015-03-19, i. k. 2015-03963

Nr. 457, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-07, i. k. 2020-09822

 

61. Jeigu turto savininkas pats saugo turtą, tačiau pageidauja jį perduoti valstybės nuosavybėn, jis pateikia pranešimą mokesčių inspekcijai, kai valstybei perduodamas mokesčių inspekcijos administruojamas turtas, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui, kai valstybei perduodamas centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo administruojamas turtas, ar atitinkamam Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniam padaliniui, kai valstybei perduodamas Nacionalinės žemės tarnybos teritorinių padalinių administruojamas turtas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 259, 2015-03-13, paskelbta TAR 2015-03-19, i. k. 2015-03963

Nr. 457, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-07, i. k. 2020-09822

 

62. Prie šių Taisyklių 61 punkte nurodyto pranešimo pridedamas siūlomo perduoti turto apyrašas, kuriame nurodoma, koks turtas (pagal pavadinimus, rūšis, kiekius) perduodamas, ir nurodoma perdavimo priežastis.

63. Mokesčių inspekcijai, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui ar atitinkamam Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniam padaliniui iš asmens gavus pranešimą apie tai, kad valstybei perduodamas turtas, ir sutikus jį priimti, šios institucijos darbuotojai (pareigūnai) per 10 darbo dienų turi nuvykti į turto buvimo vietą, jį įvertinti ir perimti surašydami turto perėmimo dokumentą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 73, 2011-01-17, Žin., 2011, Nr. 10-442 (2011-01-25), i. k. 1111100NUTA00000073

Nr. 259, 2015-03-13, paskelbta TAR 2015-03-19, i. k. 2015-03963

 

64. Turto perėmimo dokumento surašymo metu dalyvauja turto savininkas, o turto saugotojas (jo atstovas) turi teisę dalyvauti surašant turto perėmimo dokumentą. Jeigu dovanojamas turtas yra mažavertis, mokesčių inspekcija turi teisę atsisakyti priimti dovanojamą turtą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 73, 2011-01-17, Žin., 2011, Nr. 10-442 (2011-01-25), i. k. 1111100NUTA00000073

 

65. Turtas įkainojamas rinkos kainomis. Jeigu turto savininkas nesutinka su mokesčių inspekcijos, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo ar atitinkamo Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio padalinio pateiktu įvertinimu, jis per 3 dienas gali pasikviesti turto vertintojus šiam turtui įvertinti. Jeigu per 3 dienas turto savininkas to nepadaro, turtas įkainojamas vadovaujantis mokesčių inspekcijos, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo ar atitinkamo Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio padalinio pateiktu įvertinimu. Jeigu mokesčių inspekcijos, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo ar atitinkamo Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio padalinio darbuotojai (pareigūnai) nesutinka su turto savininko pasikviestų turto vertintojų pateiktu įvertinimu, iškilę ginčai dėl turto vertinimo sprendžiami šalių susitarimu arba teismo tvarka, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymai nenustato kitaip.

Punkto pakeitimai:

Nr. 259, 2015-03-13, paskelbta TAR 2015-03-19, i. k. 2015-03963

 

66. Jeigu turto savininko prašymu turto vertinimą atliko turto vertinimo įmonė ir ji pateikė turto vertinimo ataskaitą, ši turto vertinimo ataskaita paliekama mokesčių inspekcijai, kai valstybei perduodamas mokesčių inspekcijos administruojamas turtas, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui, kai valstybei perduodamas centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo administruojamas turtas, ar atitinkamam Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniam padaliniui, kai valstybei perduodamas Nacionalinės žemės tarnybos teritorinių padalinių administruojamas turtas, o jos kopija perduodama turtą perduodančiam asmeniui. Turto vertinimo ataskaita pridedama prie turto perėmimo dokumento.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1190, 2006-11-30, Žin., 2006, Nr. 132-4996 (2006-12-05), i. k. 1061100NUTA00001190

Nr. 73, 2011-01-17, Žin., 2011, Nr. 10-442 (2011-01-25), i. k. 1111100NUTA00000073

Nr. 259, 2015-03-13, paskelbta TAR 2015-03-19, i. k. 2015-03963

Nr. 457, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-07, i. k. 2020-09822

 

67. Surašomas tik to turto, kuris pagal atitinkamų institucijų išvadas arba ekspertizės aktus pripažintas tinkamu parduoti, perėmimo dokumentas. Visos mokesčių inspekcijos patirtos su šiuo turtu susijusios išlaidos apmokamos iš jai skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų. Jeigu turtą mokesčių inspekcija perduoda patikėjimo teise, visas išlaidas turi padengti jį gavęs asmuo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 73, 2011-01-17, Žin., 2011, Nr. 10-442 (2011-01-25), i. k. 1111100NUTA00000073

 

68. Kai siūloma perduoti nekilnojamąjį turtą, turi būti pateikta pažyma apie teisinę registraciją ir šio turto savininką iš valstybės įmonės Registrų centro arba kito registro, o kai siūlomas kitas turtas, kuriam nustatyta privalomoji registracija, – pažymėjimas iš atitinkamos institucijos, atliekančios teisinę registraciją.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1141, 2010-08-12, Žin., 2010, Nr. 97-5032 (2010-08-14), i. k. 1101100NUTA00001141

Nr. 73, 2011-01-17, Žin., 2011, Nr. 10-442 (2011-01-25), i. k. 1111100NUTA00000073

Nr. 259, 2015-03-13, paskelbta TAR 2015-03-19, i. k. 2015-03963

Nr. 457, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-07, i. k. 2020-09822

 

 

VIII. RADINIŲ APSKAITYMAS

 

69. Mokesčių inspekcijos pareigūnas, gavęs iš policijos ar asmens pranešimą apie rastą turtą, jį apskaityti turi tik tuo atveju, kai:

69.1. rastas turtas buvo saugotas ne mažiau kaip 6 mėnesius ir per tą laiką nepaaiškėjo turtą pametęs asmuo;

ir 69.2. asmuo, radęs turtą, atsisakė kompensuoti radinio išlaikymo ir kitas su radiniu susijusias išlaidas, jeigu radinį saugojo ne jis.

Radiniai apskaitomi pagal šių Taisyklių III skyriaus IV skirsnyje nustatytas turto apskaitos taisykles (kaip ir bešeimininkis daiktas).

 

IX. LOBIŲ APSKAITYMAS

 

70. Mokesčių inspekcija, gavusi pranešimą apie valstybei (savivaldybei) nuosavybės teise priklausančioje žemėje rastą lobį, turi nusiųsti į lobio buvimo vietą savo pareigūną, kad jis įvertintų lobį ir surašytų turto perėmimo dokumentą. Ketvirtadalis įvertinto lobio sumos turi atitekti lobį radusiam asmeniui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 73, 2011-01-17, Žin., 2011, Nr. 10-442 (2011-01-25), i. k. 1111100NUTA00000073

 

71. Lobį radusiam asmeniui atlyginama, mokesčių inspekcijos su lobiu susijusios išlaidos apmokamos iš mokesčių inspekcijai skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų; jeigu istorinę, kultūrinę ar archeologinę vertę turintis lobis įstatymų nustatyta tvarka paimamas pagal įstatymą visuomenės poreikiams, tuomet asmenims, turintiems teisę įgyti nuosavybėn lobį ar jo dalį sudarančius daiktus, atlyginama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

X. VALSTYBEI PERDUOTINO TURTO ĮVERTINIMAS

 

72. Valstybei perduotinas turtas įvertinamas eurais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1313, 2014-11-26, paskelbta TAR 2014-11-28, i. k. 2014-18095

 

73. Turto kainą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka nustato perduodančiojo asmens, ir mokesčių inspekcijos, kai valstybei perduotinas mokesčių inspekcijos administruojamas turtas, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo, kai valstybei perduotinas turtas yra centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo administruojamas turtas, Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio padalinio, kai valstybei perduotinas turtas yra Nacionalinės žemės tarnybos teritorinių padalinių administruojamas turtas, atstovai, prireikus pasitelkę turto vertintojus. Kaina nustatoma atsižvelgiant į turto kokybę, prekinę išvaizdą, realizavimo terminus, prekės specifiką, rinką ir kitus požymius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 259, 2015-03-13, paskelbta TAR 2015-03-19, i. k. 2015-03963

Nr. 457, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-07, i. k. 2020-09822

 

74. Turtas įvertinamas rinkos kaina.

75. Greitai gendančio turto kaina gali būti 10 procentų mažesnė, kai siekiama užtikrinti viso kiekio pardavimą iki šio turto vartojimo termino pasibaigimo. Jeigu greitai gendančio turto vartojimo terminai labai trumpi, o jo kiekis didelis, kaina gali būti dar sumažinta vadovaujantis protingumo kriterijais, kad per trumpą laikotarpį būtų realizuotas visas esamas kiekis.

 

IV. TURTO REALIZAVIMAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

76. Mokesčių inspekcijos administruojamo turto realizavimą šių Taisyklių nustatyta tvarka organizuoja mokesčių inspekcija. Mokesčių inspekcijos administruojamo turto pardavimo elektroniniame aukcione tvarką nustato mokesčių inspekcijos viršininkas.

Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo administruojamas turtas realizuojamas Žemės įstatymo, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo, Valstybei ir savivaldybėms priklausančių akcijų privatizavimo įstatymo nustatyta tvarka.

Nacionalinės žemės tarnybos teritorinių padalinių administruojamu turtu disponuojama Žemės įstatymo, Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo nustatyta tvarka.

Kai valstybei, paveldėjusiai palikėjo turtą, tenka pareiga atsiskaityti su jo kreditoriais, pirmiausia atsiskaitoma iš mokesčių inspekcijos administruojamo parduoto turto, po to iš centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo administruojamo turto, po to iš Nacionalinės žemės tarnybos administruojamo turto.

