Nutarimas skelbtas: Žin., 2009, Nr. 33-1268

Neoficialus nutarimo tekstas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

nutarimas

 

DĖL Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008–2012 metų programos įgyvendinimo priemonių patvirtinimo

 

2009 m. vasario 25 d. Nr. 189

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 43-772; 1998, Nr. 41(1)-1131) 6 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008–2012 metų programos įgyvendinimo priemones (pridedama).

2. Pavesti:

2.1. ministerijoms ir Vyriausybės įstaigoms – užtikrinti, kad būtų vykdomos ankstesniais Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais patvirtintos programos ir jų įgyvendinimo priemonės, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008–2012 metų programai, bet nėra įtrauktos į šiuo nutarimu patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008–2012 metų programos įgyvendinimo priemones;

2.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų valdytojams – užtikrinti, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008–2012 metų programos įgyvendinimo priemonėse numatyti investicijų projektai nustatytąja tvarka būtų pateikti įtraukti į atitinkamų metų Valstybės investicijų programą kaip prioritetiniai.

3. Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei neatskaitingoms institucijoms pagal kompetenciją dalyvauti įgyvendinant atitinkamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008–2012 metų programos įgyvendinimo priemones.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Andrius Kubilius

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                  Raimundas Palaitis

 


 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2009 m. vasario 25 d. nutarimu Nr. 189

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008–2012 metų programos įgyvendinimo priemonės

 

1 lentelė. Krizės įveikimo plano įgyvendinimo priemonės

 

Eil. Nr.

Krizės įveikimo plano nuostata
(Vyriausybės programos antros dalies nuostatos)

Priemonės pavadinimas

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
data / žyma apie įvykdymą

 

I. TAUPYMAS IR EFEKTYVUS MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMAS

 

 

 

1.       

1. Sumažinsime, palyginti su ankstesnės Vyriausybės Seimui pateiktu valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektu:

– išlaidas Respublikos Prezidento, Seimo narių, Vyriausybės narių, valstybės kontrolieriaus išlaikymui vidutiniškai 15 proc.

Sumažinti išlaidas rengiant Lietuvos Respublikos 2009 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą

(priimtas 2008 m. gruodžio 22 d. įstatymas Nr. XI-96 – Lietuvos Respublikos 2009 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas)

Finansų ministerija

Įvykdyta

2.       

– valstybės biudžeto asignavimų valdytojų ir savivaldybių asignavimus darbo užmokesčiui vidutiniškai 12 proc. (taip pat ir socialinio draudimo įmokas), išskyrus pedagogų darbo užmokestį. Pedagogų darbo užmokesčiui didinti papildomai skirsime ne dabar numatytus 1 mlrd. 91 mln., o
861 mln. litų, atitinkamai sulėtindami jų darbo užmokesčio augimo tempą, palyginti su tempu, kuris buvo numatytas dar iki krizės ankstesnės Vyriausybės patvirtintoje darbo užmokesčio didinimo programoje. Didinsime ir socialinių, kultūros ir meno, mokslo darbuotojų ir dėstytojų darbo užmokestį, tik mažiau, negu buvo numatyta iki krizės, laikydamiesi visuotinio aukščiau nurodyto asignavimų darbo užmokesčiui mažinimo principo

Sumažinti asignavimus darbo užmokesčiui rengiant Lietuvos Respublikos 2009 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą

(priimtas 2008 m. gruodžio 22 d. įstatymas Nr. XI-96  –Lietuvos Respublikos 2009 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas)

Finansų ministerija

Įvykdyta

3.       

– asignavimus, skiriamus valstybės biudžeto asignavimų valdytojų išlaidoms, ir specialiąsias dotacijas savivaldybėms vidutiniškai 15 proc. (pirmiausia atsisakysime perkamų viešųjų ryšių, iki būtino minimumo sumažinsime limitus pokalbiams mobiliaisiais telefonais, transportui, reprezentacijai, atsisakysime neprioritetinių užsienio komandiruočių, kanceliarinių ir kitų prekių bei paslaugų, nesusijusių su pagrindine valstybės institucijų veikla)

Sumažinti asignavimus, skiriamus Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau vadinama – valstybės biudžetas) asignavimų valdytojų išlaidoms, rengiant Lietuvos Respublikos 2009 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą

(priimtas 2008 m. gruodžio 22 d. įstatymas Nr. XI-96  –Lietuvos Respublikos 2009 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas)

Finansų ministerija

Įvykdyta

4.       

– atskaitymus į Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo sąskaitą nuo 80 iki ne daugiau kaip 60 proc. akcizo pajamų, gautų už realizuotą benziną, dyzelinius degalus ir energetinius produktus

Parengti Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą

(priimtas 2008 m. gruodžio 23 d. įstatymas Nr. XI-109 – Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 3 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymas)

Finansų ministerija

Įvykdyta

5.       

– gyventojų pajamų mokesčio įplaukas, tenkančias savivaldybių biudžetams, atitinkamai keisdami šio mokesčio dalį procentais, tenkančią savivaldybių biudžetams

Parengti Lietuvos Respublikos 2009 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą

(priimtas 2008 m. gruodžio 22 d. įstatymas Nr. XI-96 – Lietuvos Respublikos 2009 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas)

Finansų ministerija

Įvykdyta

6.       

– asignavimus žemės reformai ir Kaimo rėmimo programai po 15 proc.

Sumažinti asignavimus žemės reformai ir Kaimo rėmimo programai rengiant Lietuvos Respublikos 2009 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą

(priimtas 2008 m. gruodžio 22 d. įstatymas Nr. XI-96  –Lietuvos Respublikos 2009 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas)

Finansų ministerija

Įvykdyta

7.       

– asignavimus investicijoms ne mažiau kaip
10 proc., pirmiausia atsisakydami investicijų automobiliams, baldams, buitinei technikai ir kitam pagrindinei veiklai nebūtinam turtui

Sumažinti asignavimus investicijoms rengiant Lietuvos Respublikos 2009 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą

(priimtas 2008 m. gruodžio 22 d. įstatymas Nr. XI-96 – Lietuvos Respublikos 2009 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas)

Finansų ministerija

Įvykdyta

8.       

– asignavimus krašto apsaugai papildomai
42 mln. litų

Sumažinti asignavimus krašto apsaugai rengiant Lietuvos Respublikos 2009 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą

(priimtas 2008 m. gruodžio 22 d. įstatymas Nr. XI-96 –Lietuvos Respublikos 2009 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas)

Finansų ministerija

Įvykdyta

9.       

2. Panaikinsime Minimaliojo darbo užmokesčio dydžių, socialinės apsaugos išmokų ir bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio indeksavimo įstatymą. Vietoj šiame įstatyme numatyto darbo užmokesčio ir įvairių išmokų indeksavimo skubiai parengsime tikslinį krizės pasekmių (įskaitant kompensuojamųjų vaistų kainų padidėjimą dėl PVM lengvatos panaikinimo) sušvelninimo mechanizmą, taikomą labiausiai pažeidžiamiems visuomenės sluoksniams.

15. Atsisakysime lengvatinių pridėtinės vertės ir gyventojų pajamų mokesčio tarifų, išskyrus pridėtinės vertės mokesčio lengvatą už šildymą. PVM lengvatos už šildymą atsisakysime nuo 2009 m. rudens šildymo sezono; iki to laiko sukursime efektyvų kompensavimo mechanizmą mažas ir vidutines pajamas gaunantiems asmenims. Peržiūrėsime kitas gyventojų pajamų mokesčio lengvatas (įskaitant leidžiamas atimti iš pajamų išlaidas), palikdami tik socialiniu požiūriu pagrįstas išlygas, taip pat į taupymą orientuotas lengvatas

1. Parengti Lietuvos Respublikos minimaliojo darbo užmokesčio dydžių, socialinės apsaugos išmokų ir bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio indeksavimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą

(priimtas 2008 m. gruodžio 19 d. įstatymas Nr. XI-87 – Lietuvos Respublikos minimaliojo darbo užmokesčio dydžių, socialinės apsaugos išmokų ir bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio indeksavimo įstatymo pakeitimo įstatymas)

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Įvykdyta

10.   

 

2. Parengti Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, numatantį vienodą šio mokesčio tarifą, išskyrus pajamoms iš paskirstytojo pelno, ir siūlantį atsisakyti lengvatų būsto kreditų palūkanoms, įsigytam kompiuteriui ir interneto prieigai, peržiūrint ilgalaikį taupymą skatinančias mokesčio lengvatas

(priimti 2008 m. gruodžio 22 d. įstatymas Nr. XI-104 – Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo
17 ir 21 straipsnių pakeitimo ir priedo papildymo įstatymo
1 straipsnio pakeitimo ir 4, 5 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas
– ir
2008 m. gruodžio 23 d. įstatymas Nr. XI-111 – Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 131, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 30 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo
181 straipsniu įstatymas
)

Finansų ministerija

Įvykdyta

11.   

 

3. Parengti Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, numatantį lengvatinių PVM tarifų, taip pat PVM lengvatos už šildymą nuo 2009 m. rudens šildymo sezono panaikinimą

(priimti 2008 m. gruodžio 18 d. įstatymas Nr. XI-77 – Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo
19 straipsnio papildymo ir Įstatymo papildymo 3 priedu įstatymo pripažinimo netekusiu galios įstatymas
– ir
2008 m. gruodžio 23 d. įstatymas Nr. XI-114 – Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2, 19, 51, 56, 58, 91, 125straipsnių pakeitimo ir 1251 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas)

Finansų ministerija

Įvykdyta

12.   

 

4. Parengti Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymo pakeitimo įstatymo projektą (atitinka 2 lentelės VII skyriaus 61 nuostatos priemonę)

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

2009 metų

II ketvirtis

13.   

 

5. Parengti priemonių planą, kad vaistų kainos galutiniam vartotojui pakiltų mažiau, nei panaikinus PVM lengvatą

Sveikatos apsaugos ministerija

2009 metų

II ketvirtis

14.   

3. Pertvarkysime valstybės ir savivaldybių kontroliuojamų įmonių ir viešųjų įstaigų darbo užmokesčio ir kitų išmokų sistemą taip, kad jose mokamas darbo užmokestis nebūtų didesnis už mokamą rinkoje

1. Parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimo Nr. 1341,,Dėl valstybės įmonių ir valstybės kontroliuojamų akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo“ pakeitimo projektą, kuriame būtų patobulinta valstybės ir savivaldybių kontroliuojamų įmonių ir akcinių bendrovių vadovaujančiųjų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Finansų ministerija, Energetikos ministerija, Susisiekimo ministerija, Ūkio ministerija

2009 metų

II ketvirtis

15.   

 

2. Parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra valstybė arba savivaldybė, arba kai valstybė arba savivaldybė turi daugumą balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo projektą, kuriame būtų reglamentuotas šių darbuotojų darbo apmokėjimas

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Finansų ministerija, Kultūros ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Ūkio ministerija, Teisingumo ministerija

2009 metų

III ketvirtis

16.   

4. Vaikų išmokas mokėsime visiems vaikams iki
3 metų, taip pat vyresniems vaikams, gyvenantiems šeimose, kurių pajamos „į rankas“ vienam šeimos nariui neviršija 3 valstybės remiamų pajamų dydžių (1050 litų vienam asmeniui arba 4200 litų du vaikus turinčiai šeimai)

1. Parengti Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, įtvirtinantį išmokos vaikui mokėjimą įvertinus šeimos narių pajamas ir numatantį didinti globos (rūpybos) išmoką šeimynose globojamiems vaikams (atitinka 3 lentelės XX skyriaus 702 nuostatas)

(priimtas 2008 m. gruodžio 19 d. įstatymas Nr. XI-90 –Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo 6, 8, 12, 13, 20 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir 22 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas)

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Įvykdyta

17.   

 

2. Parengti Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 801, pakeitimo projektą, kuriame būtų reglamentuotas išmokos vaikui mokėjimas įvertinus šeimos narių pajamas

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

2009 metų

I ketvirtis

18.   

5. Nemokamą maitinimą skirsime mokiniams, kurie mokosi priešmokyklinio ugdymo įstaigose ar pagal pradinio ugdymo programas, 1–4 klasių vaikams, gyvenantiems šeimose, kurių pajamos vienam šeimos nariui neviršija 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio

Parengti Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo pakeitimo įstatymo projektą

(priimtas 2008 m. gruodžio 22 d. įstatymas Nr. XI-103 –Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymas)

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Įvykdyta

19.   

6. Nepriemokas dirbusiems pensininkams grąžinsime tolygiai jas išmokėdami per
2009–2010 m.

Parengti Valstybinių socialinio draudimo senatvės ir invalidumo pensijų dalies sumų išmokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2008 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 144, pakeitimo projektą, kuriame būtų numatytas nemokėtų valstybinių socialinio draudimo senatvės ir invalidumo pensijų sumų išmokėjimas lygiomis dalimis 2009–2010 metais

(priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1334 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 144 „Dėl Valstybinių socialinio draudimo senatvės ir invalidumo pensijų dalies sumų išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“)

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Įvykdyta

20.   

7. Peržiūrėsime socialinio draudimo kompensuojamojo uždarbio apskaičiavimo metodiką ir reikalavimus motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) pašalpų dydžiams apskaičiuoti iš ilgesnio laikotarpio pajamų, atsižvelgiant į jaunų motinų, negalėjusių įgyti didesnio stažo dėl studijų ar mokslo, interesus

Parengti Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, numatantį ilgesnį laikotarpį kompensuojamajam uždarbiui motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) socialinio draudimo pašalpoms apskaičiuoti, kartu palaipsniui didinant ligos ir motinystės socialinio draudimo stažo reikalavimus nurodytoms pašalpoms gauti (atitinka
3 lentelės XIX skyriaus 676 nuostatos ir XX skyriaus
700 nuostatos priemones)

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Įvykdyta

 

 

(priimtas 2008 m. gruodžio 18 d. įstatymas Nr. XI-71 –Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 3, 4, 5, 6, 8, 9, 16, 181, 19 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas)

 

 

21.   

8. Pakeisime motinystės ir tėvystės atostogų pašalpų mokėjimo tvarką taip, kad pašalpa neviršytų
100 proc. turėto darbo užmokesčio

Išanalizuoti motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) socialinio draudimo pašalpų dydžių apskaičiavimo tvarką ir prireikus parengti atitinkamų teisės aktų projektus (atitinka 3 lentelės XIX skyriaus 677 nuostatos priemonę)

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

2009 metų

II ketvirtis

22.   

9. Nesibaigus metams mažinsime valstybės institucijų asignavimus, sutaupytus dėl darbuotojų ligos ar atsilaisvinusių etatų

Konsultuoti, teikti metodines rekomendacijas asignavimų valdytojams dėl Lietuvos Respublikos 2009 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 13 straipsnio „Sutaupyti asignavimai“ nuostatų įgyvendinimo

Finansų ministerija

Įvykdyta

23.   

10. Įgyvendinsime Valstybės kontrolės pastaraisiais metais atliktų valstybės institucijų veiklos ir finansų auditų rekomendacijas, susijusias su valstybės lėšų efektyvesniu panaudojimu, atliksime kitų valstybės institucijų veiklos auditus (kaip tikslą keldami tolesnį valdžios sektoriaus neracionalių išlaidų mažinimą) ir pagal jų rezultatus suteiksime Vyriausybei teisę keisti audituotų institucijų asignavimus. Sudarysime tikslinę šių veiksmų programą

Institucijos, atsižvelgdamos į pateiktas Valstybės kontrolės ir vidaus audito valstybės institucijų atliktų veiklos ir finansų auditų rekomendacijas, rengia šių rekomendacijų įgyvendinimo planus, numato institucijos veiklos efektyvumo didinimo ir išlaidų mažinimo priemones ir pateikia juos svarstyti Finansų ministerijai ir Valstybės valdymo tobulinimo komisijai (Saulėlydžio komisijai)

Ministerijos, Valstybės valdymo tobulinimo komisija (Saulėlydžio komisija), Finansų ministerija

2009–2012 metai

24.   

11. Sugriežtinsime specialiųjų tikslinių dotacijų, skirtų valstybės savivaldybėms perduotoms funkcijoms įgyvendinti ir mokinio krepšeliui finansuoti, naudojimą, nustatysime, kad nepanaudotos šių dotacijų lėšos turi būti grąžinamos į valstybės biudžetą

Sugriežtinti specialiųjų tikslinių dotacijų, skirtų valstybės savivaldybėms perduotoms funkcijoms įgyvendinti ir mokinio krepšeliui finansuoti, naudojimą ir nustatyti, kad nepanaudotos šių dotacijų lėšos turi būti grąžinamos į valstybės biudžetą rengiant Lietuvos Respublikos 2009 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą

(priimtas 2008 m. gruodžio 22 d. įstatymas Nr. XI-96 –Lietuvos Respublikos 2009 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas)

Finansų ministerija

Įvykdyta

 

II. NEATIDĖLIOTINI VEIKSMAI
MOKESČIŲ SRITYJE

 

 

 

25.   

12. Nustatysime vienodą 20 proc. gyventojų pajamų, įskaitant dividendus, ir pelno mokesčių tarifą bei
19 proc. pridėtinės vertės mokesčio tarifą. Kiekvienais metais, rengdami kitų metų biudžetų projektus, persvarstysime šių „krizinių“ pagrindinių mokesčių tarifą ir mokesčius mažinsime, jei tai nepakenks makroekonomikos stabilumui

1. Parengti Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, numatantį 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą visoms gyventojų pajamoms, išskyrus pajamas iš paskirstytojo pelno, joms numatant 20 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą, taip sumažinant iki 2009 metų galiojusį gyventojų pajamų mokesčio tarifą Privalomojo sveikatos draudimo fondui tekusia gyventojų pajamų mokesčio dalimi, nustatant atskirą privalomojo sveikatos draudimo įmoką

(priimtas 2008 m. gruodžio 23 d. įstatymas Nr. XI-111 –Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 131, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 30 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 181 straipsniu įstatymas)

Finansų ministerija

Įvykdyta

26.   

 

2. Parengti Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, numatantį 20 proc. pelno mokesčio tarifą

(priimti 2008 m. gruodžio 18 d. įstatymas Nr. XI-73 – Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 2, 5, 12, 34, 382, 41, 58 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 401 straipsniu ir IX1 skyriumi įstatymas – ir 2008 m. gruodžio 18 d. įstatymas Nr. XI-74 – Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 3, 33, 34, 35,
55 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo 2, 3 ir
4 straipsnių pakeitimo įstatymas
)

Finansų ministerija

Įvykdyta

27.   

 

3. Parengti Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, numatantį standartinį 19 proc. pridėtinės vertės mokesčio tarifą

(priimtas 2008 m gruodžio 23 d. įstatymas Nr. XI-114 – Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2, 19, 51, 56, 58, 91, 1251 straipsnių pakeitimo ir
1251 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
)

Finansų ministerija

Įvykdyta

28.   

 

4. Įvertinti makroekonominę aplinką rengiant atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų, Valstybinio socialinio draudimo fondo ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetų projektus ir persvarstyti pagrindinių mokesčių tarifus

Finansų ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

2009–2012 metai

29.   

13. Išskaidysime 20 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą, nustatydami 5 proc. bruto darbo užmokesčio gyventojo sveikatos draudimo įmoką tiesiogiai, o ne paskirstant gyventojo pajamų mokestį, skiriamą Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui. Analogiškai išskaidysime įmokų į Valstybinio socialinio draudimo fondą tarifą, atskirdami 3 proc. darbdavio mokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies. Bendras privalomojo sveikatos draudimo įmokos tarifas sudarys 8 proc. gyventojo bruto darbo užmokesčio. Privalomojo sveikatos draudimo biudžeto pajamų sumažėjimą dėl sveikatos draudimo įmokos įvedimo kompensuosime iš valstybės biudžeto

1. Parengti Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, numatantį 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą visoms gyventojų pajamoms, išskyrus pajamas iš paskirstytojo pelno, joms numatant 20 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą, taip sumažinant iki 2009 metų galiojusį gyventojų pajamų mokesčio tarifą Privalomojo sveikatos draudimo fondui tekusia gyventojų pajamų mokesčio dalimi, nustatant atskirą privalomojo sveikatos draudimo įmoką

(priimtas 2008 m. gruodžio 23 d. įstatymas Nr. XI-111 – Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 131, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 30 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 181 straipsniu įstatymas)

Finansų ministerija

Įvykdyta

30.   

 

2. Parengti Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2009 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą, numatantį atskirus apdraustojo ir draudėjo privalomojo sveikatos draudimo įmokos tarifus

(priimtas 2008 m. gruodžio 18 d. įstatymas Nr. XI-70 – Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2009 metų rodiklių patvirtinimo įstatymas)

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Įvykdyta

31.   

 

3. Parengti Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą, numatantį atskiros sveikatos draudimo įmokos įvedimą (atitinka 2 lentelės VI skyriaus 56 nuostatos priemonę)

(priimtas 2008 m. gruodžio 22 d. įstatymas Nr. XI-98 – Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 2, 6, 8, 15, 16, 17, 18, 19 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas)

Sveikatos apsaugos ministerija

Įvykdyta

32.   

 

4. Numatyti 2009 metų valstybės biudžete Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui lėšas dėl sveikatos draudimo mokesčių reformos negautoms pajamoms kompensuoti

(priimtas 2008 m. gruodžio 22 d. įstatymas Nr. XI-96 – Lietuvos Respublikos 2009 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas)

Finansų ministerija

Įvykdyta

33.   

14. Pakeisime bazinius dydžius, nuo kurių skaičiuojami politikų, teisėjų, viešojo sektoriaus darbuotojų, pareigūnų darbo užmokesčiai, siekdami užtikrinti, kad sumažinus gyventojų pajamų mokesčio tarifą jų neto darbo užmokestis nesikeistų

1. Parengti Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2009 metais, įstatymo projektą

(priimtas 2008 m. gruodžio 19 d. įstatymas Nr. XI-85 – Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2009 metais, įstatymas)

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Finansų ministerija

Įvykdyta

34.   

 

2. Parengti Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo
4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą

(priimtas 2008 m. gruodžio 19 d. įstatymas Nr. XI-82 – Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 4 straipsnio pakeitimo įstatymas)

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Finansų ministerija

Įvykdyta

35.   

 

3. Parengti Lietuvos Respublikos teisėjų atlyginimų įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą

(priimtas 2008 m. gruodžio 19 d. įstatymas Nr. XI-83 – Lietuvos Respublikos teisėjų atlyginimų įstatymo
3 straipsnio pakeitimo įstatymas)

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Finansų ministerija

Įvykdyta

36.   

 

4. Parengti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 24 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą

(priimtas 2008 m. gruodžio 19 d. įstatymas Nr. XI-84 – Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo
24 straipsnio pakeitimo įstatymas)

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Finansų ministerija

Įvykdyta

37.   

16. Padidinsime akcizą kurui iki dydžių, ne mažesnių nei Europos Sąjungoje nustatytų minimalių dydžių, akcizą suskystintoms dujoms pakelsime ne mažiau kaip dvigubai, taip pat didinsime akcizus tabakui (kaip numatyta Seimui pateiktame projekte) ir alkoholiui, kartu naikinsime akcizų lengvatą mažųjų alaus daryklų gaminamam alui. Padidinsime naftos ir dujų išteklių mokestį, naikindami šio mokesčio lengvatas, ir azartinių lošimų mokestį, nustatydami mokesčio dalį nuo bendrųjų lošimo pajamų. Peržiūrėsime mokesčius už valstybinius gamtos išteklius, padidinsime mokestį už valstybinio turto naudojimą patikėjimo teise, taip pat nedarysime išimčių valstybės kontroliuojamoms akcinėms ir uždarosioms akcinėms bendrovėms dėl dividendų mokėjimo į valstybės biudžetą

1. Parengti Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo pakeitimo įstatymo projektą (atitinka 3 lentelės
XXII skyriaus 768 nuostatos priemonę)

(priimtas 2008 m. gruodžio 19 d. įstatymas Nr. XI-79 – Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 21, 22, 23, 24, 28, 33, 34, 35 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymas)

 

 

 

Finansų ministerija

Įvykdyta

38.   

 

2. Parengti Lietuvos Respublikos naftos ir dujų mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo projektą

(pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1323 ir pateikta Lietuvos Respublikos Seimui)

Finansų ministerija

Įvykdyta

39.   

 

3. Parengti Lietuvos Respublikos loterijų ir azartinių lošimų mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo projektą

Finansų ministerija

2009 metų

III ketvirtis

40.   

 

4. Parengti Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, siekiant skatinti tausojantį gamtos išteklių naudojimą ir numatyti supaprastintą mokesčio už valstybinius gamtos išteklius deklaracijų teikimo tvarką (atitinka 3 lentelės
XV skyriaus 500 nuostatos 1 priemonę)

Aplinkos ministerija

2009 metų

II ketvirtis

41.   

 

5. Parengti Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise įstatymo pakeitimo įstatymo projektą

(priimtas 2008 m. gruodžio 19 d. įstatymas Nr. XI-81 – Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymas)

Finansų ministerija

Įvykdyta

42.   

 

6. Parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. sausio 14 d. nutarimo Nr. 20 „Dėl dividendų už valstybei nuosavybės teise priklausančias akcijas“ pakeitimo projektą

Finansų ministerija

2009 metų

I ketvirtis

 

43.   

17. Peržiūrėsime veiklos rūšių, kurioms reikalingi verslo liudijimai, sąrašą ir mokesčių dydį, išskyrus verslo liudijimus amatininkams, naikindami verslo liudijimus, kurie iškraipo darbo rinką ir sukuria nevienodas verslo sąlygas, kaip antai: verslo liudijimai statybos darbams, turto nuomai, sudarantys sąlygas verstis didmenine prekyba ir t. t. Nuosekliai pasieksime, kad asmenys, turintys verslo liudijimus, dirbtų pagal individualiai veiklai taikomas apmokestinimo taisykles. Be to, įsipareigojame supaprastinti individualios veiklos administravimą ir apskaitą

1. Parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1797,,Dėl Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių“ pakeitimo projektą, prireikus – ir kitų teisės aktų pakeitimų projektus

Finansų ministerija

2009 metų

II ketvirtis

44.   

 

2. Pakeisti Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisykles, patvirtintas finansų ministro 2003 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 1K-040

Finansų ministerija

2009 metų

I ketvirtis

45.   

18. Įvesime transporto priemonių savininkų ar valdytojų mokestį už juridiniams asmenims priklausančias lengvąsias transporto priemones

Parengti Lietuvos Respublikos laikinojo mokesčio už juridinių asmenų valdomus automobilius įstatymo projektą

(Respublikos Prezidentas nepasirašė Lietuvos Respublikos laikinojo mokesčio už juridinių asmenų valdomus automobilius įstatymo projekto)

Finansų ministerija

Įvykdyta

46.   

19. Apmokestinsime pelno mokesčiu žemės ūkio veiklą vykdančius ūkio subjektus, įtrauksime ūkininkus (išskyrus ūkininkus, kurių ūkis natūrinis) į apmokestinimo pajamų mokesčiu sistemą

1. Parengti Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo pakeitimo projektą, numatantį apmokestinti pelno mokesčiu žemės ūkio veiklą vykdančius ūkio subjektus

(priimtas 2008 m. gruodžio 18 d. įstatymas Nr. XI-73 – Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 2, 5, 12, 34, 382, 41, 58 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 401 straipsniu ir IX1 skyriumi įstatymas)

Finansų ministerija

Įvykdyta

47.   

 

2. Parengti Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimo projektą, numatantį apmokestinti pajamų mokesčiu žemės ūkio veiklą vykdančius stambiuosius ūkininkus

(priimtas 2008 m. gruodžio 23 d. įstatymas Nr. XI-111 – Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 131, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 30 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 181 straipsniu įstatymas)

Finansų ministerija

Įvykdyta

48.   

20. Per 2009–2011 metus pertvarkysime socialinio ir sveikatos draudimo sistemas, į jas įtraukdami šiuo metu nedalyvaujančius asmenis, suvienodinsime vienodomis sąlygomis dirbančių asmenų dalyvavimo šiose sistemose principus

Parengti Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, numatantį drausti privalomuoju socialiniu draudimu asmenis, gaunančius pajamas pagal autorines sutartis, iš sportinės ir atlikėjo veiklos, ūkininkus ir jų partnerius, kartu išplečiant savarankiškai dirbančių asmenų socialinio draudimo garantijas

(priimtas 2008 m. gruodžio 19 d. įstatymas Nr. XI-93 – Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 29, 31 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas)

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Įvykdyta

49.   

21. Pakeisime neapmokestinamųjų pajamų dydžio taikymo tvarką, padidindami jį mažas pajamas gaunantiems asmenims ir jo netaikydami didesnes už vidutines pajamas gaunantiems asmenims. Neapmokestinamųjų pajamų dydžių sistemą sudarysime tokią, kad būtų išvengta „slenksčio“ efekto, jei tai labai nepadidins administravimo sąnaudų ir nesumažins biudžeto pajamų

Parengti Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimo projektą, keičiantį neapmokestinamojo pajamų dydžio taikymo tvarką taip, kad jis padidėtų mažesnes pajamas gaunantiems asmenims ir nuosekliai mažėtų iki 0, gyventojo pajamoms didėjant

(priimtas 2008 m. gruodžio 23 d. įstatymas Nr. XI-111 – Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 131, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 30 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 181 straipsniu įstatymas)

Finansų ministerija

Įvykdyta

 

III. VERSLO SKATINIMAS

 

 

 

50.   

22. Tardamiesi su Europos Komisija, kitomis tarptautinėmis ir Lietuvos finansų institucijomis, ne vėliau kaip per 2009 m. I ketvirtį parengsime finansinių priemonių planą, kurio įgyvendinimas padidintų Lietuvos finansų sektoriaus veiklos stabilumą ir palengvintų verslui galimybes gauti verslo išlaikymui ir jo plėtrai reikalingų kreditinių išteklių, nedidinant fiskalinio deficito

1. Parengti įstatymo projektą, kuriuo būtų sudarytos galimybės prireikus imtis priemonių bankų sistemos stabilumui ir patikimumui didinti (atitinka 3 lentelės
IX skyriaus 266 nuostatos 2 priemonę)

 

Finansų ministerija

2009 metų

II ketvirtis

51.   

 

2. Užtikrinti, kad būtų sudaryta reali galimybė mažoms ir vidutinėms įmonėms pasinaudoti pagal Ekonomikos augimo veiksmų programą numatytų finansų inžinerijos priemonių (pvz., paskolų, rizikos kapitalo ir kitomis) lėšomis

Ūkio ministerija, Finansų ministerija

2009 metų

II ketvirtis

52.   

23. Nustatysime pelno mokesčio lengvatą įmonėms, investuojančioms į darbo našumą didinantį esminį technologijų atnaujinimą – leisime tokioms investicijoms skirtų išlaidų suma mažinti apmokestinamąjį pelną. Palyginti su šiuo metu Vyriausybės Seimui pateiktu siūlymu, išplėsime lengvatos taikymo aprėptį (įtrauksime tarptautiniais išradimų patentais apsaugotų technologijų diegimą) ir mastą (padidindami atskaitymo ribą nuo 35 iki
50 proc.). Iki pataisyto biudžeto pateikimo Seimui kartu su verslo bendruomene apsvarstysime ir priimsime sprendimus dėl kitų darbo našumą didinančių investicijų skatinimo priemonių ir būdų, neprieštaraujančių makroekonomikos stabilumo užtikrinimo tikslams

Parengti Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo pakeitimo projektą, numatantį pelno mokesčio lengvatą įmonėms, investuojančioms į esminį technologijų atsinaujinimą

(priimtas 2008 m. gruodžio 18 d. įstatymas Nr. XI-73 – Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 2, 5, 12, 34, 382, 41, 58 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 401 straipsniu ir IX1 skyriumi įstatymas)

Finansų ministerija

Įvykdyta

53.   

24. Įdiegsime mokestinių kreditų sistemą pirmą kartą smulkųjį šeimos verslą pradedantiems asmenims:

– pirmaisiais veiklos metais – 80 proc. prievolių valstybei sumos;

– antraisiais veiklos metais – 50 proc. prievolių valstybei sumos;

– trečiaisiais veiklos metais – 30 proc. prievolių valstybei sumos.

Mokestinio kredito grąžinimą išdėstysime per penkerių metų laikotarpį

Parengti Lietuvos Respublikos mokesčių mokėjimo termino atidėjimo įstatymo projektą (atitinka 2 lentelės
VII skyriaus 73 nuostatos priemones)

 

Finansų ministerija

2009 metų

I ketvirtis

54.   

25. Valstybės investicijų programoje atsisakysime investicijų į naujus statybos projektus ir projektus, kurių statybos trukmė, atsižvelgiant į projekto likutinę vertę ir 2009 m. numatomus asignavimus, būtų ilgesnė negu penkeri metai. Atsilaisvinusias lėšas skirsime daugiabučiams namams renovuoti ir objektams, kuriuos galima užbaigti 2009 m.

Rengiant Lietuvos Respublikos 2009 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą, Valstybės investicijų programoje atsisakyti investicijų į naujus statybos projektus ir projektus, kurių statybos trukmė, atsižvelgiant į projekto likutinę vertę ir 2009 metams numatomus asignavimus, būtų ilgesnė negu penkeri metai

(priimtas 2008 m. gruodžio 22 d. įstatymas Nr. XI-96 – Lietuvos Respublikos 2009 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas)

Finansų ministerija

Įvykdyta

55.   

26. Paspartinsime verslui skirtų ES paramos lėšų panaudojimą, 10–20 proc. sumažindami nuosavoms lėšoms taikomus reikalavimus ir supaprastindami projektų vertinimo procedūras

1. Parengti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443, pakeitimus dėl projektų administravimo ir finansavimo tvarkos supaprastinimo ir palankesnių sąlygų įmonėms panaudoti ES struktūrinę paramą sudarymo (atitinka 3 lentelės
X skyriaus 299 nuostatos 3 priemonę)

Finansų ministerija

2009 metų

I ketvirtis

56.   

 

2. Peržiūrėti Ekonomikos augimo veiksmų programos priemones, pagal kurias teikiama tiesioginė parama verslui, įvertinti paramos intensyvumo padidinimo galimybes, atsižvelgiant į kitus įmanomus pagalbos teikimo tam pačiam projektui būdus

Ūkio ministerija

 

2009 metų

I ketvirtis

57.   

27. Panaikinsime nuostatą, kad laisvos dienos suteikiamos už švenčių dienas, sutampančias su savaitgaliais

1. Parengti Lietuvos Respublikos darbo kodekso
1621 straipsnio pakeitimo įstatymo pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektą

(priimtas 2008 m. gruodžio 19 d. įstatymas Nr. XI-91 – Lietuvos Respublikos darbo kodekso 1621 straipsnio pakeitimo įstatymo pripažinimo netekusiu galios įstatymas)

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Įvykdyta

58.   

 

2. Parengti Lietuvos Respublikos darbo kodekso
1621 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektą

(priimtas 2008 m. gruodžio 19 d. įstatymas Nr. XI-86 – Lietuvos Respublikos darbo kodekso 1621 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas)

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Įvykdyta

59.   

28. Maksimaliai centralizuosime ir padarysime skaidrius viešuosius pirkimus

1. Parengti teisės aktų dėl Centrinės perkančiosios organizacijos steigimo projektus (atitinka 2 lentelės
III skyriaus 36–40 nuostatų 4 priemonę ir 3 lentelės
X skyriaus 309–312 nuostatų 3 priemonę)

Ūkio ministerija, Finansų ministerija

2009 metų

II ketvirtis

60.   

 

2. Parengti teisės aktų dėl Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės administruojamos Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos perdavimo Centrinei perkančiajai organizacijai projektus (atitinka 3 lentelės X skyriaus 309–312 nuostatų
4 priemonę)

Ūkio ministerija, Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2009 metų

IV ketvirtis

61.   

29. Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių plane numatysime neatidėliotinus veiksmus, supaprastinančius verslo steigimo ir bankroto procedūras, liberalizuojančius darbo santykius, sumažinančius verslą kontroliuojančių valstybės institucijų skaičių ir palengvinančius teritorijų planavimo procedūras

1. Užtikrinti Juridinių asmenų registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407, nustatytos galimybės – duomenis ir dokumentus teikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui elektronine forma – praktinį taikymą (atitinka
2 lentelės III skyriaus 33 nuostatos priemones ir 3 lentelės X skyriaus 306 nuostatos 3 priemonę)

Teisingumo ministerija

 

2012 metų

II ketvirtis

62.   

 

2. Išanalizuoti ES valstybių narių ribotos atsakomybės bendrovių, kurioms taikomi mažiausio pradinio kapitalo dydžio reikalavimai, teisinį reguliavimą ir parengti teisės aktų, įgalinčių supaprastinti uždarųjų akcinių bendrovių reguliavimą, optimizuojant minimalaus kapitalo dydį ir užtikrinant dalyvių, kreditorių ir kitų asmenų teisėtų interesų apsaugą, projektus (atitinka 3 lentelės X skyriaus 278 nuostatos 2 priemonę)

Ūkio ministerija

2009 metų

II ketvirtis

63.   

 

3. Parengti teisės aktų, užtikrinančių verslo sąlygas vertinančiose Doing Business ataskaitose nurodytų procedūrų, siekiant pradėti verslą, dienų skaičiaus ir (ar) išlaidų sumažinimą, projektus (atitinka 2 lentelės
III skyriaus 32 nuostatos priemonę ir 3 lentelės X skyriaus 306 nuostatos 2 priemonę)

Teisingumo ministerija, Finansų ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Ūkio ministerija

2010 metų

IV ketvirtis

 

64.   

 

4. Parengti projektus teisės aktų, siekiant sumažinti bendro­vių patiriamą administracinę naštą, susijusią su informa­cijos, duomenų ir dokumentų atskleidimo reikalavimais, užsienio juridinių asmenų filialų patiriamą administracinę naštą, įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvų 68/151/EEB dėl apsaugos priemonių, kurių valstybės narės, siekdamos suvienodinti tokias apsaugos priemones visoje Bendrijoje, reikalauja iš Sutarties 58 straipsnio antrojoje pastraipoje apibrėžtų bendrovių, jų narių ir kitų interesų apsaugai, koordinavimo ir 89/666/EEB dėl atskleidimo  reikalavimų filialams, įsteigtiems valstybėse narėse tam tikrų tipų bendrovių, kurioms taikomi kitos valstybės narės įstatymai, nuostatas dėl skelbimo ir vertimo įpareigojimų tam tikrų tipų bendrovėms (atitinka 3 lentelės X skyriaus 278 nuostatos 3 priemonę)

Ūkio ministerija, Teisingumo ministerija

Per direktyvoje nurodytą terminą

65.   

 

5. Parengti teisės aktų, sudarančių galimybę steigti Europos privačiąją bendrovę, užtikrinant Tarybos reglamento dėl Europos privačiosios bendrovės (SPE) statuto taikymą, projektus (atitinka 3 lentelės X skyriaus 278 nuostatos 4 priemonę)

Ūkio ministerija, Teisingumo ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Per reglamente nurodytą terminą

66.   

 

6. Parengti teisės aktų, užtikrinančių reikalavimų ataskaitoms ir dokumentų teikimui jungiant ir skaidant bendroves supaprastinimą, įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Tarybos direktyvų 77/91/EEB, 78/855/EEB ir 82/891/EEB ir Direktyvos 2005/56/EB nuostatos dėl reikalavimų ataskaitoms ir dokumentų teikimui jungiant ir skaidant bendroves, projektus (atitinka 3 lentelės X skyriaus
278
nuostatos 6 priemonę)

Ūkio ministerija, Teisingumo ministerija

Per direktyvoje nurodytą terminą

67.   

 

7. Parengti Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo koncepcijos projektą (atitinka 2 lentelės
VII skyriaus 61 nuostatos 3 priemonę)

Ūkio ministerija, Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos

2009 metų

II ketvirtis

68.   

 

8. Parengti Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo projektą, jei bus pritarta koncepcijai (atitinka 2 lentelės VII skyriaus 61 nuostatos 4 priemonę ir 3 lentelės XIV skyriaus 444 nuostatos priemonę)

Ūkio ministerija, Žemės ūkio ministerija, Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos

2009 metų

IV ketvirtis

69.   

 

9. Parengti Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą

Ūkio ministerija, Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos

2009 metų

I ketvirtis

 

70.   

 

10. Išanalizuoti įmonių bankroto procedūrų administravimo metodų taikymo galimybes ir pateikti pasiūlymus, kaip optimizuoti administratorių darbą

Ūkio ministerija, Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos

2009 metų

IV ketvirtis

71.   

 

11. Parengti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, numatantį atsisakyti teritorijų planavimo dokumentų tikrinimo procedūrų pakartojimo valstybinės priežiūros institucijose ir savivaldybėje, taip pat numatantį supaprastinti detaliojo planavimo procesą, tam tikrais atvejais atsisakant detaliųjų planų rengimo, ir kitas priemones, kurios skatintų investicijas (atitinka 3 lentelės XV skyriaus 514 nuostatos priemonę)

Aplinkos ministerija, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos

2009 metų

I ketvirtis

72.   

 

12. Parengti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, numatantį supaprastintas statybos leidimų modernizuoti daugiabučius namus išdavimo procedūras (atitinka 3 lentelės XII skyriaus 337, 448, 506, 507 nuostatų 3 priemonę; eil. Nr. 692)

Aplinkos ministerija

2009 metų

I ketvirtis

73.   

 

13. Kasmet parengti ne mažiau kaip po 5 tipinius daugiabučių namų modernizavimo projektus (atitinka
3 lentelės XII skyriaus 337, 448, 506, 507 nuostatų
4 priemonę; eil. Nr. 693)

Aplinkos ministerija

2009 metų

IV ketvirtis, 2010 metų

IV ketvirtis, 2011 metų

IV ketvirtis, 2012 metų

IV ketvirtis

74.   

 

14. Parengti Lietuvos urbanistinės politikos kryptis, siekiant suformuoti darnios urbanistikos politiką (atitinka
3 lentelės XV skyriaus 508, 512, 663 nuostatų 4 priemonę; eil. Nr. 1011)

Aplinkos ministerija,

Kultūros ministerija

2009 metų

II ketvirtis

75.   

 

15. Pakeisti Darbo vietų steigimo subsidijavimo sąlygų ir tvarkos aprašą, patvirtintą socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. A1-222, siekiant supaprastinti ir sutrumpinti sprendimų dėl subsidijų darbo vietoms steigti skyrimo įmonėms priėmimo procedūras

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

2009 metų

I ketvirtis

76.   

 

16. Pakeisti Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų rengimo, atrankos ir įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašą, patvirtintą socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. A1-231, siekiant supaprastinti ir sutrumpinti sprendimų dėl subsidijų darbo vietoms steigti skyrimo įmonėms priėmimo procedūras

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

2009 metų

IV ketvirtis

77.   

 

17. Parengti Lietuvos Respublikos darbo kodekso pakeitimo įstatymo ir susijusių teisės aktų projektus, kuriuose būtų numatytos nuostatos dėl didesnio darbo santykių lankstumo ir užimtumo saugumo (atitinka 3 lentelės XI skyriaus 313 nuostatos priemonę)

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Teisingumo ministerija, Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

2010 metų

I ketvirtis

 

IV. PINIGŲ SRAUTŲ BALANSAVIMAS

 

 

 

78.   

30. Laikinai, 2009 ir 2010 metais, sumažinsime valstybinio socialinio pensijų draudimo įmokos dalies, pervedamos pensijų kaupimo bendrovėms, tarifą nuo 5,5 iki 3 proc., t. y. iki apdraustųjų įmokų „Sodrai“ dydžio

Parengti Lietuvos Respublikos pensijų sistemos reformos įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, numatantį laikinai, 2009 ir 2010 metais, sumažinti valstybinio pensijų socialinio draudimo įmokos dalies, pervedamos pensijų kaupimo bendrovėms, tarifą nuo 5,5 procento iki
3 procentų

(priimtas 2009 m. sausio 15 d. įstatymas Nr. XI-149 – Lietuvos Respublikos pensijų sistemos reformos įstatymo
4 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymas)

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Įvykdyta

79.   

31. Parduosime valstybei priklausančių akcinės bendrovės „Mažeikių nafta“ akcijų likutį ir gautas lėšas panaudosime Rezerviniam (stabilizavimo) fondui

Atlikti veiksmus, susijusius su lėšų, gautų už akcinės bendrovės „Mažeikių nafta“ akcijų likučio pardavimą, pervedimu į Rezervinį (stabilizavimo) fondą

Finansų ministerija

2009 metų

IV ketvirtis

80.   

32. Įdiegsime ketvirtinį valdžios sektoriaus deficito stebėjimo mechanizmą. 2009 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme siūlysime Seimui suteikti įgaliojimus Vyriausybei pajamų trūkumo atvejais priimti sprendimus dėl išlaidų mažinimo. Jeigu pajamos viršys nustatytąsias, jų perteklių naudosime tik valdžios sektoriaus deficitui mažinti.

35. Kol bus pasiektas kitoks sutarimas, visos Krizės įveikimo plano ar jo įgyvendinimo pataisos turi būti pagrįstos tokiomis kompensacinėmis priemonėmis, kad 34 punkte nurodytas tikslas būtų neabejotinai pasiektas.

36. Rengiant 2009 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto pataisas, koalicijos partnerių į Vyriausybę deleguotų ministrų pateikti siūlymai mažinti mokesčių tarifus, atsisakyti kai kurių taupymo eilučių ar imtis kitokių veiksmų, pagal Finansų ministerijos skaičiavimus galinčių padidinti deficitą, privalo būti paremti tokiomis taupymo arba papildomų pajamų nuostatomis, kurios leistų kompensuoti ankstesniais siūlymais padidintą biudžeto deficitą. Tokius siūlymus privalo pateikti ministrai, dėl kurių pirminių siūlymų deficitas gali didėti

Parengti reikiamus teisės aktų projektus, kurie leistų įdiegti ketvirtinį valdžios sektoriaus metinio deficito pagal ESS’95 stebėjimo mechanizmą

 

Finansų ministerija

2009 metų

I ketvirtis

81.   

33. Įdiegsime valdžios sektoriaus skolų privačiam nefinansinių įmonių sektoriui stebėsenos ir valdymo sistemą, užtikrinančią atsiskaitymą laiku su tiekėjais ir rangovais ir apsaugą nuo skolų didėjimo

Išleisti finansų ministro įsakymą dėl valdžios sektoriaus skolų privačiam nefinansinių įmonių sektoriui ir kitiems kreditoriams stebėsenos ir valdymo

Finansų ministerija

2009 metų

I ketvirtis

 

V. PLANO KEITIMO TVARKA

 

 

 

82.   

34. Remiantis dabartinėmis makroekonomikos prognozėmis, kurias pateikia Finansų ministerija, valstybės finansų stabilumas gali būti garantuotas tik vienu būdu – pasiekus šiame plane numatytą
5,3 mlrd. litų finansinį rezultatą (mažinant 2009 m. nacionalinio biudžeto deficitą, „Sodros“ biudžeto deficitą ir papildant Rezervinį (stabilizavimo) fondą). Šį rezultatą laikome pagrindiniu Krizės įveikimo plano tikslu

Kas ketvirtį atnaujinti Lietuvos ūkio makroekonomines projekcijas arba jų perspektyvas

Finansų ministerija

2009–2012 metai

83.   

37. Koalicijos partnerių į Vyriausybę deleguoti ministrai įsipareigoja neatidėliodami svarstyti esminių permainų planus įvairiose valstybės valdymo srityse. Jeigu šiose srityse pasiektas valstybės lėšų taupymo rezultatas būtų ypač geras, Vyriausybė įsipareigoja neatidėliodama svarstyti Krizės įveikimo plano pataisas su sąlyga, kad tos pataisos nepažeis bendro makroekonomikos stabilumo

Rengiant atitinkamų metų valstybės biudžeto projektą, įvertinti vykdomų krizės įveikimo priemonių poveikį valstybės finansams ir teikti atitinkamų teisės aktų pataisas, nepažeidžiančias bendro makroekonomikos stabilumo

 

Finansų ministerija,

ministerijos

2009–2010 metai

 

 

 


2 lentelė. Septynių esminių permainų 2008–2009 metais įgyvendinimo priemonės

 

Eil. Nr.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos trečios dalies nuostatos

Priemonės pavadinimas

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
data /
žyma apie įvykdymą

 

I. VALSTYBĖS VALDYMO PERTVARKA: SVARBIAUSI 2009 METŲ DARBAI

 

 

 

1.       

1. Parengsime naują Strateginio planavimo metodiką, pakeisdami planavimo ciklą ir vertinimo kriterijų reikalavimus taip, kaip nurodyta šios programos Finansų politikos skyriuje

Parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo projektą (atitinka 3 lentelės I skyriaus 4 nuostatos priemonę)

Finansų ministerija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

2009 metų I ketvirtis

2.       

2. Pasirengsime pertvarkyti Vyriausybės kanceliariją į Vyriausybės Strateginio komiteto patariamąją ekspertinę instituciją, nuo jos atskirdami nedidelę Ministro Pirmininko kanceliariją. Pereinamuoju laikotarpiu steigsime Valstybės valdymo reformos biurą, atskaitingą tiesiogiai Ministrui Pirmininkui

Parengti atitinkamų teisės aktų projektus atsižvelgiant į Valstybės valdymo tobulinimo komisijos (Saulėlydžio komisijos) pasiūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybei dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos pertvarkymo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

2009 metų II ketvirtis

3.       

3. Sumažinsime strateginių veiklos planų skaičių iki ministerijų skaičiaus ir tik tokius planus svarstysime Vyriausybės Strateginiame komitete. Šiuo metu Vyriausybei ir ministerijoms atskaitingų institucijų strateginiai pokyčiai turės atsispindėti jas kuruojančių ministerijų strateginiuose planuose, o detalūs jų veiklos planai bus tvirtinami atitinkamo ministro

Parengti atitinkamų teisės aktų projektus atsižvelgiant į valstybės valdymo institucinės sąrangos koncepciją ir jos įgyvendinimo priemones

Vidaus reikalų ministerija, Finansų ministerija

Valstybės valdymo institucinės sąrangos koncepcijos įgyvendinimo priemonių plane numatytais terminais

4.       

4. Sukursime bendrą sistemą, pagal kurią valstybės valdymo institucijos, pirmiausia ministerijos, atsiskaitys ir bus vertinamos už pasiektus rezultatus įgyvendinant Vyriausybės prioritetus ir strateginius tikslus. Sudedamąja tokios ataskaitos dalimi taps ir Vyriausybės teikiama Lietuvos konkurencingumo tendencijų ir šalies laimėjimų ataskaita pagal sutartą „Sėkmės rodiklių“ sistemą

Parengti būtinus dokumentus ir priimti sprendimus dėl valstybės institucijų veiklos, kuri būtų stebima ir vertinama pagal nustatytus kriterijus (reikšmingus Lietuvai rodiklius, pagrindinius ar / ir išvestinius ekonominius ir socialinius rodiklius, institucijos strateginiame veiklos plane patvirtintus kriterijus) ir pasiektus rezultatus, tobulinimo ir atitinkamos sistemos sukūrimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, Finansų ministerija, Vidaus reikalų ministerija

2009 metų III ketvirtis

5.       

5. Valstybės ir Vyriausybės svarbiausius ilgalaikius strateginius prioritetus apibrėšime ieškodami kiek galima bendresnio sutarimo ir visuomenės pritarimo, dėl to sieksime pasirašyti naują Nacionalinį susitarimą. Skatinsime ir kursime mechanizmus visuomenės sutarimui ir tarpusavio pasitikėjimui svarbiausiais strateginiais klausimais rasti ir puoselėti. Sekdami daugelio Europos valstybių pavyzdžiu, steigsime Nacionalinę ekonomikos ir visuomenės reikalų tarybą, į kurią įeis žymiausi verslo, mokslo, visuomenės atstovai ir kuri svarstys svarbiausius ekonominės ir socialinės politikos klausimus ir patars Vyriausybei. Skandinavijos šalių pavyzdžiu įsteigta Nacionalinė globalizacijos taryba padės ieškoti sutarimo rengiant Lietuvos atsakus į globalius iššūkius

Pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl visų lygių (nacionalinių, sektorinių ir institucinių) ir trukmės (ilgo, vidutinio ir trumpo laikotarpio) Lietuvoje rengiamų strateginių dokumentų tarpusavio suderinamumo, visų galimų finansavimo šaltinių jiems įgyvendinti sutelkimo ir jų panaudojimo optimizavimo

Finansų ministerija

2009 metų IV ketvirtis

6.       

6. Įgyvendindami Permainų koalicijos sutarties priedą Nr. 8 „Dėl apskričių reformos“, sukursime pagrindus būsimai Lietuvos regionų valdymo struktūrai, kuri bus pradėta įgyvendinti nuo 2011–2013 m.

8. Sudarę tarpinstitucinę darbo grupę, parengsime apskričių atliekamų funkcijų perskirstymo modelį, perduodami savivaldybėms funkcijas, kurios gali būti įgyvendinamos vietos lygiu. Valstybė išlaikys tik funkcijas, kurių reikia norint vykdyti bendrąją nacionalinę politiką atskirose srityse.

9. Įkūrę regionus ir apskričių funkcijas perdavę savivaldybėms, panaikinsime apskritis, įvertinę įsipareigojimus ES ir laikydamiesi nuostatos neprarasti regionams skirtos struktūrinės paramos pagal 2007–2013 m. finansinę perspektyvą

1. Parengti Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkį dėl tarpinstitucinės darbo grupės apskričių viršininkų vykdomoms funkcijoms perskirstyti sudarymo (Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2009 m. sausio 28 d. potvarkis Nr. 44)

Vidaus reikalų ministerija, kitos ministerijos

Įvykdyta

7.       

 

2. Parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės Strateginio planavimo komitetui pasiūlymus dėl apskričių viršininkų vykdomų funkcijų perskirstymo (atitinka 3 lentelės I skyriaus 21 ir 22 nuostatų priemonę)

Tarpinstitucinė darbo grupė, Vidaus reikalų ministerija

2009 metų I ketvirtis

8.       

 

3. Parengti priemonių apskričių viršininkų vykdomoms funkcijoms perskirstyti plano projektą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės Strateginio planavimo komiteto priimtą sprendimą (atitinka 3 lentelės I skyriaus 21 ir 22 nuostatų 2 priemonę)

Tarpinstitucinė darbo grupė, Vidaus reikalų ministerija

Per 6 mėnesius po Lietuvos Respublikos Vyriausybės Strateginio planavimo komiteto sprendimo priėmimo

9.       

7. Tobulinsime Lietuvos Respublikos teritorinį valdymą. Parengsime reformų paketą, leisiantį po 2013 m. pertvarkyti Lietuvos teritorinę statistinę struktūrą ir suformuoti regionus, atitinkančius Europos Sąjungos teritorinių statistinių vienetų nomenklatūros antrąjį lygį (NUTS 2). Jų pagrindu nuo 2014 m. būtų planuojama ir administruojama ES struktūrinė parama

1. Parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės Strateginio planavimo komitetui pasiūlymus dėl Lietuvos teritorinės statistinės struktūros pertvarkymo (atitinka 3 lentelės II skyriaus 20 nuostatos 2 priemonę)

Vidaus reikalų ministerija, Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Ūkio ministerija, Žemės ūkio ministerija, Finansų ministerija

2009 metų IV ketvirtis

10.   

 

2. Įvertinti, kokį poveikį numatoma Lietuvos teritorinės statistinės struktūros pertvarka gali turėti nuo 2014 metų skirtinos ES (toliau vadinama – ES) struktūrinės paramos Lietuvai dydžiui ir finansuotinoms sritims, parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus

Finansų ministerija

2010 metų II ketvirtis

11.   

10. Atliksime valstybės institucijų veiklos ir funkcijų auditus, keisime audituotų institucijų asignavimus

1. Atlikti ministerijų, Vyriausybės įstaigų ir apskričių viršininkų administracijų veiklos peržiūrą

Ministerijos, Vyriausybės įstaigos, apskričių viršininkai

2009 metų II ketvirtis

12.   

 

2. Institucijoms, atsižvelgiant į atliktų veiklos ir funkcijų auditų rekomendacijas, teikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl institucijos veiklos efektyvumo didinimo ir išlaidų mažinimo

Ministerijos, ministerijoms pavaldžios įstaigos, Vyriausybės įstaigos

2009–2012 metai

13.   

11. Įvykdysime ministerijų valdymo sričių reorganizaciją. Apibrėšime ministrams pavedamas valdymo sritis, parengsime valstybės institucijų sandaros koncepcijos projektą

1. Parengti valstybės valdymo institucinės sąrangos koncepciją, kurioje būtų nustatyti principai, leisiantys sukurti į rezultatus orientuotą valstybės institucijų valdymo sistemą (atitinka 3 lentelės I skyriaus 1 nuostatos 2 priemonę)

Vidaus reikalų ministerija

2009 metų I ketvirtis

14.   

 

2. Parengti valstybės valdymo institucinės sąrangos koncepcijos įgyvendinimo priemonių plano projektą (atitinka 3 lentelės I skyriaus 1 nuostatos priemonę)

Vidaus reikalų ministerija

Ne vėliau kaip per 6 mėnesius po valstybės institucinės sąrangos koncepcijos priėmimo

15.   

 

3. Svarstyti Krizių valdymo centro prie Krašto apsaugos ministerijos pavaldumo klausimą ir parengti atitinkamus teisės aktų projektus

Valstybės valdymo tobulinimo komisija (Saulėlydžio komisija), Krašto apsaugos ministerija

2009 metų III ketvirtis

16.   

12. Įvykdysime ministerijų sistemos pertvarką. Ūkio ministeriją pertvarkysime į dvi – Inovacijų, verslo ir darbo ministeriją ir Energetikos ministeriją, Socialinių reikalų ir darbo ministeriją pertvarkysime į Šeimos ir socialinių reikalų ministeriją, o Žemės ūkio ministeriją – į Kaimo reikalų ministeriją

Parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo pakeitimo įstatymo ir kitų susijusių teisės aktų projektus

Ūkio ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Žemės ūkio ministerija

2009 metų III ketvirtis

17.   

13. Iki 2009 m. birželio 1 d. panaikinsime Tautinių mažumų ir išeivijos reikalų departamentą prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, išeivijos reikalų koordinavimą perduodami Užsienio reikalų ministerijai ir tautinių mažumų reikalų koordinavimą – Kultūros ministerijai

Parengti atitinkamų teisės aktų projektus

Užsienio reikalų ministerija, Kultūros ministerija

2009 metų I ketvirtis

18.   

14. Tobulinsime valdymo institucijų sistemos sandarą ir modernizuosime jų vidaus struktūrą. Spręsime Vyriausybei tiesiogiai pavaldžių skirtingos funkcinės paskirties įstaigų statuso ir pavaldumo klausimus, taip pat klausimus, kylančius dėl tarpšakinio profilio institucijų, steigiamų pagal specialius įstatymus, vietos valdymo sistemoje ir jų funkcijų apibrėžimo

1. Parengti teisės aktų Kvalifikacijų tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės reorganizuoti, siekiant efektyvaus ir skaidraus kvalifikacijų sistemos valdymo, projektus

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Ūkio ministerija, Kvalifikacijų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2009 metų II ketvirtis

19.   

 

2. Įgyvendinti projektus, skirtus viešojo administravimo institucijų ir įstaigų vidaus administravimui tobulinti (atitinka 3 lentelės I skyriaus 2 nuostatos 1 priemonę)

Valstybės institucijos ir įstaigos, numačiusios įgyvendinti atitinkamus projektus, finansuotinus ES struktūrinės paramos lėšomis

2009–2012 metai

20.   

15. Įgyvendindami apskričių reformą, iš esmės išplėsime savivaldybių funkcijas. Rengdamiesi 2011 m. savivaldybių tarybų rinkimams, priimsime įstatymus, kuriuose bus:

– įteisinti tiesioginiai merų rinkimai;

– sudaryta galimybė savivaldybių tarybų rinkimuose dalyvauti ne tik pagal partijų sąrašus iškeltiems kandidatams;

– tobulesnis seniūnijų funkcijų ir seniūnų skyrimo, atsižvelgiant į vietos bendruomenės nuomonę, reglamentavimas, seniūnui suteikti didesni įgaliojimai sprendžiant bendruomenei aktualius klausimus, sudaryta galimybė į seniūnijai priskirtų funkcijų įgyvendinimą įtraukti bendruomenę

1. Parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės Strateginio planavimo komitetui pasiūlymus dėl vietos savivaldos institucinio valdymo modelio ir tiesiogiai išrinkto mero statuso savivaldybių institucinėje struktūroje (atitinka 3 lentelės II skyriaus 23 ir 24 nuostatų priemonę)

Vidaus reikalų ministerija

2009 metų I ketvirtis

21.   

 

2. Parengti projektus teisės aktų pakeitimų, skirtų Lietuvos Respublikos Vyriausybės Strateginio planavimo komiteto sprendimui dėl vietos savivaldos institucinio valdymo modelio ir tiesioginių merų rinkimų vykdymo įgyvendinti (atitinka 3 lentelės II skyriaus 23 ir 24 nuostatų priemonę)

Vidaus reikalų ministerija, Teisingumo ministerija

Ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės Strateginio planavimo komiteto sprendimo priėmimo

22.   

 

3. Parengti Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo pakeitimus (atitinka 3 lentelės II skyriaus 23 ir 24 nuostatų priemonę)

Vidaus reikalų ministerija, Teisingumo ministerija

Ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės Strateginio planavimo komiteto sprendimo priėmimo

23.   

 

4. Parengti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo pakeitimo įstatymo ir prireikus kitų teisės aktų projektus, siekiant nustatyti papildomus reikalavimus pretendentams į seniūno pareigas, papildyti seniūno veiklos vertinimo tvarką (atitinka 3 lentelės II skyriaus 27 nuostatos priemonę)

Vidaus reikalų ministerija

2009 metų IV ketvirtis

24.   

 

5. Parengti ir vidaus reikalų ministro įsakymu patvirtinti Pavyzdinį savivaldybės tarybos veiklos reglamentą, kuriame būtų numatyta galimybė gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovams dalyvauti savivaldybės tarybos sudaromų komisijų veikloje ir nustatytos savivaldybės tarybos narių bendravimo su gyventojais formos

Vidaus reikalų ministerija

2009 metų III ketvirtis

 

II. KOVA SU KORUPCIJA: SVARBIAUSI 2009 METŲ DARBAI

 

 

 

25.   

16. Vykdysime verslo dereguliavimo ir debiurokratizavimo politiką, kaip numatyta Vyriausybės programos Verslo ir investicijų skatinimo skyriuje

Atlikti visų nacionalinių teisės aktų, susijusių su paslaugų teikimo veikla, peržiūrą dėl atitikties Paslaugų direktyvai (siekiant supaprastinti ar panaikinti draudžiamus, diskriminacinius, neproporcingus, nebūtinus reikalavimus), organizuojant, koordinuojant, prižiūrint daugiau kaip 100 valstybės ir savivaldybių institucijų vykdomų darbų; koordinuoti teisės aktų, prieštaraujančių 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje, pakeitimų rengimą (atitinka 3 lentelės X skyriaus 303 nuostatos 2 priemonę)

Ūkio ministerija, valstybės ir savivaldybių institucijos

2009 metų II ketvirtis

26.   

17. Diegsime konkurenciją, aiškesnius finansavimo mechanizmus, skatinsime privačią iniciatyvą sveikatos apsaugos ir švietimo srityse

Parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl valstybės asignavimų skyrimo aukštosioms mokykloms, remiantis studijų krepšelio principu, projektą (atitinka 3 lentelės XVII skyriaus 49 nuostatos priemonę)

Švietimo ir mokslo ministerija, Finansų ministerija

2009 metų III ketvirtis

27.   

18. Diegsime dereguliavimo, reguliavimo peržiūros iniciatyvas teritorijų planavimo ir kituose sektoriuose, kuriuose išplitusi korumpuota praktika

1. Parengti naujos redakcijos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo koncepcijos projektą, numatantį pagerinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo proceso valdymą (atitinka 3 lentelės XV skyriaus 513, 515 nuostatų 2 priemonę)

Aplinkos ministerija

2009 metų IV ketvirtis

28.   

 

2. Parengti ir patvirtinti antikorupcinę programą dėl leidimų statinių statybai išdavimo ir statinių valstybinės priežiūros, siekiant užkirsti kelią korupcijai ir pareigūnų piktnaudžiavimui (atitinka 3 lentelės IV skyriaus 50 nuostatos 1 priemonę)

Aplinkos ministerija

2009 metų II ketvirtis

29.   

 

3. Parengti teisės aktų, susijusių su apskričių viršininkų administracijoms priskirtų teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros funkcijų perdavimu Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, projektus (atitinka 3 lentelės IV skyriaus 50 nuostatos 3 priemonę)

Aplinkos ministerija, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos

2009 metų IV ketvirtis

30.   

19. Siekdami veiksmingos korupcinių nusikaltimų valstybės tarnyboje prevencijos ir žymaus tokių nusikaltimų sumažėjimo, 2009 m. priimsime įstatymų pataisas, kaip numatyta Kovos su korupcija skyriuje, įtvirtinančias nuostatą, kad valstybės tarnautojai privalo pagrįsti įsigytą turtą teisėtomis pajamomis ir taip įrodyti, kad sąžiningai tarnauja valstybei

Priėmus Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 4 ir 9 straipsnių papildymo ir pakeitimo įstatymą (projekto Nr. XP-2497, 2007 m. rugsėjo 10 d. užregistruotas Lietuvos Respublikos Seime), parengti jo įgyvendinamųjų teisės aktų projektus (atitinka 3 lentelės IV skyriaus 55 nuostatos 1 priemonę)

Vidaus reikalų ministerija

Per įstatyme nustatytą terminą

31.   

20. Siekdami, kad nesąžiningi pareigūnai neišvengtų bausmės ir nedarytų tolesnės karjeros valstybės tarnyboje, 2009 m. priimsime reikalingus teisės aktus, kurie yra numatyti programos Kovos su korupcija skyriuje

1. Priėmus Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo  papildymo 31 straipsniu, 9, 29, 30, 44 ir 50 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymą (projekto Nr. XP-3257, 2008 m. rugpjūčio 10 d. užregistruotas Lietuvos Respublikos Seime), parengti jo įgyvendinamųjų teisės aktų, būtinų tarnybinės atsakomybės neišvengiamumui užtikrinti, projektus (atitinka 3 lentelės I skyriaus 15, 56 nuostatų 1 priemonę)

Vidaus reikalų ministerija

Per įstatyme nustatytą terminą

32.   

 

2. Parengti Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto pakeitimo projektą (atitinka 3 lentelės I skyriaus 15, 56 nuostatų 2 priemonę)

Vidaus reikalų ministerija

2009 metų IV ketvirtis

33.   

21. Įgyvendinsime ir daugelį kitų priemonių, numatytų programos Kovos su korupcija skyriuje, kuriomis bus siekiama teisėkūros ir kitų sprendimų viešumo bei tikslingumo pagrindimo, žiniasklaidos ir politinių partijų veiklos skaidrumo

1. Sukurti politinių partijų steigėjų sąrašų ir ketinančių dalyvauti rinkimuose politinių partijų narių sąrašų tikrinimo informacinę sistemą

Teisingumo ministerija

2009 metų IV ketvirtis

34.   

 

2. Atlikti tyčinių bankrotų Lietuvoje analizę, nustatyti tyčinių bankrotų priežastis, jų tendencijas ir apie tai informuoti visuomenę

Ūkio ministerija, Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos, Vidaus reikalų ministerija

2009 metų IV ketvirtis

35.   

 

3. Parengti sprendimus dėl prevencinių priemonių, įgalinančių geriau nustatyti su įmonių bankrotu susijusias nusikalstamas veikas ir informuoti visuomenę

Ūkio ministerija, Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos, Vidaus reikalų ministerija, Teisingumo ministerija

2010 metų II ketvirtis

36.   

 

4. Parengti teisės aktų, numatančių pareigą visoms viešojo administravimo institucijoms ir įstaigoms rengiamus norminių teisės aktų projektus skelbti internete, projektus (susijusi su 2 lentelės III skyriaus 34 nuostatos priemone, taip pat įgyvendina 3 lentelės I skyriaus 9 nuostatos ir IV skyriaus 51 nuostatos priemones)

Teisingumo ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Ūkio ministerija

2009 metų III ketvirtis

37.   

 

5. Parengti teisės aktų, įtvirtinančių nuostatas, kad teisės aktų projektų aiškinamuosiuose raštuose ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais tvirtinamų teisės aktų lydraščiuose-teikimuose būtų numatytos teigiamos ir neigiamos jų pasekmės, nurodomi šiuos vertinimus atlikę asmenys, šių reikalavimų neįvykdymo pasekmės, projektus (taip pat įgyvendina 3 lentelės IV skyriaus 51 nuostatos ir V skyriaus 68 nuostatos priemones)

Teisingumo ministerija, Vidaus reikalų ministerija

2010 metų I ketvirtis

38.   

 

6. Parengti teisės aktų, numatančių pareigą norminių teisės aktų projektų teikėjams viešai skelbti pasekmių vertinimą ir jį atlikusius asmenis, taip pat kitų asmenų pateiktas išvadas, vertinimus, ekspertizes ir pasiūlymus, projektus (atitinka 3 lentelės IV skyriaus 51 nuostatos ir V skyriaus 69 nuostatos priemones)

Teisingumo ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Ūkio ministerija

2009 metų IV ketvirtis

39.   

 

7. Parengti ir patvirtinti Lietuvos Respublikos bankroto administratorių elgesio kodeksą

Ūkio ministerija, Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos

2009 metų I ketvirtis

 

III. INOVATYVI EKONOMIKA: svarbiausi 2009 metų darbai

 

 

 

40.   

22. Remdamiesi atnaujintu Nacionaliniu susitarimu, audituosime ir pagal patvirtintas proveržio kryptis atitinkamai pertvarkysime jau veikiančius industrinius parkus. ES struktūrinių fondų paramą sutelksime į proveržio kryptis, ypač daug dėmesio skirdami industrinių parkų fizinės ir mokslinės infrastruktūros plėtrai

Įgyvendinti ES struktūrinių fondų finansuojamas priemones, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 788, skirtas pramoninių parkų ir (ar) pramoninių teritorijų inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų įrengimui, jų rinkodarai, mokslo ir technologijų parkų infrastruktūros kūrimui

Ūkio ministerija

2009–2012 metai

41.   

23. Sieksime esminio persilaužimo investicijų, pirmiausia kuriančių didelę pridedamąją vertę, srityje, pertvarkysime veikiančias ir savo funkcijas dubliuojančias struktūras, vietoj jų steigdami dvi viešąsias įstaigas (Užsienio reikalų ir Ūkio ministerijų iniciatyva) – Investicijų pritraukimo fondą (Invest in Lithuania) ir Eksporto tarybą

1. Parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl Eksporto plėtros strategijos 2009–2013 metams patvirtinimo projektą

Ūkio ministerija, Užsienio reikalų ministerija, Žemės ūkio ministerija, kitos ministerijos 

2009 metų II ketvirtis

42.   

 

2. Parengti teisės aktų, reikalingų Investicijų pritraukimo fondui (Invest in Lithuania) įsteigti, projektus (atitinka 3 lentelės X skyriaus 283 nuostatos 1 priemonę)

Ūkio ministerija

2009 metų III ketvirtis

43.   

 

3. Parengti teisės aktų, reikalingų Eksporto tarybai įsteigti, projektus (atitinka 3 lentelės X skyriaus 283 nuostatos 2 priemonę)

Ūkio ministerija, Užsienio reikalų ministerija

2009 metų III ketvirtis

44.   

 

4. Įgyvendinti ES struktūrinių fondų finansuojamą priemonę, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 788, skirtą Lietuvos verslo plėtros agentūros  investicijų, klasterizacijos ir eksporto skatinimo veiklai finansuoti

Ūkio ministerija

2009–2012 metai

45.   

24. Sukursime inovacijų plėtros Lietuvoje sistemos teisinę bazę, aiškiai apibrėždami inovacijų politiką ir strategiją

Parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl inovacijų versle 2009–2013 metų programos patvirtinimo projektą (atitinka 3 lentelės X skyriaus 288 nuostatos priemonę)

Ūkio ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Žemės ūkio ministerija, Finansų ministerija, Valstybinis patentų biuras, Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2009 metų IV ketvirtis

46.   

25. Įsteigsime nuolatinę instituciją – Mokslo, technologijų ir inovacijų agentūrą

Parengti teisės aktų, reikalingų Lietuvos inovacijų agentūrai įkurti, pakviečiant steigime dalyvauti verslo asocijuotas struktūras, projektus (atitinka 3 lentelės X skyriaus 289 nuostatos 2 priemonę)

Ūkio ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija

2009–2010 metai

47.   

26. Prie didžiausių pasaulinių technologijų parkų įkursime Investicijų pritraukimo fondo (Invest in Lithuania) atstovybes

Išanalizuoti Investicijų pritraukimo fondo (Invest in Lithuania) atstovybių prie didžiausių pasaulio technologijų parkų įsteigimo ekonominį tikslingumą ir galimybes, konsultuojantis su verslo asocijuotomis struktūromis (atitinka 3 lentelės X skyriaus 290 nuostatos priemonę)

Ūkio ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija

2009 metų IV ketvirtis

48.   

27. Diegsime inovacijų čekių sistemą, įsteigsime rizikos kapitalo fondą, teikiantį inovatyvioms įmonėms labai mažas paskolas (mikrokreditus) ir rizikos kapitalą

Sukurti ir išbandyti čekių (angl. voucher) schemą inovacijoms versle skatinti (atitinka 3 lentelės X skyriaus 291 nuostatos 2 priemonę)

Ūkio ministerija

2009–2010 metai

49.   

28. Apibrėšime bendrąją mokslo ir technologijų parkų veiklos politiką ir strategiją

Parengti ir patvirtinti rekomendacijas dėl mokslo ir technologijų parkų ir technologijų inkubatorių veiklos planavimo ir vertinimo sistemos tobulinimo (atitinka 3 lentelės X skyriaus 295 nuostatos priemonę)

Ūkio ministerija

2009–2010 metai

50.   

29. Atliksime visų smulkųjį ir vidutinį verslą bei inovacijas skatinančių institucijų sąnaudų teikiamos naudos analizę, optimizuosime jų veiklą.

30. Palengvinsime smulkiajam ir vidutiniam verslui sąlygas gauti finansavimą. Ieškosime papildomų finansinių išteklių bendrajam smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros finansavimui

1. Įgyvendinti ES struktūrinių fondų finansuojamas priemones, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 788, skirtas mažų ir vidutinių įmonių, grąžinančių kreditus, finansinei naštai palengvinti; gerinti mažų ir vidutinių įmonių priėjimą prie išorinio finansavimo šaltinių

Ūkio ministerija, Finansų ministerija

2009–2012 metai

51.   

 

2. Padidinti Kontroliuojančiojo fondo lėšų sumą, parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei tvirtinti atitinkamą Ekonomikos augimo veiksmų programos priedo pakeitimą

Ūkio ministerija, Finansų ministerija

2009 metų I ketvirtis

52.   

 

3. Parengti ir ūkio ministro įsakymu patvirtinti priemonių įgyvendinimo planą dėl INVEGA pasirengimo tapti Kontroliuojančiojo fondo valdytoju

Ūkio ministerija

2009 metų I ketvirtis

53.   

 

4. Parengti Ekonomikos augimo veiksmų programos priedo pakeitimą, nustatant priemonę „Garantijų fondas“

Ūkio ministerija, Finansų ministerija

2009 metų II ketvirtis

54.   

31. Atgaivinsime Verslo saulėtekio iniciatyvą

Parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl Verslo saulėtekio komisijos sudarymo projektą (atitinka 3 lentelės X skyriaus 304 nuostatos priemonę)

Ūkio ministerija

2009 metų I ketvirtis

55.   

32. Atsižvelgdami į svarbiausių tarptautinių konkurencingumą ir verslo sąlygas vertinančių tyrimų duomenis (Doing Business ir kt.), per vienus metus pagerinsime sąlygas prasčiausiai vertinamose srityse (darbo santykiai, verslo pradžia)

Parengti teisės aktų, užtikrinančių verslo sąlygas vertinančiose Doing Business ataskaitose nurodytų procedūrų, siekiant pradėti verslą, dienų skaičiaus ir (ar) išlaidų sumažinimą, projektus (atitinka 1 lentelės III skyriaus 29 nuostatos 3 priemonę ir 3 lentelės X skyriaus 306 nuostatos 2 priemonę)

Teisingumo ministerija, Finansų ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Ūkio ministerija

2010 metų IV ketvirtis

56.   

33. Įmonių registravimą perkelsime į elektroninę erdvę

Užtikrinti Juridinių asmenų registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407, nustatytos galimybės – duomenis ir dokumentus teikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui elektronine forma – praktinį taikymą (atitinka 1 lentelės III skyriaus 29 nuostatos 1 priemonę ir 3 lentelės X skyriaus 306 nuostatos 3 priemonę)

Teisingumo ministerija

2012 metų II ketvirtis

57.   

34. Viename šaltinyje viešai skelbsime visų verslui aktualių rengiamų teisės aktų sąrašą, turinį, rengėjus

Sukurti norminių teisės aktų projektų bendrą ir viešą interneto paieškos sistemą, prireikus parengti atitinkamų teisės aktų projektus (įgyvendina 3 lentelės V skyriaus 74 nuostatos priemonę, taip pat iš dalies įgyvendina 3 lentelės I skyriaus 9 nuostatos, V skyriaus 69 nuostatos, X skyriaus 307 nuostatos priemones)

Teisingumo ministerija

2012 metų IV ketvirtis

58.   

35. Sukursime ir įgyvendinsime labai mažų įmonių (mikroįmonių) reguliavimo paketą, kuriame tokioms įmonėms bus nustatyta supaprastinta apskaita ir palengvintos apmokestinimo sąlygos (mokestinių kreditų sistema), registracijos procedūrą perkeliant į elektroninę erdvę

1. Parengti apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimus, remiantis apklausos dėl labai mažų įmonių apskaitos rezultatais ir numatomais apskaitos direktyvų (1978 m. liepos 25 d. Ketvirtoji Tarybos direktyva 78/660/EEB ir 1983 m. birželio 13 d. Septintoji Tarybos direktyva 83/349/EEB) pakeitimais (atitinka 3 lentelės X skyriaus 303 nuostatos 8 priemonę)

Finansų ministerija

2009–2010 metai (atsižvelgiant į apskaitos direktyvų pakeitimus)

59.   

 

2. Parengti Lietuvos Respublikos mokesčių mokėjimo termino atidėjimo įstatymo projektą (atitinka 1 lentelės III skyriaus 24 nuostatos ir 2 lentelės VII skyriaus 73 nuostatos priemones)

Finansų ministerija

2009 metų I ketvirtis

60.   

36. Imsimės ryžtingų priemonių, kad viešieji pirkimai vyktų kuo efektyviau ir skaidriau. Optimizuosime viešojo ir privataus sektorių išteklius, skiriamus viešųjų pirkimų procedūroms atlikti.

37. Nedelsdami įgyvendinsime viešųjų pirkimų informacijos sklaidos priemones. Viešųjų pirkimų informacija ir procedūrų eigos svarbūs aspektai taps prieinami viešam stebėjimui ir analizei.

38. Įpareigosime perkančiąsias organizacijas naudotis Lietuvoje veikiančia viešųjų pirkimų informacine sistema, kuri leidžia visas viešųjų pirkimų procedūras įgyvendinti elektroninėje erdvėje.

39. Sieksime spartaus aukcionų metodo pritaikymo galutinei pasiūlymo kainai nustatyti.

40. Siekdami lankstesnės, į pokyčius jautriau reaguojančios, gerąją praktiką intensyviai diegiančios viešųjų pirkimų struktūros Lietuvoje, atliksime šias struktūrines reformas:

– Viešųjų pirkimų tarnybą prie Vyriausybės reorganizuosime į Viešųjų pirkimų tarnybą prie Ūkio ministerijos;

– siekdami patenkinti lanksčios organizacijos poreikį efektyviau vykdyti viešuosius pirkimus, sukursime atskirą įmonę – Centrinę pirkimų organizaciją (jos akcininkai bus Vyriausybė ir savivaldybės), perimsiančią dabar veikiančios VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros Centrinės pirkimų organizacijos dalį

1. Parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl Lietuvos viešųjų pirkimų sistemos tobulinimo ir plėtros 2009–2013 metų strategijos patvirtinimo projektą (atitinka 3 lentelės IV skyriaus 65 nuostatos 1 priemonę)

Ūkio ministerija

2009 metų II ketvirtis

61.   

 

2. Parengti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektą (atitinka 3 lentelės X skyriaus 309–312 nuostatų 1 priemonę)

Ūkio ministerija

2009 metų II ketvirtis

62.   

 

3. Modifikuoti Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą, siekiant šioje sistemoje viešai skelbti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo įstatyme nustatytą papildomą informaciją apie viešuosius pirkimus (atitinka 3 lentelės X skyriaus 309–312 nuostatų 2 priemonę)

Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

Per Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo įstatyme nustatytą terminą

63.   

 

4. Parengti teisės aktų dėl Centrinės perkančiosios organizacijos steigimo projektus (atitinka 1 lentelės III skyriaus 28 nuostatos 1 priemonę, 3 lentelės X skyriaus 309–312 nuostatos 3 priemonę)

Ūkio ministerija, Finansų ministerija

2009 metų II ketvirtis

 

IV. SVARBIAUSI 2009 METŲ DARBAI ENERGETIKOS SRITYJE

 

 

 

64.   

41. Stiprinsime regioninių ir globalių procesų analizę energetikos saugumo srityje. Šiuo tikslu įsteigsime Energetikos saugumo centrą. Jo steigimą inicijuos Energetikos ministerija, Krašto apsaugos ministerija ir Užsienio reikalų ministerija

Parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl Energetikos saugumo centro steigimo projektą (atitinka 3 lentelės VII skyriaus 179 nuostatos priemonę)

Energetikos ministerija, Užsienio reikalų ministerija, Krašto apsaugos ministerija

2009 metų II ketvirtis

65.   

42. Užtikrinsime adekvatų ir tinkamą valstybės kapitalo atstovavimą energetikos įmonėse, veiklos skaidrumą, veiksmingą kontrolę ir visuomenės bei viešųjų interesų viršenybę

Parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl Energetikos ministerijos, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos ir socialinių partnerių (ūkinių ir buitinių) tarybos sudarymo projektą, užtikrinantį energetikos įmonių veiklos skaidrumą, veiksmingą kontrolę ir visuomenės bei viešųjų interesų viršenybę

Energetikos ministerija, Ūkio ministerija

2009 metų II ketvirtis

66.   

43. Pertvarkysime pastatų (daugiabučių namų) renovavimo programų įgyvendinimo sandarą.

44. Sieksime, kad per 2009 m. būtų įgyvendinti visi šiuo metu patvirtinti daugiabučių namų modernizavimo investicijų projektai ir sukurtos papildomos finansinės priemonės, kuriomis bus galima pradėti įgyvendinti plataus masto daugiabučių ir kitų pastatų modernizavimą.

45. Sukursime būstų renovavimo programą, kuri bus papildoma lėšomis, gautomis iš valstybės biudžeto, ES fondų, Ignalinos paramos fondo, JESSICA programos ir kitų šaltinių ir bus naudojama pastatų savininkams skatinti ir finansiškai remti, kad būtų įgyvendintos efektyvios, per tam tikrą laiką atsiperkančios energijos taupymo priemonės

1. Parengti Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams modernizuoti įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, numatantį optimizuoti valstybės paramos daugiabučiams namams modernizuoti dydžius, siekiant subalansuoti savininko individualią ekonominę naudą su siektinu renovacijos proceso masiškumu ir valstybės finansiniais ištekliais, taip pat kitų finansinių šaltinių ir būdų panaudojimą daugiabučiams namams modernizuoti, paramos dydį susiejant su energetinio efektyvumo lygiu (atitinka 3 lentelės XII skyriaus 337, 448, 506, 507 nuostatų 1 priemonę; eil. Nr. 690)

Aplinkos ministerija

2009 metų II ketvirtis

67.   

 

2. Parengti Daugiabučių namų modernizavimo programos ir Valstybės paramos daugiabučiams namams modernizuoti teikimo ir investicijų projektų energinio efektyvumo nustatymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213, pakeitimus, įvertinant naujus valstybės paramos dydžius, kitus finansinius šaltinius ir būdus, įskaitant privataus ir viešojo sektorių finansinius išteklius daugiabučiams namams modernizuoti, paramos dydį susiejant su energetinio efektyvumo lygiu (atitinka 3 lentelės XII skyriaus 337, 448, 506, 507 nuostatų 2 priemonę)

Aplinkos ministerija, Finansų ministerija

Per Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams moder­nizuoti įstatymo pakeitimo įstatymo nustatytą terminą

68.   

 

3. Nustatytąja tvarka iš dalies finansuoti visų iki 2009 metų patvirtintų daugiabučių namų modernizavimo investicijų projektų įgyvendinimą (atitinka 3 lentelės XII skyriaus 337, 448, 506, 507 nuostatų 5 priemonę; eil. Nr. 694)

Aplinkos ministerija

2009 metų IV ketvirtis

69.   

 

4. Atlikti JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) iniciatyvos įgyvendinimo Lietuvoje galimybių studiją, siekiant nustatyti galimybes pasinaudoti šia Europos Komisijos iniciatyva modernizuoti daugiabučius ir kitus pastatus (atitinka 3 lentelės XII skyriaus 331.1, 336 nuostatų priemonę)

Finansų ministerija

2009 metų I ketvirtis

70.   

46. Per 2009 m. peržiūrėsime ir pradėsime intensyviai įgyvendinti miestų šilumos ūkio diversifikavimo programą. Jos įgyvendinimas leis didinti miestams tiekiamos šilumos ir elektros kogeneravimą iš biokuro

Patikslinti Kogeneracijos plėtros planą, įvertinant subalansuotą, efektyvų ir ekonomiškai pagrįstai konkurencingą bendrą centralizuotos šilumos ir elektros energijos gamybos poreikį šalyje, didinant biokuro panaudojimą (atitinka 3 lentelės XII skyriaus 341 nuostatos 2 priemonę)

Energetikos ministerija

2009 metų II ketvirtis

71.   

47. Dujų tiekimo patikimumui padidinti paspartinsime labai suvėlintus požeminės dujų saugyklos Sidariuose tyrimus ir, jeigu tyrimų išvados bus palankios, pradėsime įgyvendinti saugyklos projektą

Parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės Strateginio planavimo komitetui pasiūlymus dėl požeminės dujų saugyklos projekto įgyvendinimo (priemonė vykdoma gavus dalinį (33 procentų) finansavimą iš Europos Komisijos TEN-E programos). Jeigu tyrimų išvados dėl saugyklos Sidariuose nebus palankios – parinkti kitą saugyklai tinkamą vietą, pradėti tyrimus ir, jeigu tyrimų išvados bus palankios, įgyvendinti saugyklos projektą

Energetikos ministerija, Aplinkos ministerija

2009 metų II ketvirtis

72.   

48. Dėsime visas pastangas, kad užtikrintume energijos tiekimo saugumą uždarius Ignalinos atominę elektrinę, sieksime maksimaliai sušvelninti IAE uždarymo padarinius. Tęsime pradėtą darbą rengiant ir tvirtinant Lietuvos Respublikos ir Europos Komisijos bendrą veiksmų planą Lietuvos energetiniam saugumui užtikrinti ir sieksime spartaus jo įgyvendinimo

1. Parengti svarbių priemonių, skirtų sumažinti neigiamas Ignalinos atominės elektrinės uždarymo 2010 metais pasekmes ir kompensacijas (tarp jų kompensavimo mechanizmus alternatyvius energijos šaltinius diegiantiems ir naudojantiems juridiniams ir fiziniams asmenims) už jas, plano projektą (atitinka 3 lentelės XII skyriaus 352 nuostatos 1 priemonę)

Energetikos ministerija

2009 metų II ketvirtis

73.   

 

2. Pateikti Europos Komisijai Lietuvos Respublikos ir Europos Komisijos bendrą veiksmų planą, skirtą Lietuvos energetiniam saugumui užtikrinti, ir siekti, kad jis būtų įgyvendintas (atitinka 3 lentelės XII skyriaus 352 nuostatos 2 priemonę)

(planas pateiktas Europos Komisijos Prezidentui kartu su Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2008 m. gruodžio 3 d. laišku)

Užsienio reikalų ministerija, Ūkio ministerija, Energetikos ministerija

2009–2012 metai

74.   

 

3. Parengti ir suderinti kartu su Europos Komisija rengiamą Baltijos energetikos jungčių planą (atitinka 3 lentelės XII skyriaus 344 nuostatos priemonę)

Energetikos ministerija, Užsienio reikalų ministerija

2009 metų II ketvirtis

75.   

49. Siekdami sumažinti Lietuvos energetikos priklau­so­mybę nuo importuojamo iškastinio kuro, kurio poreikis po IAE uždarymo staiga padidės, ir patenkinti didėjančius elektros energijos poreikius, tęsime naujos atominės elektrinės (NAE) projekto įgyvendinimą

1. Dalyvauti atliekant ir užbaigiant naujos atominės elektrinės statybos Lietuvoje poveikio aplinkai vertinimo (PAV) procedūras (atitinka 3 lentelės XII skyriaus 330 nuostatos 1 priemonę)

Energetikos ministerija, Aplinkos ministerija

2009 metų I ketvirtis

76.   

 

2. Dalyvauti rengiant naujos atominės elektrinės statybai reikalingų sunkiasvorių, didžiagabaričių ir kitų krovinių transportavimo galimybių studiją (atitinka 3 lentelės XII skyriaus 330 nuostatos 2 priemonę)

Energetikos ministerija

2009 metų IV ketvirtis

77.   

50. Vienas svarbiausių artimiausio laikotarpio Vyriausybės uždavinių – palengvinti dėl smarkaus kainų šuolio vartotojams išaugusią Lietuvos šilumos ir elektros energijos kainų naštą. Ją sumažinsime veiksmingai kontroliuodami monopolines energijos kainas. Spręsdami šį uždavinį, inicijuosime įstatymų ir kitų teisės aktų pakeitimo projektus:

– skatinančius laisvą įėjimą į rinką (monopolijų naikinimą);

– naikinančius kryžminį subsidijavimą;

– patikslinančius pagrįstų viršutinių energijos tarifų nustatymo pagrindus;

– užtikrinančius visišką / tikrą Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nepriklausomumą nustatant pagrįstas kainų ribas

1. Parengti Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo pakeitimus, nustatančius energetikos įmonėms prievolę parengti ir pateikti Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai derinti energijos ir paslaugų kainų ir tarifų diferencijavimo principus ir taisykles, taip pat nustatančius Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nepriklausomumo stiprinimą

Energetikos ministerija

2009 metų III ketvirtis

78.   

 

2. Parengti Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo pakeitimus, įgalinančius planinį pelną nustatyti neatsižvelgiant į nerealiai „išpūstą“ turtą. Planinį pelną tikslinga susieti su turtu, paslaugų kokybe ir veiklos efektyvumu

Energetikos ministerija

2009 metų III ketvirtis

79.   

 

3. Parengti Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo pakeitimus, įgalinančius liberalizuoti elektros energetikos vidaus rinką, kaip to reikalauja Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/54/EB, suteikianti teisę visiems vartotojams laisvai pasirinkti tiekėjus, o skirstomųjų tinklų operatoriaus funkciją atskirti nuo visuomeninio tiekėjo funkcijos

Energetikos ministerija

2009 metų III ketvirtis

80.   

 

4. Parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl energijos kainodaros principų projektą, panaikinantį kryžminio subsidijavimo galimybę ir patikslinantį pagrįstų viršutinių energijos tarifų nustatymo pagrindus, siekiant užtikrinti visišką / tikrą Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nepriklausomumą nustatant pagrįstas kainas (atitinka 3 lentelės XII skyriaus 359 nuostatos priemonę)

Energetikos ministerija

2009 metų IV ketvirtis

81.   

 

5. Pasiūlyti Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai parengti elektros energijos perdavimo ir skirstymo paslaugų kainų viršutinių ribų nustatymo metodikos pakeitimus; parengti visuomeninių elektros energijos tarifų viršutinės ribos nustatymo metodikos pakeitimus; parengti pasiūlymus dėl Lietuvos Respubli­kos gamtinių dujų įstatymo nuostatų tobulinimo, skaičiuojant viršutines dujų kainų ribas ir gamtinių dujų kainas buitiniams vartotojams; parengti kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodiką

Energetikos ministerija

2009 metų II ketvirtis

82.   

51. Inicijuosime Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo pataisas, leisiančias šilumos kainas gyventojams perskaičiuoti kas mėnesį (vietoj dabar nustatytos galimybės tai daryti vieną arba du kartus per metus). Tai leis išvengti didelių šilumos kainų šuolių sparčiai kintant kuro, ypač dujų, kainoms

Dalyvauti Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai rengiant Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo pakeitimą – nustatant galimybę kas mėnesį perskaičiuoti šilumos kainas, siekiant išvengti didelių šilumos kainų šuolių sparčiai kintant kuro, ypač dujų, kainoms ir siekiant užtikrinti efektyvesnę energetikos įmonių sąnaudų kontrolę

Energetikos ministerija

2009 metų II ketvirtis

 

V. AUKŠTOJO MOKSLO REFORMA IR KITI SVARBIAUSI DARBAI 2009 METŲ ŠVIETIMO SRITYJE

 

 

 

83.   

52. Mokytojų atlyginimai bus gerokai didinami 2009 ir vėlesniais metais, kol ne mažiau kaip 20 proc. viršys šalies vidutinį mėnesinį darbo užmokestį

Numatyti Lietuvos Respublikos valstybės biudžete (toliau vadinama – valstybės biudžetas) asignavimus mokytojų atlyginimams padidinti vidutiniškai 10 procentų

(priimtas 2008 m. gruodžio 22 d. įstatymas
Nr. XI-96 – Lietuvos Respublikos 2009 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas
)

Švietimo ir mokslo ministerija, Finansų ministerija

Įvykdyta

84.   

53. Iš esmės sumažinsime popierizmą ir biurokratizmą. Atlikę nepriklausomą auditą, jo pagrindu visose ugdymo įstaigose bent 30 proc. sumažinsime nereikalingą dokumentaciją, sunkinančią mokytojų ir mokyklų darbą

Parengti ir patvirtinti biurokratizmo ir popierizmo mažinimo mokyklose priemonių planą (atitinka 3 lentelės XVII skyriaus 567 nuostatos priemonę)

Švietimo ir mokslo ministerija

2009 metų I ketvirtis

85.   

54. Mokslo ir studijų sistemoje 2009 m. įgyvendinsime visus esminius mokslo ir studijų reformos darbus, išdėstytus šios programos Švietimo ir mokslo pertvarkos Mokslo ir studijų skyriaus poskyryje:

– modernizuosime valstybinių universitetų valdymą;

– padarysime skaidrius mokslo valdymą ir finansavimą, mokslo plėtros prioritetus;

– įgyvendinsime priemones, skatinančias aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimą ir telkimąsi;

– pertvarkysime studijų finansavimo sistemą;

1. Parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Seimui pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo pakeitimo įstatymo projekto (atitinka 3 lentelės XVII skyriaus 552, 607–612, 621, 628 nuostatų priemones)

(pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. sausio 7 d. nutarimu Nr. 7 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo projekto Nr. XP-2905(2) ir Lietuvos Respublikos valstybinių aukštųjų mokyklų turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo projekto Nr. XP-2909“)

Švietimo ir mokslo ministerija

Įvykdyta

86.   

 

2. Priėmus Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo pakeitimo įstatymą, parengti jo įgyvendinamuosius teisės aktus (atitinka 3 lentelės XVII skyriaus 552, 607–612, 621, 628 nuostatų priemones)

Švietimo ir mokslo ministerija

Per įstatyme nustatytą terminą

87.   

– aukštosioms mokykloms suteiksime tikrą autonomiją;

3. Parengti teisės aktų, suteikiančių valstybinėms aukštosioms mokykloms daugiau teisių disponuoti turtu, projektus

Švietimo ir mokslo ministerija

2009 metų II ketvirtis

88.   

– valstybės pajėgas sutelksime studijų ir mokslo kokybei užtikrinti

4. Pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei naujų Lietuvos mokslo tarybos nuostatų projektą

Švietimo ir mokslo ministerija

2009 metų II ketvirtis

89.   

 

5. Pakeisti Studijų kokybės vertinimo centro nuostatus, patvirtintus švietimo ir mokslo ministro 2005 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. ISAK-992 (atitinka 3 lentelės XVII skyriaus 613–616 nuostatų priemonę)

Švietimo ir mokslo ministerija

2009 metų II ketvirtis

 

VI. SVEIKATOS APSAUGOS REFORMA: SVARBIAUSI 2009 METŲ DARBAI

 

 

 

90.   

55. Parengsime ir pateiksime Seimui tvirtinti tolesnės sveikatos apsaugos sistemos plėtros 2008–2012 m. strateginį planą, jame numatysime konkrečias jo įgyvendinimo priemones, terminus, atsakingus vykdytojus, plano vykdymo nuolatinę stebėseną ir kontrolę

Parengti sveikatos sistemos plėtros 2009–2015 metų metmenis (atitinka 3 lentelės XXI skyriaus 707 nuostatos priemonę)

Sveikatos apsaugos ministerija

2009 metų III ketvirtis

91.   

56. Pertvarkysime mokesčių surinkimą į Privalomojo sveikatos draudimo fondą, nustatydami atskirą sveikatos draudimo mokestį

Parengti Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą, numatantį įvesti atskirą sveikatos draudimo įmoką (atitinka 3 lentelės XXI skyriaus 709 nuostatos priemonę)

(priimtas 2008 m. gruodžio 22 d. įstatymas
Nr. XI-98  – Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 2, 6, 8, 15, 16, 17, 18, 19 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas)

Sveikatos apsaugos ministerija

Įvykdyta

92.   

57. Skatinsime papildomą savanoriškąjį sveikatos draudimą, aiškiai apibrėždami tokio draudimo objektą

1. Parengti papildomojo (savanoriškojo) sveikatos draudimo koncepcijos projektą (atitinka 3 lentelės XXI skyriaus 711 nuostatos priemonę)

Sveikatos apsaugos ministerija, Finansų ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Ūkio ministerija

2011 metų III ketvirtis

93.   

 

2. Parengti papildomojo (savanoriškojo) sveikatos draudimo koncepcijos įgyvendinamųjų teisės aktų projektus (atitinka 3 lentelės XXI skyriaus 711 nuostatos priemonę)

Sveikatos apsaugos ministerija, Finansų ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Ūkio ministerija

2011 metų III ketvirtis

94.   

58. Keisime nusistovėjusią tvarką, kai nedirbantis ar užsienyje dirbantis žmogus, sumokėjęs minimalią įmoką į Privalomojo sveikatos draudimo fondą, tuoj pat gauna galimybę nemokamai naudotis visomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis

1. Parengti Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą, keičiantį tvarką, kai nedirbantis ar užsienyje dirbantis žmogus, sumokėjęs minimalią įmoką į Privalomojo sveikatos draudimo fondą, tuoj pat gauna galimybę nemokamai naudotis visomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis (atitinka 3 lentelės XXI skyriaus 714 nuostatos priemonę)

(priimtas 2008 m. gruodžio 22 d. įstatymas
Nr. XI-98 – Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 2, 6, 8, 15, 16, 17, 18, 19 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas)

Sveikatos apsaugos ministerija

Įvykdyta

95.   

 

2. Patobulinti Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro nuostatus, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo pakeitimus (atitinka 3 lentelės XXI skyriaus 714 nuostatos priemonę)

Valstybinė ligonių kasa

2009 metų IV ketvirtis

96.   

59. Siekdami iš sveikatos apsaugos sistemos išgyvendinti korupciją ir nelegalius mokėjimus, nustatysime oficialias priemokas už sveikatos priežiūros paslaugas, dalį šių lėšų skirsime medikų darbo užmokesčiui didinti

Parengti pasiūlymus dėl priemokų už asmens sveikatos priežiūros paslaugas įvedimo (atitinka 3 lentelės XXI skyriaus 718 nuostatos priemonę)

Sveikatos apsaugos ministerija

2011 metų III ketvirtis

 

VII. SVARBIAUSI 2009 METŲ DARBAI MAŽINANT SOCIALINĘ ATSKIRTĮ

 

 

 

97.   

60. Nepaisant ankstesnių vyriausybių deklaracijų ir prisiimtų viešų įsipareigojimų, socialinė atskirtis šalyje tik didėja. Vyrauja klaidinga nuostata, kad ją galima sumažinti tik Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos turimomis priemonėmis. Tai kompleksinė problema, kurią sprendžiant reikės daugelio ministerijų pastangų ir solidarios veiklos. Tam prie Vyriausybės įsteigsime tokių priemonių plano parengimo ir jo įgyvendinimo kontrolės padalinį

1. Sudaryti Nacionalinę socialinės atskirties mažinimo komisiją

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su kitomis ministerijomis, Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2009 metų II ketvirtis

98.   

 

2. Parengti ir patvirtinti Lietuvos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi 2010 metų programą, skirtą 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimui 1098/2008/EB dėl Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metų (2010 m.), įgyvendinti

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

2009 metų II ketvirtis

99.   

61. Įtvirtinsime principą, kad kova su socialine atskirtimi neskatintų atsisakyti aktyvių asmeninių pastangų išbristi iš skurdo, o skurdo mažinimas netaptų skurdo finansavimu. Piniginė parama šeimoms bus teikiama derinant ją su socialinėmis paslaugomis, kad būtų užtikrinama motyvacija dirbti ir pačiai šeimai realizuoti savo socialinę paskirtį, skatinti kartų solidarumą

1. Parengti Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymo pakeitimo įstatymo projektą (atitinka 1 lentelės I skyriaus 2 nuostatos priemonę)

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

2009 metų II ketvirtis

100.           

 

2. Parengti Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, siekiant: teikti paramą darbo vietai sau įsteigti pirmą kartą pradedantiems verslą vienam iš tėvų, šeimoje auginančių tris ir daugiau vaikų (atitinka 3 lentelės X skyriaus 280 nuostatos priemonę); sudaryti galimybes taikyti finansines paskatas įmonėms, įdarbinančioms asmenis, priklausančius socialinės rizikos grupėms ir baigusius profesinės reabilitacijos programas (atitinka 3 lentelės X skyriaus 280 nuostatos priemonę); numatyti socialinių darbuotojų (padėjėjų) įdarbinimo rėmimą, kai sudaromos sąlygos tėvams, auginantiems vaikus ar prižiūrintiems šeimos narius, sugrįžti į darbo rinką (atitinka 3 lentelės XI skyriaus 692 nuostatos priemonę)

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

2009 metų II ketvirtis

101.           

 

3. Parengti Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo koncepcijos projektą (atitinka 1 lentelės III skyriaus 29 nuostatos 7 priemonę)

Ūkio ministerija, Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos

2009 metų II ketvirtis

102.           

 

4. Parengti Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo projektą, jei bus pritarta koncepcijai (atitinka 1 lentelės III skyriaus 29 nuostatos 8 priemonę, 3 lentelės V skyriaus 70 nuostatos, XIV skyriaus 444 nuostatos priemonę)

Ūkio ministerija, Žemės ūkio ministerija, Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos

2009 metų IV ketvirtis

103.           

 

5. Parengti ir įgyvendinti vaikų nuo gimimo iki privalomojo mokymo pradžios gyvenimo ir ugdymo sąlygų gerinimo modelio aprašą (atitinka 3 lentelės XIX skyriaus 686 nuostatos priemonę)

Švietimo ir mokslo ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija

2009 metų II ketvirtis

104.           

62. Sieksime, kad bendruomeninių paslaugų rizikos grupės vaikams ir šeimoms plėtra sukurtų veiksmingą alternatyvą iki šiol vyraujančiai brangiai kainuojančiai ir žmogaus teises pažeidžiančiai institucinei globai.

66. Siekdami mažinti socialinės rizikos šeimose gyvenančių vaikų atskirtį, remsime vaikų dienos centrus ir jų veiklą, pirmenybę teikdami nevyriausybinių organizacijų, bendruomenių ar parapijų įsteigtiems dienos centrams

Konkurso būdu finansuoti vaikų dienos centrų projektus (atitinka 3 lentelės XX skyriaus 705 nuostatos priemonę)

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

2009 metų IV ketvirtis

105.           

63. Sukursime aiškią ir veiksmingą nusikaltusių nepilnamečių resocializacijos sistemą

Parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl nepilnamečių justicijos 2009–2013 metų programos ir priemonių plano patvirtinimo projektą

Teisingumo ministerija

2009 metų III ketvirtis

106.           

64. Sieksime, kad visos lėšos, skiriamos socialinės rizikos šeimoms remti, nuosekliai būtų skiriamos per vietos bendruomenes ir seniūnijas viešiesiems darbams atlikti

Pakeisti Viešųjų darbų organizavimo sąlygų ir tvarkos aprašą, patvirtintą socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. A1-214, numatant į viešųjų darbų programos rengimą įtraukti vietos bendruomenių deleguotus atstovus (atitinka 3 lentelės XI skyriaus 318 nuostatos priemonę)

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

2009 metų IV ketvirtis

107.           

65. Remsime programas, kurios savivaldybėse skatins kurtis daugiafunkcius paramą šeimoms teikiančius, vaikų ir jaunimo užimtumu besirūpinančius centrus

Parengti ir patvirtinti universalių daugiafunkcių centrų steigimo ir finansavimo sąlygų aprašą

Švietimo ir mokslo ministerija, Finansų ministerija

2009 metų IV ketvirtis

108.           

67. Parengsime Smurto prevencijos šeimoje įstatymą, kuriame bus aiškiai numatytos smurto šeimoje prevencijos priemonės, su šeimomis dažniausiai bendraujančių specialistų pareigos, teisės, atsakomybė pranešti apie šeimoje naudojamą smurtą, numatytos organizacinės smurto prevencijos ir visuomenės švietimo priemonės

Parengti Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto privačioje erdvėje įstatymo projektą

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su kitomis ministerijomis, Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

2009 metų IV ketvirtis

109.           

68. Remsime programas, skatinančias mažinti socialinę atskirtį ir diskriminaciją dėl lyties, amžiaus, socialinės, etninės kilmės ar religinių įsitikinimų

Parengti nacionalinės antidiskriminacinės 2009–2011 metų programos projektą (atitinka 3 lentelės XIX skyriaus 689 nuostatos priemonę)

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su kitomis ministerijomis, Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

2009 metų II ketvirtis

110.           

69. Teiksime valstybės paramą, kad būtų plėtojama kompleksinė pagalba vaikams ir moterims, nukentėjusiems nuo smurto ar seksualinės prievartos, tapusiems komercinio seksualinio išnaudojimo aukomis

1. Konkurso būdu finansuoti kompleksinių paslaugų teikimo vaikams, nukentėjusiems nuo smurto, ar netiesioginio smurto privačioje erdvėje aukoms (liudininkams) ir jų šeimos nariams projektus

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

2009 metų IV ketvirtis

111.           

 

2. Įdiegti specialią nemokamą pagalbos telefono liniją vaikams

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

2009 metų IV ketvirtis

112.           

70. Pasitelkdami nevyriausybines organizacijas, vykdysime bendrąsias prevencijos programas, nukreiptas prieš savižudybes, įvairias prievartos apraiškas, patyčias mokyklose, neatsakingą elgesį keliuose, stiprinančias vaikų ir jaunimo psichologinį atsparumą ir streso įveikos įgūdžius, užtikrinsime deramą šių programų finansavimą

Įgyvendinti tikslines smurto ir patyčių prevencijos programas ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir bendrojo lavinimo mokyklose

Švietimo ir mokslo ministerija

2009 metų IV ketvirtis

113.           

71. Skirsime lėšų kovai su alkoholizmo ir kitų priklausomybių plitimu – šios priklausomybės turi lemiamą įtaką asocialaus elgesio ir socialinės atskirties bei skurdo plitimui visuomenėje

Parengti alkoholio ir tabako prieinamumo ir vartojimo mažinimo programos projektą (atitinka 3 lentelės XXI skyriaus 731 nuostatos priemonę)

Sveikatos apsaugos ministerija, Ūkio ministerija, Narkotikų kontrolės departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Švietimo ir mokslo ministerija

2010 metų III ketvirtis

114.           

72. Parengsime jaunų šeimų, auginančių vaikus, apsirūpinimo būstu programą. Didinsime būsto prieinamumą šeimoms, ypač auginančioms vaikus ir turinčioms mažas pajamas

Parengti Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams modernizuoti įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, numatantį didinti būsto prieinamumą jaunoms šeimoms, teikiant didesnę valstybės finansinę paramą būstui įsigyti ir sudarant palankesnes sąlygas socialiniam būstui išsinuomoti (atitinka 3 lentelės XX skyriaus 698 nuostatos 1 priemonę)

Aplinkos ministerija, Finansų ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

2009 metų II ketvirtis

115.           

73. Taikysime mokesčių lengvatas norintiems pirmą kartą pradėti verslą

1. Parengti Lietuvos Respublikos mokesčių mokėjimo termino atidėjimo įstatymo projektą (atitinka 1 lentelės III skyriaus 24 nuostatos ir 2 lentelės III skyriaus 35 nuostatos priemonę)

Finansų ministerija

2009 metų I ketvirtis

116.           

 

2. Išnagrinėti galimybę savarankiškai dirbantiems asmenims, pirmą kartą pradedantiems savo verslą, palengvinti valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimo sąlygas, prireikus parengti atitinkamų teisės aktų projektus

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Ūkio ministerija, Finansų ministerija, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

2009 metų IV ketvirtis

Lentelės pakeitimai:

Nr. 1111, 2010-07-21, Žin., 2010, Nr. 90-4769 (2010-07-29)

 

 

3 lentelė. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008–2012 metų veiklos strategijos nuostatų įgyvendinimo priemonės

 

Eil. Nr.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos ketvirtos dalies nuostatos

Priemonės pavadinimas

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo data

 

I. VALSTYBĖS VALDYMO PERTVARKA

 

 

 

1.                   

1. Atliksime valstybės valdymo institucijų auditą ir parengsime esamai situacijai adekvataus, strateginius valstybės ir Vyriausybės prioritetus atitinkančio valstybės valdymo sistemos modelio koncepciją. Tobulinsime atskiras valstybės valdymo sistemos posistemes ar atskiras jos dalis

1. Atlikti valstybės valdymo institucijų sąrangos analizę

Vidaus reikalų ministerija, Valstybės valdymo sistemos tobulinimo komisija (Saulėlydžio komisija), Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

2009 metų I ketvirtis

2.                   

 

2. Parengti Valstybės valdymo institucinės sąrangos koncepciją, kurioje būtų nustatyti principai, leisiantys sukurti į rezultatus orientuotą valstybės institucijų valdymo sistemą (atitinka 2 lentelės I skyriaus 11 nuostatos 1 priemonę)

Vidaus reikalų ministerija

2009 metų I ketvirtis

3.                   

 

3. Parengti Valstybės valdymo institucinės sąrangos koncepcijos įgyvendinimo priemonių plano projektą (atitinka 2 lentelės I skyriaus 11 nuostatos priemonę)

Vidaus reikalų ministerija

Ne vėliau kaip per 6 mėnesius po Valstybės institucinės sąrangos koncepcijos priėmimo

4.                   

 

4. Parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės komunikacijos koncepciją

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

2009 metų III ketvirtis

5.                   

2. Tobulinsime valdymo institucijų sistemos sandarą ir modernizuosime jų vidaus struktūrą: spręsime klausimus, kylančius dėl esamų skirtingos funkcinės paskirties įstaigų statuso ir pavaldumo, dėl institucijų vietos valdymo sistemoje ir jų funkcijų apibrėžimo. Įgyvendinsime projektus, skirtus atskirų viešojo administravimo institucijų ir įstaigų vidaus administravimui tobulinti

1. Įgyvendinti projektus, skirtus viešojo administravimo institucijų ir įstaigų vidaus administravimui tobulinti (atitinka 2 lentelės
I skyriaus 14 nuostatos 2 priemonę)

Valstybės institucijos ir įstaigos, numačiusios įgyvendinti atitinkamus projektus, finansuotinus Europos Sąjungos (toliau vadinama– ES) struktūrinės paramos lėšomis

2009–2012 metai

6.                   

 

2. Plėtoti kokybės vadybos metodų taikymą valstybės institucijų ir įstaigų veiklai ir jų vidaus administravimui

Valstybės institucijos ir įstaigos, Vidaus reikalų ministerija

2009–2012 metai

7.                   

 

3. Parengti Viešojo administravimo plėtros iki
2015 metų strategijos projektą

Vidaus reikalų ministerija

2010 metų III ketvirtis

8.                   

 

4. Parengti Viešojo administravimo plėtros iki
2015 metų strategijos įgyvendinimo priemonių plano projektą

Vidaus reikalų ministerija

2010 metų IV ketvirtis

9.                   

 

5. Vykdyti Viešojo administravimo plėtros iki
2015 metų strategijos įgyvendinimo priemonių planą

Valstybės institucijos ir įstaigos

2011–2012 metai

10.               

4. Tobulinsime strateginio planavimo metodiką ir gerinsime pačių institucijų strateginių veiklos planų kokybę

1. Parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2002 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo projektą

Finansų ministerija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

2009 metų I ketvirtis

11.               

 

2. Parengti vertinimo kriterijų sudarymo ir taikymo metodiką, įgyvendinant valdymo, orientuoto į rezultatus, tobulinimo projektą

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

2009 metų IV ketvirtis

12.               

5. Įgyvendinsime administracinės naštos piliečiams ir kitiems asmenims mažinimo priemones: atliksime teisės aktų vertinimą, sukursime administracinės naštos piliečiams ir kitiems asmenims nustatymo ir įvertinimo metodiką, kur įmanoma, supaprastinsime sprendimų priėmimo procedūras. Atsisakysime perteklinių duomenų reikalavimo, sutrumpinsime sprendimų priėmimo terminus / procedūras teikiant paslaugas Lietuvos Respublikos piliečiams

1. Parengti projektą Lietuvos Respublikos statybos įstatymo pakeitimo įstatymo, numatančio supaprastinti statybos leidimų ir kitų statybos dokumentų išdavimo procedūras ir taip sumažinti administracinę naštą piliečiams

Aplinkos ministerija, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau vadinama – Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija)

2009 metų I ketvirtis

13.               

 

2. Parengti Administracinės naštos Lietuvos Respublikos piliečiams ir kitiems asmenims nustatymo ir įvertinimo metodikos projektą

Vidaus reikalų ministerija

2010 metų III ketvirtis

14.               

 

3. Parengti Lietuvos Respublikos įmonių kapitalo sanavimo ir restruktūrizavimo įstatymo pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektą

Ūkio ministerija

2009 metų III ketvirtis

15.               

 

4. Vykdyti Administracinės naštos Lietuvos Respublikos piliečiams ir kitiems asmenims mažinimo priemonių planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 24 d. nutarimu Nr. 1248

Ministerijos

2009–2010 metai

16.               

6. Tęsime „saulėlydžio komisijų“ veiklą

Teikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 50 „Dėl Valstybės valdymo tobulinimo komisijos (Saulėlydžio komisijos) sudarymo“ sudarytai komisijai pavestais klausimais jos veiklos plane nustatytais terminiais

Valstybės valdymo tobulinimo komisija (Saulėlydžio komisija), Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

2009–2012 metai

17.               

7. Užtikrinsime „vieno langelio“ principo įgyvendinimą

1. Atlikti viešojo administravimo institucijų ir įstaigų apklausą ir įvertinti jų pažangą diegiant „vieno langelio“ principą

Vidaus reikalų ministerija

2009 metų IV ketvirtis

18.               

 

2. Atnaujinti metodinį dokumentą, skirtą praktiniam „vieno langelio“ principo taikymui, atsižvelgiant į priimtus naujus teisės aktus ir „vieno langelio“ principo taikymo praktiką

Vidaus reikalų ministerija

2010 metų I ketvirtis

19.               

 

3. Įgyvendinti projektus, skirtus tinkamam „vieno langelio“ principo įgyvendinimui viešojo administravimo institucijose ir įstaigose užtikrinti

Valstybės institucijos ir įstaigos, numačiusios įgyvendinti atitinkamus projektus, finansuotinus ES struktūrinės paramos lėšomis

2009–2010 metai

20.               

 

4. Parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2004 m. gegužės 14 d. nutarimo Nr. 589 „Dėl Nedenatūruoto etilo alkoholio ir denatūruoto etilo alkoholio realizavimo ūkio subjektams ir denatūruoto etilo alkoholio naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektą, siekiant nustatyti, kad įmonė, norinti gauti leidimą, neprivalo pateikti įmonės registravimo pažymėjimo kopijos ir mokėjimo pavedimo arba kvito, patvirtinančio, kad sumokėta valstybės rinkliava

Ūkio ministerija

2009 metų II ketvirtis

21.               

9. Pasieksime, kad visų viešojo administravimo institucijų rengiamų norminių teisės aktų projektai būtų skelbiami internete

Parengti teisės aktų, numatančių pareigą visoms viešojo administravimo institucijoms ir įstaigoms rengiamus norminių teisės aktų projektus skelbti internete, projektus (atitinka 2 lentelės II skyriaus 21 nuostatos priemonę)

Teisingumo ministerija, Ūkio ministerija, Vidaus reikalų ministerija

2009 metų III ketvirtis

22.               

10. Siekdami nubrėžti valstybės tarnybos tolesnės plėtros gaires, politinių partijų susitarimu parengsime valstybės tarnybos plėtros koncepciją

1. Surengti konferenciją Lietuvos valstybės tarnybos modernizavimo klausimais

Vidaus reikalų ministerija

2009 metų I ketvirtis

23.               

 

2. Parengti Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo dėl valstybės tarnybos plėtros koncepcijos projektą

Vidaus reikalų ministerija

2010 metų I ketvirtis

24.               

11. Tobulinsime valstybės tarnybos valdymo modelį: nustatysime asmenų, turinčių strateginio požiūrio reikalaujančias pozicijas, statusą (atranką, vertinimą, karjerą, atsakomybę ir kt.)

1. Parengti ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės Strateginio planavimo komitetui pateikti pasiūlymus dėl valstybės tarnautojų, užimančių vadovaujančias, strateginio požiūrio reikalaujančias pozicijas, statuso

Vidaus reikalų ministerija

2010 metų I ketvirtis

25.               

 

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės Strateginio planavimo komitetui priėmus sprendimą dėl valstybės tarnautojų, užimančių vadovaujančias, strateginio požiūrio reikalaujančias pozicijas, statuso, pagal jį parengti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo ir / ar kitų teisės aktų projektus

Vidaus reikalų ministerija

Ne vėliau kaip per
6 mėnesius po Lietuvos Respublikos Vyriausybės Strateginio planavimo komiteto sprendimo priėmimo

26.               

12. Sukursime efektyvią valstybės tarnautojų motyvavimo sistemą, orientuotą į rezultatus.

59. Sukursime sistemą, kuri leistų sąžiningai valstybei tarnavusiems asmenims senatvėje džiaugtis padoria pensija, socialinėmis garantijomis, o nesąžiningi tarnautojai turėtų iš karto prarasti visus šiuos privalumus

1. Parengti teisės aktų dėl motyvavimo priemonių valstybės tarnyboje tobulinimo projektus

Vidaus reikalų ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Finansų ministerija

2010 metų II ketvirtis

27.               

(neteko galios)

 

 

 

28.               

13. Tobulinsime valstybės tarnautojų atranką, diegsime nešališką, objektyvią, iš dalies centralizuotą atranką į valstybės tarnautojo pareigas

1. Atlikti iš dalies centralizuotos atrankos taikymo ES valstybėse analizę

Vidaus reikalų ministerija

2010 metų IV ketvirtis

29.               

 

2. Parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės Strateginio planavimo komitetui pasiūlymus dėl valstybės tarnautojų atrankos modelio

Vidaus reikalų ministerija

2011 metų II ketvirtis

30.               

 

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės Strateginio planavimo komitetui priėmus sprendimą dėl valstybės tarnautojų atrankos modelio, pagal jį parengti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo ir / ar kitų teisės aktų projektus

Vidaus reikalų ministerija

Ne vėliau kaip per
6 mėnesius po Lietuvos Respublikos Vyriausybės Strateginio planavimo komiteto sprendimo priėmimo

31.               

14. Sieksime modernizuoti žmogiškųjų išteklių valdymą, diegti kompetencijų valdymo modelį valstybės tarnyboje

1. Atlikti valstybės tarnybai būtinų kompetencijų analizę

Vidaus reikalų ministerija

2010 metų III ketvirtis

32.               

 

2. Parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės Strateginio planavimo komitetui pasiūlymus dėl kompetencijomis pagrįsto valstybės tarnybos žmogiškųjų išteklių valdymo

Vidaus reikalų ministerija

2011 metų I ketvirtis

33.               

 

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės Strateginio planavimo komitetui priėmus sprendimą, pagal jį parengti atitinkamų teisės aktų projektus

Vidaus reikalų ministerija

Ne vėliau kaip per
6 mėnesius po Lietuvos Respublikos Vyriausybės Strateginio planavimo komiteto sprendimo priėmimo

34.               

 

4. Skleisti gerąją Lietuvos administracinę patirtį, naudojantis ES „Dvynių“ programos teikiamomis galimybėmis

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, ministerijos ir Vyriausybės įstaigos

2009–2012 metai

35.               

15. Užtikrinsime valstybės tarnautojų asmeninės atsakomybės neišvengiamumą, pasieksime, kad valstybės tarnautojai, padarę šiurkščių tarnybinių prasižengimų, neišvengtų tarnybinės ar kitokios atsakomybės.

56. Kad didelius tarnybinius nusižengimus padarę pareigūnai neišvengtų bausmės ir nedarytų tolesnės karjeros valstybės tarnyboje:

– valstybės tarnybą reglamentuojančiuose įstatymuose įtvirtinsime nuostatą, kad valstybės tarnautojas, dėl kurio galimos korupcinės veiklos pradėtas tyrimas, negalėtų nebaudžiamai pasitraukti iš valstybės tarnybos ir išvengti pasekmių;

– įtvirtinsime įstatymų nuostatas, kad tarnybiniai tyrimai dėl valstybės tarnautojų veiklos privalo būti užbaigti ir tais atvejais, kai valstybės tarnautojas pasitraukė iš valstybės tarnybos, o šiurkščiai nusižengę pareigūnai netenka galimybės grįžti į valstybės tarnybą;

– prailginsime senaties terminą, taikomą tarnybinio nusižengimo tyrimui;

– įteisinsime nuostatą, kad tais atvejais, kai valstybės tarnautojas nenubaustas baudžiamojo proceso tvarka, dėl jo surinkta medžiaga gali būti naudojama tarnybiniam tyrimui;

– nustatysime tvarką, kad teisti už sunkius ir apysunkius nusikaltimus asmenys negali eiti pareigų, kurios reikalauja nepriekaištingos reputacijos

1. Priėmus Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo  papildymo 31 straipsniu, 9, 29, 30, 44 ir 50 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymą (projekto Nr. XP-3257, 2008 m. rugpjūčio 10 d. užregistruotas Lietuvos Respublikos Seime), parengti jo įgyvendinamųjų teisės aktų, būtinų tarnybinės atsakomybės neišvengiamumui užtikrinti, projektus (atitinka 2 lentelės II skyriaus 20 nuostatos priemonę)

 

Vidaus reikalų ministerija

Per įstatyme nustatytą terminą

36.               

 

2. Parengti Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto pakeitimo projektą (atitinka 2 lentelės II skyriaus 20 nuostatos 2 priemonę)

Vidaus reikalų ministerija

2009 metų IV ketvirtis

37.               

 

3. Išanalizuoti administracinių teismų praktiką dėl Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimų ir prireikus parengti reikiamų teisės aktų pakeitimo projektus

Teisingumo ministerija

2010 metų II ketvirtis

38.               

16. Užtikrinsime, kad valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms būtų teikiama visa informacija, reikalinga valstybės tarnybos valdymo sprendimams priimti, planuoti ir kontroliuoti.

17. Tobulinsime ir modernizuosime Valstybės tarnautojų registrą ir Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą

Įgyvendinti ES struktūrinės paramos projektą „Valstybės tarnautojų registro ir Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos modernizavimas“, siekiant išplėsti informacijos, reikalingos valstybės tarnybos valdymo sprendimams priimti, planuoti ir kontroliuoti, teikimo valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms galimybes

Vidaus reikalų ministerija

2009–2012 metai

39.               

 

Modernizuoti Teritorijų planavimo dokumentų registrų informacinę sistemą – sujungti valstybės, apskričių ir savivaldos teritorijų planavimo sprendinius į vieną sistemą, sukurti, įdiegti ir organizuoti teritorijų planavimo stebėsenos sistemą, siekiant geriau valdyti teritorijų planavimo procesą

Aplinkos ministerija

2012 metų III ketvirtis

 

II. REGIONŲ VALDYMO IR SAVIVALDOS REFORMA

 

 

 

40.               

18. Tobulinsime Lietuvos regioninės politikos iki 2013 metų strategiją, pritaikydami ją kintančiai ekonominei situacijai ir siekdami efektyviau įgyvendinti regioninę politiką

Parengti Lietuvos regioninės politikos iki 2013 metų strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 25 d. nutarimu Nr. 575, pakeitimus

Vidaus reikalų ministerija

2011 metų I ketvirtis

41.               

19. Nacionalinės regioninės politikos tikslų sieksime įgyvendindami visų valstybės valdymo sričių strategijas ir programas, o planuojamų didelio masto valstybės investicijų efektyvumą privalomai vertinsime ir regionų plėtros aspektu, nustatydami, kokį poveikį socialinių, ekonominių skirtumų mažinimui ar didėjimui, teritorinei sanglaudai turės planuojamos investicijos

Parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 276 „Dėl Sprendimų projektų poveikio vertinimo metodikos patvirtinimo ir įgyvendinimo“ pakeitimo projektą, siekiant numatyti didelio masto valstybės investicijų efektyvumo sprendimų projektų vertinimą, ar jie atitinka nacionalinės regioninės politikos tikslus (regionų plėtrą)

Vidaus reikalų ministerija, Teisingumo ministerija

2009 metų IV ketvirtis

42.               

20. Tobulinsime Lietuvos Respublikos teritorijos administracinį valdymą. Parengsime reformų paketą, leisiantį po 2013 m. pertvarkyti Lietuvos teritorijos statistinę struktūrą ir suformuoti regionus, atitinkančius Europos Sąjungos teritorinių statistinių vienetų nomenklatūros NUTS 2 lygį, šių pagrindu bus planuojama ir administruojama ES struktūrinė parama nuo 2014 m.

1. Parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės Strateginio planavimo komitetui siūlymus dėl Lietuvos teritorinės statistinės struktūros pertvarkymo (atitinka 2 lentelės I skyriaus 7 nuostatos priemonę)

Vidaus reikalų ministerija, Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau vadinama – Statistikos departamentas), Ūkio ministerija, Žemės ūkio ministerija, Finansų ministerija

2009 metų IV ketvirtis

43.               

 

2. Parengti priemonių Lietuvos teritorinės statistikos struktūrai pertvarkyti plano projektą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės Strateginio planavimo komiteto priimtą sprendimą

Vidaus reikalų ministerija, Statistikos departamentas, Ūkio ministerija, Žemės ūkio ministerija, Finansų ministerija

Per 6 mėnesius po Lietuvos Respublikos Vyriausybės Strateginio planavimo komiteto sprendimo priėmimo

44.               

21. Panaikinsime apskritis, palikdami regionus ir jiems atstovaujančias regionų plėtros tarybas. Perduosime savivaldybėms dalį apskričių funkcijų. Valstybė išlaikys tas funkcijas, kurių reikia bendrajai nacionalinei politikai atskirose srityse įgyvendinti ir valstybinei priežiūrai užtikrinti.

22. Užtikrinsime, kad regionų valdymo institucijos nuo 2011 m. būtų sudaromos laikantis delegavimo principų iš savivaldybių tarybų narių

1. Parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės Strateginio planavimo komitetui siūlymus dėl apskričių viršininkų vykdomų funkcijų perskirstymo (atitinka 2 lentelės I skyriaus 6, 8 ir 9 nuostatų priemonę)

Tarpinstitucinė darbo grupė, Vidaus reikalų ministerija

2009 metų I ketvirtis

45.               

 

2. Parengti priemonių apskričių viršininkų vykdomoms funkcijoms perskirstyti plano projektą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės Strateginio planavimo komiteto priimtą sprendimą (atitinka
2 lentelės I skyriaus 6, 8 ir 9 nuostatų 3 priemonę)

Tarpinstitucinė darbo grupė, Vidaus reikalų ministerija

Per 6 mėnesius po Lietuvos Respublikos Vyriausybės Strateginio planavimo komiteto sprendimo priėmimo

46.               

23. Kai bus sutarta dėl vietos savivaldos institucinio valdymo modelio, įteisinsime tiesioginius merų rinkimus.

24. Vietos savivaldybių tarybų rinkimuose sudarysime galimybę dalyvauti ne tik pagal partijų sąrašus iškeltiems kandidatams

1. Parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės Strateginio planavimo komitetui pasiūlymus dėl vietos savivaldos institucinio valdymo modelio ir tiesiogiai išrinkto mero statuso savivaldybių institucinėje struktūroje (atitinka
2 lentelės I skyriaus 15 nuostatos priemonę)

Vidaus reikalų ministerija

2009 metų I ketvirtis

47.               

 

2. Parengti projektus teisės aktų pakeitimų, skirtų Lietuvos Respublikos Vyriausybės Strateginio planavimo komiteto sprendimui dėl vietos savivaldos institucinio valdymo modelio ir tiesioginių merų rinkimų vykdymo įgyvendinti (atitinka 2 lentelės
I skyriaus 15 nuostatos 2 priemonę)

Vidaus reikalų ministerija, Teisingumo ministerija

Per 6 mėnesius nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės Strateginio planavimo komiteto sprendimo priėmimo

48.               

 

3. Parengti Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo pakeitimus (atitinka 2 lentelės
I skyriaus 15 nuostatos priemonę)

Vidaus reikalų ministerija, Teisingumo ministerija

Per 6 mėnesius nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės Strateginio planavimo komiteto sprendimo priėmimo

49.               

25. Tobulinsime seniūnijų ir seniūnų atliekamų funkcijų reglamentavimą, suteikdami seniūnui didesnius įgaliojimus spręsti bendruomenei aktualius klausimus.

26. Sudarysime galimybes į seniūnijai priskirtų funkcijų įgyvendinimą įtraukti bendruomenes.

28. Įteisinsime seniūnų pareigą konsultuotis su gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovais priimant sprendimus bendruomenei svarbiais klausimais

1. Atlikti analizę, kaip vietos gyventojai įgyvendina savo teises dalyvauti priimant savivaldybėse sprendimus

Vidaus reikalų ministerija

2010 metų IV ketvirtis

50.               

 

2. Remiantis analizės rezultatais, parengti esant būtinumui Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo pakeitimus

Vidaus reikalų ministerija

2011 metų I ketvirtis

51.               

27. Tobulinsime seniūnų priėmimo į pareigas ir jų veiklos vertinimo tvarką, atsižvelgiant į vietos bendruomenės nuomonę

Parengti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo pakeitimo įstatymo ir prireikus kitų teisės aktų projektus, siekiant nustatyti papildomus reikalavimus pretendentams į seniūno pareigas, papildyti seniūno veiklos vertinimo tvarką (atitinka
2 lentelės I skyriaus 15 nuostatos 4 priemonę)

Vidaus reikalų ministerija

2009 metų IV ketvirtis

 

III. INFORMACINĖS IR ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTRA

 

 

 

52.               

29. Parengsime Lietuvos informacinės ir žinių visuomenės plėtros 2009–2015 m. strategiją.

33. Optimizuosime nacionalinę IRT ir IVP srities administravimo sistemą

Parengti Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2009–2015 metų strategiją

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau vadinama – Informacinės visuomenės plėtros komitetas), Vidaus reikalų ministerija, Susisiekimo ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija

2009 metų II ketvirtis

53.               

30. Modernizuosime viešąjį administravimą, atsižvelgdami į šiuolaikinės visuomenės poreikius ir IRT teikiamas galimybes. Atsižvelgdami į gyventojų ir verslo poreikius, plėtosime elektroninės valdžios paslaugas

1. Parengti teisės akto, reguliuojančio viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų interoperabilumo (sąveikumo) sistemos naudojimą žiniatinklio paslaugų (angl. Web servises) pagrindu, projektą

Informacinės visuomenės plėtros komitetas, Vidaus reikalų ministerija

2009 metų III ketvirtis

54.               

 

2. Parengti ir patvirtinti elektroninio dokumento specifikaciją

Lietuvos archyvų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau vadinama – Lietuvos archyvų departamentas)

2009 metų III ketvirtis

55.               

 

3. Sukurti ir įdiegti viešųjų finansų naudojimo elektroninę stebėsenos sistemą, kuri leistų mokesčių mokėtojams viešai susipažinti su informacija apie valstybės lėšų gavėjus, sutarčių trukmę, kita esmine informacija

Finansų ministerija, ministerijos

2009 metų IV ketvirtis

56.               

 

4. Parengti projektus Lietuvos Respublikos teisės aktų pakeitimų, numatančių, kad draudėjai kas mėnesį duomenis apie apdraustųjų draudžiamąsias pajamas teikia Valstybinio socialinio draudimo fondui elektroniniu būdu, ir taip sudaryti sąlygas labai pagerinti aptarnavimo kokybę

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba)

2010 metų II ketvirtis

57.               

 

5. Parengti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, siekiant tobulinti elektroninių dokumentų valdymo reglamentavimą

Lietuvos archyvų departamentas

2010 metų IV ketvirtis

58.               

 

6. Sukurti ir įdiegti valstybės garantuojamos teisinės pagalbos informacinę sistemą

Teisingumo ministerija

2011 metų IV ketvirtis

59.               

 

7. Sukurti elektroninį archyvą

Lietuvos archyvų departamentas

2012 metų I ketvirtis

60.               

 

8. Plėtoti Tarpžinybinę mokestinių duomenų saugyklą – diegti ekonominių, socialinių situacijų analizės, prognozės ir mikromodeliavimo priemones ir metodus

Informacinės visuomenės plėtros komitetas

2012 metų IV ketvirtis

61.               

31. Sukursime IRT rinkos ekonominio reguliavimo teisinę bazę ir atitinkamai pertvarkysime institucinę sistemą, taikydami vieningus principus visiems gretutiniams IRT rinkos segmentams, t. y. elektroninių ryšių, audiovizualinio ir kito elektroniniais tinklais teikiamo turinio, elektroninio parašo, informacinės visuomenės (elektroninės komercijos) paslaugų segmentuose, ir konsoliduodami reguliavimą vienoje kompetentingoje institucijoje

Atlikti IRT rinkos ekonominio reguliavimo ir gretutinių IRT rinkos segmentų reguliavimo teisinės bazės analizę, teikti pasiūlymus dėl galimo reguliavimo konsolidavimo vienoje kompetentingoje institucijoje

Susisiekimo ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Informacinės visuomenės plėtros komitetas, Ryšių reguliavimo tarnyba, Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

2010 metų III ketvirtis

62.               

32. Užtikrinsime nacionalinius sąveikumo pagrindus, reikalingus saugiam, efektyviam ir patikimam duomenų apsikeitimui tarp valstybės registrų ir informacinių sistemų Lietuvoje ir Europos Sąjungos mastu. Įstatymiškai reglamentuosime elektroninės informacijos saugumo užtikrinimo politiką, strategiją ir koordinavimą.

39. Plėtodami viešojo sektoriaus informacinę infrastruktūrą, sieksime, kad bendros techninės ir informacinės infrastruktūros dalys būtų kuriamos bendrai, o ne kiekvienoje institucijoje atskirai. Tuo tikslu steigsime bendrus paslaugų centrus.

41. Apsispręsime dėl elektroninės skaitmeninės terpės saugumo didinimo teisinės ir institucinės sąrangos bei neatidėliotinų įgyvendinimo priemonių

1. Parengti Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo projektą

Informacinės visuomenės plėtros komitetas

2009 metų I ketvirtis

63.               

 

2. Parengti Saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo plėtros iki 2015 metų strategiją

Vidaus reikalų ministerija, Susisiekimo ministerija

2009 metų III ketvirtis

64.               

 

3. Parengti Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, siekiant apibrėžti Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros, užtikrinančios erdvinės informacijos sąveikumą, nuostatas

Žemės ūkio ministerija

2009 metų I ketvirtis

65.               

 

4. Parengti Elektroninės informacijos saugos strategiją

Vidaus reikalų ministerija, Krašto apsaugos ministerija

2009 metų III ketvirtis

66.               

 

5. Parengti ir patvirtinti Integralių švietimo ir mokslo informacinių sistemų kūrimo strategijos įgyvendinimo 2009–2010 metų veiksmų planą

Švietimo ir mokslo ministerija

2009 metų III ketvirtis

67.               

 

6. Parengti Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymo pakeitimo įstatymo projektą

Informacinės visuomenės plėtros komitetas

2009 metų IV ketvirtis

68.               

 

7. Parengti Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, siekiant numatyti automatizuoto duomenų apdorojimo sistemų ir tinklų steigimo ir įteisinimo reikalavimus

Vidaus reikalų ministerija, Krašto apsaugos ministerija

2009 metų IV ketvirtis

69.               

 

8. Parengti Valstybės informacinių išteklių sąveikumo ir plėtros strategiją

Informacinės visuomenės plėtros komitetas, Vidaus reikalų ministerija

2010 metų I ketvirtis

70.               

 

9. Parengti teisės aktų, sudarančių galimybę Lietuvai prisijungti prie Europos verslo registro (European business register), projektus

Teisingumo ministerija, Ūkio ministerija

2010 metų II ketvirtis

71.               

 

10. Pritaikyti Saugų valstybės duomenų perdavimo tinklą ir elektroninės valdžios portalą duomenų mainams tarp valstybės institucijų ir teikiant elektronines paslaugas

Vidaus reikalų ministerija, Informacinės visuomenės plėtros komitetas

2010 metų IV ketvirtis

72.               

 

11. Parengti Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo įstatymo projektą

Susisiekimo ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Ryšių reguliavimo tarnyba

2009 metų II ketvirtis

73.               

 

12. Modernizuoti Įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų žinybinį registrą, siekiant prisijungti prie būsimos Europos nuosprendžių registrų informacinės sistemos

Vidaus reikalų ministerija

2012 metų IV ketvirtis

74.               

 

13. Patobulinti Nusikalstamų veikų žinybinį registrą, siekiant įgyvendinti Europos Komisijos projektą dėl ES nusikalstamų veikų klasifikavimo sistemos sukūrimo

Vidaus reikalų ministerija

2012 metų IV ketvirtis

75.               

34. Užtikrinsime saugų asmens identifikavimą ir autentifikavimą elektroninėje erdvėje

1. Parengti ir įgyvendinti Gyventojų registro tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos vykdomų sertifikavimo paslaugų plėtros projektus, kurie užtikrintų gerą prieinamumą ir našumą visoms skaitmeninio sertifikato gyvavimo ciklo operacijoms

Vidaus reikalų ministerija

2009–2012 metai

76.               

 

2. Parengti teisės aktų, reglamentuojančių asmens identifikavimą ir autentifikavimą elektroninėje erdvėje, projektus

Vidaus reikalų ministerija

2009 metų IV ketvirtis

77.               

 

3. Plėtoti elektroninio parašo infrastruktūrą – tobulinti pagalbines paslaugas (laiko žymos ir patikros)

Informacinės visuomenės plėtros komitetas

2011 metų IV ketvirtis

78.               

35. Centralizuotai modernizuosime savivaldybių teikiamas viešąsias paslaugas, pasitelkdami IRT, kurdami bendrus reikalavimus savivaldybių teikiamoms elektroninėms paslaugoms

1. Parengti Ministro Pirmininko potvarkio dėl tarpinstitucinės darbo grupės, kuri išnagrinės galimybes modernizuoti viešųjų paslaugų teikimą pasitelkiant IRT, sudarymo projektą

Vidaus reikalų ministerija

2009 metų I ketvirtis

79.               

 

2. Pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo modernizavimo naudojantis IRT ir savivaldybių elektroninių paslaugų teikimo bendrųjų reikalavimų

Tarpinstitucinė darbo grupė, Vidaus reikalų ministerija

2010 metų I ketvirtis

80.               

36. Parengsime rinkimų įstatymų pataisas, įgalinančias balsavimą internetu rinkimuose ir referendumuose

1. Parengti rinkimus reglamentuojančių įstatymų pakeitimų įstatymų projektus, numatančius balsavimo internetu galimybę

Informacinės visuomenės plėtros komitetas

2009 metų II ketvirtis

81.               

 

2. Parengti Balsavimo internetu diegimo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 759, pakeitimo projektą

Informacinės visuomenės plėtros komitetas

2009 metų IV ketvirtis

82.               

37. Paspartinsime viešojo sektoriaus paslaugų perkėlimą į elektroninę erdvę. Paslaugų perkėlimas turi būti pagrįstas ekonominiu bei antikorupciniu poveikiu. Šie kriterijai yra prioritetiniai apsisprendžiant dėl elektroninių paslaugų kūrimo būtinybės ir prioritetų

1. Parengti Viešojo administravimo plėtros iki
2010 metų strategijos įgyvendinimo 2007–2010 metų priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 6 d. nutarimu Nr. 109, pakeitimus – integruoti Elektroninės valdžios koncepciją ir jos įgyvendinimo priemonių planą

Vidaus reikalų ministerija

2009 metų I ketvirtis

83.               

 

2. Įdiegti elektroninės valdžios portale elektroninio identifikavimo naudojant asmens tapatybės kortelę paslaugas ir užtikrinti, kad portalas būtų naudojamas elektroninėms paslaugoms teikti

Informacinės visuomenės plėtros komitetas, Vidaus reikalų ministerija

2009 metų II ketvirtis

84.               

 

3. Diegti į vartotoją orientuotus Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų klientų (draudėjų, apdraustųjų ir socialinio draudimo išmokų gavėjų) aptarnavimo metodus, taip pat ir leidžiančius jiems tikslingai ir operatyviai naudotis sukauptais duomenimis – plėtoti paslaugų teikimo elektroninėmis priemonėmis apimtį ir naudoti šiam tikslui ES struktūrinių fondų lėšas

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba

2009–2012 metai

85.               

38. Elektroninės valdžios paslaugų kūrimui pasitelksime verslą. Padėsime institucijoms įgyvendinti „rizikos dalinimosi“ projektus, kuriuose verslas prisiimtų tam tikras projektų rizikas

Parengti ir patvirtinti valstybės informacinių išteklių tvarkymo, palaikymo ir modernizavimo funkcijų perdavimo privačiam sektoriui rekomendacijas

Informacinės visuomenės plėtros komitetas

2010 metų IV ketvirtis

86.               

40. Efektyviau naudosime IRT infrastruktūrą ir kompetencijas viešajame sektoriuje, taip pat ir bendrų paslaugų centrų veikimui. Sukursime išlaidų dalijimosi modelį, pagal kurį institucijos galės pirkti iš kitų institucijų joms reikalingas paslaugas

Atlikti esamos valstybės informacinės infrastruktūros analizę ir parengti valstybės informacinės infrastruktūros optimizavimo ir plėtros reikalavimus

Informacinės visuomenės plėtros komitetas, Vidaus reikalų ministerija, Susisiekimo ministerija, Finansų ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija

2011 metų IV ketvirtis

87.               

42. Skatinsime IRT naudojimą energetinių išteklių taupymui, taip pat užtikrinsime, kad viešajame sektoriuje IRT technika būtų įsigyjama atsižvelgiant į jos energijos sąnaudas

Parengti pasiūlymus, kad viešajame sektoriuje IRT technika būtų įsigyjama atsižvelgiant į jos energijos sąnaudas

Energetikos ministerija, Informacinės visuomenės plėtros komitetas

2010 metų II ketvirtis

88.               

43. Inventorizuosime valstybės valdomus IRT tinklus ir jais teikiamas paslaugas, įvertinsime valstybinių įmonių, veikiančių IRT rinkoje, efektyvumą bei optimizuosime jų veiklą

Atlikti valstybės valdomų IRT tinklų veiklos analizę, esant būtinumui parengti reikiamų teisės aktų projektus

Vidaus reikalų ministerija, Susisiekimo ministerija

2009 metų II ketvirtis

89.               

44. Nuosekliai mažinsime atotrūkį tarp miesto ir kaimiškųjų vietovių, plėtojant IRT infrastruktūrą, skaitmeninės televizijos ir interaktyvias paslaugas, ypač geografiškai nutolusiose kaimiškosiose vietovėse

1. Parengti plačiajuosčio ryšio plėtros iki 2015 metų strategijos projektą

Susisiekimo ministerija, Vidaus reikalų ministerija

2009 metų II ketvirtis

90.               

 

2. Parengti ir įgyvendinti viešųjų interneto prieigos taškų funkcionalumo palaikymo ir plėtros projektus

Vidaus reikalų ministerija

2009–2012 metai

91.               

45. Skatinsime skaitmeninės televizijos technologijų diegimą

1. Įgyvendinti skaitmeninės televizijos viešinimo ir informavimo apie jos diegimą principus nustatančią programą

Susisiekimo ministerija

2012 metų IV ketvirtis

92.               

 

2. 2012 metais galutinai išjungti analoginę antžeminę televiziją

Susisiekimo ministerija

2012 metų IV ketvirtis

93.               

46. Skatinsime gebėjimus naudotis IRT suteikiamomis galimybėmis

Tobulinti valstybės ir savivaldybių institucijų darbuotojų kompiuterinį raštingumą

Ministerijos

2010–2012 metai

 

IV. KOVA SU KORUPCIJA

 

 

 

94.               

47. Kovodami su korupcija, įsipareigojame laikytis šių principų:

– Korupcija = Monopolija + Diskrecija – Atskaitomybė. Todėl mažinsime monopolines privilegijas, mažinsime diskrecijos galimybes viešajame sektoriuje ir didinsime viešumą bei atskaitomybę;

– pirmiausia turi būti panaikintos korupcijos prielaidos, todėl esminės kovos su korupcija priemonės yra biurokratijos šalinimas, nereikalingo ar nepagrįsto reglamentavimo šalinimas, voliuntaristinių sprendimų galimybių mažinimas, sprendimų priėmimo depolitizavimas leidžiant veikti konkurencijos mechanizmui;

– teisėkūros ir administravimo sprendimų ir viešųjų finansų viešumas yra būtinas kaip esminė korupcijos mažinimo priemonė valdžios kontroliuojamose srityse

Vykdyti Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija programos įgyvendinimo priemonių planą

Teisingumo ministerija, kitos ministerijos

2009–2010 metai

 

Korupcijos motyvų mažinimas: dereglamentavimo ir debiurokratizavimo politikos priemonės

 

 

 

95.               

48. Įgyvendinsime verslo dereglamentavimo ir debiurokratizavimo politiką, kaip numatyta šios programos Verslo ir investicijų skatinimo skyriuje

Įgyvendinti Geresnio reglamentavimo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 185, ir jos pagrindu priimamus Geresnio reglamentavimo programos įgyvendinimo priemonių planus

Ūkio ministerija, kitos ministerijos, valstybės institucijos ir įstaigos

2009–2012 metai

96.               

49. Diegsime sąžiningos konkurencijos principus, aiškesnius finansavimo mechanizmus, skatinsime privačią iniciatyvą sveikatos apsaugos, švietimo srityse

Parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl valstybės asignavimų skyrimo aukštosioms mokykloms, remiantis studijų krepšelio principu, projektą (atitinka 2 lentelės II skyriaus 17 nuostatos priemonę)

Švietimo ir mokslo ministerija, Finansų ministerija

2009 metų III ketvirtis

97.               

50. Diegsime dereglamentavimo, detalaus reglamentavimo peržiūrėjimo iniciatyvas teritorijų planavimo ir kitose srityse, kuriose paplitusi korupcija

1. Parengti ir patvirtinti antikorupcinę programą dėl statinių statybos leidimų išdavimo ir statinių valstybinės priežiūros, siekiant pašalinti sąlygas plisti korupcijai ir pareigūnų piktnaudžiavimui (atitinka
2 lentelės II skyriaus 18 nuostatos 2 priemonę)

Aplinkos ministerija

2009 metų II ketvirtis

98.               

 

2. Parengti ir patvirtinti Aplinkos ministerijos sistemos kovos su korupcija programos įgyvendinimo
2010–2012 metų priemonių planą

Aplinkos ministerija

2009 metų IV ketvirtis

99.               

 

3. Parengti projektus teisės aktų dėl apskričių viršininkų administracijoms priskirtų teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros funkcijų perdavimo Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos (atitinka
2 lentelės II skyriaus 18 nuostatos 3 priemonę)

Aplinkos ministerija, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija

2009 metų IV ketvirtis

 

Korupcijos galimybių mažinimas: teisėkūros ir kitų viešų sprendimų viešumo ir tikslingumo priemonės

 

 

 

100.           

51. Užtikrinsime teisėkūros viešumą, realistinį poveikio vertinimą, kaip numatyta šios programos Teisės ir teisingumo skyriuje

1. Parengti teisės aktų, numatančių pareigą visoms viešojo administravimo institucijoms ir įstaigoms rengiamus norminių teisės aktų projektus skelbti internete, projektus (taip pat įgyvendina 2 lentelės II skyriaus 21 nuostatos, 3 lentelės I skyriaus 9 nuostatos, V skyriaus 74 nuostatos priemones)

Teisingumo ministerija, Ūkio ministerija, Vidaus reikalų ministerija

2009 metų III ketvirtis

101.           

 

2. Parengti teisės aktų, numatančių pareigą norminių teisės aktų projektų teikėjams aiškinamuosiuose raštuose (įstatymų projektams) ir teikimuose (Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektams) nurodyti tikrąsias teigiamas ir neigiamas norminių teisės aktų projektų pasekmes ir pasekmių vertinimus atlikusius asmenis, projektus (įgyvendina
2 lentelės II skyriaus 21 nuostatos, 3 lentelės V skyriaus 68 nuostatos priemones)

Teisingumo ministerija, Vidaus reikalų ministerija

2010 metų I ketvirtis

102.           

 

3. Parengti teisės aktų, numatančių pareigą norminių teisės aktų projektų teikėjams viešai skelbti pasekmių vertinimą ir jį atlikusius asmenis, taip pat kitų asmenų pateiktas išvadas, vertinimus, ekspertizes ir pasiūlymus, projektus (taip pat įgyvendina 2 lentelės II skyriaus 21 nuostatos, 3 lentelės V skyriaus 69 nuostatos priemones)

Teisingumo ministerija, Ūkio ministerija, Vidaus reikalų ministerija

2009 metų IV ketvirtis

103.           

 

4. Sukurti konsultavimosi su visuomene ir interesų grupėmis sistemą, sudarant sąlygas suinteresuotiems asmenims pateikti pastabas ir pasiūlymus dėl rengiamų norminių teisės aktų projektų ir gauti atsakymą dėl pateiktų pastabų ir pasiūlymų (taip pat įgyvendina 3 lentelės V skyriaus 74 ir 75 nuostatų ir
X skyriaus 307 nuostatos priemones)

Teisingumo ministerija, Ūkio ministerija, Vidaus reikalų ministerija

2011 metų I ketvirtis

104.           

52. Nustatysime fiskalines taisykles, padedančias išvengti „politinių ekonomikos ciklų“, kuriuos galima laikyti įteisinta politine korupcija: valdančiosios partijos šimtus milijonų litų viešųjų lėšų išleidžia prieš pat rinkimus didindamos socialines išmokas, suteikdamos naujų mokesčių lengvatų, subsidijuodamos prekių gamybą ir paslaugų teikimą įvairioms socialinėms grupėms ir reklamuodamos savo darbus žiniasklaidoje.

246. Siekdami pagrindinio finansų politikos tikslo, savo dėmesį sutelksime į šias prioritetines kryptis:

anticiklinės fiskalinės politikos įgyvendinimas; mokesčių mokėtojų lėšų panaudojimo efektyvumo didinimas;

ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės tobulinimas;

finansų sektoriaus tvarios plėtros užtikrinimas ir priežiūros stiprinimas; struktūrinių reformų – pirmiausia sveikatos apsaugos, švietimo, aukštojo mokslo, socialinės apsaugos, valstybės valdymo srityse – skatinimas.

247. Iš naujo apsvarstysime Fiskalinės drausmės įstatymą, siekdami, kad jo normos nustatytų fiskalinio deficito, o ne išlaidų reikalavimus, kaip yra dabar, iki šios programos patvirtinimo

Parengti teisės aktų, įgyvendinančių anticiklinę fiskalinę politiką, projektus

Finansų ministerija

2009 metų
IV ketvirtis

 

Atsakomybės už korupciją realizavimas: valstybės tarnautojų veiklos skaidrumas ir kontrolė, korupcijos nusikaltimų tyrimas

 

 

 

105.           

54. Siekdami užkirsti kelią korupcijos nusikaltimams valstybės tarnyboje, priimsime įstatymų pataisas, įtvirtinančias nuostatą, kad valstybės tarnautojai privalo pagrįsti savo įsigytą turtą teisėtomis pajamomis ir taip įrodyti, kad sąžiningai tarnauja valstybei. Nepagrįstas pajamomis turtas bus laikomas korumpuotai įgytu; už tokį turtą turėtų būti valstybei kompensuojama. Tais atvejais, kai turtu faktiškai naudojasi su valstybės tarnautoju susiję asmenys arba kai šie susiję asmenys yra pajamų šaltinis, jie taip pat turės atitinkamai deklaruoti pajamas ir turtą

Išanalizuoti visuotinio įpareigojimo gyventojams deklaruoti turimą turtą ir pajamas, taip pat privalomo vienkartinio turto ir pajamų deklaravimo kas penkeri metai, gyventojų turtinės padėties įvertinimo ir nepagrįsto praturtėjimo kontrolės teisinio mechanizmo taikymo galimybes ir pateikti pasiūlymus dėl atitinkamo teisinio reguliavimo nustatymo ar optimizavimo

Finansų ministerija, Teisingumo ministerija, Vidaus reikalų ministerija

2010 metų II ketvirtis

106.           

55. Siekdami užkirsti kelią korupcijai ir efektyviau tirti korupcijos bylas, imsimės priemonių, kurios leistų patogiausiu ir ekonomiškiausiu būdu nustatyti legaliomis pajamomis nepagrįsto turto įsigijimą

1. Priėmus Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 4 ir 9 straipsnių papildymo ir pakeitimo įstatymą (projekto Nr. XP-2497, 2007 m. rugsėjo 10 d. užregistruotas Lietuvos Respublikos Seime), parengti jo įgyvendinamųjų teisės aktų projektus (atitinka 2 lentelės II skyriaus 19 nuostatos priemonę)

Vidaus reikalų ministerija

Per įstatyme nustatytą terminą

107.           

 

2. Parengti teisės aktų, užtikrinančių valstybės tarnautojų teisėtomis pajamomis nepagrįsto turto pripažinimą neteisėtai įgytu ir numatančių atitinkamą kompensavimo valstybei mechanizmą, projektus

Teisingumo ministerija

2010 metų III ketvirtis

108.           

 

3. Išanalizuoti galimybes suteikti teisę operatyvinės veiklos subjektams, gavusiems teismo sankciją, slaptai kontroliuoti tyrimo objektų banko sąskaitas ir prireikus parengti atitinkamų teisės aktų pakeitimų projektus

Teisingumo ministerija, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos

2010 metų II ketvirtis

109.           

57. Be kitų kovos su kyšininkavimu priemonių, įstatymuose įtvirtinsime nuostatą, kuri leistų taikyti baudas arba areštą, bus tobulinama turto konfiskavimo taikymo tvarka

1. Parengti Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso atitinkamų nuostatų pakeitimo projektą, kur bus numatyta galimybė už kai kurias korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas skirti baudą arba areštą kaip alternatyvias sankcijas

Teisingumo ministerija, Teisės institutas

2010 metų II ketvirtis

110.           

 

2. Išanalizuoti, kaip  turto konfiskavimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas ir kiti teisės aktai, jų taikymo praktiką, tobulinimo galimybes ir parengti atitinkamų teisės aktų projektus

Specialiųjų tyrimų tarnyba, Vidaus reikalų ministerija, Teisingumo ministerija

2010 metų II ketvirtis

111.           

58. Sankcijų dydį susiesime su prasižengusiojo asmens pajamomis ir nusikalstama veika padaryta žala

 

Išanalizuoti Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso ir kitų įstatymų nuostatas, nustatančias sankcijų skyrimo pagrindus ir jų dydžius, ir parengti programos nuostatos įgyvendinimą užtikrinsiančių teisės aktų projektus

Teisingumo ministerija

2011 metų I ketvirtis

112.           

60. Nustatysime griežtą atsakomybę už piktnaudžiavimą savo galiomis ir neteisėtų sprendimų priėmimą (atskirais atvejais ir nepriėmimą, vengimą atlikti pareigas) valstybės institucijų tarnautojams

Priėmus Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo  papildymo 31 straipsniu, 9, 29, 30, 44 ir 50 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymą (projekto Nr. XP-3257, 2008 m. rugpjūčio 10 d. užregistruotas Lietuvos Respublikos Seime), parengti jo įgyvendinamųjų teisės aktų, būtinų tarnybinės atsakomybės neišvengiamumui užtikrinti, projektus

Vidaus reikalų ministerija

Per įstatyme nustatytą terminą

113.           

61. Išplėsime galimybes atlikti antikorupcinius tyrimus teisėsaugos sistemoje, nepakenkdami teismų ir teisėjų nepriklausomumui

Išanalizuoti galimybes išplėsti antikorupcinius tyrimus teisėsaugos institucijų sistemoje, atsižvelgiant į jas nustatyti visuomeninių ir teisinių santykių sritis, kuriose būtų galima atlikti kokybinius ir kiekybinius antikorupcinius tyrimus

Teisingumo ministerija, Vidaus reikalų ministerija

2010 metų II ketvirtis

 

Kitos priemonės

 

 

 

114.           

62. Įgyvendinsime Žurnalistų sąjungos pasiūlymus:

– kovos su korupcija įstatymuose įtvirtinsime nuostatą, kad leidėjams, redaktoriams, žurnalistams yra taikomi tokie patys reikalavimai kaip ir valstybės tarnautojams

Išanalizuoti teisės aktų nuostatas, nustatančias valstybės tarnautojo ir jam prilygintų asmenų sampratą ir atsakomybę, ir parengti programos nuostatos įgyvendinimą užtikrinsiančių teisės aktų projektus

Teisingumo ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Teisės institutas

2011 metų II ketvirtis

115.           

63. Tobulinsime politinių partijų finansavimo priežiūros sistemą, specialius įgaliojimus turinti institucija nuolat stebės politinių partijų finansinę veiklą

Rengti Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo nuostatų įgyvendinimo stebėjimu ir vertinimu grindžiamus pasiūlymus dėl politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo, finansavimo kontrolės mechanizmo tobulinimo

Teisingumo ministerija, Vyriausioji rinkimų komisija

2009–2012 metai

116.           

65. Imsimės tobulinti viešųjų pirkimų sistemą, siekdami, kad viešieji pirkimai vyktų be korupcijos, o perkančioms institucijoms netrukdytų biurokratinės procedūros

1. Parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl Lietuvos viešųjų pirkimų sistemos tobulinimo ir plėtros 2009–2013 metų strategijos patvirtinimo projektą (atitinka 2 lentelės III skyriaus 36 nuostatos 1 priemonę)

Ūkio ministerija

2009 metų II ketvirtis

117.           

 

2. Parengti Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso pakeitimo, numatančio diferencijuotą administracinę atsakomybę už viešųjų pirkimų reikalavimų pažeidimus, projektą

Teisingumo ministerija, Ūkio ministerija, Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2010 metų IV ketvirtis

118.           
66. Priimsime pareiškėjų apsaugos įstatymą, užtikrinantį teisinę gynybą žmonėms, pranešusiems apie galbūt nusikalstamus darbdavių ir kitų įtakingų asmenų veiksmus

Parengti teisės aktų, užtikrinančių teisinę gynybą žmonėms, pranešusiems apie galbūt nusikalstamus darbdavių ir kitų įtakingų asmenų veiksmus, projektus

Teisingumo ministerija, Specialiųjų tyrimų tarnyba, Vidaus reikalų ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Finansų ministerija

2011 metų II ketvirtis

119.           

67. Sukursime privačių juridinių asmenų savininkų registrą

Parengti teisės aktų, užtikrinančių duomenų apie privačių juridinių asmenų dalyvius kaupimo pagrindus, projektus

Ūkio ministerija, Teisingumo ministerija, Finansų ministerija, Žemės ūkio ministerija, Vertybinių popierių komisija

2010 metų IV ketvirtis

 

V. TEISMAI IR TEISINGUMAS

 

 

 

 

Teisėkūra

 

 

 

120.           

68. Užtikrinsime, kad teisės aktų projektų (tarp jų ir Seimo narių pateiktų įstatymų projektų) aiškinamuosiuose raštuose ir Vyriausybės nutarimais tvirtinamų teisės aktų lydraščiuose-teikimuose būtų numatytos tikrosios teigiamos ir neigiamos jų pasekmės, nurodomi šiuos vertinimus atlikę asmenys

1. Išanalizuoti teisės aktuose numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo taikymo ir teisės aktų bei jų projektų skelbimo problemas, prireikus parengti sąnaudų ir naudos analizės taikymo gaires

Teisingumo ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Europos teisės departamentas (toliau vadinama – Europos teisės departamentas), Finansų ministerija, Ūkio ministerija, Teisės institutas

2009 metų IV ketvirtis

121.           

 

2. Parengti projektus teisės aktų, numatančių pareigą norminių teisės aktų projektų teikėjams aiškinamuosiuose raštuose (įstatymų projektams) ir teikimuose (Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektams) nurodyti tikrąsias teigiamas ir neigiama norminių teisės aktų projektų pasekmes ir pasekmių vertinimus atlikusius asmenis

Teisingumo ministerija, Vidaus reikalų ministerija

2010 metų I ketvirtis

122.           

69. Užtikrinsime, kad visi teisės aktai būtų priimami tik realiai visapusiškai ir kokybiškai, nustatyta tvarka įvertinus jų įgyvendinimo priemones, sąnaudas ir pasekmes. Viešai skelbsime pasekmių vertinimą ir jį atlikusius asmenis, taip pat kitų asmenų pateiktas išvadas, vertinimus, ekspertizes, pasiūlymus

1. Parengti projektus teisės aktų, įtvirtinančių nuostatas, kad visi teisės aktai būtų priimami tik realiai visapusiškai ir tinkamai, nustatytąja tvarka įvertinus jų įgyvendinimo priemones, sąnaudas ir pasekmes, kad būtų viešai skelbiamas pasekmių vertinimas ir jį atlikę asmenys, kitų asmenų pateiktos išvados, vertinimai, ekspertizės, pasiūlymai (taip pat įgyvendina 2 lentelės II skyriaus 21 nuostatos 6 priemonę, 3 lentelės IV skyriaus 51 nuostatos 3  priemonę)

Teisingumo ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Europos teisės departamentas, Finansų ministerija, Ūkio ministerija

2010 metų I ketvirtis

123.           

 

2. Parengti projektus teisės aktų pakeitimų, nustatančių teisės aktų projektų ir galiojančių teisės aktų derinimo su Europos žmogaus teisių konvencija procedūrą ir Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimų vykdymo sistemą

Teisingumo ministerija, Vyriausybės atstovas Europos Žmogaus Teisių Teisme

2010 metų I ketvirtis

124.           

70. Užtikrinsime, kad kuriant naują teisinį reglamentavimą ar iš esmės keičiant esamą teisinį reglamentavimą būtų rengiamos atitinkamos koncepcijos

1. Išanalizuoti įstatymų koncepcijų teisinio reguliavimo taikymo problemas ir jų sprendimo galimybes

Teisingumo ministerija, Teisės institutas

2009 metų III ketvirtis

125.           

 

2. Parengti projektus būtinų teisės aktų, įtvirtinančių nuostatas, kad kurti naują ar iš esmės keisti esamą teisinį reguliavimą būtų galima tik parengus atitinkamą koncepciją, o po to, kai koncepcija patvirtinama, atitinkamu lygiu svarstant teisės aktų projektus nebūtų grįžtama prie koncepcijoje įtvirtintų nuostatų svarstymo

Teisingumo ministerija

2009 metų IV ketvirtis

126.           

71. Sukursime galiojančių teisės aktų peržiūros sistemą, pagal kurią bus peržiūrimi priimti teisės aktai: nepasitvirtinus teisės aktą priimant nurodytoms teigiamoms pasekmėms, išryškėjus nenumatytoms ar didesnio masto, negu buvo numatyta, neigiamoms pasekmėms, nepasiekus planuotų rezultatų, teisės aktas turėtų būti svarstomas iš naujo, o netinkamai vertintos nuostatos keičiamos

1. Parengti teisės aktų stebėsenos galimybių studiją

Teisingumo ministerija, Teisės institutas, Ūkio ministerija

2010 metų I ketvirtis

127.           

 

2. Parengti projektus teisės aktų, užtikrinančių efektyvų ir realų teisės aktų stebėsenos sistemos veikimą – numatančių stebėsenos organizavimo, programų rengimo, vykdymo, kontrolės, duomenų rinkimo, kaupimo, vertinimo, analizės ir teikimo tvarką, stebėseną organizuojančių ir vykdančių, kitų stebėsenos subjektų, atitinkamų interesų grupių bendradarbiavimą

Teisingumo ministerija, Ūkio ministerija

2010 metų II ketvirtis

128.           

 

3. Sukurti ir įdiegti teisės aktų stebėsenos sistemą

Teisingumo ministerija

2011 metų IV ketvirtis

129.           

 

4. Parengti norminių teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas, siekiant numatyti atvejus, kai nustatomas laikinas teisinio reguliavimo galiojimas, ir užtikrinti, kad jis vėliau būtų pratęstas visapusiškai ištyrus teisinio reguliavimo taikymo problemas

Teisingumo ministerija

2009 metų III ketvirtis

130.           

72. Sukursime sistemą, užtikrinančią tinkamą (ne tiesmukišką) ES teisės nuostatų perkėlimą į Lietuvos Respublikos teisę. Nacionalinė teisės sistema bus derinama su ES teise įvertinant visas galimas alternatyvas ir iš jų parenkant labiausiai Lietuvos interesus atitinkantį sprendimą. Lietuvos Respublikos pozicija dėl ES teisės aktų projektų bus formuojama atsakingai ir viešai

1. Išanalizuoti ES reikalų koordinavimo sistemos funkcionavimą ir sprendimų projektų poveikio vertinimo problemas ir parengti pasiūlymus dėl efektyvesnės nacionalinių interesų apsaugos

Teisingumo ministerija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, Europos teisės departamentas

2010 metų I ketvirtis

131.           

 

2. Atsižvelgiant į pateiktus pasiūlymus, parengti projektus teisės aktų pakeitimų, kurių siūlomas teisinis reguliavimas užtikrins, kad nacionalinė teisės sistema būtų derinama su ES teise, apsvarsčius visas galimas alternatyvas ir iš jų pasirinkus labiausiai Lietuvos interesus atitinkantį sprendimą

Teisingumo ministerija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, Europos teisės departamentas

2010 metų II ketvirtis

132.           

 

3. Atsižvelgiant į pateiktus pasiūlymus, parengti projektus teisės aktų, kurie užtikrintų viešą Lietuvos Respublikos pozicijos dėl ES teisės aktų projektų formavimo procesą

Teisingumo ministerija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, Europos teisės departamentas

2010 metų II ketvirtis

133.           

73. Užtikrinsime, kad visi už valstybės ar savivaldybių lėšas atlikti tyrimai ir analizės, kurie yra ar bus naudojami valstybės politikos priemonėms, būtų skelbiami viešai internete kartu su recenzijomis ir atsiliepimais, nurodant šių tyrimų atlikimo kainą (išskyrus atvejus, kai internete skelbiama darbo santrauka, o pats darbas išleidžiamas atskiru leidiniu)

Parengti projektus teisės aktų, įtvirtinančių pareigą skelbti viešai internete už valstybės ar savivaldybių lėšas atliktus tyrimus ir analizes, kurie yra ar bus naudojami valstybės politikos priemonėms

Teisingumo ministerija

2009 metų IV ketvirtis

134.           

74. Visi norminių teisės aktų projektai bus kaupiami ir prieinami per bendrą ir viešą interneto paieškos sistemą.

Užtikrinsime, kad viešai neskelbti norminių teisės aktų projektai, kuriuos svarstyti visuomenė neturėjo galimybės, nebūtų priimami

1. Sukurti norminių teisės aktų projektų bendrą ir viešą interneto paieškos sistemą, prireikus parengti atitinkamų teisės aktų projektus (taip pat iš dalies įgyvendina 2 lentelės III skyriaus 34 nuostatos, 3 lentelės I skyriaus 9 nuostatos, V skyriaus 69 nuostatos ir X skyriaus 307 nuostatos priemones)

Teisingumo ministerija, Informacinės visuomenės plėtros komitetas

2012 metų IV ketvirtis

135.           

 

2. Sukurti ir įdiegti Lietuvos Respublikos Vyriausybės teisės aktų projektų derinimo ir jų skelbimo internete informacinę sistemą

Teisingumo ministerija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, Informacinės visuomenės plėtros komitetas

2012 metų I ketvirtis

136.           

 

3. Parengti projektus teisės aktų, įtvirtinančių nuostatą, kad viešojo administravimo institucijos rengiamus norminių teisės aktų projektus su visa susijusia medžiaga privalo talpinti teisės aktų projektų informacinėje sistemoje

Teisingumo ministerija

2011 metų IV ketvirtis

137.           

75. Užtikrinsime, kad, rengiant norminių teisės aktų projektus, būtų konsultuojamasi su visuomene ir tomis grupėmis, kurioms skirtas numatomas reglamentavimas. Užtikrinsime, kad kiekvienas asmuo turėtų realią galimybę pateikti pastabas ir pasiūlymus dėl kiekvieno norminio teisės akto projekto, ir tos pastabos bei pasiūlymai privalės būti įvertinti, o teikėjui atsakyta

Sukurti konsultavimosi su visuomene ir tomis grupėmis, kurioms skirtas numatomas reguliavimas, sistemą, taip sudaryti sąlygas suinteresuotiems asmenims pateikti pastabas ir pasiūlymus dėl rengiamų norminių teisės aktų projektų (taip pat iš dalies įgyvendina 3 lentelės IV skyriaus 51 nuostatos,
V skyriaus 74 nuostatos ir X skyriaus 307 nuostatos priemones)

Teisingumo ministerija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, Informacinės visuomenės plėtros komitetas, Vidaus reikalų ministerija, Ūkio ministerija

2010 metų II ketvirtis

138.           

76. Sukursime bendrą, patogų, viešą ir internetu prieinamą, efektyvų, patikimą teisės aktų ir teismų baigiamųjų sprendimų registrą. Paskelbimą šiame registre padarysime vieninteliu oficialiu norminių teisės aktų paskelbimo būdu, atsisakydami kitų valstybės išteklius eikvojančių būdų, tačiau drauge sudarydami sąlygas saugiai deponuoti autentiškus teisės aktų tekstus

1. Parengti teisės aktų skelbimo ir teisės aktų registro plėtros koncepciją ir jos įgyvendinamųjų teisės aktų projektus

Teisingumo ministerija

2009 metų IV ketvirtis

139.           

 

2. Sukurti ir įdiegti bendrą, patogų, viešą ir internetu prieinamą, efektyvų, patikimą teisės aktų ir teismų baigiamųjų sprendimų registrą

Teisingumo ministerija

2010 metų II ketvirtis

140.           

 

3. Parengti projektus teisės aktų, įtvirtinsiančių nuostatą, kad paskelbimas teisės aktų registre – vienintelis oficialus norminių teisės aktų paskelbimo būdas

Teisingumo ministerija

2010 metų IV ketvirtis

141.           

77. Teisės aktų ir teismų baigiamųjų sprendimų registro klasifikatoriaus pagrindu sukursime bendrą teisės aktų ir teismų sprendimų skirstymo pagal teisės šakas, institutus ir normas sistemą

Parengti teisės aktų ir teismų sprendimų skirstymo pagal teisės šakas, institutus ir normas sistemos koncepciją ir atitinkamų teisės aktų projektus

Teisingumo ministerija

2010 metų IV ketvirtis

142.           

78. Sukursime veiksmingą peticijų teikimo, svarstymo ir išvadų įgyvendinimo sistemą

Išanalizuoti peticijų teikimo, svarstymo ir išvadų įgyvendinimo reguliavimo taikymą ir jo tobulinimo galimybes, parengti teisės aktų pakeitimų projektus

Teisingumo ministerija, Teisės institutas

2011 metų IV ketvirtis

143.           

79. Užtikrinsime viešą ir lengvai prieinamą informaciją apie teritorijų planavimą ir statybos leidimus

1. Plėtoti statybos leidimų išdavimo ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą – sudaryti galimybę elektroniniu būdu ne tik pateikti, bet ir išduoti statinio projektavimo sąlygų sąvadus, statybos leidimus, kitus su statybos procesu ir statybos valstybine priežiūra susijusius dokumentus

Aplinkos ministerija, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija

2010 metų IV ketvirtis

144.           

 

2. Išanalizuoti teritorijų planavimo proceso reguliavimo problemas ir parengti būtinus teisės aktų projektus, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas visuomenei dalyvauti rengiant teritorijų planavimo sprendimus

Aplinkos ministerija

2010 metų I ketvirtis

145.           

80. Siekdami mažinti teisės aktų kiekį, atliksime atskirų sričių teisės aktų konsolidavimą ir kodifikavimą

1. Išanalizuoti atskirų teisės aktų sričių konsolidavimo ir kodifikavimo galimybes

Teisingumo ministerija, Teisės institutas

2010 metų III ketvirtis

146.           

 

2. Remiantis analizės rezultatais, konsoliduoti ir kodifikuoti teisės aktus

Teisingumo ministerija, Teisės institutas

2012 metų III ketvirtis

147.           

81. Sukursime teisinės sistemos branduolį, parengdami ir Seimui pateikdami konstitucinių įstatymų sąrašą, aprėpiantį svarbiausius įstatymus, kuriems reikalingas stabilumas

1. Parengti Lietuvos Respublikos konstitucinių įstatymų sąrašo koncepciją

Teisingumo ministerija, Teisės institutas

2009 metų IV ketvirtis

148.           

 

2. Parengti Lietuvos Respublikos konstitucinio įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos konstitucinių įstatymų sąrašo“ projektą

Teisingumo ministerija, Teisės institutas

2010 metų II ketvirtis

149.           

82. Parengsime interaktyvios Lietuvos Respublikos Konstitucijos duomenų bazę, kurioje būtų kaupiami ne tik teisininkams, bet ir visai visuomenei skirti, prieinami ir suprantami komentarai ir kuri nukreiptų į aktualias Konstitucinio Teismo jurisprudencijos dalis

Apsvarstyti interaktyvios Lietuvos Respublikos Konstitucijos duomenų bazės įdiegimo alternatyvas, sukurti ir įdiegti programos nuostatos įgyvendinimą užtikrinančią duomenų bazę

Teisingumo ministerija

2010 metų II ketvirtis

 

Teisinės institucijos

 

 

 

 

Teismai

 

 

 

150.           

83. Parengsime teisės aktų pakeitimo projektus, kurie suteiks žmonėms teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą su individualiu konstituciniu skundu, kai yra išnaudotos kitos teisminės gynybos priemonės ir iškyla abejonių dėl byloje pritaikytos teisės konstitucingumo

Parengti projektus teisės aktų, įtvirtinančių žmonėms teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą su individualiu konstituciniu skundu, kai išnaudotos kitos teisminės gynybos priemonės ir kyla abejonių dėl byloje taikytos teisės konstitucingumo, sukurti individualaus konstitucinio skundo instituto taikymo nacionalinėje teisėje sistemą

Teisingumo ministerija, Teisės institutas

2011 metų IV ketvirtis

151.           

84. Užtikrinsime teismų atskaitomybę visuomenei, realius ir veiksmingus būdus, kuriais visuomenė galėtų naudotis savo teise pareikšti nuomonę sudarant teismus ir vertinant jų veiklą

Parengti programos nuostatos įgyvendinimą užtikrinsiančių teisės aktų projektus, sukurti jų įgyvendinimo sistemą

Teisingumo ministerija, Teisės institutas

2009 metų IV ketvirtis

152.           

85. Skatinsime alternatyvių (neteisminių) ginčų sprendimo būdų sistemą, siekdami greitesnio ir patogesnio ginčų sprendimo, taip pat sumažinti teismams tenkantį krūvį

1. Parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektą, siekiant užtikrinti taikinamojo tarpininkavimo plėtrą

Teisingumo ministerija

2009 metų III ketvirtis

153.           

 

2. Parengti teisės aktų, skirtų 2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 2008/52/EB dėl tam tikrų mediacijos civilinėse ir komercinėse bylose aspektų įgyvendinti, projektus

Teisingumo ministerija

2010 metų I ketvirtis

154.           

 

3. Siekiant skatinti arbitražinį ginčų sprendimo būdą, persvarstyti Lietuvos Respublikos komercinio arbitražo įstatyme numatytą teisinį reguliavimą ir prireikus jį keisti

Teisingumo ministerija

2010 metų III ketvirtis

155.           

 

4. Išanalizuoti mediacijos baudžiamosiose bylose instituto tobulinimo ir optimizavimo galimybes ir būdus ir prireikus parengti atitinkamų teisės aktų pakeitimų projektus

Teisingumo ministerija, Teisės institutas

2011 metų IV ketvirtis

156.           

86. Atsisakysime teismams nebūdingų funkcijų, nesusijusių su ginčų nagrinėjimu, perduodami jas kitoms institucijoms

1. Persvarstyti teismų atliekamas funkcijas, siekiant nustatyti veiklos sritis, kurios nesusijusios su ginčų nagrinėjimu, atsižvelgiant į šios analizės rezultatus, prireikus parengti projektus teisės aktų dėl teismams nebūdingų funkcijų, nesusijusių su ginčų nagrinėjimu, perdavimo kitoms institucijoms

Teisingumo ministerija

2010 metų IV ketvirtis

157.           

 

2. Užbaigti Hipotekos registro vystymo reformą, supaprastinti įregistravimą – atsisakyti teisėjo funkcijų registruojant hipoteką (įkeitimą)

Teisingumo ministerija

2010 metų IV ketvirtis

158.           

87. Analizuosime teismų veiklą ir teiksime įstatymų pataisas, užtikrinančias teisingumo institucijų veiklos kokybę

1. Išanalizuoti bendrosios kompetencijos ir administracinių teismų kompetencijas ir prireikus parengti projektus teisės aktų, perskirstančių šiems teismams teismingas bylas

Teisingumo ministerija

2011 metų III ketvirtis

159.           

 

2. Parengti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso pakeitimo įstatymų projektus, o prireikus – kitų teisės aktų projektus, siekiant numatyti veiksmingą teisinės gynybos priemonę, kad būtų užkirstas kelias teisės į bylos išnagrinėjimą per kiek įmanoma trumpiausią laiką pažeidimams

Teisingumo ministerija, Teisės institutas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovas Europos Žmogaus Teisių Teisme

2010 metų II ketvirtis

160.           

 

3. Parengti projektus teisės aktų, numatančių, kad valstybės registrų duomenys teismuose naudojami elektronine forma

Teisingumo ministerija

2010 metų II ketvirtis

161.           

 

4. Apibendrinti informacinių technologijų naudojimo teismuose būklę ir išanalizuoti platesnio jų taikymo galimybes, prireikus parengti projektus teisės aktų, numatančių priemones naujų informacinių technologijų taikymui teismuose, kai tai padėtų tinkamai ir efektyviau spręsti bylas, užtikrinti

Teisingumo ministerija

2010 metų II ketvirtis

162.           

 

5. Atlikti analizę ir išnagrinėti sąlygas, leisiančias padėti operatyviau spręsti su verslu susijusias bylas

Teisingumo ministerija

2009 metų IV ketvirtis

163.           

 

6. Parengti Lietuvos Respublikos nemokumo įstatymo koncepcijos projektą

Ūkio ministerija, Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos (toliau vadinama – Įmonių bankroto valdymo departamentas)

2011 metų III ketvirtis

164.           

 

7. Parengti Lietuvos Respublikos nemokumo įstatymo projektą

Ūkio ministerija, Įmonių bankroto valdymo departamentas

2012 metų IV ketvirtis

165.           

88. Užtikrinsime materialines ir technines sąlygas, reikalingas tam, kad visų pakopų teismų vieši posėdžiai būtų įrašomi, o jų garso įrašai padaromi prieinami visuomenei ir archyvuojami

1. Įdiegti teismuose reikiamą įrangą teismų viešų posėdžių eigai fiksuoti

Teisingumo ministerija

2010 metų II ketvirtis

166.           

 

2. Parengti projektus teisės aktų, užtikrinančių, kad teismų viešų posėdžių garso įrašai būtų išsaugomi ir prieinami visuomenei

Teisingumo ministerija, Lietuvos archyvų departamentas

2011 metų IV ketvirtis

167.           

89. Užtikrinsime, kad būtų skelbiami ir klasifikuojami pagal suformuotą praktiką teismų baigiamieji sprendimai. Be to, atliksime teismų baigiamųjų sprendimų, suformuotos praktikos stebėseną

Sukurti viešą ir laisvai prieinamą informacinę sistemą, kurioje būtų skelbiami ir klasifikuojami pagal suformuotą praktiką teismų baigiamieji sprendimai

Teisingumo ministerija

2010 metų IV ketvirtis

168.           

90. Siekdami racionalaus teismų materialinio ir techninio aprūpinimo, visų teismams skirtų Valstybės investicijų programoje numatytų investicijų asignavimų valdytoju paskirsime Nacionalinę teismų administraciją

Atlikti Valstybės investicijų programoje numatytų teismams skirtų valstybės investicijų asignavimų valdymo perdavimo Nacionalinei teismų administracijai analizę racionalumo ir ekonomiškumo požiūriais ir nustačius poreikį parengti šiai programos nuostatai įgyvendinti reikalingų teisės aktų projektus

Teisingumo ministerija

2010 metų IV ketvirtis

169.           

91. Užtikrinsime, kad būtų sudarytos tinkamos sąlygos apklausti nepilnamečius liudytojus ir nukentėjusiuosius

1. Parengti reikalavimus nepilnamečio liudytojo ir nukentėjusiojo apklausos patalpoms

Teisingumo ministerija

2009 metų II ketvirtis

170.           

 

2. Įrengti teismuose nepilnamečio liudytojo ir nukentėjusiojo apklausos patalpas

Teisingumo ministerija

2009 metų IV ketvirtis

171.           

92. Įdiegsime elektroninę procesinių dokumentų įteikimo ir perdavimo sistemą. Siekdami efektyvesnio teismų darbo ir racionalesnio išteklių naudojimo, sudarysime galimybes naudoti informacines ir elektroninių ryšių technologijas (vaizdo konferencijas ir pan.) teismo posėdžiuose

1. Parengti projektus teisės aktų pakeitimų, reglamentuojančių procesinių dokumentų įteikimą ir perdavimą elektroninių ryšių priemonėmis, naudoti informacines ir elektroninių ryšių technologijas
(projektui pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gegužės 16 d. nutarimu Nr. 469, ir projektas pateiktas Lietuvos Respublikos Seimui (projekto
Nr. XP-3107)

Teisingumo ministerija

Įvykdyta

172.           

 

2. Parengti Nacionalinės elektroninių pranešimų ir elektroninių dokumentų pristatymo fiziniams ir juridiniams asmenims sistemos, naudojant viešąjį pašto tinklą, sukūrimo programą ir įdiegti tarpinstitucinę elektroninę sistemą, skirtą procesiniams dokumentams tvarkyti ir apsikeisti tarp procese dalyvaujančių institucijų

Susisiekimo ministerija, Informacinės visuomenės plėtros komitetas, Vidaus reikalų ministerija, Teisingumo ministerija, Lietuvos archyvų departamentas

2010 metų II ketvirtis

173.           

 

3. Sudaryti galimybes naudoti informacines ir elektroninių ryšių technologijas (vaizdo konferencijas ir panašiai) teismo posėdžiuose

Informacinės visuomenės plėtros komitetas, Vidaus reikalų ministerija, Teisingumo ministerija

2012 metų III ketvirtis

174.           

93. Parengsime ir viešai skelbsime įvairių procesinių dokumentų šablonus, trumpai ir aiškiai pristatysime pagrindines teises; taip pat ne vien specialistams, bet ir eiliniams piliečiams suprantamus ir pakankamai išsamius bylinėjimosi vadovus

1. Parengti ir viešai paskelbti įvairių procesinių dokumentų šablonus

Teisingumo ministerija, Lietuvos archyvų departamentas

2009 metų IV ketvirtis

175.           

 

2. Parengti ir viešai paskelbti ne vien specialistams, bet ir eiliniams piliečiams suprantamus ir pakankamai išsamius bylinėjimosi vadovus

Teisingumo ministerija

2010 metų II ketvirtis

176.           

94. Bendradarbiaudami su Teisėjų taryba, diegsime aukštos teisinės kultūros standartus

Tobulinti teisėjų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo sistemą, naudojant naujausias informacines technologijas

Teisingumo ministerija, Teisingumo ministerijos Mokymo centras

2009–2012 metai

 

Notariatas

 

 

 

177.           

95. Laikysimės principo, kad notarai atlieka valstybės jiems priskirtas funkcijas, tačiau teikdami paslaugas veikia ir rinkos sąlygomis, todėl sieksime tinkamos notarų teikiamų paslaugų kontrolės bei valstybinio reguliavimo ir verčiančios gerinti paslaugų prieinamumą bei kokybę konkurencijos pusiausvyros

Ištirti notarų skaičiaus ir notarais norintiems tapti asmenims keliamų reikalavimų keitimo poreikį ir prireikus parengti atitinkamų teisės aktų projektus; persvarstyti teisės aktus, reglamentuojančius kitus notariato veiklos aspektus, ir parengti programos nuostatą įgyvendinsiančių teisės aktų projektus

Teisingumo ministerija

2010 metų II ketvirtis

178.           

96. Baigsime įgyvendinti nekilnojamojo turto sandorių viešąją elektroninę paslaugą, kuria naudojantis nekilnojamojo turto registro ir kadastro informacija bus tiesiogiai elektroninėmis priemonėmis teikiama notarams ir sandorio dalyviams notarų darbo vietose

Užtikrinti, kad notarai turėtų galimybę tiesiogiai elektroninėmis priemonėmis naudotis nekilnojamojo turto registro ir kadastro informacija

Teisingumo ministerija

2010 metų IV ketvirtis

179.           

97. Peržiūrėsime notarų atliekamas funkcijas, atsisakydami nereikalingų šiuo metu atliekamų funkcijų, ir suteiksime galimybę kitoms institucijoms atlikti funkcijas, kurias jos patikimai ir patogiai galėtų įgyvendinti. Be to, sudarysime galimybę notarams iš kitų institucijų perimti funkcijas, jei bus nustatyta, kad toks funkcijų perskirstymas būtų efektyvesnis ir patogesnis vartotojams

1. Persvarstyti notarų atliekamus notarinius veiksmus, išanalizuoti galimybes kai kurias notarų atliekamas funkcijas perduoti kitoms institucijoms, įstaigoms, taip pat galimybes notarams perimti kai kurias teisines funkcijas iš kitų institucijų, atsižvelgiant į efektyvumą ir patogumą vartotojui; parengti atitinkamų teisės aktų projektus

Teisingumo ministerija, Užsienio reikalų ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Ūkio ministerija

2010 metų II ketvirtis

180.           

 

2. Persvarstyti teisės aktus, kurie reikalauja privalomai notariškai tvirtinti asmens parašą, ir parengti projektus teisės aktų, numatančių, kad tokio tvirtinimo atsisakoma tada, kai jo reikalavimas nepagrįstas

Teisingumo ministerija

2010 metų I ketvirtis

181.           

98. Peržiūrėsime notarų teikiamų paslaugų kainodarą remdamiesi sąnaudų principu, prireikus ją patikslinsime. Nustatysime, kad reglamentuojamos tik maksimalios, o ne galutinės ir nekintamos notarų teikiamų paslaugų kainos

Atlikti tyrimą (auditą) – nustatyti faktines notarų veiklos teikiant notarines paslaugas (atliekant konkrečius notarinius veiksmus) sąnaudas; parengti projektą teisės akto, užtikrinančio programos nuostatos įgyvendinimą

Teisingumo ministerija

2009 metų IV ketvirtis

182.           

99. Bendradarbiaudami su Notarų rūmais, diegsime aukštos teisinės kultūros standartus

Keistis su Lietuvos notarų rūmais informacija apie notarus, kurie galbūt nesilaiko profesinės etikos reikalavimų, ir kartu su Lietuvos notarų rūmais imtis priemonių aukštos teisinės kultūros standartams įgyvendinti

Teisingumo ministerija

2009–2012 metai

 

Registrai

 

 

 

183.           

100. Užtikrinsime pagrindinių valstybės registrų, šakinių registrų ir valstybinių bei žinybinių informacinių sistemų sąveiką ir veiklos koordinavimą taip, kad būtų patogiau ir pigiau naudotis registrų paslaugomis. Užtikrinsime, kad valstybės registrai nedubliuotų vienas kito duomenų

1. Atlikti nekilnojamųjų daiktų, daiktinių teisių, šių teisių suvaržymų registrų ir informacinių sistemų sąveikos tobulinimo ir sujungimo galimybių studiją

Teisingumo ministerija

2010 metų II ketvirtis

184.           

 

2. Atsižvelgiant į studijos rezultatus, parengti atitinkamų teisės aktų projektus

Teisingumo ministerija

2011 metų IV ketvirtis

185.           

 

3. Sukurti hipotekos ir įkeitimo registravimo elektroninį modulį

Teisingumo ministerija

2010 metų IV ketvirtis

186.           

 

4. Sukurti Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registrą ir Notarine tvarka patvirtintų įgaliojimų registrą

Teisingumo ministerija

2010 metų IV ketvirtis

187.           

 

5. Parengti Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, įpareigojantį valstybės ir žinybinių registrų steigėjus derinti su Vidaus reikalų ministerija šių registrų nuostatų projektus, kiek tai susiję su registrų sauga

Vidaus reikalų ministerija, Teisingumo ministerija

2010 metų I ketvirtis

188.           

 

6. Parengti projektus įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų pakeitimų, įpareigojančių valstybės, žinybinių registrų ir informacinių sistemų steigėjus derinti su Vidaus reikalų ministerija registrų ir informacinių sistemų nuostatų projektus, kiek tai susiję su registrų sauga

Vidaus reikalų ministerija

Per Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymo pakeitimo įstatyme nustatytą terminą

189.           

101. Peržiūrėsime ir, kiek tai įmanoma nepažeidžiant registrų integralumo ir saugumo, sudarysime sąlygas konkurencijai duomenų teikimo ir gavimo srityje

Persvarstyti teisės aktus, reglamentuojančius registrų duomenų teikimą, prireikus parengti atitinkamų teisės aktų projektus

Teisingumo ministerija, Informacinės visuomenės plėtros komitetas, Vidaus reikalų ministerija, Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

2009 metų IV ketvirtis

190.           

102. Sudarysime sąlygas gauti registrų duomenis ir kitą informaciją nedelsiant ir galimybes atsiskaityti už tai elektroninėmis priemonėmis (SMS žinute, banko kortele ar pan.)

Sudaryti galimybę atsiskaityti už registro paslaugas elektroninėmis priemonėmis

Teisingumo ministerija, Informacinės visuomenės plėtros komitetas, Vidaus reikalų ministerija

2010 metų II ketvirtis

191.           

103. Peržiūrėsime privalomus registruoti duomenis ir atsisakysime nereikalingo registravimo

1. Persvarstyti esamų registrų kaupiamų duomenų apimtį ir parengti atitinkamų teisės aktų projektus

Ministerijos, Vyriausybės įstaigos, įstaigos prie ministerijų, paskirtos vadovaujančiomis registrų tvarkymo įstaigos

2010 metų II ketvirtis

192.           

 

2. Parengti Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo, Lietuvos Respublikos dizaino įstatymo, Lietuvos Respublikos puslaidininkinių gaminių topografijų teisinės apsaugos įstatymo pakeitimų projektus – atsisakyti privalomo licencinių sutarčių registravimo ir licencinių sutarčių registravimo kaip sąlygos įsigalioti licencinei sutarčiai trečiųjų asmenų atžvilgiu

Teisingumo ministerija, Valstybinis patentų biuras

2010 metų I ketvirtis

193.           

104. Įvertinsime registrų taikomą kainodarą, kad ji atitiktų sąnaudas ir rinkos poreikius

Persvarstyti registrų taikomą kainodarą ir parengti atitinkamų teisės aktų projektus

Ministerijos, Vyriausybės įstaigos, įstaigos prie ministerijų, paskirtos vadovaujančiomis registrų tvarkymo įstaigos

2009 metų IV ketvirtis

194.           

105. Nustatysime ir tiksliai apibrėšime registrų tvarkymo įstaigų veiklos mastą, siekdami tinkamų viešųjų paslaugų, užkirsime kelią naudotis viešais ištekliais teikiant paslaugas rinkoje ir sudarysime visiems rinkos dalyviams vienodas veiklos sąlygas

Parengti projektus teisės aktų, kurie užtikrintų, kad monopolines funkcijas atliekantys registrai, teikdami kitas paslaugas, neiškreiptų konkurencijos sąlygų (nustatytų registrų valdytojams kainodaros taisykles, įpareigotų atsisakyti tam tikros veiklos)

Teisingumo ministerija

2009 metų IV ketvirtis

195.           

106. Tobulinsime civilinės būklės aktų registravimo sistemą, siekdami efektyvumo ir patogumo vartotojui. Išnagrinėsime galimybes ir poreikį supaprastinti ar liberalizuoti civilinės būklės aktų registravimą, kai kuriuos veiksmus perduoti kitoms institucijoms

1. Persvarstyti civilinės būklės aktų registravimo teisinį reguliavimą ir administravimą, siekiant nustatyti galimybes ir poreikį supaprastinti ar liberalizuoti civilinės būklės aktų registravimą, kad jis būtų efektyvesnis ir patogesnis vartotojams; prireikus parengti teisės aktų projektus

Teisingumo ministerija

2010 metų III ketvirtis

196.           

 

2. Inicijuoti reikiamas procedūras ir parengti reikiamų teisės aktų projektus, norint prisijungti prie parengtos pagal Tarptautinės civilinės padėties komisijos kompetenciją Konvencijos Nr. 16 dėl išrašų iš civilinės būklės aktų daugeliu kalbų išdavimo, pasirašytos 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienoje

Teisingumo ministerija

2009 metų III ketvirtis

197.           

 

3. Atlikti galimybės (tikslingumo) Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenis papildyti archyviniais civilinės būklės aktų įrašais analizę, išanalizuoti civilinės būklės aktų, sudarytų nuo
1940 metų, įrašų registravimo Gyventojų registre ir (arba) civilinės būklės aktų skenavimo ir skenuotų dokumentų paieškos galimybę

Vidaus reikalų ministerija, Teisingumo ministerija

2009 metų IV ketvirtis

198.           

 

4. Patobulinti civilinės būklės aktų registravimo Gyventojų registre sistemą

 Vidaus reikalų ministerija, Teisingumo ministerija

2010 metų IV ketvirtis

199.           

107. Užtikrinsime, kad būtų visiškai įgyvendinta asmens duomenų apsauga ir tai netrukdytų normaliai praktikai kaupti ir naudoti duomenis

Persvarstyti teisės aktus, reguliuojančius asmens duomenų tvarkymą, parengti teisės aktų, trukdančių teisėtais ir pagrįstais tikslais gauti ir naudoti valstybės registruose sukauptus duomenis, pakeitimus

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, Teisingumo ministerija

2010 metų II ketvirtis

 

Antstoliai

 

 

 

200.           

108. Užtikrinsime procedūras, kurios įpareigotų vienodai traktuoti visus kreditorius ir visus skolininkus. Be to, užtikrinsime, kad skolos būtų išieškomos efektyviai ir ekonomiškai, siekdami, kad skolininkui vėliau nebūtų primetamos nepagrįstos skolos išieškojimo išlaidos, atsiradusios ne dėl jo kaltės

Parengti projektus teisės aktų, nustatančių mažų sumų išieškojimo ypatumus, aiškią vykdymo išlaidų išieškojimo tvarką ir sudarančių visiems išieškotojams ir skolininkams vienodas sąlygas dalyvauti vykdymo procese

Teisingumo ministerija, Finansų ministerija

2009 metų IV ketvirtis

201.           

109. Pasieksime, kad būtų įgyvendinta aktyvaus skolininko koncepcija, skatinanti skolininkus bendradarbiauti su antstoliais, ir skolininkų pareiga teikti informaciją apie turimą turtą

Parengti teisės aktų projektus, siekiant geriau informuoti skolininkus ir išieškotojus apie jų teises ir pareigas ir skatinti aktyviai dalyvauti vykdymo procese, patikslinti procesinių dokumentų formas

Teisingumo ministerija, Finansų ministerija

2009 metų IV ketvirtis

202.           

110. Įdiegsime elektroninės vykdomosios bylos sistemą

Sukurti ir įdiegti naują informacinę sistemą – perkelti vykdymo procesą į elektroninę erdvę, kad sprendimų vykdymo procesas būtų skaidresnis ir aiškesnis, kontrolės procedūros paprastesnės, taip pat būtų užtikrintos vykdymo proceso šalių teisės

Teisingumo ministerija

2011 metų IV ketvirtis

203.           

111. Nustatysime elektroninę turto pardavimo iš varžytynių sistemą, taip užtikrindami varžytynių skaidrumą ir viešumą

Parengti nuostatos įgyvendinimą užtikrinsiantį Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso pakeitimo projektą
(pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gegužės 16 d. nutarimu Nr. 469 ir pateikta Lietuvos Respublikos Seimui, projekto Nr.
XP-3107)

Teisingumo ministerija

Įvykdyta

204.           

112. Nustatysime elektroninių dokumentų įteikimo tvarką

Parengti nuostatos įgyvendinimą užtikrinsiantį Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso pakeitimo projektą
(pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gegužės 16 d. nutarimu Nr. 469 ir pateikta Lietuvos Respublikos Seimui, projekto Nr. XP-3107)

Teisingumo ministerija

Įvykdyta

205.           

113. Peržiūrėsime antstolių funkcijų vykdymo išlaidų dydį, kad jis atitiktų sąnaudų principą

Atlikti vykdymo išlaidų analizę ir parengti projektus teisės aktų, nustatančių vykdymo išlaidų dydžius, atitinkančius antstolių sąnaudas, atsižvelgiant į atlikto antstolių veiklos audito išvadas, efektyvumo ir ekonomiškumo principus

Teisingumo ministerija, Finansų ministerija

2009 metų IV ketvirtis

206.           

114. Bendradarbiaudami su Antstolių rūmais, diegsime aukštos teisinės kultūros standartus

Keistis su Lietuvos antstolių rūmais informacija apie antstolius, kurie galbūt nesilaiko profesinės etikos reikalavimų, ir kartu su Lietuvos antstolių rūmais imtis priemonių aukštos teisinės kultūros standartams įgyvendinti, visuomenei teisiškai šviesti apie vykdymo proceso šalių teises ir pareigas, užtikrinti informacijos apie antstolių savivaldos organizacijų veiklą, jos rezultatus viešumą

Teisingumo ministerija

2009–2012 metai

 

Advokatūra

 

 

 

207.           

115. Aktyviai bendradarbiausime su Lietuvos advokatūra, kurdami advokatų kvalifikacijos tobulinimo ir kvalifikacijos periodinio tikrinimo sistemą

Bendradarbiaujant su Lietuvos advokatūra, išanalizuoti esamą advokatų kvalifikacijos tobulinimo sistemą ir prireikus parengti projektus teisės aktų, reguliuojančių advokatūros veiklą

Teisingumo ministerija

2010 metų IV ketvirtis

208.           

116. Bendradarbiaudami su Lietuvos advokatūra, diegsime aukštos teisinės kultūros standartus

Keistis su Lietuvos advokatūra informacija apie advokatus (advokatų padėjėjus), kurie galbūt nesilaiko profesinės etikos reikalavimų, ir jiems taikytas drausminės atsakomybės priemones; užtikrinti informacijos apie advokatų savivaldos organizacijų veiklą, jos rezultatus viešumą

Teisingumo ministerija

2009–2012 metai

 

Vartotojų teisių gynimas

 

 

 

209.           

117. Užtikrinsime, kad vartotojų teisės būtų ginamos veiksmingai, nustatant deramą vartotojų ir gamintojų, pardavėjų bei paslaugų teikėjų teisių ir interesų pusiausvyrą

1. Išnagrinėti teisės aktus, reguliuojančius vartotojų, įsigijusių netinkamos kokybės prekę, teisių apsaugą, prireikus parengti teisės aktų pakeitimo projektus

Teisingumo ministerija, Ūkio ministerija, Aplinkos ministerija, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos (toliau vadinama – Valstybinė ne maisto produktų inspekcija)

2010 metų III ketvirtis

210.           

 

2. Persvarstyti teisės aktus – ištirti, ar tinkamai įgyvendintos 1985 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyvos 85/577 dėl vartotojų apsaugos, susijusios su sutartimis, sudarytomis ne prekybai skirtose patalpose, nuostatos nekilnojamojo turto remonto srityje, prireikus parengti teisės aktų projektus

Teisingumo ministerija, Aplinkos ministerija, Ūkio ministerija

2009 metų III ketvirtis

211.           

 

3. Parengti projektus teisės aktų, kuriais į nacionalinę teisę perkeliama 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/48/EB dėl vartojimo kredito sutarčių ir panaikinanti Tarybos direktyvą 87/102/EEB

Teisingumo ministerija, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

2009 metų III ketvirtis

212.           

 

4. Parengti projektus teisės aktų, kuriais į nacionalinę teisę perkeliamos 2009 m. sausio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/122/EB dėl vartotojų apsaugos, susijusios su kai kuriais pakaitinio naudojimosi, ilgalaikio atostogų produkto, perpardavimo ir keitimosi sutarčių aspektais, nuostatos

Teisingumo ministerija, Ūkio ministerija, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos (toliau vadinama – Valstybinis turizmo departamentas)

2011 metų I ketvirtis

213.           

 

5. Parengti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos 2011–2014 metų strategijos ir jos įgyvendinimo priemonių plano projektus

Teisingumo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Ūkio ministerija, Finansų ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Žemės ūkio ministerija, Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisija, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Valstybinė energetikos inspekcija prie Ūkio ministerijos, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Valstybinė ne maisto produktų inspekcija

2010 metų IV ketvirtis

214.           

 

6. Parengti teisės akto dėl grupės ieškinio instituto teisinio reguliavimo tobulinimo koncepcijos patvirtinimo projektą, siekiant tobulinti grupės ieškinio instituto teisinį reguliavimą

Teisingumo ministerija

2009 metų III ketvirtis

215.           

118. Atliksime nustatytos vartotojų ir verslininkų ginčų sprendimo ne teismo būdu tvarkos efektyvumo analizę, prireikus šią tvarką tobulinsime

Atlikti ginčų sprendimo ne teisme tvarkos analizę, parengti rekomendacijas, kaip tobulinti ginčų sprendimo ne teisme tvarką, ir prireikus parengti teisės aktų projektus, siekiant tobulinti vartotojų ir verslininkų ginčų sprendimo ne teismo būdu tvarką

Teisingumo ministerija, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Ūkio ministerija, Valstybinė ne maisto produktų inspekcija

2010 metų II ketvirtis

216.           

119. Užtikrinsime tinkamą visuomenės teisinį švietimą

Bendradarbiaujant su valstybės, savivaldybių institucijomis, visuomene ir socialiniais partneriais, vykdyti vartotojų ir verslininkų švietimą ir teisės pažeidimų prevenciją

Teisingumo ministerija, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Valstybinis patentų biuras, Lietuvos metrologijos inspekcija

2009–2012 metai

 

Metrologija

 

 

 

217.           

120. Peržiūrėsime valstybės institucijų, atsakingų už metrologijos politiką, valdymą, funkcijas bei kompetenciją ir spręsime dėl šių institucijų pertvarkymo

1. Išnagrinėti ir įvertinti Lietuvos metrologijos politikos funkcijas vykdančių institucijų veiklos efektyvumą, jam įtaką darančius teigiamus ir neigiamus veiksnius, numatyti veiklos tobulinimo priemones ir organizacinės struktūros optimizavimo galimybes

Aplinkos ministerija, Teisingumo ministerija

2009 metų III ketvirtis

218.           

 

2. Parengti Valstybės metrologinio aprūpinimo 2011–2013 metų programą

Aplinkos ministerija

2009 metų IV ketvirtis

 

Bausmių vykdymas ir bausmių politika

 

 

 

219.           

121. Plėtosime veiksmingą probacijos (bausmės vykdymo atidėjimo, lygtinio atleidimo nuo bausmės prieš terminą ir lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigų) sistemą, orientuotą į asmenų pakartotinio nusikalstamo elgesio rizikos valdymą, sudarančią sąlygas užtikrinti visuomenės saugumą, mažinti nusikalstamų veikų recidyvus ir ypač sumažinti laisvės atėmimo vietose esančių asmenų skaičių. Pataisos inspekcijų darbas bus skirtas socialinei pagalbai nuteistiesiems, o ne vien jų elgesio kontrolei

1. Parengti projektus teisės aktų, reguliuojančių probaciją, – tobulinti probacijos skyrimo pagrindus ir vykdymo tvarką

Teisingumo ministerija, Kalėjimų departamentas

2010 metų II ketvirtis

220.           

 

2. Įgyvendinti 2008 m. lapkričio 27 d. Tarybos pagrindų sprendimą 2008/947/TVR dėl teismo sprendimų ir sprendimų dėl lygtinio nuteisimo tarpusavio pripažinimo principo taikymo siekiant užtikrinti lygtinio atleidimo priemonių ir alternatyvių sankcijų priežiūrą

Teisingumo ministerija

2011 metų IV ketvirtis

221.           

122. Baudžiamąją politiką, kiek įmanoma (ypač kai kalbama apie nesmurtinius nusikaltimus), orientuosime ne į asmens įkalinimą, o į viešuosius darbus ir kitas alternatyvias su asmens laisvės atėmimu nesusijusias bausmes. Ypatingą dėmesį skirsime laisvės atėmimo įstaigose esančių asmenų švietimui ir profesiniam lavinimui

1. Išanalizuoti baudžiamųjų sankcijų rūšis, struktūrą ir galimybes nustatyti naujas alternatyvias sankcijas, nesusijusias su laisvės atėmimu, ypač už nesunkius ir apysunkius ar dėl neatsargumo padarytus nusikaltimus, prireikus parengti Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso pakeitimo įstatymo projektą

Teisingumo ministerija, Teisės institutas

2010 metų IV ketvirtis

222.           

 

2. Persvarstyti viešųjų darbų bausmės vykdymo tvarkos teisinį reguliavimą ir prireikus parengti Lietuvos Respublikos baudžiamojo ir bausmių vykdymo kodeksų pakeitimo įstatymų projektus

Teisingumo ministerija, Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos (toliau vadinama – Kalėjimų departamentas), Teisės institutas

2011 metų IV ketvirtis

223.           

 

3. Išanalizuoti nuteistųjų ir suimtųjų, esančių laisvės atėmimo vietose, turimų teisių, laisvių ir skatinimo sistemą, siekiant ją labiau susieti su mokymu ir darbu, prireikus parengti atitinkamų teisės aktų pakeitimo projektus

Teisingumo ministerija

2010 metų IV ketvirtis

224.           

123. Nedidindami finansinės naštos valstybei ir nepaneigdami paties bausmės principo, gerinsime laisvės atėmimo bausmę atliekančių asmenų buitines sąlygas. Įgyvendinsime realią laisvės atėmimo bausmę atliekančių asmenų resocializaciją ir užtikrinsime, kad bausmės vykdymo metu nebūtų pažeidžiamos žmogaus teisės. Diegsime užsienio valstybių patirtį aprūpinant laisvės atėmimo bausmę atliekančius asmenis darbu

1. Išanalizuoti teisės aktus, reguliuojančius Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos pavaldžių įstaigų plėtrą, ir prireikus parengti atitinkamus teisės aktų pakeitimus

Teisingumo ministerija, Kalėjimų departamentas

2010 metų I ketvirtis

225.           

 

2. Diegti ir vykdyti laisvės atėmimo vietose aprobuotas elgesio pataisos programas, ugdančias socialinius įgūdžius ir mažinančias pakartotinio nusikalstamo elgesio riziką

Teisingumo ministerija, Kalėjimų departamentas

2011–2012 metai

226.           

 

3. Išanalizuoti bausmių vykdymo ir kitų įstatymų nuostatas, susijusias su visuomenės dalyvavimu nuteistųjų socialinės integracijos procese, ir prireikus parengti atitinkamų teisės aktų projektus

Teisingumo ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Kalėjimų departamentas

2010 metų I ketvirtis

227.           

 

4. Išanalizuoti bausmių vykdymo ir kitų įstatymų nuostatas, reguliuojančias dirbančių nuteistųjų valstybinį socialinį draudimą ir valstybinio socialinio draudimo stažą, nuteistųjų turimų pinigų naudojimą, materialinį aprūpinimą, ir kitas nuostatas ir prireikus parengti atitinkamų teisės aktų pakeitimų projektus

Teisingumo ministerija, Kalėjimų departamentas, Teisės institutas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

2010 metų II ketvirtis

228.           

 

5. Apibendrinti užsienio valstybių patirtį, kaip aprūpinti nuteistuosius, atliekančius laisvės atėmimo bausmes, darbu, ir parengti atitinkamų teisės aktų projektus

Teisingumo ministerija, Kalėjimų departamentas, Teisės institutas

2011 metų I ketvirtis

229.           

124. Sieksime, kad baudžiamąjį procesą vykdančios institucijos ir pareigūnai pakankamą dėmesį skirtų nusikalstamų veikų aukų pažeistų teisių ir interesų atkūrimui. Teisiniu reglamentavimu didinsime nusikaltusių asmenų motyvaciją atlyginti žalą nukentėjusiems asmenims

Išanalizuoti atitinkamomis nusikalstamomis veikomis padarytos žalos kompensavimo ir nukentėjusių asmenų pažeistų teisių ir interesų atkūrimo mechanizmą ir parengti atitinkamų teisės aktų projektus

Teisingumo ministerija, Vidaus reikalų ministerija

2009 metų III ketvirtis

230.           

125. Išnagrinėsime suėmimo taikymo pagrįstumą Lietuvoje ir užtikrinsime, kad suėmimu nebūtų piktnaudžiaujama ar jis nebūtų taikomas, kai tai nėra būtina

Siekiant išvengti nepagrįsto suėmimo skyrimo ir (ar) taikymo, atlikti Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nuostatų, reglamentuojančių suėmimo skyrimą, ir suėmimo skyrimo praktikos analizę ir prireikus parengti šio kodekso pakeitimo įstatymo projektą

Teisingumo ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Teisės institutas

2010 metų II ketvirtis

231.           

126. Sieksime, kad turtinės ir neturtinės žalos atlyginimas nebūtų siejamas su nusikaltusio asmens materialine padėtimi, nes tokiu būdu nusikaltimo auka praranda teisę iš nusikaltusio asmens išsiieškoti faktinės žalos atlyginimą

Apibendrinti nusikalstamomis veikomis padarytos turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo praktiką ir parengti teisės aktų, įgyvendinsiančių programos nuostatą, projektus

Teisingumo ministerija, Teisės institutas

2010 metų III ketvirtis

232.           

127. Sieksime, kad valstybės patirtas išlaidas dėl konkretaus nusikaltimo užkardymo, išaiškinimo, paramos aukai ir aukai suteiktos medicinos pagalbos apmokėtų kaltas asmuo

Išanalizuoti atitinkamus teisės aktus dėl valstybės regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisės iš atsakingo už žalą asmens įgyvendinimo ir parengti teisės aktų, užtikrinsiančių efektyvesnį regreso taikymą, projektus

Teisingumo ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Teisės institutas

2010 metų III ketvirtis

 

VI. VIEŠASIS SAUGUMAS

 

 

 

233.           

128. Tobulinsime policijos ir kitų viešojo saugumo srityje veikiančių institucijų valdymo sistemą. Ypatingą dėmesį skirsime jų funkcijų optimizavimui ir veiklos bei išteklių naudojimo kontrolės stiprinimui. Įgyvendinsime Lietuvos policijos sistemos plėtros programą. Atsisakysime komercinių ir kitų nebūdingų policijos funkcijų

1. Parengti Lietuvos Respublikos Seimo 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. X-1010 „Dėl Lietuvos policijos sistemos plėtros programos patvirtinimo“ pakeitimo, pratęsiančio jos įgyvendinimą iki
2013 metų, projektą

Vidaus reikalų ministerija

2009 metų II ketvirtis

234.