Suvestinė redakcija nuo 2017-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 95-4137, i. k. 1022330ISAK00000382

 

Nauja redakcija nuo 2017-01-01:

Nr. 3D-732, 2016-12-08, paskelbta TAR 2016-12-12, i. k. 2016-28620

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LICENCIJUOTO SANDĖLIO GRŪDŲ SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATO TECHNINIŲ, TECHNOLOGINIŲ, SANITARIJOS IR HIGIENOS REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos licencijuotų sandėlių ir sandėliavimo dokumentų įstatymo 5 straipsnio 5 dalimi ir įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. 1486 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos licencijuotų sandėlių ir sandėliavimo dokumentų įstatymą“ 1.2 papunktį:

1.Tvirtinu pridedamus:

1.1.    Licencijuoto sandėlio grūdų sandėliavimo paskirties pastato techninį reglamentą.

1.2. Sanitarijos ir higienos reikalavimus licencijuoto sandėlio grūdų sandėliavimo paskirties pastatui.

2.Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS                                                                   JERONIMAS KRAUJELIS

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2002 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. 382

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2016 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. 3D-732

redakcija)

 

Licencijuoto sandėlio grūdų sandėliavimo paskirties pastato techninis reglamentas

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.         Licencijuoto sandėlio grūdų sandėliavimo paskirties pastato techninis reglamentas (toliau – reglamentas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos licencijuotų sandėlių ir sandėliavimo dokumentų įstatymu.

2.         Šiuo reglamentu nustatomi reikalavimai sandėliavimo paskirties pastatui (aruodiniam ir bearuodžiam sandėliui, bokštiniam aruodui, elevatoriui) (toliau – grūdų sandėlis), skirtam grūdams sandėliuoti, jo aplinkai, grūdų laikymui ir technologinei įrangai.

3.         Šio reglamento nuostatos taikomos grūdų sandėliui, pastatytam iš betono, plytų, metalo, medinių ar kitokių konstrukcijų.

4.         Šio reglamento reikalavimais privalo vadovautis visi juridiniai ar fiziniais asmenys, vykdantys licencijuoto grūdų sandėlio veiklą.

II SKYRIUS

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

5. Šiame reglamente vartojamos sąvokos:

5.1. Aruodas – mažesnio už mažiausią perimetro kraštinę ar skersmenį aukščio talpykla biriems produktams laikyti.

5.2. Aruodinis sandėlis – sandėlis, kuriame produktai laikomi aruoduose.

5.3. Bearuodis sandėlis – sandėlis, kuriame produktai laikomi sampile.

5.4. [1]Bokštinis aruodasdidesnio už mažiausią perimetro kraštinę arba skersmenį aukščio

talpykla biriems produktams laikyti.

5.5. Elevatorius pastatų ir įrenginių kompleksas grūdams ir kitiems biriems produktams apdoroti ir laikyti. Elevatorių sudaro bokštiniai aruodai ir kėlimo, perpylimo, džiovinimo, valymo, vėdinimo, svėrimo, rūšiavimo, krovimo įranga.

5.6. Dezinsekcija – vabzdžių ir erkių naikinimas specialiais metodais ir priemonėmis.

5.7. Deratizacija – graužikų naikinimas specialiais metodais ir priemonėmis.

 

5.8. Grūdų kiekio ir kokybės apskaitos sistema – grūdų svorio, drėgnio ir (arba) šiukšlinių priemaišų kiekio traukimo į apskaitą sistema.

5.9. Grūdų sandėlis – statinys grūdams arba sėkloms laikyti.

6.         Kitos šiame reglamente vartojamos sąvokos turi tą pačią prasmę kaip ir Lietuvos Respublikos licencijuotų sandėlių ir sandėliavimo dokumentų įstatyme.

 

III SKYRIUS

REIKALAVIMAI GRŪDŲ sandėliui IR jo APLINKAI

 

7.         Grūdų sandėlis ir visų jam priklausančių statinių bei įrenginių teritorija turi būti aptverta.

8.         Grūdų sandėlyje turi būti sąlygos atlikti svėrimo, džiovinimo, valymo, vėsinimo, ėminių ėmimo, kokybės kontrolės, grūdų partijų formavimo, laikymo bei transportavimo darbus.

9.         Turi būti užtikrintas lietaus, gruntinio ir sniego vandens nutekėjimas iš sandėlio teritorijos į nutekamuosius įrenginius.

10.       Įvažiavimas ir keliai teritorijoje bei visos aikštelės, kuriose dirbama su grūdais, turi būti asfaltuoti arba betonuoti.

11.       Grūdų sandėlis turi būti švarus, su tvarkinga, sandaria stogo danga, sienos ir grindys sausos, lygios, be plyšių ir įtrūkimų, izoliuotos nuo gruntinių ir polaidžio vandenų patekimo, mūrinės sienos – ištinkuotos arba atskirtos medinėmis pertvaromis. Elevatoriuose neturi būti neužtaisytų konstrukcijų elementų vertikalių ir horizontalių sudūrimų.

12.       Langai ir durys turi sandariai užsidaryti, langai turi būti įstiklinti ir su vielos tinkleliais iš vidinės pusės.

13.       Grūdų sandėlis turi būti ne mažesnės kaip 500 tonų talpos. Jų brėžiniai saugomi vietoje.

14.       Apsisukimo aikštelės prie grūdų sandėlio turi būti tokios, kad transportas galėtų laisvai apsisukti ir manevruoti.

15.       Grūdų sandėlio talpyklos ir laikomi grūdai turi būti tinkamai apšviesti.

16.       Grūdų sandėlio planas pakabinamas licencijuotame sandėlyje matomoje vietoje.

17.       Visi vėdinimo kanalai padengti apsauginiu tinkleliu nuo paukščių, o aktyvaus ventiliavimo kanalų angos sandariai uždaromos.

18.       Aruodinio arba bearuodžio grūdų sandėlio grindys turi būti kieto pagrindo, aukštesnės už vietą aplink sandėlį.

19.       Aruodiniuose arba bearuodžiuose grūdų sandėliuose virš aruodų ar sampilų turi būti įrengti trapai, užtikrinantys saugų žmonių vaikščiojimą grūdams apžiūrėti.

20.       Visi elevatoriaus, bokštiniai ir aruodinių sandėlių aruodai turi būti numeruoti. Aruodų schema turi būti pakabinta pačioje grūdų sandėlio matomiausioje vietoje, o brėžiniai saugomi intervenciniame sandėlyje kartu su kitais dokumentais.

21.       Visų elevatoriaus aruodų užpylimo angos turi būti su dangčiais ir patvariomis metalinėmis grotelėmis, kurios įrengtos ne giliau kaip 60 mm nuo grindų paviršiaus.

22.       Elevatoriai turi būti apsaugoti nuo gaisro ir sprogimo, dulkėtumas darbo aplinkos ore neturi viršyti leistinų normų, nustatytų Lietuvos higienos normoje HN 23:2011 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-824/A1-389 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 23:2011 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo“.

23.       Aruodiniai arba bearuodžiai sandėliai turi būti aprūpinti temperatūros matavimo priemonėmis, o elevatoriuose ir bokštiniuose aruoduose įrengta grūdų masės temperatūros distancinio matavimo įranga.

IV SKYRIUS

REIKALAVIMAI GRŪDŲ SANDĖLIAVIMUI

 

24.       Grūdų sandėlio patalpos ir įrenginiai, taip pat taikomos technologijos priimant, apdorojant ir saugant grūdus turi nepakenkti jų kokybei bei saugai.

25.       Grūdai turi būti sandėliuojami tik išduotoje licencijoje grūdų sandėlio veiklai nurodytuose sandėliuose.

26.       Pradedant naujo derliaus grūdų priėmimą saugoti, sandėliuose neturi likti grūdų likučių.

27.       Grūdų sandėlio teritorijoje ir viduje neturi būti išbarstytų grūdų.

28.       Prieš pilant grūdus, grūdų sandėlis turi būti kruopščiai išvalytas, atlikta dezinsekcija ir deratizacija.

29.       Aruodiniame arba bearuodžiame grūdų sandėlyje turi būti įrengta ventiliacija vėdinti arba atšaldyti grūdus.

30.       Aruodiniai arba bearuodžiai sandėliai turi būti aprūpinti temperatūros matavimo priemonėmis, o elevatoriuose ir bokštiniuose aruoduose įrengta grūdų masės temperatūros distancinio matavimo įranga.

31.       Priimamų į licencijuotus sandėlius grūdų kokybės rodikliai turi atitikti galiojančių Lietuvos standartų skirtingų rūšių grūdams reikalavimus.

32.       Į grūdų sandėlį pilami grūdai turi būti sausi ir išvalyti, neužsikrėtę aruodiniais grūdų kenkėjais, o į bearuodžius grūdų sandėlius pilami taip, kad jų sampilo apimtį būtų galima išmatuoti.

33.       Grūdai talpinami saugoti į atskiras bearuodžio grūdų sandėlio talpyklas bei atskirus elevatoriaus aruodus pagal rūšis ir grūdų kokybės klases bei papildomus kokybės rodiklius, nurodytus standartuose, taip pat derliaus metus.

34.       Grūdų kokybė turi būti periodiškai kontroliuojama; apie tai daromi įrašai stebėjimo žurnaluose, atliekami grūdų laboratoriniai tyrimai. Pastebėjus negatyvių grūdų kokybės pokyčių, nedelsiant imamasi reikiamų priemonių grūdų kokybei stabilizuoti.

35.       Draudžiama supilti einamųjų metų derliaus grūdus kartu su ankstesnių metų derliaus grūdais.

36.       Surinktos aspiracijos dulkės ir nenaudingos atliekos turi būti reguliariai išvežamos sunaikinti.

37.       Licencijuotas sandėlis privalo rūpintis, kad būtų sudaromos tinkamos sąlygos grūdų laikymui, ir užtikrinti jų išsaugojimą iki visiško grūdų išvežimo. Turi būti tvarkoma grūdų kiekio ir kokybės apskaitos sistema.

38.       Į bearuodžius sandėlius grūdai pilami taip, kad jų sampilo tūrį būtų galima išmatuoti.

39.       Licencijuotame sandėlyje turi būti įrengta laboratorija grūdų kokybei vertinti. Neturint savo laboratorijos, licencijuotas sandėlis turi būti sudaręs kokybės tyrimų atlikimo paslaugų sutartį su kitu juridiniu ar fiziniu asmeniu ir paskirti asmenį, atsakingą už grūdų kokybės nustatymą.

40.       Priimami saugoti grūdai, kuriems išrašomi sandėliavimo liudijimai, turi būti laikomi ir apskaitomi atskirai nuo kitos paskirties grūdų.

 

V SKYRIUS

REIKALAVIMAI TECHNOLOGINEI ĮRANGAI

 

41.       Licencijuotame sandėlyje turi būti techniškai tvarkinga įranga grūdams priimti, iškrauti, transportuoti bei džiovinti ir valyti.

42.       Įrenginiai turi atitikti nustatytas technines sąlygas, prie jų turi būti techniniai pasai ir naudojimo instrukcijos.

43.       Licencijuotame sandėlyje turi būti mechaninė ir / ar rankinė įranga grūdų ėminiams imti iš autotransportu gabenamų ir grūdų sandėlyje laikomų grūdų.

44.       Svarstyklės turi būti techniškai tvarkingos, plombuotos ir metrologiškai patikrintos vadovaujantis Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių patikrų sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. 4-523 „Dėl Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių patikrų sąrašo patvirtinimo“.

45.       Draudžiama naudotis sugadintomis, neplombuotomis svarstyklėmis, be galiojančios metrologinės patikros žymens.

46.       Licencijuotas sandėlis turi turėti stacionarią grūdų kokybės tyrimo laboratoriją, aprūpintą reikiamais laboratoriniais prietaisais bei įranga drėgmės kiekiui, grūdinėms ir šiukšlinėms priemaišoms, piltiniam tankiui (hektolitro masei), kritimo skaičiui, užkrėstumui grūdų aruodiniais kenkėjais nustatyti, arba turi būti sudaręs sutartį su juridiniu asmeniu, turinčiu tokią įrangą išvardytiems rodikliams nustatyti. Turimiems laboratoriniams matavimo prietaisams turi būti atlikta metrologinė patikra.

47.       Licencijuoto sandėlio laboratorija turi turėti visus būtinus standartus, metodikas ir (ar) kitus norminius aktus, reglamentuojančius grūdų kokybės rodiklių nustatymą ir vertinimą. Laboratorijos specialistai turi mokėti atlikti grūdų kokybės laboratorinius tyrimus. Stacionarios grūdų kokybės laboratorijos neturintys licencijuoti sandėliai gali būti sudarę sutartį su tokia laboratorija.

48.       Grūdų sandėlio technologinės linijos ir transportavimo įrangos pajėgumas turi užtikrinti greitą grūdų perkėlimą iš vienos vietos į kitą, kad būtų galima operatyviai vykdyti priemones grūdų kokybei išsaugoti ir išvengti grūdų kaitimo ar užsikrėtimo pavojingais grūdų kenkėjais.

49.       Aspiracijos įrenginiai turi būti sumontuoti pagal projektą ir užtikrinti patikimą dulkių šalinimą iš patalpų.

______________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-732, 2016-12-08, paskelbta TAR 2016-12-12, i. k. 2016-28620

 

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2002 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. 382

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2016 m. gruodžio 8d. įsakymo Nr. 3D-732

redakcija)

 

SANITArijos ir higienos reikalavimAI LICENCIJUOTO SANDĖLIO grūdų sandėliavimo paskirties pastatui

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Sanitarijos ir higienos reikalavimai licencijuoto sandėlio grūdų sandėliavimo paskirties pastatui (toliau – reikalavimai) parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos licencijuotų sandėlių ir sandėliavimo dokumentų įstatymo ir Lietuvos higienos normos HN 15:2005 „Maisto higiena“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V- 675 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 15:2005 „Maisto higiena“ patvirtinimo“, nuostatomis.

2.    Šie reikalavimai nustato privalomuosius sanitarijos bei higienos reikalavimus licencijuotiems sandėliams ir jų grūdų sandėliavimo paskirties pastatui (aruodiniam ir bearuodžiam sandėliui, bokštiniam aruodui, elevatoriui) (toliau – grūdų sandėlis).

3.    Šių reikalavimų nuostatos privalomos visiems juridiniams ir fiziniams asmenims, vykdantiems licencijuotų grūdų sandėlių veiklą.

4.    Šiuose reikalavimuose vartojamos sąvokos turi tą pačią reikšmę kaip ir Lietuvos Respublikos licencijuotų sandėlių ir sandėliavimo dokumentų įstatyme bei Licencijuoto sandėlio grūdų sandėliavimo paskirties pastato techniniame reglamente.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI SANDĖLIŲ TERITORIJAI

 

5.    Grūdų sandėlis turi turėti sanitarines apsaugos zonas, kurios naudojamos ir prižiūrimos pagal Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. V-586 „Dėl Sanitarinės apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“, nuostatas.

6.    Transporto priemonių įvažiavimas ir žmonių įėjimas į teritoriją reglamentuojamas vidaus tvarkos taisyklėmis.

7.    Pašalinių asmenų patekimas į grūdų sandėlį turi būti kontroliuojamas.

8.    Licencijuoto grūdų sandėlio:

8.1. teritorija turi būti švari, tvarkinga, nakties metu apšviesta;

8.2. teritorijoje turi būti priešgaisrinės apsaugos priemonės;

8.3. durys ir teritorijos vartai turi būti rakinami.

III SKYRIUS

REIKALAVIMAI GRŪDŲ sandėliams

 

9.    Grūdų sandėlis turi būti sausas, švarus, gerai vėdinamas.

10.  Grūdų sandėlio stogas neturi būti padengtas dulkių sluoksniu ar apaugęs samanomis, lietvamzdžiai turi būti švarūs, neapaugę jokia augmenija.

11.  Grūdų sandėlį turi supti ne mažesnis kaip 1 metro pločio apsauginis švarus ruožas be medžių, krūmų ar kokių nors atliekų.

12.  Grūdų sandėlis ir jo teritorija turi būti apsaugoti nuo kenkėjų – graužikų ir paukščių, jie nuolatos turi būti naikinami. Teritorijoje neturi būti susikaupusių sąšlavų ar kitų atliekų.

13.  Grūdų sandėlio sienos ir visi paviršiai, kurie gali liestis su grūdais, turi būti švarūs, prieinami valymui, neabsorbuoti dezinsekcijos metu naudojamų medžiagų.

14.  Grūdų sandėlyje negalima laikyti dulkančių, nuodingų, skleidžiančių specifinį kvapą ir toksiškų medžiagų.

15.  Grūdų sandėlyje neturi būti pašalinių, nebūdingų grūdams kvapų, užkrėstumo aruodiniais grūdų kenkėjais, pelinių graužikų ir paukščių bei kitų gyvūnų.

16Grūdų sandėlyje turi būti įrengtas apšvietimas pagal Lietuvos higienos normą HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. 277 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimaipatvirtinimo. Šviestuvai turi būti saugios konstrukcijos ir įrengti tokiose vietose, kad sudužus šukės nepatektų į saugomus produktus. Jie turi būti lengvai valomi ir švarūs.

17.  Elevatorių ir kitų bokštinio tipo aruodų vidinės sienos turi būti lygios, be plyšių ir įdubimų.

18.  Visuose elevatoriaus aruoduose ir patalpose su technologiniais įrenginiais turi būti įrengta ir patikimai veikti aspiracija, kad, užpildant grūdais, dulkėtas oras iš jų nepatektų į darbines patalpas.

19.  Į elevatoriaus bokštą, patalpas po aruodais, grūdų sandėlio požemines galerijas, grūdų pakrovos ir iškrovos įrenginius neturi patekti gruntiniai vandenys.

20.  Visi transportavimo bei technologiniai įrenginiai turi būti švarūs, reguliariai valomi.

21.  Elevatoriaus aruodus galima valyti ne anksčiau kaip praėjus 1 val. po jų ištuštinimo ir vėdinimo atidarius apatines ir viršutines angas.

22.  Atsarginės dalys, medžiagos, dezinsekantai, plovikliai turi būti laikomi atskirose patalpose. Šios patalpos turi būti pažymėtos skiriamaisiais ženklais.

23.  Grūdų išteklių kenkėjų išplitimo tyrimai turi būti atliekami pagal Lietuvos standartus grūdų užkrėstumui nustatyti. Nustačius grūdų užkrėstumą, atliekama dezinsekcija ir deratizacija pagal Privalomojo profilaktinio aplinkos kenksmingumo pašalinimo (dezinfekcijos, dezinsekcijos, deratizacijos) tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. V-55 „Dėl Privalomojo profilaktinio aplinkos kenksmingumo pašalinimo (dezinfekcijos, dezinsekcijos, deratizacijos) tvarkos aprašo patvirtinimo, bei pagal Lietuvos higienos normos HN 90:2011 „Dezinfekcijos, dezinsekcijos ir deratizacijos bendrieji saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. V-327 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 90:2011 „Dezinfekcijos, dezinsekcijos ir deratizacijos bendrieji saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, nuostatas. Dezinfekcijai, dezinsekcijai ir deratizacijai turi būti naudojami tik Lietuvos Respublikoje įregistruoti preparatai, kurie pagal gamintojo nurodymus turi atitikti naudojimo paskirtį. Dezinfekcijai, dezinsekcijai ir deratizacijai naudojant aerozolius, patalpas būtina hermetizuoti.

IV SKYRIUS

HIGIENOS REIKALAVIMAI PATALPOMS IR DIRBANČIAM PERSONALUI

 

24.  Administracinėse, laboratorinėse ir buitinėse patalpose, jeigu tokios įrengtos, turi būti reikiamo slėgio tekančio vandens tiekimas.

25.  Geriamasis vanduo turi atitikti Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo, nuostatas.

26.  Buitinės patalpos grūdų sandėlio personalui turi būti įrengtos vadovaujantis Buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. 501 „Dėl buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimų“, nuostatomis.

27.  Buitinės patalpos turi būti švarios, gerai apšviestos ir vėdinamos.

28.  Buitinė kanalizacija turi būti atskirta nuo gamybinės ir per atskirą išleistuvą nutekėti į kanalizacijos šulinį.

29.  Darbo patalpose turi būti vaistinėlė su medikamentais pirmajai medicinos pagalbai suteikti.

30.  Licencijuoto sandėlio rizikos veiksnių analizės bei svarbiausių kontrolės taškų sistemoje (RVASKT) turi būti nurodyta grūdų sandėlio bei grūdų likučių ir dulkių valymo nuo įrenginių tvarka bei atsakingi asmenys.

____________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-732, 2016-12-08, paskelbta TAR 2016-12-12, i. k. 2016-28620

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-949, 2010-10-29, Žin., 2010, Nr. 130-6653 (2010-11-06), i. k. 1102330ISAK003D-949

Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. 382 "Dėl grūdų sandėlių veiklos licencijavimo dokumentų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-732, 2016-12-08, paskelbta TAR 2016-12-12, i. k. 2016-28620

Dėl žemės ūkio ministro 2002m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. 382 „Dėl Licencijuoto sandėlio grūdų saugyklų techninių, technologinių, veterinarijos ir higienos reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo

 

 [1]