Punkto pakeitimai:

Nr. 73, 2011-01-17, Žin., 2011, Nr. 10-442 (2011-01-25), i. k. 1111100NUTA00000073

Nr. 841, 2014-08-27, paskelbta TAR 2014-09-02, i. k. 2014-11584

Nr. 259, 2015-03-13, paskelbta TAR 2015-03-19, i. k. 2015-03963

Nr. 457, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-07, i. k. 2020-09822

 

77. Jeigu turtas dėl savo specifikos negali būti parduodamas per įmones, su kuriomis konkurso būdu buvo sudarytos sutartys (kai teisę realizuoti tokį turtą Lietuvos Respublikoje turi tik viena ar kelios įmonės arba įmonės neturi reikiamos patirties, infrastruktūros ar kitų priemonių ar sąlygų, būtinų tokiam turtui realizuoti, ir panašiai), arba yra kitokių svarbių priežasčių, dėl kurių realizuoti turto per šias įmones netikslinga ar neįmanoma, jis parduodamas pagal pirkimo–pardavimo sutartis arba perleidžiamas kitokio sandorio tarp mokesčių inspekcijos ir turtą įsigyjančio asmens pagrindu. Šiuo atveju mokesčių inspekcija turto realizavimo būdą pasirenka atsižvelgdama į turto realizavimo efektyvumo kriterijų. Pagal pirkimo–pardavimo sutartis turtas parduodamas ir tada, jeigu konkurso būdu (skelbiamo ne rečiau kaip kas 6 mėnesius, bet ne ilgiau kaip 2 metus) neatsiranda nė vieno juridinio asmens, kuris turėtų teisę realizuoti tokį turtą ir pagal konkurso sąlygas galėtų būti paskelbtas konkurso laimėtoju.

Punkto pakeitimai:

Nr. 841, 2014-08-27, paskelbta TAR 2014-09-02, i. k. 2014-11584

 

78. Jeigu tam tikru turtu dėl jo specifinės paskirties prekiauja tik viena ar kelios įmonės, turinčios leidimą ar licenciją verstis tokia veikla, jis turi būti siūlomas realizuoti tik šioms įmonėms.

79. Jeigu įmonė, į kurią buvo kreiptasi, atsisako realizuoti siūlomą turtą, toks turtas siūlomas realizuoti kitoms įmonėms, kurios verčiasi tokia veikla.

80. Bešeimininkiai energetikos objektai, kurie teismo sprendimu yra perduoti valstybės arba savivaldybės nuosavybėn, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka gali būti atitinkamu Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar savivaldybės tarybos sprendimu parduodami, išnuomojami ar kitaip suteikiami naudotis jų teritorijoje veikiančiai energijos perdavimo ar skirstymo įmonei.

 

II. MOKESČIŲ INSPEKCIJOS ADMINISTRUOJAMO TURTO PARDAVIMAS

 

Pakeistas skirsnio pavadinimas:

Nr. 457, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-07, i. k. 2020-09822

 

81. Mokesčių inspekcijos administruojamas turtas parduodamas taip:

81.1. Kilnojamasis turtas, kurio vieneto kaina lygi 17 500 eurų arba didesnė, parduodamas tik konkurso arba elektroninio konkurso būdu, išskyrus šių Taisyklių 81.2 ir 81.3 papunkčiuose nurodytus atvejus.

81.2. Vertybinių popierių (išskyrus akcijas), finansinių priemonių, kaip šios sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatyme ir Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatyme, ir kolektyvinio investavimo subjektų investicinių priemonių, kaip šios sąvokos apibrėžtos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme (toliau finansinės priemonės ir investicinės priemonės kartu – finansinės priemonės), išpirkimas ir pardavimas, į pensijų fondų pensijų sąskaitas traukiamų vienetų konvertavimas į pinigus inicijuojamas šia tvarka:

81.2.1. Vertybiniai popieriai (išskyrus akcijas) ir finansinės priemonės, kuriais prekiaujama reguliuojamose rinkose, organizuotose Lietuvos Respublikoje ar kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse, parduodami per vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininką, kuris yra parduodamų vertybinių popierių (išskyrus akcijas), taip pat finansinių priemonių sąskaitos tvarkytojas. Mokesčių inspekcija šiam tarpininkui pateikia vertybinių popierių (išskyrus akcijas) ar finansinių priemonių pardavimo pavedimą, kuriame nurodo pardavimo kainą, ne mažesnę už pavedimo pateikimo metu reguliuojamoje rinkoje (biržoje) esančią šių vertybinių popierių (išskyrus akcijas) ar finansinių priemonių pirkimo (paklausos) kainą. Jeigu vertybinių popierių (išskyrus akcijas) ar finansinių priemonių yra daug (palyginti su biržoje įprastomis tų vertybinių popierių apyvartomis), siekiant nesumažinti jų kainos, visas parduodamų vertybinių popierių (išskyrus akcijas) kiekis padalijamas į kelias dalis ir palaipsniui parduodamas per kelias dienas.

81.2.2. Užsienio vertybiniai popieriai (išskyrus akcijas) ir finansinės priemonės, kurie kotiruojami kitų užsienio biržų ar kitų organizuotų rinkų pirmuosiuose sąrašuose, parduodami šių Taisyklių 81.2.1 papunktyje nustatyta tvarka.

81.2.3. Vertybiniai popieriai (išskyrus akcijas) ir finansinės priemonės, kuriais neprekiaujama šių Taisyklių 81.2.1 ir 81.2.2 papunkčiuose nurodytose rinkose, išskyrus Lietuvos Respublikoje išleistus uždarųjų akcinių bendrovių vertybinius popierius, ir tie vertybiniai popieriai (išskyrus akcijas) ir tos finansinės priemonės, kurių mokesčių inspekcija dėl objektyvių priežasčių negali parduoti šių Taisyklių 81.2.1 ir 81.2.2 papunkčiuose nustatyta tvarka, parduodami per vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininką (finansų maklerio įmonę ar kredito įstaigą, turinčias teisę teikti investicinę paslaugą – vykdyti pavedimus įsigyti ir perleisti vertybinius popierius klientų sąskaita), kuris atrenkamas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta konkurso tvarka. Su konkurso nugalėtoju sudaroma tarpininkavimo parduodant vertybinius popierius (išskyrus akcijas) ir finansines priemones sutartis, kuria atrinktasis vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkas įsipareigoja siekti geriausios parduodamų vertybinių popierių (išskyrus akcijas) ir finansinių priemonių kainos. Jeigu yra atrinktas vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkas, mokesčių inspekcija privalo pasinaudoti jo paslaugomis taip pat vietoj šių Taisyklių 81.2.1 ir 81.2.2 papunkčiuose nurodytų atvejų, jeigu šiais atvejais būsiančios vertybinių popierių (išskyrus akcijas) ar finansinių priemonių tiesioginio pardavimo bendrosios išlaidos didesnės už atrinktojo tarpininko siūlomas bendrąsias pardavimo išlaidas.

81.2.4. Lietuvos Respublikoje išleisti uždarųjų akcinių bendrovių vertybiniai popieriai (išskyrus akcijas) parduodami tarpininkaujant šių Taisyklių 81.2.3 papunktyje nustatyta tvarka atrinktam vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkui arba kitam konkurso būdu pagal Viešųjų pirkimų įstatymą atrinktam juridiniam asmeniui. Konkretiems uždarosios akcinės bendrovės vertybiniams popieriams (išskyrus akcijas) parduoti mokesčių inspekcija privalo pasirinkti tą tarpininką, kuris siūlo mažiausias bendrąsias pardavimo išlaidas. Lietuvos Respublikoje išleistus uždarųjų akcinių bendrovių vertybinius popierius (išskyrus akcijas) gali tiesiogiai parduoti ir pati mokesčių inspekcija, jeigu tokiam vertybinių popierių (išskyrus akcijas) tiesioginiam pardavimui organizuoti prireiktų mažiau išlaidų, nei jiems parduoti per tarpininką. Pastaruoju atveju vertybinių popierių (išskyrus akcijas) pirkimo–pardavimo sutartį mokesčių inspekcija sudaro su pirkėju, jos organizuotame pardavimo konkurse pasiūliusiu geriausią kainą.

81.2.5. Kolektyvinio investavimo subjektų investicinius vienetus mokesčių inspekcija pateikia išpirkti pagal šių kolektyvinio investavimo subjektų sudarymo dokumentų nuostatas. Jeigu investiciniais vienetais ar kitomis investicinėmis priemonėmis prekiaujama vertybinių popierių rinkose ir jų pardavimo rinkoje išlaidos mažesnės už išpirkimo išlaidas, mokesčių inspekcija laikosi šių Taisyklių 81.2.1–81.2.3 papunkčiuose nustatytos tvarkos.

81.2.6. Valstybei perduotinas pensijų fondų turtas mokesčių inspekcijos prašymu, pateikiamu atitinkamus pensijų fondus valdančioms pensijų kaupimo bendrovėms, konvertuojamas į pinigus pagal valstybei perduotinose pensijų sąskaitose esančių apskaitos vienetų skaičių ir vertę pensijų fondų veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

81.3. Turtas, kurį pagal įstatymus leidžiama realizuoti tik gavus nustatyta tvarka išduotą licenciją (leidimą), gali būti perduotas realizuoti tik konkurso būdu sudarant sutartis su atitinkamas licencijas (leidimus) turinčiais asmenimis. Realizuojami tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminiai privalo būti įspauduoti pagal Tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinės priežiūros įstatymo 4 straipsnio reikalavimus.

81.4. Šių Taisyklių 81.1–81.3 papunkčiuose nenurodytas turtas parduodamas per įmones, su kuriomis mokesčių inspekcija konkurso būdu yra sudariusi turto realizavimo sutartis, elektroninėje parduotuvėje ar realizuojamas kita šių Taisyklių nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 259, 2015-03-13, paskelbta TAR 2015-03-19, i. k. 2015-03963

Nr. 457, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-07, i. k. 2020-09822

 

3 skirsnis. Neteko galios nuo 2015-03-20

Skirsnio naikinimas:

Nr. 259, 2015-03-13, paskelbta TAR 2015-03-19, i. k. 2015-03963

 

IV. TURTO PARDAVIMAS KONKURSO BŪDU

 

107. Mokesčių inspekcija, įtraukusi į apskaitą kilnojamąjį turtą, kurio vieneto kaina lygi 17 500 eurų arba didesnė ir kuris turi būti parduodamas tik konkurso būdu, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo turto perėmimo dokumento surašymo turi paskelbti konkursą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 73, 2011-01-17, Žin., 2011, Nr. 10-442 (2011-01-25), i. k. 1111100NUTA00000073

Nr. 841, 2014-08-27, paskelbta TAR 2014-09-02, i. k. 2014-11584

Nr. 1313, 2014-11-26, paskelbta TAR 2014-11-28, i. k. 2014-18095

 

108. Konkursą vykdo ir organizuoja mokesčių inspekcijos viršininko arba jo įgalioto asmens įsakymu sudaryta 3 asmenų (pirmininkas ir nariai) konkurso komisija, kuriai dirbant turi būti rašomas konkurso komisijos posėdžio protokolas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 73, 2011-01-17, Žin., 2011, Nr. 10-442 (2011-01-25), i. k. 1111100NUTA00000073

