Suvestinė redakcija nuo 2010-05-01 iki 2010-06-30

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 86-3119, i. k. 1041100NUTA00000634

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL BEŠEIMININKIO, KONFISKUOTO, VALSTYBĖS PAVELDĖTO, Į VALSTYBĖS PAJAMAS PERDUOTO TURTO, DAIKTINIŲ ĮRODYMŲ, LOBIŲ IR RADINIŲ PERDAVIMO, APSKAITYMO, SAUGOJIMO, REALIZAVIMO, GRĄŽINIMO IR PRIPAŽINIMO ATLIEKOMIS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2004 m. gegužės 26 d. Nr. 634

Vilnius

 

 

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. 1190, 2006-11-30, Žin., 2006, Nr. 132-4996 (2006-12-05), i. k. 1061100NUTA00001190

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 54-1492; 2002, Nr. 60-2412) 5 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) 4.58, 4. 62 ir 4.63 straipsniais, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisykles (pridedama).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1190, 2006-11-30, Žin., 2006, Nr. 132-4996 (2006-12-05), i. k. 1061100NUTA00001190

 

2. Įpareigoti iki šio nutarimo įsigaliojimo dienos:

2.1. Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą – parengti ir suderinus su Ūkio ministerija, Žemės ūkio ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Aplinkos ministerija ir Muitinės departamentu prie Finansų ministerijos patvirtinti greitai gendančio turto sąrašą;

2.2. Finansų ministeriją – patvirtinti bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, kuris patikėjimo teise perduodamas valdyti, naudoti ir disponuoti juo subjektams, nurodytiems Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje, sąrašą;

2.3. Valstybinę mokesčių inspekciją prie Finansų ministerijos – patvirtinti turto apskaitos akto, turto apskaitos ir perdavimo akto, turto nukainojimo akto, turto pripažinimo atliekomis akto ir neatlygintinai perduodamo patikėjimo teise turto perdavimo akto formas.

3. Pripažinti netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1990 m. spalio 4 d. nutarimą Nr. 305 „Dėl konfiskuoto turto realizavimo ir kontroliuojančiųjų organizacijų skatinimo“ (Žin., 1990, Nr. 30-733);

3.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. liepos 1 d. nutarimą Nr. 510 „Dėl kontroliuojančiųjų organizacijų darbuotojų skatinimo tvarkos“ (Žin., 1992, Nr. 25-759).

4. Šis nutarimas, išskyrus 2 punktą, įsigalioja nuo 2004 m. liepos 1 dienos.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

FINANSŲ MINISTRAS                                                                      ALGIRDAS BUTKEVIČIUS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2004 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 634

 

BEŠEIMININKIO, KONFISKUOTO, VALSTYBĖS PAVELDĖTO, Į VALSTYBĖS

PAJAMAS PERDUOTO TURTO, DAIKTINIŲ ĮRODYMŲ, LOBIŲ IR RADINIŲ PERDAVIMO,

APSKAITYMO, SAUGOJIMO, REALIZAVIMO, GRĄŽINIMO IR PRIPAŽINIMO

ATLIEKOMIS TAISYKLĖS

 

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. 1190, 2006-11-30, Žin., 2006, Nr. 132-4996 (2006-12-05), i. k. 1061100NUTA00001190

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklėse (toliau vadinama – šios Taisyklės) vartojamos sąvokos:

Administracinis statinys – valstybės ar savivaldybės institucijos, įmonės, įstaigos, organizacijos ar kito juridinio asmens administracinis pastatas; biuro, kontoros ar kitas administracinės paskirties pastatas.

Brangakmeniai – natūralūs apdirbti ir neapdirbti brangieji akmenys: deimantai, smaragdai, rubinai, safyrai, kiti juvelyriniai bei puošnieji akmenys, organinės kilmės brangakmeniai (išskyrus gintarą) pagal Juvelyrinių akmenų, sidabro dirbinių, deimantų ir perlų tarptautinės konfederacijos (CIBJO) patvirtintą klasifikaciją, deimantų laužas ir atliekos.

Gyvenamasis statinys – gyventi pritaikytas pastatas, kuriame daugiau kaip pusė naudingojo ploto yra gyvenamosios patalpos.

Grąžinimas – mokesčių inspekcijoje apskaityto turto atidavimas savininkui.

Greitai gendantis turtas – žemės ūkio ir maisto produktai, gėlės, gyvūnai ir kitas turtas (išskyrus 103 punkte nurodytą turtą), kuriam laikyti ir gabenti reikia tam tikrų specialių sąlygų, kad jis išliktų tos pačios vertės ir kokybės, atitinkančios teisės norminių aktų reikalavimus. Greitai gendantis turtas nurodytas greitai gendančio turto sąraše, patvirtintame Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. B1-62 (Žin., 2005, Nr. 16-526). Šiose Taisyklėse greitai gendančiam turtui prilyginama mediena ir jos produktai, kurie, neprarasdami vertės, įprastomis sąlygomis gali būti laikomi ne ilgiau kaip 30 dienų nuo jų pagaminimo, taip pat kuras, kuris, kad neprarastų vertės, turi būti laikomas ir gabenamas tam tikromis specialiomis sąlygomis.

Pastraipos pakeitimai:

Nr. 1101, 2008-10-29, Žin., 2008, Nr. 128-4904 (2008-11-08), i. k. 1081100NUTA00001101

 

Konfiskuotas turtas – priverstinai ir neatlygintinai už padarytus teisės pažeidimus valstybės nuosavybėn paimtas daiktas (jo dalis) ar kitas turtas, kuris buvo teisės pažeidimą padariusio asmens nuosavybė arba turi būti konfiskuotas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais, nors ir nėra teisės pažeidimą padariusio asmens nuosavybė.

Mažavertis turtas – turtas, kurio vertė mažesnė kaip 50 litų.

Mokesčių inspekcija – apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, kurios aptarnaujamoje teritorijoje yra valstybei perduotinas turtas.

Perdavimas neatlygintinai – valstybei nuosavybės teise priklausančio turto, apskaityto mokesčių inspekcijoje pagal šias Taisykles, perdavimas valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise šiose Taisyklėse nurodytoms valstybės arba savivaldybių institucijoms, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms.

Pinigai – nacionalinė ir užsienio valiuta.

Praba – tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) arba Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas standartas, kuris rodo lydinio, iš kurio pagamintas gaminys, vertingumą ir santykinį tauriųjų metalų kiekį lydinio masės tūkstantyje dalių. Šio santykio ženklas įspaudžiamas gaminyje.

Realizavimas – turto pardavimas aukcione per įmones, kurios verčiasi turto prekyba ar perdirbimu, perdavimas neatlygintinai ar realizavimas kita įstatymų nustatyta tvarka.

Rinkos vertė – apskaičiuota pinigų suma, už kurią galėtų būti parduotas turtas vertinimo dieną, sudarius tiesioginį komercinį sandorį tarp norinčių turtą parduoti ir norinčių turtą pirkti asmenų po šio turto tinkamo pateikimo į rinką, jeigu abi sandorio šalys veiktų dalykiškai, be prievartos ir nesąlygojamos kitų sandorių bei interesų.

Saugojimo išlaidos – saugotojo sąnaudos, patirtos saugant jam patikėtą turtą.

Specialios paskirties objektai – apskaitos dokumentuose neapskaityti elektros tinklai, dujotiekiai, vandentiekio inžineriniai tinklai, inžineriniai statiniai ir įrenginiai; objektai, kurių paėmimas, apskaita, saugojimas, realizavimas, grąžinimas ir pripažinimas atliekomis (sunaikinimas) reglamentuojamas kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

Statinys – visa tai, kas sukurta statybos darbais naudojant statybos produktus ir tvirtai sujungta su žeme. Tai pastatai ir inžineriniai statiniai, taip pat statinių priestatai, antstatai ar jų dalys, įrenginių, technologinių inžinerinių sistemų ir statinio inžinerinių sistemų statybinės konstrukcijos.

Strateginės prekės – Lietuvos Respublikos strateginių prekių kontrolės įstatyme (Žin., 1995, Nr. 61-1533; 2004, Nr. 73-2532) apibrėžtos dvejopo naudojimo prekės ir technologijos ir (arba) karinė įranga, taip pat paslaugos, susijusios su šiomis prekėmis.

Taurieji metalai – įvairaus pavidalo auksas, sidabras, platinos grupės metalai (rutenis, rodis, paladis, platina, osmis ir iridis): jų lydiniai, žaliava, pusfabrikačiai, pramoniniai gaminiai, jų laužas ir atliekos, cheminiai junginiai.

Transporto priemonės identifikavimas – transporto priemonės gamintojo jai suteikto ženklų derinio (VIN kodo) ir kitų Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1286 (Žin., 2005, Nr. 141-5080), ir Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 247 (Žin., 2006, Nr. 31-1080), nurodytų transporto priemonės identifikavimo (tapatumo) duomenų nustatymas.

Papildyta pastraipa:

Nr. 451, 2010-04-21, Žin., 2010, Nr. 50-2433 (2010-04-30), i. k. 1101100NUTA00000451

 

Turtą realizuojanti įmonė – įmonė, kuri pagal šių Taisyklių nuostatas realizuoja valstybei perduotiną turtą.

Turto vertintojas – fizinis asmuo, kuris turi Lietuvos Respublikos audito, apskaitos ir turto vertinimo instituto išduotą turto vertintojo kvalifikacijos pažymėjimą ir verčiasi turto vertinimo veikla; įmonė, kuri įregistruota Juridinių asmenų registre Juridinių asmenų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 (Žin., 2003, Nr. 107-4810), nustatyta tvarka ir turi Lietuvos Respublikos audito, apskaitos ir turto vertinimo instituto išduotą kvalifikacijos atestatą, suteikiantį teisę verstis turto vertinimo veikla.

Valstybei perduotinas turtas – bešeimininkis, konfiskuotas, valstybės paveldėtas, į valstybės pajamas perduotas turtas, radinys, lobio dalis, priklausanti valstybei, daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti bei daiktai, kurie buvo administracinio teisės pažeidimo padarymo įrankis arba tiesioginis objektas (toliau vadinama - daiktiniai įrodymai), kurie realizuojami ar pripažįstami atliekomis pagal šių Taisyklių nuostatas.

Valstybės paveldėtas turtas – Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) nustatytais pagrindais paveldėjimo teise valstybei perėjęs mirusio asmens turtas.

Vertė – turto naudingumo matas, nustatytas tam tikru laiku pagal atitinkamą vertinimo metodiką.

Vertinimas – nešališkas turto vertės apskaičiavimas, apimantis vertinamo turto aprašymą, vertintojo nuomonę apie turto būklę, jo tinkamumą naudoti ir tikėtiną piniginę vertę rinkoje.

Viešojo naudojimo statinys – viešbučiai ar kiti trumpalaikio apgyvendinimo pastatai; didmeninės ir mažmeninės prekybos pastatai; oro uostai, geležinkelio, autobusų keleivių stoties pastatai; pramoginių renginių statiniai; švietimo, gydymo ir slaugos įstaigų pastatai; maldos namų ir kitokios religinės veiklos pastatai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1190, 2006-11-30, Žin., 2006, Nr. 132-4996 (2006-12-05), i. k. 1061100NUTA00001190

 

2. Šių Taisyklių nuostatos taikomos mokesčių inspekcijai priimant, apskaitant, saugant, realizuojant, grąžinant ir pripažįstant atliekomis bešeimininkį, konfiskuotą, valstybės paveldėtą, į valstybės pajamas perduotą turtą, radinius, lobius ir daiktinius įrodymus.

Jeigu vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, šiomis Taisyklėmis ar kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais bešeimininkį, konfiskuotą, valstybės paveldėtą, į valstybės pajamas perduotą turtą, radinius ir daiktinius įrodymus priima, perduoda, apskaito, saugo, realizuoja, grąžina ar pripažįsta atliekomis kita valstybės ar savivaldybės institucija, jai mutatis mutandis taikomos šių Taisyklių nuostatos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 970, 2005-09-05, Žin., 2005, Nr. 109-3978 (2005-09-08), i. k. 1051100NUTA00000970

Nr. 1190, 2006-11-30, Žin., 2006, Nr. 132-4996 (2006-12-05), i. k. 1061100NUTA00001190

 

 

II. TURTO IR DAIKTINIŲ ĮRODYMŲ PERDAVIMO PAGRINDAI

 

3. Valstybei perduotinas turtas apskaitomas taip:

3.1. Konfiskuotas turtas apskaitomas pagal teismų nuosprendžius baudžiamosiose bylose, Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse nurodytais atvejais priimtus teismų, kitų valstybės institucijų (pareigūnų) nutarimus ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekse nurodytais atvejais priimtus prokurorų, ikiteisminio tyrimo teisėjų (teismo) nutarimus (sprendimus).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1190, 2006-11-30, Žin., 2006, Nr. 132-4996 (2006-12-05), i. k. 1061100NUTA00001190

 

3.2. Bešeimininkis daiktas apskaitomas pagal įsigaliojusį teismo sprendimą, kuriuo daiktas, neturintis savininko (ar savininkas nežinomas), buvo pripažintas bešeimininkiu ir perduotas valstybei ar savivaldybei. Daikto pripažinimo bešeimininkiu procesą inicijuoja ta savivaldybės ar valstybės institucija ar įstaiga, fizinis ar juridinis asmuo (toliau vadinama – asmuo), kurio žinioje toks daiktas yra arba kuris sužinojo apie tokio daikto buvimą. Daikto pripažinimo bešeimininkiu procesas inicijuojamas, kai asmuo, kurio žinioje bešeimininkis daiktas yra arba kuris sužinojo apie tokio daikto buvimą, šių Taisyklių 4 punkte nustatyta tvarka raštu praneša mokesčių inspekcijai ar kitai Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.58 straipsnio 1 dalyje numatytai finansų, kontrolės ar savivaldybės institucijai, kurios pareiškimu, teismui paduodamu suėjus 1 metams nuo tos dienos, kurią bešeimininkis daiktas buvo įtrauktas į jos apskaitą (jeigu įstatymai nenustato ko kita), teismas gali priimti sprendimą perduoti bešeimininkį daiktą valstybei ar savivaldybei (toliau vadinama – Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.58 straipsnio 1 dalyje numatyta institucija), informuodamas apie bešeimininkio daikto buvimą. Iki bešeimininkio daikto perdavimo valstybei ar savivaldybei jis mokesčių inspekcijoje ar kitoje Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.58 straipsnio 1 dalyje numatytoje institucijoje turi būti tik apskaitytas. Jo apskaitą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.58 straipsnio 1 dalyje numatyta institucija vykdo surašydama Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (toliau vadinama – Valstybinė mokesčių inspekcija) viršininko 2004 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. VA-123 „Dėl Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų ir radinių perdavimui, apskaitymui, saugojimui, realizavimui, grąžinimui ir pripažinimui atliekomis įforminti naudojamų aktų ir kitų dokumentų formų pildymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 100-3738) patvirtintos formos (toliau vadinama – Valstybinės mokesčių inspekcijos patvirtinta forma), o statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), – aplinkos ministro 2005 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-449 „Dėl Statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), sąrašų, apskaitos aktų, jų registrų (registravimo knygų), skelbimų apie siūlymą pripažinti juos bešeimininkiais formų ir jų pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 113-4143) patvirtintos formos (toliau vadinama – Aplinkos ministerijos patvirtinta forma) turto apskaitos aktą. Apskaitymo pagrindas – asmens, kurio žinioje toks daiktas yra arba kuris sužinojo apie tokio daikto buvimą, raštiškas pranešimas mokesčių inspekcijai ar kitai Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.58 straipsnio 1 dalyje numatytai institucijai apie bešeimininkio daikto buvimą.

