Nutarimas skelbtas: Žin., 2003, Nr. 40-1849

Neoficialus nutarimo tekstas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS LOŠIMO ĮRENGINIŲ REGISTRO ĮSTEIGIMO IR LIETUVOS LOŠIMO ĮRENGINIŲ REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2003 m. balandžio 25 d. Nr. 530

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 86-2043)
6 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymu (Žin., 2001, Nr. 43-1495), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Įsteigti Lietuvos lošimo įrenginių registrą.

2. Patvirtinti Lietuvos lošimo įrenginių registro nuostatus (pridedama).

3. Paskirti Valstybinę lošimų priežiūros komisiją Lietuvos lošimo įrenginių registro tvarkymo įstaiga.

4. Nustatyti, kad lošimo įrenginiai, kurių tipą iki 2003 m. vasario 28 d. patvirtino Valstybinė metrologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos ir kurie Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo nustatyta tvarka buvo pradėti eksploatuoti arba buvo įvežti į Lietuvos Respublikos teritoriją iki šio nutarimo įsigaliojimo dienos bei turi dokumentus, išduotus iki šio nutarimo įsigaliojimo dienos ir patvirtinančius, kad lošimo įrenginiai atitinka Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo ir Valstybinės lošimų priežiūros komisijos nustatytus reikalavimus, registruojami Lietuvos lošimo įrenginių registre pagal turimus duomenis.

Nutarimas papildytas punktu:

Nr. 1103, 2003-08-29, Žin., 2003, Nr. 84-3844 (2003-09-03)

 

5. Juridiniai asmenys, įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka eksploatuojantys ar norintys eksploatuoti (taip pat ir mokymo tikslams) Lietuvos lošimo įrenginių registre registruotinus ir atitinkančius šio nutarimo 4 punkte nustatytus reikalavimus lošimo įrenginius, pateikia Lietuvos lošimo įrenginių registro tvarkymo įstaigai nustatytos formos prašymą ir jos nustatyta tvarka patvirtintus dokumentus, patvirtinančius Lietuvos lošimo įrenginių registro nuostatų 14.2 ir 14.3 punktuose nustatytus duomenis ir tai, kad už duomenų įregistravimą registre sumokėta nustatytoji valstybės rinkliava.

Nutarimas papildytas punktu:

Nr. 1103, 2003-08-29, Žin., 2003, Nr. 84-3844 (2003-09-03)

 

6. Nustatyti, kad visi Lietuvos Respublikoje eksploatuojami lošimo įrenginiai ir lošimo stalai turi būti įregistruoti Lietuvos lošimo įrenginių registre.

Nutarimas papildytas punktu:

Nr. 1103, 2003-08-29, Žin., 2003, Nr. 84-3844 (2003-09-03)

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                         Algirdas Brazauskas

 

Vidaus reikalų ministras                                                                     Juozas Bernatonis

 


 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2003 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. 530

 

lietuvos lošimo įrenginių registro nuostatai

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos lošimo įrenginių registro nuostatai (toliau vadinama – Nuostatai) reglamentuoja Lietuvos lošimo įrenginių registro paskirtį, jo objektus, registro tvarkymo įstaigos teises ir pareigas, taip pat šio registro tvarkymą, jo reorganizavimą ir likvidavimą.

2. Lietuvos lošimo įrenginių registras (toliau vadinama – registras) yra valstybės registras.

3. Registro objektai – Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka patvirtinti lošimo įrenginių tipai, Lietuvos Respublikoje eksploatuojami lošimo įrenginiai, lošimo stalai (toliau vadinama – lošimo įrenginiai) ir juridiniai asmenys, įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka eksploatuojantys ar norintys eksploatuoti (taip pat ir mokymo tikslams) šiame registre registruotinus lošimo įrenginius (toliau vadinama – bendrovės).

4. Registro paskirtis – rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti, naudoti ir teikti duomenis apie Lietuvos Respublikoje eksploatuojamų lošimo įrenginių tipus, Lietuvos Respublikoje eksploatuojamus lošimo įrenginius ir juos eksploatuojančias bendroves valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms, valstybės registrams, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims įstatymų, kitų teisės aktų ir šių Nuostatų nustatyta tvarka.

5. Registras steigiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymu (Žin., 2001, Nr. 43-1495).

6. Registro steigėja – Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Registras tvarkomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 86-2043), Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymu, kitais įstatymais, šiais Nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės registrų veiklą.

7. Šiuose Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatyme ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose azartinius lošimus ir valstybės registrų veiklą.

8. Registro duomenys kaupiami vienoje duomenų bazėje. Registras yra viešas. Kiekvienas asmuo gali susipažinti su registro duomenimis šių Nuostatų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

II. REGISTRO TVARKYMO ĮSTAIGOS

 

9. Registro tvarkymo įstaiga – Valstybinė lošimų priežiūros komisija (toliau vadinama – registro įstaiga). Registro įstaigą gali pakeisti tik registro steigėja.

10. Registro įstaiga:

10.1. priima teisės aktus, susijusius su registro tvarkymu ir registro duomenų apsauga;

10.2. sprendžia registro duomenų formavimo ir apsaugos, informacijos teikimo ir kitus registro tvarkymo klausimus;

10.3. vykdo registro duomenų apsaugos reikalavimų laikymosi priežiūrą;

10.4. tvirtina registrui pateikiamų pranešimų ir prašymų formas;

10.5. tvirtina registro teikiamų pranešimų formas;

10.6. tvarko registro duomenis;

10.7. taiso registro duomenų klaidas ir praneša apie tai suinteresuotiems asmenims;

10.8. užtikrina registro duomenų apsaugą;

10.9. šių Nuostatų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka teikia registro duomenis fiziniams ir juridiniams asmenims;

10.10. atlieka registro informacinės sistemos priežiūros darbus;

10.11. tvarko registro duomenų ir dokumentų archyvą;

10.12. paskiria atsakingus už duomenų tvarkymą registre registro įstaigos valstybės tarnautojus ar darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis (toliau vadinama – už duomenų tvarkymą atsakingi darbuotojai), kuriuos įgalioja tvarkyti duomenis registre.

11. Registro įstaiga turi garantuoti, kad tvarkant registrą nebūtų įrašyti klaidingi arba neišsamūs duomenys, kad registravimo duomenys atitiktų duomenis, pateiktus dokumentuose.

12. Įrašyti duomenis registre, taisyti klaidas jame turi teisę tik registro įstaigos įgalioti už duomenų tvarkymą atsakingi darbuotojai įstatymų ir šių Nuostatų nustatyta tvarka. Už duomenų tvarkymą atsakingi darbuotojai privalo saugoti duomenų paslaptį įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytą laiką.

13. Registro įstaiga atsako už:

13.1. registro duomenų atitikimą duomenis, pateiktus dokumentuose;

13.2. duomenų teikėjų pateiktų dokumentų saugojimą;

13.3. tvarkomos duomenų bazės duomenų apsaugą;

13.4. dokumentų ir duomenų archyvų apsaugą;

13.5. tvarkomos duomenų bazės funkcionalumą;

13.6. registro duomenų teikimą.

 

III. REGISTRAVIMO DUOMENYS

 

14. Registre tvarkomi duomenys:

14.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka patvirtintas lošimo įrenginio tipas:

14.1.1. lošimo įrenginio kategorija;

14.1.2. lošimo įrenginio gamintojas;

14.1.3. lošimo įrenginio veikimo principas;

14.1.4. lošimo įrenginio konstrukcija;

14.1.5. dokumento, kuriuo tvirtinamas lošimo įrenginio tipas, pavadinimas, data ir numeris;

14.1.6. lošimo įrenginio tipo įregistravimo registre ir išregistravimo iš jo data.

14.2. lošimo įrenginys:

14.2.1. lošimo įrenginio identifikavimo kodas;

14.2.2. lošimo įrenginio rūšis;

14.2.3. lošimo įrenginio tipas;

14.2.4. lošimo įrenginio įregistravimo registre ir išregistravimo iš jo data;

14.2.5. lošimo įrenginio pavadinimas;

14.2.6. lošimo įrenginio pagaminimo data;

14.2.7. lošimo įrenginio gamintojas;

14.2.8. lošimo įrenginio serija ir numeris;

14.2.9. lošimo įrenginio programinės įrangos versija;

14.2.10. lošimo įrenginio specialaus ženklo serija, numeris, paženklinimo data (lošimo įrenginys paženklinamas specialiu ženklu Valstybinės lošimų priežiūros komisijos nustatyta tvarka);

14.2.11. lošimo įrenginio sertifikato, patvirtinančio, kad lošimo įrenginys atitinka Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo ir Valstybinės lošimų priežiūros komisijos nustatytus reikalavimus, numeris, išdavimo data, jį išdavusios laboratorijos pavadinimas;

14.2.12. lošimo įrenginio eksploatavimo vieta (miestas, gatvė, pastato numeris):

14.2.12.1. dabartinė;

14.2.12.2. buvusi (jeigu ji buvo pakeista);

14.3. bendrovės duomenys:

14.3.1. bendrovės pavadinimas, teisinė forma, bendrovės buveinės adresas, kodas;

14.3.2. bendrovei išduotos licencijos rūšis, jos išdavimo data, numeris;

14.3.3. bendrovei išduoto leidimo rūšis, jo išdavimo, papildymo, pakeitimo data, numeris;

14.3.4. bendrovei išduotame leidime nurodyta lošimų organizavimo vieta – miestas, gatvė, pastato numeris.

15. Registro duomenys klasifikuojami pagal:

15.1. lošimo įrenginių rūšis:

15.1.1. lošimo automatai, įrengti lošimo namuose (kazino), – A kategorijos automatai;

15.1.2. lošimo automatai, įrengti automatų salonuose, – B kategorijos automatai;

15.1.3. rulečių stalai;

15.1.4. kortų stalai;

15.1.5. kauliukų stalai;

15.1.6. lošimo įrenginiai, naudojami mokymo tikslams;

15.1.7. kiti lošimo įrenginiai;

15.2. lošimo įrenginių tipus.

 

IV. REGISTRO OBJEKTŲ REGISTRAVIMAS

 

16. Registro duomenų teikėjai yra:

16.1. įstaiga, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka tvirtinanti lošimo įrenginio tipą;

16.2. bendrovės.

17. Registro duomenų teikėjai:

17.1. įstatymų ir šių Nuostatų nustatyta tvarka pateikia duomenis registrui;

17.2. atsako už registrui teikiamų duomenų teisingumą;

17.3. susipažinę su registre laikomais jų pateiktais duomenimis, turi teisę reikalauti, kad būtų ištaisyti klaidingi arba papildyti neišsamūs duomenys ir pašalinti nereikalingi arba neteisėtai surinkti duomenys;

17.4. gavę informaciją, kad pateikti duomenys yra neteisingi, juos ištaiso ir perduoda ištaisytus duomenis registro įstaigai. Registro duomenų teikėjai taiso klaidas tik pagrįstai įsitikinę, kad pateikti duomenys neteisingi;

17.5. turi teisę apskųsti registro įstaigos sprendimus teisės aktų nustatyta tvarka.

18. Už lošimo įrenginio įregistravimą registre, taip pat už šių Nuostatų 14.2 ir 14.3 punktuose nustatytų duomenų pakeitimus ar papildymus registre mokama valstybės rinkliava Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

19. Lošimo įrenginiai (išskyrus lošimo stalus) registre įregistruojami tik tokiu atveju, jeigu jų tipas yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka patvirtintas ir įregistruotas šiame registre. Lošimo įrenginiai, kurių tipas nėra įregistruotas šiame registre, neregistruojami.

20. Įstaiga, tvirtinanti lošimo įrenginio tipą, patvirtinusi tam tikrą lošimo įrenginio tipą, jį įregistruoja šiame registre per 7 darbo dienas.

21. Bendrovės, prieš pradėdamos eksploatuoti lošimo įrenginius, pateikia registro įstaigai nustatytos formos prašymą ir registro įstaigos nustatyta tvarka patvirtintus dokumentus, patvirtinančius šių Nuostatų 14.2 ir 14.3 punktuose nustatytus duomenis ir tai, kad už duomenų įregistravimą registre sumokėta nustatytoji valstybės rinkliava.

22. Lošimo įrenginiai įregistruojami per 7 darbo dienas nuo prašymo gavimo. Lošimo įrenginiai laikomi įregistruotais, kai registro įstaigos nustatyta tvarka už duomenų tvarkymą atsakingi darbuotojai įrašo duomenis duomenų bazėje ir suteikia identifikavimo kodą.

23. Įregistravus lošimo įrenginius, parengiamas pranešimas apie jų įregistravimą registre ir per 3 darbo dienas bendrovei įteikiamas asmeniškai arba išsiunčiamas elektroniniu paštu ar paštu. Šis pranešimas teikiamas nemokamai.

24. Jeigu nustatytos formos prašyme nenurodyti visi reikiami duomenys ar jie nurodyti netiksliai, ar pateikti ne visi dokumentai, lošimo įrenginį registruoti atsisakoma, o duomenų teikėjas informuojamas, kad lošimo įrenginys registre neįregistruotas dėl duomenų ar dokumentų stokos, ar duomenų netikslumo.

 

V. REGISTRO DUOMENŲ PAKEITIMAS, PAPILDYMAS IR TAISYMAS

 

25. Pasikeitus šių Nuostatų 14 punkte nurodytiems duomenims, duomenų teikėjai per 3 darbo dienas privalo apie tai informuoti registro įstaigą nustatytos formos pranešimu.

26. Bendrovės, eksploatuojančios registre įregistruotus lošimo įrenginius ir norinčios pakeisti ar papildyti šių Nuostatų 14.2 ir 14.3 punktuose nustatytus duomenis, pateikia registro įstaigai nustatytos formos prašymą ir registro įstaigos nustatyta tvarka patvirtintus dokumentus, patvirtinančius šių Nuostatų 14.2 ir 14.3 punktuose nustatytus duomenis ir tai, kad už duomenų pakeitimą ar papildymą registre sumokėta nustatytoji valstybės rinkliava.

27. Duomenys registre pakeičiami ar papildomi per 7 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.

28. Įrašai apie duomenų pakeitimą ar papildymą perkeliami į archyvą ir saugomi šių Nuostatų 35 punkte nustatytą terminą.

29. Įregistravus registro objektą ir nustačius, kad registruoti pateiktuose dokumentuose buvo nurodyti klaidingi duomenys, registro įstaiga privalo nedelsdama apie tai informuoti registro duomenų teikėją ir pareikalauti tuojau pat ištaisyti klaidą.

Registro duomenų teikėjai taiso klaidas tik pagrįstai įsitikinę, kad pateikti duomenys neteisingi. Registro duomenų teikėjui pateikus ištaisytus duomenis, registro įstaiga per 7 darbo dienas ištaiso klaidą registre. Ištaisius klaidą, per 3 darbo dienas nemokamai informuojami fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriems buvo perduoti klaidingi duomenys.

30. Jeigu registro duomenų bazėje įrašyti duomenys dėl registro įstaigos kaltės neatitinka faktinių, registro įstaiga privalo nedelsdama ištaisyti klaidą ir per 3 darbo dienas nemokamai informuoti fizinius ar juridinius asmenis, kuriems buvo perduoti klaidingi duomenys.

31. Kiekvienas registro duomenų teikėjas turi teisę šiuose Nuostatuose nustatyta tvarka susipažinti su registre laikomais jo pateiktais duomenimis.

32. Registro duomenų teikėjas, susipažinęs su registre laikomais jo pateiktais duomenimis, turi teisę reikalauti, kad būtų ištaisyti klaidingi arba papildyti neišsamūs duomenys ir pašalinti nereikalingi arba neteisėtai surinkti duomenys. Gavusi tokį reikalavimą, registro įstaiga privalo per 10 darbo dienų įvykdyti jį ir raštu informuoti apie tai registro duomenų teikėją. Registro įstaiga, prašymą ištaisyti duomenis atmetusi kaip nepagrįstą, privalo apie tai informuoti registro duomenų teikėją per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo.

33. Pataisyti duomenys perkeliami į archyvą ir saugomi šių Nuostatų 35 punkte nustatytą terminą.

 

VI. REGISTRO DUOMENŲ IŠREGISTRAVIMAS

 

34. Registro duomenys iš registro išregistruojami registro duomenų teikėjui pateikus registro įstaigai nustatytos formos prašymą. Už išregistravimą iš registro valstybės rinkliava nemokama.

35. Išregistruoti duomenys apie registro objektus perkeliami į archyvą. Duomenys archyve saugomi 10 metų.

 

VII. SĄVEIKA SU KITAIS REGISTRAIS

 

36. Registro funkcionavimui užtikrinti naudojami Juridinių asmenų registro duomenys (juridinių asmenų duomenims patikrinti).

37. Konkreti sąveika su kitais valstybės registrais nustatoma atskiromis duomenų teikimo sutartimis.

 

VIII. REGISTRO DUOMENŲ NAUDOJIMAS

 

38. Registro įstaiga registro duomenis teikia šia tvarka:

38.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytoms valstybės ir savivaldybių institucijoms – pagal sudarytas duomenų teikimo sutartis arba duomenų gavėjo prašymą;

38.2. registro duomenų teikėjams, kurių duomenys saugomi registre, pateikusiems nustatytos formos prašymą, – jų duomenis;

38.3. fiziniams ir juridiniams asmenims, pateikusiems nustatytos formos prašymą, – bet kuriuos jų prašomus registre esančius duomenis, išskyrus sudarančius valstybės, tarnybos, komercinę ar profesinę paslaptį.

39. Registro duomenys Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir registro duomenų teikėjams, kurių duomenys saugomi registre, teikiami nemokamai.

Visiems fiziniams ir juridiniams asmenims duomenys apie registre įregistruotus lošimo įrenginių tipus teikiami nemokamai.

40. Šių Nuostatų 38.3 punkte nurodytiems asmenims, pateikusiems prašymus, duomenys teikiami sumokėjus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavą.

41. Registro įstaiga nustato, kuriuos pirminius, suvestinius ar kitus objektų duomenis registras periodiškai skelbia, koks duomenų sąrašas skelbiamas kompiuterių tinkluose, kokiais laiko tarpais.

42. Fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriems buvo perduoti duomenys, negali naudotis iš registro gautais duomenimis kitaip ar panaudoti juos kitam tikslui, negu buvo nustatyta juos perduodant. Šių Nuostatų 38 punkte nurodyti fiziniai ar juridiniai asmenys be registro įstaigos leidimo negali perduoti registro duomenų kitiems asmenims.

 

IX. REGISTRO DUOMENŲ PERDAVIMAS Į UŽSIENIO VALSTYBES

 

43. Registro duomenys gali būti perduodami į užsienio valstybes tik Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų ir Lietuvos Respublikos sutarčių su užsienio valstybėmis numatytais atvejais.

44. Registro duomenys gali būti teikiami tarptautiniams kompiuterių tinklams tik Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų ir Lietuvos Respublikos sutarčių su užsienio valstybėmis numatytais atvejais.

 

X. REGISTRO DUOMENŲ SAUGA

 

45. Už registro duomenų saugą atsako registro įstaiga.

46. Tvarkant registrą, turi būti taikomos apsaugos nuo neteisėto duomenų sunaikinimo, pakeitimo ir naudojimo priemonės, kurias nustato registro įstaiga vadovaudamasi Bendraisiais duomenų saugos reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 952 (Žin., 1997, Nr. 83-2075; 2003, Nr. 2-45), Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos priimtais teisės aktais ir kitais duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.

47. Registro duomenų apsaugos priemones registro įstaiga pasirenka pagal duomenų pobūdį. Registro įstaiga nustato administracines, technines, programines ir kitas priemones, apsaugančias registrą nuo neteisėto duomenų sunaikinimo, pakeitimo ir naudojimo.

48. Detalios registro duomenų apsaugos priemonės reglamentuojamos registro techniniame projekte.

49. Už duomenų tvarkymą atsakingiems registro įstaigos darbuotojams, pažeidusiems įstatymų, kitų teisės aktų ir šių Nuostatų reikalavimus, taikoma įstatymų nustatyta atsakomybė.

 

XI. REGISTRO FINANSAVIMAS

 

50. Registras finansuojamas iš Valstybinei lošimų priežiūros komisijai patvirtintų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų.

 

XII. REGISTRO reorganizavimas ir LIKVIDAVIMAS

 

51. Registras reorganizuojamas ir likviduojamas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

––––––––––––––––

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1103, 2003-08-29, Žin., 2003, Nr. 84-3844 (2003-09-03)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. BALANDŽIO 25 D. NUTARIMO NR. 530 „DĖL LIETUVOS LOŠIMO ĮRENGINIŲ REGISTRO ĮSTEIGIMO IR LIETUVOS LOŠIMO ĮRENGINIŲ REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" PAPILDYMO

 

*** Pabaiga ***

 

 

Redagavo: Aušrinė Trapinskienė (2003-09-05)

                  autrap@lrs.lt