 

109. Informacija apie turto pardavimą konkurso būdu ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki organizuojamo konkurso turi būti skelbiama mokesčių inspekcijos interneto svetainėje. Skelbime pateikiami šie duomenys:  

Punkto pakeitimai:

Nr. 457, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-07, i. k. 2020-09822

109.1. konkursą organizuojančios mokesčių inspekcijos pavadinimas;

109.2. konkurso numeris (jeigu jis yra), konkurso vykdymo data, vieta, pradžios ir pabaigos laikas;

109.3. parduodamo turto apibūdinimas (pavadinimas, rūšis, kokybė, kiekis, techniniai ir (ar) kiti duomenys ar parametrai); jeigu parduodamas turtas turi trūkumų (gedimų ar panašiai), apie tai taip pat turi būti nurodyta skelbime;

109.4. dokumentų dalyvauti konkurse priėmimo terminas, konkurso dalyvių registravimo tvarka;

109.5. telefonas pasiteirauti, kur kreiptis dėl turto apžiūros; mokesčių inspekcija taip pat nurodo, kokiomis darbo dienomis ir kuriuo laiku galima apžiūrėti parduodamą turtą;

109.6. parduodamo turto nuosavybės teisių suvaržymai;

109.7. siūloma turto pardavimo kaina;

109.8. jeigu yra, prie skelbimo apie konkursą pridedamos turto nuotraukos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 67, 2005-01-24, Žin., 2005, Nr. 12-376 (2005-01-27), i. k. 1051100NUTA00000067

Nr. 841, 2014-08-27, paskelbta TAR 2014-09-02, i. k. 2014-11584

 

1091. Konkurse parduodamo turto siūloma kaina nustatoma pagal turto perėmimo (įvertinimo) dokumente nurodytą kainą (įskaitant PVM).

Viename konkurse gali būti parduodamas vienas arba keli daiktai. Jeigu parduodami keli daiktai, nurodoma kiekvieno atskiro daikto kaina.

Papildyta punktu:

Nr. 841, 2014-08-27, paskelbta TAR 2014-09-02, i. k. 2014-11584

 

110. Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse, per skelbime nurodytą terminą konkurso komisijai privalo pateikti:

110.1. paraišką dalyvauti konkurse, kurioje nurodo savo vardą, pavardę, asmens kodą (juridinio asmens pavadinimą, kodą, jeigu konkurse ketina dalyvauti juridinis asmuo), gyvenamosios vietos (buveinės, jeigu elektroniniame konkurse ketina dalyvauti juridinis asmuo) adresą, elektroninio pašto adresą, telefono ir fakso (jeigu yra) numerius;

110.2. pasiūlymą, už kokią kainą asmuo pageidauja pirkti parduodamą turtą; jeigu parduodami keli daiktai, nurodoma kiekvieno atskiro daikto kaina;

110.3. nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, jeigu konkurso dalyviui atstovauja kitas asmuo; jeigu asmuo konkurse ketina dalyvauti per atstovą, atstovas privalo identifikuoti savo tapatybę ir pateikti šių Taisyklių 110.1 papunktyje nurodytą informaciją, taip pat nurodyti atstovaujamojo vardą, pavardę, asmens kodą (juridinio asmens pavadinimą, kodą, jeigu atstovaujama juridiniam asmeniui) ir atstovavimo pagrindą; kai konkurso dalyvis yra fizinis asmuo, įgaliojimą turi tvirtinti notaras.

Punkto pakeitimai:

Nr. 841, 2014-08-27, paskelbta TAR 2014-09-02, i. k. 2014-11584

 

111. Dokumentus konkurso dalyvis asmeniškai arba paštu pateikia užklijuotame voke su užrašu „Konkursui“.

1111. Registruojantis į konkursą, konkurso dalyvio asmens duomenys negali būti atskleisti nei kitiems konkurso dalyviams, nei tretiesiems asmenims, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.

Papildyta punktu:

Nr. 841, 2014-08-27, paskelbta TAR 2014-09-02, i. k. 2014-11584

 

112. Vokus su konkurso dalyvių dokumentais registruoja konkurso komisijos narys, registracijos žurnale nurodydamas vokų gavimo datą ir laiką. Ant gauto voko su konkurso dalyvio dokumentais toks pats užrašas atkartojamas, ir ant jo užrašomas dalyvio eilės numeris.

113. Užsiregistravęs konkurso dalyvis iki skelbime nurodytos paskutinės dokumentų priėmimo dienos turi teisę pateikti naujus konkurso dalyvio dokumentus. Šiuo atveju konkurso dalyvis, pateikęs naują voką su dokumentais, registruojamas iš naujo. Ankstesnieji dalyvio dokumentai konkurso metu nevertinami ir grąžinami konkurso dalyviui, pateikusiam naujus konkurso dalyvio dokumentus.

114. Konkurso dalyvis, iki konkurso pradžios pareikalavęs grąžinti senus dokumentus ir nepateikęs naujų dokumentų, laikomas asmeniu, atsisakiusiu dalyvauti konkurse. Apie savo atsisakymą dalyvauti konkurse raštu arba žodžiu konkurso dalyvis turi pranešti konkurso komisijai. Konkurso komisijos narys, užregistravęs tokį dalyvį, registracijos žurnale turi įrašyti, kad šis dalyvis atsisakė dalyvauti konkurse, nurodyti atsisakymo datą ir pasirašyti.

115. Asmeniui, atsisakiusiam dalyvauti konkurse, dokumentai grąžinami per protingą terminą nuo asmens pareikalavimo momento arba po konkurso, arba pasibaigus dokumentų priėmimo terminui, kai dalyvauti konkurse neužsiregistravo daugiau nė vienas dalyvis.

116. Kai dalyvauti konkurse neužsiregistruoja nė vienas dalyvis arba užsiregistravę dalyviai iki konkurso pradžios atsisako dalyvauti konkurse, konkursas laikomas neįvykusiu. Jis turi būti skelbiamas iš naujo. Apie tai, kad konkursas neįvyko, įrašoma konkurso komisijos posėdžio protokole. Jeigu dalyvauti konkurse užsiregistravo tik vienas dalyvis, ne vėliau kaip po mėnesio skelbiamas antrasis konkursas. Jeigu ir antrajame konkurse dalyvauti užsiregistravo tik tas pats (vienintelis) dalyvis, turtas jam parduodamas pagal pirkimo-pardavimo sutartį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 73, 2011-01-17, Žin., 2011, Nr. 10-442 (2011-01-25), i. k. 1111100NUTA00000073

 

117. Konkurso metu komisijos pirmininkas visų konkurso dalyvių akivaizdoje turi atplėšti vokus ir garsiai paskelbti už prekę siūlomą kainą. Po to pagal siūlomą kainą – nuo didžiausios iki mažiausios – sudaromas konkurso dalyvių sąrašas. Laimi konkurso dalyvis, už parduodamą prekę pasiūlęs didžiausią kainą. Konkurso rezultatai turi būti įforminti konkurso komisijos posėdžio protokolu, su kuriuo pasirašytinai supažindinami visi konkurso dalyviai. Konkurso dalyviai, nesutinkantys su konkurso rezultatais ar pastebėję procesinių pažeidimų, turi teisę per 3 darbo dienas po rezultatų paskelbimo apskųsti konkurso rezultatus teismui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 73, 2011-01-17, Žin., 2011, Nr. 10-442 (2011-01-25), i. k. 1111100NUTA00000073

 

118. Konkurso laimėtojas privalo konkurso komisijai pateikti arba atsiųsti dokumentus, patvirtinančius, kad jo už nupirktą turtą pasiūlyta suma sumokėta. Konkurso komisija, gavusi iš konkurso laimėtojo informaciją, patvirtinančią, kad suma sumokėta, per 5 darbo dienas nuo minėtos informacijos gavimo surašo mokesčių inspekcijos patvirtintos formos elektroninio konkurso protokolą. Konkurso laimėtojui, per nustatytą laiką sumokėjusiam jo pasiūlytą pinigų sumą, išduodamas konkurso komisijos posėdžio protokolo išrašas. Su konkurso laimėtoju per 10 darbo dienų nuo informacijos apie atsiskaitymą gavimo sudaroma įstatymų reikalaujamos formos pirkimo–pardavimo sutartis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 73, 2011-01-17, Žin., 2011, Nr. 10-442 (2011-01-25), i. k. 1111100NUTA00000073

Nr. 841, 2014-08-27, paskelbta TAR 2014-09-02, i. k. 2014-11584

Nr. 457, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-07, i. k. 2020-09822

 

119. Konkurso laimėtojas į mokesčių inspekcijos sąskaitą per 3 darbo dienas nuo konkurso vykdymo dienos turi sumokėti pasiūlytą pinigų sumą. Nesumokėjęs laiku, konkurso laimėtojas praranda teisę pirkti turtą. Tokiu atveju laikoma, kad laimi antrasis pagal pasiūlytos kainos dydį konkurso dalyvis. Apie tai jam turi būti pranešta registruotu laišku arba pasirašytinai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pinigų sumokėjimo termino pasibaigimo. Antrasis konkurso dalyvis jo pasiūlytą pinigų sumą į mokesčių inspekcijos sąskaitą turi sumokėti per 3 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos. Jeigu ir antrasis konkurso dalyvis nustatytu laiku neperveda nurodytos pinigų sumos į mokesčių inspekcijos sąskaitą arba atsisako pasiūlymo pirkti turtą, laimėtoju laikomas trečiasis konkurso dalyvis ir taip toliau. Jeigu visi konkurso dalyviai atsisako sumokėti ir pirkti parduodamą turtą, laikoma, kad konkursas neįvyko.

Punkto pakeitimai:

Nr. 457, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-07, i. k. 2020-09822

 

120. Pirmajam konkursui neįvykus, turto pardavimo kaina sumažinama ne daugiau kaip 20 procentų pradinės pardavimo kainos. Antrajam konkursui neįvykus, turtas parduodamas be konkurso, tačiau jo kaina sumažinama ne daugiau kaip 30 procentų kainos, nustatytos po pirmojo neįvykusio konkurso.

Punkto pakeitimai:

Nr. 457, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-07, i. k. 2020-09822

 

V. TURTO PARDAVIMAS PAGAL KONKURSO BŪDU SUDARYTAS SUTARTIS

 

121. Sutartys dėl valstybei perduotino turto pardavimo sudaromos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

122. Sutartyje įmonė įsipareigoja parduoti perduotą konfiskuotą ar kitaip valstybei perduotiną turtą. Turtas perduodamas parduoti ir jo vertė nustatoma pagal turto perėmimo dokumentą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 73, 2011-01-17, Žin., 2011, Nr. 10-442 (2011-01-25), i. k. 1111100NUTA00000073

 

123. Sutartyje, sudarytoje tarp mokesčių inspekcijos ir įmonės, turi būti numatytas įmonei priklausantis atlygis už suteikiamas turto pardavimo paslaugas, kuris negali viršyti 20 procentų parduoto turto pardavimo kainos dydžio. Pardavusiai turtą įmonei priklausantis atlygis už suteiktas turto pardavimo paslaugas pervedamas iš mokesčių inspekcijai skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų.

124. Pinigų sumos, kurias gauna įmonės, pardavusios joms perduotą turtą, per 10 darbo dienų nuo pardavimo (o jeigu parduodama dalimis, – ne rečiau kaip kartą per mėnesį iki kiekvieno kito mėnesio 10 dienos už tą mėnesį parduotą turto dalį) pervedamos šių Taisyklių VIII skyriuje nustatyta tvarka. Pinigai pervedami išrašius mokėjimo nurodymą pagal kiekvieną turto perėmimo dokumentą realizuotam turtui atskirai, bet gali būti pervedami išrašius vieną mokėjimo nurodymą už turtą, realizuotą pagal kelis turto perėmimo dokumentus. Tokiais atvejais nurodoma, kokios sumos pagal kuriuos dokumentus pervedamos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 73, 2011-01-17, Žin., 2011, Nr. 10-442 (2011-01-25), i. k. 1111100NUTA00000073

 

125. Jeigu įmonė laiku neperveda pinigų, gautų už parduotą turtą, už kiekvieną pavėluotą dieną ji moka sutartyje, sudarytoje tarp mokesčių inspekcijos ir parduodančios įmonės, nustatyto dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo laiku nepervestos sumos.

126. Mokesčių inspekcija sutartį gali nutraukti prieš terminą, jeigu įmonė nevykdo ar netinkamai vykdo sutartį ir toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas yra esminis sutarties pažeidimas. Apie sutarties nutraukimą įspėjama ne vėliau kaip prieš mėnesį.

127. Neparduotas per mėnesį nuo jo perdavimo įmonei dienos turtas įmonės prašymu arba mokesčių inspekcijos iniciatyva gali būti nukainojamas. Nukainojant turtą, jo pardavimo kaina sumažinama ne daugiau kaip 30 procentų pradinės pardavimo kainos.

128. Turtą nukainoja mokesčių inspekcijos pareigūnas, dalyvaujant įmonės atstovui. Nukainojimas įforminamas turto nuvertinimo dokumentu. Turtas, neparduotas ir kitą mėnesį nuo jo nukainojimo dienos, gali būti dar kartą nukainojamas ne daugiau kaip 30 procentų, ir taip daroma, kol turtas parduodamas arba nurašomas. Turto nurašymas įforminamas turto pripažinimo atliekomis dokumentu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 73, 2011-01-17, Žin., 2011, Nr. 10-442 (2011-01-25), i. k. 1111100NUTA00000073

 

129. Įmonė Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka privalo fiksuoti įplaukas už turto pardavimą.

 

VI. TURTO PERDAVIMAS PATIKĖJIMO TEISE

 

Pakeistas skirsnio pavadinimas:

Nr. 73, 2011-01-17, Žin., 2011, Nr. 10-442 (2011-01-25), i. k. 1111100NUTA00000073

 

130. Valstybei priklausantis konfiskuotas, pripažintas bešeimininkiu, valstybės paveldėtas ar valstybei perduotas turtas, kuris gali būti patikėjimo teise perduotas valstybei perduoto turto perdavimo patikėjimo teise dokumentu (toliau – turto perdavimo patikėjimo teise dokumentas) patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo subjektams, nurodytiems Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje, yra:

130.1. specialioji technika;

130.2. kultūros ir meno vertybės;

130.3. netikri pinigai, tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminiai, įspauduoti padirbtu Lietuvos valstybiniu kontroliniu prabavimo ženklu;

130.4. vertybiniai popieriai (išskyrus akcijas), lakštai;

130.5. turtas, kuris, remiantis kompetentingų institucijų išvada, tinkamas naudoti pagal netiesioginę jo paskirtį;

130.6. transporto priemonės;

130.7. kitas turtas, nurodytas Lietuvos Respublikos finansų ministro tvirtinamame bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, kuris patikėjimo teise perduodamas valdyti, naudoti ir disponuoti subjektams, nurodytiems Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje, sąraše.

Punkto pakeitimai:

Nr. 457, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-07, i. k. 2020-09822

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 970, 2005-09-05, Žin., 2005, Nr. 109-3978 (2005-09-08), i. k. 1051100NUTA00000970

Nr. 73, 2011-01-17, Žin., 2011, Nr. 10-442 (2011-01-25), i. k. 1111100NUTA00000073

Nr. 259, 2015-03-13, paskelbta TAR 2015-03-19, i. k. 2015-03963

 

131. Konfiskuoti ar kitaip valstybei perduotini ginklai ir šaudmenys į mokesčių inspekcijos apskaitą neįtraukiami.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1190, 2006-11-30, Žin., 2006, Nr. 132-4996 (2006-12-05), i. k. 1061100NUTA00001190

Nr. 457, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-07, i. k. 2020-09822

 

132. Konfiskuoti ar kitaip valstybei perduotini ginklai ir šaudmenys, esantys atitinkamų valstybės (savivaldybės) institucijų (pareigūnų) žinioje, pristatomi į ir perduodami administruoti institucijai, kuriai Vyriausybė, vadovaudamasi Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymu, suteikė atitinkamus įgaliojimus (toliau – ginklus administruojanti institucija).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1190, 2006-11-30, Žin., 2006, Nr. 132-4996 (2006-12-05), i. k. 1061100NUTA00001190

Nr. 845, 2010-06-21, Žin., 2010, Nr. 77-3939 (2010-06-30), i. k. 1101100NUTA00000845

Nr. 457, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-07, i. k. 2020-09822

 

133. Prieš ginklų ir šaudmenų perdavimą perduodančios valstybės (savivaldybės) institucijos įgaliotas pareigūnas dviem egzemplioriais surašo turto perdavimo patikėjimo teise dokumentą, kuriame detaliai aprašo perduodamų ginklų ir šaudmenų markę, modelį ir kitus techninius parametrus, neįvertindamas šių ginklų ir šaudmenų. Atitinkamos valstybės (savivaldybės) institucijos, perduodančios ginklus ir šaudmenis, pareigūnas pateikia ginklus administruojančiai institucijai turto perėmimo dokumentą, taip pat dokumentus, pagrindžiančius turto perdavimą. Ginklai ir šaudmenys perduodami nustatytu laiku, kuris raštu suderinamas su ginklus administruojančia institucija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1190, 2006-11-30, Žin., 2006, Nr. 132-4996 (2006-12-05), i. k. 1061100NUTA00001190

Nr. 73, 2011-01-17, Žin., 2011, Nr. 10-442 (2011-01-25), i. k. 1111100NUTA00000073

Nr. 457, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-07, i. k. 2020-09822

 

134. Neteko galios nuo 2020-05-08

Punkto naikinimas:

Nr. 457, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-07, i. k. 2020-09822

Punkto pakeitimai:

Nr. 1190, 2006-11-30, Žin., 2006, Nr. 132-4996 (2006-12-05), i. k. 1061100NUTA00001190

 

135. Jeigu kompetentingi asmenys Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka nustato, kad rastas lobis turi istorinę, kultūrinę ar archeologinę vertę, šio lobio perdavimas turi būti raštu suderintas su Kultūros ministerija ir šis lobis turi būti perduotas tam nacionaliniam muziejui ar kitai kultūros įstaigai, kurią nurodo Kultūros ministerija. Jeigu rastas lobis neturi istorinės, kultūrinės ar archeologinės vertės, jis parduodamas bendra tvarka kaip ir kitas mokesčių inspekcijai perduotas turtas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1190, 2006-11-30, Žin., 2006, Nr. 132-4996 (2006-12-05), i. k. 1061100NUTA00001190

 

136. Kultūros ir meno vertybės ir lobiai, turintys istorinę, kultūrinę ar archeologinę vertę, patikėjimo teise perduodami taip:

136.1. Mokesčių inspekcija, gavusi konfiskuotą ar kitaip valstybei perduotiną kultūros ir meno vertybę arba lobį, turintį istorinę, kultūrinę ar archeologinę vertę, turi kreiptis į Kultūros ministeriją, kad būtų nurodyta, kuriam nacionaliniam muziejui ar kitai kultūros įstaigai turi būti perduotas turtas.

136.2. Kompetentingos valstybės institucijos, kurių žinioje yra valstybei perduotinos kultūros ir meno vertybės ar lobis, turintis istorinę, kultūrinę ar archeologinę vertę, privalo organizuoti šių kultūros ir meno vertybių ar lobio, turinčio istorinę, kultūrinę ar archeologinę vertę, vertinimą (ekspertizę), iš kompetentingų asmenų gauti turto vertinimo ataskaitą (ekspertizės išvadą) ir gautą turto vertinimo ataskaitą (ekspertizės išvadą) iki mokesčių inspekcijos vykdomo šių kultūros ir meno vertybių ar lobio, turinčio istorinę, kultūrinę ar archeologinę vertę, perdavimo patikėjimo teise kitiems asmenims momento pateikti mokesčių inspekcijai, kad ji, iki surašomas turto perdavimo patikėjimo teise dokumentas, šias kultūros ir meno vertybes ar lobį, turintį istorinę, kultūrinę ar archeologinę vertę, galėtų įtraukti į apskaitos dokumentus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1190, 2006-11-30, Žin., 2006, Nr. 132-4996 (2006-12-05), i. k. 1061100NUTA00001190

Nr. 73, 2011-01-17, Žin., 2011, Nr. 10-442 (2011-01-25), i. k. 1111100NUTA00000073

 

137. Netikri pinigai perduodami Lietuvos teismo ekspertizės centrui, o jeigu jis atsisako priimti, sunaikinami. Tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminiai, įspauduoti padirbtu Lietuvos valstybiniu kontroliniu prabavimo ženklu, perduodami tauriųjų metalų ir brangakmenių prabavimo valstybinės priežiūros institucijai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1190, 2006-11-30, Žin., 2006, Nr. 132-4996 (2006-12-05), i. k. 1061100NUTA00001190

Nr. 457, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-07, i. k. 2020-09822

 

138. Paskelbti negaliojančia mokėjimo ir (ar) atsiskaitymo priemone litų banknotai, taip pat litų ir (ar) centų monetos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka keičiami į eurus Lietuvos banke. Paskelbti negaliojančia mokėjimo ir (ar) atsiskaitymo priemone eurų banknotai, taip pat eurų ir (ar) eurų centų monetos nustatyta tvarka keičiami į eurus Lietuvos banke. Užsienio valiutos banknotai ir monetos, įskaitant ir tuos užsienio valiutos banknotus ir monetas, kurie yra paskelbti negaliojančia mokėjimo ir (ar) atsiskaitymo priemone, keičiami bankuose. Jeigu šie užsienio valiutos banknotai ir (ar) monetos negali būti pakeisti bankuose, tačiau turi istorinę, muziejinę, numizmatinę ir (ar) meninę vertę, jie Kultūros ministerijos nurodymu perduodami muziejams, o tokios vertės neturintys sunaikinami. Vertybiniai popieriai, turintys istorinę, muziejinę, numizmatinę ir (ar) meninę vertę, Kultūros ministerijos nurodymu perduodami muziejams, o tokios vertės neturintys sunaikinami.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1313, 2014-11-26, paskelbta TAR 2014-11-28, i. k. 2014-18095

 

139. Turtas, kurio vertė mažesnė už galimas išlaidas, susijusias su jo realizavimu, pagal turto perdavimo patikėjimo teise dokumentą gali būti perduodamas patikėjimo teise globos ir rūpybos įstaigoms naudoti pagal paskirtį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1190, 2006-11-30, Žin., 2006, Nr. 132-4996 (2006-12-05), i. k. 1061100NUTA00001190

Nr. 73, 2011-01-17, Žin., 2011, Nr. 10-442 (2011-01-25), i. k. 1111100NUTA00000073

Nr. 457, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-07, i. k. 2020-09822

 

140. Kitas turtas, nurodytas šių Taisyklių 130.1, 130.4, 130.5, 130.6, 130.7 papunkčiuose, perduodamas patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo nustatyta tvarka.

Visas patirtas išlaidas, susijusias su perduodamu patikėjimo teise turtu (ekspertizės, turto vertinimo, saugojimo, transportavimo ir kitas), turi padengti šį perduodamą patikėjimo teise turtą gaunantis asmuo.

Jeigu turtas patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo perduodamas mokesčių inspekcijos sprendimu, tokie sprendimai turi būti suderinti su Lietuvos Respublikos finansų ministerija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 970, 2005-09-05, Žin., 2005, Nr. 109-3978 (2005-09-08), i. k. 1051100NUTA00000970

Nr. 1190, 2006-11-30, Žin., 2006, Nr. 132-4996 (2006-12-05), i. k. 1061100NUTA00001190

Nr. 73, 2011-01-17, Žin., 2011, Nr. 10-442 (2011-01-25), i. k. 1111100NUTA00000073

Nr. 259, 2015-03-13, paskelbta TAR 2015-03-19, i. k. 2015-03963

Nr. 457, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-07, i. k. 2020-09822

 

VII. TURTO PARDAVIMAS ELEKTRONINIUOSE KONKURSUOSE

 

1401. Mokesčių inspekcija, atsižvelgdama į parduodamo turto pobūdį, galimybes pritraukti didesnį potencialių šio turto pirkėjų dėmesį, taip pat kitas svarbias aplinkybes, dėl kurių kilnojamasis turtas gali būti realizuojamas efektyviau nei konkurso būdu, gali kilnojamąjį turtą, kurio vieneto kaina lygi 17 500 eurų arba didesnė, parduoti elektroniniame konkurse.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1313, 2014-11-26, paskelbta TAR 2014-11-28, i. k. 2014-18095

 

1402. Pasirinkus turto pardavimą elektroninio konkurso būdu, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo turto perėmimo dokumento surašymo mokesčių inspekcija paskelbia apie turto pardavimą elektroniniame konkurse ir jį organizuoja. Elektroninio konkurso komisija (pirmininkas ir du nariai) skiriami mokesčių inspekcijos viršininko arba jo įgalioto asmens įsakymu. Elektroninio konkurso komisijai dirbant turi būti rašomas elektroninio konkurso komisijos posėdžio protokolas.

Elektroninio konkurso komisija ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki elektroninio konkurso pradžios apie tai paskelbia mokesčių inspekcijos interneto svetainėje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 457, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-07, i. k. 2020-09822

 

1403. Skelbime apie elektroninį konkursą nurodoma:

1403.1. elektroninio konkurso numeris;

1403.2. elektroninio konkurso vieta, data, pradžios ir pabaigos laikas;

1403.3. telefonas pasiteirauti, kur kreiptis dėl turto apžiūros; mokesčių inspekcija taip pat nurodo, kokiomis darbo dienomis ir kuriuo laiku galima apžiūrėti parduodamą turtą;

1403.4. turto apibūdinimas (pavadinimas, rūšis, kokybė, techniniai ir (ar) kiti duomenys ar parametrai); jeigu parduodamas turtas turi trūkumų (gedimų ar panašiai), apie tai taip pat turi būti nurodyta skelbime;

1403.5. parduodamo turto nuosavybės teisių suvaržymai;

1403.6. siūloma turto pardavimo kaina;

1403.7. elektroninio konkurso dalyvių registravimo tvarka;

1403.8. jeigu yra, prie skelbimo apie elektroninį konkursą pridedamos turto nuotraukos.

1404. Pageidaujantys dalyvauti elektroniniame konkurse asmenys iki elektroninio konkurso pradžios likus ne mažiau kaip 2 darbo dienoms turi užsiregistruoti (identifikuoti savo tapatybę) prisijungdami prie mokesčių inspekcijos interneto svetainės „e.VMI“ autorizuotų elektroninių paslaugų srities „Mano VMI“. Elektroninio konkurso dalyviais užsiregistruojama šia tvarka:

Punkto pakeitimai:

Nr. 457, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-07, i. k. 2020-09822

1404.1. Dalyviai turi nurodyti savo vardą, pavardę, asmens kodą (juridinio asmens pavadinimą, kodą, jeigu konkurse ketina dalyvauti juridinis asmuo), gyvenamosios vietos (buveinės, jeigu elektroniniame konkurse ketina dalyvauti juridinis asmuo) adresą, elektroninio pašto adresą, telefono ir fakso (jeigu yra) numerius.

1404.2. Jeigu asmuo elektroniniame konkurse ketina dalyvauti per atstovą, identifikuoti savo tapatybę ir pateikti šių Taisyklių 1404.1 papunktyje nurodytą informaciją privalo atstovas. Atstovas taip pat privalo nurodyti atstovaujamojo vardą, pavardę, asmens kodą (juridinio asmens pavadinimą, kodą, jeigu atstovaujama juridiniam asmeniui) ir atstovavimo pagrindą.

1405. Asmuo užregistruojamas dalyvauti elektroniniame konkurse ir yra laikomas elektroninio konkurso dalyviu, jeigu, mokesčių inspekcijai patikrinus asmens pateiktą informaciją, įsitikinama, kad asmuo visiškai įvykdė šių Taisyklių 1404 punkte nustatytas sąlygas.

1406. Registruojantis į elektroninį konkursą, elektroninio konkurso dalyvio asmens duomenys negali būti atskleisti nei kitiems elektroninio konkurso dalyviams, nei tretiesiems asmenims, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.

1407. Kiekvienam užsiregistravusiam elektroninio konkurso dalyviui suteikiamas atskiras elektroninio konkurso dalyvio numeris.

1408. Elektroniniame konkurse parduodamo turto siūloma kaina nustatoma pagal turto perėmimo (įvertinimo) dokumente nurodytą kainą (įskaitant PVM).

1409. Viename elektroniniame konkurse gali būti parduodamas vienas arba keli daiktai. Jeigu parduodami keli daiktai, nurodoma kiekvieno atskiro daikto kaina.

14010. Kiekvieno elektroninio konkurso pradžia yra skelbime apie elektroninį konkursą nurodytos darbo dienos devinta valanda (9 val. 00 min.), o pabaiga – 5 darbo dienos (skaičiuojant nuo skelbime apie elektroninį konkursą nurodytos elektroninio konkurso pradžios dienos) dvylikta valanda (12 val. 00 min.).

Punkto pakeitimai:

Nr. 457, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-07, i. k. 2020-09822

 

14011. Elektroninio konkurso metu elektroninio konkurso dalyviai siūlo savo kainą. Elektroninio konkurso dalyviai kainą siūlo eurais be centų. Elektroninio konkurso dalyvis elektroninio konkurso metu turi teisę pasiūlyti naują, didesnę, kainą. Naujos, didesnės, kainos pasiūlymų skaičius neribojamas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1313, 2014-11-26, paskelbta TAR 2014-11-28, i. k. 2014-18095

 

14012. Elektroninio konkurso dalyvis, pasiūlęs savo kainą, per elektroninę informacinę sistemą automatiškai gauna pranešimą apie pateikto pasiūlymo patvirtinimą. Pranešimą apie elektroninio konkurso dalyvio pasiūlytos kainos patvirtinimą per elektroninę informacinę sistemą automatiškai gauna ir kiti elektroninio konkurso dalyviai. Elektroninio konkurso metu rodoma didžiausia už turtą pasiūlyta kaina ir ją pasiūliusio dalyvio numeris.

14013. Elektroninio konkurso dalyvis iki elektroninio konkurso pradžios ar jo metu gali atsisakyti dalyvauti elektroniniame konkurse. Apie atsisakymą dalyvauti elektroniniame konkurse elektroninio konkurso dalyvis turi pranešti elektroninio konkurso komisijai per mokesčių inspekcijos interneto svetainės „e.VMI“ autorizuotų elektroninių paslaugų sritį „Mano VMI“ arba raštu. Elektroninio konkurso komisijos narys, užregistravęs tokį dalyvį, registracijos žurnale turi įrašyti, kad šis elektroninio konkurso dalyvis atsisakė dalyvauti konkurse, nurodyti atsisakymo datą ir pasirašyti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 457, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-07, i. k. 2020-09822

 

14014. Elektroninio konkurso laimėtoju pripažįstamas elektroninio konkurso dalyvis, kuris iki elektroninio konkurso pabaigos pasiūlė didžiausią kainą. Elektroninį konkursą laimėjusio dalyvio pasiūlyta kaina laikoma turto pardavimo kaina.

14015. Elektroniniam konkursui pasibaigus:

14015.1. Mokesčių inspekcijos interneto svetainės „e.VMI“ autorizuotų elektroninių paslaugų srityje „Mano VMI“ skelbiama, už kokią kainą turtas parduotas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 457, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-07, i. k. 2020-09822

 

14015.2. elektroninį konkursą laimėjusiam jo dalyviui per informacinę sistemą automatiškai pranešama apie laimėtą elektroninį konkursą; visiems elektroninio konkurso dalyviams per informacinę sistemą automatiškai pranešama apie elektroninio konkurso pabaigą.

14016. Elektroninį konkursą laimėjęs dalyvis visą pasiūlytą sumą privalo sumokėti per 3 darbo dienas nuo elektroninio konkurso pabaigos į elektroninio konkurso komisijos nurodytą sąskaitą. Už elektroniniame konkurse nupirktą turtą elektroninio konkurso laimėtojas atsiskaito mokėjimo pavedimu arba naudodamasis elektronine bankininkyste. Už elektroniniame konkurse įsigytą turtą atsiskaityti dalimis draudžiama.

Punkto pakeitimai:

Nr. 457, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-07, i. k. 2020-09822

 

14017. Elektroninio konkurso laimėtojas, atsisakęs mokėti jo pasiūlytą sumą arba nesumokėjęs šios sumos šių Taisyklių 14016 punkte nurodytu laiku, praranda teisę pirkti turtą. Tokiu atveju laikoma, kad laimi antrasis pagal pasiūlytos kainos dydį elektroninio konkurso dalyvis. Apie tai jam turi būti pranešta elektroninio ryšio priemonėmis per 3 darbo dienas nuo pinigų sumokėjimo termino pabaigos. Minėtas elektroninio konkurso dalyvis jo pasiūlytą pinigų sumą į elektroninio konkurso komisijos nurodytą sąskaitą turi sumokėti per 3 darbo dienas nuo pranešimo gavimo. Jeigu ir šis elektroninio konkurso dalyvis per 3 darbo dienas nuo pranešimo gavimo nesumoka nurodytos sumos į elektroninio konkurso komisijos nurodytą sąskaitą arba atsisako pasiūlymo pirkti turtą, laimėtoju laikomas dalyvis, kuris pasiūlė didžiausią kainą po minėto dalyvio, ir taip toliau.

Punkto pakeitimai:

Nr. 457, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-07, i. k. 2020-09822

 

14018. Elektroninio konkurso laimėtojas privalo elektroninio konkurso komisijai pateikti arba atsiųsti dokumentus, patvirtinančius, kad jo už nupirktą turtą pasiūlyta suma sumokėta. Elektroninio konkurso komisija, gavusi iš elektroninio konkurso laimėtojo informaciją, patvirtinančią, kad suma sumokėta, per 5 darbo dienas nuo minėtos informacijos gavimo surašo mokesčių inspekcijos patvirtintos formos elektroninio konkurso protokolą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 457, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-07, i. k. 2020-09822

 

14019. Turto įsigijimo elektroniniame konkurse faktui patvirtinti per 3 darbo dienas nuo elektroninio konkurso laimėtojo pasiūlytos sumos gavimo su elektroninio konkurso laimėtoju sudaroma įstatymų reikalaujamos formos pirkimo–pardavimo sutartis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 457, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-07, i. k. 2020-09822

 

14020. Elektroninis konkursas laikomas neįvykusiu, jeigu:

14020.1. dalyvauti elektroniniame konkurse neužsiregistruoja nė vienas dalyvis;

14020.2. dalyvauti elektroniniame konkurse užsiregistruoja mažiau kaip 2 dalyviai;

14020.3. visi elektroninio konkurso dalyviai atsisako pirkti parduodamą turtą.

14021. Dalyvavę elektroniniame konkurse asmenys, nesutinkantys su elektroninio konkurso rezultatais, teisės aktų nustatyta tvarka gali apskųsti elektroninio konkurso rezultatus teisme.

14022. Jeigu elektroninis konkursas neįvyksta, ne vėliau kaip po 20 darbo dienų nuo tos dienos, kurią elektroninis konkursas neįvyko, turi būti skelbiamas antrasis elektroninis konkursas.

14023. Antrasis elektroninis konkursas vyksta tokiomis pat sąlygomis ir tokia pat tvarka kaip pirmasis elektroninis konkursas, tik antrajame elektroniniame konkurse parduodamo turto pradinė kaina gali būti sumažinama ne daugiau kaip 30 procentų.

14024. Neįvykus antrajam elektroniniam konkursui, turtas gali būti parduodamas kitu šiose Taisyklėse nustatytu būdu. Turto įsigijimas įforminamas įstatymų reikalaujamos formos pirkimo–pardavimo sutartimi.

14025. Jeigu dalyvauti pirmame ir antrame elektroniniuose konkursuose užsiregistruoja tik tas pats (vienas) dalyvis, antrasis elektroninis konkursas laikomas įvykusiu ir turtas šiam dalyviui parduodamas už jo pasiūlytą kainą

Papildyta skirsniu:

Nr. 841, 2014-08-27, paskelbta TAR 2014-09-02, i. k. 2014-11584

 

VIII. TURTO PARDAVIMAS ELEKTRONINĖJE PARDUOTUVĖJE

 

14026. Mokesčių inspekcija, atsižvelgdama į parduodamo turto pobūdį, galimybes pritraukti didesnį potencialių šio turto pirkėjų dėmesį, taip pat kitas svarbias aplinkybes, dėl kurių kilnojamasis turtas gali būti realizuojamas efektyviau nei parduodamas per įmones, su kuriomis mokesčių inspekcija konkurso būdu yra sudariusi valstybei perduotino turto realizavimo sutartis, gali kilnojamąjį turtą, kurio vieneto kaina yra mažesnė nei 17 500 eurų, parduoti elektroninėje parduotuvėje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1313, 2014-11-26, paskelbta TAR 2014-11-28, i. k. 2014-18095

 

14027. Turto pardavimą elektroninėje parduotuvėje organizuoja ir vykdo mokesčių inspekcijos viršininko arba jo įgalioto asmens įsakymu sudaryta 3 asmenų (pirmininkas ir nariai) pardavimo komisija (toliau – pardavimo komisija).

Esant aplinkybėms, nurodytoms šių Taisyklių 14026 punkte, mokesčių inspekcija per 5 dienas nuo turto perėmimo dokumento surašymo turtą parduoda elektroninėje parduotuvėje. Informacija apie elektroninėje parduotuvėje parduodamą turtą turi būti skelbiama mokesčių inspekcijos interneto puslapyje.

Pardavimo komisijai dirbant turi būti rašomas turto pardavimo elektroninėje parduotuvėje protokolas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 457, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-07, i. k. 2020-09822

 

14028. Pirkti turtą elektroninėje parduotuvėje gali identifikuoti asmenys, interneto svetainėje „e.VMI“ prisijungę prie autorizuotų elektroninių paslaugų srities „Mano VMI“.

14029. Prisijungdami prie mokesčių inspekcijos interneto svetainės „e.VMI“ autorizuotų elektroninių paslaugų srities „Mano VMI“, asmenys, pageidaujantys pirkti turtą elektroninėje parduotuvėje, turi identifikuoti savo tapatybę – nurodyti savo vardą, pavardę, asmens kodą (juridinio asmens pavadinimą, kodą, jeigu turtą pirkti ketina juridinis asmuo), gyvenamosios vietos (buveinės, jeigu turtą pirkti ketina juridinis asmuo) adresą, elektroninio pašto adresą, telefono ir fakso (jeigu yra) numerius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 457, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-07, i. k. 2020-09822

 

14030. Jeigu prie mokesčių inspekcijos interneto svetainės „e.VMI“ autorizuotų elektroninių paslaugų srities „Mano VMI“ jungiasi asmens atstovas, jis privalo identifikuoti savo tapatybę ir pateikti šių Taisyklių 14029 punkte nurodytą informaciją. Atstovas taip pat privalo nurodyti atstovaujamojo vardą, pavardę, asmens kodą (juridinio asmens pavadinimą, kodą, jeigu atstovaujama juridiniam asmeniui) ir atstovavimo pagrindą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 457, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-07, i. k. 2020-09822

 

14031. Asmenys gali pirkti turtą elektroninėje parduotuvėje, pasirinkę atitinkamos kategorijos pardavimo objektą. Vienam asmeniui įsigyjamo turto kiekis neribojamas.

14032. Elektroninėje parduotuvėje parduodamo turto vieneto kaina nustatoma pagal turto perėmimo (vertinimo) dokumente nurodytą kainą (įskaitant PVM).

14033. Elektroninėje parduotuvėje parduodamas turtas turi būti aprašytas – nurodytas jo pavadinimas, rūšis, kokybė, techniniai ir (ar) kiti duomenys ar parametrai. Jeigu parduodamas turtas turi trūkumų (gedimų ar panašiai) ir (ar) nuosavybės teisių suvaržymų, apie tai irgi turi būti nurodyta turto aprašyme. Aprašyme turi būti nurodytas jo pardavimo (atsiėmimo) vietos adresas ir pateikta turto nuotrauka.

14034. Elektroninėje parduotuvėje parduodama prekė turi būti siūloma tik toje objektų kategorijoje, kuriai ji priskirta pagal savo požymius.

14035. Elektroninėje parduotuvėje išsirinkęs perkamą turtą ir patvirtinęs jo įsigijimą, asmuo elektroninio ryšio priemonėmis gauna suformuotą mokėjimo sąskaitą, kurią turi apmokėti mokėjimo pavedimu arba naudodamasis elektronine bankininkyste.

14036. Visą elektroninėje parduotuvėje išsirinkto turto kainą asmuo privalo sumokėti per 3 darbo dienas nuo mokėjimo sąskaitos gavimo, pinigus pervesdamas į mokesčių inspekcijos sąskaitą, kuri nurodoma mokėjimo sąskaitoje.

14037. Už elektroninėje parduotuvėje įsigytą turtą atsiskaityti dalimis draudžiama.

14038. Asmeniui išsirinkus turtą ir patvirtinus jo būsimą įsigijimą, perkamam turtui suteikiamas statusas „Rezervuota“, kol už jį bus sumokėta arba pasibaigs asmeniui nustatytas sumokėjimo terminas.

14039. Perkamas turtas, kuriam suteiktas statusas „Rezervuota“, negali būti įgyjamas kito asmens.

14040. Pirkėjui sumokėjus už įsigytą turtą, šio turto statusas pakinta – iš „Rezervuota“ į „Sumokėta“, pirkėjui išsiunčiamas elektroninis pranešimas, kad už įsigytą turtą sumokėta. Kartu pirkėjui pranešama apie įsigyto turto atsiėmimo sąlygas.

14041. Asmuo (įgaliotas asmens atstovas), įsigijęs turtą elektroninėje parduotuvėje, iš pardavimo vietos jį turi atsiimti per 3 darbo dienas po to, kai gauną pranešimą, kad už turtą sumokėta. Jeigu turtą elektroninėje parduotuvėje įsigijo asmens įgaliotas atstovas, prieš atsiimdamas įsigytą turtą jis privalo pateikti jam asmens suteiktus įgaliojimus patvirtinančius dokumentus.

14042. Pirkėjui, neatsiėmusiam įsigyto turto per 3 darbo dienas po to, kai gauna pranešimą, kad už įsigytą turtą sumokėta, pereina turto atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika, be to, pirkėjas privalo padengti mokesčių inspekcijos turėtas prekės saugojimo išlaidas (jeigu jų buvo).

14043. Elektroninėje parduotuvėje įsigytas turtas grąžinamas ir keičiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

14044. Jeigu įsigijęs turtą asmuo per nustatytą terminą nesumoka turto kainos, turto statusas pakinta – iš „Rezervuota“ į „Aktyvi“ ir turtą gali įsigyti bet kuris kitas elektroninės parduotuvės lankytojas.

Papildyta skirsniu:

Nr. 841, 2014-08-27, paskelbta TAR 2014-09-02, i. k. 2014-11584

 

V. STRATEGINIŲ PREKIŲ SAUGOJIMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 67, 2005-01-24, Žin., 2005, Nr. 12-376 (2005-01-27), i. k. 1051100NUTA00000067

 

141. Strateginės prekės, jeigu būtina, perduodamos saugoti į specialias saugyklas arba laidojamos specialiai skirtose vietose.

Punkto pakeitimai:

Nr. 67, 2005-01-24, Žin., 2005, Nr. 12-376 (2005-01-27), i. k. 1051100NUTA00000067

 

142. Mokesčių inspekcija, įtraukusi į apskaitą strategines prekes, per 3 darbo dienas turi informuoti Ekonomikos ir inovacijų ministeriją ir kitas valstybės institucijas ir įstaigas, kurių veiklos sričiai priskiriamas šių strateginių prekių ar technologijų panaudojimas, apie perduotas strategines prekes.

Punkto pakeitimai:

Nr. 67, 2005-01-24, Žin., 2005, Nr. 12-376 (2005-01-27), i. k. 1051100NUTA00000067

Nr. 1190, 2006-11-30, Žin., 2006, Nr. 132-4996 (2006-12-05), i. k. 1061100NUTA00001190

Nr. 457, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-07, i. k. 2020-09822

 

143. Įmonių patirtos strateginių prekių saugojimo išlaidos dengiamos taip: valstybės institucijų ir įstaigų patirtos išlaidos, susijusios su turto saugojimu, iki šio turto perdavimo mokesčių inspekcijai apmokamos iš joms skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų, o mokesčių inspekcija jai perduoto turto saugojimo išlaidas apmoka iš jai skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų. Jeigu mokesčių inspekcija tokį turtą perduoda patikėjimo teise, su tokiu perduotu turtu susijusias išlaidas apmoka šį turtą perėmęs asmuo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 67, 2005-01-24, Žin., 2005, Nr. 12-376 (2005-01-27), i. k. 1051100NUTA00000067

Nr. 1190, 2006-11-30, Žin., 2006, Nr. 132-4996 (2006-12-05), i. k. 1061100NUTA00001190

Nr. 73, 2011-01-17, Žin., 2011, Nr. 10-442 (2011-01-25), i. k. 1111100NUTA00000073

 

144Mokesčių inspekcija, įtraukusi į apskaitą strategines prekes, surašo turto perėmimo dokumentą, kurio vieną egzempliorių palieka saugotojui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 67, 2005-01-24, Žin., 2005, Nr. 12-376 (2005-01-27), i. k. 1051100NUTA00000067

Nr. 73, 2011-01-17, Žin., 2011, Nr. 10-442 (2011-01-25), i. k. 1111100NUTA00000073

 

VI. TURTO, PRIPAŽINTO ATLIEKOMIS, TVARKYMAS

 

145. Įtrauktas į atitinkamos valstybės ar savivaldybės institucijos apskaitą turtas, kuris negali būti panaudotas pagal paskirtį ir yra pripažintas nerealizuotinu (sugedę maisto produktai ar išimtas iš apyvartos turtas, neidentifikuojamos ar eksploatuoti netinkamos transporto priemonės), konfiskuotas turtas, kurio pasibaigęs realizavimo terminas arba jeigu kompetentingos institucijos nustato, kad konfiskuotas turtas yra sugedęs, neidentifikuojamas, sugadintas arba pripažintas nerealizuotinu (netinkamu naudoti, eksploatuoti) turtu ir dėl to negali būti parduodamas, taip pat jeigu įtraukto į apskaitą turto vertė mažesnė už galimas išlaidas, susijusias su jo realizavimu (ekspertizės, turto vertinimo, saugojimo, transportavimo ir kitos išlaidos), pripažįstamas atliekomis, taip pat turtas, kuris pagal šių Taisyklių 20 punkto nuostatas pripažintas atliekomis ir kurio mokesčių inspekcija neįtraukia į apskaitą, panaudojamas arba šalinamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu ir aplinkos ministro tvirtinamomis Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklėmis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 67, 2005-01-24, Žin., 2005, Nr. 12-376 (2005-01-27), i. k. 1051100NUTA00000067

Nr. 970, 2005-09-05, Žin., 2005, Nr. 109-3978 (2005-09-08), i. k. 1051100NUTA00000970

Nr. 1190, 2006-11-30, Žin., 2006, Nr. 132-4996 (2006-12-05), i. k. 1061100NUTA00001190

Nr. 451, 2010-04-21, Žin., 2010, Nr. 50-2433 (2010-04-30), i. k. 1101100NUTA00000451

Nr. 259, 2015-03-13, paskelbta TAR 2015-03-19, i. k. 2015-03963

Nr. 13, 2016-01-06, paskelbta TAR 2016-01-12, i. k. 2016-00540

Nr. 457, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-07, i. k. 2020-09822

 

146. Institucija, įtraukusi į apskaitą ir pripažinusi atliekomis nerealizuotiną (neidentifikuojamą, netinkamą panaudoti, eksploatuoti) turtą, veikia kaip Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme nurodytas atliekų turėtojas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1190, 2006-11-30, Žin., 2006, Nr. 132-4996 (2006-12-05), i. k. 1061100NUTA00001190

Nr. 451, 2010-04-21, Žin., 2010, Nr. 50-2433 (2010-04-30), i. k. 1101100NUTA00000451

 

147. Turtas, pripažintas atliekomis, iš apskaitos nurašomas pagal turto pripažinimo atliekomis aktą.

148. Išlaidas, susijusias su turto, pripažinto atliekomis, tvarkymu, šių Taisyklių 146 punkte nurodytas atliekų turėtojas apmoka iš jam skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų.

 

VII. TURTO GRĄŽINIMAS

 

149. Turto grąžinimas vykdomas, kai įsiteisėja civilinėje, administracinio nusižengimo ar baudžiamojoje byloje (ikiteisminiame tyrime) priimtas atitinkamas sprendimas, kuris yra pagrindas grąžinti savininkui turtą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 13, 2016-01-06, paskelbta TAR 2016-01-12, i. k. 2016-00540

 

150. Jeigu turtas dar neparduotas, jis grąžinamas natūra savininko prašymu. Kartu su prašymu turi būti pridėti dokumentai (tinkamai patvirtintos jų kopijos), kuriais remiantis savininkui grąžinamas turtas. Šiuo atveju turtą grąžina mokesčių inspekcija, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas, Nacionalinė žemės tarnyba arba asmuo, kuriam šis turtas buvo perduotas patikėjimo teise.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1190, 2006-11-30, Žin., 2006, Nr. 132-4996 (2006-12-05), i. k. 1061100NUTA00001190

Nr. 73, 2011-01-17, Žin., 2011, Nr. 10-442 (2011-01-25), i. k. 1111100NUTA00000073

Nr. 457, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-07, i. k. 2020-09822

 

151. Tuo atveju, jeigu turtas jau parduotas, grąžinama ta už parduotą turtą gauta pinigų suma, kurią faktiškai gavo valstybė (atėmus pinigų sumas, išmokėtas asmenims už suteiktas turto saugojimo, realizavimo ir kitas paslaugas, sumokėtą pridėtinės vertės mokestį, taip pat kitas su turtu susijusias išlaidas, kurios buvo patirtos ir apmokėtos).

Punkto pakeitimai:

Nr. 457, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-07, i. k. 2020-09822

 

152. Turtas arba jį realizavus gauti pinigai grąžinami su valstybei perduoto turto grąžinimo dokumentu per 30 darbo dienų nuo to momento, kai savininkas ar jo atstovas pateikia mokesčių inspekcijai, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui ar Nacionalinei žemės tarnybai prašymą grąžinti turtą ir dokumentus (tinkamai patvirtintas jų kopijas), kuriais remiantis savininkui grąžinamas turtas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1190, 2006-11-30, Žin., 2006, Nr. 132-4996 (2006-12-05), i. k. 1061100NUTA00001190

Nr. 73, 2011-01-17, Žin., 2011, Nr. 10-442 (2011-01-25), i. k. 1111100NUTA00000073

Nr. 457, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-07, i. k. 2020-09822

 

153. Pinigai grąžinami savininkui, pateikusiam asmenybę patvirtinantį dokumentą, arba kitiems asmenims, pateikusiems savininko rašytinį įgaliojimą, patvirtintą įstatymų nustatyta tvarka.

 

VIII. GAUTŲ PINIGINIŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMAS

 

154. Lėšos:

154.1. gautos pardavus mokesčių inspekcijos administruojamą turtą, paskirstomos šia tvarka:

154.1.1. mokesčių inspekcijos patirtoms būtinosioms išlaidoms (išlaidoms notarams, turto registravimo išlaidoms ir kitoms išlaidoms, susijusioms su palikimo priėmimu) atlyginti;

154.1.2. antstolių vykdymo išlaidoms, įskaitant Civilinio proceso kodekso 753 straipsnyje nustatyta tvarka apskaičiuotą antstolių atlygį, apskaičiuotoms iki vykdomosios bylos sustabdymo dėl to, kad mirusio skolininko turtą paveldi valstybė, atlyginti;

154.1.3. palikėjo kreditoriams Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, neviršijant valstybei perėjusio paveldėto turto tikrosios vertės;

154.2. gautos pardavus centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo administruojamą turtą, paskirstomos šia tvarka:

154.2.1. Vyriausybės nustatyta tvarka apskaičiuoto centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo atlygio už jo administruojamo turto administravimą, pardavimą ir (arba) privatizavimą daliai, kurią sudaro centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo patirtos būtinosios išlaidos (išlaidos notarams, turto registravimo išlaidos ir kitos išlaidos, susijusios su palikimo priėmimu), atlyginti;

154.2.2. antstolių vykdymo išlaidoms, įskaitant Civilinio proceso kodekso 753 straipsnyje nustatyta tvarka apskaičiuotą antstolių atlygį, apskaičiuotoms iki vykdomosios bylos sustabdymo dėl to, kad mirusio skolininko turtą paveldi valstybė, atlyginti;

154.2.3. palikėjo kreditoriams Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, neviršijant valstybei perėjusio paveldėto turto tikrosios vertės;

154.2.4. Vyriausybės nustatyta tvarka apskaičiuotam centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo atlygiui už jo administruojamo turto administravimą, pardavimą ir (arba) privatizavimą, išskyrus šių Taisyklių 154.2.1 papunktyje nurodytą centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo atlygio dalį, mokėti;

154.3. gautos pardavus Nacionalinės žemės tarnybos teritorinių padalinių administruojamą turtą, paskirstomos šia tvarka:

154.3.1. Nacionalinės žemės tarnybos patirtoms būtinosioms išlaidoms (išlaidoms notarams, turto registravimo išlaidoms ir kitoms išlaidoms, susijusioms su palikimo priėmimu) atlyginti;

154.3.2. antstolių vykdymo išlaidoms, įskaitant Civilinio proceso kodekso 753 straipsnyje nustatyta tvarka apskaičiuotą antstolių atlygį, apskaičiuotoms iki vykdomosios bylos sustabdymo dėl to, kad mirusio skolininko turtą paveldi valstybė, atlyginti;

154.3.3. palikėjo kreditoriams Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, neviršijant valstybei perėjusio paveldėto turto tikrosios vertės;

154.4. likusios įvykdžius šių Taisyklių 154.1–154.3 papunkčiuose nurodytus reikalavimus, pervedamos į valstybės biudžetą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 457, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-07, i. k. 2020-09822

 

1541. Kai žemės sklypas (jo dalis) įstatymų nustatyta tvarka neparduodamas, atsiskaitymas su palikėjo kreditoriais vykdomas iš bendrųjų Žemės ūkio ministerijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų, neviršijant valstybei perėjusio paveldėto turto tikrosios vertės.

Papildyta punktu:

Nr. 457, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-07, i. k. 2020-09822

 

155. Jeigu valstybei perduotinas turtas yra pinigai, kurie gali būti keičiami į eurus, jie pervedami į mokesčių inspekcijos vieną iš biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų. Jeigu valstybei perduotinas turtas yra pinigai, kurie negali būti keičiami į eurus, jie įtraukiami į mokesčių inspekcijos apskaitą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 722, 2013-08-21, Žin., 2013, Nr. 90-4470 (2013-08-23), i. k. 1131100NUTA00000722

Nr. 457, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-07, i. k. 2020-09822

 

156. Mokesčių inspekcija pinigus, gautus už parduotus daiktinius įrodymus, taip pat užsienio valiutą kaip daiktinį įrodymą kaupia mokesčių inspekcijos atitinkamoje depozitinėje sąskaitoje iki kompetentingos valstybės institucijos (pareigūno) sprendimo, kuriuo bus išspręstas šių daiktinių įrodymų likimas, priėmimo.

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

157. Administruojant Sąjungos prekių muitinio statuso neturinčias prekes, mokesčių inspekcijai pagal šias Taisykles priskirtas funkcijas atlieka Lietuvos Respublikos muitinė. Tokiais atvejais šios Taisyklės taikomos tiek, kiek Sąjungos muitų teisės aktai ir jų įgyvendinamieji Lietuvos Respublikos teisės aktai nenustato kitaip. Atsižvelgdamas į šiuos teisės aktus, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prireikus patvirtina tvarkos, nustatančios Sąjungos prekių muitinio statuso neturinčių prekių administravimo ypatumus, aprašą. Daiktinių įrodymų, konfiskuotų, į valstybės pajamas perduotų, pripažintų bešeimininkėmis prekių, neturinčių Sąjungos prekių muitinio statuso, realizavimo tvarką nustato Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinis direktorius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1190, 2006-11-30, Žin., 2006, Nr. 132-4996 (2006-12-05), i. k. 1061100NUTA00001190

Nr. 13, 2016-01-06, paskelbta TAR 2016-01-12, i. k. 2016-00540

Nr. 457, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-07, i. k. 2020-09822

 

158. Visos su turtu susijusios ūkinės operacijos (turto perėmimas, saugojimas ir panašiai) įforminamos atitinkamais dokumentais. Šių dokumentų turinys (turto duomenys) turi būti suvestas į mokesčių inspekcijos, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo, Nacionalinės žemės tarnybos apskaitą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo atitinkamų dokumentų surašymo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 73, 2011-01-17, Žin., 2011, Nr. 10-442 (2011-01-25), i. k. 1111100NUTA00000073

Nr. 259, 2015-03-13, paskelbta TAR 2015-03-19, i. k. 2015-03963

 

159. Visi dokumentai (iš turtą perdavusių asmenų gauti pranešimai, turto aprašo kopijos, atitinkami dokumentai, kuriais remiantis turtas perimtas mokesčių inspekcijos, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo, Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio padalinio, vertinimo, nukainojimo ir kiti dokumentai), susiję su valstybei perduotinu turtu, registruojami ir saugomi pagal atskirą turto vienetą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1190, 2006-11-30, Žin., 2006, Nr. 132-4996 (2006-12-05), i. k. 1061100NUTA00001190

Nr. 73, 2011-01-17, Žin., 2011, Nr. 10-442 (2011-01-25), i. k. 1111100NUTA00000073

Nr. 259, 2015-03-13, paskelbta TAR 2015-03-19, i. k. 2015-03963

 

160. Kelis turto perėmimo dokumentus ir visus su jais susijusius dokumentus į vieną bylą galima segti tik tais atvejais, kai jie atskiriami žymekliais ir kai rašomas byloje esančių dokumentų apyrašas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 73, 2011-01-17, Žin., 2011, Nr. 10-442 (2011-01-25), i. k. 1111100NUTA00000073

 

161. Neteko galios nuo 2020-05-08

Punkto naikinimas:

Nr. 457, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-07, i. k. 2020-09822

Punkto pakeitimai:

Nr. 73, 2011-01-17, Žin., 2011, Nr. 10-442 (2011-01-25), i. k. 1111100NUTA00000073

 

162. Ginčai, kylantys dėl konfiskuoto ar kitaip valstybei perduotino turto perdavimo, apskaitos, įkainojimo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir organizacijų, asmenų arba pareigūnų veiksmų, nagrinėjami įstatymų nustatyta tvarka.

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 67, 2005-01-24, Žin., 2005, Nr. 12-376 (2005-01-27), i. k. 1051100NUTA00000067

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimo Nr. 634 "Dėl Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 970, 2005-09-05, Žin., 2005, Nr. 109-3978 (2005-09-08), i. k. 1051100NUTA00000970

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimo Nr. 634 "Dėl Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1190, 2006-11-30, Žin., 2006, Nr. 132-4996 (2006-12-05), i. k. 1061100NUTA00001190

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimo Nr. 634 "Dėl Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1101, 2008-10-29, Žin., 2008, Nr. 128-4904 (2008-11-08), i. k. 1081100NUTA00001101

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimo Nr. 634 "Dėl Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1712, 2009-12-16, Žin., 2009, Nr. 154-6967 (2009-12-28), i. k. 1091100NUTA00001712

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimo Nr. 634 "Dėl Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 451, 2010-04-21, Žin., 2010, Nr. 50-2433 (2010-04-30), i. k. 1101100NUTA00000451

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimo Nr. 634 "Dėl Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 845, 2010-06-21, Žin., 2010, Nr. 77-3939 (2010-06-30), i. k. 1101100NUTA00000845

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimo Nr. 634 "Dėl Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1141, 2010-08-12, Žin., 2010, Nr. 97-5032 (2010-08-14), i. k. 1101100NUTA00001141

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimo Nr. 634 "Dėl Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 73, 2011-01-17, Žin., 2011, Nr. 10-442 (2011-01-25), i. k. 1111100NUTA00000073

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimo Nr. 634 "Dėl Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 641, 2011-06-01, Žin., 2011, Nr. 70-3317 (2011-06-09), i. k. 1111100NUTA00000641

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimo Nr. 634 "Dėl Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 78, 2012-01-25, Žin., 2012, Nr. 13-558 (2012-01-28), i. k. 1121100NUTA00000078

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimo Nr. 634 "Dėl Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 388, 2012-04-11, Žin., 2012, Nr. 46-2229 (2012-04-19), i. k. 1121100NUTA00000388

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimo Nr. 634 "Dėl Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 722, 2013-08-21, Žin., 2013, Nr. 90-4470 (2013-08-23), i. k. 1131100NUTA00000722

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimo Nr. 634 "Dėl Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 841, 2014-08-27, paskelbta TAR 2014-09-02, i. k. 2014-11584

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimo Nr. 634 „Dėl Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1313, 2014-11-26, paskelbta TAR 2014-11-28, i. k. 2014-18095

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimo Nr. 634 „Dėl Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

16.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 259, 2015-03-13, paskelbta TAR 2015-03-19, i. k. 2015-03963

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimo Nr. 634 „Dėl Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

17.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 13, 2016-01-06, paskelbta TAR 2016-01-12, i. k. 2016-00540

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimo Nr. 634 „Dėl Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

18.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 803, 2018-08-13, paskelbta TAR 2018-08-21, i. k. 2018-13231

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimo Nr. 634 „Dėl Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

19.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 457, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-07, i. k. 2020-09822

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimo Nr. 634 „Dėl Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

20.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1130, 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-28, i. k. 2021-27251

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimo Nr. 634 „Dėl Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo