Suvestinė redakcija nuo 2015-07-28 iki 2022-02-07

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 114-5808, i. k. 11222LKISAK001K-217

 

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

DĖL MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SANATORINIO (ANTIRECIDYVINIO) GYDYMO PASLAUGŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠOMIS IR ŠIŲ PASLAUGŲ APSKAITOS TVARKOS APRAŠO IR SU JUO SUSIJUSIŲ MEDICININĖS APSKAITOS FORMŲ IR JŲ PILDYMO TAISYKLIŲ BEI MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SANATORINIO (ANTIRECIDYVINIO) GYDYMO PASLAUGŲ RŪŠIŲ IR PROFILIŲ KLASIFIKATORIŲ PATVIRTINIMO

 

2012 m. rugsėjo 27 d. Nr. 1K-217

Vilnius

 

1. T v i r t i n u pridedamus:

1.1. Medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugų išlaidų kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis patvirtinimo tvarkos aprašą;

1.2. Medicininės apskaitos formą Nr. 2011T „Pranešimas apie sutikimą kompensuoti medicininės reabilitacijos ar sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo išlaidas Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis“;

1.3. Medicininės apskaitos formą Nr. 2011N „Pranešimas apie atsisakymą kompensuoti medicininės reabilitacijos ar sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo išlaidas Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis“;

1.4. Medicininės apskaitos formos Nr. 2011T „Pranešimas apie sutikimą kompensuoti medicininės reabilitacijos ar sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo išlaidas Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis“ ir medicininės apskaitos formos Nr. 2011N „Pranešimas apie atsisakymą kompensuoti medicininės reabilitacijos ar sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo išlaidas Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis“ pildymo taisykles;

1.5. Medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugų rūšių klasifikatorių;

1.6. Medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugų profilių klasifikatorių.

2. P a v e d u:

2.1. reabilitacijos ir (ar) sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugas teikiančioms įstaigoms Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Valstybinė ligonių kasa) interneto svetainėje skelbti, kiek įstaigoje yra laisvų vietų pirmiau minėtoms sveikatos priežiūros paslaugoms gauti. Skelbiami duomenys turi būti atnaujinami kiekvieną darbo dieną;  

2.2. teritorinėms ligonių kasoms užtikrinti, kad reabilitacijos ir (ar) sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugas teikiančios įstaigos gautų prisijungimo prie Valstybinės ligonių kasos interneto svetainės skilties „Medicininė reabilitacija“ duomenis ir prisijungimo instrukciją;

2.3. šio įsakymo 2.2 papunktyje nurodyto pavedimo vykdymo kontrolę Informacinių technologijų departamento direktoriui;

2.4. šio įsakymo vykdymo kontrolę Sveikatos priežiūros paslaugų departamento direktoriui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-210, 2015-07-24, paskelbta TAR 2015-07-27, i. k. 2015-11635

 

 

 

 

Direktorius                                                                                     Algis Sasnauskas

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos

apsaugos ministerijos direktoriaus

2012 m. rugsėjo 27 d.

įsakymu Nr. 1K-217

(Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos

apsaugos ministerijos direktoriaus

2013 m. spalio 25 d.

įsakymo Nr. 1K-236

redakcija)

 

MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SANATORINIO (ANTIRECIDYVINIO) GYDYMO PASLAUGŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠOMIS PATVIRTINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugų išlaidų kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis patvirtinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų medicininės apskaitos formų, kuriose numatyta skirti apdraustajam privalomuoju sveikatos draudimu medicininę reabilitaciją ar sanatorinį (antirecidyvinį) gydymą, teikimo tvarką, taip pat teritorinių ligonių kasų pildomų medicininės apskaitos formų, patvirtinančių arba nepatvirtinančių medicininės reabilitacijos ar sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugų išlaidų kompensavimą Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis, išdavimo tvarką.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis šiais teisės aktais:

2.1. Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymu (Žin., 1996, Nr. 55-1287; 2002, Nr. 123-5512);

2.2. Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu (Žin., 1994, Nr. 63-1231; 1998, Nr. 112-3099);

2.3. Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos atlyginimo įstatymu (Žin., 1996, Nr. 102-2317; 2004, Nr. 115-4284);

2.4. Vyriausybės 2007 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 968 „Dėl Lietuvos Respublikos draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“ (Žin., 2007, Nr. 100-4074);

2.5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. V-50 „Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo“ (Žin., 2008, Nr. 12-407).

3. Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. ambulatorinės reabilitacijos paslaugos – medicininės reabilitacijos paslaugos, teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ) ambulatorinės reabilitacijos skyriuose;

3.2. forma Nr. 2011T – medicininės apskaitos forma Nr. 2011T „Pranešimas apie sutikimą kompensuoti medicininės reabilitacijos ar sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo išlaidas Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis“, patvirtinanti paciento teisę į medicininės reabilitacijos ar sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugų išlaidų kompensavimą PSDF biudžeto lėšomis;

3.3. forma Nr. 2011N – medicininės apskaitos forma Nr. 2011N „Pranešimas apie atsisakymą kompensuoti medicininės reabilitacijos ar sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo išlaidas Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis“, kuria atsisakoma kompensuoti medicininės reabilitacijos ar sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugų išlaidas PSDF biudžeto lėšomis;

3.4. pacientą aptarnaujanti PAASPĮ – pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikianti asmens sveikatos priežiūros įstaiga (toliau – PAASPĮ), prie kurios pacientas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. 583 „Dėl Gyventojų prisirašymo prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų tvarkos“ (Žin., 2001, Nr. 96-3400) nustatyta tvarka, yra prisirašęs;

3.5. stacionarinės reabilitacijos paslaugos – visų rūšių stacionarinės reabilitacijos paslaugos, teikiamos daugiaprofilinių ligoninių specializuotuose reabilitacijos skyriuose, reabilitacijos ligoninėse, sanatorijose;

3.6. sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugos – paslaugos, teikiamos lėtinėmis ligomis sergantiems vaikams specializuotose vaikų sanatorijose, turinčiose licencijas teikti sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugas.

4. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Aprašo 2 punkte išvardytuose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

5. Aprašu privalo vadovautis gydytojai, skiriantys pacientui medicininę reabilitaciją ar sanatorinį (antirecidyvinį) gydymą, teritorinių ligonių kasų (toliau – TLK) atsakingieji darbuotojai ir medicininės reabilitacijos ar sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugas teikiančios ASPĮ.

 

II. MEDICININĖS APSKAITOS FORMOS, KURIA SKIRIAMA MEDICININĖ REABILITACIJA AR SANATORINIS (ANTIRECIDYVINIS) GYDYMAS, TEIKIMO TVARKA

 

6. Gydantysis gydytojas, teisės aktų nustatyta tvarka skirdamas pacientui medicininę reabilitaciją ar sanatorinį (antirecidyvinį) gydymą, privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos „Sveidra“ posistemio „Paslaugos“ komponentėje „Reabilitacijos siuntimų apdorojimas“ (toliau – reabilitacijos paslaugų informacinė sistema) užpildo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu tvirtinamą medicininės apskaitos formą Nr. 070/a-LK (toliau – Nr. 070/a-LK) ir per 1 darbo dieną elektroniniu būdu ją pateikia (per reabilitacijos paslaugų informacinę sistemą) tai TLK, kurios veiklos zonoje yra pacientą aptarnaujanti PAASPĮ. Jeigu pacientas nėra prisirašęs prie PAASPĮ, gydantysis gydytojas formą Nr. 070/a-LK pateikia tai TLK, kurios veiklos zonoje yra medicininę reabilitaciją ar sanatorinį (antirecidyvinį) gydymą pacientui skirianti ASPĮ.

7. Gydantysis gydytojas, skirdamas medicininę reabilitaciją ar sanatorinį (antirecidyvinį) gydymą, informuoja pacientą apie atitinkamo profilio medicininės reabilitacijos ar sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugas teikiančias ASPĮ (jų padalinius), užpildo medicininės apskaitos formą Nr. 027/a „Medicinos dokumentų išrašas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ (Žin., 1999, Nr. 103-2972) (toliau – forma Nr. 027/a), ir pateikia ją pacientui. Formoje Nr. 027/a nurodoma:

7.1. siunčiančiosios ASPĮ pavadinimas, kodas, adresas ir telefonas;

7.2. formos Nr. 027/a išdavimo data ir galiojimo laikas;

7.3. paciento duomenys (vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta);

7.4. ligos diagnozė ir ligos kodas pagal Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos „Sisteminis ligų sąrašas“ dešimtąjį pataisytą ir papildytą leidimą, Australijos modifikaciją (TLK-10AM);

7.5. ligos anamnezė ir eiga;

7.6. taikytas gydymas ir jo veiksmingumas;

7.7. siuntimo tikslas;

7.8. kitos aplinkybės (gydytojo nuožiūra).

8. TLK atsakingasis darbuotojas, per reabilitacijos paslaugų informacinę sistemą gavęs užpildytą formą Nr. 070/a-LK, per 1 darbo dieną patikrina:

8.1. ar pacientas, kuriam skiriama medicininė reabilitacija ar sanatorinis (antirecidyvinis) gydymas, yra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu – šios formos duomenys tikrinami pagal Lietuvos Respublikos draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro (toliau – Draudžiamųjų registras) duomenis;

8.2. ar formos duomenys atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus, suteikiančius pacientui teisę į medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugų išlaidų kompensavimą iš PSDF biudžeto;

8.3. ar pacientą siunčiančioji ASPĮ neviršijo ASPĮ ir TLK sutartyje numatytų lėšų, skirtų medicininės reabilitacijos ar sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugų išlaidoms kompensuoti.

 

III. MEDICININĖS APSKAITOS FORMOS, KURIA PATVIRTINAMAS ARBA NEPATVIRTINAMAS MEDICININĖS REABILITACIJOS AR SANATORINIO (ANTIRECIDYVINIO) GYDYMO PASLAUGŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS PSDF BIUDŽETO LĖŠOMIS, IŠDAVIMO TVARKA

 

9. TLK atsakingasis darbuotojas, nustatęs, kad:

9.1. pacientas yra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir formos Nr. 070/a-LK duomenys atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus, suteikiančius pacientui teisę į medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugų išlaidų kompensavimą iš PSDF biudžeto, ir išsiaiškinęs, kad siunčiančioji ASPĮ neviršijo ASPĮ ir TLK sutartyje numatytų lėšų medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugų išlaidoms kompensuoti, per 1 darbo dieną nuo formos Nr. 070/a-LK gavimo dienos ją užpildžiusiai ASPĮ pateikia (per reabilitacijos paslaugų informacinę sistemą) formą Nr. 2011T;

9.2. pacientas nėra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir (arba) formos duomenys neatitinka teisės aktų nustatytų reikalavimų, suteikiančių pacientui teisę į medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugų išlaidų kompensavimą iš PSDF biudžeto, per 1 darbo dieną nuo formos Nr. 070/a-LK gavimo dienos ją užpildžiusiai ASPĮ pateikia (per reabilitacijos paslaugų informacinę sistemą) formą Nr. 2011N;

9.3. ASPĮ viršijo ASPĮ ir TLK sutartyje numatytas lėšas, skirtas medicininės reabilitacijos ar sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugų išlaidoms kompensuoti, per 1 darbo dieną nuo formos Nr. 070/a-LK gavimo dienos ją užpildžiusiai ASPĮ pateikia (per reabilitacijos paslaugų informacinę sistemą) formą Nr. 2011N. Šiuo atveju siunčiančioji ASPĮ teisės aktų nustatyta tvarka gali raštu suderinti su TLK klausimą dėl stacionarinės reabilitacijos ar sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugų išlaidų apmokėjimo išimties tvarka (būtina gauti raštišką TLK pritarimą) ir pakartotinai teikti naują formą Nr. 070/a-LK.

10. Gydantysis gydytojas, gavęs (per reabilitacijos paslaugų informacinę sistemą) formą Nr. 2011T, ne vėliau kaip kitą darbo dieną ASPĮ nustatyta tvarka informuoja apdraustąjį apie TLK sutikimą kompensuoti medicininės reabilitacijos ar sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugų išlaidas PSDF biudžeto lėšomis.

11. Gydantysis gydytojas, gavęs (per reabilitacijos paslaugų informacinę sistemą) formą Nr. 2011N, aiškinasi formos Nr. 070/a-LK atmetimo priežastis. Jei gydantysis gydytojas šių priežasčių pašalinti negali, jis ne vėliau kaip kitą darbo dieną ASPĮ nustatyta tvarka informuoja pacientą apie atsisakymą kompensuoti medicininės reabilitacijos ar sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugų išlaidas PSDF biudžeto lėšomis.

12. Pacientas, gavęs gydančiojo gydytojo patvirtinimą, kad jam skiriamų medicininės reabilitacijos ar sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugų išlaidos bus kompensuojamos PSDF biudžeto lėšomis, atvyksta į savo pasirinktą medicininės reabilitacijos ir (ar) sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugas teikiančią ASPĮ ir pateikia jai formą Nr. 027.

13. Pacientui pateikus formą Nr. 027, medicininės reabilitacijos ir (ar) sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugas teikiančios ASPĮ darbuotojas pacientui, kuriam skirta stacionarinė medicininė reabilitacija, užpildo formą Nr. 066/a-LK „Stacionare gydomo asmens statistinė kortelė“, o pacientui, kuriam skirta ambulatorinė reabilitacija, užpildo formą Nr. 025/a-LK „Asmens ambulatorinio gydymo statistinė kortelė“ (šios formos 2 langelyje „Paskirtis“ turi būti nurodytas skaičius „6“), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 687 „Dėl medicininės apskaitos dokumentų formų tvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 105-2927), ir reabilitacijos paslaugų apskaitos informacinėje sistemoje jas susieja su TLK užpildyta forma Nr. 2011T.

 

IV. PAKARTOTINIO MEDICININĖS APSKAITOS FORMOS, KURIA SKIRIAMAS MEDICININĖS REABILITACIJOS AR SANATORINIS (ANTIRECYDIVINIS) GYDYMAS, TEIKIMO TVARKA

 

14. ASPĮ, per reabilitacijos paslaugų informacinę sistemą gavusi TLK užpildytą formą Nr. 2011T, teisės aktų nustatyta tvarka gali pakartotinai teikti TLK naują formą Nr. 070/a-LK dėl šių priežasčių:

14.1. jei medicininės reabilitacijos paslaugas tikslinga teikti ilgiau, nei buvo nurodyta formoje Nr. 2011T;

14.2. jei pacientui atvykus į medicininės reabilitacijos ir (ar) sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugas teikiančią ASPĮ patikslinama jo diagnozė ar nustatomas kitas biosocialinių funkcijų sutrikimo ir (ar) ligos sunkumo laipsnis, nei nurodyta formoje Nr. 2011T, ir (arba) skiriamos kitos rūšies ar profilio medicininės reabilitacijos paslaugos, nei nurodyta formoje Nr. 2011T, arba nustatoma, kad pacientui (jei tai vaikas) reikia slaugančiojo asmens, nors formoje Nr. 2011T nurodyta, kad išlaidos slaugančiajam asmeniui PSDF biudžeto lėšomis nekompensuojamos;

14.3. jei paciento medicininė reabilitacija buvo nutraukta dėl jam taikyto aktyviojo gydymo ir tęsiama šiam pasibaigus;

14.4. jei medicininė reabilitacija ar sanatorinis (antirecidyvinis) gydymas buvo nutraukti vienoje ASPĮ ir tęsiami kitoje ASPĮ;

14.5. jei tęsiama medicininė reabilitacija ar sanatorinis (antirecidyvinis) gydymas nutraukti dėl kitų priežasčių nei nurodyta Aprašo 15.3 ir 15.4 punktuose;

14.6. jei pacientui po stacionarinės reabilitacijos skiriamos trečiojo etapo medicininės reabilitacijos paslaugos;

14.7. jei prašoma pratęsti formos Nr. 2011T galiojimo terminą teisės aktų nustatyta tvarka.

15. Aprašo 14.1 ir 14.2 punktuose numatytais atvejais ASPĮ, prieš pateikdama naują formą Nr. 070/a-LK, teisės aktų nustatyta tvarka privalo gauti raštišką TLK pritarimą šiuose punktuose numatytų paslaugų išlaidų kompensavimui PSDF biudžeto lėšomis.

16. TLK atsakingasis darbuotojas, gavęs pakartotinai teikiamą formą Nr. 070/a-LK, toliau vadovaujasi Aprašo 9.1 ir 9.2 punktais:

16.1. TLK atsakingajam darbuotojui išdavus naują formą Nr. 2011T arba Nr. 2011N, kai pacientui jau buvo pradėtos teikti medicininės reabilitacijos gydymo paslaugos, anksčiau išduota forma Nr. 2011T (išduota 14.2 ir 14.7 atvejais) yra atšaukiama;

16.2. TLK atsakingajam darbuotojui išdavus naują formą Nr. 2011T arba Nr. 2011N, kai pacientui dar nebuvo pradėtos teikti medicininės reabilitacijos gydymo paslaugos, anksčiau išduota galiojanti forma Nr. 2011T atšaukiama, jei nauja forma išduota pagal Nr. 070/a-LK, pateiktą dėl 14.2 arba 14.7 punktuose numatytų atvejų.

 

V. MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SANATORINIO (ANTIRECIDYVINIO) GYDYMO PASLAUGŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO SĄLYGOS

 

17. Atsiskaitoma už formoje Nr. 066/a-LK ar Nr. 025/a-LK nurodytas medicininės reabilitacijos ar sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugas, jei ją pildantis ASPĮ darbuotojas reabilitacijos paslaugų apskaitos informacinėje sistemoje susieja šias formas su TLK užpildyta forma Nr. 2011T dėl šių paslaugų išlaidų kompensavimo.

18. ASPĮ teisės aktų nustatyta tvarka reabilitacijos paslaugų apskaitos informacinėje sistemoje sudaro praėjusį mėnesį pacientams suteiktų medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugų ataskaitas ir šias ataskaitas bei jų pagrindu išrašytas sąskaitas iki einamojo mėnesio 10 dienos pateikia TLK.

19. Už medicininės reabilitacijos ar sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugas moka ta TLK, kurios veiklos zonoje formos Nr. 066/a-LK ar Nr. 025/a-LK pildymo medicininės reabilitacijos paslaugas teikiančioje įstaigoje pradžios momentu buvo pacientą aptarnaujanti PAASPĮ.

20. Jei pacientas nėra prisirašęs prie PAASPĮ, už jam suteiktas medicininės reabilitacijos ar sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugas moka ta TLK, kurios veiklos zonoje yra medicininės reabilitacijos ar sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugas teikusi ASPĮ.

21. TLK, gavusi iš ASPĮ praėjusį mėnesį suteiktų medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugų ataskaitas ir jų pagrindu išrašytas sąskaitas, šias sąskaitas apmoka ne vėliau kaip per 30 dienų nuo jų gavimo dienos.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

22. Nustačius, kad gydytojas neteisėtai pacientui skyrė medicininę reabilitaciją ar sanatorinį (antirecidyvinį) gydymą, šias paslaugas teikiančios ASPĮ vadovas priima sprendimą nutraukti šio paciento medicininę reabilitaciją ar sanatorinį (antirecidyvinį) gydymą ir per 5 darbo dienas apie tai informuoja pacientą, siuntimą jam išdavusios ASPĮ vadovą ir TLK.

23. Asmenys, pažeidę Aprašo nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

24. Ginčai dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugų išlaidų kompensavimo PSDF biudžeto lėšomis nagrinėjami teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________

 

 

Forma patvirtinta

Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos

apsaugos ministerijos direktoriaus

2012 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. 1K-217

 

Pranešimas apie sutikimą kompensuoti medicininės reabilitacijos ar sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo išlaidas Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis

 

Forma Nr. 2011T

 

Nr.      1A [][][][]/[][][][][][]/[][]    Tipas     1B []

 

 

 

 

Asmens sveikatos priežiūros įstaiga, pirmą kartą teikianti formą Nr. 070/a-LK dėl pacientui skiriamo gydymo išlaidų kompensavimo:

 

Asmens sveikatos priežiūros įstaiga, pakartotinai teikianti formą Nr. 070/a-LK dėl pacientui skiriamo gydymo išlaidų kompensavimo:

 

 

 

Kita informacija, susijusi su diagnoze

 

 

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir (ar) ligos sunkumo laipsnis:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Žr. formos pildymo instrukciją

 

_________________

 

 

Forma patvirtinta

Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos

apsaugos ministerijos direktoriaus

2012 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. 1K-217

 

Pranešimas apie atsisakymą kompensuoti medicininės reabilitacijos ar sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo išlaidas Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis

 

Forma Nr. 2011N

 

Nr.      1A [][][][]-[][][][][][][][]        Tipas     1B []

 

 

 

 

Asmens sveikatos priežiūros įstaiga, pirmą kartą teikianti formą Nr. 070/a-LK dėl pacientui skiriamo gydymo išlaidų kompensavimo:

 

Asmens sveikatos priežiūros įstaiga, pakartotinai teikianti formą Nr. 070/a-LK dėl pacientui skiriamo gydymo išlaidų kompensavimo:

 

 

Atsisakymo kompensuoti medicininės reabilitacijos ar sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo išlaidas priežastis:

 

 

 

 

* Žr. formos pildymo instrukciją

 

_________________

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės ligonių kasos prie sveikatos

apsaugos ministerijos direktoriaus

2012 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. 1K-217

 

 

MEDICININĖS APSKAITOS FORMOS Nr. 2011T „PRANEŠIMAS APIE SUTIKIMĄ KOMPENSUOTI MEDICININĖS REABILITACIJOS AR SANATORINIO (ANTIRECIDYVINIO) GYDYMO IŠLAIDAS PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠOMIS“ IR MEDICININĖS APSKAITOS FORMOS Nr. 2011N „PRANEŠIMAS APIE ATSISAKYMĄ KOMPENSUOTI MEDICININĖS REABILITACIJOS AR SANATORINIO (ANTIRECIDYVINIO) GYDYMO IŠLAIDAS PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠOMIS“ PILDYMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Medicininės apskaitos formos Nr. 2011T „Pranešimas apie sutikimą kompensuoti medicininės reabilitacijos ar sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo išlaidas Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis“ ir medicininės apskaitos formos Nr. 2011N „Pranešimas apie atsisakymą kompensuoti medicininės reabilitacijos ar sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo išlaidas Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis“ pildymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato medicininės apskaitos formos Nr. 2011T „Pranešimas apie sutikimą kompensuoti medicininės reabilitacijos ar sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo išlaidas Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis“ (toliau – forma Nr. 2011T), patvirtinančios paciento teisę į medicininės reabilitacijos ar sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugų išlaidų kompensavimą Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis, ir medicininės apskaitos formos Nr. 2011N „Pranešimas apie atsisakymą kompensuoti medicininės reabilitacijos ar sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo išlaidas Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis“ (toliau – forma Nr. 2011N), kuria atsisakoma kompensuoti medicininės reabilitacijos ar sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugų išlaidas PSDF biudžeto lėšomis, pildymo tvarką.

2. Formą Nr. 2011T ir formą Nr. 2011N pildo atsakingasis teritorinės ligonių kasos (toliau – TLK) darbuotojas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymu (Žin., 1996, Nr. 55-1287, Nr. 99; 2002, Nr. 123-5512), Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. V-50 „Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo“ (Žin., 2008, Nr. 12-407), Medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugų išlaidų kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis patvirtinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. 1K-217 (toliau – Tvarkos aprašas) ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais medicininės reabilitacijos ar sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugų teikimą, taip pat vadovaudamasis asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ) ir TLK sutartimis dėl sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų kompensavimo iš PSDF biudžeto bei Lietuvos Respublikos draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registru. Jei TLK atsakingasis darbuotojas priima sprendimą PSDF biudžeto lėšomis kompensuoti pacientui, apdraustam privalomuoju sveikatos draudimu (toliau – pacientas), medicininės reabilitacijos ar sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugų išlaidas, pildoma forma Nr. 2011T. Jei TLK atsakingasis darbuotojas priima sprendimą atsisakyti kompensuoti PSDF biudžeto lėšomis medicininės reabilitacijos ar sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugų išlaidas, pildoma forma Nr. 2011N.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-236, 2013-10-25, Žin., 2013, Nr. 114-5728 (2013-11-01), i. k. 11322LKISAK001K-236

 

3. Forma Nr. 2011T apima statistinius ir ekonominius duomenis, būtinus medicininės reabilitacijos ar sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugoms teikti ir jų išlaidoms apmokėti.

 

II. FORMOS 2011 T PILDYMAS

 

4. Formai Nr. 2011T numeris suteikiamas centralizuotai, ją baigus pildyti. Formos Nr. 2011T numeris nurodomas 1 A langelyje „Nr.“. Šio numerio 4 skaitmenys atitinka metus, kuriais išduodama forma Nr. 2011T, 6 skaitmenys atitinka Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) centralizuotai asmens sveikatos priežiūros įstaigai (toliau – ASPĮ) suteiktą nuoseklųjį formos Nr. 2011T numerį, dar 2 skaitmenys rašomi, jei forma Nr. 2011T tikslinama. Jei forma Nr. 2011T tikslinama pirmą kartą, rašomi skaitmenys 01, jei forma Nr. 2011T tikslinama antrą kartą – 02 ir t. t. 1 B langelis pildomas pagal formos Nr. 070/a-LK „Pažyma medicininės reabilitacijos paslaugai gauti“ (toliau – forma Nr. 070/a-LK) langelio „Tipas“ duomenis. Prireikus formą Nr. 2011T pildantis TLK atsakingasis darbuotojas gali tikslinti 1 B langelio duomenis.

5. Baigus pildyti formą Nr. 2011T, 2 langelyje „Išdavimo data“ įrašoma šios formos išdavimo data.

6. 3 A langelyje „Galioja nuo“ įrašoma formos Nr. 2011T galiojimo pradžia, o 3 B langelyje – galiojimo pabaiga.

7. 4 langelis „Paciento vardas“ ir 5 langelis „pavardė“ pildomas pagal formos Nr. 070/a-LK duomenis ir turi sutapti su Lietuvos Respublikos draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro (toliau – Draudžiamųjų registras) duomenimis.

8. 6 langelyje „Asmens kodas“ įrašomas asmens kodas pagal formos Nr. 070/a-LK duomenis.

9. 7 langelyje „Gimimo data“ pagal formos Nr. 070/a-LK duomenis įrašomi paciento gimimo metai, mėnuo ir diena.

10. 8 langelyje „DIK“ pagal formos Nr. 070/a-LK duomenis įrašomas Draudžiamųjų registro pacientui suteiktas draudžiamojo identifikavimo kodas.

11. Skilties „Asmens sveikatos priežiūros įstaiga, pirmą kartą teikianti formą Nr. 070/a-LK dėl pacientui skiriamo gydymo išlaidų kompensavimo“ 9 A langelis „kodas“ ir 9 B langelis „pavadinimas“ pildomi tuo atveju, kai ASPĮ (arba jos padalinys) pirmą kartą pateikia TLK formą Nr. 070/a-LK dėl pacientui skiriamos medicininės reabilitacijos ar sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo išlaidų kompensavimo arba kai formą Nr. 070/a-LK teikia Tvarkos aprašo 15.6 punkte numatytu atveju: 9 A langelyje įrašomas šios ASPĮ (arba jos padalinio) įstaigos kodas pagal Juridinių asmenų registrą, 9 B langelyje – jos pavadinimas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-236, 2013-10-25, Žin., 2013, Nr. 114-5728 (2013-11-01), i. k. 11322LKISAK001K-236

 

12. Skilties „Asmens sveikatos priežiūros įstaiga, pakartotinai teikianti formą Nr. 070/a-LK dėl pacientui skiriamo gydymo išlaidų kompensavimo“ 10 A langelis „kodas“ ir 10 B langelis „pavadinimas“ pildomi visais atvejais, kai ASPĮ (arba jos padalinys) pakartotinai pateikia TLK formą Nr. 070/a-LK dėl pacientui skiriamos medicininės reabilitacijos ar sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo išlaidų kompensavimo, išskyrus Tvarkos aprašo 15.6 punkte numatytu atveju: 10 A langelyje įrašomas šios ASPĮ (arba jos padalinio) įstaigos kodas pagal Juridinių asmenų registrą, 10 B langelyje – jos pavadinimas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-236, 2013-10-25, Žin., 2013, Nr. 114-5728 (2013-11-01), i. k. 11322LKISAK001K-236

 

13. 11 A langelyje „Gydytojo Nr.“ pagal formos Nr. 070/a-LK duomenis nurodomas gydytojo, skiriančio pacientui medicininę reabilitaciją ar sanatorinį (antirecidyvinį) gydymą, spaudo numeris, 11 B langelyje „vardas“ – šio gydytojo vardas, 11 C langelyje „pavardė“– šio gydytojo pavardė.

14. 12 A langelyje „Diagnozė (TLK-10-AM)“ pagal formos Nr. 070/a-LK duomenis nurodomas ligos, dėl kurios pacientui skiriama medicininė reabilitacija ar sanatorinis (antirecidyvinis) gydymas, kodas pagal Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtąjį pataisytą ir papildytą leidimą „Sisteminis ligų sąrašas“, Australijos modifikaciją (TLK-10-AM), 12 B langelyje – ligos pavadinimas.

15. 13 langelyje „Kita informacija, susijusi su diagnoze“, remiantis formos Nr. 070/a-LK duomenimis, surašomos visos indikacijos, pagal kurias pacientui skiriamos medicininės reabilitacijos ar sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugos (ligos komplikacijos, taip pat gretutinės ligos, susijusios su diagnoze, dėl kurios pacientui skiriamos minėtos paslaugos, operacijos data, susirgimo ar pakartotinio susirgimo data).

16. 14 langelyje „Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir (ar) ligos sunkumo laipsnis“ įrašoma atitinkamo rodiklio reikšmė ir pavadinimas pagal formos Nr. 070/a-LK duomenis. Jei formoje Nr. 070/a-LK yra nurodytos kelių rodiklių reikšmės, 14 langelyje jos visos turi būti nurodomos.

17. 15 langelyje „Paslaugos rūšis“ įrašoma formoje Nr. 070/a-LK nurodyta medicininės reabilitacijos paslaugų rūšis arba sanatorinis (antirecidyvinis) gydymas, įtraukti į VLK direktoriaus įsakymu tvirtinamą Medicininės reabilitacijos ar sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugų rūšių klasifikatorių.

18. 16 langelyje „Paslaugos profilis“ įrašomas formoje Nr. 070/a-LK nurodytas medicininės reabilitacijos arba sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugų profilis, įtrauktas į VLK direktoriaus įsakymu tvirtinamą Medicininės reabilitacijos ar sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugų profilių klasifikatorių.

19. 17 A langelyje „Paslaugos kodas“ įrašomas medicininės reabilitacijos ar sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugos kodas pagal VLK direktoriaus įsakymu tvirtinamą Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatorių; 17 B langelyje „pavadinimas“ – medicininės reabilitacijos ar sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugos pavadinimas.

20. 18 A langelyje „Dienų skaičius“ nurodoma medicininės reabilitacijos ar sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo trukmė, 18 B langelyje „Vieno lovadienio kaina (balais)“ nurodoma vienos dienos gydymo kaina balais, 18 C langelyje „Kompensuojamoji išlaidų dalis (proc.)“ nurodoma PSDF biudžeto lėšomis kompensuojama gydymo kainos dalis procentais.

21. Jei formoje Nr. 070/a-LK nurodoma, kad vaikui reikia slaugančiojo asmens ir TLK atsakingasis darbuotojas, vadovaudamasis formoje nurodytais duomenimis, priima sprendimą kompensuoti PSDF biudžeto lėšomis slaugančiojo asmens išlaikymo medicininės reabilitacijos ir (ar) sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugas teikiančioje ASPĮ išlaidas, žymimas 19 A langelis „taip“ (?); jeigu formoje Nr. 070/a-LK nurodoma, kad vaikui nereikalingas slaugantysis asmuo arba jei TLK darbuotojas nepatvirtina, kad slaugančiojo asmenins išlaikymo išlaidos bus kompensuojamos PSDF biudžeto lėšomis, žymimas 19 B langelis „ne“ (?).

22. 20 A langelyje „Išimties tvarka suderinta su teritorine ligonių kasa“ nurodoma TLK, su kuria yra suderintas medicininės reabilitacijos ar sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugų skyrimas ir jų išlaidų apmokėjimas išimties tvarka, 20 B langelyje – įrašoma suderinimo su TLK data – metai, mėnuo, diena, 20 C langelyje – „Nr.“ nurodomas suderinimo su TLK rašto dėl medicininės reabilitacijos ar sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo skyrimo numeris.

23. Skilties „Pranešimą pateikė“ 21 A langelyje „teritorinės ligonių kasos pavadinimas“ įrašomas formą Nr. 2011T pildančios TLK pavadinimas, 21 B langelyje „Atsakingojo asmens vardas ir pavardė“ – TLK atsakingojo darbuotojo, užpildžiusio formą Nr. 2011T, vardas ir pavardė.

24. Skilties „Atšauktas pranešimas Nr. 2011T“ 22 langelyje įrašomas anksčiau dėl to paties paciento pateiktos formos Nr. 2011T numeris; 23 langelyje – įrašoma ankstesnės dėl to paties paciento išduotos formos Nr. 2011T pateikimo data.

 

III. FORMOS Nr. 2011N PILDYMAS

 

25. Formai Nr. 2011N numeris suteikiamas centralizuotai, ją baigus pildyti. Formos Nr. 2011N numeris nurodomas 1 A langelyje „Nr.“šio numerio 4 skaitmenys atitinka metus, kuriais išduodama forma Nr. 2011N, 6 skaitmenys atitinka VLK centralizuotai ASPĮ suteiktą nuoseklųjį formos Nr. 2011N numerį.

26. 1 B langelis pildomas pagal formos Nr. 070/a-LK langelio „Tipas“ duomenis. Prireikus formą Nr. 2011N pildantis TLK darbuotojas gali tikslinti 1 B langelio duomenis.

27. Baigus pildyti formą Nr. 2011T, 2 langelyje „Išdavimo data“ įrašoma šios formos išdavimo data.

28. 3 langelis „Paciento vardas“ ir 4 langelis „pavardė“ pildomas pagal formos Nr. 070/a-LK duomenis ir turi sutapti su Draudžiamųjų registro duomenimis.

29. 5 langelyje „Asmens kodas“ įrašomas asmens kodas pagal formos Nr. 070/a-LK duomenis. Jei pacientui nesuteiktas asmens kodas, šis langelis nepildomas.

30. 6 langelyje „Gimimo data“ pagal formos Nr. 070/a-LK duomenis įrašomi paciento gimimo metai, mėnuo ir diena.

31. 7 langelyje „DIK“ pagal formos Nr. 070/a-LK duomenis įrašomas Draudžiamųjų registro pacientui suteiktas draudžiamojo identifikavimo kodas.

32. Skilties „Asmens sveikatos priežiūros įstaiga, pirmą kartą teikianti formą Nr. 070/a-LK dėl pacientui skiriamo gydymo išlaidų kompensavimo“ 8 A langelis „kodas“ ir 8 B langelis „pavadinimas“ pildomi tuo atveju, kai ASPĮ (arba jos padalinys) pirmą kartą pateikia TLK formą Nr. 070/a-LK dėl pacientui skiriamos medicininės reabilitacijos ar sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo išlaidų kompensavimo arba kai formą Nr. 070/a-LK teikia Tvarkos aprašo 15.6 punkte numatytu atveju: 8 A langelyje įrašomas šios ASPĮ (arba jos padalinio) įstaigos kodas pagal Juridinių asmenų registrą, 8 B langelyje – jos pavadinimas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-236, 2013-10-25, Žin., 2013, Nr. 114-5728 (2013-11-01), i. k. 11322LKISAK001K-236

 

33. Skilties „Asmens sveikatos priežiūros įstaiga, pakartotinai teikianti formą Nr. 070/a-LK dėl pacientui skiriamo gydymo išlaidų kompensavimo“ 9 A langelis „kodas“ ir 9 B langelis „pavadinimas“ pildomi visais atvejais, kai ASPĮ (arba jos padalinys) pakartotinai pateikia TLK formą Nr. 070/a-LK dėl pacientui skiriamos medicininės reabilitacijos ar sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo išlaidų kompensavimo, išskyrus Tvarkos aprašo 15.6 punkte numatytu atveju: 9 A langelyje įrašomas šios ASPĮ (arba jos padalinio) įstaigos kodas pagal Juridinių asmenų registrą, 9 B langelyje – jos pavadinimas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-236, 2013-10-25, Žin., 2013, Nr. 114-5728 (2013-11-01), i. k. 11322LKISAK001K-236

 

34. 10 A langelyje „Gydytojo Nr.“ pagal formos Nr. 070/a-LK duomenis nurodomas gydytojo, skiriančio pacientui medicininės reabilitacijos ar sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugas, spaudo numeris, 10 B langelyje „vardas“ – šio gydytojo vardas, 10 C langelyje „pavardė“ – šio gydytojo pavardė.

35. Skilties „Atsisakymo kompensuoti medicininės reabilitacijos ar sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo išlaidas priežastis“ 11 langelyje įrašoma viena iš šių priežasčių:

35.1. pacientas, kuriam gydantysis gydytojas skiria medicininės reabilitacijos ar sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugas, nėra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu;

35.2. ASPĮ yra viršijusi ASPĮ ir TLK sutartyje numatytas lėšas, skirtas medicininės reabilitacijos ar sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugoms kompensuoti;

35.3. formoje Nr. 070/a-LK nenurodoma arba nurodoma neteisinga TLK rašto, patvirtinančio medicininės reabilitacijos ar sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugų skyrimą ir jų išlaidų apmokėjimą išimties tvarka, data ir numeris;

35.4. formoje Nr. 070/a-LK nurodomi neteisingi arba ne visi reikiami duomenys (pavyzdžiui, nurodomas neteisingas arba nenurodomas ligos kodas, darbingumas ar neįgalumas, neapibūdinamos indikacijos), todėl TLK atsakingasis darbuotojas negali priimti sprendimo kompensuoti pacientui skiriamo medicininės reabilitacijos ar sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo išlaidų PSDF biudžeto lėšomis;

35.6. kitos atsisakymo priežastys, kurias įrašo TLK atsakingasis darbuotojas.

36. Skilties „Pranešimą pateikė“ 12 A langelyje „teritorinės ligonių kasos pavadinimas“ įrašomas formą Nr. 2011N pildančios TLK pavadinimas; 12 B langelyje „Atsakingojo asmens vardas ir pavardė“ – TLK atsakingojo darbuotojo, pildančio šią formą, vardas ir pavardė.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

37. Už formos Nr. 2011T ir formos 2011N pildymą pagal Taisykles ir šiose formose pateikiamos informacijos teisingumą atsako TLK atsakingieji darbuotojai teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos

apsaugos ministerijos direktoriaus

2012 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. 1K-217

 

MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SANATORINIO (ANTIRECIDYVINIO) GYDYMO PASLAUGŲ RŪŠIŲ KLASIFIKATORIUS

 

Eil. Nr.

Medicininės reabilitacijos ar sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugų rūšis

Santrumpa (kodas)

MR sąlygos

Paslaugos tipas

1.

Reabilitacija III

RIII

S

8

Reabilitacinis gydymas

2.

Reabilitacija II

RII

S

8

Reabilitacinis gydymas

3.

Ambulatorinė reabilitacija II

ARII

A

8

Reabilitacinis gydymas

4.

Ambulatorinė reabilitacija I

ARI

A

8

Reabilitacinis gydymas

5.

Sveikatos grąžinamasis gydymas

SGG

S

9

Sveikatos grąžinamasis gydymas

6.

Palaikomoji reabilitacija

PLR

S

8

Reabilitacinis gydymas

7.

Palaikomoji reabilitacija namuose

PLRN

A

8

Reabilitacinis gydymas

8.

Pakartotinė reabilitacija II

PKRII

S

8

Reabilitacinis gydymas

9.

Pakartotinė reabilitacija III

PKRIII

S

8

Reabilitacinis gydymas

10.

Sanatorinis (antirecidyvinis) gydymas

SG

S

7

Sanatorinis (antirecidyvinis) gydymas

 

_________________

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos

apsaugos ministerijos direktoriaus

2012 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. 1K-217

 

MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SANATORINIO (ANTIRECIDYVINIO) GYDYMO PASLAUGŲ PROFILIŲ KLASIFIKATORIUS

 

Eil. Nr.

Medicininės reabilitacijos ar sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugų profilis

Santrumpa

Pastaba

1.

Vaikų nervų sistemos ligos

VNer

Teikiama vaikams

2.

Vaikų atramos-judamojo aparato pažeidimai

VAtr-Jud

Teikiama vaikams

3.

Vaikų kraujotakos sistemos ligos

VKrjt

Teikiama vaikams

4.

Vaikų kvėpavimo sistemos ligos

VKvep

Teikiama vaikams

5.

Vaikų endokrininės ligos

VEndk

Teikiama vaikams

6.

Vaikų virškinimo sistemos ligos

VVirsk

Teikiama vaikams

7.

Vaikų inkstų ligos

VInks

Teikiama vaikams

8.

Vaikų psichikos ir elgesio sutrikimai

VPs-Elg

Teikiama vaikams

9.

Vaikų ausų, nosies, gerklės ligos

VLor

Teikiama vaikams

10.

Vaikų akių ligos

VAk

Teikiama vaikams

11.

Vaikų odos ligos

VOd

Teikiama vaikams

12.

Vaikų kraujo ir limfos ligos

VKr-Li

Teikiama vaikams

13.

Nervų sistemos ligos

Ner

Teikiama suaugusiesiems

14.

Judamojo-atramos aparato pažeidimai

Atr-Jud

Teikiama suaugusiesiems

15.

Kraujotakos sistemos ligos

Krjt

Teikiama suaugusiesiems

16.

Kvėpavimo sistemos ligos

Kvep

Teikiama suaugusiesiems

17.

Endokrininės ligos

Endk

Teikiama suaugusiesiems

18.

Virškinimo sistemos ligos

Virsk

Teikiama suaugusiesiems

19.

Inkstų ligos

Inks

Teikiama suaugusiesiems

20.

Psichikos ir elgesio sutrikimai

Ps-Elg

Teikiama suaugusiesiems

21.

Ausų, nosies, gerklės ligos

Lor

Teikiama suaugusiesiems

22.

Akių ligos

Ak

Teikiama suaugusiesiems

23.

Ginekologinės ligos

Gi

Teikiama suaugusiesiems

24.

Odos ligos

Od

Teikiama suaugusiesiems

25.

Jonizuojančiosios spinduliuotės poveikis

JSp

Teikiama suaugusiesiems

 

_________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Įsakymas

Nr. 1K-236, 2013-10-25, Žin., 2013, Nr. 114-5728 (2013-11-01), i. k. 11322LKISAK001K-236

Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. 1K-217 „Dėl Medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugų išlaidų kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis ir šių paslaugų apskaitos tvarkos aprašo ir su juo susijusių medicininės apskaitos formų ir jų pildymo taisyklių bei Medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugų rūšių ir profilių klasifikatorių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Įsakymas

Nr. 1K-210, 2015-07-24, paskelbta TAR 2015-07-27, i. k. 2015-11635

Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. 1K-217 „Dėl Medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugų išlaidų kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis ir šių paslaugų apskaitos tvarkos aprašo ir su juo susijusių medicininės apskaitos formų ir jų pildymo taisyklių bei medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugų rūšių ir profilių klasifikatorių patvirtinimo" pakeitimo