Statinius, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), šių Taisyklių nustatyta tvarka apskaito Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.58 straipsnio 1 dalyje numatytos institucijos, iš jų: mokesčių inspekcija – realizuotinus viešojo naudojimo, administracinius ir gyvenamuosius statinius, savivaldybės ir apskričių viršininkai, taip pat Susisiekimo ministerija ir (ar) jos įgaliotos valstybės įmonė Vidaus vandens kelių direkcija, valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“, Civilinės aviacijos administracija, Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau vadinama – Susisiekimo ministerijos įgaliotos organizacijos) – nerealizuotinus statinius, kurių naudojimo priežiūra priskirta jų kompetencijai Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597) 42 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktų;

Savivaldybės, mokesčių inspekcijai pritarus, gali apskaityti joms reikalingus realizuotinus viešojo naudojimo, administracinius ir gyvenamuosius statinius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 970, 2005-09-05, Žin., 2005, Nr. 109-3978 (2005-09-08), i. k. 1051100NUTA00000970

Nr. 1190, 2006-11-30, Žin., 2006, Nr. 132-4996 (2006-12-05), i. k. 1061100NUTA00001190

 

3.3. Į valstybės pajamas perduotas ar kitaip neatlygintinai valstybei perduotas turtas apskaitomas pagal dovanojimo sutartį, sudarytą tarp dovanotojo ir mokesčių inspekcijos.

3.4. Valstybės paveldėtas turtas apskaitomas pagal notaro išduotą paveldėjimo teisės liudijimą.

3.5. Lobis (lobio dalis) apskaitomas (–a) pagal asmens, radusio lobį, pranešimą.

3.6. Radinys apskaitomas pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.62 straipsnyje nustatyta tvarka pateiktą radusio daiktą asmens ar policijos pranešimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1190, 2006-11-30, Žin., 2006, Nr. 132-4996 (2006-12-05), i. k. 1061100NUTA00001190

 

3.7. Daiktiniai įrodymai apskaitomi pagal teismų nuosprendžius baudžiamosiose bylose, Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse nurodytais atvejais – pagal priimtus teismų, kitų valstybės institucijų (pareigūnų) nutarimus ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekse nurodytais atvejais – pagal priimtus prokurorų, ikiteisminio tyrimo teisėjų (teismo) nutarimus (sprendimus).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1190, 2006-11-30, Žin., 2006, Nr. 132-4996 (2006-12-05), i. k. 1061100NUTA00001190

 

4. Valstybei perduotinas turtas perduodamas taip:

4.1. Asmuo, turintis valstybei perduotiną turtą (išskyrus radinį, apie kurį kompetentingai institucijai turi būti pranešta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.62 straipsnyje nustatyta tvarka), privalo per 10 darbo dienų nuo sužinojimo apie tą turtą momento raštu pranešti apie jį mokesčių inspekcijai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1190, 2006-11-30, Žin., 2006, Nr. 132-4996 (2006-12-05), i. k. 1061100NUTA00001190

 

4.2. Pranešimas siunčiamas tai mokesčių inspekcijai, kurios aptarnaujamoje teritorijoje yra valstybei perduotinas turtas.

4.3. Mokesčių inspekcijos kanceliarijos (raštinės) valstybės tarnautojui arba darbuotojui, dirbančiam pagal darbo sutartį, ant raštiško pranešimo uždėjus jo gavimo žymą, laikoma, kad mokesčių inspekcija sužinojo apie valstybei perduotiną turtą.

4.4. Mokesčių inspekcija, gavusi raštišką pranešimą apie valstybei perduotiną turtą, per 10 darbo dienų nuo pranešimo gavimo dienos turi perimti turtą iš perduodančiojo asmens, jį įvertinti, prireikus atlikti ekspertizę ir surašyti Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2004 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. VA-123 patvirtintos formos turto apskaitos ir perdavimo aktą (toliau vadinama – turto apskaitos ir perdavimo aktas). Jeigu mokesčių inspekcijai kyla abejonių dėl valstybei perduotino turto vertės, mokesčių inspekcija turi teisę Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka sudaryti rašytinę sutartį su turtą vertinančia įmone dėl šio valstybei perduotino turto vertinimo. Šiuo atveju mokesčių inspekcija valstybei perduotiną turtą perima per 20 darbo dienų nuo pranešimo gavimo dienos, surašydama turto apskaitos ir perdavimo aktą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1190, 2006-11-30, Žin., 2006, Nr. 132-4996 (2006-12-05), i. k. 1061100NUTA00001190

 

4.5. Asmuo, perduodamas mokesčių inspekcijai valstybei perduotiną turtą, kartu su turtu pateikia turimus su valstybei perduotinu turtu susijusius dokumentus.

4.6. Jeigu mokesčių inspekcijai perduodamos įregistruotos, identifikuotos ir pripažintos tinkamomis eksploatuoti (techninė būklė, konstrukcija, sistemų, agregatų ir mazgų veikimas atitinka gamintojo ir teisės aktų reikalavimus) transporto priemonės, turi būti pateikti atitinkami turto arešto arba aprašo aktai, turimi transporto priemonių registravimo dokumentai ir kiti su perduodamomis transporto priemonėmis susiję dokumentai, kurių pagrindu minėtos transporto priemonės galės būti naudojamos pagal tiesioginę paskirtį.

Jeigu valstybei perduotinos transporto priemonės neturi registravimo, identifikavimo ir kitų tinkamumą eksploatuoti patvirtinančių dokumentų, kurių pagrindu minėtos transporto priemonės galės būti naudojamos pagal tiesioginę paskirtį, tokių transporto priemonių identifikavimą ir (ar) pripažinimą tinkamomis eksploatuoti turi organizuoti institucija, kurios žinioje yra valstybei perduotinos transporto priemonės.

Jeigu institucija, kurios žinioje yra valstybei perduotinos transporto priemonės, negali šių transporto priemonių identifikuoti ir (ar) pateikti pripažinimo tinkamomis eksploatuoti dokumentų arba jei minėtos transporto priemonės yra mažavertės, jos mokesčių inspekcijai neperduodamos. Tokias transporto priemones savo sprendimu pripažįsta atliekomis institucijos, kurios žinioje yra valstybei perduotinos transporto priemonės, vadovas arba jo įgaliotas asmuo, surašydamas Valstybinės mokesčių inspekcijos patvirtintos formos turto pripažinimo atliekomis aktą (toliau vadinama – turto pripažinimo atliekomis aktas).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1190, 2006-11-30, Žin., 2006, Nr. 132-4996 (2006-12-05), i. k. 1061100NUTA00001190

Nr. 451, 2010-04-21, Žin., 2010, Nr. 50-2433 (2010-04-30), i. k. 1101100NUTA00000451

 

4.7. Neteko galios nuo 2006-12-06

Punkto naikinimas:

Nr. 1190, 2006-11-30, Žin. 2006, Nr. 132-4996 (2006-12-05), i. k. 1061100NUTA00001190

 

4.8. Jeigu valstybei perduodamas turtas yra greitai gendantis turtas, apie jį turi būti pranešta raštu nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo šio turto sulaikymo (sužinojimo apie jį) momento. Mokesčių inspekcija nedelsdama, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo raštiško pranešimo gavimo dienos perima savo žinion tik tokį greitai gendantį turtą, kurį dar galima realizuoti. Jeigu greitai gendančio turto realizuoti nėra galimybės, mokesčių inspekcija tokio turto savo žinion neperima. Tokio turto pripažinimą atliekomis privalo organizuoti ta valstybės ar savivaldybės institucija, kurios žinioje šis turtas yra.

Punkto pakeitimai:

Nr. 970, 2005-09-05, Žin., 2005, Nr. 109-3978 (2005-09-08), i. k. 1051100NUTA00000970

Nr. 1190, 2006-11-30, Žin., 2006, Nr. 132-4996 (2006-12-05), i. k. 1061100NUTA00001190

 

4.9. Jeigu sulaikytas greitai gendantis turtas netinkamas naudoti arba greitai gendantis turtas yra mažavertis, jį pripažįsta atliekomis pareigūnas, sulaikęs turtą, savo (turtą sulaikiusios institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens) sprendimu, apie tai neinformavęs mokesčių inspekcijos.

4.10. Turtas įvertinamas šių Taisyklių 15, 16, 19, 26, 27, 41, 64–66 ir 70–75 punktuose nustatyta tvarka.

4.11. Jeigu įvertinus turtą paaiškėja, kad jis yra mažavertis, praradęs savo prekinę vertę, netinkamas panaudoti pagal paskirtį arba saugojimo išlaidos viršija jo vertę, mokesčių inspekcija jo neapskaito.

4.12. Greitai gendantis turtas, kuris netinkamas naudoti arba yra mažavertis, pripažįstamas atliekomis, o mažavertis ir toks turtas, kurio apyvarta uždrausta, saugomas ir pripažįstamas atliekomis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

5. Tais atvejais, kai valstybei perduotiną turtą būtina saugoti, valstybės institucijos, kurių žinioje yra valstybei perduotinas turtas, privalo užtikrinti, kad su asmenimis, teikiančiais saugojimo paslaugas, būtų sudaromos ekonomiškai pagrįstos saugojimo sutartys, t. y. kad teikiamų saugojimo paslaugų kaina būtų nustatyta vadovaujantis protingumo kriterijais ir atitiktų rinkoje teikiamų analogiškų saugojimo paslaugų kainą. Valstybės institucijų, kurių žinioje yra valstybei perduotinas turtas, patirtos išlaidos, susijusios su šio turto saugojimu, pripažinimu atliekomis ir kitais veiksmais, apmokamos iš joms skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų.

Mokesčių inspekcija jai perduoto turto saugojimo, pripažinimo atliekomis, realizavimo ir kitas išlaidas apmoka iš jai skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų.

 

III. TURTO APSKAITYMAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

6. Jeigu teisės aktuose nenustatyta kitaip, mokesčių inspekcija apskaito tik tokį valstybės nuosavybėn perduotiną turtą, kuris yra realizuotinas.

Tuo atveju, jeigu mokesčių inspekcija neapskaito valstybės nuosavybėn perduotino nerealizuotino turto, tokį valstybės nuosavybėn perduotiną nerealizuotiną turtą privalo apskaityti kitos valstybės ar savivaldybės institucijos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 970, 2005-09-05, Žin., 2005, Nr. 109-3978 (2005-09-08), i. k. 1051100NUTA00000970

 

7. Mokesčių inspekcija valstybės nuosavybėn perduotiną turtą apskaito surašydama turto apskaitos ir perdavimo aktą.

8. Mokesčių inspekcija valstybei perduotiną turtą, kuris nuosavybės teise nepriklauso valstybei, apskaito surašydama Valstybinės mokesčių inspekcijos patvirtintos formos turto apskaitos aktą (toliau vadinama – turto apskaitos aktas).

9. Alkoholio produktai į mokesčių inspekcijos apskaitą neįtraukiami, o naikinami pagal Areštuoto (paimto), konfiskuoto ar kitaip valstybei perduoto etilo alkoholio bei alkoholinių gėrimų sunaikinimo tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 178 (Žin., 1998, Nr. 17-420; 2003, Nr. 83-3803) (išskyrus atvejus, kai minėtieji produktai teisės aktų nustatyta tvarka naudojami biodegalų gamybai).

10. Tabakas ir tabako gaminiai į mokesčių inspekcijos apskaitą neįtraukiami, o naikinami laikantis Konfiskuotų ir valstybės naudai perduotų tabako gaminių sunaikinimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. spalio 5 d. nutarimu Nr. 1116 (Žin., 1999, Nr. 85-2537; 2003, Nr. 83-3802).

101. Konfiskuoti ar kitaip valstybei perduotini šaunamieji ginklai ir šaudmenys perimami ir apskaitomi šių Taisyklių IV skyriaus VI skirsnyje nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. 1190, 2006-11-30, Žin., 2006, Nr. 132-4996 (2006-12-05), i. k. 1061100NUTA00001190

 

102. Jeigu mokesčių inspekcija apskaito nekilnojamąjį turtą, kurį būtina techniškai prižiūrėti (gyvenamosios patalpos, pastatai, statiniai ir panašiai), ji, priėmusi sprendimą dėl tokio perimto turto saugojimo ir priežiūros, su atitinkamomis įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis sudaro atlygintines sutartis dėl tokio turto techninės priežiūros bei saugojimo ir perduoda joms turtą pagal turto apskaitos ir perdavimo aktą.

Papildyta punktu:

Nr. 1190, 2006-11-30, Žin., 2006, Nr. 132-4996 (2006-12-05), i. k. 1061100NUTA00001190

 

103. Konfiskuoti ar kitaip valstybei perduotini gyvi ar negyvi pagal Lietuvos Respublikos arba Europos Sąjungos teisės aktus ar tarptautinius susitarimus saugomų rūšių laukiniai augalai ar gyvūnai, jų dalys ar gaminiai iš jų (toliau vadinama – gyvi ar negyvi laukiniai augalai ar gyvūnai, jų dalys ar gaminiai iš jų) į mokesčių inspekcijos apskaitą neįtraukiami.

Konfiskuotus ar kitaip valstybei perduotinus gyvus ar negyvus laukinius augalus ar gyvūnus, jų dalis ar gaminius iš jų privalo apskaityti valstybės ar savivaldybės institucija, kurios žinioje jie yra.

Konfiskuotų ar kitaip valstybei perduotinų gyvų ar negyvų laukinių augalų ar gyvūnų, jų dalių ar gaminių iš jų perdavimo mokslo ir (ar) mokymo institucijoms mokslo ir (ar) mokymo tikslais tvarką tvirtina Aplinkos ministerija. Atvejus, kuriais juos būtina sunaikinti (negyvi laukiniai augalai ar gyvūnai, jų dalys ar gaminiai iš jų yra sugedę, mažaverčiai, jų negalima panaudoti mokslo ir (ar) mokymo tikslams, o gyvi laukiniai augalai ar gyvūnai užkrėsti pavojingų ligų sukėlėjais, ligoti, smarkiai sužaloti, yra kitų priežasčių) nustato Aplinkos ministerija.

Valstybės ar savivaldybės institucija, kurios žinioje yra konfiskuoti ar kitaip valstybei perduotini negyvi laukiniai augalai ar gyvūnai, jų dalys ar gaminiai iš jų, per 30 dienų nuo šių daiktų patekimo jų žinion privalo kreiptis į Aplinkos ministeriją (ar jos įgaliotą instituciją) dėl šių daiktų laikymo, tolesnio perdavimo sąlygų; o gyvų augalų ar gyvūnų konfiskavimo ar kitokio perdavimo atveju – nedelsdama, t. y. ne vėliau kaip kitą darbo dieną. Aplinkos ministerija (ar jos įgaliota institucija), gavusi tokį paklausimą, per 30 dienų (o gyvų augalų ar gyvūnų konfiskavimo ar kitokio perdavimo atveju – nedelsdama, t. y. tą pačią darbo dieną) nuo paklausimo gavimo privalo informuoti valstybės ar savivaldybės instituciją, kurios žinioje yra konfiskuoti ar kitaip valstybei perduotini gyvi ar negyvi laukiniai augalai ar gyvūnai, jų dalys ar gaminiai iš jų, kur ir kokiomis sąlygomis privaloma šį turtą laikyti, kada, kur ir kokiomis sąlygomis perduoti arba sunaikinti teisės aktų nustatyta tvarka.

Gyvų laukinių augalų ar gyvūnų saugų perkėlimą į tinkamą jiems laikyti ir Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos nurodytą vietą, kurioje jie būtų naudojami mokslo ir (ar) mokymo tikslams, arba sunaikinimą savo lėšomis privalo organizuoti ta valstybės ar savivaldybės institucija, kurios žinioje jie yra.

Papildyta punktu:

Nr. 1101, 2008-10-29, Žin., 2008, Nr. 128-4904 (2008-11-08), i. k. 1081100NUTA00001101

 

 

II. KONFISKUOTO TURTO APSKAITYMAS

 

11. Valstybės institucijų konfiskuotas turtas mokesčių inspekcijai turi būti perduotas per 10 darbo dienų nuo sprendimo konfiskuoti turtą įsiteisėjimo dienos.

12. Kompetentingas asmuo, perduodamas mokesčių inspekcijai teismo nuosprendžiu (nutarimu) konfiskuotą turtą, turi pateikti patvirtintą nuosprendžio kopiją (administracinės bylos protokolo, kuriame nurodyta apie turto paėmimą, kopiją) ir turto arešto (turto aprašymo) faktą patvirtinančius dokumentus.

13. Jeigu Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse nurodytais atvejais nutarimą konfiskuoti turtą priėmė kitos institucijos pareigūnas, išnagrinėjęs administracinę bylą, mokesčių inspekcijai kartu su pranešimu apie perduodamą konfiskuotą turtą turi būti pateiktos administracinio teisės pažeidimo protokolo, turto paėmimo arba sulaikymo protokolo, paimto (areštuoto) daikto aprašo (turto aprašo), jeigu toks daikto aprašas (turto aprašas) buvo padarytas, ir nutarimo konfiskuoti turtą patvirtintos kopijos. Jeigu Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekse nurodytais atvejais nutarimus (sprendimus) konfiskuoti turtą priėmė prokurorai, ikiteisminio tyrimo teisėjai (teismai), mokesčių inspekcijai kartu su pranešimu apie perduodamą konfiskuotą turtą turi būti pateiktos atitinkamų šių pareigūnų priimtų nutarimų (sprendimų) kopijos ir perduodamų daiktų aprašai (turto aprašai), jeigu jie buvo padaryti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1190, 2006-11-30, Žin., 2006, Nr. 132-4996 (2006-12-05), i. k. 1061100NUTA00001190

 

14. Mokesčių inspekcijai perduodamą konfiskuotą turtą, išskyrus nekilnojamąjį turtą, mokesčių inspekcijos pareigūnai turi įkainoti (įvertinti).

15. Mokesčių inspekcijos pareigūnai tokį turtą įkainoja (įvertina) remdamiesi konfiskuotą turtą perduodančių institucijų surašyto turto apyrašuose nurodytomis kainomis. Turtas turi būti įkainotas (įvertintas) litais rinkos kainomis, atsižvelgiant į jo būklę, kokybę, nusidėvėjimo laipsnį, prekinę išvaizdą, paklausą, realias pardavimo galimybes ir kitas svarbias aplinkybes, nuo kurių priklauso jo kaina.

16. Atsižvelgdami į konfiskuoto turto paskirtį, vertę ir rūšį, mokesčių inspekcijos pareigūnai, priimdami konfiskuotą turtą, turi surašyti turto apskaitos ir perdavimo aktą, kuriame nurodomi šie duomenys:

16.1. Jeigu konfiskuotas nekilnojamasis turtas, nurodoma nekilnojamojo turto įregistravimo Nekilnojamojo turto registre pažymėjimo išdavimo data, turto buvimo vieta, valstybės įmonės Registrų centro pateikti konkretūs duomenys apie įregistruotą nekilnojamąjį turtą. Kai kuriais atvejais, kai tokių dokumentų nėra arba jie nepateikti, mokesčių inspekcijos pareigūnai patys turi kreiptis į valstybės įmonę Registrų centrą, kad konfiskuotas nekilnojamasis turtas būtų inventorizuotas, įregistruotas ir įvertintas.

Jeigu teisinės registracijos dokumentai buvo pateikti, tačiau juose nustatyta konfiskuoto nekilnojamojo turto kaina faktiškai neatitinka toje vietovėje galiojančios rinkos kainos ir mokesčių inspekcijos pareigūnai nesutinka su pateiktu turto įkainojimu, mokesčių inspekcija turi kviesti turto vertintojus – tam Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka sudaro rašytinę sutartį su turtą vertinančia įmone dėl šio nekilnojamojo turto vertinimo. Nekilnojamasis turtas turi būti iš naujo įkainotas pagal jų skaičiavimus. Turto vertinimo ataskaita turi būti pridėta prie turto apskaitos ir perdavimo akto. Konfiskuotas nekilnojamasis turtas įvertinamas rinkos kainomis.

Jeigu konfiskuotas nekilnojamasis turtas yra nedalomas, turto apyraše turi būti nurodytas visas turtas arba jo vertė pinigais.

Jeigu konfiskuojama nekilnojamojo dalomo turto dalis ir teismo sprendime (vykdomajame rašte) nurodyta šios turto dalies vertė pinigais, turto apskaitos ir perdavimo akte turi būti pažymėta, kuri turto dalis konfiskuota, kokią viso turto dalį sudaro konfiskuojamoji dalis, kokia jos vertė.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1190, 2006-11-30, Žin., 2006, Nr. 132-4996 (2006-12-05), i. k. 1061100NUTA00001190

 

16.2. Jeigu konfiskuota transporto priemonė yra identifikuota ir pripažinta tinkama eksploatuoti, nurodoma transporto priemonės rūšis, pavadinimas, pagaminimo metai, spalva, kėbulo numeriai, kiti požymiai. Transporto priemonė įvertinama surašant įvertinimo (apžiūros) aktą, o turto apskaitos ir perdavimo akte nurodoma įvertinimo (apžiūros) akto data ir numeris.

Punkto pakeitimai:

Nr. 451, 2010-04-21, Žin., 2010, Nr. 50-2433 (2010-04-30), i. k. 1101100NUTA00000451

 

16.3. Jeigu konfiskuoti taurieji metalai lydinių, grynuolių ir laužo pavidalu ar tauriųjų metalų gaminiai, taip pat brangakmeniai ir jų gaminiai, nurodoma metalo (brangakmenio) pavadinimas, kiekis vienetais, praba (karatai), masė gramais ir ypatingieji požymiai. Taurieji metalai, brangakmeniai ir jų gaminiai įvertinami vadovaujantis valstybės įmonės Lietuvos prabavimo rūmų pateiktu atitinkamu kokybės pažymėjimu arba ekspertizės išvada.

16.4. Jeigu konfiskuoti pinigai, nurodoma valiutos pavadinimas, banknotų (monetų) kiekis, nominalas, bendra suma, banknotų serijos ir numeriai. Užsienio valiuta įvertinama pagal turto apskaitos ir perdavimo akto surašymo dieną Lietuvos banko paskelbtą oficialų Lietuvos ir užsienio valiutų kursą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1190, 2006-11-30, Žin., 2006, Nr. 132-4996 (2006-12-05), i. k. 1061100NUTA00001190

 

16.5. Jeigu konfiskuojami vertybiniai popieriai, kelionės čekiai, nurodoma jų pavadinimai, kiekis, numeriai, serijos, nominalo vertės.

16.6. Jeigu konfiskuojami netaurieji metalai, nurodoma metalo rūšis, kiekis, kokybė, kiti požymiai ir įmonės, įstatymų nustatyta tvarka turinčios teisę prekiauti netauriaisiais metalais, pateiktas šių metalų įvertinimas.

16.7. Jeigu konfiskuojami naftos produktai, nurodoma naftos produktų markė, rūšis, kokybė (pagal įsigijimo dokumentus, jeigu jie yra), kiekis ir vertė.

16.8. Jeigu konfiskuojama kilnojamojo nedalomo turto dalis, kuri negali būti atskirta nuo viso turto, nurodoma šios turto dalies vertė pinigais.

16.9. Jeigu konfiskuojamas šių Taisyklių 16.1-16.8 punktuose nepaminėtas turtas, nurodomi jį identifikuojantys požymiai.

17. Jeigu konfiskuojamas žemės sklypas (jo dalis), mokesčių inspekcija, gavusi teismo sprendimą konfiskuoti žemės sklypą (jo dalį) ir antstolio turto arešto aktą, per 10 darbo dienų nuo teismo sprendimo ir turto arešto akto gavimo dienos turi perduoti esamus dokumentus, susijusius su tuo žemės sklypu (jo dalimi), apskrities, kurios teritorijoje yra konfiskuotas žemės sklypas (jo dalis), viršininko administracijai.

18. Jeigu mokesčių inspekcijai perduodamos strateginės prekės, ji per 3 darbo dienas nuo turto apskaitos ir perdavimo akto surašymo turi informuoti Ūkio ministeriją ir kitas valstybės institucijas bei įstaigas, kurių veiklos sričiai priskiriama šių strateginių prekių ar technologijų naudojimo kontrolė (priežiūra), apie perduotas strategines prekes.

Punkto pakeitimai:

Nr. 67, 2005-01-24, Žin., 2005, Nr. 12-376 (2005-01-27), i. k. 1051100NUTA00000067

Nr. 1190, 2006-11-30, Žin., 2006, Nr. 132-4996 (2006-12-05), i. k. 1061100NUTA00001190

 

19. Jeigu mokesčių inspekcijai perduodamas greitai gendantis konfiskuotas turtas, ne vėliau kaip per 24 valandas nuo sprendimo konfiskuoti greitai gendantį turtą gavimo dienos mokesčių inspekcijos pareigūnai surašo turto apskaitos ir perdavimo aktą, įkainoja šį greitai gendantį turtą ir skubos tvarka organizuoja jo pardavimą.

20. Jeigu konfiskuoto turto realizavimo terminas yra pasibaigęs arba nustatoma, kad šis turtas yra sugedęs, sugadintas, neidentifikuojamas ar pripažintas nerealizuotinu (netinkamu eksploatuoti, naudoti) turtu ir dėl to negali būti parduodamas, toks turtas į mokesčių inspekcijos apskaitą neįtraukiamas: jis pripažįstamas atliekomis institucijos, kurios žinioje yra konfiskuotas turtas, sprendimu, surašant turto pripažinimo atliekomis aktą. Šį aktą pasirašo visi asmenys, kurie dalyvavo jį surašant.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1190, 2006-11-30, Žin., 2006, Nr. 132-4996 (2006-12-05), i. k. 1061100NUTA00001190

Nr. 451, 2010-04-21, Žin., 2010, Nr. 50-2433 (2010-04-30), i. k. 1101100NUTA00000451

 

21. Pasižymintis tam tikromis savybėmis turtas, kurio ribotą apyvartą sąlygoja saugumo, sveikatos apsaugos ar kiti visuomenės poreikiai (ribotos apyvartos turtas), mokesčių inspekcijoje apskaitomas tik tuo atveju, kai jis perduodančiosios institucijos pripažįstamas tinkamu parduoti ar kitaip panaudoti (pvz., pagal netiesioginę paskirtį).

22. Jeigu mokesčių inspekcijai perduotinas konfiskuotas turtas nebuvo išsaugotas arba saugojimo metu buvo sugadintas ir tapo nerealizuotinas, už jo neišsaugojimą arba sugadinimą atsako turtą perduodanti institucija. Tokiu atveju padaryta žala iš šių institucijų išieškoma Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

III. TURTO, KURIS NETURI SAVININKO (AR SAVININKAS NEŽINOMAS), APSKAITYMAS

 

23. Asmuo, raštu pranešęs mokesčių inspekcijai apie turtą, kuris neturi savininko (ar savininkas nežinomas), kartu su pranešimu turi pateikti ir dokumentus (jeigu asmuo juos turi), įrodančius, kad turto savininko nėra (ar savininkas nežinomas). Mokesčių inspekcijos pareigūnas, gavęs tokį pranešimą, per 10 darbo dienų nuo šio pranešimo gavimo dienos turi nuvykti į turto buvimo vietą.

Specialios paskirties objektus į apskaitą įtraukia valstybės ar savivaldybės institucija, kurią tai padaryti įpareigoja Lietuvos Respublikos teisės aktai. Jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktuose nenumatyta, kuri institucija privalo įtraukti į apskaitą atitinkamus specialios paskirties objektus, juos į apskaitą privalo įtraukti ta valstybės ar savivaldybės institucija, kurios reguliavimo sričiai priklauso atitinkamų specialios paskirties objektų valdymas, kontrolė ar disponavimas jais. Valstybės ar savivaldybės institucija, įtraukusi specialios paskirties objektą į apskaitą, turi teisę sudaryti atitinkamas sutartis su įmonėmis, įstaigomis ar organizacijomis dėl specialios paskirties objekto priežiūros, saugojimo ir naudojimo. Valstybės institucija, įtraukusi specialios paskirties objektą į apskaitą, apmoka šio objekto priežiūros, saugojimo ir kitas išlaidas iš jai skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų.

Jeigu savininko neturi žemės sklypas (jo dalis) (ar žemės sklypo (jo dalies) savininkas nežinomas), mokesčių inspekcija, gavusi dokumentus, susijusius su žemės sklypu (jo dalimi) ir įrodančius, kad šis žemės sklypas (jo dalis) neturi savininko (ar savininkas nežinomas), per 10 darbo dienų nuo šių dokumentų gavimo dienos turimus dokumentus turi perduoti apskrities, kurios teritorijoje yra šis žemės sklypas (jo dalis), viršininko administracijai. Šiuo atveju neforminamas turto apskaitos ir perdavimo aktas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 970, 2005-09-05, Žin., 2005, Nr. 109-3978 (2005-09-08), i. k. 1051100NUTA00000970

 

231. Statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), apskaita atliekama taip:

231.1. Apskričių viršininkai koordinuoja apskrityse esančių savivaldybių ir Susisiekimo ministerijos įgaliotų organizacijų veiksmus, sudarant visų statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), sąrašus.

231.2. Apskričių viršininkai, savivaldybės ir Susisiekimo ministerijos įgaliotos organizacijos sudarytus viešojo naudojimo, administracinių ir gyvenamųjų statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), sąrašus iki 2005 m. gruodžio 31 d. pateikia mokesčių inspekcijai.

231.3. Apskričių viršininkai, savivaldybės ir Susisiekimo ministerijos įgaliotos organizacijos nuolat informuoja mokesčių inspekciją apie statinių, nurodytų šių Taisyklių 231.2 punkte, sudarytų sąrašų pakeitimus.

231.4. Gavusi šių Taisyklių 231.2 ir 231.3 punktuose nurodytus sąrašus (jų pakeitimus), mokesčių inspekcija per 10 dienų kreipiasi į apskrities viršininką dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), apžiūros organizavimo ir apskaitos aktų surašymo. Be apskrities viršininko administracijos ir mokesčių inspekcijos atstovų, statinių apžiūroje taip pat dalyvauja savivaldybių administracijos, Susisiekimo ministerijos įgaliotų organizacijų (statinių, kurių naudojimo priežiūra priskirta jų kompetencijai), regiono aplinkos apsaugos departamento ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (kai apžiūrimi statiniai yra kultūros paveldo objekto (nekilnojamosios kultūros vertybės) teritorijoje ar jo apsaugos zonoje) atstovai.

Mokesčių inspekcijos pareigūnai nustato, ar viešojo naudojimo, administraciniai ir gyvenamieji statiniai realizuotini, ar nerealizuotini.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1190, 2006-11-30, Žin., 2006, Nr. 132-4996 (2006-12-05), i. k. 1061100NUTA00001190

 

231.5. Realizuotinus viešojo naudojimo, administracinius ir gyvenamuosius statinius, išskyrus apskaitytuosius savivaldybių, mokesčių inspekcijos pareigūnai apskaito surašydami Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatytos formos turto apskaitos aktą; kitus statinius, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pagal kompetenciją apskaito šių Taisyklių 3.2 punkte nurodyti subjektai, surašydami Aplinkos ministerijos patvirtintos formos statinių apskaitos aktą.

Papildyta punktu:

Nr. 970, 2005-09-05, Žin., 2005, Nr. 109-3978 (2005-09-08), i. k. 1051100NUTA00000970

 

24. Mokesčių inspekcijos pareigūnas, nuvykęs į turto buvimo vietą, turi jį apžiūrėti, nustatyti, ar tuo turtu naudojamasi. Apklausus turto naudotojus (jeigu jie yra), būtina sužinoti, ar yra išlikę su turtu susiję dokumentai, ar žinomi buvę turto savininkai, ir nustatyti, ar turtas bus tinkamas parduoti, ar nepraras savo vertės ir kokybės, kol bus saugomas įstatymo nustatytą laiką.

Jeigu mokesčių inspekcijos pareigūnas nustato, kad turtas netinkamas parduoti ar jis buvo įgytas (pastatytas ir panašiai) nesilaikant įstatymų reikalavimų, tokio turto mokesčių inspekcijos pareigūnas neapskaito ir turto apskaitos akto nesurašo. Mokesčių inspekcijai turto neapskaičius, tokį turtą gali įtraukti į apskaitą kitos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.58 straipsnio 1 dalyje nurodytos institucijos.

25. Įsitikinęs, kad turto apskaitymas neprieštaraus norminiuose teisės aktuose nustatytiems reikalavimams, mokesčių inspekcijos pareigūnas surašo turto apskaitos aktą. Surašant turto apskaitos aktą, turi dalyvauti ir jį pasirašyti asmuo, pateikęs pranešimą (arba įstaigos, pateikusios pranešimą, atstovas), ir mokesčių inspekcijos pareigūnas. Jeigu pasirašyti turto apskaitos aktą atsisakoma, tai būtina nurodyti turto apskaitos akte.

26. Turto apskaitos akte turtas aprašomas ir įvertinamas taip:

26.1. Nekilnojamasis turtas aprašomas ir įvertinamas pagal turimus nekilnojamojo turto registravimo duomenis. Jeigu nekilnojamasis turtas neįregistruotas, nurodomi jį identifikuojantys požymiai ir šis turtas įvertinamas rinkos kaina.

Visų nerealizuotinų statinių rinkos vertę nustato jų apskaitos aktus surašantys asmenys, vadovaudamiesi komisijos privalomam registruoti turtui įvertinti, sudarytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. lapkričio 24 d. nutarimu Nr. 1276 (Žin., 2005, Nr. 141-5070), nutarimais tvirtinamomis nekilnojamojo turto vidutinėmis rinkos kainomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 970, 2005-09-05, Žin., 2005, Nr. 109-3978 (2005-09-08), i. k. 1051100NUTA00000970

Nr. 1190, 2006-11-30, Žin., 2006, Nr. 132-4996 (2006-12-05), i. k. 1061100NUTA00001190

 

26.2. Aprašant identifikuotą ir pripažintą tinkama eksploatuoti, t. y. realizuoti, transporto priemonę, nurodoma jos rūšis, pavadinimas, pagaminimo metai, spalva, kėbulo numeriai ir kiti požymiai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 451, 2010-04-21, Žin., 2010, Nr. 50-2433 (2010-04-30), i. k. 1101100NUTA00000451

 

26.3. Nenurodytas šių Taisyklių 26.1 ir 26.2 punktuose turtas aprašomas ir įvertinamas pagal bendruosius principus, išdėstytus šių Taisyklių III skyriaus II skirsnyje.

27. Jeigu pagal pranešimą apie turtą, kuris neturi savininko (ar savininkas nežinomas), neįmanoma tiksliai nustatyti, koks tai turtas ir kokia jo vertė, turto apskaitos akte pakanka surašyti bendruosius požymius (t.y. spalvą, rūšį, kiekį ir panašiai). Mokesčių inspekcijos pareigūnai, surašę turto apskaitos aktą, kuriame turto tiksliai neįvardijo, po akto surašymo turi skirti ekspertizę ar kreiptis į turto vertinimo įmonę, kad būtų tiksliai nustatyta, koks turtas buvo apskaitytas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1190, 2006-11-30, Žin., 2006, Nr. 132-4996 (2006-12-05), i. k. 1061100NUTA00001190

 

28. Jeigu pagal asmens pateiktą pranešimą nuvykus į turto buvimo vietą įtariama, kad turtas pavojingas žmonių sveikatai ar gyvybei, būtina skubiai (tą pačią dieną) kviesti kompetentingus pareigūnus, kad šie pateiktų išvadą apie turto pavojingumo laipsnį ir prireikus neutralizuotų pavojų.

29. Jeigu įtariama, kad turtas yra nusikaltimo padarymo įrankis ar ieškomas kaip vogtas, turi būti užklaustos atitinkamos institucijos.

30. Jeigu turtas, kuris neturi savininko (ar savininkas nežinomas), yra tinkamas parduoti, bet greitai gendantis, mokesčių inspekcija surašo turto apskaitos aktą ir gavusi kompetentingos institucijos išvadą apie tinkamumą parduoti skubos tvarka organizuoja tokio turto pardavimą.

31. Mokesčių inspekcija, surašydama turto apskaitos aktą, turi išspręsti turto, kuris neturi savininko (ar savininkas nežinomas), saugojimo klausimą. Jeigu įmanoma, toks turtas turi būti saugomas mokesčių inspekcijos patalpose. Jeigu dėl tam tikrų priežasčių to turto saugoti mokesčių inspekcijos patalpose neįmanoma (dėl didelių matmenų, pavojingumo ar didelės vertės), su turto saugotoju turi būti sudaryta pasaugos sutartis. Turto saugotojui paliekamas vienas turto apskaitos akto egzempliorius. Saugotojo atsakomybė nustatoma pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso šeštosios knygos XLII skyriaus nuostatas.

32. Jeigu apskaityto turto saugojimas įstatymų nustatytą laiką kainuotų daugiau už turto vertę, mokesčių inspekcija turto apskaitos akte turi pažymėti, kad tą laikotarpį, kai saugojimo išlaidos viršija saugomo turto vertę, turtas nebus saugomas. Apie tai, kad mokesčių inspekcijoje apskaitytas turtas nebus saugomas iki jo pripažinimo bešeimininkiu daiktu, turi būti pasirašytinai informuotas asmuo, pranešęs apie turtą, kuris neturi savininko (ar savininkas nežinomas).

33. Turto, kuris neturi savininko (ar savininkas nežinomas), saugojimo išlaidas, susidariusias iki šio turto perdavimo mokesčių inspekcijai, apmoka valstybės institucijos, kurių žinioje buvo šis saugomas turtas, iš joms skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų. Mokesčių inspekcija jai perduoto turto, kuris neturi savininko (ar savininkas nežinomas), saugojimo išlaidas apmoka iš jai skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų.

34. Jeigu turto, kuris neturi savininko (ar savininkas nežinomas), saugojimo metu (iki kreipimosi į teismą arba teismo posėdžio metu) atsirado ar buvo nustatytas savininkas, jis, atsiimdamas iš saugotojo savo turtą, privalo atlyginti turto saugojimo, transportavimo ir kitas su turtu susijusias išlaidas.

341. Siekiant nustatyti statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), savininkus, šių statinių apskaitos aktus surašęs subjektas spaudoje 3 kartus su ne mažesniais nei 3 mėnesių intervalais, iš jų bent kartą – respublikinėje spaudoje, kviečia atsiliepti savininkus ir asmenis, turinčius turtinių teisių į šiuos statinius.

Papildyta punktu:

Nr. 970, 2005-09-05, Žin., 2005, Nr. 109-3978 (2005-09-08), i. k. 1051100NUTA00000970

 

35. Jeigu turto savininkas neatsirado ir praėjo įstatymo nustatytas terminas nuo tos dienos, kurią turtas buvo apskaitytas mokesčių inspekcijoje, mokesčių inspekcijos pareigūnai per 10 darbo dienų turi kreiptis į teismą su pareiškimu dėl tokio turto pripažinimo bešeimininkiu. Prie pareiškimo teismui turi būti pridėtas turto apskaitos aktas, ekspertizės išvados, turto vertinimo ataskaita, registracijos dokumentai, atitinkamų institucijų (policijos, prokuratūros ir panašiai) atsakymai, kad šis turtas nėra pavogtas ar slepiamas kaip nusikaltimo įrankis, ir kiti dokumentai.

Savivaldybės, apskričių viršininkai ir Susisiekimo ministerijos įgaliotos organizacijos dėl jų apskaitytų statinių pripažinimo bešeimininkiais ir perdavimo savivaldybės ar valstybės nuosavybėn kreipiasi į teismą, pateikdamos jam prašymą (pareiškimą), statinio apskaitos aktą, skelbimus apie statinio savininko paiešką ir kitus dokumentus apie statinį, jeigu institucija jų turi; nerealizuotini statiniai Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.

Punkto pakeitimai:

Nr. 970, 2005-09-05, Žin., 2005, Nr. 109-3978 (2005-09-08), i. k. 1051100NUTA00000970

Nr. 1190, 2006-11-30, Žin., 2006, Nr. 132-4996 (2006-12-05), i. k. 1061100NUTA00001190

 

36. Jeigu turto savininkas atsirado po to, kai įsigaliojo teismo sprendimas pripažinti turtą bešeimininkiu ir turtas jau parduotas, mokesčių inspekcija grąžina savininkui parduoto turto vertės pinigų sumą, išskaičiusi patirtas išlaidas (ekspertizės, turto vertinimo, saugojimo, transportavimo ir kitos išlaidos). Jeigu turtas nebuvo parduotas, savininkas iki turto grąžinimo privalo atlyginti valstybės ar savivaldybės biudžetui visas valstybės ar savivaldybės institucijų patirtas išlaidas, susijusias su šio turto ekspertize, vertinimu, saugojimu, transportavimu ir t.t. Jeigu turtas buvo saugomas natūra, savininkui turi būti grąžintas tas pats turtas, kuris buvo saugotas. Jeigu buvo surašytas Valstybinės mokesčių inspekcijos patvirtintos formos turto nukainojimo aktas (toliau vadinama – turto nukainojimo aktas), grąžinama turto nukainojimo akte nurodytos vertės pinigų suma.

Punkto pakeitimai:

Nr. 970, 2005-09-05, Žin., 2005, Nr. 109-3978 (2005-09-08), i. k. 1051100NUTA00000970

Nr. 1190, 2006-11-30, Žin., 2006, Nr. 132-4996 (2006-12-05), i. k. 1061100NUTA00001190

 

37. Apie turto (arba pinigų už parduotą turtą) grąžinimą būtina pažymėti turto apskaitos akte bei kituose turto apskaitos dokumentuose ir informuoti asmenį, perdavusį turtą mokesčių inspekcijai.

38. Jeigu šių Taisyklių 32 punkte numatytais atvejais mokesčių inspekcijoje apskaitytas turtas nebuvo saugomas, taip pat tais atvejais, kai šis turtas buvo saugomas, bet per įstatymo nustatytą saugojimo laiką buvo sunaikintas ar smarkiai sugadintas, vadovaudamasis kompetentingos institucijos (policijos, prokuratūros) pateikta išvada (pažyma), mokesčių inspekcijos pareigūnas apie turto sunaikinimą arba sugadinimą turi pažymėti turto apskaitos akte.

39. Mokesčių inspekcijos pareigūnas, tvarkantis valstybei perduotino turto apskaitą, užveda apskaityto turto bylą, į kurią sega turto apskaitos aktą, raštišką pranešimą apie esantį turtą, kuris neturi savininko arba kurio savininkas nežinomas, ir kitus dokumentus.

40. Visi aktai, susiję su valstybei perduotinu turtu, registruojami atskiroje registracijos knygoje.

 

IV. BEŠEIMININKIO DAIKTO APSKAITYMAS

 

41. Bešeimininkio daikto apskaitymas mokesčių inspekcijoje organizuojamas taip:

41.1. Mokesčių inspekcija, gavusi teismo sprendimą dėl daikto, kuris neturi savininko arba kurio savininkas nežinomas, pripažinimo bešeimininkiu ir perdavimo valstybei, per 10 darbo dienų nuo įsiteisėjusio teismo sprendimo gavimo dienos turi surašyti turto apskaitos ir perdavimo aktą.

41.2. Jeigu bešeimininkiu daiktu pripažįstamas nekilnojamasis turtas ar kitas privalomai registruotinas turtas, mokesčių inspekcija privalo šį turtą teisės aktų nustatyta tvarka įregistruoti Nekilnojamojo turto registre ar kitame registre.

41.3. Jeigu iki pripažinimo bešeimininkiu daiktas buvo saugomas natūra ir jo nei fizinė, nei prekinė būklė nepasikeitė, tačiau per saugojimo laiką sumažėjo vertė, atsižvelgiama į tai, turto įvertinimas gali būti iki 30 procentų mažesnis už turto apskaitos akte nustatytą jo vertę. Daikto vertė nustatoma vadovaujantis turto vertinimo ataskaita. Daikto vertės pasikeitimas po jo pripažinimo bešeimininkiu įforminamas turto nukainojimo aktu.

Visais kitais atvejais, surašant turto apskaitos ir perdavimo aktą, daikto įkainojimas turi atitikti turto apskaitos akte nurodytą jo vertę.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1190, 2006-11-30, Žin., 2006, Nr. 132-4996 (2006-12-05), i. k. 1061100NUTA00001190

 

42. Jeigu įmonė, įstaiga ar organizacija (toliau vadinama – įmonė) saugo daiktą, kurį jo savininkas per nustatytą laiką privalėjo atsiimti, tačiau neatsiėmė, nors buvo mažiausiai du kartus perspėtas raštu, šios įmonės vadovas turi pranešti mokesčių inspekcijai apie tokį daiktą ir perduoti jį valstybės nuosavybėn. Prie pranešimo turi būti pateiktos savininkui siųstų raštiškų pranešimų kopijos ir jo raštiškas atsisakymas priimti prekes arba žyma (pašto ar įmonės, įstaigos vadovo), kad savininkas, kviečiamas jų atsiimti, neatvyko.

 

V. VALSTYBĖS PAVELDĖTO TURTO APSKAITYMAS

 

43. Kai turtas valstybės nuosavybėn gali pereiti paveldėjimo teise, kompetentingos valstybės (savivaldybės) institucijos atstovai (pareigūnai) privalo informuoti atitinkamą mokesčių inspekciją (pagal turto buvimo vietą) apie numatomą palikimo perėjimą valstybei.

44. Mokesčių inspekcija, gavusi pranešimą apie numatomą palikimo perėjimą valstybei, prireikus gali kreiptis į palikimo atsiradimo vietos apylinkės teismą dėl palikimo apsaugos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1712, 2009-12-16, Žin., 2009, Nr. 154-6967 (2009-12-28), i. k. 1091100NUTA00001712

 

45. Jeigu valstybė paveldėjo žemės sklypą (jo dalį), mokesčių inspekcija, gavusi atitinkamus paveldėjimą patvirtinančius dokumentus, per 10 darbo dienų nuo šių dokumentų gavimo dienos juos turi perduoti apskrities, kurios teritorijoje yra valstybės paveldėtas žemės sklypas (jo dalis), viršininko administracijai. Šiuo atveju neforminamas turto apskaitos ir perdavimo aktas.

46. Jeigu saugant ar naudojant palikimą padaryta tam tikrų išlaidų, mokesčių inspekcijai turi būti pateikti išlaidas patvirtinantys dokumentai: sąskaitos faktūros, saugojimo sutarčių kopijos, kasos išlaidų orderiai ir kiti dokumentai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1712, 2009-12-16, Žin., 2009, Nr. 154-6967 (2009-12-28), i. k. 1091100NUTA00001712

 

47. Visos mokesčių inspekcijos patirtos su palikimu susijusios išlaidos apmokamos iš mokesčių inspekcijai skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų.

48. Mokesčių inspekcijos pareigūnas, gavęs paveldėjimo teisės liudijimą, turi nuvykti į turto buvimo vietą, jį patikrinti ir surašyti turto apskaitos ir perdavimo aktą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1712, 2009-12-16, Žin., 2009, Nr. 154-6967 (2009-12-28), i. k. 1091100NUTA00001712

 

49. Jeigu į palikimą įeina turtas, kuris yra įkeistas ar įregistruotas Hipotekos registre, mokesčių inspekcijos pareigūnas, gavęs paveldėjimo teisės liudijimą, turi surašyti turto apskaitos ir perdavimo aktą, įregistruoti turtą valstybės vardu ir per 10 darbo dienų nuo įregistravimo visus dokumentus perduoti hipotekos teisėjui pagal turto buvimo vietą.

50. Jeigu valstybė paveldi dalį nedalomo turto, atsižvelgiant į turto pobūdį ir kitų įpėdinių poreikius, kiti šio nedalomo paveldėto turto savininkai (įpėdiniai) valstybei kompensuoja pinigais turto dalies, priklausančios valstybei, vertę.

51. Mokesčių inspekcijos pareigūnai, gavę paveldėjimo teisės liudijimą, valstybės paveldėtą turtą realizuoja šių Taisyklių IV skyriaus nustatyta tvarka. Testatoriui nurodžius sąlygas, kurias privalo įvykdyti valstybė, kad galėtų paveldėti atitinkamą testatoriaus turtą, ir kompetentingoms valstybės institucijoms priėmus sprendimą prisiimti atitinkamus įsipareigojimus, susijusius su šiomis sąlygomis, mokesčių inspekcija patikėjimo teise valdo, naudoja valstybės paveldėtą turtą ir juo disponuoja Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 54-1492; 2002, Nr. 60-2412) nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1190, 2006-11-30, Žin., 2006, Nr. 132-4996 (2006-12-05), i. k. 1061100NUTA00001190

 

 

VI. DAIKTINIŲ ĮRODYMŲ APSKAITYMAS

 

52. Mokesčių inspekcija per 10 darbo dienų nuo nutarimo perduoti mokesčių inspekcijai daiktinius įrodymus parduoti (toliau šiame skirsnyje vadinama – nutarimas) gavimo dienos surašo turto apskaitos aktą.

53. Mokesčių inspekcijos surašomame turto apskaitos akte daiktiniai įrodymai turi būti įkainoti, detaliai aprašyti, nurodyta jų kiekis, kokybė, rūšis, kiti požymiai.

54. Jeigu prie nutarimo pateiktieji dokumentai neatitinka faktiškai perduodamų daiktinių įrodymų kiekio, rūšies, kokybės ir kitų požymių, apie tai mokesčių inspekcija privalo pranešti perduodančiosios institucijos vadovui.

55. Mokesčių inspekcijos pareigūnas, surašęs turto apskaitos aktą, daiktinius įrodymus, kurie yra greitai gendantis turtas, turi per 24 valandas nuo nutarimo gavimo dienos perduoti juos parduoti.

56. Perduoti mokesčių inspekcijai daiktiniai įrodymai parduodami šių Taisyklių IV skyriuje nustatyta tvarka.

57. Jeigu daiktiniai įrodymai yra baudžiamojoje byloje (ikiteisminiame tyrime) esantys daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, gali greitai sugesti ar prarasti vertę arba juos saugoti, prižiūrėti ir laikyti būtų akivaizdžiai per brangu ir šie daiktai negali būti grąžinami savininkui, jie parduodami ar perduodami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (Žin., 2002, Nr. 36-1340) 691 straipsnyje nustatyta areštuoto turto realizavimo tvarka. Jeigu daiktiniai įrodymai administracinėje byloje yra mediena ir jos grąžinimas savininkui gali apsunkinti nutarimo administracinės teisės pažeidimo byloje vykdymą, mediena realizuojama kaip greitai gendantis turtas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1190, 2006-11-30, Žin., 2006, Nr. 132-4996 (2006-12-05), i. k. 1061100NUTA00001190

 

58. Jeigu teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, priima sprendimą konfiskuoti daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, arba nutraukia bylos nagrinėjimą, o daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, pripažįsta konfiskuotu turtu, arba kitais atvejais, kai daiktai konfiskuojami, įsigaliojus teismo sprendimui, mokesčių inspekcija per 10 darbo dienų nuo vykdomojo rašto ir įsigaliojusiojo teismo sprendimo kopijos gavimo dienos pažymi apie tai turto apskaitos akte.

59. Jeigu daiktiniai įrodymai, perduoti mokesčių inspekcijai parduoti, iki pardavimo buvo saugomi pagal pasaugos sutartį, sudarytą tarp saugotojo ir mokesčių inspekcijos ar kitos valstybės institucijos, saugotojui už daiktinių įrodymų saugojimą apmokama taip:

59.1. Visos valstybės institucijų patirtos su daiktiniais įrodymais susijusios išlaidos, mokėtinos saugotojui už jo suteiktas saugojimo paslaugas, apmokamos iš valstybės institucijoms skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų.

59.2. Saugojimo išlaidos, apmokamos šių Taisyklių 59.1 punkte nustatyta tvarka, negali viršyti daiktinių įrodymų vertės.

 

VII. Į VALSTYBĖS PAJAMAS PERDUOTO (DOVANOTO) TURTO APSKAITYMAS

 

60. Savininkas, saugantis turtą kitų įmonių teritorijoje, apie savo pageidavimą perduoti turtą valstybei informuoja tos įmonės, kurios teritorijoje turtas saugomas, vadovą ir mokesčių inspekciją.

61. Jeigu turto savininkas pats saugo turtą, tačiau pageidauja jį perduoti valstybės nuosavybėn, apie tai jis raštu praneša tik mokesčių inspekcijai.

62. Prie šių Taisyklių 61 punkte nurodyto pranešimo pridedamas siūlomo perduoti turto apyrašas, kuriame nurodoma, koks turtas (pagal pavadinimus, rūšis, kiekius) perduodamas, ir nurodoma perdavimo priežastis.

63. Mokesčių inspekcijai iš asmens gavus pranešimą apie tai, kad yra į valstybės pajamas perduodamas turtas, ir sutikus jį priimti, jos pareigūnai per 10 darbo dienų turi nuvykti į turto buvimo vietą, jį apskaityti ir įvertinti, surašydami turto apskaitos ir perdavimo aktą.

64. Turto apskaitos ir perdavimo akto surašymo metu dalyvauja turto savininkas, o turto saugotojas (jo atstovas) turi teisę dalyvauti surašant turto apskaitos ir perdavimo aktą. Jeigu dovanojamas turtas yra mažavertis, mokesčių inspekcija turi teisę atsisakyti priimti dovanojamą turtą.

65. Turtas įkainojamas rinkos kainomis. Jeigu turto savininkas nesutinka su mokesčių inspekcijos pateiktu įvertinimu, jis per 3 dienas gali pasikviesti turto vertintojus šiam turtui įvertinti. Jeigu per 3 dienas turto savininkas to nepadaro, turtas įkainojamas vadovaujantis mokesčių inspekcijos pateiktu įvertinimu. Jeigu mokesčių inspekcijos pareigūnai nesutinka su turto savininko pasikviestų turto vertintojų pateiktu įvertinimu, iškilę ginčai dėl turto vertinimo sprendžiami šalių susitarimu arba teismo tvarka, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymai nenustato kitaip.

66. Jeigu turto savininko prašymu turto vertinimas buvo atliktas pasikvietus turtą vertinančią įmonę ir ji pateikė turto vertinimo ataskaitą, ši turto vertinimo ataskaita paliekama mokesčių inspekcijai, o jos kopija perduodama turtą perduodančiam asmeniui. Turto vertinimo ataskaita pridedama prie turto apskaitos ir perdavimo akto.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1190, 2006-11-30, Žin., 2006, Nr. 132-4996 (2006-12-05), i. k. 1061100NUTA00001190

 

67. Surašomas tik to turto apskaitos ir perdavimo aktas, kuris pagal atitinkamų institucijų išvadas arba ekspertizės aktus pripažintas tinkamu parduoti. Visos mokesčių inspekcijos patirtos su šiuo turtu susijusios išlaidos apmokamos iš jai skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų. Jeigu turtą mokesčių inspekcija perduoda neatlygintinai, visas išlaidas turi padengti jį gavęs asmuo.

68. Kai siūloma perduoti nekilnojamąjį turtą, turi būti pateikta pažyma apie teisinę registraciją ir šio turto savininką iš valstybės įmonės Registrų centro arba kito registro, o kai siūlomas kitas turtas, kuriam nustatyta privalomoji registracija, – pažymėjimas iš atitinkamos institucijos, atliekančios teisinę registraciją.

Jeigu į valstybės pajamas buvo perduotas (dovanotas) žemės sklypas (jo dalis), mokesčių inspekcija, gavusi perdavimą (dovanojimą) patvirtinančius dokumentus, per 10 darbo dienų nuo jų gavimo dienos šiuos dokumentus turi perduoti apskrities, kurios teritorijoje yra žemės sklypas (jo dalis), viršininko administracijai. Šiuo atveju neforminamas turto apskaitos ir perdavimo aktas.

 

VIII. RADINIŲ APSKAITYMAS

 

69. Mokesčių inspekcijos pareigūnas, gavęs iš policijos ar asmens pranešimą apie rastą turtą, jį apskaityti turi tik tuo atveju, kai:

69.1. rastas turtas buvo saugotas ne mažiau kaip 6 mėnesius ir per tą laiką nepaaiškėjo turtą pametęs asmuo;

ir 69.2. asmuo, radęs turtą, atsisakė kompensuoti radinio išlaikymo ir kitas su radiniu susijusias išlaidas, jeigu radinį saugojo ne jis.

Radiniai apskaitomi pagal šių Taisyklių III skyriaus IV skirsnyje nustatytas turto apskaitos taisykles (kaip ir bešeimininkis daiktas).

 

IX. LOBIŲ APSKAITYMAS

 

70. Mokesčių inspekcija, gavusi pranešimą apie valstybei (savivaldybei) nuosavybės teise priklausančioje žemėje rastą lobį, turi nusiųsti į lobio buvimo vietą savo pareigūną, kad jis įvertintų lobį ir surašytų turto apskaitos ir perdavimo aktą. Ketvirtadalis įvertinto lobio sumos turi atitekti lobį radusiam asmeniui.

71. Lobį radusiam asmeniui atlyginama, mokesčių inspekcijos su lobiu susijusios išlaidos apmokamos iš mokesčių inspekcijai skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų; jeigu istorinę, kultūrinę ar archeologinę vertę turintis lobis įstatymų nustatyta tvarka paimamas pagal įstatymą visuomenės poreikiams, tuomet asmenims, turintiems teisę įgyti nuosavybėn lobį ar jo dalį sudarančius daiktus, atlyginama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

X. VALSTYBEI PERDUOTINO TURTO ĮVERTINIMAS

 

72. Valstybei perduotinas turtas įvertinamas litais.

73. Turto, išskyrus nekilnojamąjį turtą, kainą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka nustato perduodančiojo asmens, mokesčių inspekcijos ir turtą parduodančios įmonės atstovai, prireikus pasitelkę turto vertintojus. Kaina nustatoma atsižvelgiant į turto kokybę, prekinę išvaizdą, realizavimo terminus, prekės specifiškumą, rinką ir kitus požymius.

74. Turtas įvertinamas rinkos kaina.

75. Greitai gendančio turto kaina gali būti 10 procentų mažesnė, kai siekiama užtikrinti viso kiekio pardavimą iki šio turto vartojimo termino pasibaigimo. Jeigu greitai gendančio turto vartojimo terminai labai trumpi, o jo kiekis didelis, kaina gali būti dar sumažinta vadovaujantis protingumo kriterijais, kad per trumpą laikotarpį būtų realizuotas visas esamas kiekis.

 

IV. TURTO REALIZAVIMAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

76. Valstybei perduoto turto realizavimą organizuoja mokesčių inspekcija. Valstybei perduotas turtas realizuojamas aukcione, konkurso būdu, perduodamas neatlygintinai, parduodamas per įmones, su kuriomis mokesčių inspekcija konkurso būdu yra sudariusi konfiskuoto ar kitaip valstybei perduotino turto realizavimo sutartis.

77. Jeigu turtas dėl savo specifikos negali būti parduodamas per įmones, su kuriomis konkurso būdu buvo sudarytos sutartys (kai teisę realizuoti tokį turtą Lietuvos Respublikoje turi tik viena ar kelios įmonės arba įmonės neturi reikiamos patirties, infrastruktūros ar kitų priemonių ar sąlygų, būtinų realizuojant tokį turtą, ir panašiai), arba yra kitokių svarbių priežasčių, dėl kurių realizuoti turto per šias įmones netikslinga, jis parduodamas pagal pirkimo-pardavimo sutartis arba perleidžiamas kitokio sandorio tarp mokesčių inspekcijos ir turtą įsigyjančio asmens pagrindu. Pagal pirkimo-pardavimo sutartis turtas parduodamas ir tada, jeigu konkurso būdu (skelbiant ne rečiau kaip kas 6 mėnesius, bet ne ilgiau kaip 2 metus) neatsiranda nė vieno juridinio asmens, kuris turėtų teisę realizuoti tokį turtą ir kuris pagal konkurso sąlygas galėtų būti paskelbtas konkurso laimėtoju.

78. Jeigu tam tikru turtu dėl jo specifinės paskirties prekiauja tik viena ar kelios įmonės, turinčios leidimą ar licenciją verstis tokia veikla, jis turi būti siūlomas realizuoti tik šioms įmonėms.

79. Jeigu įmonė, į kurią buvo kreiptasi, atsisako realizuoti siūlomą turtą, toks turtas siūlomas realizuoti kitoms įmonėms, kurios verčiasi tokia veikla.

80. Bešeimininkiai energetikos objektai, kurie teismo sprendimu yra perduoti valstybės arba savivaldybės nuosavybėn, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka gali būti atitinkamu Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar savivaldybės tarybos sprendimu parduodami, išnuomojami ar kitaip suteikiami naudotis jų teritorijoje veikiančiai energijos perdavimo ar skirstymo įmonei.

 

II. MOKESČIŲ INSPEKCIJOJE APSKAITYTO TURTO PARDAVIMAS

 

81. Mokesčių inspekcijoje apskaitytas turtas parduodamas taip:

81.1. Nekilnojamasis turtas parduodama aukcione, išskyrus tuos atvejus, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė priima nutarimą dėl šio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise pagal Valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 5 d. nutarimu Nr. 16 (Žin., 2001, Nr. 3-48; 2003, Nr. 13-504).

Jeigu valstybei perduotinas turtas yra gyvenamosios patalpos, jas pirmenybės teise gali išpirkti asmenys, numatyti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.79 straipsnyje. Jeigu gyvenamųjų patalpų asmenys, numatyti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.79 straipsnyje, nenuperka, šios patalpos gali būti perduodamos savivaldybei, kurios teritorijoje šios patalpos yra, jos funkcijoms vykdyti (būstams suteikti). Jeigu gyvenamosios patalpos savivaldybei jos funkcijoms vykdyti (būstams suteikti) nebuvo perduotos, šios patalpos realizuojamos bendra tvarka, numatyta šių Taisyklių IV skyriuje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 970, 2005-09-05, Žin., 2005, Nr. 109-3978 (2005-09-08), i. k. 1051100NUTA00000970

 

81.2. Kilnojamasis turtas, kurio vieneto kaina didesnė kaip 60000 litų, parduodamas tik konkurso būdu, išskyrus šių Taisyklių 81.3 ir 81.4 punktuose numatytus atvejus.

81.3. Vertybinių popierių ir investicinių priemonių, kaip šios sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos vertybinių popierių rinkos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 16-412; 2001, Nr. 112-4074) 3 straipsnio 1 ir 2 dalyse, kolektyvinio investavimo subjektų investicinių priemonių (toliau vadinama – vertybiniai popieriai ir investicinės priemonės) išpirkimas ar pardavimas, pensijų fondų pensijų sąskaitose apskaitomų vienetų konvertavimas į pinigus inicijuojamas šia tvarka:

81.3.1. Vertybiniai popieriai ir investicinės priemonės, kuriais prekiaujama reguliuojamose rinkose, organizuotose Lietuvos Respublikoje ar kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse, parduodami per vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininką, kuris yra parduodamų vertybinių popierių (investicinių priemonių) sąskaitos tvarkytojas. Valstybinė mokesčių inspekcija ar jos įgaliota mokesčių inspekcija šiam tarpininkui raštu pateikia vertybinių popierių ar investicinių priemonių pardavimo pavedimą, kuriame nurodo pardavimo kainą, ne mažesnę už pavedimo pateikimo metu reguliuojamoje rinkoje (biržoje) esančią šių vertybinių popierių ar investicinių priemonių pirkimo (paklausos) kainą. Jeigu vertybinių popierių (investicinių priemonių) yra daug (palyginti su biržoje įprastomis tų vertybinių popierių apyvartomis), siekiant nesumažinti jų kainos, visas parduodamų vertybinių popierių kiekis padalijamas į kelias dalis ir palaipsniui parduodamas per kelias dienas.

81.3.2. Užsienio vertybiniai popieriai ir investicinės priemonės, kurie kotiruojami kitų užsienio biržų ar kitų organizuotų rinkų pirmuosiuose sąrašuose, parduodami šių Taisyklių 81.3.1 punkte nustatyta tvarka.

81.3.3. Vertybiniai popieriai ir investicinės priemonės, kuriais neprekiaujama šių Taisyklių 81.3.1 ir 81.3.2 punktuose nurodytose rinkose, išskyrus Lietuvos Respublikoje išleistus uždarųjų akcinių bendrovių vertybinius popierius, ir tie vertybiniai popieriai ir tos investicinės priemonės, kurių Valstybinė mokesčių inspekcija ar jos įgaliota mokesčių inspekcija dėl objektyvių priežasčių negali parduoti šių Taisyklių 81.3.1 ir 81.3.2 punktuose nustatyta tvarka, parduodami per vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininką (komercinį banką arba finansų maklerio įmonę, turinčius teisę teikti investicinę paslaugą – vykdyti pavedimus įsigyti ir perleisti vertybinius popierius klientų sąskaita), kuris atrenkamas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) nustatyta konkurso tvarka. Su konkurso nugalėtoju sudaroma tarpininkavimo parduodant vertybinius popierius ir investicines priemones sutartis, kuria atrinktasis vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkas įsipareigoja siekti geriausios parduodamų vertybinių popierių ir investicinių priemonių kainos. Jeigu yra atrinktas vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkas, Valstybinė mokesčių inspekcija ar jos įgaliota mokesčių inspekcija privalo pasinaudoti jo paslaugomis taip pat vietoj šių Taisyklių 81.3.1 ir 81.3.2 punktuose nurodytų atvejų, jeigu šiais atvejais būsiančios vertybinių popierių ar investicinių priemonių tiesioginio pardavimo bendrosios išlaidos yra didesnės už atrinktojo tarpininko siūlomas bendrąsias pardavimo išlaidas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1190, 2006-11-30, Žin., 2006, Nr. 132-4996 (2006-12-05), i. k. 1061100NUTA00001190

 

81.3.4. Lietuvos Respublikoje išleisti uždarųjų akcinių bendrovių vertybiniai popieriai parduodami tarpininkaujant šių Taisyklių 81.3.3 punkte nustatyta tvarka atrinktam vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkui arba kitam konkurso būdu pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą atrinktam juridiniam asmeniui. Konkretiems uždarosios akcinės bendrovės vertybiniams popieriams parduoti Valstybinė mokesčių inspekcija ar jos įgaliota mokesčių inspekcija privalo pasirinkti tą tarpininką, kuris siūlo mažiausiais bendrąsias pardavimo išlaidas. Lietuvos Respublikoje išleistus uždarųjų akcinių bendrovių vertybinius popierius gali tiesiogiai parduoti ir pati Valstybinė mokesčių inspekcija ar jos įgaliota mokesčių inspekcija, jeigu tokiam vertybinių popierių tiesioginiam pardavimui organizuoti prireiktų mažiau išlaidų, nei jiems parduoti per tarpininką. Pastaruoju atveju vertybinių popierių pirkimo-pardavimo sutartį Valstybinė mokesčių inspekcija ar jos įgaliota mokesčių inspekcija sudaro su pirkėju, jos organizuotame pardavimo konkurse pasiūliusiu geriausią kainą. Bet kuriuo šiame punkte nurodytu atveju parduodant uždarųjų akcinių bendrovių akcijas vadovaujamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (Žin., 2000, Nr. 64-1914; 2003, Nr. 123-5574) 47 straipsniu.

81.3.5. Kolektyvinio investavimo subjektų investicinius vienetus ar kitas jų išleistas investicines priemones Valstybinė mokesčių inspekcija ar jos įgaliota mokesčių inspekcija pateikia išpirkti pagal šių kolektyvinio investavimo subjektų sudarymo dokumentų nuostatas. Jeigu investiciniais vienetais ar kitomis investicinėmis priemonėmis prekiaujama vertybinių popierių rinkose ir jų pardavimo rinkoje išlaidos mažesnės už išpirkimo išlaidas, Valstybinė mokesčių inspekcija laikosi šių Taisyklių 81.3.1-81.3.3 punktuose nustatytos tvarkos.

81.3.6. Valstybei perduotinas pensijų fondų turtas Valstybinės mokesčių inspekcijos ar jos įgaliotos mokesčių inspekcijos prašymu, pateikiamu atitinkamus pensijų fondus valdančioms pensijų kaupimo bendrovėms, konvertuojamas į pinigus pagal valstybei perduotinose pensijų sąskaitose esančių apskaitos vienetų skaičių ir vertę pensijų fondų veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 67, 2005-01-24, Žin., 2005, Nr. 12-376 (2005-01-27), i. k. 1051100NUTA00000067

 

81.4. Turtas, kurį pagal įstatymus leidžiama realizuoti tik gavus nustatytąja tvarka išduotą licenciją (leidimą), gali būti perduotas realizuoti tik konkurso būdu sudarant sutartis su atitinkamas licencijas (leidimus) turinčiais asmenimis.

Realizuojami tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminiai privalo būti įspauduoti pagal Lietuvos Respublikos tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinės priežiūros įstatymo (Žin., 1995, Nr. 61-1528) 4 straipsnio reikalavimus.

81.5. Šių Taisyklių 81.1–81.4 punktuose nenurodytas turtas parduodamas pagal konkurso būdu sudarytas sutartis su juridiniais asmenimis dėl turto pardavimo arba pagal pirkimo-pardavimo sutartis.

 

III. NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMAS

 

82. Mokesčių inspekcija, įtraukusi į apskaitą turtą, kuris gali būti parduotas aukcione, per 10 darbo dienų nuo turto apskaitos ir perdavimo akto surašymo dienos turi kreiptis į valstybės įmonę Registrų centrą dėl teisinės registracijos įforminimo ir (ar) kadastro duomenų išdavimo.

83. Ne vėliau kaip likus 20 dienų iki aukciono dienos aukciono organizatoriai paskelbia apie aukciono vykdymą mokesčių inspekcijos skelbimų lentoje ir vietos arba centrinėje spaudoje (išskyrus pramoginio tipo leidinius). Informacija apie aukcione parduodamą turtą turi būti skelbiama Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto puslapyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 67, 2005-01-24, Žin., 2005, Nr. 12-376 (2005-01-27), i. k. 1051100NUTA00000067

 

84. Aukcioną skelbia ir organizuoja mokesčių inspekcijos sudaryta darbo grupė – aukciono organizatoriai. Juos (aukciono pirmininką, protokolą rašantį asmenį, buhalterį ir narius) savo įsakymu skiria mokesčių inspekcijos viršininkas arba jo įgaliotas asmuo.

85. Aukciono organizatoriai tvarko:

85.1. dalyvių bilietų numerių išdavimą, aukcione parduodamo turto kainas (lėšos už parduotus bilietus skiriamos aukciono organizavimo išlaidoms padengti);

85.2. kadastro duomenų parengimą.

86. Skelbime apie aukcioną nurodoma:

86.1. aukcioną organizuojančios mokesčių inspekcijos pavadinimas, buveinė, telefonas pasiteiravimui, kur kreiptis dėl turto apžiūros;

86.2. turto buvimo vieta, trumpas aprašymas;

86.3. aukciono vieta ir laikas;

86.4. aukciono dalyvio pradinio piniginio įnašo dydis;

86.5. pradinė pardavimo kaina;

86.6. parduodamo turto nuosavybės teisių suvaržymai;

86.7. aukciono dalyvių registravimo vieta ir laikas.

87. Aukciono dalyviams nustatomas pradinis įnašas, kuris įskaitomas į nupirkto turto kainą arba grąžinamas nieko nepirkusiam dalyviui (išskyrus šiose Taisyklėse nurodytus atvejus). Pradinio įnašo dydis – 10 procentų pageidaujamo įsigyti turto pradinės pardavimo kainos. Šią sumą dalyvis ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki aukciono perveda į aukciono organizatorių nurodytą sąskaitą.

88. Visi norintys dalyvauti aukcione turi užsiregistruoti. Užsiregistruodami dalyviai aukciono organizatoriams turi pateikti:

88.1. prašymą dalyvauti aukcione;

88.2. asmens dokumentą arba įgaliojimą (jeigu aukcione dalyvauja įgalioti asmenys);

88.3. dokumentą, patvirtinantį, kad dalyvis sumokėjo pradinį įnašą;

88.4. banko, kuriame yra dalyvio sąskaita, pavadinimą, buveinę ir sąskaitos numerį.

89. Aukcionas vykdomas skelbime nurodytoje vietoje bei laiku. Aukcione parduodamo turto pradinė kaina nustatoma pagal turto apskaitos ir perdavimo akte nurodytą kainą.

Aukcionui vadovauja aukciono pirmininkas.

90. Pradėdamas aukcioną, jo pirmininkas apibūdina turtą, paskelbia parduodamo turto pradinę kainą ir klausia: „Kas daugiau?“ Dalyviai, siūlydami kainas, turi pakelti savo dalyvio bilietus ir garsiai pasakyti siūlomą kainą. Aukciono pirmininkas pakartoja kiekvieną pasiūlytą kainą. Jeigu didesnės kainos niekas daugiau nebesiūlo, aukciono pirmininkas 3 kartus klausia: „Kas siūlo daugiau?“ Jeigu po trečiojo paskelbimo didesnės kainos niekas daugiau nebesiūlo, aukciono pirmininkas paskelbia, kad turtas parduotas dalyviui už jo paskutinę siūlomą didžiausią kainą, paskelbia laimėjusiojo dalyvio bilieto numerį ir skelbia aukciono pabaigą.

91. Prieš baigdamas aukcioną, jo pirmininkas visiems aukciono dalyviams žodžiu paaiškina veiksmų apskundimo tvarką ir numatytus skundo nepadavimo padarinius.

92. Turtą parduodant aukcione, pirmasis kainos padidėjimas turi sudaryti ne mažiau kaip 5 procentus parduodamo turto pradinės kainos, jeigu parduodamo turto pradinė kaina iki 50000 litų; ne mažiau kaip 4 procentus – jeigu parduodamo turto pradinė kaina nuo 50000 iki 100000 litų, ir ne mažiau kaip 3 procentus – jeigu parduodamo turto pradinė kaina viršija 100000 litų.

93. Turtas laikomas parduotu tam dalyviui, kuris aukcione pasiūlė didžiausią kainą.

94. Aukciono metu rašomas aukciono protokolas, kuriame nurodoma visa aukciono eiga.

95. Protokolą pasirašo aukciono pirmininkas, buhalteris, protokolą rašantis asmuo. Aukciono protokolą tvirtina mokesčių inspekcijos viršininkas arba jo pavaduotojas.

96. Visą sumą už aukcione nupirktą turtą pirkėjas privalo sumokėti pagal aukciono organizatorių išduotą pažymą per 5 darbo dienas nuo aukciono pabaigos į aukciono organizatorių nurodytą sąskaitą. Už aukcione nupirktą turtą pirkėjas atsiskaito tik per banką.

97. Aukciono organizatoriai, gavę atsiskaitymą patvirtinantį banko dokumentą, per 5 darbo dienas patvirtina aukciono rezultatus.

98. Nieko nepirkusiems aukciono dalyviams aukciono organizatoriai per 5 darbo dienas po aukciono perveda į dalyvių nurodytas sąskaitas jų pradinius įnašus.

99. Turto įsigijimo aukcione faktui patvirtinti per 10 dienų nuo turto pardavimo turi būti sudaryta įstatymų reikalaujamos formos sutartis.

100. Aukcionas laikomas neįvykusiu, jeigu:

100.1. aukcione dalyvavo mažiau kaip 2 dalyviai;

100.2. nė vienas aukciono dalyvis nepasiūlė kainos, šiose Taisyklėse nurodytais procentais didesnės už pradinę;

100.3. aukciono dalyvis, pasiūlęs didžiausią kainą, atsisakė ją mokėti arba atsisakė pasirašyti aukciono protokolą;

100.4. aukciono dalyvis, pasiūlęs didžiausią kainą, nustatytu laiku nesumoka visos sumos už aukcione pirktą turtą;

100.5. iki aukciono protokolo patvirtinimo paaiškėjo, kad pirkėjas neįvykdė (neatitiko) aukciono dalyviui keliamų reikalavimų (nustatytąja tvarka neužsiregistravo, nepateikė visų reikiamų dokumentų, nesumokėjo pradinio įnašo ar dėl kitų aukciono dalyviui keliamų reikalavimų pažeidimų (nevykdymo) neturėjo teisės dalyvauti aukcione).

101. Aukciono dalyviui pradinis įnašas negrąžinamas šių Taisyklių 100.3–100.5 punktuose nurodytais atvejais.

102. Jeigu paskelbta, kad aukcionas neįvyko, ne vėliau kaip po mėnesio nuo paskelbimo dienos turi būti skelbiamas antrasis aukcionas.

Aukcionui neįvykus, aukciono organizatoriai per 5 darbo dienas turi pervesti į aukciono dalyvių nurodytas sąskaitas jų pradinius įrašus, išskyrus šiose Taisyklėse numatytus atvejus, kai pradinis įnašas negrąžinamas.

103. Antrasis aukcionas vyksta tokiomis pat sąlygomis ir tvarka, kaip ir pirmasis aukcionas su ta išimtimi, kad antrajame aukcione parduodamo turto pradinė kaina gali būti sumažinama ne daugiau kaip 30 procentų.

104. Aukcione parduodamos nekilnojamojo turto dalys, kurios yra bendroji nuosavybė, realizuojamos šiame skirsnyje nustatyta tvarka, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.79 straipsnyje nustatytas nekilnojamojo turto, kuris yra bendroji nuosavybė, išpirkimo pirmenybės taisykles.

Jeigu nekilnojamojo turto dalis nerealizuojama dviejuose aukcionuose, apie pardavimą kitu būdu skelbiama vietos arba centrinėje spaudoje ir turto dalis parduodama bet kuriam kitam didžiausią kainą pasiūliusiam asmeniui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1190, 2006-11-30, Žin., 2006, Nr. 132-4996 (2006-12-05), i. k. 1061100NUTA00001190

 

105. Neįvykus antrajam aukcionui, turtas parduodamas šių Taisyklių 81 punkte numatytu kitu būdu pagal turto vertintojo nustatytą kainą. Turto įsigijimas įforminamas įstatymų reikalaujamos formos sutartimi.

Pardavę turtą kitu būdu, aukciono organizatoriai surašo turto pardavimo kitu būdu protokolą, kurį pasirašo aukciono pirmininkas, buhalteris, protokolą rašantis asmuo ir turtą nupirkęs asmuo.

106. Jeigu nekilnojamasis turtas nerealizuojamas dviejuose aukcionuose, apie pardavimą kitu būdu skelbiama vietos arba centrinėje spaudoje ir turto dalis parduodama bet kuriam kitam didžiausią kainą pasiūliusiam asmeniui.

Jeigu bešeimininkis nekilnojamasis turtas nebuvo parduotas nė vienu šiose Taisyklėse nustatytu būdu, o mokesčių inspekcija nustato, kad šį bešeimininkį nekilnojamąjį turtą ekonomiškai yra nenaudinga ir netikslinga atstatyti, rekonstruoti ar remontuoti, toks turtas gali būti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka nugriautas arba teismo sprendimu neatlygintinai perduotas valstybės ar savivaldybės institucijai.

 

IV. TURTO PARDAVIMAS KONKURSO BŪDU

 

107. Mokesčių inspekcija, įtraukusi į apskaitą turtą, kuris turi būti parduodamas tik konkurso būdu, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo turto apskaitos ir perdavimo akto surašymo dienos turi paskelbti konkursą.

108. Konkursą vykdo ir organizuoja mokesčių inspekcijos viršininko arba jo įgalioto asmens įsakymu sudaryta iš 3 asmenų (pirmininkas ir nariai) konkurso komisija, kuriai dirbant turi būti rašomas protokolas.

109. Informacija apie turto pardavimą konkurso būdu ne vėliau kaip prieš 15 darbo dienų iki organizuojamo konkurso turi būti skelbiama Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto puslapyje ir vietos arba centrinėje spaudoje, atsižvelgiant į turto specifiką, vertę ir kitus požymius. Skelbime pateikiami šie duomenys:

109.1. konkursą organizuojančios mokesčių inspekcijos pavadinimas;

109.2. konkurso vykdymo data, vykdymo vieta;

109.3. parduodamo turto pavadinimas, rūšis, kokybė, kiekis, įpakavimas ir kita;

109.4. dokumentų dalyvauti konkurse priėmimo terminas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 67, 2005-01-24, Žin., 2005, Nr. 12-376 (2005-01-27), i. k. 1051100NUTA00000067

 

110. Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse, per skelbime nurodytą terminą konkurso komisijai privalo pateikti:

110.1. paraišką dalyvauti konkurse;

110.2. pasiūlymą, už kokią kainą asmuo pageidauja pirkti parduodamą turtą; jeigu parduodami keli daiktai, nurodoma kiekvieno atskiro daikto kaina;

110.3. nustatytąja tvarka patvirtintą įgaliojimą, jeigu konkurso dalyviui atstovauja kitas asmuo. Kai konkurso dalyvis yra fizinis asmuo, įgaliojimą turi tvirtinti notaras.

111. Dokumentus konkurso dalyvis asmeniškai arba paštu pateikia užklijuotame voke su užrašu „Konkursui“.

112. Vokus su konkurso dalyvių dokumentais registruoja konkurso komisijos narys, registracijos žurnale nurodydamas vokų gavimo datą ir laiką. Ant gauto voko su konkurso dalyvio dokumentais toks pats užrašas atkartojamas, ir ant jo užrašomas dalyvio eilės numeris.

113. Užsiregistravęs konkurso dalyvis iki skelbime nurodytos paskutinės dokumentų priėmimo dienos turi teisę pateikti naujus konkurso dalyvio dokumentus. Šiuo atveju konkurso dalyvis, pateikęs naują voką su dokumentais, registruojamas iš naujo. Ankstesnieji dalyvio dokumentai konkurso metu nevertinami ir grąžinami konkurso dalyviui, pateikusiam naujus konkurso dalyvio dokumentus.

114. Konkurso dalyvis, iki konkurso pradžios pareikalavęs grąžinti senus dokumentus ir nepateikęs naujų dokumentų, laikomas asmeniu, atsisakiusiu dalyvauti konkurse. Apie savo atsisakymą dalyvauti konkurse raštu arba žodžiu konkurso dalyvis turi pranešti konkurso komisijai. Konkurso komisijos narys, užregistravęs tokį dalyvį, registracijos žurnale turi įrašyti, kad šis dalyvis atsisakė dalyvauti konkurse, nurodyti atsisakymo datą ir pasirašyti.

115. Asmeniui, atsisakiusiam dalyvauti konkurse, dokumentai grąžinami per protingą terminą nuo asmens pareikalavimo momento arba po konkurso, arba pasibaigus dokumentų priėmimo terminui, kai dalyvauti konkurse neužsiregistravo daugiau nė vienas dalyvis.

116. Kai dalyvauti konkurse neužsiregistruoja nė vienas dalyvis arba užsiregistravę dalyviai iki konkurso pradžios atsisako dalyvauti konkurse, konkursas laikomas neįvykusiu. Jis turi būti skelbiamas iš naujo. Apie tai, kad konkursas neįvyko, įrašoma protokole. Jeigu dalyvauti konkurse užsiregistravo tik vienas dalyvis, ne vėliau kaip po mėnesio skelbiamas antrasis konkursas. Jeigu ir antrajame konkurse dalyvauti užsiregistravo tik tas pats (vienintelis) dalyvis, turtas jam parduodamas pagal pirkimo-pardavimo sutartį.

117. Konkurso metu komisijos pirmininkas visų konkurso dalyvių akivaizdoje turi atplėšti vokus ir garsiai paskelbti už prekę siūlomą kainą. Po to pagal siūlomą kainą – nuo didžiausios iki mažiausios – sudaromas konkurso dalyvių sąrašas. Laimi konkurso dalyvis, už parduodamą prekę pasiūlęs didžiausią kainą. Konkurso rezultatai turi būti įforminti konkurso komisijos posėdžio protokole, su kuriuo pasirašytinai supažindinami visi konkurso dalyviai. Konkurso komisijos posėdžio protokolą tvirtina mokesčių inspekcijos viršininkas arba jo pavaduotojas. Konkurso dalyviai, nesutinkantys su konkurso rezultatais ar pastebėję procesinių pažeidimų, turi teisę per 3 darbo dienas po rezultatų paskelbimo apskųsti konkurso rezultatus teismui. Konkurso rezultatų apskundimas sustabdo protokolo patvirtinimą.

118. Konkurso laimėtojui, per nustatytąjį laiką sumokėjusiam jo pasiūlytą pinigų sumą, išduodamas protokolo išrašas. Su konkurso laimėtoju sudaroma pirkimo-pardavimo sutartis.

119. Konkurso laimėtojas į mokesčių inspekcijos sąskaitą per 10 darbo dienų nuo konkurso vykdymo dienos turi sumokėti pasiūlytą pinigų sumą. Nesumokėjęs laiku, konkurso laimėtojas praranda teisę pirkti turtą. Tokiu atveju laikoma, kad laimi antrasis pagal pasiūlytos kainos dydį konkurso dalyvis. Apie tai jam turi būti pranešta registruotu laišku arba pasirašytinai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pinigų sumokėjimo termino pasibaigimo. Antrasis konkurso dalyvis jo pasiūlytą pinigų sumą į mokesčių inspekcijos sąskaitą turi sumokėti per 10 darbo dienų nuo pranešimo gavimo dienos. Jeigu ir antrasis konkurso dalyvis nustatytu laiku neperveda nurodytos pinigų sumos į mokesčių inspekcijos sąskaitą arba atsisako pasiūlymo pirkti turtą, laimėtoju laikomas trečiasis konkurso dalyvis ir taip toliau. Jeigu visi konkurso dalyviai atsisako sumokėti ir pirkti parduodamą turtą, laikoma, kad konkursas neįvyko.

120. Antrajam konkursui neįvykus, turtas parduodamas be konkurso, tačiau jo kaina sumažinama ne daugiau kaip 30 procentų.

 

V. TURTO PARDAVIMAS PAGAL KONKURSO BŪDU SUDARYTAS SUTARTIS

 

121. Sutartys dėl valstybei perduotino turto pardavimo sudaromos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

122. Sutartyje įmonė įsipareigoja parduoti perduotą konfiskuotą ar kitaip valstybei perduotiną turtą. Turtas perduodamas parduoti ir jo vertė nustatoma pagal turto apskaitos ir perdavimo aktą.

123. Sutartyje, sudarytoje tarp mokesčių inspekcijos ir įmonės, turi būti numatytas įmonei priklausantis atlygis už suteikiamas turto pardavimo paslaugas, kuris negali viršyti 20 procentų parduoto turto pardavimo kainos dydžio. Pardavusiai turtą įmonei priklausantis atlygis už suteiktas turto pardavimo paslaugas pervedamas iš mokesčių inspekcijai skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų.

124. Pinigų sumos, kurias gauna įmonės, pardavusios joms perduotą turtą, per 10 darbo dienų nuo pardavimo dienos (o jeigu parduodama dalimis – ne rečiau kaip kartą per mėnesį, iki kiekvieno kito mėnesio 10 dienos už tą mėnesį parduotą turto dalį) pervedamos šių Taisyklių VIII skyriuje nustatyta tvarka. Pinigai pervedami išrašius mokėjimo nurodymą pagal kiekvieną turto apskaitos ir perdavimo aktą realizuotam turtui atskirai, bet gali būti pervedami išrašius vieną mokėjimo nurodymą už turtą, realizuotą pagal kelis turto apskaitos ir perdavimo aktus. Tokiais atvejais nurodoma, kokios sumos pagal kuriuos aktus pervedamos.

125. Jeigu įmonė laiku neperveda pinigų, gautų už parduotą turtą, už kiekvieną pavėluotą dieną ji moka sutartyje, sudarytoje tarp mokesčių inspekcijos ir parduodančios įmonės, nustatyto dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo laiku nepervestos sumos.

126. Mokesčių inspekcija sutartį gali nutraukti prieš terminą, jeigu įmonė nevykdo ar netinkamai vykdo sutartį ir toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas yra esminis sutarties pažeidimas. Apie sutarties nutraukimą įspėjama ne vėliau kaip prieš mėnesį.

127. Neparduotas per mėnesį nuo jo perdavimo įmonei dienos turtas įmonės prašymu arba mokesčių inspekcijos iniciatyva gali būti nukainojamas. Nukainojant turtą, jo pardavimo kaina sumažinama ne daugiau kaip 30 procentų pradinės pardavimo kainos.

128. Turtą nukainoja mokesčių inspekcijos pareigūnas, dalyvaujant įmonės atstovui. Nukainojimas įforminamas turto nukainojimo aktu, kurį pasirašo mokesčių inspekcijos ir įmonės atstovai. Nepardavus turto ir kitą mėnesį nuo jo nukainojimo dienos, jis gali būti dar kartą nukainojamas ne daugiau kaip 30 procentų ir taip daroma tol, kol jis parduodamas arba nurašomas. Turto nurašymas įforminamas turto pripažinimo atliekomis aktu.

129. Įmonė Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka privalo fiksuoti įplaukas už turto pardavimą.

 

VI. TURTO PERDAVIMAS NEATLYGINTINAI

 

130. Valstybei priklausantis konfiskuotas, pripažintas bešeimininkiu, valstybės paveldėtas ar į valstybės pajamas perduotas turtas, kuris gali būti neatlygintinai perduotas pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos patvirtintos formos, išskyrus šių Taisyklių 130.9 punkte numatytą atvejį, neatlygintinai perduodamo patikėjimo teise turto perdavimo aktą (toliau vadinama – neatlygintinai perduodamo patikėjimo teise turto perdavimo aktas) patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo subjektams, nurodytiems Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje, yra:

130.1. specialioji technika;

130.2. kultūros ir meno vertybės;

130.3. netikri pinigai, tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminiai, įspauduoti padirbtu Lietuvos valstybiniu kontroliniu prabavimo ženklu;

130.4. išimta iš apyvartos nacionalinė ir užsienio valiuta;

130.5. vertybiniai popieriai, akcijos, lakštai;

130.6. turtas, kuris, remiantis kompetentingų institucijų išvada, tinkamas naudoti pagal netiesioginę jo paskirtį;

130.7. nedideli, iki 2500 litrų, naftos produktų kiekiai;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1190, 2006-11-30, Žin., 2006, Nr. 132-4996 (2006-12-05), i. k. 1061100NUTA00001190

Nr. 1712, 2009-12-16, Žin., 2009, Nr. 154-6967 (2009-12-28), i. k. 1091100NUTA00001712

 

130.8. bešeimininkis nekilnojamasis turtas, jeigu jis nebuvo parduotas nė vienu šiose Taisyklėse nustatytu būdu ir jeigu mokesčių inspekcija nustato, kad šį turtą ekonomiškai nenaudinga ir netikslinga atstatyti, rekonstruoti ar remontuoti, tačiau toks turtas gali būti teismo sprendimu neatlygintinai perduotas valstybės ar savivaldybės institucijai;

130.9. šių Taisyklių 81.1 punkte nurodytas nekilnojamasis turtas, dėl kurio perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise priimamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas. Šis turtas perduodamas valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise pagal Valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarką.

Papildyta punktu:

Nr. 970, 2005-09-05, Žin., 2005, Nr. 109-3978 (2005-09-08), i. k. 1051100NUTA00000970

Punkto pakeitimai:

Nr. 1190, 2006-11-30, Žin., 2006, Nr. 132-4996 (2006-12-05), i. k. 1061100NUTA00001190

 

130.10. kitas turtas, nurodytas finansų ministro 2004 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. 1K-269 „Dėl Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, kuris patikėjimo teise perduodamas valdyti, naudoti ir disponuoti subjektams, nurodytiems Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje, sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 115-4315) patvirtintame sąraše

Punkto pakeitimai:

Nr. 1190, 2006-11-30, Žin., 2006, Nr. 132-4996 (2006-12-05), i. k. 1061100NUTA00001190

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 970, 2005-09-05, Žin., 2005, Nr. 109-3978 (2005-09-08), i. k. 1051100NUTA00000970

 

131. Konfiskuoti ar kitaip valstybei perduotini šaunamieji ginklai ir šaudmenys į mokesčių inspekcijos apskaitą neįtraukiami.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1190, 2006-11-30, Žin., 2006, Nr. 132-4996 (2006-12-05), i. k. 1061100NUTA00001190

 

132. Konfiskuoti ar kitaip valstybei perduotini šaunamieji ginklai ar šaudmenys, esantys atitinkamų valstybės (savivaldybės) institucijų (pareigūnų) žinioje, pristatomi į Lietuvos Respublikos ginklų fondą prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau vadinama – Ginklų fondas) ir perduodami jam.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1190, 2006-11-30, Žin., 2006, Nr. 132-4996 (2006-12-05), i. k. 1061100NUTA00001190

 

133. Prieš šaunamųjų ginklų ar šaudmenų perdavimą perduodančios valstybės (savivaldybės) institucijos įgaliotas pareigūnas dviem egzemplioriais surašo neatlygintinai perduodamo patikėjimo teise turto perdavimo aktą, kuriame detaliai aprašo perduodamų ginklų markę, modelį ir kitus techninius parametrus, neįvertindamas šių šaunamųjų ginklų ar šaudmenų. Atitinkamos valstybės (savivaldybės) institucijos, perduodančios šaunamuosius ginklus ar šaudmenis, pareigūnas pateikia Ginklų fondui turto apskaitos ir perdavimo aktą, taip pat dokumentus, pagrindžiančius turto perdavimą. Šaunamieji ginklai arba šaudmenys perduodami nustatytu laiku, kuris raštu suderinamas su Ginklų fondu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1190, 2006-11-30, Žin., 2006, Nr. 132-4996 (2006-12-05), i. k. 1061100NUTA00001190

 

134. Ginklų fondo perimti šaunamieji ginklai ir šaudmenys, juos įvertinus, apskaitomi šių Taisyklių III skyriuje nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1190, 2006-11-30, Žin., 2006, Nr. 132-4996 (2006-12-05), i. k. 1061100NUTA00001190

 

135. Jeigu kompetentingi asmenys Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka nustato, kad rastas lobis turi istorinę, kultūrinę ar archeologinę vertę, šio lobio perdavimas turi būti raštu suderintas su Kultūros ministerija ir šis lobis turi būti perduotas tam nacionaliniam muziejui ar kitai kultūros įstaigai, kurią nurodo Kultūros ministerija. Jeigu rastas lobis neturi istorinės, kultūrinės ar archeologinės vertės, jis parduodamas bendra tvarka kaip ir kitas mokesčių inspekcijai perduotas turtas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1190, 2006-11-30, Žin., 2006, Nr. 132-4996 (2006-12-05), i. k. 1061100NUTA00001190

 

136. Kultūros ir meno vertybių bei lobių, turinčių istorinę, kultūrinę ar archeologinę vertę, neatlygintinas perdavimas vykdomas taip:

136.1. Mokesčių inspekcija, gavusi konfiskuotą ar kitaip valstybei perduotiną kultūros ir meno vertybę arba lobį, turintį istorinę, kultūrinę ar archeologinę vertę, turi kreiptis į Kultūros ministeriją, kad būtų nurodyta, kuriam nacionaliniam muziejui ar kitai kultūros įstaigai turi būti perduotas turtas.

136.2. Kompetentingos valstybės institucijos, kurių žinioje yra valstybei perduotinos kultūros ir meno vertybės ar lobis, turintis istorinę, kultūrinę ar archeologinę vertę, privalo organizuoti šių kultūros ir meno vertybių ar lobio, turinčio istorinę, kultūrinę ar archeologinę vertę, vertinimą (ekspertizę), iš kompetentingų asmenų gauti turto vertinimo ataskaitą (ekspertizės išvadą) ir gautą turto vertinimo ataskaitą (ekspertizės išvadą) iki mokesčių inspekcijos vykdomo šių kultūros ir meno vertybių ar lobio, turinčio istorinę, kultūrinę ar archeologinę vertę, neatlygintino perdavimo kitiems asmenims momento pateikti mokesčių inspekcijai, kad ji, surašydama neatlygintinai perduodamo patikėjimo teise turto perdavimo aktą, šias kultūros ir meno vertybes ar lobį, turintį istorinę, kultūrinę ar archeologinę vertę, galėtų įtraukti į apskaitos dokumentus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1190, 2006-11-30, Žin., 2006, Nr. 132-4996 (2006-12-05), i. k. 1061100NUTA00001190

 

137. Netikri pinigai perduodami Lietuvos teismo ekspertizės centrui, o jeigu jis atsisako priimti, sunaikinami. Tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminiai, įspauduoti padirbtu Lietuvos valstybiniu kontroliniu prabavimo ženklu, perduodami valstybės įmonei Lietuvos prabavimo rūmams.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1190, 2006-11-30, Žin., 2006, Nr. 132-4996 (2006-12-05), i. k. 1061100NUTA00001190

 

138. Visa išimta iš apyvartos nacionalinė valiuta turi būti perduodama Lietuvos banko nustatytoms įstaigoms. Užsienio valiuta, vertybiniai popieriai, turintys istorinę, muziejinę, numizmatinę ir (ar) meninę vertę, Kultūros ministerijos nurodymu perduodami muziejams, o tokios vertės neturintys sunaikinami.

139. Turtas, kurio vertė mažesnė arba nedaug didesnė už galimas išlaidas, susijusias su jo realizavimu, gali būti neatlygintinai perduodamas globos ir rūpybos įstaigoms naudoti pagal paskirtį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1190, 2006-11-30, Žin., 2006, Nr. 132-4996 (2006-12-05), i. k. 1061100NUTA00001190

 

140. Kitas turtas, nurodytas šių Taisyklių 130.1, 130.5, 130.6, 130.9 ir 130.10 punktuose, neatlyginamai perduodamas valdyti, naudoti ir disponuoti juo Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo nustatyta tvarka.

Visas patirtas išlaidas, susijusias su neatlygintinai perduodamu turtu (ekspertizės, turto vertinimo, saugojimo, transportavimo ir kitos išlaidos), turi padengti šį neatlygintinai perduodamą turtą gaunantis asmuo.

Jeigu turtas patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo perduodamas mokesčių inspekcijos sprendimu, tokie sprendimai turi būti suderinti su Valstybine mokesčių inspekcija vadovaujantis Valstybinės mokesčių inspekcijos patvirtintomis tokių sprendimų derinimo taisyklėmis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 970, 2005-09-05, Žin., 2005, Nr. 109-3978 (2005-09-08), i. k. 1051100NUTA00000970

Nr. 1190, 2006-11-30, Žin., 2006, Nr. 132-4996 (2006-12-05), i. k. 1061100NUTA00001190

 

 

V. STRATEGINIŲ PREKIŲ SAUGOJIMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 67, 2005-01-24, Žin., 2005, Nr. 12-376 (2005-01-27), i. k. 1051100NUTA00000067

 

141. Strateginės prekės, jeigu būtina, perduodamos saugoti į specialias saugyklas arba laidojamos specialiai skirtose vietose.

Punkto pakeitimai:

Nr. 67, 2005-01-24, Žin., 2005, Nr. 12-376 (2005-01-27), i. k. 1051100NUTA00000067

 

142. Mokesčių inspekcija, įtraukusi į apskaitą strategines prekes, per 3 darbo dienas turi informuoti Ūkio ministeriją ir kitas valstybės institucijas ir įstaigas, kurių veiklos sričiai priskiriamas šių strateginių prekių ar technologijų panaudojimas, apie perduotas strategines prekes.

Punkto pakeitimai:

Nr. 67, 2005-01-24, Žin., 2005, Nr. 12-376 (2005-01-27), i. k. 1051100NUTA00000067

Nr. 1190, 2006-11-30, Žin., 2006, Nr. 132-4996 (2006-12-05), i. k. 1061100NUTA00001190

 

143. Įmonių patirtos strateginių prekių saugojimo išlaidos dengiamos taip: valstybės institucijų ir įstaigų patirtos išlaidos, susijusios su turto saugojimu, iki šio turto perdavimo mokesčių inspekcijai apmokamos iš joms skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų, o mokesčių inspekcija jai perduoto turto saugojimo išlaidas apmoka iš jai skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų. Jeigu mokesčių inspekcija tokį turtą perduoda neatlygintinai, su tokiu perduotu turtu susijusias išlaidas apmoka šį turtą perėmęs asmuo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 67, 2005-01-24, Žin., 2005, Nr. 12-376 (2005-01-27), i. k. 1051100NUTA00000067

Nr. 1190, 2006-11-30, Žin., 2006, Nr. 132-4996 (2006-12-05), i. k. 1061100NUTA00001190

 

144. Mokesčių inspekcija, įtraukusi į apskaitą strategines prekes, surašo turto apskaitos ir perdavimo aktą, kurio vieną egzempliorių palieka saugotojui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 67, 2005-01-24, Žin., 2005, Nr. 12-376 (2005-01-27), i. k. 1051100NUTA00000067

 

 

VI. TURTO, PRIPAŽINTO ATLIEKOMIS, TVARKYMAS

 

145. Įtrauktas į atitinkamos valstybės ar savivaldybės institucijos apskaitą turtas, kuris negali būti panaudotas pagal paskirtį ir yra pripažintas nerealizuotinu (sugedę maisto produktai ar išimtas iš apyvartos turtas, neidentifikuojamos ar eksploatuoti netinkamos transporto priemonės), konfiskuotas turtas, kurio pasibaigęs realizavimo terminas arba jeigu kompetentingos institucijos nustato, kad konfiskuotas turtas yra sugedęs, neidentifikuojamas, sugadintas arba pripažintas nerealizuotinu (netinkamu naudoti, eksploatuoti) turtu ir dėl to negali būti parduodamas, taip pat jeigu įtraukto į apskaitą turto vertė mažesnė arba nedaug didesnė už galimas išlaidas, susijusias su jo realizavimu (ekspertizės, turto vertinimo, saugojimo, transportavimo ir kitos išlaidos), pripažįstamas atliekomis, taip pat turtas, kuris pagal šių Taisyklių 20 punkto nuostatas pripažintas atliekomis ir kurio mokesčių inspekcija neįtraukia į apskaitą, panaudojamas arba šalinamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016) ir Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 710 (Žin., 2004, Nr. 50-1676).

Griautini statiniai nugriaunami Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir jo lydimųjų teisės aktų nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 67, 2005-01-24, Žin., 2005, Nr. 12-376 (2005-01-27), i. k. 1051100NUTA00000067

Nr. 970, 2005-09-05, Žin., 2005, Nr. 109-3978 (2005-09-08), i. k. 1051100NUTA00000970

Nr. 1190, 2006-11-30, Žin., 2006, Nr. 132-4996 (2006-12-05), i. k. 1061100NUTA00001190

Nr. 451, 2010-04-21, Žin., 2010, Nr. 50-2433 (2010-04-30), i. k. 1101100NUTA00000451

 

146. Institucija, įtraukusi į apskaitą ir pripažinusi atliekomis nerealizuotiną (neidentifikuojamą, netinkamą panaudoti, eksploatuoti) turtą, veikia kaip Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme nurodytas atliekų turėtojas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1190, 2006-11-30, Žin., 2006, Nr. 132-4996 (2006-12-05), i. k. 1061100NUTA00001190

Nr. 451, 2010-04-21, Žin., 2010, Nr. 50-2433 (2010-04-30), i. k. 1101100NUTA00000451

 

147. Turtas, pripažintas atliekomis, iš apskaitos nurašomas pagal turto pripažinimo atliekomis aktą.

148. Išlaidas, susijusias su turto, pripažinto atliekomis, tvarkymu, šių Taisyklių 146 punkte nurodytas atliekų turėtojas apmoka iš jam skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų.

 

VII. TURTO GRĄŽINIMAS

 

149. Turto grąžinimas vykdomas, kai įsiteisėja civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje (ikiteisminiame tyrime) priimtas atitinkamas sprendimas, kuris yra pagrindas grąžinti savininkui turtą.

150. Jeigu turtas dar neparduotas, jis grąžinamas natūra savininko prašymu. Kartu su prašymu turi būti pridėti dokumentai (tinkamai patvirtintos jų kopijos), kuriais remiantis savininkui grąžinamas turtas. Šiuo atveju turtą grąžina arba mokesčių inspekcija, arba asmuo, kuriam šis turtas buvo perduotas neatlygintinai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1190, 2006-11-30, Žin., 2006, Nr. 132-4996 (2006-12-05), i. k. 1061100NUTA00001190

 

151. Tuo atveju, jeigu turtas jau parduotas, grąžinama ta už parduotą turtą gauta pinigų suma, kurią faktiškai gavo valstybė (atėmus pinigų sumas, išmokėtas asmenims už suteiktas turto saugojimo, realizavimo ir kitas paslaugas, taip pat kitas su turtu susijusias išlaidas, kurios buvo patirtos ir apmokėtos). Pinigai grąžinami iš Valstybinei mokesčių inspekcijai skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų pagal valstybei perduotino turto perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis programą (jos turinį atitinkančią programą).

152. Turtas arba už jo realizavimą gauti pinigai grąžinami per 30 darbo dienų nuo to momento, kai savininkas ar jo atstovas pateikė mokesčių inspekcijai prašymą grąžinti turtą ir dokumentus (tinkamai patvirtintas jų kopijas), kuriais remiantis savininkui grąžinamas turtas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1190, 2006-11-30, Žin., 2006, Nr. 132-4996 (2006-12-05), i. k. 1061100NUTA00001190

 

153. Pinigai grąžinami savininkui, pateikusiam asmenybę patvirtinantį dokumentą, arba kitiems asmenims, pateikusiems savininko rašytinį įgaliojimą, patvirtintą įstatymų nustatyta tvarka.

 

VIII. GAUTŲ PINIGINIŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMAS

 

154. Už realizuotą valstybei perduotiną turtą gautos lėšos sumokamos į atitinkamos mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą.

155. Jeigu valstybei kitaip perduotinas turtas yra pinigai, jie per 5 darbo dienas perimami arba pervedami ir įskaitomi į mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą. Jeigu konfiskuojamas ar valstybei kitaip perduodamas turtas yra užsienio valiuta, ji prieš tai konvertuojama pagal oficialų kursą, nustatytą užsienio valiutos perdavimo valstybei dieną.

 

156. Mokesčių inspekcija pinigus, gautus už parduotus daiktinius įrodymus, taip pat užsienio valiutą kaip daiktinį įrodymą kaupia mokesčių inspekcijos atitinkamoje depozitinėje sąskaitoje iki kompetentingos valstybės institucijos (pareigūno) sprendimo, kuriuo bus išspręstas šių daiktinių įrodymų likimas, priėmimo.

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

157. Administruojant Bendrijos prekių muitinio statuso neturinčias prekes, mokesčių inspekcijai pagal šias Taisykles priskirtas funkcijas atlieka Lietuvos Respublikos muitinė. Tokiais atvejais šios Taisyklės taikomos tiek, kiek Bendrijos muitų teisės aktai ir jų nuostatas įgyvendinantys Lietuvos Respublikos teisės aktai nenustato kitaip. Atsižvelgdamas į minėtuosius teisės aktus, Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos prireikus patvirtina tvarkos, nustatančios Bendrijos prekių muitinio statuso neturinčių prekių administravimo ypatumus, aprašą. Daiktinių įrodymų, konfiskuotų, į valstybės pajamas perduotų, pripažintų bešeimininkėmis prekių, neturinčių Bendrijos prekių muitinio statuso, realizavimo tvarką nustato Muitinės departamento prie Finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2004 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 1B-1204 „Dėl Daiktinių įrodymų, konfiskuotų, į valstybės pajamas perduotų, pripažintų bešeimininkėmis prekių, neturinčių Bendrijos prekių muitinio statuso, realizavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 1-12).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1190, 2006-11-30, Žin., 2006, Nr. 132-4996 (2006-12-05), i. k. 1061100NUTA00001190

 

158. Visos operacijos (turto apskaitymas, saugojimas ir panašiai) fiksuojamos atitinkamuose aktuose. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo atitinkamo akto surašymo šių aktų turinys turi būti suvestas į atitinkamas mokesčių inspekcijos kompiuterines programas.

159. Visi turto apskaitos dokumentai (iš turtą perdavusių asmenų gauti pranešimai, turto aprašo kopijos, atitinkami aktai, kuriais remiantis turtas buvo apskaitytas mokesčių inspekcijoje, vertinimo dokumentai, nukainojimo ir kiti aktai), susiję su valstybei perduotinu turtu, registruojami atskiroje registracijos knygoje ir segami į atskiras tam tikram turtui pradėtas bylas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1190, 2006-11-30, Žin., 2006, Nr. 132-4996 (2006-12-05), i. k. 1061100NUTA00001190

 

160. Kelis turto apskaitos ir perdavimo aktus ir visus su jais susijusius dokumentus į vieną bylą galima segti tik tais atvejais, kai jie atskiriami žymekliais ir kai rašomas byloje esančių dokumentų apyrašas.

161. Turto apskaitos ir perdavimo aktai registruojami registracijos knygoje.

162. Ginčai, kylantys dėl konfiskuoto ar kitaip valstybei perduotino turto perdavimo, apskaitos, įkainojimo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir organizacijų, asmenų arba pareigūnų veiksmų, nagrinėjami įstatymų nustatyta tvarka.

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 67, 2005-01-24, Žin., 2005, Nr. 12-376 (2005-01-27), i. k. 1051100NUTA00000067

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimo Nr. 634 "Dėl Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 970, 2005-09-05, Žin., 2005, Nr. 109-3978 (2005-09-08), i. k. 1051100NUTA00000970

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimo Nr. 634 "Dėl Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1190, 2006-11-30, Žin., 2006, Nr. 132-4996 (2006-12-05), i. k. 1061100NUTA00001190

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimo Nr. 634 "Dėl Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1101, 2008-10-29, Žin., 2008, Nr. 128-4904 (2008-11-08), i. k. 1081100NUTA00001101

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimo Nr. 634 "Dėl Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1712, 2009-12-16, Žin., 2009, Nr. 154-6967 (2009-12-28), i. k. 1091100NUTA00001712

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimo Nr. 634 "Dėl Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 451, 2010-04-21, Žin., 2010, Nr. 50-2433 (2010-04-30), i. k. 1101100NUTA00000451

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimo Nr. 634 "Dėl Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių patvirtinimo" pakeitimo