Suvestinė redakcija nuo 2015-06-26 iki 2016-11-16

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 51-2564, i. k. 112233TISAK.3.)-146

 

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE

ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS direktoriaus

 

Į S A K Y M A S

DĖL SUTIKIMŲ STATYTI IR NAUDOTI   valstybiniuose vidaus VANDENS TELKINIUOSE LAIKINUS NESUDĖTINGUS STATINIUS IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

 

2012 m. balandžio 19 d. Nr. 1P-(1.3.)-146

Vilnius

 

 

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. 1P-(1.3.)-448, 2012-11-20, Žin., 2012, Nr. 137-7035 (2012-11-27), i. k. 112233TISAK.3.)-448

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; 2010, Nr. 84-4401) 23 straipsnio 1 dalies 5 punktu, Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-826 (Žin., 2010, Nr. 116-5944), 7 priedo 1.2 punktu,

t v i r t i n u Sutikimų statyti ir naudoti valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose laikinus nesudėtingus statinius išdavimo taisykles (pridedama).

Pastraipos pakeitimai:

Nr. 1P-(1.3.)-448, 2012-11-20, Žin., 2012, Nr. 137-7035 (2012-11-27), i. k. 112233TISAK.3.)-448

 

 

 

 

Direktorius                                                                                             Vitas Lopinys


PATVIRTINTA

Nacionalinės žemės tarnybos prie

Žemės ūkio ministerijos direktoriaus

2012 m. balandžio 19 d.

įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-146

                                                                                    

SUTIKIMŲ STATYTI IR NAUDOTI   valstybiniuose vidaus VANDENS TELKINIUOSE LAIKINUS NESUDĖTINGUS STATINIUS IŠDAVIMO TAISYKLĖS

 

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. 1P-(1.3.)-448, 2012-11-20, Žin., 2012, Nr. 137-7035 (2012-11-27), i. k. 112233TISAK.3.)-448

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Sutikimų statyti ir naudoti valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose laikinus nesudėtingus statinius išdavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos išduodamų sutikimų statyti ir naudoti valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose laikinus nesudėtingus statinius (toliau – Sutikimas) išdavimo tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1P-(1.3.)-448, 2012-11-20, Žin., 2012, Nr. 137-7035 (2012-11-27), i. k. 112233TISAK.3.)-448

 

2. Sutikimai išduodami statyti ir naudoti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose šiuos laikinus nesudėtingus statinius – jachtų ir valčių elingus, sporto ir rekreacinės paskirties inžinerinius statinius, skirtus vandens pramogoms organizuoti, kitus inžinerinius statinius, išskyrus hidrotechninius statinius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1P-(1.3.)-448, 2012-11-20, Žin., 2012, Nr. 137-7035 (2012-11-27), i. k. 112233TISAK.3.)-448

Nr. 1P-198-(1.3.), 2015-06-23, paskelbta TAR 2015-06-25, i. k. 2015-10115

 

3. Sutikimas gali būti išduodamas šiems subjektams:

3.1. privataus žemės sklypo savininkui, kurio valdomas žemės sklypas ribojasi su valstybiniu vidaus telkiniu, kuriame planuojama statyti laikinąjį nesudėtingą statinį;

3.2. valstybinės žemės naudotojui, kurio naudojamas žemės sklypas ribojasi su valstybiniu vidaus vandens telkiniu, kuriame planuojama statyti laikinąjį nesudėtingą statinį;

3.3. savivaldybės ir valstybės institucijoms, jeigu laikino nesudėtingo statinio statyba valstybiniame vidaus vandens telkinyje reikalinga šių institucijų funkcijoms atlikti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1P-(1.3.)-448, 2012-11-20, Žin., 2012, Nr. 137-7035 (2012-11-27), i. k. 112233TISAK.3.)-448

 

4. Asmuo pagal išduotą Sutikimą privalo pastatyti laikinąjį nesudėtingą statinį valstybiniame vidaus vandens telkinyje per 3 metus skaičiuojant nuo Sutikimo išdavimo datos. Nepastačius laikino nesudėtingo statinio per 3 metus, šių Taisyklių nustatyta tvarka turi būti gautas naujas Sutikimas.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1P-(1.3.)-448, 2012-11-20, Žin., 2012, Nr. 137-7035 (2012-11-27), i. k. 112233TISAK.3.)-448

 

II. SUTIKIMŲ IŠDAVIMO TVARKA

 

5. Asmuo, pageidaujantis gauti Sutikimą, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritoriniam skyriui (toliau – Teritorinis skyrius) pateikia šiuos dokumentus:

5.1. prašymą išduoti sutikimą statyti ir naudoti valstybiniame vidaus vandens telkinyje laikiną nesudėtingą statinį (toliau – prašymas išduoti Sutikimą) (Taisyklių 1 priedas);

5.2. žemės sklypo, besiribojančio su valstybiniu vidaus vandens telkiniu, bendraturčio sutikimą dėl planuojamo laikino nesudėtingo statinio statybos valstybiniame vidaus vandens telkinyje, kai žemės sklypas bendrosios nuosavybės teise priklauso keliems asmenims;

5.3. supaprastintą laikino nesudėtingo statinio projektą, parengtą pagal Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708 (Žin., 2005, Nr. 4-80; 2010, Nr. 115-5902), 29 punkte nurodytus reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1P-(1.3.)-448, 2012-11-20, Žin., 2012, Nr. 137-7035 (2012-11-27), i. k. 112233TISAK.3.)-448

 

6. Teritoriniam skyriui pateikiamas supaprastintas laikino nesudėtingo statinio projektas turi būti suderintas su šiais subjektais:

6.1. savivaldybės administracija;

6.2. kai planuojamo statyti laikino nesudėtingo statinio vieta patenka į valstybinių parkų, valstybinių ir biosferos rezervatų teritorijas – atitinkamo regioninio ar nacionalinio parko ar biosferos rezervato direkcija;

6.3. kai planuojamo statyti laikino nesudėtingo statinio vieta patenka į kultūros paveldo objektų teritorijas, jų apsaugos zonas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritoriniu padaliniu;

6.4. kai planuojamo statyti nesudėtingo statinio vieta patenka į valstybės sienos apsaugos zoną arba pasienio juostą, o jeigu jų nėra – 100 m atstumu nuo vidaus vandens telkinio, kuriuo eina valstybės siena, kranto – Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos;

6.5. visais atvejais, išskyrus Taisyklių 6.2 punkte nurodytu atveju, – atitinkamu Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentu.

7. Teritorinis skyrius per 5 darbo dienas nuo prašymo išduoti Sutikimą gavimo patikrina, ar kartu su prašymu pateikti visi šių Taisyklių 5 punkte nurodyti dokumentai, ar supaprastintas laikino nesudėtingo statinio projektas suderintas su šių Taisyklių 6 punkte nurodytais subjektais, ar planuojamo laikino nesudėtingo statinio statyba ir naudojimas valstybiniame vidaus vandens telkinyje neprieštarauja šiose Taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatytiems reikalavimams.

Jeigu prašyme išduoti Sutikimą pateikti ne visi šių Taisyklių 5 punkte nurodyti dokumentai ir (ar) supaprastintas laikino nesudėtingo statinio projektas nėra suderintas su šių Taisyklių 6 punkte nurodytais subjektais ir (ar) planuojamo laikino nesudėtingo statinio statyba ir naudojimas valstybiniame vidaus vandens telkinyje prieštarauja šiose Taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatytiems reikalavimams, Teritorinis skyrius per 5 darbo dienas nuo prašymo išduoti Sutikimą gavimo dienos apie tai raštu praneša prašymą pateikusiam asmeniui, informuodamas, kad būtina ištaisyti rašte nurodytus trūkumus. Ištaisęs Teritorinio skyriaus nurodytus trūkumus, asmuo gali kreiptis į Teritorinį skyrių su prašymu išduoti Sutikimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1P-(1.3.)-448, 2012-11-20, Žin., 2012, Nr. 137-7035 (2012-11-27), i. k. 112233TISAK.3.)-448

 

8. Teritorinis skyrius, gavęs visus šių Taisyklių 5 punkte nurodytus dokumentus, sprendimą išduoti sutikimą statyti ir naudoti laikiną nesudėtingą statinį valstybiniame vidaus vandens telkinyje (Taisyklių 2 priedas) arba neišduoti sutikimo statyti ir naudoti laikiną nesudėtingą statinį valstybiniame vidaus vandens telkinyje priima per 20 darbo dienų nuo prašymo išduoti Sutikimą ir visų reikiamų dokumentų gavimo dienos. Sprendimas neišduoti sutikimo statyti ir naudoti laikiną nesudėtingą statinį valstybiniame vidaus vandens telkinyje įforminimas Teritorinio skyriaus vedėjo pasirašytu raštu, kuriame nurodomi motyvai, dėl kurių negali būti išduodamas Sutikimas (Taisyklių 3 priedas).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1P-(1.3.)-448, 2012-11-20, Žin., 2012, Nr. 137-7035 (2012-11-27), i. k. 112233TISAK.3.)-448

 

9. Reikalavimai statant laikiną nesudėtingą statinį valstybiniame vidaus vandens telkinyje:

9.1. asmuo gali statyti tik vieną laikinąjį nesudėtingą statinį valstybiniame vidaus vandens telkinyje, besiribojančiame su nuosavybės teise valdomu ar naudojamu valstybinės žemės sklypu, išskyrus atvejus, kai laikini nesudėtingi statiniai statomi valstybiniame vidaus vandens telkinio dalyje, besiribojančioje su rekreaciniu žemės sklypu. Rekreaciniu žemės sklypu laikomas teritorijų planavimo dokumentais suformuotas kitos pagrindinės naudojimo paskirties žemės sklypas, skirtas rekreacijai, – kuriam nustatytose naudojimo sąlygose yra reikalavimai, susiję su rekreacinių išteklių naudojimu ir apsauga, rekreacinės infrastruktūros įrengimu, rekreacinių želdinių įveisimu ir kt.

Šio punkto reikalavimai netaikomi valstybės ir savivaldybių institucijoms, kurioms laikino nesudėtingo statinio statyba valstybiniame vidaus vandens telkinyje reikalinga šių institucijų funkcijoms atlikti;

9.2. valstybiniame vidaus vandens telkinyje įrengiamas laikinas nesudėtingas statinys negali būti ilgesnis kaip 25 procentų toje vietoje, kurioje planuojama statyti laikinąjį nesudėtingą statinį, esančiam valstybinio vidaus vandens telkinio pločiui, bet visais atvejais ne ilgesnis kaip 30 m;

9.3. jachtų ir valčių elingai gali būti statomi valstybinio vidaus vandens telkinio dalyje, besiribojančioje su rekreaciniu žemės sklypu. Šio punkto reikalavimai netaikomi valstybės ir savivaldybių institucijoms, kurioms jachtų ir valčių elingų statyba valstybiniame vidaus vandens telkinyje reikalinga jų funkcijoms atlikti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1P-(1.3.)-448, 2012-11-20, Žin., 2012, Nr. 137-7035 (2012-11-27), i. k. 112233TISAK.3.)-448

 

10. Sutikimas išduodamas 10-ies metų laikotarpiui skaičiuojant nuo Sutikimo išdavimo datos. Valstybinės žemės naudotojui Sutikimas išduodamas iki valstybinės žemės nuomos ar panaudos sutarties termino pabaigos, bet ne ilgiau kaip 10-ies metų laikotarpiui.

11. Pasibaigus išduoto Sutikimo terminui, laikinas nesudėtingas statinys turi būti nukeltas, jeigu subjektui nėra išduotas naujas Sutikimas dėl to paties laikino nesudėtingos statinio naudojimo valstybiniame vidaus vandens telkinyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1P-(1.3.)-448, 2012-11-20, Žin., 2012, Nr. 137-7035 (2012-11-27), i. k. 112233TISAK.3.)-448

 

12. Pasikeitus privataus žemės sklypo savininkui arba valstybinės žemės naudotojui, kuriam buvo išduotas Sutikimas, naujasis žemės sklypo savininkas arba valstybinės žemės naudotojas perima su išduotu Sutikimu susijusias teisias ir pareigas.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

13. Valstybiniame vidaus vandens telkiniuose pastatyti laikini nesudėtingi statiniai neregistruojami Nekilnojamojo turto registre.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1P-(1.3.)-448, 2012-11-20, Žin., 2012, Nr. 137-7035 (2012-11-27), i. k. 112233TISAK.3.)-448

 

14. Teritorinio skyriaus veiksmai (neveikimas) išduodant Sutikimą arba atsisakymas išduoti Sutikimą gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975) nustatyta tvarka.

 

_________________

 


Sutikimų statyti ir naudoti valstybiniuose vidaus vandens

telkiniuose laikinus nesudėtingus

statinius išdavimo taisyklių

1 priedas

 

(Prašymo išduoti sutikimą statyti ir naudoti laikiną nesudėtingą statinį valstybiniame vidaus vandens telkinyje formos pavyzdys)

 

_________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, adresas; Lietuvos arba užsienio

 

________________________________________________________

juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas, kodas, buveinė)

 

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos

__________________________ vadovui

(teritorinio padalinio pavadinimas)

 

PRAŠYMAS IŠDUOTI SUTIKIMĄ STATYTI IR NAUDOTI LAIKINĄ NESUDĖTINGĄ STATINĮ VALSTYBINIAME VIDAUS VANDENS TELKINYJE

 

_____________ Nr. _______

(data)

______________________

(sudarymo vieta)

 

 

Prašau išduoti sutikimą statyti ir naudoti ______________________________________

(laikino nesudėtingo statinio pavadinimas)

 

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos patikėjimo teise valdomame

 

Valstybiniame vidaus vandens  telkinyje__________________________ , besiribojančiame su

(vandens telkinio pavadinimas)

 

žemės sklypu_____________.

(žemės sklypo kadastro Nr.)

 

PRIDEDAMA:

1. Supaprastintas statinio projektas.

2. Žemės sklypo bendraturčio sutikimas.

 

(Parašas)

 

(Vardas ir pavardė)

 

_________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1P-(1.3.)-448, 2012-11-20, Žin., 2012, Nr. 137-7035 (2012-11-27), i. k. 112233TISAK.3.)-448

 


Sutikimų statyti ir naudoti valstybiniuose vidausvandens

telkiniuose laikinus nesudėtingus

statinius išdavimo, taisyklių

2 priedas

 

(Sutikimo statyti ir naudoti laikiną nesudėtingą statinį valstybiniame vidaus vandens telkinyje išdavimo formos pavyzdys)

 

(Herbas)

 

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS

PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

_______________________ SKYRIUS

(teritorinio padalinio pavadinimas)

 

SUTIKIMAS

STATYTI IR NAUDOTI LAIKINĄ NESUDĖTINGĄ STATINĮ VALSTYBIIAME VIDAUS VANDENS TELKINYJE

 

_____________ Nr. _______

(data)

______________________

(sudarymo vieta)

 

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos _________________  skyrius,

(teritorinio padalinio pavadinimas)

 

atsižvelgdamas į parengtą supaprastintą statinio projektą, neprieštarauja dėl _______________

 

________________________ statybos ir naudojimo ____________________________________

(laikino nesudėtingo statinio pavadinimas)                                                            (valstybinio vidaus vandens telkinio

 

______________, kurį patikėjimo teise valdo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio

pavadinimas)

 

ministerijos, dalyje, besiribojančioje su ____________________________________________

(žemės sklypo savininko (-ų) / naudotojo (-ų), vardas, pavardė)

 

nuosavybės teise priklausančiu/naudojamu žemės sklypu _________ / ___________________

(kadastro Nr.)  (kai nesuformuotas žemės sklypas,

___________.

nurodomas tik adresas)

 

Sutikimo galiojimo terminas iki ___________.

(data)

 

(Pareigų pavadinimas)

 

(Parašas)

 

(Vardas ir pavardė)

 

(A. V.)

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1P-(1.3.)-448, 2012-11-20, Žin., 2012, Nr. 137-7035 (2012-11-27), i. k. 112233TISAK.3.)-448

 

 


 

Sutikimų statyti ir naudoti valstybiniuose vidausvandens

telkiniuose laikinus nesudėtingus

statinius išdavimo taisyklių

3 priedas

 

(Rašto dėl atsisakymo išduoti sutikimą statyti ir naudoti laikiną nesudėtingą statinį valstybiniame vidaus vandens telkinyje formos pavyzdys)

 

(Herbas)

 

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS

PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

_______________________ SKYRIUS

(teritorinio padalinio pavadinimas)

 

(Adresatas)

_________________ Nr. ______________

 

 

Į _________________ Nr. ______________

 

 

DĖL AtsisakymO išduoti sutikimą statyti ir naudoti laikiną nesudėtingą statinį VALSTYBINIAME VIDAUS vandens telkinyje

 

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos _________________  skyrius,

(teritorinio padalinio pavadinimas)

atsižvelgdamas į tai, kad _______________________________________________________

(motyvai, kuriais remiantis neišduodamas sutikimas statyti ir naudoti laikiną nesudėtingą

______________________________________________________________________________________ ,

statinį valstybiniame vidaus vandens telkinyje)

negali išduoti sutikimo statyti ir naudoti __________________________  ________________

(laikino nesudėtingo statinio pavadinimas)  (valstybinės reikšmės

 

___________________________ , besiribojančiame su žemės sklypu ___________________ .

paviršinio vandens telkinio pavadinimas)

 

(žemės sklypo kadastro Nr.)

 

(Pareigų pavadinimas)

 

(Parašas)

 

(Vardas ir pavardė)

 

(A. V.)

 

(Rengėjo nuoroda)

 

Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188704927.

Skyriaus duomenys: Gatvės g. 00, 00000 Miestas, tel. (8 000)  00 000, el. p. xxxxxx@xxx.lt

 

_________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1P-(1.3.)-448, 2012-11-20, Žin., 2012, Nr. 137-7035 (2012-11-27), i. k. 112233TISAK.3.)-448

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Nacionalinė žemės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, Įsakymas

Nr. 1P-(1.3.)-448, 2012-11-20, Žin., 2012, Nr. 137-7035 (2012-11-27), i. k. 112233TISAK.3.)-448

Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 1P-(1.3.)-146 "Dėl Sutikimų statyti ir naudoti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinus nesudėtingus statinius išdavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Įsakymas

Nr. 1P-198-(1.3.), 2015-06-23, paskelbta TAR 2015-06-25, i. k. 2015-10115

Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 1P-(1.3.)-146 „Dėl Sutikimų statyti ir naudoti valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose laikinus nesudėtingus statinius išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo